d [email protected] k.gov.tr
tw tter.com/d sabgm / d sab.sagl k.gov.tr
Eylül 2014 - Sayı: 18
Ayda b r yayınlanır.
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten



Sayın Bakanımızın KKTC Z yaret .
Sayın Bakanımız, Svaz land Sağlık Bakanı S melane'yı Kabul Ett .
İran Sağlık ve Tıbb Eğ t m Bakanlığı Heyet n n Ülkem z Z yaret .
1
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Sayın Bakanımızın KKTC Z yaret
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezz noğlu başkanlığındak heyet, 22 Ağustos 2014 tar h nde
KKTC'n z yaret ett .
Sayın Bakanımız z yaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Derv ş Eroğlu, KKTC
Cumhur yet Mecl s Başkanı Sayın S bel S ber, KKTC Başbakanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu ve
KKTC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Gülle le b r araya geld .
Sayın Bakanımız ve beraber ndek heyet, KKTC’de hales yapılan ve b r buçuk yıl sonra nşaatı
tamamlanacak onkoloj hastanes n n temel atma tören ne katıldı.
Z yaret çerçeves nde ülkem z le KKTC arasındak mevcut sağlık şb rl ğ anlaşmasının bazı
maddeler nde değ ş kl k öngören anlaşmayla b rl kte Bakanlığımıza bağlı Antalya Eğ t m ve
Araştırma Hastanes le KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanes Arasında İşb rl ğ
Protokolü Lefkoşa’da mzalandı.
2
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Sayın Bakanımız, Svaz land Sağlık Bakanı S melane'yı Kabul Ett
Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Dev r Tesl m Tören ves les yle ülkem zde bulunan Svaz land
Sağlık Bakanı S bong le Ndlela S melane'y 28 Ağustos 2014 tar h nde Makamında kabul ett .
Görüşmede, sağlık alanında k l l şk ler ele alındı.
3
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
İran Sağlık ve Tıbb Eğ t m Bakanlığı heyet n n ülkem z z yaret
İran le sağlık alanında yürütülen şb rl ğ çalışmaları kapsamında İran Tıbb Eğ t m ve Sağlık
Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı düzey nde 11 k ş l k b r heyet, 05-08 Ağustos 2014 tar hler
arasında ülkem z z yaret ett .
Türk sağlık s stem n n ncelenmes amacına yönel k hazırlanan z yaret programında ülkem ze
gelen Konuk İran Heyet , 06 Ağustos 2014 tar h nde Bakan Yardımcımız Sayın Agah Kafkas
tarafından makamında kabul ed ld . Ayrıca konuk heyet aynı gün Genel Müdürlüğümüzde
ağırlanarak sağlık alanında şb rl ğ konuları ele alındı.
Program dah l nde ayrıca Türk ye Halk Sağlığı Kurumu, Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu,
Türk ye İlaç ve Tıbb C haz Kurumu, Ac l Sağlık H zmetler Genel Müdürlüğü, Sağlığın Gel şt r lmes
Genel Müdürlüğü, Türk ye İstat st k Kurumu’nda b lg lend rme toplantıları yapıldı ve Ankara’da
bulunan b r a le sağlığı merkez le Ankara Atatürk Eğ t m ve Araştırma Hastanes z yaret ed ld .
4
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Sudan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Abdallah’ın Ülkem z Z yaret
Sudan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. İsamel Deen Mohamed Abdallah başkanlığında b r heyet
26-30 Ağustos 2014 tar hler arasında resm temaslarda bulunmak üzere ülkem z z yaret ett .
26 Ağustos 2014 tar h nde Sayın Müsteşarımız Prof.Dr. Eyüp Gümüş, Sudan Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Isameld n Abdalla’yı makamında kabul ett .
Görüşmede, Türk ye’n n Sudan’ın sağlık s stem reformuna katkı sağlaması ve bu amaçla
Bakanlığımızın Hartum Program Ofis ’n n Sudan’ın sağlık reformunda daha akt f rol oynaması,
Nyala Türk ye-Sudan Eğ t m ve Araştırma Hastanes ’n n Darfur’da daha gen ş b r alanda h zmet
sunması ve b r sevk hastanes hal ne get r lmes , sözkonusu hastanede nöroloj , bey n cerrah s ,
ortoped , üroloj , çocuk cerrah s , KBB, gastroenteroloj , kard yoloj ve nefroloj bölümler n n
açılması, Sudan sağlık personel ne ülkem zde eğ t m ver lmes ve sağlık tur zm konusunda şb rl ğ
konularında görüş alışver ş nde bulunuldu. Görüşme sonunda Türk ye Halk Sağlığı Kurumu’nda
b lg lend r c b r sunum gerçekleşt r ld .
Heyet son olarak 28 Ağustos 2014 tar h nde İstanbul’da bulunan özel ve kamu hastaneler nde
ncelemeler gerçekleşt rd .
5
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Müsteşar Yardımcımız Sayın Hüsey n Çel k' n KKTC Z yaret
Müsteşar Yardımcımız Sayın Hüsey n Çel k, ülkem zde uygulanan "Genel Sağlık S gortası" le lg l
b lg ve tecrübe paylaşımı amacıyla 14-16 Ağustos 2014 tar hler arasında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhur yet ’ne b r çalışma z yaret gerçekleşt rd .
Sayın Müsteşar Yardımcımız, program kapsamında KKTC Başbakanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu,
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Gülle ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Ömer Gür
tarafından kabul ed ld .
6
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
Pak stan Pencap Eyalet Tıp Kolej Rektörünün Genel Müdürlüğümüzü Z yaret
Pak stan Pencap Eyalet Tıp Kolej Rektörü Prof. Dr. Zah d Yas n Hashm , Dr. Shaheena Hashm le
b rl kte Genel Müdürlüğümüzü z yaret ett .
Heyet üyeler ne Genel Müdürlüğümüzde “Türk ye Sağlık Reformu” hakkında b lg ver ld . Ardından
konuk heyet, Genel Müdürlüğümüz yetk l ler nezaret nde Ankara Atatürk Eğ t m ve Araştırma
Hastanes 'n , Cev zl dere A le Sağlığı Merkez 'n ve Hacettepe Ün vers tes 'n z yaret ett .
Aynı gün Malatya’ya hareket eden heyet, 19 Ağustos 2014 tar h nde Malatya İnönü Ün vers tes
Rektörü le b r görüşme gerçekleşt rd ve Ün vers ten n Organ Transplantasyon Merkez n z yaret
ett .
7
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
İran Kooperat f Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı Heyet n n Z yaret
İran Kooperat f Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’ndan b r heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenl k
Bakanlığı’nın koord ne ett ğ b r program kapsamında 28 Ağustos 2014 tar h nde Bakanlığımızı da
z yaret ett .
Konuk heyete, ülkem zde uygulanan sağlık s stem sunumu ve sağlık b lg s stemler hakkında
b lg lend rme yapıldı.
8
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
31. Dönem Avrupa B rl ğ - Türk ye Gümrük B rl ğ Ortak Kom te toplantısına
Hazırlık Toplantısı
11 Eylül 2014 tar h nde Ankara’da gerçekleşt r lecek olan 31. Dönem Avrupa B rl ğ - Türk ye
Gümrük B rl ğ Ortak Kom te toplantısına hazırlık amacıyla lg l kurum ve kuruluşların katılımıyla 29
Ağustos 2014 tar h nde Ekonom Bakanlığı’nda yapılan hazırlık toplantısına Genel
Müdürlüğümüzce katılım sağlandı.
Avrupa B rl ğ ve Türk ye arasında 1995 yılında 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı le tes s ed lm ş
olan Gümrük B rl ğ ’n n yürütülmes nde karşılaşılan sorunların gündeme get r ld ğ ve çözümler n
arandığı Gümrük B rl ğ Ortak Kom tes yılda k kez toplanmaktadır. 11 Eylül 2014 tar h nde
gerçekleşt r lecek olan toplantı 2014 yılının k nc toplantısıdır. Söz konusu Toplantı gündem nde,
Bakanlığımızla lg l olarak; GMP, slot uygulamaları ve b yos dal ürünler yer almaktadır.
