Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva na rok 2015
Zmluvné spracovanie jednoduchého účtovníctva do 50 položiek/ mes ide o položky evidované v peňažnom denníku, v evidencii pohľadávok
a záväzkov
Spracovanie položiek nad 50 položiek – za každú ďalšiu položku/mes
Spracovanie skladovej evidencie do 50 položiek/mes
Spracovanie skladovej evidencie nad 50 položiek za každú ďalšiu
položku/mes
Zavedenie karty hmotného majetku, zostavenie plánu odpisov,
priebežné mesačné odpisovanie
Spracovanie DPH a výkazov ( daň. priznanie, dodatočné daň.
priznaie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz )
Spracovanie mesačnej štatistiky
Spracovanie štvťročnej štatistiky
Spracovanie ročnej štatistiky
Spracovanie dani z motorových vozidiel
Spracovanie priebežnej účtovnej uzávierky
Spracovanie ročnej účtovnej závierky ( Výka z o majetku a
záväzkoch, Výkaz ziskov a strát )
30 EUR
0,60 EUR/ pol
30,- EUR
0,50 EUR
6,- EUR/ ks
18,- EUR/obdobie
5,- EUR/mesiac
8,- EUR / štvrťrok
25,- EUR/rok
6,- EUR/ ks
40,- EUR/obdobie
50,- EUR
Daňové priznanie k dani z príjmu za zúčtovacie obdobie typ A
25,- EUR
Daňové priznanie k dani z príjmu za zúčtovacie obdobie typ B
40,- EUR
Spracovanie inventarizačného protokolu do 50 položiek/ rok
30,- EUR
Spracovanie inventarizačného protokolu nad 50 položiek/rok - za
každú ďalšiu položku
Spracovanie miezd do 5 zamestnancov
Spracovanie miezd od 6 – 10 zamestnancov
Spracovanie miezd od 11 – 20 zamestnancov
Spracovanie miezd nad 20 zamestnancov 165,- EUR +
Konzultačná služba v oblasti účtovníctva a finančného poradenstva
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
Vyhotovovanie výkazov pre potreby bánk
Vyhotovovanie podkladov pre potreby ÚPSVAR, ZP, SP
Kopírovanie dokumentov
Cestovné - návšteva u klienta za účelom prevzatia účtovných
dokladov, jednania v inštitúciach - Daňový úrad, ÚPSVAR, ZP, SP a
iné - vypočítaná zo sídla spracovateľa
Ostatné nešpecifikované služby
0,30 EUR
60,- EUR
115,-EUR
165,- EUR
10,- EUR/zamestn.
10,- EUR/hod
4,- EUR/ks
6,- EUR/ks
20,- EUR
20,-EUR
0,15 EUR/A4 str
0,24 EUR/km
cena dohodou
Download

Cenník účtovných služieb Jednoduchého účtovníctva