"Meclis Çorum'a güzel
hizmetler yapacaktýr"
Taþýt sayýsýmýz
144 bin 724
Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna
hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde
baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014
YFA
Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve ge- SA3’TE
len Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý
makamýnda ziyaret etti.
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat ayý sonu itibarýyla 144 bin 724 oldu.
TÜÝK, Türkiye'nin þubat ayý taþýt istatistiklerini açýkladý. Çorum'da ise þubat ayýnda taþýt sayýsý 144 bin 724 olarak
gerçekleþti.
Yine ayný ay içinde otomobil 66 bin 542, mimniYFA
büs 2 bin 697, otobüs 1188, kamyonet 16 bin 894, S1A0’DA
kamyon 5 bin 207, motosiklet 16 bin 356, özel amaçlý
araç 263, traktör ise 35 bin 577 oldu.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 NÝSAN 2014 CUMA
40 KURUÞ
Eserleri, TBMM'de sergilenecek
"TBMM, saðlýkta
þiddeti azaltacak yasal
düzenlemeleri yapmalý"
Yeni
UMEM kurslarý
açýlacak
Dr.Ali Yýlmaz
Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Dr.Ali
Yýlmaz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda saðlýkta þiddete tepki gösterdi. Dr. Ersin Arslan'ýn, Gaziantep'de bir hasta yakýný tarafýndan býçaklaFA
narak katledilmesinin üzerinden iki yýl geçti- SA’YDA
6
ðini kaydeden Ali Yýlmaz, "Aradan iki yýl geçti, ancak saðlýk çalýþanlarý ülkenin dört bir yanýnda her gün þiddet görmeye devam ediyor.
Oto Tamirciler
Odasý'dan, fuar
çýkarmasý
ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü,
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý
ve Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen
Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý, CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli
Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi
alýnacak.
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim
gören engelliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)
sergi açacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konulu karma sergi
Ankara'da sanatseverlerin beðenisine sunulacak.
Çorum Belediyesi tarafýndan þehirdeki engelli vatandaþlarýn meslek öðrenmeleri, el becerilerinin geliþtirilmesi ve
sosyal hayatta daha fazla rol alabilmeleri amacýyla hizmete sunulan Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören SAYFA
engelliler öðrendikleri bilgiler sonucunda kendi eserle- 7’DE
rini üretmeye baþladýlar.
A
SAYF
2’DE
Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin
Soykýrým Yalaný" semineri
Necmettin Uzun'un baþkanlýðýnda yeni bir
döneme giren Çorum Oto Tamirciler
Odasý, 360 oda üyesini Ýstanbul'da fuara
götürdü. Oto Tamirciler Odasý üyeleri, odaA
SAYF
nýn yeni baþkaný Necmettin Uzun ve yöne- 10’DA
timinin organizesi ile 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen fuara katýldý.
Türk Saðlýk Sen'den
savcýlýða suç duyurusu
SAYFA 5’TE
Selâhattin
Aydemir
Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini
belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24
Nisan nedeniyle Ermenilerin Soykýrým Yalaný
olduðunu söyledi.
Seminere konuþmacý olarak ise "Dün- SAYFA
yanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým" kitabý- 5’TE
nýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý.
Lora yarýn açýlacak
SAYFA 4’TE
Lek'ten "Kutlu
Doðum" mesajý
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Kutlu Doðum
Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada
insanlýðýn her döneminde
Allah'u Teala'nýn varlýðýný, birliðini, emir ve yasaklarýný, iman
ve inanç kaidelerini, bizzat yaþayarak teblið eden
Peygamberlerin insanca yaþamanýn, insan AYFA
S
onurunun ve insani 10’DA
asaletin temsilcileri
olduklarýný belirtti.
Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak. Arzu Baþ Keþci ve Serpil
Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum
halkýna hizmet verecek. Lora'nýn
açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer
Çarþýsý No: 45'te saat 14.00'de yapacak. SAYFA 3’TE
"Kamu görevlileri fazla çalýþtýrýlamayacak"
MHP Ýl
Baþkaný
Ýsmail Lek
Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý birincisi Daniþmet Gazi oldu
SAYFA 3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 NÝSAN 2014 CUMA
2
TSO'dan
Kaya'ya tebrik
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nin ardýndan Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý görevine seçilen Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret
ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler.
Karadaþ ile Baþaranhýncal ziyarette, Halil Ýbrahim Kaya'ya görevinde baþarýlar dileyerek, Çorum için atýlacak her adýmda Ýl Genel Meclisi'nin yanýnda olduklarýný söylediler.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Çorum'un lokomotifi olduðunu, Çorum için çalýþtýðýný kaydetti.
Ýþ dünyasýnýn tepe kuruluþu olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn kamu ve özel sektör kuruluþlarý tarafýndan desteklenmesi gerektiðini belirten Kaya, "Ýþ adamlarýmýz, sana-
:
:
:
:
:
:
04:17
05:51
12:47
16:29
19:30
20:56
18.04.2014
4. Ay, 30 Gün,
16. Hafta
En büyük günâhlardan biri de,
insanlarla alay etmektir.
Vehb bin Münebbih "Rahmetullahi aleyh"
yicilerimiz Çorum ilimiz için çalýþmakta, üretmekte, istihdam etmektedir. Çorum Ticaret ve
Sanayi Odamýz da ilimiz iþ dünyasýnýn önünü açmak, ilimizi daha kalkýnmýþ yarýnlara hazýrlamak için gayret göstermiþtir. Önümüzdeki dönemde Ýl Genel Meclisi olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ilimiz için atacaðý her adýmda yanlarýnda olacaðýmýzý belirtmek
isterim" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Günün Þiiri
BÝR YÝÐÝT GURBETE GÝTSE
Bir yiðit gurbete gitse
Gör baþýna neler gelir
Merdin sýlayý andýkça
Yaþ, gözüne dolar gelir
Baðrýma basarým taþlar
Akýttým gözümden yaþlar
Yavrusun aldýran kuþlar
Yuvasýna döner gelir
Kocadým çekemem nazý
Baðrýma dökemem közü
Yârin bana kötü sözü
Kara baðrým deler gelir
Evlerinin önü söðüt
Atalardan kalmýþ öðüt
Yârinden ayrýlan yiðit
Sýlasýna döner gelir
Yaþa Karac'oðlan yaþa
Ben söylerim coþa coþa
Ýþ düþünce garip baþa
Düþünerek gider gelir
Cumhuriyet Anadolu
Lisesi'nde tablet sevinci
Fatih Projesi kapsamýnda Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencilerine tablet bilgisayarlarý daðýtýldý.
Okulun konferans salonunda yapýlan törene Okul
Müdürü Vural Sucu, Müdür Yardýmcýlarý Muzaffer Þimþek ,Sait Yýldýz ve Bilgisayar Öðretmeni Cem Süt katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Vural Sucu, öðren-
KARACAOÐLAN
cilerden tabletleri yeni bilgiler öðrenmek, kendilerini
geliþtirmek amacýyla kullanmalarýný istedi.
Tabletlerini alan öðrenciler büyük bir mutluluk yaþarken tabletlerin derslerindeki baþarýyý arttýracaðýný
belirterek okul idaresine ve yetkililere teþekkür ettiler.
Bahadýr YÜCEL
HAVA DURUMU
Yeni UMEM kurslarý açýlacak
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ve Çorum
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülen Uzmanlaþmýþ
Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM)
Projesi kapsamýnda "Gazaltý Kaynakçýsý,
CNC Torna Tezgah Operatörlüðü, Bilgisayar Destekli Tasarým Elemaný" kursu açýlacak. Kurslara 12'þer kiþi alýnacak.
Kurslar hem teorik hem uygulamalý yapýlacak ve kurs sonunda "Ýþbaþý Eðitimi
(Staj)" yaptýrýlacak. Kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek
ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda; saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta
primleri karþýlanacak.
Baþarýlý olan kursiyerlere kurs sonunda
en az bir ay süreyle iþbaþý eðitimi (staj) yaptýrýlacak ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðýnca iþyerlerinde istihdamý saðlanacak.
Eðitimler ise 5 Mayýs 2014 tarihinde Çorum Endüstri Meslek Lisesinde baþlayacak.
Kurslara katýlým þartlarý ise þöyle:
"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþýndan gün almýþ bay olmak (Bilgisayar des-
tekli tasarým kursu için16 yaþýndan gün almýþ bay-bayan) olmak, Bilgisayar Destekli
Tasarým kursu için en az lise mezunu olmak
diðer kurslar için en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (açýk öðretimde
okuyanlar baþvurabilir)
Baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un
KURS,TYP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak."
Kurslara katýlmak isteyen ve durumu
þartlara uyanlarýn, 29.04.2014 Salý gününe
kadar
www.umem.org.tr veya www.becerion.org.tr internet adresindeki "Kurs Listesi
ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek
baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor.
Baþvuru yapanlar arasýnda, 30.04.2014
tarihinde saat 10.00'da Çorum Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüðünde mülakat yapýlacak ve kursiyerler belirlenecek.
Kubilay Kaan YÜCEL
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Yýl: 10 Sayý: 2760 18 NÝSAN 2014 CUMA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,132
2,959
STERLiN 3,590
JPY YENi 0,208
2,133
2,961
3,591
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ALBAYRAK ECZANESÝ
TEL: 227 77 62
ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B
MURAT ECZANESÝ
TEL:226 68 05
OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
HABER
3
Kutlu Doðum Bilgi Yarýþmasý
birincisi Daniþmet Gazi oldu
"Meclis Çorum'a güzel
hizmetler yapacaktýr"
Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.
Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinin ardýndan göreve gelen Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda
ziyaret etti. Ziyarette, Ýl Genel Meclisi AK Parti
Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan da yer aldý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ziya-
retten dolayý Vali Baþköy'e Ýl Genel Meclisi adýna
teþekkür etti.
30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinin Çorum'da demokratik bir ortamda gerçekleþtiðine
dikkat çeken Vali Baþköy, "Seçimlerde yarýþmanýn
ana gayesi halka hizmettir. Ben inanýyorum ki Ýl
Genel Meclisimiz bir bütün olarak Çorum'a çok
güzel hizmetler yapacaktýr" dedi ve baþta Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP
Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný
Celal Güngör'ün nezdinde tüm Meclis Üyelerini
tebrik etti.
Haber Servisi
Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda Ýmam
Hatip Ortaokullarý arasýnda bilgi yarýþmasý düzenledi.
Devlet Tiyatrosu Salonunda dün yapýlan yarýþma Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinden Melih Erdem Alabaþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda "Peygamber efendimizin doðum gününü böyle çeþitli programlarla
kutluyoruz. Açýlýþýmýzý Hürriyet
Meydanýn da yapmýþtýk. Daha
sonra Mimar Sinan Pazarýnda çeþitli programýmýz oldu. Sevgili çocuklar hedefiniz her zaman büyük
olsun sýradan memur olmayý hedef tutmayýn bir baþbakan bir vali
veyahut bakan çýkabilir bu salondan. Siz bu ülkenin bu milletin
teminatýsýnýz emeði gecen öðretmenlerimize müdürlerimizi
kutluyorum hepiniz Allaha emanet olun"dedi. Daha sonra Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulunun ilahi gösterisi ile
program devam etti.
Yarýþmada birinci Daniþmet Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, ikinci Türkiyem Ýmam
Hatip Ortaokulu, üçüncü ise
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip
Ortaokulu oldu.
Yarýþma sonunda derece
giren öðrencilere ödülleri
Müftü Mehmet Aþýk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir tarafýndan verildi.
Yasin YÜCEL
"Çaðlar Boyu Çorum Ýli
ve Çevresi" paneli yapýldý
15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 38. Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
"Çaðlar Boyu Çorum Ýli ve Çevresi" konulu panel
dün Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþ-
tirildi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve
Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Emekli Eðitimciler
Abdulkadir Ozulu, Ethem Erkoç, akademisyen,
öðrenci ve davetlilerin izlediði paneli Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Ünal yönetti. Ünal'ýn "Demir Devrinde Anadolu- Hitit Ýmparatorluðunun
yýkýlýþýndan Büyük Ýskender'e kadar
Anadolu tarihi ve kültürleri" sunumunun ardýndan Yrd. Doç. Dr. H.
Kübra Ensert, "Eski Tunç Çaðýnda
Hititler", Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin
"Anadolu'daki Roma Hamamlarý",
Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz "Eski
Asur Ticaret Kolonileri" konularýnda
bilgi verdiler.
Kubilay Kaan YÜCEL
Frenci esnafý
Konya yolcusu
Lora yarýn açýlacak
Lora Nikah Þekeri düzenlenen törenle yarýn açýlacak.
Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz'ýn sahibi olduklarý iþletme uzman ve dinamik kadrosuyla, farklý konseptiyle Çorum halkýna hizmet
verecek.
Lora'nýn açýlýþ ise Cumartesi günü, Zafer Çarþýsý No: 45'te saat
14.00'de yapacak.
Açýlýþa özel yüzde 25 indirimin yapýlacaðý iþletmede 'nikah þekeri,
bebek þekeri, düðün ve sünnet davetiyeleri, parti malzemeleri, kaftan,
bindallý, kapý süsleri'ni bulmak mümkün.
Firma yetkilileri Arzu Baþ Keþci ve Serpil Gözüyýlmaz, "Çorumlu
hemþerilerimize özel günlerinde en ince detaylarý ile çalýþarak farklý ve
yaratýcý konseptlerimizle unutulmaz kýlmak adýna hizmet vereceðiz.
Açýlýþýmýza bekliyoruz" dediler. Yasin YÜCEL
Çorum Oto Tamirciler Odasý üyeleri, Ýstanbul
TÜYAP Fuarý'nýn ardýndan Konya'da Büyük Eker
Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezecek.
Gezi hakkýnda bilgi veren Oda Baþkaný
Necmettin Uzun, bugün akþam 30 kiþilik bir
ekiple Konya'ya hareket edeceklerini belirterek,
Konya Organize Sanayi'nde döküm, bijon ve fren
malzemesi üzerine faaliyet gösteren Büyük Eker
Bijon ve Eker Döküm Fabrikasý'ný gezeceklerini
ifade etti.
Uzun, ayrýca Konya Organize Sanayi'nde
bulunan diðer fren malzemesi üreten fabrikalar
da incelemelerde bulunacaklarýný belirterek, bu
geziyle birlikte Çorum'da faaliyet gösteren
esnafýn ufkunu geniþletmek ve Konya sanayisinin
birikim ve tecrübelerini Çorum'a taþýmak istediklerini dile getirdi.
Fabrika gezileri dýþýnda Konya'nýn tarihi ve
turistik yerlerini de gezeceklerini aktaran
Necmettin Uzun, özellikle Mevlana Müzesi'ni de
ayrýca gezeceklerini Çorum'a ise Pazar günü
döneceklerini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL
Necmettin
Uzun
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
HABER
"Kamu görevlileri fazla
çalýþtýrýlamayacak"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi,
Kamu'da fazla çalýþma genelgesinin Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini açýkladý.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre kamu görevlilerine, belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla çalýþma yaptýrýlmayacaðýný kaydeden Ahmet Saatçi,
"Memur Sen'in Toplu Sözleþme teklifleri arasýnda
yer alan ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet
Kollarna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara Ýliþkin 2014
ve 2015 Yýllarýný Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme'de varýlan mutabakat çerçevesinde, fazla çalýþma
uygulamalarýyla ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
genelde yer alan hususlara riayet etmeleri gerekiyor"
dedi.
Genelge hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi,
"Genelgeye göre Kamu görevlilerine, belli bir sürede
bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadýðý sürece, günlük çalýþma saatleri dýþýnda fazla
çalýþma yaptýrýlmayacak. Fazla çalýþma yaptýrýlmasýnýn
gerektiði zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalýþýlan süreye iliþkin ücret, ilgili mevzuatý çerçevesinde
ödenecek. Ýlgili mevzuatý gereði fazla çalýþma karþýlýðý
ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu
görevlilerine, baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesi ile 2009/12 sayýlý Baþbakanlýk
Genelgesi'nin ilgili maddesi olmak üzere tabi olduklarý mevzuat hükümleri çerçevesinde, yaptýrýlacak fazla
çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin
verilecek. Ancak bu suretle verilecek iznin en çok on
günlük kýsmý yýllýk izinle birleþtirilerek yýlý içinde kullandýrýlabilecek" ifadelerini kullandý.
Kamu personeli alým ilanlarýnýnda artýk tek siteden
verileceðini kaydeden Saatçi, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Kamu Personel Alým Ýlanlarý'nda yaþanan karý-
þýklýklarý önlemek amacýyla Resmi Gazetede "Kamu Personel Alýmý ile Ýlgili bir genelge yayýnlandý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, statü ayrýmý yapýlmaksýzýn, iþçi, memur, sözleþmeli ve benzeri bütün personel alým
ilanlarý Devlet Personel Baþkanlýðýnýn internet sitesinde yayýmlanacak. Personel alým ilanlarýnýn
yayýmlanmasýna iliþkin ilgili mevzuatta yer alan
hususlarýn uygulanmasýna devam edilecek. Bu
genelge kapsamýnda Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak ilanlara iliþkin her türlü hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluþuna
ait olacak. Personel alým ilanlarý, ilanýn kurumlar
tarafýndan ne zaman yayýmlanacaðý belirtilerek
bu tarihten en az beþ gün önce Devlet Personel
Baþkanlýðýna gönderilecek. Bu süreye yetiþtirilemeyen ivedi durumlarda Devlet Personel Baþkanlýðý ile görüþülerek hareket edilecek. Personel alým
ilanlarý, ilgili kurum tarafýndan belirtilen tarihte, Devlet Personel Baþkanlýðýnca yayýmlanacak. Ýlanýn yayýmlanma zamanýnda veya metninde deðiþiklik yapýlmasý gerektiðinde, bu durum ivedilikle Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilecek. Ýlanlarýn gönderilme
usulü ve bu genelgenin uygulanmasý ile ilgili diðer hususlar Devlet Personel Baþkanlýðýnca belirlenerek kamu kurum ve kuruluþlarýna duyurulacak."
Uður ÇINAR
Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" jest
4
Mahir ODABAÞI
DEPREM SONRASI
ÇOCUKLARIN
GÜVENLÝÐÝ -1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Depremlerin nerede, ne zaman, hangi saat diliminde olacaðý
belli deðildir. Bu nedenle 'hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, her an olacakmýþ gibi de tedbirli olmak' en akýlcý olanýdýr.
Ülkemizin ve Çorum ilinin depremler açýsýndan konumunu bilmeyenimiz yok. Ama vatandaþ olarak iþi ciddiye alma, önemseme, farkýnda olma açýsýndan ayný duyarlýlýðý maalesef gösteremiyoruz. En basiti 'let it be - boþ ver' Allah ne yazdýysa o olur diyoruz. Bunun samimi mücadelesi içinde olanlarý da ÝÞGÜZARLIKLA itham ediyoruz. (edenleri de Allah'a havale ediyoruz)
Depremlerin en acý faturasýný analarýmýz ve çocuklar ödüyor. Zira 'yaðmurlu hava da GÜLENLE - AÐLAYAN belli olmaz. Kurt
dumanlý havayý sever' misali insanlýktan nasibini almamýþ hayvan kýlýklý insanlarýn ortada cirit atabileceði asla unutuyoruz. Yakýn tarihimizde bunun en bariz acý örneklerini 17 Aðustos depreminde gördük. Yazýlý ve görsel basýndan ibretle, tüylerimiz diken diken olarak izledik… Kendimizi tutamadýk en aðýr beddualar yolladýk… Küfürler salladýk…
Marmara depremi sýcaklýðýnda kurtarma sinsiliði içerisinde
sahaya inip, orada sahipsiz çocuklarý arabalara atýp hastaneye
götürüyoruz numarasýyla bilinmez mahallere doðru gittiklerini
ve akýbetlerinden haber alýnmadýðý söylentileri kulaktan kulaða
dolaþtý.
Marmara depreminde bir anne bebeðiyle beraber yýkýlan binanýn enkazlarý arasýnda kalýr ve ölümle yaþam arasýnda hayata
tutunmaya çalýþýr. Belli bir zaman geçtikten sonra kurtarma
ekipleri gelir ve uzun uðraþýdan sonra anneyi kurtarýrlar. Anne,
annelik þefkatiyle o zor anda gözlerini açtýðýnda 'YAVRUM YAVRUM' diye bebeðini arar. Bu arada bebeði de yan taraftan
sað salimen çýkarýlýr ve annesine gösterilir. Annesinin yüzünde
acý bir tebessüm oluþur. Artýk ölse de gam yemez. Çünkü yavrusunun yaþadýðýný görmüþtür. Tabi bu arada enkazýn yanýnda iki
tane ambulans hazýr beklemektedir. Her ne hikmetse hastaneye
götürülmek üzere anne bir ambulansa, bebek ise diðer ambulansa konulur. Hastanede annenin tedavisi yapýlýp gözünü açtýðýnda bebeðini sorar ama heyhat nafile. Bebek yok… Enkaz baþýndan gidiþ o gidiþ olur. AMBULANS SAHTE, DOKTOR SAHTE, HEMÞÝRE SAHTE… Ve anne hastaneye, bebek ise bilinmez
yerlere gitmiþ… Ölü müdür, diri midir, organlarý kimlerdedir?
Haber alýnamaz… Bu acýya hiç anne dayanamaz… Bundan sonra ölmemek üzere yaþasa da hayattan zevk alamaz…
2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana gelen büyük deprem
akabinde baþka ülkelerden YARDIM ETMEK ADI ALTINDA
kötü niyetli insanlarýn geldiði ve oradaki korumasýz kýz çocuklarýnýn uçaklarla FUHUÞ SEKTÖRÜ ÝÇÝN kaçýrýldýðýný Ýkbal Gürpýnar hanýmdan dinlemiþtim. Yine bu bölge de meydana gelen
büyük deprem akabinde Endonezya 'da 16 yaþýn altýndaki çocuklara güvenlik için yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirilmiþti.
Ece Seramikten sonra dünyanýn en ünlü pizza
markalarýndan olan Domino's Pizza'dan "Þehit Ailelerine" çok anlamlý bir jest geldi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü "Gönül Elçileri" Domino's Pizza Çorum Þubesini ziyaret etti.
Ziyarete Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy,
Garnizon Komutanýn Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik,
Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan
Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý
Hülya Örs, Sevgi-Der Yönetim Kurulu üyesi Hüzeyme Barlýk ve þehit aileleri katýldý. "Vatan topraklarý ve
ülkemizin güvenliði için canlarýný feda eden þehitlerin
geride býraktýðý ailelerine karþý toplum olarak sorumluluðumuzun devam ettiðine inanýyoruz "diyen Domino's Pizzanýn Franchisee'i Türker Ülkü, yýlýn hangi
günü olursa olsun bir defaya mahsus olmayan bu hiz-
meti "Þehit Ailelerine" sunduklarýný ifade etti. Çorum'un yaný sýra Yozgat ve Merzifon'da da þubeleri
bulunduðunu, bu uygulamanýn 3 þubelerinde de geçerli olduðunu sözlerine ekleyen Ülkü, þehit ailelerinin her istedikleri zaman gelebileceklerini ve onlarý
aðýrlamaktan onur duyacaklarýný söyledi. Fatma Baþköy ise Türker Ülkü'yü yaptýðý "Gönül Elçiliðinden"
dolayý tebrik etti. Bahadýr YÜCEL
'Bir kiþinin aldýðý tedbir, tek kiþinin gücü gibidir. Ýki kiþinin
aldýðý tedbir iki kiþinin gücü gibidir'
*
Ýki gemi kalkar bu LÝMANDAN biri afete, biri afiyete
Sivil savunmacý diyemez, isteyen istediðine binsin bana ne?
Afet gemisinden yolcu kapmak ister, AFÝYET TRENÝNE
Ne mutlu BU GEMÝYE DESTEK VEREBÝLENLERE
Baþkan Ünlü'den Uslu'ya ziyaret
30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden seçilen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Ýl Genel Meclis üyeleri Ýzzet Ünsal
ve Erdoðan Köroðlu ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ziyarette seçim sürecinde desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür etti.
Baþkan Ünlü, yeni dönemde yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, Karayollarý ve Devlet Su Ýþleri ile ilgili taleplerini ileterek destek istediler.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ye-
niden Bayat Belediye Baþkanlýðýna seçilen Ekrem Ünlü'yü, Ýl
Genel Meclisine seçilen Ýzzet Ünsal, Erdoðan Köroðlu ve seçim boyunca yapýlan çalýþmalardan dolayý teþkilat adýna Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ'i tebrik ettiler.
Uslu, "Bayat ilçemize ve köylerimize koordineli ve
uyumlu bir þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz. Taleplerinizi ilgili kurumlarýn üst düzey yöneticileri ve ilgili bakanlarýile görüþmeler yaparak desteðimizi sürdüreceðiz" dedi.
Uslu, taleplerle ilgili olarak görüþmeler yapacaðýný en kýsa zamanda kendilerine dönüleceðini belirtti.
Haber Servisi
Bayat Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri"
Bayat Anadolu Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliði yapýlacak. Okul Müdürü Tarýk Nakcý'nýn giriþimleriyle gerçekleþtirilecek olan programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran katýlacak.22 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan etkinlik hakkýnda bilgi veren
Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, öðrencilerin mesleklerinde uzman olan kiþileri dinledikten sonra
hayata bakýþlarýnda ciddi deðiþiklikler olduðunu ve bu durumun öðrenci baþarýsýna olumlu katký saðladýðýný belirterek bundan dolayý "Kariyer Günleri" düzenlediklerini belirtti. Yasin YÜCEL
SGK'dan EML
öðrencilere seminer
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü (SGK) Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine yönelik "Sosyal
Güvenlik Kurumunun Tanýtýmý" konulu seminer
düzenlendi. Sosyal Güvenlik Ýl Müdür Yardýmcýsý
Birol Özkan seminerde yaptýðý
konuþmada, sosyal güvenlik
kavramýnýn önemini belirterek,
"Sigortalýlýk bilinci, sigortasýz
çalýþmanýn doðuracaðý sonuçlar,
genel saðlýk sigortasý, iþsizlik sigortasý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý gibi konularýn ele alýndýðý
seminere öðrencilerin gösterdiði
ilgi bizi memnun etti. Sosyal güvenlik bilincine sahip, kendilerinin ve ailelerinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilenen
gençlerimizleyarýnlara güvenle bakýyoruz" dedi.
Düzenlenen eðitimi, SGK personeli, okul idarecileri ile birlikte öðretmen ve öðrenciler de izledi.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
HABER
5
Ensar Vakfý'ndan "Ermenilerin
Soykýrým Yalaný" semineri
Yeni "Okul Öncesi Eðitim
Programý" tanýtýldý
mýþ ve tüm materyalleri MEB tarafýndan öðretmenlere ulaþtýrýlmýþtýr. Sýnýflarda öðrenme merkezleri oluþturulmuþ çocuklarýn bu merkezler sayesinde aktif olarak eðitime katýlmasý planlanmýþtýr. Sýnýf düzenlerinin öðretmen merkezli deðil öðrenci merkezli olmasýnýn gerekliliði belirtilmiþtir.
Günlük eðitim akýþý sayesinde detaylandýrmalara
son verilmiþ daha kullanýlabilir bir günlük program hazýrlanmýþtýr. Öðretmenin eylül ayýnda 10
gün içinde yýllýk plan hazýrlamasýnýn uygulanabilir
bir yöntem olmadýðý fikrinden hareketle; Yýllýk
Plan kaldýrýlmýþ, yerine Aylýk Plan getirilmiþtir. Bu
sayede öðretmenin her ay bir önceki ay yapýlan
planlarýn ýþýðýnda daha aktif bir plan hazýrlamasý-
na imkân saðlanmýþtýr. Güncellenen programýn bir
önceki programýn detaylandýrmacý yapýsýndan çok
çerçeve bir program olmasý öðretmenlerimize daha geniþ bir hareket alaný saðlamaktadýr. Bu sayede öðretmenlerimiz eðitimlerini daha aktif planlama imkânýna kavuþmuþtur" dedi.
Gezide Karþýyaka Anaokulu sýnýflarýnýn yeni
programa uygun olarak 3-6 yaþ çocuklarýnýn geliþimsel özelliklerine göre hazýrlanmasý öðrenme
merkezlerinin ve sýnýf düzeninin planlanmasý ayrýca programýn uygulanmasý konularýnda yaptýðý çalýþmalar incelendi. Yeni programýn ve sýnýf düzeninin öðrencilerin eðitimini daha aktif etkilediði belirtildi. Yasin YÜCEL
Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç
"Okul Öncesi Eðitimi Güçlendirme Projesi" kapsamýnda güncellenen "Okul Öncesi
Eðitim Programý"nýn tanýtýmý ve öðretmenlerin sýnýf içi eðitim süreçlerinde yeni eðitim programýný gözlemleyerek deðerlendirmeleri, öðretmenler arasý etkinlik, teknik ve öneri paylaþýmlarýnýn
gerçekleþmesi amacýyla Karþýyaka Anaokuluna
teknik gezi düzenlendi.
Programa Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz
Kýlýç, Karþýyaka Anaokulu Müdürü Samet Taþkýn,
anaokulu öðretmenleri katýldý.
Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Cengiz Kýlýç konu
hakkýnda verdiði bilgide, "Yenilenen program daha çok çocuk merkezli, esnek, öðrencilerin eðitime
aktif katýlabileceði, günlük eðitimler planlanýrken
fikirlerinin alýnabileceði þekilde güncellenmiþtir.
Ayrýca aile eðitimi destek programlarý sayesinde
de ailelerin eðitilmesine ayrý bir önem vermiþtir.
Bu eðitimler her yýl tüm velilere yönelik planlan-
Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çoðunlukla din görevlilerinin katýldýðý Çarþamba seminerlerinin devam ettiðini
belirterek, bu haftanýn konusu olarak yaklaþan 24 Nisan nedeniyle
Ermenilerin Soykýrým Yalaný olduðunu söyledi.
Seminere konuþmacý olarak ise "Dünyanýn En Büyük Yalaný: Soykýrým"
kitabýnýn yazarý Selâhattin Aydemir katýldý.
Osmanlý Devlet arþivleri dâhil, Fransýz, Ýngiliz ve Rus arþivlerinde Ermeni nüfusunun 1.100.000-1210.000- 1280.000 gibi olduðunu dolayýsýyla 1,5
milyon Ermeni'nin ölmesinin mümkün olmadýðýnýn belgelerle ortaya koyulduðunu kaydeden Selâhattin Aydemir, "Ayrýca o tarihlerde Osmanlý Devleti çok ciddi ekonomik dar boðazdadýr. Çaðdaþ silahlanmayý yapamamýþtýr.
Müslim tebaa savaþlarda ölen erkek nüfus yüzünden baðýný bahçesini ekemez, dikemez, tarlasýný sürümez durumdadýr. 16 yaþýna gelen her Türk genci askere gitmekte ve gidenlerin yarýdan çoðu bir daha dönmemektedir. Savaþlar 10-15 yýl sürmektedir. 1,5 milyon Ermeni öldürülmesi için güçlü kuvvetli ve iyi donanýmlý bir silahlý gücünüz olmasý gerekir. Hâlbuki Osmanlý
Devletinin elinde çaðýn gerisinde kalmýþ ilkel silahlar vardýr. Yani o silahlar
ile altý ayda 1,5 milyon insan öldürülmesi mümkün deðildir. Daha birçok sebepler vardýr ki Ermenilere soykýrým yapýlmasý mümkün deðildir. Bu yüzden
Ermenilerin iddiasý dünyanýn en büyük yalanýdýr" dedi.
Eðer 2015 yýlýna bu günden çalýþmaya baþlamazsak, çok çalýþan ama gerçekten çok çalýþan Ermenilerin 3 bin derneðinin dünya kamuoyunu aleyhimize çevirmesinin hiç de zor olmayacaðýný dile getiren Aydemir, "Bizim, üç
veya dört derneðimizle 3 bin derneðe karþý iþimiz zor. Bu yüzden, bütün parti, dernek, vakýf ve sendikalara, hatta iþ adamlarýmýza iþ düþmektedir. 8 Mart
Kadýnlar gününe, 17 Nisan Köy Enstitülerine, 1 Mayýs Ýþçi Bayramýna gösterdiðimiz hassasiyeti Soykýrým Yalanýyla Mücadeleye de göstersek dünya
bizim haklýlýðýmýzý anlar" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Türk Saðlýk Sen'den
savcýlýða suç duyurusu
Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkaný Fadýmcýsý tarafýndan makamýna çaðrýlmýþ kenditih Gök, Atýl Uzelgün Huzurevinde üye kaydý
leriyle bir görüþme yapýlarak sendikamýza üye
yapmalarýna izin verilmediði için tepki gösterolmaktan vazgeçirilmiþtir. Kendilerine baský
di ve sorumlularý hakkýnda savcýlýða suç duyuruve idari mobbing uygulandýðý aþikardýr. Kusunda bulundu.Fatih Gök, dün Adliye önünde
rum Müdür Yardýmcýsý idari görevini ifa edeyaptýðý basýn açýklamasýnda konu hakkýnda bilgi
memekte baþka bir sendikanýn iþ yeri temsilverdi.Bazý kamu ve kuruluþlarýnda görev yapan
cisi olmasý sebebiyle objektif davranmamakta,
idarecilerin maiyetindeki memurlara karþý hakkasendika temsilciliði görevini önde tutarak maniyet ve eþitlik kurallarý içerisinde davranmadýðý,
kamýný kötüye kullanmaktadýr. Türk Ceza kakeyfi davranýþlarda, baský ve tehdit edici uygulanununun "Görevi Kötüye Kullanma " baþlýðýmalarda bulunduklarý, kamu görevlilerinin sendiný taþýyan 257.maddesinin 1. Fýkrasý: "Kanunkalara üye olmalarýndaki serbest iradelerini zededa ayrýca suç olarak tanýmlanan haller dýþýnleyici tutum ve davranýþlarda bulunmalarýnýn iyice
da, görevinin gereklerine aykýrý hareket etmek
Fatih Gök
arttýðýný kaydeden Gök, "Bunun son örneðini ilisuretiyle, kiþilerin maðduriyetine veya kamumizde geçen hafta yaþadýk.09.04.2014 tarihinde Þube Baþkan Yar- nun zararýna neden olan yada kiþilere haksýz bir kazanç saðlayan
dýmcýmýz ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü iþ yeri temsilci- kamu görevlisi, bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýmiz çalýþanlarla görüþmek, çalýþanlarýn sorunlarýný dinlemek ve sen- lýr." Türk Ceza kanununun " Sendikal Haklarýn Kullanýlmasýnýn Endikamýzdan taleplerini almak üzere Atýl Üzelgün Huzurevini ziyaret gellenmesi" baþlýðýný taþýyan 118. Maddesinde ise; " Bir kimseye
etmiþlerdir.Çalýþmalar esnasýnda , kurum çalýþanlarýndan bir baþka karþý bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya , sendikanýn faalisendikaya üye olan ve Sendikamýza üye olmak isteyenleri de sendi- yetlerine katýlmaya veya katýlmamaya , sendikadan veya sendika
kamýza üye yapmýþlardýr.Ancak Kurum müdür yardýmcýsý gelen yönetimindeki görevinden ayrýlmaya zorlamak amacýyla , cebir veformlarý böyle bir hakký olmadýðý halde kabul etmeyerek imzalama- ya tehdit kullanan kiþi altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezamýþ Þube Baþkan Yardýmcýmýza aðýr hakaretler ederek makamýndan landýrýlýr." Anayasamýzýn "Sendika Kurma Hakký " baþlýðýný taþýyan
kovmuþtur ve sendikamýza üye olan çalýþanlar kurum müdür yar- 51. Maddesinin birinci fýkrasýnda; "çalýþanlar ve iþ verenler, üyelerinin çalýþma iliþkilerinde , ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek
için önceden izin almaksýzýn sendikalar ve üst
kuruluþlar kurma , bunlara serbestçe üye olma
ve serbestçe üyelikten çekilme hakkýna sahiptir.Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya yada
üyelikten ayrýlmaya zorlanamaz." Hükmüne
yer verilmiþtir. 4688 sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanunu'nun 14. Maddesinde de
sendikalara üye olmanýn serbest olduðu ifade
edilmiþtir" dedi. Basýn açýklamasý Kamu Sen Ýl
Temsilcisi Mahmut Alpaslan ile sendika üyeleri de katýldý. Açýklamanýn ardýndan Fatih
Gök, olayda adý geçen yönetici hakkýna savcýlýða suç duyurusunda bulundu.
Bahadýr YÜCEL
Ülkü Ocaklarý'ndan
Kutlu Doðum etkinliði
Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum
Ýl Baþkanlýðý Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle
vatandaþlara gül ve lokum ikram etti.
Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik,
Kutlu Doðum Haftasý'nýn, Hz. Muhammed'in insanlara sunduðu bütün deðerleri ve
öðütlerini anlama ve yaþama bakýmýndan çok
önemli olduðunu belirterek, "Ülkemizin sýkýntýlý günler geçirdiði bu dönemde Peygamber efendimizin ahlaký, davranýþ biçimi, birlik
ve beraberliðe verdiði önem daha iyi þekilde
anlaþýlmalý ve idrak edilmelidir. Bu manevi
hissiyat ve deðerlerin yaþanmasý, yaþatýlmasý
ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda bizlere
önemli görevler düþmektedir. Bu duygu ve
düþüncelerimizle Kutlu Doðum Haftasý'nýn
ülkemizin ve Milletimizin birlik ve dirliðine,
insanlýk âleminin barýþ ve huzuruna vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
HABER
6
"TBMM, saðlýkta þiddeti azaltacak
yasal düzenlemeleri yapmalý"
Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði
Yönetim Kurulu Baþkan Dr.Ali Yýlmaz, yayýnladýðý basýn
açýklamasýnda saðlýkta þiddete tepki gösterdi.
Dr. Ersin Arslan'ýn, Gaziantep'de bir hasta yakýný tarafýndan
býçaklanarak katledilmesinin üzerinden iki yýl geçtiðini kaydeden Ali Yýlmaz, "Aradan iki yýl geçti, ancak saðlýk çalýþanlarý ülkenin dört bir yanýnda her gün þiddet görmeye devam ediyor.
Ersin'in ölümünden sonra, genç bir saðlýk emekçisi Dr. Melike
Erdem sisteme isyanýný kendi canýyla ödedi. Diyarbakýr Dicle
Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde Yoðun Bakým Hemþiresi Rabia Önal öldüresiye dövüldü. Kaymakamýn dövdüðü doktor, Hastane
Müdürü'nün kovaladýðý saðlýk çalýþaný, emniyet güçleri ve baþhekimlerin saldýrýsý, hasta ve hasta yakýnlarýnýn yerlerde tekmelediði hamile
doktor, dövülen yoðun bakým asistanlarý, silah çekilen acil servisler, silahlý tehditler, kovalanan doktorlar,
diþ hekimleri, hemþireler… Bunlar
kamuoyuna yansýyanlar. Ya bilmediklerimiz, ya açýklanamayanlar?"
dedi.
Dr. Ersin Arslan'ýn öldürülmesinden sonra saðlýkta þiddetin önlenmesi için pek çok eylem ve etkinlik yapýldýðýný ifade eden Yýlmaz, "TBMM'de saðlýk çalýþanlarýna yönelik artan þiddet olaylarýný araþtýrmak için komisyon kuruldu. Komisyon toplantýlarýna
katýldýk, þiddete iliþkin görüþlerimizi ifade eden raporlar verdik.
Sonunda bu komisyon, altýna imza atabileceðimiz bir rapor hazýrladý. Saðlýk Bakanlýðý Beyaz Kod uygulamasýný baþlattý. Bu
hatta her gün ortalama 30 þiddet olayý bildiriliyor. Bunlar sadece bildirilenler ve çoðunun bildirilmediðinin farkýndayýz. Tablo
kötü. TBMM raporunda da yer alan temel bir talebimiz var. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti azaltmaya katkýsý olacak bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeye yönelik önerimizi
Saðlýk Bakanlýðý'na, TBMM'de grubu bulunan partilere ve saðlýkçý milletvekillerine ilettik. Ne yazýk ki bizim önerimiz gibi
"somut caydýrýcýlýðý olan yasal düzenleme" yerine son çýkan
saðlýk torba yasasýnda pratikte karþýlýðý bulunmayan bir düzenlemeye gidildi. Saðlýk çalýþanlarýna dayak atanlar yine ellerini
kollarýný sallayarak ortada dolaþýyor, ertesi gün dayak attýklarý
saðlýkçýyý tehdit etmeye devam ediyor. Saðlýkta þiddeti önleyecek gerçek bir yasal düzenleme yapýlmadan bu konuda bir ilerleme olmayacaðý çok açýk, bunu yöneticilerden ivedilikle bekli-
yoruz. Göstermelik yasal düzenlemeler deðil, samimiyet bekliyoruz. Bir diðer önemli talebimiz de 17 Nisan'ýn tüm Dünya'da
"Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddeti Önleme Günü" ilan edilmesidir. Dr. Ersin Arslan'ýn ölümü tüm Dünya için hatýrda tutulmasý gereken bir olaydýr ve 17 Nisan, Dünya'da Saðlýk Çalýþanlarýna Yönelik Þiddeti Önleme Günü ilan edilmelidir. Ersin'ler unutulmasýn, Dünya'da baþka Ersinler olmasýn diye!
Saðlýk çalýþanlarý þiddeti sadece hasta yakýnlarýndan görmüyor.
Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn saðlýðý ticari bir hizmet haline
getirmesi ve üzerinden "kar" elde
edilmesinin yarattýðý baský ve
mobbing bir yana; çalýþanlar yöneticilerden doðrudan þiddet de görüyor. Kaymakamýn yerde tekmelediði kadýn aile hekimi akýllardadýr. Atanmýþlar, seçilmiþler ve daha
nicesinin þiddetini de unutmadýk.
Saðlýk Çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedenleri çok yönlü olmakla
birlikte; çalýþanlarý, hasta ve hasta
yakýnlarýyla karþý karþýya getiren
akýl dýþý bir saðlýk sistemi var.
Ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ, çalýþanlarý birbiriyle rekabete sürükleyen, saðlýkta kaliteyi düþüren performans uygulamasý var!
Gittikçe aðýrlaþan iþ yükü ve angarya, 7/24, esnek-kuralsýz
ve baský altýnda çalýþtýrýlma var, hemþirelerde haftada 56, asistan hekimlerde 90 saate kadar uzayan mesailer var!
Birlik Hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda
"saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý" ile çalýþtýrýlma var! Hastanelerde ve farklý birimlerde nöbet görevi yazýlan Aile Hekimleri
Aile Saðlýðý Elemanlarý hangi iþi yapacaklarýný þaþýrdýlar. Özel
sektörde güvencesiz, parasýný alamadan, kölelik koþullarýnda
çalýþma var! Saðlýk Hizmetine ulaþmanýn önünde bin bir türlü
engel var, her kademede ödenen katký-katýlým payý ve ilave ücretler var!
Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin "Saðlýk Çalýþanlarýný"
itibarsýzlaþtýran, küçük düþüren, hedef gösteren kýþkýrtýcý üslubu
ve açýklamalarý var! Tüm bunlarýn sonucunda bozuk bir saðlýk
sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalýþanlara yönelmiþ öfke ve
þiddet var! Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda, iyi hekimlik,
diþ hekimliði, hemþirelik, ebelik, teknisyenlik yapýlmaz! Nitelikli saðlýk hizmeti verilmez" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Bahadýr YÜCEL
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
"Koyunbaba Köprüsü
taþýt trafiðine kapatýlmalý"
Osmancýk Kültür Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ
Koyunbaba Köprüsünün restorasyon sonrasý mutlaka taþýt trafiðine kapatýlmasý gerektiðini söyledi.
Karakaþ konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamada, "Yýllar boyu tarihe ihaneti seyrediyoruz. Ecdatýn bizlere emanet ettiði bu
muhteþem eserin üzerinden her gün yüzlerce, kamyon, otobüs,
traktör ve iþ makinasýnýn geçtiðini seyrediyoruz. Dünyanýn hiçbir yerinde atalarýnýn býraktýðý eseri sorumsuzca kullanan bir
millet daha yoktur. Koyunbaba köprüsü bir an önce koruma altýna alýnmalý, ýþýklandýrýlmalý, turizme açýlmalý ve taþýt trafiðine
kapatýlarak yaya bölgesi olarak belirlenmelidir. Uzun yýllar mücadelesini yaptýðýmýz ve milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile hayat bulan Koyunbaba köprüsünün restorasyonunun baþlamasýnýn yankýlarý sonucunda haklýlýðýmýz bir kez daha
teyit edilmþtir. Bu açýdan dernek olarak sayýn milletvekilimizin
Osmancýk turizmi konusunda verdiði mücadeleyi, destekliyor
ve bizlere ecdatýn emanetine sahip çýkýlacaðý müjdesini verdiði
için teþekkür ediyoruz. Koyunbaba
köprüsünün restorasyonuna ilgi gösteren turizm gazetecileri baþta olmak
üzere Türkiye'nin dört yanýndan tebrik
ve hayýrlý olsun mesajlarý alýyoruz. Milletvekilimiz Dr. Cahit Baðcý ile görüþtüðümde de kendisini kutlayan yüzlerce
akademisyen, tarih ve turizm severin
mesaj, e posta ve faks ile son derece
olumlu tepkiler verdiðine þahit oldum.
Bütün bu bilgiler geleceði okuyabilmenin neticesidir. Bu açýdan köprü restorasyon sonrasý derhal taþýt trafiðine kapatýlmalý ve turizm bölgesi ilan edilmelidir. Koyunbaba köprüsünün taþýt trafiðine kapatýlmasýna karþý
çýkmak günübirlik ve güdük bir düþüncedir. Aslolan tarihe saygý duymak ve sahip çýkmaktýr" dedi.
Koyunbaba Köprüsü'nün bundan sonra ulaþým mekanizmasý olarak kullanýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Karakaþ,
"Karþý çýkmak yerine Gemici Mahallesinde bütün yollarýn Koyunbaba köprüsüne çýkacaðý alternatif imar ve yol projeleri geliþtirilmelidir. Gemici ve Çay Mahallelerimizin geliþmesi için
yapýlacak bir imar düzenlemesi ile Sanayi ve kiremit fabrikalarý
bölgesinden çevre yollarý ile birlikte Kýzýlýrmak üzerine yeni bir
köprü yapýlmasý gerekir ki hem Gemici ve Çay Mahallelerimiz
geliþsin hem de sanayi ve fabrikalar bölgesinde saðlanacak geliþim ile ilçenin yerleþim alaný geniþleyip geliþtirilsin ve en
önemlisi tarihi Koyunbaba Köprüsü yaþamýþ olduðu ýzdýraptan
kurtulsun. Osmancýk turizmi için atýlacak her adýmý destekleyeceðiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
Suriyeli mültecilere yardým
Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Türkiye'ye
özellikle Kilis, Hatay, Nizip ve Ýstanbul'a sýðýnan
mülteciler yoksulluk, barýnma, açlýk gibi sýkýntýlarla mücadele ediyor. Türkiye'ye sýðýndýklarý ilk
günden beri farklý projelerle Suriyeli mültecilere
yardým eden Kimse Yok Mu son olarak Nizip'e 23
týrlýk insani yardým malzemesi gönderdi.
Kimse Yok Mu, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'ýn baþlattýðý 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanyasý için 23 týr insani yardým malzemesini 17 Nisan Perþembe günü saat 11.00'da
Kimse Yok Mu Gönüllülerinin katýlýmý ile Suriyeli
mültecilere ve sýnýrdaki çadýr kentte yaþayan Suriyelilere teslim edecek.
Suriye'de Mart 2011'de baþlayan ve yaklaþýk üç
yýldýr devam eden iç savaþtan kaçarak ülkemize sýðýnan 1 milyon civarýnda mültecinin büyük bir çoðunluðunun kadýn ve çocuklardan oluþtuðu tahmin ediliyor. Zor koþullarda yaþayan Suriyeli mül-
Dumlupýnar'da "Kutlu Doðum" coþkusu
Dumlupýnar Ortaokulu "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle kutlama programý düzenledi.
Haftanýn tanýtýmý yapýlarak öðrenci ve öðretmenlere gül suyu ve
çikolata ikramý yapýldý.
Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri Öðretmeni Salih Erverdi, Okul
Müdürü Yaþar Kýyýklýk ve Müdür Yardýmcýsý Zafer Erel'in katkýlarýyla
öðretmen ve öðrencilere helva ikramýnda bulunuldu.
Kutlamalar kapsamýnda teneffüslerde görüntülü ilahiler yayýnlandý.
Çarþamba günü Kutlu Doðum Helvasý ve ayran ikramý yapýldý. Kutlu
Doðum Haftasýna özel duvar gazetesi hazýrlandý. Öðrencilere "Ýslam ve
Samimiyet" isimli kitap hediye edildi.
Etkinliler hafta sonuna kadar devam edecek.
Bahadýr YÜCEL
tecilere destek vermek isteyen Kimse Yok Mu, savaþ maðduru Suriyelilere umut olacak, 23 týr insani yardým malzemesini ulaþtýracak. 200 ton un, 30
ton makarna, 43 ton süt, 3 bin çocuk bezi, 3 bin
çocuk mamasý, 2 bin hijyen paketinden oluþan 23
týr yardým malzemesi baþta çocuk ve kadýnlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Hatay, Hatay-Yayladaðý, Hatay-Reyhanlý, Gaziantep,
Gaziantep-Nizip, Kilis, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa, Adýyaman, Osmaniye ve Malatya baþta olmak
üzere yaklaþýk 60 milyon lira deðerindeki 330'inci
týrýný ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaþtýrmýþ olacak. Savaþtan birinci derecede etkilenen çocuk ve
kadýnlar baþta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaþan Kimse Yok Mu, AFAD baþkanlýðýnda
yürütülen ve birçok sivil toplum kuruluþunun destek verdiði 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanyasý için
yardým týrlarýný bölgeye göndermeye devam ediyor. Haber Servisi
YILDIZ
TEK
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
18 NÝSAN 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Eserleri, TBMM'de
sergilenecek
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde
eðitim gören engelliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sergi açacak. "Sanat Engel Tanýmaz" konulu karma sergi Ankara'da sanatseverlerin beðenisine sunulacak.
Çorum Belediyesi tarafýndan þehirdeki engelli
vatandaþlarýn meslek öðrenmeleri, el becerilerinin
geliþtirilmesi ve sosyal hayatta daha fazla rol alabilmeleri amacýyla hizmete sunulan Engelli Eðitim
Merkezi'nde eðitim gören engelliler öðrendikleri
bilgiler sonucunda kendi eserlerini üretmeye baþladýlar. Resim, çini, seramik, ebru, müzik ve dikiþnakýþ kursuna katýlan engellilerin ürettiði yaklaþýk
75 eser 22 Nisan 2014 Salý günü açýlacak olan sergide beðeniye sunulacak. TBMM Mustafa Necati
Kültür Evi'nde saat 14.00'da açýlacak olan sergi 1
hafta süreyle açýk kalacak.
"Sanat Engel Tanýmaz" konusu ile açýlacak
olan sergi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, yaklaþýk bir ay önce açtýklarý Engelli Eðitim Merkezi'nde engellilere yönelik verilen kurs ve eðitimlerin engelli bireyler kadar onlarýn ailelerini de çok mutlu ettiðini ifade etti. Verilen kurslar neticesinde ortaya çok güzel eserlerin
çýktýðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Engelli kardeþlerimiz artýk kendilerine yeten, saðlýklý iletiþim kurabilen ve belki de en önemlisi toplumla bütünleþmiþ bireyler haline gelmeye baþladý. Engelli kardeþlerimiz özgüven kazanmaya baþladý. Merkezimizde verilen kurslara katýlan engelli kardeþlerimizin yaptýklarý eserlerden oluþan bir sergiyi Ankara'da açacaðýz. Onlarýn imkan verildiði takdirde
her türlü engelin üstesinden gelebildiðini Ankaralýlara da göstermiþ olacaðýz" ifadelerini kullandý.
22 Nisan Salý günü Ankara'da TBMM Mustafa
Necati Kültür Evi'nde açýlacak olan sergiyi TBMM
Baþkaný Cemil Çiçek'in açmasý bekleniyor.
Haber Servisi
112 Acil Servis
Ýstasyonunda pratik eðitim
Özel Platin Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi
öðrenci ve öðretmenleri 4 nolu Acil Saðlýk
Hizmetleri Ýstasyonunu ziyaret ettiler. Öðrenciler burada derslerde gördükleri bazý konuklarý pratik olarak da yapmak imkaný buldular.
Platin Saðlýk Koleji Müdürü Zühal Yekta
Saraç konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Okulumuzda Acil Týp Teknisyenliði bölümünde, bireyi, aileyi, halkýmýzý kazalardan
koruyarak toplumun her kesimindeki kiþilerin bedenen, ruhen kazaya uðramasý halinde
týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle onlara
ilk yardým bakýmý, planlamasý, uygulamasý
konularýnda teorik ve pratik eðitim verilmek-
tedir. Bu bölüm mezunlarý özel ve resmi saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda Acil Týp Teknisyeni unvaný ile çalýþmaktadýr. Hizmet alanlardan biri olan 112 Hýzýr Acil Ýstasyonunu görüp tanýmalarý için bu geziyi düzenledik" dedi.
Çorum 112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker
Uzeli ise, "Acil Saðlýk Hizmetleri halkýmýzýn
en zor anýnda ihtiyaç duyduðu saðlýk hizmeti
olup, bu alanda fedakarca görev yapan saðlýk
çalýþanlarýna gereksinim duymaktadýr. Bu
amaçla Platin Saðlýk Kolejinde öðrenim gören ATT adaylarýný bilgilendirmek için istasyonumuza davet ettik. Onlara UMKE çalýþma
programý, yapýlan kurtarma çalýþmalarý, kullanýlan malzeme ve ekipmanlar ile
çalýþma esaslarý hakkýnda detaylý
bilgiler verdik" þeklinde kaydetti.
Uzeli, ayrýca gereksiz çaðrýlarýn
meþguliyetinden dolayý çoðu zaman
gerçek hastalarýn ulaþýlamadýðýný
belirterek bu konuda öðrencilerin
çevrelerindeki insanlarý bilgilendirmelerini istedi.
Ziyaret sýrasýnda trafik kazasý
geçiren birisine uygulamalý olarak
ilk müdahalenin nasýl yapýldýðý, ambulansa hastanýn nasýl taþýndýðýda
gösterildi. Yasin YÜCEL
Proje Döngü
Yönetimi eðitimlerine
Alaca'da devam edildi
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi
(ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Alaca'da devam
etti.
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý eðitimin açýlýþýnda
yaptýðý konuþmada, ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesini geliþtirmesi ve herkese hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulundu.
Eðitimde ilçenin ayný zamanda proje ekibinde yer alan Çopraþýk
Ortaokulu Müdürü Cengiz Urunca ile Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nde sosyal proje uzmaný olarak görev yapan Mehmet Çakýþ eðitmen olarak görev aldý. Alaca Halk Eðitim Merkezi'nde yapýlan eðitime
ilçede yer alan çeþitli kurum ve kuruluþlardan 20 kiþi katýldý.
Bahadýr YÜCEL
Özel Ýdare'den
Kaya'ya tebrik
30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri sonrasýnda göreve gelen Ýl Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya'ya bir hayýrlý olsun ziyareti de Ýl Özel Ýdaresi ailesinden geldi.
Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, yeni Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Genel Sekreter Yardýmcýlarý Ünal Demiray ve Bülent Kankurdan ile birim müdürleri de
yer aldý.
Karþýlýklý iyi dileklerin ifade edildiði ziyarette Ýl
Özel Ýdaresinin hizmet alanýnda kurumun karar
organý Ýl Genel Meclisiyle birlikte vatandaþlarýmýzýn refahý ve mutluluðu için uyumlu bir þekilde
baþarýlý çalýþmalara imza atýlacaðý kaydedildi.
Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Özel Ýdare ailesine
bu nazik ziyaretinden dolayý teþekkür ederek, "Ýl
Özel Ýdaresinin yaklaþýk 500 personeli ve kurumsal gücüyle bundan önceki yýllarda olduðu gibi
2014 yýlý ve sonrasýndaki yýllarda da yetki alaný
içerisinde halkýmýza en üst kalitede hizmet vereceðine inanýyorum"dedi.
Yine ziyarette Meclis Baþkaný Kaya'ya þahsý ve
kurumu adýna hayýrlý olsun temennisinde bulunan Genel Sekreter Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresinde ekip olarak hizmet aþý piþirdiklerini ve bu
hizmet aþýný hakký olanlara adaletli bir þekilde ikramda bulunmaya çalýþtýklarýný kaydetti.
Bu görevi yaparken muhataplarýyla empati
kurduklarýný ve sevgi dili kullandýklarýný dile getiren Genel Sekreter Ömer Arslan, "Hizmetlerimizi gerçekleþtirirken kurumumuzun kaynaklarýný
en ekonomik þekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Yine hizmet kalitemizi ülkemiz ve dünyadaki
hýzlý geliþmelere yaklaþtýrarak en üst düzeye çýkarmak için tüm gücümüzü sarf ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
18 NÝSAN 2014 CUMA
8
Boþanmanýn en önemli sebeplerinden
Biri ailelerin eþlere müdahalesi
Gerçekler
Ýki fakir muhabbet etmektedir.Fakir adam diðer fakir
arkadaþýna sorar:
- Arkadaþ mesela, senin iki
araban olsa birini bana verir miydin?Arkadaþý;
Tabii ki verirdim.
Arkadaþý soruya devam
eder:Kardeþim, peki iki evin
olsaydý, birini bana verir miy-
din?Arkadaþý:Ne demek tabii ki
verirdim.Arkadaþý mutlu þekilde
soruya devam eder:
Peki iki tavuðun olsaydý birini
bana verir miydin?
Arkadaþý gayet ciddi:
Hayýr, veremem.
Soru soran arkadaþý merakla:
Peki niye veremezsin?
Arkadaþý:Ýki tavuðum var da
onun için…
Kelime Avý
Ýzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim
Görevlisi Iþýl Çoklar, boþanmanýn çeþitli evreler
içeren bir süreç olduðunu ve bireylerin yalnýzca
boþanma öncesinde deðil, daha sonra yaþadýðý
sýkýntýlarla da baþetmesi ve olumsuz duygularýný
onarmasý gerektiðini söyledi.Bu sürecin fiziki ayrýlmadan önce baþladýðýný, hukuki boþanmadan
sonra da devam ettiðini belirten Çoklar, "Boþanma
öncesinde eþler arasýnda yakýnlýðýn azalmasýný,
eþlerin birbirine yabancýlaþmasýný, çatýþmalarýn
artmasýný içeren bir duygusal boþanma evresi,
evliliðin hukuki olarak sonlandýrýlmasýna iliþkin bir
yasal boþanma evresi, buna eþlik eden para, mal
paylaþýmý ve nafaka ile ilgili sorunlarýn yaþandýðý
bir ekonomik boþanma evresi, anne ve baba ile
çocuk iliþkilerinde velayet ve þahsi iliþki kurma
düzenlemelerini içeren bir aile boþanmasý evresi,
sosyal yaþamdaki deðiþmelere ve yeni konuma
adapte olmayý gerektiren bir sosyal boþanma evresi ve taraflarýn yeni bir düzenleme sürecine girdikleri psikolojik boþanma evresi söz konusudur.
Boþanma, çoðu kez bir kayýp yaþantýsý ve yas süreci olarak da deðerlendirilebilir. Eþler arasýnda
çözülemeyen çatýþmalar, evlilik sona erdikten
sonra da sürebilmekte ve geçmiþe ait sorunlar,
fiziksel ve psikolojik saðlýðý olumsuz biçimde etkileyebilmektedir." dedi. Türkiye Aile Araþtýrma
Kurumu tarafýndan 2009 yýlýnda yapýlan bir
araþtýrmanýn, boþanma sebepleri arasýnda ilk
sýrayý, çiftlerin evlilik hayatýna aileleri tarafýndan
yapýlan müdahalelerin aldýðýna iþaret ettiðini
aktaran Iþýl Çoklar, evlilik çatýþmalarýný çözerken
çiftlerin kendilerinin sorumluluk almasý, deneyim
kazanmasý, icabýnda uzmanlardan yardým almasý
gerekirken yine aile büyüklerine baþvurduklarýný
belirterek, "Partnerlerin geniþ aileyle aralarýna
belli sýnýrlar koyamamalarý, evlilik birliðinin doðal
geliþme süreçleri içinde olgunlaþmasýna da engel
olabilmektedir." diye konuþtu.Öðretim Görevlisi
Çoklar, diðer boþanma sebepleri arasýnda ise farklý ülkelerde olduðu gibi Türkiye'de de þiddetin,
fikir uyuþmazlýðýnýn, alkol ve madde kullanýmýnýn,
ekonomik sýkýntýlarýn ve eþlerin birbirlerinden
beklentilerinin farklý olmasýnýn yer aldýðýna iþaret
etti. Olumlu duygu paylaþýmlarý yaþanmayan,
eþlerin birbirlerine deðer vermediði, uzman
desteðine raðmen devamlý ve yoðun çatýþmalarýn
çözülemediði bir evliliði sonlandýrmanýn yalnýzca
kadýn ve erkek için deðil, çocuklar için de faydalý
olabileceðine dikkat çeken Çoklar, "Araþtýrmalar,
ebeveynler arasýndaki sevgisizliðin ve yoðun çatýþmalarýn, çocuklarýn psikososyal geliþimlerini
olumsuz etkilediðini ortaya koymuþtur. Kopukluk,
karþýlýklý deðersizleþtirme, gerginlik ve çatýþmalarýn süreklilik gösterdiði bir ortamda, korkular
ve güvensizlikler içinde büyümektense bunlara
tanýk olmadan, ebeveynleriyle tek tek de olsa
huzurlu ve kaliteli zamanlar geçiren çocuklarýn çok
daha saðlýklý yetiþebilecekleri düþünülmelidir."
dedi. Bazý ülkelerde boþanmakta olan çiftlere
yöneltilen, saðlýklý bir boþanma sürecini nasýl
geçirebilecekleri, boþanma sýrasýnda ve daha sonra
etkili ebeveynlik rollerini nasýl sürdürebilecekleri
konusunda yapýlmakta olan bilinçlendirme uygulamalarýnýn çok fayda olduðunu sözlerine ekledi.
(CÝHAN)
19:55
Dizi
Türkiye’de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar,
bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu
artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý
arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe
kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu.
Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla
ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.Oyuncular :
Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý,
Tomris Ýncer
Yönetmen : Emre Kabakuþak
20:00
Dizi
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Hemofili hastasý çocuklara büyüdükçe bilgi verilmeli
Hemofili teþhisi konan bir çocuðun ailesinin
hastalýk hakkýnda azami bilgiye sahip olmasý
gerektiðini söyleyen Fatih Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný
Hikmet Akyüz, "Ebeveynler hemofilinin ne
olduðu ve bu hastalýkla yaþayacak olan çocuklarýnýn nasýl ihtiyaçlarý olacaðý konusunda kendilerini yetiþtirmelidir. Çocuðun sosyal aktiviteleri
için gruplar araþtýrmalý, hastalýðý hakkýnda
büyüdükçe çocuða bilgi verilmeli hatta doktorla
birebir iletiþim kurmasýný saðlayarak daha bilinçli
olmasý
saðlanmalýdýr."
diye
konuþtu.Genellikle erkekleri etkileyen ve kalýtsal
bir hastalýk olan hemofili, vücutta kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan maddelerin eksikliði veya yokluðu nedeniyle ortaya çýkmaktadýr. Tüm dünyada hemofili hakkýnda farkýndalýk oluþturmak ve
toplumlarý bilinçlendirmek düþüncesiyle 17
Nisan Dünya Hemofili Günü olarak kabul
ediliyor. Dünya Hemofili Günü dolayýsýyla yazýlý
açýklama yapan Hikmet Akyüz, hemofilili çocuklarýn ailelerine tavsiyelerde bulundu. Ailelerin
çocuklarýný olasý kanamalardan korumak için
tedbirler almasý gerektiðini kaydeden Akyüz,
"Yeni yürümeye baþlayan çocuklarda düþtüklerinde oluþabilecek zedelenmeleri önlemek için
dizlik, dirseklik kullanýlmalý. Bisiklete binerken
kesinlikle kask takýlmalý, düþmelere karþý yemek
sandalyesi, araba koltuðu ve bebek arabasýnýn
emniyet kemerinin takýlmasýna dikkat edilmelidir. Çocuk yürümeye baþlayýnca sivri uçlu
mobilyalarý kaldýrýn veya mutlaka korumaya
alýn. Küçük batýcý, kesici, delici nesneleri çocuklarýn
ulaþamayacaðý
yerlere
kaldýrýn."
tavsiyesinde bulundu.Hemofili hastasý çocuk ve
yetiþkinlerin bazý sýnýrlamalara dikkat ederek
düzenli egzersiz yapmasý gerektiðini aktaran
Akyüz, "Fiziksel aktivite kas ve eklemlerin güçlü
kalmasýna ve korunmasýna yardýmcý olur.
Hemofili hastalarý temas gerektiren sporlardan
ve kanamaya sebep olabilecek aktivitelerden
kaçýnmalýdýr. Yüzme, bisiklet, yürüyüþ, golf gibi
bireysel sporlarý tercih etmeli futbol, güreþ gibi
güvenli olmayan aktivitelerden uzak durmalýdýr.
Hemofili tanýsý konmuþ bir çocuðun aile bireyleri
ve öðretmenleri belirtileri izlemeyi öðrenmelidir.
Kanama olmasa da ara ara çocuðun eklemleri
kontrol edilmeli ve çarpma, zedelenme
olduðunda kullanmak için dondurucuda mutlaka soðuk materyal bulundurulmasýna özen gösterilmelidir." þeklinde konuþtu.Hemofili hastasý
bir çocuðun baþta öðretmenleri ve sürekli birlikte olduðu yakýn çevresi olmak üzere hastalýk ve
kanama anýnda yapýlacaklarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiðini söyleyen Uzman Dr.
Akyüz, "Eklemlerde veya vücudun diðer bölümlerinde oluþabilecek kanamalara ait belirti ve
semptomlar hakkýnda bilgi sahibi olunmalý. Ne
zaman doktora baþvurulacaðý, acile gidileceði
öðrenilmeli. Durdurulamayan aðýr kanama yada
kan sýzmasý, beyin kanamasýna ait herhangi bir
belirti yada semptom, herhangi bir eklemde aðrý
yada þiþlik olduðunda doktorun bilgilendirilmesi
gerektiði bilinmeli. Seyahat edecek olursanýz
öncesinde doktorunuza danýþýn ve hangi
durumda ne yapabileceðinizle ilgili bilgi alýn.
Çocuðunuza týbbi kimlik bilgilerini içeren bir
kolye yada bileklik takmayý ihmal etmeyin."
uyarýlarýnda bulundu.
(CÝHAN)
PÝRÝNÇLÝ ELMA
TATLISI
Orhan Kemal
Orhan Kemal, milletvekili ve
bakanlýk yapmýþ Abdülkadir Kemali
Bey ile ortaokul mezunu aydýn bir
kadýn olan Azime Haným'ýn oðludur.
15 Eylül 1914'te Adana'nýn Ceyhan
ilçesinde dünyaya geldi. Babasý siyasal
nedenlerle 1931'de Suriye'ye yerleþince, orta öðrenimini kendi isteðiyle
yarýda býraktý ve Suriye'de bulaþýkçýlýk
ve matbaa iþçiliði yaptý. Bir yýl sonra
tek baþýna Türkiye'ye dönerek
Adana'da çýrçýr fabrikalarýnda iþçilik ve
kâtiplik yaptý. Bu yýllardaki birikimleri,
ilerde romanlarýna hayat vermiþtir.
1937'de çýrçýr fabrikasýnda (Milli
Mensucat) bir iþçi olan Nuriye ile
evlendi. Bir yýl sonra ilk çocuðu Yýldýz
doðdu.1938'de Niðde'de askerliðini
yaparken "Maksim Gorki ve Nazým
Hikmet kitaplarý okumak", "yabancý
rejimler lehinde propaganda ve isyana
muharrik" suçundan 5 yýl hapis cezasýna mahkûm edildi.
1940'ta,
Bursa
Cezaevi'nde
tanýþtýðý Nazým Hikmet'in toplumcu
görüþlerinden etkilendi; kendisinden
Fransýzca, felsefe ve siyaset dersleri
aldý.
Orhan Kemal'i þiir yerine roman
ve öykü yazmaya teþvik eden de
Nazým Hikmet oldu.
Ýlk öykülerini Bacaksýz Orhan
takma adýyla yayýmladý. Ýlk kez 1943'te
Ýkdam Gazetesi'nde "Asma Çubuðu"
öyküsünde Orhan Kemal adýný kullandý.1943'te tahliye olunca Adana'ya
döndü. Amelelik ve hamallýk gibi
iþlerde çalýþtý.
1944'te doðan oðluna Nazým adýný
verdi. 1949'da üçüncü çocuðu
Kemali'nin doðumundan sonra,
1950'de ailesiyle Ýstanbul'a yerleþti ve
ölümüne kadar kitap ve makale
yazarak geçindi. 1957'de dördüncü
çocuðu Iþýk doðdu.
1958'de
Sait
Faik
Hikaye
Armaðaný'ný Kardeþ Payý adlý öyküsü
ile aldý.1966'da "hücre çalýþmasý ve
komünizm propagandasý" yaptýklarý
gerekçesi ile iki arkadaþý ile birlikte
tutuklandý.
"Suç teþkil eden bir cihet bulunmadýðý" yolundaki bilirkiþi raporu
üzerine bir ay sonra serbest býrakýldý.
Malzemeler
1 Su Bardaðý
Amerikan Pirinci
4 Kýrmýzý Elma
1/2 lt Su
6 Çorba Kaþýðý Bal
3 Tutam Zencefil
5 Çorba Kaþýðý
Kuru Üzüm
5 Çorba Kaþýðý
Sultani Üzüm
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
4 Çorba Kaþýðý Margarin
2 Çorba Kaþýðý
Çekilmiþ Ceviziçi
1 Çay Kaþýðý Tuz
Yemeðin Tarifi
Pirinci bol suda yýkayýp
tencereye alýn. Yarým litre su ve
tuz ekleyip kaynatýn. Kýsýk
ateþte kapaðý kapalý olarak pirinçler suyunu çekene dek yaklaþýk 15 dakika piþirin.Elmalarý
soyup içlerini oyarak çekirdekli
kýsýmlarýný çýkarýn. Haþladýðýnýz
pirince, bal, zencefil, kuru
üzüm, sultani üzüm ve tarçýn
ekleyip karýþtýrýn. Elmalarýn
içlerini pirinçli karýþýmla doldurun. Fýrýn tepsisine yerleþtirip
önceden ýsýtýlmýþ 200 dereceye
ayarlý fýrýnda 20 dakika kadar
piþirin. Piþerken elmalarýn üzerine ara sýra margarin
sürün.Pirinçli karýþýmýn kalanýný
servis tabaðýna yayýn.
Doldurulmuþ elmalarý üzerine
yerleþtirip ceviziçi serpin. Soðuk
olarak servis yapýn.
Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz;
Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz...
(Hz. Ali (r.a.)
Böyle Bitmesin
Dila Haným
Azer ve Dila, Fatma’nýn söylediði yerde buluþmuþlardýr. Azer, Fatma’nýn kendisine söyleceði þeyi
bekler. Fatma, Azer’e Doðan’la evleneceðini söyleyince Azer sinir krizi geçirir. Dila, Azer’i sakinleþtirmeye çalýþýr ama Azer sinirden yerinde duramaz. Bu evliliðin olmayacaðýný Fatma’ya söyler. Dila
da þok içindedir. Fatma’nýn erken bir karar aldýðýný
düþünmektedir. Suat, abisinin ölümünü araþtýrmaktadýr. Fuat’ýn Azer’le iþ birliði yaptýðýný düþünen
Suat, delillerin peþine düþmeye çalýþacaktýr. Canan,
Suat’a engel olabilecek midir? Canan arkadaþý Dila
için delilleri karartmaya çalýþacak mýdýr?
20:00
Dizi
Yasak
Konaðýn yeni bir hanýmýnýn olmasý Asude’yi derinden
etkilemiþtir ancak babasýnýn mutluluðunu gözeten
Asude, baþta hislerini belli etmez. Calibe, Asude’nin
rahmetli annesi Behiye Haným’ýn yemek odasýnda
asýlý olan tablosunu kaldýrmak isteyince Asude,
dayanamaz ve karþý çýkar. Calibe’nin evliliði ile yýkýlan
Nejat, hayatýný baþka bir yönde devam ettirmeye
karar verir ve mesleðini Fransa’da sürdürmesi için
gelen teklifi kabul eder. Hocasý Dr. Kirkor, bu habere
çok sevinir ve baþvuru süresi dolmuþ olmasýna raðmen kendi adýný ve itibarýný ortaya koyarak Nejat’ýn
Fransa’ya gidiþini ayarlar.
04:30 Yahþi Cazibe
05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Yasak
Yerli Dizi
22:30 Huzur Sokaðý
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18:30 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Dila Haným
23:15 Makina Kafa
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Böyle Bitmesin
22:40 Gönül Hýrsýzý
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
Show
11.30 Yeni Bana Kalasýn
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Öfke
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
19.40 Ayý Yoði
21:30 Haber Saati
22:20 Türk Filmi
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Mutfaðým
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Yalan Dünya
Yerli Dizi
23:15 Beyaz Show
01.30 Tv Filmi
03.30 Tv Filmi
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Küçük Gelin
TEK
YILDIZ
"Mallarýnýz ve çocuklarýnýz ancak birer imtihandýr;
Allah katýnda ise büyük bir mükafat vardýr."
(Tegabûn, 64/15)
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
ÝTAAT
'Ýtaat', sözlükte verilen emir ve talimata
uymak, boyun eðmek demektir. Sözü dinleme, alýnan emri yerine getirme, verilen emre
göre hareket etme ve yasaklara yaklaþmama
anlamlarýna gelir.
Türkçe'de kullanýlan itaat kelimesi de ayný anlamdadýr. Ýtaat eden kimseye 'mûti' denilir.
Ýslâm kültüründe 'Ýtaat', kulun yaratýcý
karþýsýnda olmasý gereken durumu açýklayan
önemli bir kavramdýr. Ýnsan, kul olarak Yaratýcýsýnýn karþýsýnda ne yapacaktýr? Onun rolü
nedir? Rabbi ondan ne gibi tavýr beklemektedir?
Ýtaat'ýn karþýtý 'isyan'dýr. Ayrýca serkeþlik
ve muhalefet de onun zýddýdýr.
Kur'an-ý Kerim diyor ki: " Gökte ve yerde
her ne varsa hepsi de isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuþlardýr." [1]
Buradaki isteyerek kelimesi itaat kelimesiyle ifade edilmektedir. Bunun anlamý, yerde ve gökte olan þeyler, ister Allah (c.c.)'a
itaat edici olsunlar isterse bundan hoþlanmasýnlar her þey ona teslim olmak zorundadýr.
Ýnsan Kime Ýtaat Etmelidir?
Allah (c.c.), yarattýðý ve nimet verdiði kullarýnýn kendisine isyan deðil, itaat etmelerini
istiyor. Eðer insan 'ilâh' diye alemlerin Rabbine itaat etmezse; baþka ilahlarýn önünde
eðilip onlara itaat edecektir. Bu da onun sapýklýðý ve zararýdýr.
Allah (c.c.), kendisine itaat etmeyi emrettiði gibi gönderdiði elçilerine ve müminlerin
yöneticilerine de itaat etmeyi kullarýna emrediyor:
"Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine
ve sizden olan emir sahiplerine (sizin gibi
mümin olan yöneticilerinize ) itaat edin.
Eðer herhangi bir þeyde anlaþmazlýða düþerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanýyorsanýz, onu Allah'a ve elçisine götürün. Bu daha
hayýrlýdýr, sonuç bakýmýndan daha güzeldir."[2]
Peygamber (s.a.v.)'e itaat etmek ve O'nun
yolunda gitmek, Allah (c.c.)'a itaat etmek gibidir, O'na karþý gelmek de Allah (c.c.)'a isyan etmek gibidir.
Allah (c.c.)'ýn adýyla ve O'nun emirleri
doðrultusunda iþ yapan bütün emir ve yetki
sahiplerine dinin sýnýrlarý içerisinde kalmak
þartýyla itaat edilir. [3]
Müslümanlarý yönetenler, onlara günah
iþlemeyi emrederlerse, ya da Kur'an'a aykýrý
bir hükmü kabul etmelerini isterlerse onlara
itaat edilmez. [4]
Allah (c.c.)'a isyan konusunda yaratýlmýþlara itaat edilmez. [5]
Peygamberimiz (s.a.v.) þöyle buyuruyor:
"Kim bana itaat etmiþse mutlaka Allah'a itaat etmiþtir. Kim de emir'e (meþru yöneticiye)
itaat ederse mutlaka bana itaat etmiþ olur.
Kim de emir'e isyan ederse mutlaka bana isyan etmiþ olur." [6]
Müslümanlar, 'ulu'l-emr' yani yöneticileri
bile Ýslâm'ýn hükümlerine aykýrý, yani günah
bir þeyi emrederse ona uymadýklarýna göre;
kâfir ve müþriklerin hükümlerine ve dinlerine hiç itaat etmezler. Onlarýn yollarýna uymazlar, Ýslâm'a aykýrý iþlerini örnek almazlar.
Kâfir ve müþriklere itaat; onlara uymak, onlarýn izleri üzerinde gitmek din ve dünya görüþü noktasýnda onlarýn fikirlerini benimsemek, ya da onlarýn emrettiklerini Allah
(c.c.)'ýn rýzasýna uymasa bile yerine getirmektir.
Kur'an-ý Kerim, müminleri þöyle uyarýyor: "Ey iman edenler, eðer kendilerine kitap
verilenlerden herhangi bir gruba itaat edecek
olursanýz, sizi imanýnýzdan sonra kâfir yapmýþ olarak (dininizden) geri çevirirler." [7]
Müminler kâfirlere itaat ederlerse, kâfirler
onlarý dinlerinden döndürürler, kendileri gibi yaparlar. O zaman da müslümanlar büsbütün kaybetmiþlerden olurlar. [8]
Þeytanýn dostlarýna itaat edenler þirke düþerler. [9]
Müslümanlara göre, müþrikler, inkâr
edenler, iki kimlikli münafýklar, ehli kitap
olanlar itaat edilmeye layýk deðillerdir. Onlarýn din görüþü, hayata bakýþlarý, yargýlarý,
hükümleri yanlýþtýr. Gittikleri yol batýldýr, sapýktýr.
Ýnkârcýlar Cehennem azabý ile yüz yüze
geldikleri zaman "Ah keþke Allah'a ve
O'nun Rasûlüne (dünyada iken) itaat etseydik' diyecekler." [10]
Dünyada iken kim Allah (c.c.)'a ve O'nun
son elçisi Muhammed (s.a.v.)'e itaat ederse,
O'nun getirip teblið ettiði Din'e uygun yaþarsa; þüphesiz o büyük bir kurtuluþla kurtulacaktýr. [11]
[1] Âl-i Ýmran sûresi, 3/83.
[2] Nisa sûresi, 4/59.
[3] Buharî.
[4] Ýbni Mace.
[5] Buharî, Müslim.
[6] Buharî, Müslim, Nesâi.
[7] Âl-i Ýmran sûresi, 3/100.
[8] Âl-i Ýmran sûresi, 3/143.
[9] En'am sûresi, 6/121.
[10] Ahzâb sûresi, 33/66.
[11] Ahzâb sûresi, 33/71.
HABER
18 NÝSAN 2014 CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
Allah'ým! Beni bu günde velilerini seven, düþmanlarýna düþmanlýk besleyen ve peygamberlerinin
sonuncusu -Muhammed Mustafa'nýn (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kýl; ey peygamberlerin
kalplerini koruyan -Yüce Allah-! Amin
SAMÝMÝYET VE ÝHLASIN HASMI: RÝYA
Ýnsanýn olduðu gibi görünüp göründüðü gibi olamamasý, imanda itminan eksikliðinden kaynaklanýr. Ýç ve dýþ çatýþmasý insandaki gönül huzurunu ve iç barýþý bozar.
Çünkü riyada kendini zorlama söz konusudur. Sahip olmadýðý duygularý var gösterme çabasý, insandaki dengeleri altüst eder.
Kur'an'ýn kelime-i tayyibe (1) diye andýðý tevhid lafzý, Ýslami inanç ve
hayatýn anahtar
kavramýdýr. Tevhid kelimesinin içinde hem tezkiye ve tahliye denilen
bir arýnma, hem tasfiye denilen bir donanma, hem de tecliye denilen yola
koyulma vardýr. Tevhid kelimesinin "lâ ilâhe" ile baþlayan nefy kýsmý, tezkiye ve tahliye sayesinde kalp ve nefsin her türlü put ve tanrýlardan arýnýp
temizlenmesini ifade eder. "Ýllallah" isbat kýsmý ise, kalbin Hakk ile tasfiye
bulup donanmasýný anlatýr. "Muhammed Resûlullah" kýsmý ise tecliyeyi;
yani kalbi parlatmayý ve yolumuzu aydýnlatan Efendimiz'in örnekliðinde
yola koyulmayý temsil eder.
"Tahliye", "tasfiye" ve "tecliye" þeklinde irfân geleneðimizin önem
verdiði bu üçlü yol haritasý, Allah ile iliþkilerde ve insanlarla münasebetlerde ayrý bir deðeri haizdir. Özellikle din ve samimiyetin söz konusu olduðu alanda ayrý anlam ifade eder.
Riya ve ihlas birbirinin zýddý iki kavramdýr. Biri diðerinin varlýðýna engeldir. Yani biri olunca diðer kaybolur. Ancak sýralamada tabii ki önce
arýnmak, sonra donanmak vardýr. Yani önce riyadan kurtulmak, ardýndan
ihlasa ermek lazýmdýr. Nasýl ki tohum ekilecek tarla önce yoz otlardan ve
zararlý dikenlerden temizlenir ve ardýndan tohum ekilir ya da fidan dikilirse, ihlas için de önce riyadan arýnmak, kalp tarlasýnda riya oluþumuna
imkân veren etkenleri yok etmek gerekir.
Varlýk âlemi Allah Tealâ'nýn cemâl ve celâl sýfatlarýnýn zuhur yeri; insan celâl ve cemâl meþheridir. Bu yönüyle insan, zýdlarýn buluþtuðu küçük
bir âlemdir. Ýyi ile kötü, hayýr ile þer, iman ile küfür nasýl biri cemâl, diðeri
celâl mazharýysa ihlas ile riya da aynen öyledir. Ýhlas cemâl, riya ise celâl
tezahürüdür. Ýrfân geleneði insandaki zýdlarýn yönetimi konusunda önce
tahliye denilen negatif özelliklerden arýnýp ardýndan pozitif özelliklerle bezenmeyi öðütlemektedir.
Ýhlas Nedir?
Ýhlas, riyadan kaçýnmak, her türlü þirk, bâtýl inanç ve kötü duygudan
uzak durmaktýr. Amel ve ibadetlerde ihlas, "niyetin Hakk'ýn rýzasýna hasredilmesi" demek olduðundan,
bedene göre ruh mesabesindedir. Ýnsan, ruh ve beden bir arada olduðunda bir anlam ifade eder. Ruhsuz bedenin, bedensiz ruhun anlamý yoktur. Yapýlan amel ve ibadetlere ihlasla ruh nefholunmuþ olur. Çünkü ihlassýz bir amelin anlamý olmadýðý gibi, amelsiz bir ihlasýn da deðeri yoktur.
Bütün bunlar iç içe geçmiþ koruma duvarlarý gibidir. Kiþiyi iman bakýmýndan muhafaza eder ve yakîne erdirir. Bu yüzden kul, nefs ve þeytanýn direncine karþý güçlü olmak için ihlas makamýna yükselme çabasý içinde olmalýdýr. Kullukta riyadan kurtularak ihlas ile ibadet etmek, Hakk'a adanmýþlýðýn en yüksek tezahürüdür. Gafletsiz ve gösteriþsiz huzur-i kalb ile
namaz; dil, göz, kulak ve kalbin iþtirakiyle ve O'nun rýzasý için tutulan
oruç; minnetsiz ve desinler diye olmayan sadaka ve zekat, gösteriþsiz hac,
hâlisane ibadetler türündendir. Ýbadetler Allah için olmalý ve içine riya karýþtýrýlmamalýdýr. Týpký "Oruç benim içindir"2 hadisinde Allah'ýn orucu zatýna izafe etmesi gibi. Çünkü oruç, Allah'tan baþka kimsenin bilemediði bir
sýr ve içine riya karýþmayan bir ibadettir. Eðer oruç tutan kiþi kalbini, sýrrýný
ve ruhunu Allah'tan baþka her þeyden uzak tutabilirse, iþte bu orucun
mükâfatý Allah olur.
Riya Nedir?
Riya; rü'yet, rüya ve ayna manasýna gelen mir'ât ve görünüþ demek
olan mer'â ile
ayný köktendir. Riyada bir görme, görünme, gösteriþ anlamý, hayal ve
kuruntularla kendini aynalarda yüceltme; rüya ve hülyalara dalma, kendini
olduðundan fazla görme manasý vardýr. Riya, itibar kazanmak, dünyalýk elde etmek, baþkalarýna kendisinin fazilet ve meziyetlere sahip bulunduðuna
inandýrmak amacýyla yapýlan sun'i davranýþlardýr. Allah'tan, baþkalarýnýn
hoþnutluðu için amelde ihlasý terktir. Zâhirde Allah'a ibadet ve taatta görünüp bâtýn ve özde kullarýn takdirini kazanmaya çalýþmak demektir. Riya;
gösteriþ yapmak, þöhret peþinde koþmaktýr. Ýyi amel ve güzel davranýþlarý
insanlara göstermek, Allah rýzasýndan daha çok insanlarýn takdirini beklemektir. Alkýþ kaygýsý taþýmak, insanlarýn övmelerinden hoþlanmak, yermelerinden korkmaktýr. Þan, þöhret ve mevki tutkusuyla insanlarýn kalbinde
yer almayý istemektir.
Ayet ve Hadislerde Riya
Kur'an'da riyanýn lafzen ve mana olarak geçtiði beþ ayet-i kerime bulunmaktadýr.
Bunlar þu ayetlerdir: 1- Hak Tealâ, Allah'a ve ahiret gününe inanmak
ve mallarýný gösteriþ için sarf etmek arasýnda bir irtibat kurarak Allah için
verenlerden olmayý teþvik için þöyle buyurmaktadýr: "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadýðý hâlde malýný riya/gösteriþ için harcayan
kimse gibi, baþa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptýðýnýz hayýrlarýnýzý boþa
çýkarmayýn." (3) 2- "Bunlar, mallarýný insanlara riya/gösteriþ için harcayan,
Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Þeytan kimin arkadaþý
olursa, o ne kötü arkadaþtýr." (4) Ýnfakýn her türlüsünün asýl maksadý, cimriliðin çirkinliðinden kurtulmaktýr. Sadaka
ibadeti de riyasýz olduðunda insaný tezkiye eder, arýndýrýr. Fakat insan
sadakaya riya
karýþtýrdýðýnda sanki akrebi yýlana gýda yapmýþ olur. Akrepten kurtulduðunu sanýrken yýlanýn kuvvetini artýrmýþ olur. Kalpte bulunan helak edici riya, kendini beðenme ve gösteriþ arzusu, gerekleri yerine getirilip fren-
ESMAÜL HÜSNA
EL-KÂBÝD EL-BÂSÝT
"Daraltan" manasýna gelen el-Kabid ile "geniþleten" manasýna gelen el-Bâsýt isimleri Kur'aný Kerim'de "Allah daraltýr da, geniþletirde. Ona döndürüleceksiniz" (Bakara 245)
ayetinde maddi yönden fakirleþtiren ve daraltanýnda, zengin edip geniþletenin de Allah olduðu bildirilmekte. Zenginken fakir olanlarý, güçlü iken zayýf olanlarý, yüksek makamlardan düþenleri, bilginken bunayanlarý gördüðümüz gibi,
fakirken zengin olanlarý, Mekke'de zayýf görüldüðü halde
Medine'de güçlenenleri, Bilal-i Habeþi gibi kafirlerin kölesi
iken mü'minlerin efendisi olanlarý, Yusuf (s.a.v.) gibi hapishaneden Mýsýr'a sultan olanlarý, Ümmi iken kýyamete kadar
gelecek insanlara ilim öðreticisi olan Hz. Muhammed'i gördük.
Kabid ve Basýt'e iman eden bir mü'min haksýz insanlarýn ellerine aldýðý, zimmetine geçirdiði haklarý onlardan alarak
hak sahiplerine daðýtarak birini daraltýrken, haklýlarýn dýþýný
ve içini geniþletir.
lenmeyince beslenmiþ olur ve kullukta ihlasa zarar verir. Kur'an'da, mallarýný gösteriþ için harcayarak baþa kakanlarýn düþtüðü durum yürek yakýcýdýr. 3- Allah Tealâ namazda riyayý, uzak durulmasý gereken bir nifak alameti sayar ve buyurur ki: "Þüphesiz münafýklar Allah'a oyun etmeye kalkýþýrlar; hâlbuki Allah onlarýn oyunlarýný baþlarýna çevirmektedir. Onlar namaza kalktýklarý zaman tenbel tenbel kalkarlar, insanlara riya/gösteriþ yaparlar, Allah'ý pek az zikrederler." (5) Kalbinde riya duygusu bulunan bir
insaný, namazýn inþa etmesi söz konusu deðildir. Çünkü hastalýk neredeyse önce tedaviye oradan baþlanýr. Kalpteki riya marazý, tevbe ve ihlas disipliniyle tashih edilmeli, ondan sonra mutmain bir kalp ile dîvân-ý ilahîye
durulmalýdýr ki ibadet ve namazdan umulan sonuç elde edilebilsin. 4- Münafýklardan ya da inananlardan namazlarýný riya için kýlanlara ise Allah,
"yazýklar olsun" ifadesini kullanmakta ve þöyle buyurmaktadýr: "Yazýklar
olsun o namaz kýlanlara ki, onlar namazlarýný ciddiye almazlar. Onlar (namazlarýyla) riya/gösteriþ yaparlar. Ufacýk bir yardýma bile engel olurlar."
(6) 5- Yapmadýklarý þeylerle övülmeyi sevmek riyakârlarýn ve münafýklarýn
vasfýdýr. Ayette riya lafzý geçmese de bu vasýf geçmektedir. Nitekim Allah
Tealâ þöyle buyurur:
"Ettiklerine sevinen ve yapmadýklarý þeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakýn azaptan kurtulacaklarýný sanma. Onlar için elem dolu bir azap
vardýr." (7)
Ýbadetten maksadý Allah'ýn rýzasýný kazanmak olan kimse, ibadetini
Allah'ýn istediði tarzda riyasýz ve gösteriþsiz yapar ve Allah'ýn muhlis kullarýna vaad ettiði sevabý elde etmeye çalýþýr ve nihayetinde vaad olunan
cennete nail olur. (8) Ýhlas ve riya konusunda pek çok hadis-i þerif vardýr.
Biz burada bunlarýn hepsini tadâd
edecek deðiliz. Ancak hadislerde özellikle riyayý þirk-i hafî olarak deðerlendiren ifadeler dikkat çekicidir. Nitekim bir kudsî hadiste, ibadetteki
riya þirk olarak deðerlendirilmiþ ve Allah'ýn onu reddedeceði ifade buyrulmuþtur. (9) Allah Resûlü'nün küçük þirk olarak nitelendirdiði ve Allah'ýn
insanlara amellerinin
karþýlýðýný verdiði günde ibadetlerini riya ile yapanlara þöyle hitab edeceði þu rivayet
ürkütücüdür: "Ey riyakârlar! Dünyada amellerinizi gösteriþ olsun diye
kimin için yaptýysanýz gidin mükâfatýnýzý onun yanýnda arayýn, bakalým
bulabilecek misiniz?" (10)
Ýrfân Geleneðinde Riya Algýsý ve Melâmet
Ýrfân geleneðimizin önderleri sayýlan Ebû Hâþim Sûfî, Ýbn Sîrin, Hâris
Muhâsibî,
Hamdun Kassâr ve Ebû Hafs Haddâd, riya ve incelikleri konusunda
söz söyleyen ilk
üstadlardýr. Özellikle Hamdun Kassâr karanlýk bir gecede siyah bir karýncanýn hareketinden daha gizli ve sessiz ilerleyen riyanýn inceliklerinden
korunma adýna melâmet düþüncesini geliþtirmiþtir. Melâmet; kýnamak,
ayýplamak ve kötülemek anlamýna gelen bir kavramdýr. Ýrfân geleneðinde
kýnayanlarýn kýnamasýna aldýrmadan 11 doðru yolda yürümektir. Ýhlasa
önem vererek riyadan kaçýnmak, hayrý ýzhâr, þerri ýzmâr etmemektir. Yani
kiþinin þahsî iyiliklerinin açýða çýkýp duyulmasýndan hoþlanmamasý, kötülüklerinin açýða çýkmasýndan ise rahatsýz olmamasýdýr. Halk nezdinde
"sýddýk" görünmek derdine düþmemesidir. Þekil, suret ve kýlýkkýyafete deðer vermemesi, yerine göre halkýn çok yücelttiði âdet ve ananelere karþý
çýkmasý, bu konuda halktan gelecek tepkiye aldýrmamasýdýr. Dindarlýk ve
takvayý gizlemesi, hatta zikri bile gizli yapmasýdýr. Diðer yandan Gazali
Ýhyâ'da çokça istifade ettiði Muhâsibî'nin er-Riâye li-hukûkillah adlý eserinden yararlanarak ihlas ve riya konusunda çok geniþ ve kapsamlý bilgiler
verir. Ýhlas ve riyayý sýdk kavramýyla irtibatlandýrýr. Niyetteki sýdk ve sadakati ihlas olarak görür. Sýdkýn Allah'a elest bezminde verilen söze baðlý
kalmak anlamý düþünüldüðünde bu deðerlendirmenin ne kadar yerinde
olduðu görülür. Nitekim Kur'an, Hz. Peygamber'in þahsýnda bize, "girip
çýkýlan her yere sýdk ve sadakat ile girip çýkmayý" temin için þu duayý talim
etmektedir: "Ey Rabbim! (Gireceðim yere) sýdk/doðruluk içinde girmemi
saðla. (Çýkacaðým yerden de) beni sýdk/doðruluk içinde çýkar. Katýndan
bana yardýmcý bir kuvvet
ver."12 Ýnsanýn gücünün yettiði kadar elest bezmindeki vaadini tasdik
ve ahdini yerine getirmeye devam etmesi, sýdk gereðidir. Nitekim Hz.
