SALON 1
SALON 2
PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
KAPAK HASTALIKLARI
SALON 3
5 MART PERŞEMBE
Cerrahi olarak tedavi edilebilir tek pulmoner hipertansiyon:
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH)
Oturum Başkanları: Saide Aytekin, Mehmet Güngör Kaya
KTEPH hakkında epidemiyolojik veriler, patogenez ve risk faktörleri Barış Kaya
14:00-15:00
KTEPH tanı algoritmaları Bahri Akdeniz
KTEPH’da özgül pulmoner hipertansiyon tedavilerinde en son durum Bülent Mutlu
Pulmoner endarterektomi: Hangi hasta, ne zaman ve hangi merkeze yönlendirilmeli? Bedrettin Yıldızeli
OLGU BİLDİRİLERİ
Oturum Başkanları: Nihal Bayram, Tahir Durmaz
Transforming Growth Factor-Beta Hipertrofik Kardiyomiyopatide kalple ilişkilikötü sonuçları öngörebilir Burak Ayça
Erişkinde Restriktif Kardiyomyopatinin nadir bir nedeni: Gaucher Hastalığı Gökhan Avcı
Daha önce persistan sol süperiyor vena kava olduğu fark edilmeyen bir hastada DDD pacemaker'in CRT-P'e ugrade prosedürü Osman Beton
Perikardda Kist Hidatik Abdulla Arslan
Biküspit Aortanın eşlik ettiği ventriküler septal anevrizmalı olgu Hatice Soner Kemal
Kardiyak Tamponad ile ortaya çıkan nadir lokasyonlu dev kist hidatik İrfan Şahin
Massif Pulmoner Emboli ve Kardiyak Kitle ; Trombüs mü yoksa Metastaz mı? Murat Gül
İki farklı doğumsal kalp hastalığının eşlik ettiği nadir bir durum; Perimembranöz Ventriküler Septal Defekt ile Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati birlikteliği Utku Şenol
A'dan Z'ye İskemik Mitral Yetersizliği (MY)
Oturum Başkanları: Nevzat Uslu, Mustafa Kemal Erol
Tanı, derecelendirme, fonksiyonel MY'den nasıl ayıralım? Sibel Turhan
PKG ile revaskülarizasyon yeterli mi? Mustafa Gür
Cerrahi yaklaşım Kerim Çağlı
Perkütan kapak girişimleri neler vaat ediyor? Nihal Özdemir
ARA
15:00-15:20
KORONER KALP HASTALIĞI
Koroner Arter Hastalığında Tartışılanlar, Değişenler
Oturum Başkanları: Mehmet Yazıcı , Bengi Yaymacı Başer
15:20-16:20 Sessiz iskeminin tanı ve tedavisi nasıl olmalıdır? Okan Gülel
Refrakter anginada güncel tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır? Turgay Çelik
By-pass’lı hastalarda semptom olmaksızın iskemi bulgusu saptandığında ne yapılmalıdır? Necati Dağlı
ESC 2014 revaskülarizasyon kılavuzu neleri değiştirdi? Levent Şahiner
GÖRÜNTÜLEME
KURS : ARİTMİ
TAVI'de Vaka Örnekleriyle Görüntüleme
Oturum Başkanları: Kudret Aytemir , Ahmet Taştan
TAVI öncesi ekokardiografik değerlendirme Gökhan Kahveci
TAVI öncesi CT ile değerlendirme Halil Arslan
TAVI işlemi esnasında görüntüleme Necla Özer
TAVI hastane sonrası takipte görüntüleme Hale Aksu
ARİTMİK EKG KURSU
Oturum Başkanları: İzzet Erdinler, Bülent Görenek
Örneklerle Geniş QRS'li taşikardilerin tanısı ve ayırımı Murat Sucu
Dar QRS'li taşikardi EKG örnekleri Mehmet Bostan
Ani ölüm açısından riskli EKG örnekleri Mehmet Özaydın
Bradikardik EKG örnekleri Nihal Bayram
ARA
16:20-16:40
ORTAK TOPLANTI
Hipertansiyon, KKH, Lipit ve Hemşirelik Çalışma Grupları Ortak Toplantısı
Kalp Sağlığı İçin Diyet
Oturum Başkanları: Yekta Gürlertop, Armağan Altun
Tuz kısıtlaması, kime? Ne kadar? Murat Tulmaç
16:40-17:40
Karbonhidratları ne kadar almalıyız? Harun Kılıç
Diyet ne kadar yağsız olmalı? Zeynep Tartan
Primer ve sekonder korunmada diyet farklı olmalı mı? Burcu Demirkan
ARİTMİ
STENT FOR LIFE
Ventriküler Aritmilerde Kime Ablasyon?
Oturum Başkanları: Mesut Demir, Sedat Köse
Ventriküler ekstrasistolleri ablasyona gönderelim mi? Mehmet Kanadaşı
Her ventriküler taşikardi ablasyon olsun mu? Dursun Aras
Özel durumlarda ventriküler taşikardilere nasıl yaklaşalım? (HOCM, ARVD) Okan Erdoğan
Elektriksel fırtına ile karşılaştım ne yapmalıyım? Ata Kırılmaz
Bifurkasyon Girişimlerinde Temel Prensipler, Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanı: Tevfik Gürmen, Mehmet Aksoy
Bifurkasyon lezyonlarında sınıflama ve kullanılan teknikler Beyhan Eryonucu
İşlem sırasında karşılaşılan güçlükler (yan dala tel, balon geçmemesi..) ve çözüm yolları Ilgın Karaca
Olgu-1: Niçin provizyonel yöntemi tercih ettim? Nasıl yaptım? Serdar Sevimli
Olgu-2: Niçin kulot yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım? Yusuf Sezen
Olgu-3: Niçin mini-crush yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım? Şakir Arslan
Olgu-4: Niçin TAP yöntemini tercih ettim? Nasıl yaptım? Atilla İyisoy
6 MART CUMA
ARİTMİ
Gençlerde Ani Ölüm Riskini Değerlendirmede İpuçları
Oturum Başkanları: Ali Oto
Ani ölüm tanım, fizyopatoloji ve epidemiyolojisi Yahya İslamoğlu
08:30-09:45
Ani ölüm açısından risk taraması EKG’de ani ölüm için ipuçları Sabri Demircan
Asemptomatik ve semptomatik kanalopatilere yaklaşım Ahmet Akyol
Hipertrofik kardiyomiyopatide ani ölüm riskini nasıl değerlendirelim? Ayşen Ağaçdiken
Sporcu EKG’si: Neler normal, neler anormal? Ahmet Kaya Bilge
KAPAK HASTALIKLARI
KURS: PULMONER HİPERTANSİYON
Aort Darlığı: Zor Durumlar
Oturum Başkanları: Mustafa Aydın, Abdi Bozkurt
Biküspit aort: Tanıda zorluklar ve tedavi Mustafa Yıldız
Düşük gradiyentli AD: Ne yapalım? Tanı ve tedavi kararı Sani Namık Murat
Ciddi AD ve mitral kapak hastalığı birlikteliği: Kimler çift kapak operasyonu olsun? Mehmet Akif Vatankulu
Aort yetersizliğinde operasyon: Kimlere yapalım? kimlere yapmayalım? Serkan Bulur
Meraklısı İçin Ana Hatlarıyla Pulmoner Hipertansiyon (PH)
Oturum Başkanları: Bilgehan Karadağ, Bahri Akdeniz
PH'dan ne zaman kuşku duyalım, hangi yöntemlerle girişimsel olmayan tanı aşamalarından geçelim? Murat Yüce
PH ve alt gruplarının ayırıcı tanısını kateter laboratuvarında nasıl yapalım? Enbiya Aksakal
PH hastalarında tanı ve takip aşamalarında risk belirleme nasıl yapılmalı? Gülten Taçoy
PH gruplarında tedavi yaklaşımını nasıl olmalı? Tamer Sayın
ARA
UYDU SEMPOZYUMU-BAYER
Aklın Yolu 1x1: AF’de İnmenin Önlenmesinde Günde Tek Doz Etki & Güven
Moderatör: Nevzat Uzuner
Konuşmacılar: Sinan Aydoğdu, Murat Özdemir
09:45-10:00
10:00-10:45
ARA
10:45-11:00
GÖRÜNTÜLEME
Nasıl Yapalım? Kılavuzların Yetersiz Kaldığı Olgular…
Oturum Başkanları: İrem Dinçer, Serdar Küçükoğlu
Bypass gereken ve orta şiddette iskemik mitral yetersizliği olan hasta Dilek Çiçek
11:00-12:00
Mitral kapak ameliyatından sonra orta-ciddi triküspit yetersizliği olan hasta Elif Eroğlu
Diyastolik disfonksiyon algoritmasına uymayan hasta Özlem Esen
Yüksek gradiyentli protez aort kapaklı hasta Elif Sade
HİPERTANSİYON
KURS: GÖRÜNTÜLEME
Kan Basıncı Ölçümünde Cevap Bekleyen Sorular
Oturum Başkanları: Giray Kabakçı, Ali Ergin
Maskeli hipertansiyon tedavi edilmesi gereken bir durum mudur? Cem Barçın
Kan basıncı değişkenliğinin klinikte pratikteki yeri nedir? Cengiz Öztürk
Hipertansiyonda santral kan basıncı rutine geçer mi? Fatih Sinan Ertaş
Kontrolde hangisi daha önemli? Gündüz mü, gece mi? Nezihi Barış
Egzersiz hipertansiyonunun klinik önemi var mı? Mehmet Melek
Kardiyovaskuler MR Görüntüleme
Oturum Başkanları: Cahide Soydaş Çınar, Lale Koldaş
Kardiyak MR: Temel görüntüleme yöntemleri Cemil İzgi
Kardiyak MR: Klinik pratikte kullanımı Mustafa Tümüklü
UYDU SEMPOZYUMU - İBRAHİM ETHEM ULAGAY
Stabil anjina tedavisinde yeni hedef: GEÇ SODYUM KANAL INHIBISYONU-Ranolazin
Moderatör: Ömer Kozan
Konuşmacı: Ahmet Temizhan
ARA
13:00-13:45
13:45-14:00
KAPAK HASTALIKLARI- ARİTMİ- PVHPG ORTAK OTURUMU
Gebelik ve Kalp
Oturum Başkanları: Mehmet Özkan, Mahmut Açıkel
14:00-15:15 Gebelerde protez kapak yönetimi Recep Demirbağ
Gebelerde romatizmal kapak hastasının yönetimi Asife Şahinaslan
Gebelerde aritmi yönetimi – genel prensipleri Murat Özdemir
Gebelerde pulmoner HT Mehmet Mustafa Can
15:15-15:30
15:30-16:15
KALP YETERSİZLİĞİ
KURS: GÖRÜNTÜLEME
Nasıl Yapalım Oturumu: Akut Kalp Yetersizliğinde Tedavi Hedefi: Konjesyon
Miyokart Canlılığına Yönelik Görüntüleme
Oturum Başkanları: Nizamettin Toprak, Mehmet Eren
Oturum Başkanları: Haşim Mutlu, Gülşah Tayyareci
Patofizyoloji: Hemodinamik konjesyon, övolemik konjesyon, sistemik konjesyon Gökhan Alıcı
EKO Didem Oğuz
Konjesyon tanı ve takibinde yardımcı yöntemler: Biomarkerlar, eko, pulmoner USG, BIVA Mehmet Birhan Yılmaz
MPS Mustafa Ünlü
Konjesyon tipine göre tedavi yaklaşımları: Herkese aynı tedavi mi? Ahmet Temizhan
BT/MR İrem Sezer
Konjesyonda tedavi hedefi: Kuru hasta profili tanımlanmadaki ipuçları Hakan Altay
Canlılık değerlendirilmeli mi? Bahar Pirat
ARA
UYDU SEMPOZYUMU - ACTELION
PAH'da Değişen Perspektif
Moderatör:Cihangir Kaymaz, Serdar Küçükoğlu
Konuşmacılar: Meral Kayıkçıoğlu & Bülent Mutlu
ARA
16:15-16:30
LİPİD
Hangi Lipid Kılavuzunu Benimsemeliyiz?
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Mahmut Şahin
16:30-17:45 ESC 2011 Murat Ersanlı
ACC/AHA 2013 (ATP4) Merih Kutlu
İSA 2014 Bülent Behlül Altunkeser
Türkiye Gerçeği Lale Tokgözoğlu
17:45-18:00
GSK
ÖĞLE YEMEĞİ
12:00-13:00
PULMONER HİPERTANSİYON
KATETER KURSU-GSK
ESC 2014 Akut Pulmoner Emboli Kılavuzu Neler Getirdi?
Oturum Başkanları: Cihan Örem, Eralp Tutar
Akut pulmoner emboli tanısı ve risk belirlemesinde yeni yaklaşımlar nelerdir? Zuhal Arıtürk
Akut pulmoner embolide antikogülan tedavide neler değişti? Sanem Nalbantgil
Akut pulmoner embolide hangi olgularda trombolitik tedavi uygulayalım? Mehmet Akbulut
Akut pulmoner embolide yeni perkütan yaklaşımlarının yeri nedir? Cihangir Kaymaz
Vakalar Eşliğinde Uygulamalı Sağ Kalp Kateterizasyon Kursu
Bahri Akdeniz
Bülent Mutlu
Ergün Barış Kaya
AÇILIŞ TÖRENİ-KOKTEYL
&
UYDU SEMPOZYUMU - GSK
Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon tedavisinde ardışık kombinasyona karşı eş zamanlı kombinasyon tedavisi
Moderatör: Cihangir Kaymaz
Konuşmacılar: Omaç Tüfekçioğlu, Serdar Küçükoğlu
Vakalar Eşliğinde Uygulamalı Sağ
Kalp Kateterizasyon Kursu
10:00 - 12:00
13.15 - 15.15
15.30 - 17.30
: Prof. Dr. Bahri Akdeniz
: Prof. Dr. Bülent Mutlu
: Doç. Dr. Ergün Barış Kaya
7 MART CUMARTESİ
HİPERTANSİYON
Hipertansiyon Tedavisinde Karşılaşılan Zorlu Senaryolar
Oturum Başkanları: Nail Çağlar, Aytaç Öncül
Evre 1 hipertansiyon: Hangi hastaya tedavi başlayalım? Hüseyin Uyarel
08:30-09:45
Serebrovasküler hastalıklarda hipertansiyon Fatih Koç
Ortostatik hipotansif hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi Aytül Belgi Yıldırım
Kronik böbrek hastalığında tedavi yaklaşımı Ali Yıldız
Obstruktif uyku apneli hastada hipertansiyon tedavisi Aysel Aydın Kaderli
GÖRÜNTÜLEME
HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Sempozyum: Kardiyomiyopatilerde Görüntüleme
Oturum Başkanları: Yelda Başaran, Zehra Buğra
Hipertrofik kardiyomiyopati Selen Yurdakul
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi Serdar Yılmazer
Atlet kalbi Hüseyin Arınç
Kalp ve depo hastalıkları Özgül Uçar
Non Kompaction Omaç Tüfekçioğlu
OTURUM 1: Olgularla Bakım Yönetimi
Oturum Başkanları: Serap Özer, Uygar Çağdaş Yüksel
Akut Koroner Sendrom: Birgül Armutcu
Kardiyomiyopati: Hatice Mert
Atrial Fibrilasyon: Fulya Bugan
Endokardit: Vesile Ünver
ARA
UYDU SEMPOZYUMU - PFIZER
Güncel ve Bilimsel Verilerle Apixaban Farkı
Moderatör: Lale Tokgözoğlu
Konuşmacılar: Özgür Aslan, Bülent Özin
09:45-10:00
10:00-10:45
ARA
10:45-11:00
ORTAK OTURUM
Kalp Yetersizliği - Aritmi ÇG Ortak Toplantısı
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Hakan Dinçkal
KRT tedavisinde güncel endikasyonlar Ahmet Vural
11:00-12:00
Responder/Nonresponder ayrımında yeni kriterler? İbrahim Baran
KRT varken AF gelişti: Ne yapalım? Telat Keleş
KRT-D varken EF>%40 oldu, ne yapmalıyım? Fatma Yiğit
ARİTMİ
HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Zor Olgularda Atrial Fibrilasyon Yönetimi
Oturum Başkanları: Bülent Özin, Özgür Aslan
Serkan Topaloğlu, Fethi Kılıçaslan, Basri Amasyalı, Abdülkadir Kırış
Olgu 1: Atriyal fibrilasyonlu hasta ile karşılaştım antikoagülasyonu nasıl yapayım ?
