GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA
PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
KATEDRA HISTORICKÝCH VIED
________________________________________________________________
PREDMET:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
AVA 3. ročník
SEMESTER:
LS 2013/2014
VYUČUJÚCI:
ThDr. Jana Koprivňáková, PhD.
KONZULTAČNÉ HODINY:
Štvrtok 11:30 - 12:41
KONTAKT:
[email protected]
________________________________________________________________
CIEĽ PREDMETU:
Prispieť ku medzikultúrnemu porozumeniu a formovať interkultúrne kompetentnú
osobnosť (E. Mistrík).
POČET KREDITOV:
Absolvovanie predmetu znamená získanie 3 kreditov.
FORMA A ROZSAH VÝUČBY:
Priama výučba sa realizuje vo forme prednášok a seminárov v rozsahu 2 hodín
týždenne.
SPÔSOB UKONČENIA A HODNOTENIA PREDMETU:
Hodnotený zápočet
-
účasť na priamej výučbe je povinná
-
priebežné hodnotenie bude realizované na základe plnenia zadávaných úloh
-
záverečný písomný test bude realizovaný dňa 31.3.2014
-
záverečné hodnotenie je podmienené splnením úloh priebežného hodnotenia
TÉMY PREDMETU
1. Multikultúrna výchova, multikulturalizmus (všeobecné a dejinné vymedzenie)
2. Predstavenie základných pojmov (etnikum, etnicita, etnická príslušnosť, etnické
vedomie, národ, národnosť, národnostná menšina, spoločnosť)
3. Kultúra. Definičné znaky kultúry. Kultúrna pluralita, kultúrne vzory. Funkcie
kultúry, stratifikácia kultúry, kultúrna tradícia, kultúrna identita.
4. Rasa a rasizmus. Predsudky, stereotypy, diskriminácia.
5. Možné prístupy k multikultúrnej výchove. Štyri piliere multikultúrnej výchovy.
Súčasné trendy, transkulturalita.
6. Metódy multikultúrnej výchovy.
7. Jazyk a komunikácia v interkultúrnom aspekte.
8. Vybrané problémy z multikultúrnej psychológie.
___________________________________________________________________________
POVINNÁ LITERATÚRA:
BURYÁNEK, J. (ed.): Interkulturní vzdělávaní I. Praha : Člověk v tísni, 2002. (dostupné na:
www.varianty.cz)
Interkulturní vzdělávání II. Příručka nejen pro středoškolské pedagogy. Projekt Varianty.
Praha, 2002. (dostupné na: www.varianty.cz)
ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie. Praha : Portál, 2008.
HROCH, M.: Národy nejsou dílem náhody. Praha: Slon, 2010.
MISTRÍK, E. a Kol.: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris, 1999. (dostupné na :
http://www.erichmistrik.sk/0oznamy.html)
PRŮCHA, J.: Multikulturní výchova. Teorie-praxe-výzkum. Praha : ISV, 2001.
PRŮCHA, J.: Interkulturní psychologie. Praha : Portál, 2007.
ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.
ŠOLTÉSOVÁ, K.: MULTI-KULTI na školách. Bratislava : Nadácia Michala Šimečku, 2006.
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. 1. vyd. Praha : Obzor, 2004.
BARŠA, P.: Politická teorie multikulturalismu. Brno, 1999.
BAUMAN, Z.: Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha, 1999.
DOLINSKÁ, V.: Prieniky kultúr v globálnom priestore. Banská Bystrica, 2004.
ĎURAJKOVÁ, D.-VARGOVÁ, D.: Multikultúrna výchova, áno, alebo nie? Bratislava, 2007.
ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Bratislava, 2004.
ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností : Rozumět identitě.
Marek Jakoubek. Praha/Kroměříž : TRITON, 2007.
GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, E. -KADLEČÍKOVÁ, J.: Cultural Diversity and Its Perceptions
by
Primary
School
Pupils
in
Slovakia.
Bratislava,
2009.
(dostupné
na
:
http://www.osf.sk/Documents/Publikacie/kulturna%20rozmanitost_K2_preReader.pdf)
GULOVÁ, L.-E. ŠTĚPAŘOVÁ (eds.).: Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno, 2004.
HEER, F.: Evropské duchovní dějiny. Praha, 2000.
LYSÝ, J. A KOL. 2007. Globálne rozvojové vzdelávanie (učebné texty). Bratislava, 2007.
MISTRÍK, E.: Multikultúrna výchova v príprave učiteľov. Bratislava, 2000. (dostupné na :
http://www.erichmistrik.sk/knihy/osnovy/osnovy.html)
MISTRÍK, E.: Integrujúca sa Európa, občan a kultúra. Bratislava, 1999.
MISTRÍK, E.: Slovenská kultúra v multikulturalizme. Nitra, 2005. (dostupné na :
http://www.erichmistrik.sk/0publik.html)
MISTRÍK, E. a Kol.: Multikultúrna výchova v škole. Bratislava, 2008. (dostupné na :
http://www.osf.sk/Documents/Publikacie/Publikacia%20MultiKultur_SR_2008.pdf)
MISTRÍK, E. a Kol.: Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite. Bratislava, 2001
MISTRÍK, E. a Kol.: Multikultúrna výchova v škole (ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť).
Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008.
PIKE, G.- SELBY, D.: Globální výchova. Praha, 1994.
SOUKUP, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha, 1996.
ŠAFR, J.: Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací
vkusu a spotřeby. Praha, 2008
ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Praha, 1994.
VARGOVÁ, D.: Ľudské práva a utečenci. Bratislava, 2006.
URČITE
NEPREHLIADNUŤ ☺
www.multikulti.sk
www.mkc.cz
www.erichmistrik.sk
www.varianty.cz
Download

Sylabus MV