Mevlâna, bu dünya hayatýnýn anlamlý hâle gelmesi için elest bezminde yapýlan sözleþmeye ayrý bir deðer atfetmekte ve bu manada bütün ibadetleri
o sözleþmenin þahidi olarak deðerlendirmektedir.13 Bütün bunlar ihlas ve
takva ile yapýldýðýnda kulun hâlini ve istikbalini deðiþtiren en deðerli amellerdir. Ancak iþin içine riya, gösteriþ ve insanlarý aldatmak gibi kalbî zaaflar
karýþýyorsa, bu ameller yine kulun þahididir. Fakat bu þahitlik, ilahî adalet
mahkemesinde kabul edilmeyen yalancý þahitliktir.
Riyayý Tetikleyen Sebepler
Riya bir sebep deðil, sonuçtur. Neyin sonucudur? Ýnsan nefsinde riyayý
hazýrlayan sebep ve ortamýn sonucudur. Riyayý hazýrlayan sebeplerin baþýnda ücub, kibir, hubb-i dünya ve hubb-i riyaset gibi duygu ve düþünceler
vardýr. Bunlara ilaveten bir de gaflet duygusu riyaya düþmeyi ve ihlastan
uzaklaþmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Saygýn olmak, itibarlý yaþamak için yeterli donanýma sahip olmayanlar, olduðundan fazla görünmek ihtiyacýna
düþmekte, böylece nefsin ve þeytanýn oyuncaðý hâline gelmektedir. Saygýn
olmayý telkin eden de insandaki ücub ve hubb-i riyaset duygusudur.
Nitekim: "Dünya sevgisi, her türlü günah ve kötülüðün baþýdýr"14 rivayeti, aslýnda riyanýn temel sebeplerinden birinin dünya sevgisi olduðunu
ortaya koymaktadýr. Riyada bir þahsiyet problemi vardýr. Çünkü insanýn
olduðu gibi görünüp göründüðü gibi olamamasý, imanda itminan eksikliðinden kaynaklanýr. Ýç ve dýþ çatýþmasý insandaki gönül huzurunu ve iç barýþý bozar. Çünkü riyada kendini zorlama söz konusudur.
Sahip olmadýðý duygularý var gösterme çabasý, insandaki dengeleri altüst eder. Ýnsani iliþkilerdeki olduðundan fazla görünme, dürüst davranmadan göze girme, ilgi uyandýrma, gönüllerde yer tutma kaygýsý, iliþkilerdeki samimiyet ve içtenliði yaralar. Bu da güven duygusunu tahrip eder. Bu
açýdan bakýldýðýnda riya hem Allah ile iliþkilerde ihlasý, hem de insanlarla
münasebetlerdeki samimiyet ve dürüstlüðü etkileyen bir zaafiyettir.
9
"Ýman, yetmiþ küsur derecedir. En üstünü "Lâ ilâhe illallah (Allah'tan baþka ilah yoktur)" sözüdür, en düþük derecesi de rahatsýz edici bir þeyi yoldan kaldýrmaktýr. Haya da imandandýr."
(Buhârî, "Îmân", 3; Müslim," Îmân", 57, 58)
SAHABE HAYATI
ÂMÝR BÝN FÜHEYRE (R.A.)
Cehalet ve zulmün en dehþetlisinin hüküm sürdüðü, iþkence ve vahþetin en korkuncunun iþlendiði bir devir. Kimsesiz ve
zayýf insanlarýn köleleþtirildiði, hayvanlara
dahi reva görülmeyen iþlerde çalýþtýrýldýðý
günler. Varlýklý, asil ve zalim kiþilerin dünyayý kana buladýðý, gökyüzüne ürkütücü bulutlarýn çöreklendiði seneler: Cahiliye Devri…
Ýnsanlarýn her türlü felaket içinde bocaladýðý anda hak din imdada yetiþti. Semayý
rahmet bulutu kapladý, dünyaya þefkat güneþi doðdu. Ýnsanlar birer birer o nurun yaydýðý ýþýða koþtu. Bu nura koþanlarýn ekserisini ezilen, hor görülen, itilip kakýlan zayýf ve
köleler teþkil ediyordu. Bu zavallýlar, Ýslam'ýn açýlan þefkat kucaðýna atýlýyorlardý.
Kendilerinin de insan olduklarýný ve bazý
haklarýnýn bulunduðunu müþahede ediyorlardý.
Davetin ilk günlerinde Ýslam safýna katýlan bahtiyarlardan birisi de Hz. Aiþe'nin anne bir kardeþi olan Tufeyl bin Abdullah'ýn
zenci kölesi Âmir bin Füheyre (r.a.) idi. Hz.
Âmir, Peygamberimiz, Erkam'ýn evinde bulunduðu sýrada iman etmiþti.
Âmir bin Füheyre'nin Müslüman olduðunu haber alan müþrikler, kendilerine bir
kurban daha bulmuþlardý. Peygamberimizin
etrafýnda toplananlarýn çoðalmasý onlarý çileden çýkarýyordu. O sýralar Hz. Bilâl de (r.a.)
iman halkasýna girmiþti. Her gün ayrý bir iþkence, deðiþik bir azap ile karþýlaþýyordu.
Müþrikler, Âmir bin Füheyre'yi onun yanýna
katarak birlikte eziyet ettiler.
Bir gün Hz. Bilâl ile Hz. Âmir bin Füheyre'yi birlikte bir ipe baðlayarak haylaz çocuklarýn eline verdiler. Mekke sokaklarýnda sürüklenirdiler.[1]Ýnançlarýndan döndürmek
için her türlü zorluðu tattýrdýlar. Fakat gözü
dönmüþ nasipsizlerin iþkencesi bu Peygamber âþýklarýna hiç tesir etmiyor, eziyetin þiddeti arttýkça, iman çaðlayanlarýnýn sebat ve
metanetleri kuvvetleniyordu.
Sonunda Hz. Ebû Bekir (r.a.) bu iki mazlumun imdadýna yetiþti. Sahiplerine bedellerini ödeyerek azat etti. Onlar âdeta sabýrlarýnýn ilk mükâfatýný dünyada almýþlar, dünya
ve ahiret hürriyetine kavuþmuþlardý.
Ebû Kuhâfe, oðlu Hz. Ebû Bekir'in, Müslüman olan köleleri, kurtuluþ akçelerini vererek azat etmesine bir mana veremiyordu.
Bir gün oðlunu çaðýrarak, "Oðulcaðýzým, bakýyorum da, hep zayýf, köle ve cariyeleri satýn alarak azat ediyorsun. Böyle yapacaðýna,
güçlü, kuvvetli olanlarýný satýn alýp kurtarsan
da, onlar senin koruyucun ve destekçin olsa,
daha iyi olmaz mý?!" diye konuþtu.
Hz. Ebû Bekir, babasýna yüce maksadýný
þöyle anlattý:
"Babacýðým, ben böyle yapmakla onlardan faydalanmayý deðil, sadece Allah'ýn rýza-sýný düþünüyorum
Hz. Âmir, Bedir ve Uhud Savaþlarýna katýldý. Üstün kahramanlýklar gösterdi.
Âmir bin Füheyre, Suffe Ashâbý'ndandý.
Sahabilerin kurralarýndan, yani güzel Kur'ân
okuyanlarýndan birisiydi. Peygamberimizin
kâtipleri arasýnda da yer alýyordu.
Uhud Savaþý'ndan dört ay sonra Necid
bölgesinde oturan Âmiroðullarý kabilesinin
reisi Ebû Berâ, Peygamberimize gelerek,
kavmine Ýslamiyet'i anlatmalarý için birkaç
sahabi göndermesini istedi. Peygamberimiz
göndereceði sahabileri himaye etmesi için
Ebû Berâ'dan söz alarak Suffe Ashâbý'ndan
40, bir rivayette 70 kiþiyi irþat heyeti olarak
gönderdi. Bu heyetin içinde Âmir bin Füheyre de vardý.
Heyet, Bi'r-i Maûne (Maûne Kuyusu)
bölgesine vardýðýnda konakladý. Ebû
Berâ'nýn yeðeni Âmir bin Tufeyl, amcasýný
dinlemedi, etraf kabilelerden adam toplayarak, istirahat hâlinde bulunan sahabilere saldýrdý. 39 sahabiyi þehit ettiler.
Müþriklerden Cebbar bin Sülmâ, mýzraðýný Âmir bin Füheyre'ye saplayýnca, "Vallahi kazandým, gitti!" sözünü iþitti. Hz. Âmir
þehit düþünce, göðe yükseldi. Bu sözü iþiten
ve semaya yükseliþini gören Cebbar gelerek
durumu Hz. Dahhak'a (r.a.) sorunca, Dahhak da Hz. Âmir'in cenneti kazandýðýný bildirdi. Bu manzara karþýsýnda Cebbar iman
etti. Böylece bir kiþinin þehadeti, bir diðerinin imanýna vesile oldu.
Katliamýn müsebbibi Âmir bin Tufeyl,
sað kalan Hz. Amr bin Ümeyye'yi (r.a.) getirterek, þehit olanlarýn kimliklerini öðrenmek istedi. Hz. Amr, hepsini teker teker
söyledi, fakat Âmir bin Füheyre'yi göremediðini bildirince, Âmir bin Tufeyl, Cebbar'ý
göstererek, "Ben sana onun durumunu haber vereyim mi? Þu adam ona mýzraðýný
sapladý. Çekip çýkardýktan sonra adam göklere yükseldi, yükseldi, kayboldu. Vallahi
onu bir daha görmedim!" dedi.
Hz. Âmir bin Füheyre'nin durumu Peygamberimize ulaþýnca, "Melekler onun cesedini göðe yükselttiler ve defnettiler."[2]buyurdu. Hz. Âmir bu sýrada 40 yaþýnda idi.
Allah ondan razý olsun!
[1]Tabakât, 3: 230.
[2]Üsdü'l-Gàbe, 3: 91; Tabakât, 3: 231.
Yazar: Sahabeler Ansiklopedisi
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
HABER
10
Taþýt sayýsýmýz 144 bin 724
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat ayý sonu itibarýyla 144
bin 724 oldu.
TÜÝK, Türkiye'nin þubat ayý taþýt istatistiklerini açýkladý. Çorum'da ise þubat ayýnda taþýt sayýsý 144 bin 724 olarak gerçekleþti.
Yine ayný ay içinde otomobil 66 bin 542, mimnibüs 2 bin 697,
otobüs 1188, kamyonet 16 bin 894, kamyon 5 bin 207, motosiklet
16 bin 356, özel amaçlý araç 263, traktör ise 35 bin 577 oldu.
Türkiye'de þubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18
milyon 094 bin 581 adet taþýtýn %51,9'unu otomobil, %16,4'ünü
kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,7'sini traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,2'sini otobüs, %0,2'sini ise özel
amaçlý taþýtlar oluþturdu.
-ÞUBAT AYINDA 52 bin 240 ADET
TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDIÞubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 52 bin 240 taþýt için-
de otomobil %53,9 ile ilk sýrada yer aldý.
Bunu sýrasýyla %16,3 ile motosiklet, %13,9 ile kamyonet, %7,1
ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %8,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Þubat ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Ocak ayýna göre
%58 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %65,4, minibüste %54,6, otobüste %37,8, kamyonette %68,8, kamyonda %46,3, motosiklette
%6,9, olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda %10,7, traktörde
ise %56,3 artýþ oldu.
Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan
taþýt sayýsýnda %13,9 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde
%18,3, otobüste %54,6, kamyonette %27,6, kamyonda %8,5 oldu.
Minibüste %2,2, motosiklette %4,2, özel amaçlý taþýtlarda %61,3,
traktörde %43,7 artýþ oldu.
Ocak-Þubat döneminde 176 bin 531 adet taþýtýn trafiðe kaydý
yapýldý, 21 bin 397 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 155 bin
134 adet arttý.
- 397 BÝN 099 ADET TAÞITIN DEVRÝ YAPILDIDevri yapýlan toplam 397 bin 099 taþýt içinde
otomobil %68,3 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %16,7 ile kamyonet, %4,6 ile motosiklet,
%3,5 ile traktör takip etti. Þubat ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %6,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon
ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
-TRAFÝÐE KAYITLI LPG'LÝ OTOMOBÝL
ORANI %41,4 OLDUÞubat ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 393 391
adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %30,8'i benzinli,
%27,4'ü dizel yakýtlý. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,5. Fatih AKBAÞ
Ceviz yetiþtiricileri sertifikalarýný aldý
Ýskilip'e baðlý Yukarý Örenseki köyünde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþbirliði ile bir süredir devam
eden Ceviz Yetiþtiriciliði eðitimi alan baþarýlý
çiftçilerin sertifikalarý törenle verilirken Halk
Eðitim Merkezinin hanýmlara yönelik düzenlediði Dikiþ Nakýþ kursunda üretilen ürünlerin
sergilendiði kursun açýlýþý da yapýldý.
Ceviz Yetiþtiriciliði sertifika daðýtýmý ve hanýmlarýn ürettiði el emeði, göz nuru eserlerin
açýlýþ törenine Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Jandarma Komutaný
Bahri Civa , Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Çorum Ýl Tarým Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýskilip
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük, Ak Parti Ýlçe
Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri
Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Mustafa Selvi, Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Týðlý, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþu baþkanlarý, okul müdürleri,
davetliler ve köy sakinleri katýldýlar.
Törende konuþan Kaymakam Þuayib Gürsoy Türkiye'de marka haline gelmiþ Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýskilip Ýlçe Ta-
rým Müdürlüðü iþbirliði ile açýlan kursu baþarý ile
tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan
çiftçilere devletin imkânlarýndan yararlanmalarý
için proje kapsamýnda fide desteðinde bulunulabileceðini belirtti.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma sertifika almayý hak kazanan çiftçileri tebrik ederek,
Belediye olarak tarýmsal faaliyetlerin her zaman
destekçisi olacaklarýný söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan sertifika almaya hak
kazanan çiftçilerin sertifikalarý daðýtýldý ve Halk
Eðitim Merkezinin düzenlediði dikiþ nakýþ kursu gezildi. Yasin YÜCEL
Lek'ten "Kutlu Doðum" mesajý
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, "Kutlu Doðum
Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada
insanlýðýn her döneminde Allah'u Teala'nýn
varlýðýný, birliðini, emir ve yasaklarýný, iman ve
inanç kaidelerini, bizzat yaþayarak teblið eden
Peygamberlerin insanca yaþamanýn, insan onurunun ve insani asaletin temsilcileri olduklarýný belirtti.
