Estetika
Kód:
Semester:
ECTS kredity:
Počet hodín za týždeň:
Jazyk:
Zabezpečuje (pedagóg):
...
letný
...
3
slovenský
Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
Prerekvizity
Filozofia
Ciele predmetu
1: Základné estetické kategórie a pojmy
2: Historický, filozofický a kultúrny kontext základných pojmov a problémov
3: Základná orientácia v súčasných problémoch estetiky a umenia
Obsah predmetu
Predmet estetika má priviesť poslucháča k pochopenie základných pojmov estetiky v stručnom
kontexte klasického i súčasného umenia. Vychádza pritom z reflexie skutočne nevyhnutných
historických súvislostí predmetu tak, aby bol poslucháč schopný samostatne vyhľadávať príslušnú
literatúru, zaujímať vlastný postoj k súčasným problémom estetiky. Oblasť umenia a estetiky by mal
byť schopný reflektovať v kontexte širších spoločenských súvislostí.
Forma štúdia
prednáška + seminár
Preberané témy
1: A/Úvod. Estetika – názov disciplíny, historické pozadie názvu. Pytagorovci
B /Harmónia a koncepcie vzniku umenia – Herakleitos, Demokritos, sofisti
2: A/ Sokrates – estetický utilitarizmus.
B/(Technická estetika, dizajn, klasifikácia umenia).
3: A / Platón – koncepcia krásy - ideál. Estetický ideál človeka v antike.
B/ Platón – výchovné ciele umenia, pôsobenie umenia, cenzúra v umení.
4. Aristoteles. Teória umenia . Dramatické umenia.
5: A/ Nástup kresťanstva. Koncepcie pankálie. Sv. Augustín. Umenie, etika a ideológia.
B/ Boj ikonofílie a ikonoklazmu. Tomáš Akvinský
6: A/Nástup novoveku. Prírodný svet a veda. Leonardo da Vinci. Paragóny umení.
B/ Umenie a renesančný ideál človeka. Michelangelo.
7: A/Giordano Bruno. Estetický subjektivizmus, pluralizmus, relativita krásy.
B/ Anglická vkusová škola. Význam estetického subjektu, dôsledky relativity krásy.
8 A/ Nemecké osvietenstvo. Baumgarten – zakladateľ vedeckej estetiky.
B Winckelmann – estetika ako všeobecná teória umenia, Lessing.
9: A/Imm anuel Kant . Všeobecná problematika vkusu.
B/ Immanuel Kant . Prírodná, podmienená a umelecká krása.
10: A/ Schellingova filozofia umenia a teória umeleckej tvorby.
B/ Heglova estetika – umenie ako vývoj ideálu.
11: A/Bergson a tvorivý vývoj.
B Croce – estetika ako veda o výraze a všeobecná lingvistika.
12: A/ Psychoanalýza a umenie.
B/ Heidegger a existencializmus.
13: A/ Walter Benjamin – pojem aury
B/ T. W. Adorno. Moderna. Umenie a zábavný priemysel. Masová kultúra. Umenie a gýč
14: A/ Americký antiesencializmus, perceptualizmus.
B/Inštitucionálna teória umenia. Postmoderna.
Povinná literatúra
3. ročník – texty (odporúčaných min. 15 strán / týždeň)
Doplňujúca literatúra
Volek, J.: Kapitoly z Dějin estetiky, ktorékoľvek vydanie
Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I., Tatran, Bratislava 1985
Antológia z diel filozofov I., Bratislava 1970
Antológia z diel filozofov II. Bratislava 1973
Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky II., Tatran, Bratislava 1988
Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky III., Tatran, Bratislava 1991
Antológia z diel filozofov VII., Bratislava 1967
Etiéne Souriau: Estetický slovník, Praha 1994
Losev: Dejiny estetických kategóriií, Bratislava 1978
Zuska, V.: Mimésis – funkce – distance, Praha 2001
Auerbach, E.: Mimésis
Monaco, J: Jak číst film. Svět filmu, médií a multimédií. Praha 2004
Kritériá hodnotenia
20%
15%
15%
15%
15%
20%
Aktívna účasť na stretnutiach, participácia v diskusiách, príprava na hodinu...
Otázky a komentáre k preberaným textom
Prezentácia
Polsemestrálny test/zadanie
Záverečný test ?
Písomná práca
Hodnotenie kurzu (%)
A: 100-93,
B: 92-84,
C: 83-74,
D: 73-63,
E: 62-51,
Fx: 50-0. Úspešné absolvovanie kurzu predpokladá absenciu max. na 4 stretnutiach.
Download

Title of course: