Prof. Dr. Neriman İnanç
04.01.1958 tarihinde Mardin’de doğdu. İlk
Prof. Dr. Neriman İnanç was born in Mar-
ve ortaokul eğitimini Ankara’da tamamladı.
din. She went to primary and high school in
1980 yılında Hacettepe üniversitesi Beslenme
Ankara. She graduated from Hacettepe Uni-
ve Diyetetik bölümünden mezun oldu. 1981
versity Nutrition and Dietetics Department in
yılında
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde
1980 and started working in Gulhane Mili-
(GATA) diyetisyen olarak göreve başladı.
tary Medical Academy as dietician in 1981.
1988 yılında
yüksek lisans eğitimini ta-
Receiving her master’s degree in 1988,
mamlayan İnanç, 1995 yılında İngiltere’den
İnanç became Doctor of Philosophy in 1995
aldığı destekle hiperlipidemik ve hipertansif
after completing her thesis study supported
bireylerde farklı dozlarda balık yağının etki-
by England on the effect of different doses of
sinin incelendiği tez projesi ile bilim doktoru
fish oil on hyperlipidemic and hypertansive
ünvanını aldı. 2001 yılında doçent oldu.
people. She received her Associate Professor
title in 2001.
2003 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümüne bölüm başkanı ola-
In 2003 she was assigned as the Head of
rak atandı. 2006 yılında kendi meslek ala-
Nutrition and Dietetics Department, Erciyes
nında Türkiye’de 19. olan profesör ünvanını
University. In 2006 she became the 19th
aldı. Birçok bilimsel dernek ve kuruluş üyesi
professor on her subject in Turkey. Being a
olan Neriman İnanç, 2013 yılında Nuh Naci
member of many scientific associations and
Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte-
organizations, Neriman İnanç became the
si kurucu Dekanı oldu. Yurt içi ve yurt dışı
founding Dean of The Faculty of Health Sci-
dergilerde alanında yayınlanmış çok sayıda
ences, Nuh Naci Yazgan University. İnanç
araştırması bulunan İnanç, bekar ve İngiliz-
has many studies published in national and
ce bilmektedir.
international journals, is single and has
knowledge of English.
Download

Prof. Dr. Neriman İnanç - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali