YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAVLARINA İLİŞKİN
TAVSİYE EDİLEN OKUMA LİSTESİ
Allan, K. (2006) Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds Sage.
Appelbaum, P. R. (1981) Toplumsal Değişme Kuramları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını.
Aron, Raymond. (1989) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Baran, Aylin G. (1997) İletişim Sosyolojisi, Ankara.
Barnes, H. (1966) An Introduction to the History of Sociology, University Of Chicago Press.
Baudrillard J. (2002) Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Baudrillard J. (2003) Simülakrlar ve Simülasyon, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
Bauman, Z. (2013) Sosyolojik Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Bauman, Z. (2012) Küreselleşme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Beck, U. (2011) Risk Toplumu: Başka bir Modernliğe Doğru, İstanbul: İthaki Yayınları.
Bell, D. (2013) İdeolojinin Sonu, Bursa: Sentez Yayınları.
Belsey, C. (2002) Postsructuralism: A very Short Introduction, Oxford University Press
Ben, A. (1991) Critical Theory, Poststructualism, Postmodernizm: Their Sociological Relevance. Annual
Review of Sociology
Benedict, Ruth.(1999) Kültür Örüntüleri, Ankara: Öteki Yayınevi.
Berger, P., Luckmann T. (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi,
İstanbul: Paradigma Yayınları.
Best, S., Kellner, D. (1998) Postmodern Teori – Eleştirel Soruşturmalar, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Bottomore, T. B., Nisbett, R. (2010) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi 1-2, İstanbul: Kırmızı
Yayınları.
Bronner, S. (2002) Critical Theory and its Theorists, Routledge.
Burke, P. (2000) Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Burr, V. (2006) An Introduction to Social Constructionism, Third Edition, Routledge: Taylor and
Francis Group.
Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Ankara: Vadi Yayınları.
Callinicos, A. (2007) Toplum Kuramı, İstanbul: İletişim Yayınları.
Coser, L. (2010) Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, De Kİ
Basım Yayım LTD. ŞTİ.
Çayır, K. (1999) Yeni Sosyal Hareketler: Teorik Açılımlar, İstanbul: Kaktüs Yayınları.
Çelebi, N. (1991) Sosyal Bilimlerde Yöntem, Konya: Teksir.
Dellaloğlu, B. (1995) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, İstanbul: Bağlam Yayınları.
Dilthey, W. (2012) Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul: Notos Yayınevi.
Durkheim, E. (2011) Sosyolojik Yöntemin Kuralları, İstanbul: Bordo Siyah Yayınları.
Elliot, A. (1999) The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Blackwell Publishing.
Ergun, D. (1982) Sosyoloji ve Tarih: Sosyolojide Yöntem Sorunu, İstanbul: Der Yayınları.
Foucault, M. (2010) Yapısalcılık ve Postyapısalcılık, İstanbul: Birey Yayıncılık
Fulcher, J., And Scott J. (1999) Sociology, U.K: Oxford University Press.
Giddens, A. (2013) Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları, Sentez Yayınları.
Giddens A.(2000) Sosyoloji, Ayraç Yayınevi.
Giddens, A. (2005) Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki,
Paradigma Yayınları.
Goffman, E. (2009) Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Metis Yayınları.
Goldthorpe, J. (2006) On Sociology (I-II), Stanford University Press
Guess, R. (2002) Eleştirel Teori, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Gökçe, B.(1996) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi.
Güngör, Nevin. (1991) Kültür Eğitim ve Dil Üzerine Görüşleri ile Ziyaeddin Fahri
Fındıkoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
Güven, S.(1991) Toplumbilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
Habermas, J. (1997) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul: İletişim.
Habermas, J. (2004) İletişimsel Eylem Kuramı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Harvey, D. (2006) Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları.
Horkheimer, M., Adorno T. (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Husserl, E. (2003) Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi.
İçli, Tülin. (1987). Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi.
Jameson, F. (2011) Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Ankara: Nirengi Kitap.
Karpat, Kemal H. (2003/1976) Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm. Kırsal Göç, Gecekondu ve
Kentleşme, Ankara: İmge Kitabevi.
Laclau, E. (1985) İdeoloji ve Politika, İzmir: Mavi Kitabevi.
Lefebvre, Henri (2012), Gündelik Hayatın Eleştirisi (I-II), İstanbul: Sel Yayıncılık.
Marks, K. (2001) Yabancılaşma, Ankara:Sol Yayınları.
Mills, W. (1974) İktidar Seçkinleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Moses, J., Knutsen, T. (2007) Ways Of Knowing: Competing Methodologies in Social and Political
Research, Hamshire and Newyork, Palgrave Macmillan.
Neuman, W. L. (2007) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II.,
İstanbul: Yayın Odası.
Özdemir, M. Ç. (2008) Türkiye’de Sosyoloji: İsimler ve Eserleri, Cilt 1 ve 2, Ankara: Phoenix Yayınları.
Pareto, V. (2005) Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü: Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması, İstanbul: Doğu
Batı Yayınları.
Polama, M. 1993 Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Ankara: Gündoğan Yayınları.
Philips, S. (2005) Kültürel Kuram, İstanbul: Babil Yayınları.
Popper,
K.
(2012)
Bilimsel
Araştırmanın
Mantığı,
İstanbul:
Yapı
Kredi
Yayınları.
Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Ritzer, G., Dougles J. (2004) Modern Sociological Theory, New York: McGraw Hill.
Sarup, Madan (2010) Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
Seyidoğlu, H. (1987) Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara: Olgaç Matbaası.
Simmel, G. (2005) Çatışma Fikri, İstanbul: İz Yayıncılık.
Skocpol, Theda,(Editör), Tarihsel Sosyoloji, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Slattery, M., (2007) Sosyolojide Temel Fikirler, Bursa: Sentez Yayınları.
Skinner, Q (2013) Çağdaş Temel Kuramlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Swartz, D. (2011) Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi, İstanbul: İletişim Yayınevi.
Swingewood, A. (2010) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. İstanbul: Agora Kitaplığı.
Şaylan, G. (2002) Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.
Tocqueville, A. (1994) Amerika’da Demokrasi, Ankara: Yetkin Yayıncılık.
Touraine, A. (2004) Modernliğin Eleştirisi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
Ulusoy, D. (2006) Sanatın Sosyal Sınırları Ankara: Ütopya Yayınları.
Wallace, R. ve Wolf, A. 2004, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, İzmir: Punto Yayıncılık.
Wallerstein, I. (1999) Sosyal Bilimleri Düşünmemek: 19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları, İstanbul:
Avesta Yayınları.
Weber, M. (2012) Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, İstanbul: Küre Yayınları.
Weber, M. (2004) Sosyoloji Yazıları, Ankara: Anı Yayıncılık.
Ziya Gökalp. (1976) Türkçülüğün Esasları, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayını.
Zizek, S. (2011) Ahir Zamanda Yaşarken, İstanbul: Metis Yayıncılık.
Download

Yüksek Lisans ve Doktora Sınavlarına İlişkin Tavsiye Edilen Okuma