Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovak Society of Tribology
Koceľova 15, 815 94 Bratislava , Slovak Republic
 ++421 2 50207624, fax: ++ 421 2 55572991, e-mail: [email protected]
Tribotechnická Informácia
1/2015
TRIBOLÓGIA A TRIBOTECHNIKA NA SLOVENSKU,
HISTÓRIA A NOVÉ VÝZVY
Abstrakt
V článku nájdete v skratke zaujímavé údaje o vzniku a histórii tribológie, o osobnostiach ktoré
sa tomuto odboru venovali v nasej krajine aj v zahraničí a tiež o podujatiach ktoré sa
v minulosti konali. Prvá Tribotechnická Informácia sa končí načrtnutím cieľov Slovenskej
spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) do budúcnosti.
Radi by sme v ďalších číslach Informácií poskytovali relevantné technické poznatky a
informovali o aktivitách SSTT nielen členov spoločnosti, ale aj širokú odbornú verejnosť a
ostatných záujemcov.
Bratislava, február 2015
Ing. Jozef Stopka, predseda SSTT
Tel. +421 905 734 260, +421 094 835 726
E-mail: [email protected], [email protected]
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovak Society of Tribology
Koceľova 15, 815 94 Bratislava , Slovak Republic
 ++421 2 50207624, fax: ++ 421 2 55572991, e-mail: [email protected]
História
Tribológia a tribotechnika má trvalé miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje
a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju
históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v tomto roku je to už 58. rokov od založenia
organizovanej techniky mazania, tribotechniky a spoločnej českej a slovenskej spolupráce.
Prvé správy o organizovanej technike mazania, tribotechnike sú z roku 1957, keď vznikla
sekcia techniky mazania v bývalom Československu na podnet pracovníkov Výskumného
ústavu palív a mazív (VÚPM), n.p. Benzina Praha.
V tomto čase sa významne podielali na propagácii správneho mazania strojov najmä
pracovníci krajských odbytových závodov n.p. Benzina v Čechách a na Slovensku. Medzi
priekopníkov, ktorí významne prispeli k rozvoju techniky mazania v tomto období boli Ing.
Emil Šafr, Ing. Antonín Dyk, Ing. Ctirad Náhlovský, Dr. Ing. Václav Štěpina, na Slovensku
František Neumann, Jozef Kohút a Prof. Ing. Václav Veselý DrSc.
V tom čase za mimoriadne významný dokument, ktorý položil základy k organizácii techniky
mazania, boli smernice pre organizáciu techniky mazania v závodoch ministerstva
strojárenstva č. 70/54. Po vzniku federácie v roku 1969 začala na Slovensku zvýšená aktivita
v tomto technickom odbore. Ako doklad o tom chceme uviesť správu , ktorá bola
publikovaná v odbornom časopise Ropa a uhlie č. 9 z roku 1971. V texte správy je uvedené:
Dňa 10. mája 1971 zišiel sa v Bratislave na GR Slovchémia prípravný výbor, poverený
Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie obnoviť činnosť Odbornej skupiny pre
tribológiu a tribotechniku. Odborná skupina bola zriadená týmito funkcionármi:
 predseda, Ing. Jiří Stuchlík, Slovnaft Bratislava
 vedecký tajomník, Dr. Ing. Xeno Liebl, VÚRUP, Bratislava
 organizačný tajomník, František Neumann, Benzinol, n.p. Bratislava
Súčasne sa navrhol rámcový program odbornej skupiny. Medzi prvé úlohy patrila úloha so
zameraním na zistenie stavu tribotechniky na Slovensku.
Prieskum stavu tribotechniky bol vykonaný v 18 vybraných podnikoch a výsledky prieskumu
boli zverejnené v časopise Ropa a uhlie č.12/1972 pod názvom „Stav tribotechniky v SSR“
autori : František Neumann a Ing. Jozef Stopka.
Zavedením pojmu t r i b o l ó g i a profesorom P.H. Jostom v roku 1966 vo Veľkej Británii sa
poukázalo na hospodársky veľmi dôležitú , samostatnú technickú problematiku, čo malo
významný vplyv na rozvoj tohto nového vedného odboru.
V Československu v období sedemdesiatich rokov sa sformovali tri skupiny tribológov
a tribotechnikov, ktorí venovali zvýšenú pozornosť tejto vedeckej a technickej oblasti. Boli to
dve skupiny v českých krajoch a jedná na Slovensku pod vedením Ing. Jozefa Stopku.
Ako významnú udalosť, ktorá patrí už do histórie, treba spomenúť, že na podnet SVŠT
v Bratislave a Odbornej skupiny pre tribológiu a tribotechniku bolo zriadené Centrum
tribológie v Bratislave. Slávnostný akt podpísania dohody o zriadení Centra tribológie sa
uskutočnil 12. mája 1984 v Bratislave na SVŠT a zúčastnil sa ho aj prezident Medzinárodnej
tribologickej spoločnosti (ITC), prof. P.H. Jost z Veľkej Británie. Výkonným tajomníkom bol
Doc. Ing. Jozef Čekovský, CSc. Žiaľ činnosť centra tribológie po určitom čase zanikla.