Devlet mkanı le yet şt r lmek amacıyla yurtdışına gönder lecek
personele l şk n mülakat.
1 Şubat 1974 tar h ve 14786 sayılı Resm Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe g ren “Yet şt r lmek
Amacıyla Yurtdışına Gönder lecek Devlet Memurları Hakkındak Yönetmel k” çerçeves nde
Bakanlığımız ve Bakanlığımıza Bağlı Kuruluşlara 2014 mal yılı ç nde kullanılmak üzere tahs s
ed len 21 k ş l k kontenjana l şk n olarak yapılan 11 müracaattan, İlg l Yönetmel k gereğ evrakları
tamam olan 8 k ş n n başvuruları kabul ed lerek, bel rt len şartları taşımayan 3 k ş n n başvuruları
redded ld . Başvuruları kabul ed len adaylardan 7 tanes , 27 Ağustos 2014 tar h nde gerçekleşt r len
mülakat sınavı sonucunda kom syon tarafından 6 adayın yurt dışına gönder lmes ne karar ver ld .
9
Sağlıkta
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten
GDO Ev Sah b Ülke Anlaşmasına İl şk n Toplantılar devam ed yor...
Ülkem zde kurulması planlanan Dünya Sağlık Örgütü İnsan ve Sağlık Ac l Durumlarına
Hazırlıklılık Tekn k Uzmanlık Ofis ’n n (GDO) Ev Sah b Ülke Anlaşmasına l şk n görüşmeler
devam etmekted r.
Bu kapsamda lk olarak, 05 Ağustos 2014 tar h nde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda
Dış şler Bakanlığı, Mal ye Bakanlığı ve Haz ne Müsteşarlığı tems lc ler le kurumlar arası
koord nasyon toplantısı gerçekleşt r ld . Ardından 07- 08 Ağustos 2014 tar hler nde Dünya
Sağlık Örgütü yetk l ler le Dış şler Bakanlığında müzakereler gerçekleşt r ld .
Katar'ın Ankara Büyükelç s n n Ülkem zde Tedav Gören F l st nl Hastaları Z yaret
22 Ağustos 2014 tar h nde Katar'ın Ankara Büyükelç s Sayın Salem Mübarek El-Şafi ülkem zde
Yen mahalle Devlet Hastanes , Atatürk Eğ t m ve Araştırma Hastanes ve Yıldızım Beyazıt
Eğ t m ve Araştırma Hastanes nde tedav ler gerçekleşt r len 14 F l st nl hastayı z yaret ett .
Geleceğ n Kan Bağışçıları Projes
Güvenl kan tedar k yoluyla toplum sağlığının y leşt r lmes le gönüllü donörlerden düzenl
olarak kan tedar k n amaçlayan ve Avrupa B rl ğ tarafından finanse ed len "Geleceğ n Kan
Bağışçıları Projes "n n aylık Yönet m Ek b Toplantısı 20 Ağustos 2014 tar h nde Sağlık
H zmetler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşt r len toplantıya Genel Müdürlüğümüz personel
katılım sağladı.
Danışma Kurulu
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ
Genel Müdürlüğü
Adına
Dr. Öner GÜNER
Genel Müdür
Ar f ÇETİN
Dr. El f EKMEKÇİ
Dr. Selam KILIÇ
Dt. Abdullah SERT
AB Uz. Seyhan ŞEN
Muzaffer ZENGİN
Yayın Kurulu
Ar f ÇETİN
AB Uz. Azm EKMEN
Ar f B lg han ÖZBEY
Atınç ATALAY
Taner YAVUZDEMİR
Fahrullah KULALI
Dr. Muzdal fa SULİMAN
Harun ÜNLER
Download

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten