SYLABUS KURZU
na školský rok 2014-2015
Kód
Názov kurzu
M-VUZka008/09
Seminár k diplomovej práci
Vyučujúci
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Počet hodín
týždenne
2
Počet
kreditov
2
Prerekvizity:
žiadne
Katedra etickej a občianskej výchovy
Kontakt:
Moskovská 3, č. dv. 211, tel: 02/50222-319, fax: 02/50222-316 [email protected]
Anotácia:
Kurz zoznamuje študentov s požiadavkami kladenými na DP. Prezentuje praktické odporúčania
pre rôzne spôsoby spracovania DP, rozvíja metodologické zručnosti študentov, rozvíja doterajšie
skúsenosti s písomnými prácami a prehlbuje schopnosti korektnej práce s literatúrou.
Ciele:
Rozvoj poznania:
Poznatky o možných prístupoch ku štruktúre DP.
Poznatky o hlavných metódach využívaných v DP.
Reflexia vlastného štýlu tvorby DP.
Rozvoj schopností a zručností:
Rozvoj schopnosti plánovať tvorbu a písanie DP.
Rozvoj schopnosti systematickej práce na DP.
Rozvoj schopnosti pracovať s najbežnejšími vedeckými metódami.
Témy:
1. Prečo píšem DP? (Zmysel DP.)
2. Kedy mám písať? (Fázy v tvorbe DP.)
3. Kto mi pomôže? (Úloha školiteľa.)
4. Akú povahu má problém v mojej téme? (Zámena písania o veci za písanie DP.)
5. Aký charakter má moja DP? (Práce teoretické, historické, výskumné, experimentálne, metodické.
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum.)
6. Som vedec? (Vedecké metódy.)
7. Odlišujem sa od iných? (Osobné štýly a zákonitosti vedeckého štýlu.)
Požiadavky na udelenie kreditu:
Pravidelná účasť na hodinách – možnosť max 30% absencií.
Literatúra:
ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
GAVORA, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Online. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–
80–223–2951–4.
1
MAŇÁK, J. – ŠVEC, Š – ŠVEC, V. (ed.): Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, 2005. ISBN
80-210-3802-0.
MEŠKO, D. a kol.: Akademická príručka. 2.upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. ISBN
80-8063-200-6.
ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : Veda, 2007. ISBN
978-80-224-0970-4.
SILVERMAN, D.: Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005. ISBN 80-551-09-04.
SKUTIL, M. a kol.: Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha :
Portál, 2011. ISBN 978-80-7637-778-7
2
Download

Seminár k diplomovej práci