S R
SLOVENSKÁ PLYNÁRENSKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ A NAFTOVÝ ZVÄZ
v spolupráci so
Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku
a
Asociáciou technickej diagnostiky SR
Vás pozývajú na
SPNZ a SPA, s.r.o. v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a
tribotechniku a Asociáciou technických diagnostikov sa rozhodli, vzhľadom na
potrebu priemyselnej praxe v dňoch 25. a 26. marca 2013 zorganizovať 2.
ročník workshopu na tému starostlivosti o tribotechnické zariadenia.
Pre vedeckú, odbornú a spotrebiteľskú verejnosť prichádzajú nové výzvy, ktoré
sú zamerané na vedný odboro tribológie a tribotechniky. Ide o úlohy, ktoré súvisia
s organizáciou tribotechnických zariadení a mazacích služieb v oblasti výrobných,
energetických, dopravných podnikov, pre vytváranie podmienok aplikácie tribotechnickej
diagnostiky, ako aj na prípravu odborného personálu.
Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov o správnej aplikácii a vývoji
kvalitného maziva, monitorovaní stavu kvality olejov, starostlivosti a ošetrovaní počas
prevádzky. O aplikácii tribotechnických poznatkoch,
pre dosiahnutie minimálnej
energetickej náročnosti, predĺžení životnosti aplikovaných mazív a tým i zlepšenie
ekonomických výsledkov podnikateľských aktivít.
Program workshopu bude zameraný aj na stroj ako taký z pohľadu mikrosveta mazacieho
oleja. Cieľom tohto workshopu je tiež upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri
starostlivosti tribotechnických systémoch.
Tento workshop bude prínosom pre všetkých, ktorí s mazivami pracujú,
používajú ich vo výrobe, ale aj v údržbe, tribotechnikom v podnikoch, technológom
a technikom, pracovníkom technického rozvoja, technickým laborantom,
konštruktérom, pedagógom v technických oboroch v stredných i vysokých školách.
V neposlednom rade by sme privítali aj odborníkov z priemyselných odvetví výroby,
energetiky, plynárenstva, dopravy, automobilizmu, ako aj z oblasti poľnohospodárskej
techniky.
Workshop môže byť aj prvým krokom pre získanie certifikátu pre pracovníkov
v oblasti tribotechniky.
.
2. ročník workshopu
TRIBOTECHNIKA a TRIBOLÓGIA
Progresívny prístup v systéme starostlivosti o technické
zariadenia aplikáciou tribotechniky, organizovaním techniky
mazania a starostlivosťou o mazivá
25. – 26. 03. 2013
Žilina
hotel Slovakia
Odborný garant:
Ing. Viera Peťková,PhD. eustream, a.s.
Mediálni partneri:
ATP Journal
Časopis TriboTechnika
Komunálna energetika
Informácie:
Tatiana Škopková, programová manažérka
Tel.: 00421 2 5341 1857, 1858, fax: 59
E-mail: [email protected], www.spla.sk
Mobil: 0905 591578
Odborný program :
25. 03. 2013
09.00 – 09.30
10.00 – 10.15
2. prestávka na kávu
Registrácia účastníkov a občerstvenie
Zahájenie
Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s.
Ošetrovanie a zhodnocovanie mazív v prevádzke
Ing. Michal Lošonský, M.L. Lubservis Bratislava
10.15 – 12.30 : I. blok
Iné spôsoby ošetrovania olejov.
Ing. Milena Kureková, InterTriboDia, s.r.o. Tlmače
Tribotechnika a jej zaradenie v procese prevádzky
a údržby technických zariadení
Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s. Nitra
17.15
17.30 – 22.00
Úlohy a význam tribológie v technických systémoch
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., TU Žilina
1. prestávka na kávu
Použité priemyselné mazivá a ich obnova
Ing. Michal Lošonský, M.L. Lubservis Bratislava
Spôsoby znečistenia olejov, ich dôsledok, dôležitosť
ošetrovania olejov
Ing. Milena Kureková, InterTriboDia, s.r.o. Tlmače
26. 03. 2013
09.00 – 13.00
Možné spôsoby ošetrovania olejov – praktické aplikácie
-
Prezentácie zúčastnených na workshope
Nové ponúkané produkty a služby
Prezentácie osvedčených postupov
10.30 – 11.00
12.30 – 13.30
Prestávka na obed
13.30 – 17.30 : II. blok
Zisťovanie typu a intenzity znečistenia olejov,
laboratórna kontrola
Ing. Milena Kureková, InterTriboDia, s.r.o. Tlmače
Typy filtrov a ich príslušenstvo pri ošetrovaní mazacích olejov.
Prehľad používaných filtračných médií v priemysle
Ing. Peter Demian, Filter Technik Slovakia, s.r.o Žilina
Diskusia
Spoločenský večer
Prestávka na kávu
13.00 Diskusia a záver
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Kontaktná adresa:
SPA, s.r.o.
Tatiana Škopková
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
E-mail: [email protected]
Uzávierka prihlášok : 18.03. 2013!
Základný účastnícky poplatok
Zľava pre člena Slov. plynáren. a naft. zväzu
na 2. ročník workshopu:
TRIBOTECHNIKA a TRIBOLÓGIA
25.-26. 03. 2013, hotel Slovakia, Žilina


(pri uplatnení zľavy sa priznáva len jedna zľava, člen SPNZ už nemá nárok na
množstevnú zlľavu)
Meno a priezvisko, titul:......................................................................................
Pracovná pozícia vo firme :..................................................................................
Názov spoločnosti:..............................................................................................
Adresa spoločnosti :............................................................................................
Tel.: ........................... .Mobil : .................................
Vaše IČO a IČ DPH:............................................................................................
Fax : ...................................
100 € + DPH = 120 €
80 € + DPH = 96 €
Skupinové zľavy:
Pre 2 účastníkov z jednej firmy je zľava
5 %
Pre 3 účastníkov z jednej firmy je zľava
10 %
Pre 4 a viac účastníkov z jednej firmy je zľava 15 %
Záväzná prihláška
PSČ .....................
TERMÍN A MIESTO KONANIA
25. – 26. marec 2013, hotel Slovakia, Žilina, oproti obchodnému centru Aupark
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
E-mail : .........................................................
V účastníckom poplatku je zahrnutá DPH 20 %, celodenná účasť na odborných prednáškach,
konferenčné materiály, občerstvenie počas 3 prestávok, recepcia, obed a občerstvenie po
ukončení programu. Daňový doklad - faktúru zašleme poštou po ukončení konferencie do 2
týždňov.
Záväznú prihlášku, s potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku (avízo), zašlite
najneskôr do 18. 03. 2013 na adresu organizátora e-mailom: [email protected] ,
faxom alebo poštou.
Účastnícky poplatok prosím uhraďte pred začiatkom workshopu najneskôr však
do 21. 03. 2013. Všetky poplatky za bankové prevody hradí účastník. Úhrada v hotovosti nie
je možná v zmysle najnovšej zákonnej úpravy.
Zaplatením účastníckeho poplatku sa dohodli obidve strany na zmluvnej cene v zmysle zákona
o cenách č.18/1996 Z.z.
ZRUŠENIE ÚČASTI A STORNO PODMIENKY
Účastnícky poplatok je potrebné poukázať najneskôr do 21. 03. 2013 na číslo účtu
vedeného v Tatrabanke Bratislava : 2622748151/1100 , VS: 1 + Vaše IČO.
IBAN:SK 51 1100 0000 0026 2274 8151, Swift Code: TATRSKBX
Naše IČO a DIČ: 0035810025, 2020282902, IČ DPH : SK 2020282902
Účastnícky poplatok:
Základný účastnícky poplatok
Zľava pre člena Slov. plynáren. a naft. zväzu
100 € + DPH = 120 €

80 € + DPH = 96 €

Organizátori workshopu si vyhradzujú právo zrušiť registráciu účasti a propagačných služieb.
V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške.
Registrácia zo strany klienta môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr 14 dní
pred konaním workshopu. Stornovací poplatok je 50% z ceny účastníckeho poplatku na
pokrytie administratívnych nákladov. V prípade zrušenia účasti po tomto termíne vám bude účtovaný
storno poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku a nie je možné si uplatňovať žiadne
nároky na jeho vrátanie. Náhradník je možný a vítaný. Daňový doklad bude vystavený i
v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie účasti písomnou formou v súlade s hore
uvedenými storno podmienkami.
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami workshopu.
UBYTOVANIE
v mieste v konania konferencie v hoteli Slovakia
Nám. Ľ. Štúra 2, Žilina, Tel: +421 41 51241 11, 12,Fax: +421 41 724 79 75
Web: www.slovakiainn.sk
E-mail: [email protected]
Obed:
normálne menu

iná strava

Účasť na recepcii :
áno

nie

Dátum : ......................
Pečiatka učtárne a podpis : ........................................
Cena : 25 € jednolôžková/os./noc – vrátane raňajok + mestský poplatok
Cena : 50,- € /noc – dvojposteľová izba využitá dvomi hosťami – vrátane raňajok
Parkovanie: 4,- €/deň
Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne. Pri
uplatnení si zľavy s ceny ubytovania, pri rezervácii je nutné pripísať heslo akcie: Tribotechnika
a tribológia. Platba v hotovosti alebo kartou.
Download

TRIBOTECHNIKA a TRIBOLÓGIA