Jméno a příjmení: Michal Tuláček
Den, měsíc, rok narození: 14. května 1985
Ročník: 1.
Studijní program: Informatika NMgr.
Obor: Teoretická informatika
Adresa (určená pro doručení rozhodnutí): Na Veselí 6, 140 00, Praha 4
ŽÁDOST
a)
Žádám o uznání následujících předmětů, absolvovaných v bakalářském studijním
programu a v mimořádném studiu (celoživotní vzdělávání) na MFF UK, v aktuálně studovaném
magisterském studijním programu a to včetně kreditů:
Bakalářské studium:
Kód
NAIL068
NTIN066
NOPT042
Mimořádné studium:
Kód
NAIL002
NAIL025
NAIL069
NAIL078
NTIN064
NAIL065
NAIL071
NDBI023
Název
Umělé bytosti
Datové struktury I
Programování s omezujícími podmínkami
Název
Neuronové sítě
Evoluční algoritmy I
Umělá inteligence I
Lambda-kalkulus a funkcionální programování I
Vyčíslitelnost I
Evoluční robotika
Plánování a rozvrhování
Dobývání znalostí
b)
Žádám o uznání následujícího předmětu, absolvovaného v bakalářském studijním
programu na MFF UK, v aktuálně studovaném magisterském studijním programu:
Kód
NMAI064
Název
Matematické struktury
c)
Žádám o uznání následujících předmětů, absolvovaných v bakalářském studijním
programu na MFF UK, jako splněné prerekvizity pro účely zápisu předmětů v navazujícím
magisterském programu:
Kód
NPRG032
NTIN061
Název
Objektově orientované programování
Algoritmy a datové struktury II
Odůvodnění žádosti:
a) Předměty o jejichž uznání žádám jsem absolvoval a jsou povinné nebo povinně volitelné
v magisterském studijním programu informatika, obor teoretická informatika, z toho
předměty u kterých žádám o uznání kreditů navíc nebyly povinné v bakalářském
studijním programu a kredity za ně získané byly nad počet stanovený pro úspěšné
absolvování bakalářského studia.
b) Předměty u kterých žádám o uznání jako splněné prerekvizity jsem absolvoval a jsou
prerekvizitami pro předměty NTIN084 Bioinformatické algoritmy a NTIN087 Textové
algoritmy.
c) Datum vykonání zkoušky pro všechny předměty uvádím v přílohách.
Přílohy: 1x opis dokladu o vykonaných zkouškách z IS UK – bakalářský studijní program Informatika
1x opis dokladu o vykonaných zkouškách z IS UK – mimořádné studium
...........................
datum
......................................
podpis studenta
Datum doručení žádosti (vyplní studijní oddělení) ..................................................
Vyjádření učitele:
Vyjádření vedoucího katedry:
Vyjádření garanta:
Rozhodnutí děkana:
Rozhodnutí rektora:
Download

ŽÁDOST - Matfyz.info