Türk - Alman Eğitim, Araştırma ve
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
"Değişen Sağlık Sistemlerinin Hastane Yönetim Yapısına Etkileri: Almanya ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi" Çalıştayı
Türk Partner
Afsun Ezel Esatoğlu
Ankara Ü.
AlmanPartner
Prof. Dr. Theda BORDE Alice Salomon Üniversitesi
Prof. Dr. Rainer BURK Neu-Ulm Üniversitesi
Prof. Dr. Patrick DA-CRUZ Neu-Ulm Üniversitesi
Prof. Dr. Sylvia SCHAFMEISTER Neu-Ulm Üniversitesi
Prof. Dr. Alexander WÜRFEL Neu-Ulm Üniversitesi
Prof. Dr. Harald MEHLICH Neu-Ulm Üniversitesi
Etkinlik
"Değişen Sağlık Sistemlerinin Hastane Yönetim
Yapısına Etkileri: Almanya ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı
Analizi" Çalıştayı
Etkinlik Özeti:
Sağlık sistemlerinde görülen ekonomik, teknolojik, politik, demografik, sosyal ve kültürel
gelişmelerin hastane yönetimine olan etkilerinin Almanya ve Türkiye hastaneleri örneğinde analizini yapmaktır. Bu amaçla, sağlık sistemlerindeki değişimlerin hastanelerin
üretim yönetimi, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, pazarlama
yönetimi, örgütlenme yapısı ve yönetici beceri-rolleri üzerindeki etkileri belirlenecek ve
hastane yönetimine olan yansımaları ortaya konulacaktır.
03.07.14
1
Çalıştay sonucunda, her iki ülke hastane yönetimlerinin tanımlanan boyutlarda etkilenme
düzeyini belirleyecek uluslararası bir ölçek geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik proje
önerisi tartışılacaktır. Bu yolla, sağlık sisteminde önemli bir yeri olan hastanelerin daha
etkili, verimli, kaliteli hizmet sunumunu sağlayacak, değişimi yönetebilecek stratejiler geliştirilmesi ve iki ülkenin deneyimlerinden faydalanılması hedeflenmektedir.
Çalıştayın kapsamı sağlık sistemlerindeki değişimlerin ülkeler arasında farklılık göstermesine karşın, birçok ortak özelliğe sahip olduğu kanıtına dayalı olarak oluşturulmuştur.
Farklı ülke örneklerinde sağlık sistemlerinin değişim nedenleri ortak olarak talep yönlü,
arz yönlü ve sosyal değişimler olarak gruplanmaktadır. Talep yönlü değişimler nüfus özellikleri, hastalıkların yapısı ve toplumun beklentilerinde meydana gelen değişimlerden
oluşmaktadır. Nüfus miktarı, nüfusun bölgelere, yaşa, eğitim ve gelir düzeylerine göre
dağılımı, bölgesel özellikler, ulusal ve uluslar arası göçler hastanelerin izlemek durumunda oldukları demografik çevre unsurlardır. Hastalık yapısında görülen değişimler,
risk faktörleri ile ilişkili olarak yorumlanmaktadır. Teknoloji ve tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle, ortalama yaşam sürelerinin uzadığı, başlıca hastalık ve ölüm nedenlerinin bulaşıcı olmayan, sıklıkla yetişkinleri ve yaşlıları etkileyen hastalıklar olduğu görülmektedir.
Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte kanser, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları ve başta demans olmak üzere zihinsel hastalıklar artmaktadır. İletişim ve bilgi sistemleri, sağlık sistemi kullanıcılarının yeni ve pahalı tedaviler hakkında
daha fazla, açık ve net olarak bilgilendirilmelerini sağlamaktadır. Bu gelişmeler insanların, sağlık sisteminde pasif alıcılar olmak yerine, kendi sağlıklarını etkileyecek bütün
kararlara dahil edilerek, söz sahibi olmayı ve görüşlerinin alınmasını istemelerine sebep
olmaktadır.
Arz yönlü değişimler; teknolojik ve klinik bilginin değişmesi, iş gücünde görülen değişimler ve finansal baskı olarak gruplandırılmaktadır. Geliştirilen yeni teknolojilerin etkileri
ilaçlar, cerrahi uygulamalar, görüntüleme, tele tıp ve diğer alanlarda da görülmektedir.
Bu durumda tedavi maliyetleri artarken, önceki yıllarda teşhis ve tedavi edilemeyen hatta
ölümle sonuçlanan hastalıklar, teşhis ve tedavi edilebilmekte, hastalık süreci
yavaşlatılabilmektedir.
Sağlık işgücünün sayısal olarak yetersizliği, çalışma koşulları ve ücret düzeyleri, ulusal
ve uluslar arası göç, sağlık işgücünün uzmanlaşma düzeyi, değişen çalışan-işveren
ilişkileri, sağlık işgücündeki değişimleri ortaya koymaktadır. Bu durum, ülkelerin sağlık
03.07.14
2
harcamalarında artışlara ve kamu bütçelerinden sağlık alanına daha fazla pay ayırmalarına neden olmuştur. Hastaneler sağlık hizmetleri bütçelerinde önemli paya sahiptir.
Bu açıdan hastaneler sağlık harcamalarını kontrol altına almak isteyen hükümetler için
öncelikli maliyet kontrolü sağlanacak kurumlardır.
Sosyal değişimler; globalleşme, hükümet ve sağlık sektörü reformları çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin uluslararası yönü, hasta ve hastanelerin diğer
ülkelere göçü, bir hastanenin farklı ülke vatandaşlarına hizmet sunması ya da farklı ülkelerde sağlık tesisi kurmasını kapsamaktadır. Bu nedenle globalleşme ile birlikte, artan
bilişim teknolojileri yardımı ile ülkeler, hatta kıtalar arası profesyonel bilgi paylaşımları
söz konusu olmaktadır. Teletıp ve robotik tıp uygulamaları, uzaktan eğitim, konsültasyon
bu kapsamda sayılacak gelişmelerdir. Global düzeyde üretim yapılan ilaç ve tıp teknolojisi ürünleri, ülkelerin sağlık ekonomisini yönlendirebilmektedir. Diğer yandan küresel
sağlık ekonomisinin gelişimi birçok hastalığın yerel sınırlar dışında ortak geliştirilen programlarla, teknolojilerle daha az maliyetli ve daha etkin sunulmasına ortam sağlamaktadır.
Hastaneler dış çevrede ortaya çıkan değişimleri sürekli izleyip, bu değişimlerin kritik
başarı faktörlerini nasıl etkileyeceğini değerlendirmek zorundadır. Hastane yöneticilerinin, yakın kamu denetimi altında, çok sayıda paydaşın uzlaşmaz ve değişken taleplerini
dengelemek için uğraştıkları bir ortamda çalıştıkları bilinmektedir. Bu açıdan, yukarıda
açıklanan değişimlerin hastane fonksiyonları üzerindeki etkilerinin çalıştayda somutlaştırılması konunun önemini ortaya koymaktadır.
03.07.14
3
Download

Değişen Sağlık Sistemlerin