AF'li hastada risk değerlendirme ve antikoagülan yönetiminin tartışılacağı bir olgu İlyas Atar
Olgu 2: Atriyal fibrilasyonlu hasta ile karşılaştım sinüs ritmine çevireyim mi?
(AF li hastada hız, ritm, kardiyoversiyon, ablasyonun tartışılacağı olgu) Mehmet Yazıcı
OTURUM 2: Kardiyovasküler Alanda İleri Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Fisun Şenuzun Aykar, Cihangir Kaymaz
Kalp Yetersizliği: Yasemin Tokem
Pulmoner Hipertansiyon: Özlem Özbey
Antikoagülasyon: Zeliha Ertem
Rehabilitasyon: Meral Altıok
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
&
UZMANINA DANIŞ - ACTELION
İleri Evre PAH Hasta Yönetiminde i.v. Epoprostenol Kullanımı - Teoriden Pratiğe
Moderatör: Lale Tokgözoğlu, Bahri Akdeniz
Konuşmacılar: Gülfer Okumuş & Omaç Tüfekçioğlu
13:00-13:45
UYDU SEMPOZYUMU - ALİ RAİF
Kalp Yetersizliği
Moderatör: Mehmet Birhan Yılmaz
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz, Serdar Küçükoğlu
ARA
13:45-14:00
LİPİD
Olgularla Dislipidemiye Yaklaşım
Oturum Başkanları: Mustafa Şan
Primer korunmada 35 yaşında bir olgu: LDL-K 190mg/dl (ailevi hiperkolesterolemi, aferez) Meral Kayıkçıoğlu
14:00-15:15
Sekonder korunmada stentli bir olgu: LDL-K 80mg/dl Remzi Yılmaz
Yüksek Lp (a): Tedavi seçeneğimiz var mı? Ceyhun Ceyhan
Trigliserit: 1900 mg/dl, LDL-K: 145 mg/dl Öner Özdoğan
Statin direncinde/ intoleransında ne yapalım? Emin Alioğlu
KORONER ARTER HASTALIĞI
HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
KAH + AF’de antitrombotik tedavi yönetimi
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, Adnan Abacı
Üçlü tedavi – kime, ne zaman, ne kadar süre ile? Sinan Aydoğdu
Üçlü veya ikili tedavinin OAK bileşeni olarak warfarin mi, YOAK mı? Ramazan Topsakal
İkili tedavide (OAK + tekli AP tedavi) klopidogrel mi, ASA mı? Hüseyin Uğur Yazıcı
GİS kanama geçiren hastanın yönetimi: Gastroenterolog yaklaşımı Bülent Yıldırım
OTURUM 3: Kateter Laboratuvarında Nelere Dikkat Edelim?
Oturum Başkanları: Erdoğan Yaşar, Barış Bugan
Koroner girişimlerde nelere dikkat edelim?: Ahmet Kara
Pacemaker ve ICD uygulamalarında nelere dikkat edelim?: Erdoğan Yaşar
FFR, IVUS ve OCT uygulamalarında nelere dikkat edelim?: Emre Süer
Acil durumlarda laboratuvar yönetiminde nelere dikkat edelim?: Beytullah Kulaç
ARA
UYDU SEMPOZYUMU - ROCHE
Kalp Yetersizliğinde ve Akut Koroner Sendromda Biyobelirteçler
1. NT-proBNP'yi gelecekte neler bekliyor?
2. Akut Koroner Sendromda yüksek duyarlılıklı Troponin T Testleri ve güncel yaklaşımlar
Moderatör: Adnan Abacı
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı
15:15-15:30
15:30-16:15
ARA
16:15-16:30
KORONER KALP HASTALIĞI
AKS’de Revaskülarizasyon
Oturum Başkanları: Enver Atalar, Ali Metin Esen
Primer PKG – kulprit mi, komplet mi? Hasan Pekdemir
16:30-17:45
AKS’da PKG: Antikoagülan tedavi yönetimi Murat Sezer
AKS’da P2Y12’i tedavisi ne zaman başlanmalı? Laboratuvarda mı, öncesinde mi, hangisi? Oğuz Yavuzgil
Trombus aspirasyonunun yeri İbrahim Halil Tanboğa
KALP YETERSİZLİĞİ
HEMŞİRELİK VE TEKNİSYENLİK
Akut Kalp Yetersizliğinde Sorunlara Pratik Çözümler
Oturum Başkanları: Mustafa Yılmaz, Asuman Kaftan
Dispne ayırıcı tanısı, derecelendirilmesi, takibi Ahmet Çelik
Konjesyonun tanınması, derecelendirilmesi, takibi Gürkan Acar
Düşük debinin tanınması, derecelendirilmesi, takibi Yeşim Güray
KY kötüleşmesinin (worsening heart failure) tanınması, derecelendirilmesi, takibi Ersel Onrat
MİNİ KURS: Hemşire ve Teknisyenler İçin EKG
Oturum Başkanları: Yasemin Tokem, Zerrin Yiğit
Sinüzal ve atriyal aritmiler: Yasemin Tokem
Ventriküler aritmiler: Serap Özer
AV bloklar ve kavşak aritmileri: Fisun Şenuzun Aykar
İskemi, zedenlenme ve infarktüs: Erdoğan Yaşar
Aritmilerde ilaç tedavisi ve girişimler: Birgül Armutcu
8 MART PAZAR
KALP YETERSİZLİĞİ
Güncel Kılavuzlardan Klinik Uygulamaya Geleneksel Kalp Yetersizliği Tedavisi
Oturum Başkanları: Hüseyin Şenocak, Rıdvan Yalçın
Akılcı RAAS (ACE inh, ARB, MRA) kullanımı: Olgularla anlatım Timur Selçuk
Akılcı beta bloker kullanımı: Olgularla anlatım (dozlama, uptitrasyon, takip) İbrahim Sarı
08:30-09:30
Akılcı ivabradin/digoksin/hidralazin&nitrat kullanımı (dozlama, takip, uptitrasyon) Yüksel Çavuşoğlu
Akut KY akılcı tedavisi Ahmet Ekmekçi
HİPERTANSİYON
ARA
09:30-09:45
2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu
Oturum Başkanları: Necip Alp, Mustafa Demirtaş
Koroner Arter Hastalığı Mehmet Yazıcı
Lipid Meral Kayıkçıoğlu
Hipertansiyon Alparslan Birdane
09:45-10:45
Aritmi Onur Akpınar
ORTAK OTURUM
OLGU BİLDİRİLERİ
Oturum Başkanları: Selçuk Pala, Ramazan Akdemir
Stuck Mitral Biyoprotez kapağın nadir bir sebebi: Trombüs Mahmut Yesin
İzole pulmoner kapak endokardisi Veysel Özgür Barış
52 yaşında ciddi romatizmal Aort ve Mitral Darlığı olan bir hastada aynı seansda Transkateter Aort Kapak Replasmanı ve Mitral Balon Valvulotomi Yakup Alsancak
Adrenalin'in No-Reflow fenomeni'ne Etkisi Abdullah Tunçez
Dev bir koroner anevrizmanın neden olduğu akut yüksek lateral miyokart enfarktüsü Ahmet Çelik
Koroner arter hastalığına sekonder presenkop ve ventriküler repolarizasyon anormalliği birlikteliği Baktash Morrad
Anafilaktik reaksiyonda epinefrin toksitesine bağlı miyokard enfarktüsü Lütfü Bekar
Rüptüre sağ koroner arter anevrizması ile seyreden Behçet Hastalığı Muhammed Keskin
Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve Lipid Çalışma Grupları Ortak Toplantısı
İleri Yaşta Kardiyovasküler Sorunlara Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Doğan Erdoğan
Yaşlılarda hipertansiyon: Tedavi hedefleri ve yöntemi ne olmalı? Adnan Burak Akçay
Antitrombotik ve antikoagulan tedavi yöntemleri gençlere göre farklı mıdır? Nazif Aygül
Dislipidemi tedavisi başlama ve hedef değerleri ne olmalı? Hasan Ali Gümrükçüoğlu
Kan basıncı nereye kadar düşürülmeli? Hangi antihipertansifler tercih edilmeli? Köksal Ceyhan
İleri yaşlı hastada perkütan koroner girişim KABG'e tercih edilmeli mi? Emine Gazi
ARA
10:45-11:00
11:00-12:00
OLGU BİLDİRİLERİ
Oturum Başkanları: Sait Alan
Tamamen vücut dışına çıkmış kalp pili jeneratörü Mehmet Onur Omaygenç
Akut allerjik reaksiyonun düzeltilmiş QT Dispersiyonu ve P Dalga Dispersiyonu üzerine etkisi Oğuz Kaan Kaya
Elektrik çarpmasına bağlı değişken derecede kalp bloğu Tolga Han Efe
Aşırı Subklaviyan Ven Açılanması olan bir hastada Brakiyal yolla geçici Pacemaker yerleştirilmesinde pratik ve kolaylaştırıcı bir manevra Ümit Yaşar Sinan
Triküspid darlığına sebep olan metastatik kardiyak lenfoma Harun Kılıç
Tip 2L Tek Koroner Arter Anomalisi: Nadir bir koroner anomali Emrah Ermiş
Erişkin bir olguda 3 boyutlu Ekokardiyografi Eşliğinde Ventriküler Septal Defektin kapatılması Saadet Demirtaş
Ekokardiyografi ile tanı alan primer akciğer kanseri olgusu Salih Kılıç
Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Barış İlerigelen, M. Sıddık Ülgen
Dirençli HT tanısı ve sekonder nedenler Alper Kepez
Dirençli hipertansiyonda ilaç tedavisi Mehmet Kayrak
Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon ve diğer ilaç dışı tedavi yöntemleri Murat Çaylı
Hipertansiyonda renal arter darlığı tedavisi Murat Akçay
2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu
ORTAK OTURUM
Oturum Başkanları: Abdurrahman Oğuzhan, Bilgin Timuralp
Görüntüleme Ümit Güray
Kalp Yetersizliği: Mehmet Birhan Yılmaz
Pulmoner VHPG Barış Kaya
Kapak Ömer Gedikli
Lipid, Hipertansiyon ve KKH Ortak Oturumu Kadın Kalbini Anlamak
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Nurgül Keser
Kadında iskemik kalp hastalığı: Kadınlarda kalp hastalıkları neden farklı seyrediyor? Alev Arat-Özkan
Kadınlarda hipertansiyona yaklaşım farklı mı olmalı? Filiz Özerkan Çakan
Kadınlarda dislipidemi, obezite ve metabolik sendrom Seden Çelik
Kadınlarda primer korunma, erkeklerden farklı mı? Ahmet Yıldız
Kadınlarda iskemik kalp hastalıklarında görüntülemede neleri göz önünde bulundurmalıyız? Yusuf Tavil
OLGU BİLDİRİLERİ
Oturum Başkanları: Necmi Ata, Hasan Gök
Aort kapakta kitle varlığında predilatasyonsuz yapılan TAVİ olgusu Ertuğrul Okuyan
Protez mitral kapağında ayrışmaya neden olan Brucella Endokarditi Samim Emet
KBT4794: Mitral kapak posterior leflet anevrizması ile ilişkili paroksismal atriyal fibrilasyon Turgay Işık
Tekrarlayan koroner arter vazospazmı ve atriyoventriküler blok: olgu sunumu Alp Yıldırım
Sol ventrikül serbest duvar rüptürüne ve femoral arterin total oklüzyonuna neden olan basit bir LAD lezyonunun nadir komplikasyonları Gülay Gök
Koroner yavaş akım hastalarında anksiyete, depresyon ve genel psikolojik stres Mehmet Baran Karataş
Dev LAD anevrizması Uğur Aksu
Nadir bir pulmoner hipertansiyon nedeni: abernethy malformasyonu Tamer Yoldaş
Download

SALON 1 SALON 2 SALON 3 5 MART PERŞEMBE