V období po roku 1989 nastali v činnosti Spoločnosti slovenských tribológov podstatné
zmeny. Vzhľadom na nové podmienky a zámery vznikla požiadavka na vytvorenie Slovenskej
spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku. Na základe toho bol vypracovaný a predložený
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovak Society of Tribology
Koceľova 15, 815 94 Bratislava , Slovak Republic
 ++421 2 50207624, fax: ++ 421 2 55572991, e-mail: [email protected]
návrh stanov „Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku“ na Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, ktoré potvrdilo predložený návrh a spoločnosť bola zaregistrovaná dňa
15.9.1992. Prvé valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutočnilo dňa 24.11.1992 v Dome
techniky v Bratislave. Na tomto zhromaždení bol zvolený nový výbor Slovenskej spoločnosti
pre tribológiu a tribotechniku (SSTT), kde za predsedu bol zvolený prof. Ing. Pavel Blaškovitš
DrSc. V rokoch 2011 až 2014 predsedom spoločnosti bol Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.
Súčasným predsedom spoločnosti je Ing. Jozef Stopka.
Medzi aktívnych členov spoločnosti patrili a patria najmä Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.,
súčasný vedecký tajomník SSTT, Prof. Ing. Jozef Balla, CSc, RNDr. Pavol Klucho, organizačný
tajomník SSTT, Prof. Ing. Pavel Blaškovitš DrSc., a ďalší.
Významné odborné podujatia a osobnosti
Z významných odborných podujatí, ktoré sa uskutočnili a uskutočňujú treba spomenúť
medzinárodné sympózium „INTERTRIBO“. Prvé sympózium sa uskutočnilo v roku 1981.
Ostatné X. medzinárodné sympózium „INTERTRIBO“ sa uskutočnilo v dňoch 21. – 23. októbra
2009, Vysoké Tatry, Stará Lesná, hotel Academia. Odborným garantom sympózia bol Prof.
Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc a sekretárom RNDr. Pavol Klucho.
Z ďalších významných odborných podujatí treba spomenúť dlhodobý kurz TRIBOTECHNIK.
Kurz od roku 1975 absolvovalo viac ako 500 účastníkov, technických pracovníkov z praxe a to
zo Slovenska a Českej republiky. Odborným garantom kurzu bol a pokračuje Ing. Jozef
Stopka. Organizačným garantom je RNDr. Pavol Klucho. V súčasnosti kurz TRIBOTECHNIK I.,
II. a III. v oblasti organizovanej tribotechniky, tribotechnickej diagnostiky, analýzy mazív sa
uskutočňuje podľa normy ISO 18436 – 4 : 2008. Po úspešnom absolvovaní kurzu sú účastníci
oprávnení sa zúčastniť akreditovanej certifikácie s medzinárodnou platnosťou podľa ISO
17024. V rokoch 1982-83, 1988 a 1990 sa uskutočnilo postgraduálne štúdium na chemicko technologickej a strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Štúdium absolvovalo 46 poslucháčov zo
Slovenska a Českej republiky. Slovenská spoločnosť pre tribológiu s tribotechniku je členom
medzinárodnej tribológickej spoločnosti ITC (International Tribology Council).
Medzi čestných členov spoločnosti okrem iných patrili a patria:
 Prof. H. P. Jost, prezident ITC, Veľká Británia
 Prof. Ing. Václav Veselý, DrSc.
 Ing. Ctirad Náhlovský, bývalý predseda českej Odbornej skupiny pre
tribotechniku
Treba spomenúť aj to, že spoločnosť má tribologickú hymnu na tému „Mám ja tragač starý“.
Plán činnosti SSTT v roku 2015 a nové výzvy
Spoločnosť SSTT sa v rámci plánu odbornej činnosti venuje úlohám, ktoré vyplývajú zo
súčasných požiadaviek v tomto vednom a technickom odbore. Ide o tieto úlohy:
 Venovať zvýšenú pozornosť tribotechnickej diagnostike, spoľahlivosti strojov
a zariadení. V tejto súvislosti spolupracuje so spoločnosťami, ktoré sa venujú údržbe
strojov a technickej diagnostike.
 Pravidelne, štvrťročne vydávať tribotechnické informácie, propagovať najnovšie
poznatky z vedného odboru tribológie a tribotechniky.
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Slovak Society of Tribology
Koceľova 15, 815 94 Bratislava , Slovak Republic
 ++421 2 50207624, fax: ++ 421 2 55572991, e-mail: [email protected]
 Venovať zvýšenú pozornosť významným výrobným podnikom a organizáciám
(výjazdové zasadnutia), vykonávať školenia, poskytovať technickú pomoc a odborné
poradenstvo.
 Propagovať nové poznatky z tribológie a tribotechniky, napr. v odbore nanomazív,
povrchových vrstiev, ošetrovania, zhodnocovania mazív v prevádzke strojov, ochrane
životného prostredia a iné.
 Vykonávať, realizovať odborné podujatia, školenia, kurzy podľa plánu činnosti SSTT
v roku 2015 (viď. Príloha).
 Rozšíriť členskú základňu o individuálnych a kolektívnych členov.
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku bude pokračovať v uvedenom odbornom
programe s cieľom zvýšiť technickú úroveň poznania v odbore, ktorý má rozhodujúci vplyv
na prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení v prevádzke a významne môže aj prispieť
k ochrane životného prostredia. Máme záujem informovať technickú verejnosť o nových
poznatkoch z uvedeného odboru a to spôsobom pravidelného vydávania technických
informácií, čo je hlavným poslaním činnosti našej spoločnosti.
Download

Tribotechnická Informácia 1/2015