"Ve elbette ümmeti olmaktan
onur duyduðumuz iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammed
Aleyhisselam insanlýk âlemini
onurlandýrmýþ, insanlýðýn umudu
olmuþtur. Þüphesiz diðer canlýlardan insaný ayýran en temel vasýf onur veya þerefle müþerref kýlýnmasýdýr. Yüce Allah Kur'an-ý
Kerim'de "Biz insaný en güzel þekilde yarattýk" buyururken bunu
vurgulamýþtýr. Þurasý tartýþmasýz
bir gerçektir ki, insanoðlu yaratýlmýþlarýn en þereflisi, en ayrýcalýklýsýdýr. Bu itibarla insanýn izzetinefsi paha biçilemez, yeri doldurulamaz bir özellik arz etmektedir. Ýnsan onuru
mukaddes, insan onuru muazzez ve insan onuru
her þeyden muteberdir" dedi.
Lek açýklamasýna þu ifadelerle devam etti:
"Cenab-ý Allah insaný böylesi ulvi bir makamla taltif etmiþ ve rahmetiyle onurlandýrmýþ, nuruyla bereketlendirmiþ, ihsanýyla ödüllendirmiþtir.
Efendimiz Resulullah; onurun zirvesi olarak insanlýðýn sultaný, gönüllerin hâkimi, hidayetin sözcüsü, vicdanlarýn seslendiricisi ve son Hak Peygamber olarak hepimizin iftiharý ve manevi rehbe-
ridir. O, hakkaniyet doruðudur. O, þefkat, edep,
ahlak ve hamiyet kubbesidir. O, iyilik, güzellik, incelik ve zarafet kýblesidir. O, haysiyetin simgesi;
onurun mihveri, sevginin ve hürmetin ihtiþamýdýr.
Resulü Ekrem Efendimiz, yaklaþýk 14,5 asýr evvel
cahilliðin ortamýna nur topu gibi inmiþ, ihlâsla
müzeyyen çaðrýlarýyla insanlýðýn önüne düþmüþ,
affýn, eþitliðin ve keremin tebliðini yapmýþtýr.
Þirke kayanlar, yanlýþ itikatlarýn peþine düþenler, zalimliðin ve
caniliðin dibini boylayanlar
O'nun sözleriyle irkilmiþ, O'nun
davetiyle titremiþ ve O'nun dokunuþuyla sarsýlmýþlardýr. Ýnsan
onurunu hiçe sayanlar, insana
saygýyý yabana atanlar, putlarýn
ardýndan gidenler, kýz çocuklarýný
diri diri mezara koyanlar O'nun
sayesinde hak yolunu bulmuþlar,
hakikat çizgisini keþfetmiþler,
rahman ve rahim olan Allah'ý tanýmýþlardýr. Ne mutlu bizlere ki,
Cenab-ý Allahýn, bütün alemleri
yüzü suyu hürmetine vücuda getirdiði Efendimizin izinden gitmeyi bizlere nasip
etmiþtir. Ne mutlu bizlere ki, Habibullah'ýn sevgisini gönlümüze bir kor gibi düþürmüþ, sevdasýný
þiir gibi dilimize yerleþtirmiþ, onu sadakatle takip
etmemizi saðlamýþtýr.
Bundan daha büyük bir nimet, bundan daha
büyük bir inayet kesinlikle yoktur ve ebediyete kadar da olmayacaktýr." Bu nedenle tüm Ýslam Aleminin , Kutlu Doðum Haftasýný kutlar ve hayýrlara
vesile olmasýný Ceneb-ý Allahtan dilerim."
Bahadýr YÜCEL
"Birlik ve beraberliðe
katkýda bulunmak istiyoruz"
Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný
Sultan Kümbet, Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, Baþkan Hýdýr Kýnýklý ile bir süre
görüþtü.
Ziyarette, Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði'nden Makbule Bulgur ile Emekliler Derneði Eðitim
Sekreteri Ýsmet Özüdoðru ve Ýdarî Sekreter Ýrfan Karaoðlu da hazýr bulundu.
Sultan Kümbet, daha önce Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýk'ýn Sultan Ana Derneði'ni
ziyaret ettiðini hatýrlatarak, iade-i ziyarette bulunduklarýný söyledi. Kümbet, Çorum'un birlik ve beraberliðinin
her þeyden önemli olduðunu vurgulayarak, 1980 yýlýnda
acý tecrübeler yaþayan Çorum'un artýk o karanlýk günlere dönmeyeceðini ifade etti. Dernek olarak birlik beraberliðe katkýda bulunmak istediklerini, bu amaç uyarýnca tüm kurum ve kuruluþlarýn çalýþmalarýna destek olduðu için teþekkür ettiðini söyleyen Kümbet, "Birlik ve
beraberliðimizi hiçbir kuvvet bozamaz" dedi. Emekliler
Derneði Baþkaný Kýnýklý ise Sultan Ana Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin Çorum'un sosyal hayatýna, birlik ve
kardeþliðine katkýda bulunan çok önemli bir dernek olduðunu vurgulayarak ziyaretten dolayý teþekkür etti.
Haber Servisi
Oto Tamirciler Odasý'dan, fuar çýkarmasý
Necmettin Uzun'un baþkanlýðýnda yeni bir döneme giren
Çorum Oto Tamirciler Odasý,
360 oda üyesini Ýstanbul'da fuara götürdü.
Oto Tamirciler Odasý üyeleri, odanýn yeni baþkaný Necmettin Uzun ve yönetiminin organizesi ile 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen fuara katýldý.
Türkiye'nin lider uluslararasý otomotiv endüstri fuarý olma
özelliði taþýyan "Automeckanica" fuarýna Çorum'dan kitlesel bir
katýlým oldu.
Fuarda parça ve þasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarým-bakým, servis, araç yýkama ve yönetim konularý yer aldý.
Hem ürünler hakkýnda bilgi alan, hem de iþ baðlantýsý kuran
oda üyeleri, fuarý en iyi þekilde deðerlendirdi. Beraberinde Oda
Baþkaný Necmettin Uzun ile birlikte fuarý gezen Çorum esnafý,
ekipler halinde stantlarý ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulundular.
Fuar gezisinin ardýndan bir süre Ýstanbul'da tur atan oda
üyeleri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarýný, büyüleyici atmosferini görme, inceleme imkaný buldu.
Çorum ekibi günün sonunda Eminönü semtinde vapura binerek deniz turu attý. Deniz gezisi ise tüm yorgunluðunu atan
Çorum ekibi, tekrar yola çýkarak dönüþ yaptýlar.
Ýstanbul gezisine; Oda Baþkaný Necmettin Uzun'un yaný sýra Sungurlu Kahveciler Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu
Madeni Sanatkarlar Odasý Baþkaný Alaattin Kayaer ile bazý odalarýn yönetim kurulu üyeleri de katýldý.
Fuarda stant açan Beþer Balatalarý Sahibi Kemal Beþer ise
Çorum ekibini Ýzmir'de bulunan fabrikalarýný gezmeye davet etti.
Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise Beþer'in teklifini deðerlendireceklerini ve uygun bir zamanda fabrikayý gezmek istedikle-
Ýsmail Lek
il baþkanlarý toplantýsýna
katýlacak
rini bildirdi.
Oda üyeleri, ilk kez büyük bir kalabalýk halinde Ýstanbul'da
fuar gezdiklerini belirterek, kendilerine bu imkaný saðlayan Oda
Baþkaný Necmettin Uzun'a teþekkür ettiler.
Fuar gezisi sýrasýnda hem ufuklarýnýn açýldýðýný, hem yeni iþ
baðlantýlarý kurduklarýný, hem de teknolojinin son ürünlerini tanýma fýrsatý bulduklarýný belirten esnaf, Ýstanbul gezisinin son
derece faydalý ve verimli geçtiðini vurguladý.
Oda üyeleri belirli aralýklarla bu tür gezilerin tekrarlanmasýný arzu ettiklerini belirttiler.
Oda Baþkaný Necmettin Uzun, esnafýn yararýna olacak, esnafýn ufkunu geniþletecek her türlü etkinliði düzenlemeye hazýr
olduklarýný belirterek, bundan sonra da fuarlar baþta olmak üzere þehir dýþý geziler düzenleyeceklerini söyledi.
Bu tür gezilerin hem esnaf arasý dayanýþma ve kaynaþmayý
saðladýðýný, hem de esnafýn iþini büyütmesine zemin hazýrladýðýný dile getiren Uzun, "her þey esnafýmýz için" dedi.
Uzun, gezinin odaya herhangi bir maddi külfetinin olmadýðýný, masraflarýn tamamen sponsorlar ve fuar þirketi tarafýndan
karþýlandýðýný açýklayarak, gezinin düzenlenmesinde maddimanevi katkýlarý olan herkese teþekkür etti.
-FEDERASYON BAÞKANI
SARAÇOÐLU'NA ZÝYARETTürkiye Madeni Eþya Sanatkarlarý Federasyonu Baþkaný Özcan Saraçoðlu'nu fuarda ziyaret eden Çorum Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, yönetim kurulu üyeleri ve bazý
esnaf, Saraçoðlu'nun yoðun ilgisiyle karþýlandý.
Çorum'un fuara kitlesel bir katýlým saðlamasýndan dolayý
büyük memnuniyet duyduklarýný dile getiren Federasyon Baþkaný Saraçoðlu, Çorum ekibine teþekkür etti.
Ziyaret sýrasýnda Saraçoðlu ve Federasyon yönetimi ile bir
süre karþýlýklý sohbet eden Çorum heyeti, daha sonra diðer
stantlarý gezdi. Haber Servisi
Milliyeçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ýsmail Lek il
baþkanlarý toplantýsýna davet edildi. MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek 19 Nisan 2014 Cumartesi günü, MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin baþkanlýðýn da gerçekleþtirilecek olan deðerlendirme toplantýsýna katýlacak. 2014 Mahalli Ýdareler seçim sonuçlarý ve iç ve
dýþ siyasi deðerlendirilmelerin yapýlacaðý toplantý Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezin de gerçekleþtirilecek. Haber Servisi
SPOR
TEK
YILDIZ
18 NÝSAN 2014 CUMA
11
Hakemlere gözlük!
Futbolda teknoloji kullanýmý þu ana dek sadece
gol çizgisi teknolojisi ile sýnýrlý olmasýna karþýn yakýn bir zamanda bunun çok daha ötesine geçilebilinir.
Ýspanya'da teknik adamlarýn kullanýmýna izin
verilen Google gözlüklerinin, Bundesliga'da ise
hakemler tarafýndan kullanýlmasýnýn gündemde
olduðu ortaya çýktý. Alman futbol otoriteleri Google Glass'ýn hakemler tarafýndan kullanýlmasýna
sýcak bakýyor. Böylece hakemlerin buradan pozisyon tekrarlarýný en ince detayýna kadar anýnda izleyebilecekleri belirtiliyor. Almanlarýn bu yöndeki
eðilimine FIFA ve UEFA gibi futbolun patronlarýnýn nasýl bir tepki verecekleri ise merak konusu.
Kaynak Ajansspor
ÇESDER'de yarý
finalistler belli oldu
ÇESDER Halý Saha Futbol Turnuvasýnda yarý
finalistler belli oldu. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan çeyrek final maçlarýnda ikisi penaltýlara giderken üç maçtaki mücadele nefes kesti.
Ekol Halý Saha'da oynanan ilk çeyrek final maçýnda Eðitimciler 19 takýmý, Klüp Müstahdem takýmý önünde fazla zorlanmadan 8-1'lik galibiyetle
ayrýlarak yarý finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci
çeyrek final maçýnda Mecitözü Dostlukspor ile
Uðurludaðspor takýmlarý normal süresi berabere
biten maçta yarý finalisti belirlemek için penaltý
atýþlarýna geçtiler. Penaltýlarda rakibine 9-8 üstünlük kuran Uðurludaðspor yarý finale yükselen
ikinci takým oldu.
Üçüncü çeyrek final maçýnda Çorum Halk Eðitim ile Alaca Osmanlýgücü gol düellosu þeklinde
geçen maçtan 7-5'lik galibiyetle ayrýlan Halk Eði-
tim üçüncü yarý finalist oldu. Son çeyrek final maçýnda ise Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ile YavuzSultan Selim Ortaokulu arasýndaki karþýlaþmanýn
normal süresi berabere sonuçlanýnca penaltý atýþlarýnda rakibine 7-6 üstünlük saðlayan Sungurlu
Hürriyet son yarý finalist takým oldu.
Turnuvada yarý final maçlarý yarýn oynanacak.
Ekol Halý Saha'da oynanacak ilk yarý final maçýnda saat 15.00'de Çorum Halk Eðitim ile Uðurludaðspor takýmlarý karþýlaþacak. Ýkinci yarý final
maçý ise saat 17.00'de Eðitimciler 19 ile Sungurlu
Hürriyet karþýlaþacak. Bu iki maçý kazanan takým
haftaya þampiyonluk için karþýlaþacak.
Öte yandan turnuva Tertip Komitesi yarýn oynanacak yarý final maçlarý devre arasýnda oyunculara ve konuklara çið köfte ikram edecek.
ADNAN YALÇIN
Çorumspor
gücünü
gösterdi 5-0
ÇORUMSPOR: 5
KÜLTÜRSPOR: 0
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Yunus Dursun, Muharrem Bekleviç,
Onur Alagöz.
ÇORUMSPOR: Mücahit, Yunus Emre, Fatih, Emre, Batuhan, Serkan, Zafer, Murat, Salih, Ö. Faruk,
Oðuzhan Yanar, Dursun, Furkan, Rýfat, Oðuzhan
Gayretli .
"Türkiye'nin
konuþtuðu bir
ekip olduk"
Bahçelievler Salim
Akaydýn yarý finalde
Samsun'da devam eden Okullararasý Küçükler Voleybol Yarý Final grup birinciliðinde ilimizi erkeklerde Bahçelievler Salim Akaydýn, kýzlarda ise 23 Nisan Ortaokulu
temsil ediyor.
Ýlk maçýnda önceki Rize temsilcisini maðlup ederek grup birinciliðine galibiyetle baþlayan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ikinci maçýnda dün Tokat Karþýyaka Ortaokulu'nu 2-0
yenerek yarý finalde mücadele etmeyi garantiledi. Temsilcimiz
dün ikinci maçýnda Tokat Kaþýyaka Ortaokulu'nu da set vermeden 2-0 yenerek ikide iki yaptý. Bahçelievler bugün grubundaki
üçüncü maçýnda Giresun Bulancak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile saat 16.00'da karþýlaþacak. Ýlk iki maçlarýný kazanan iki
okulun bu maçý kazanan birinci olarak yenilen ise ikinci olarak
yarý finale yükselecek ve yarýn Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecekler.
KIZ TEMSÝLCÝMÝZ
23 NÝSAN ERKEN VEDA ETTÝ
Kýz temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu maðlubiyetle baþladýðý grup
birinciliðinin ikinci maçýnda da
maðlubiyet alarak grup birinciliðine
erken veda etti.
Ýlk maçýnda Tokat Bedestenliðioðlu'na 2-0 yenilerek kötü bir baþlangýç yapan ekibimiz, dün ikinci
maçýnda Ankara Prof, Dr. Mehmet
Saðlam Ortaokulu önünde tutunamadý ve rakibine 2-0 maðlup oldu.
Bu maðlubiyetle grupta ilk iki þansýný kaybeden 23 Nisan bugün son
maçýnda Ordu Kumru Ortaokulu ile
karþýlaþacak ve maçýn ardýndan Çorum'a dönecek.
MERDAN HOCANIN TAKIMI YÝNE KAZANDI
Samsun'da devam eden küçük kýzlar voleybol yarý final grubunda Merdan Özkeçeli'nin çalýþtýrdýðý Ankara Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu kýz takýmý grubundaki ikinci maçýnda da zorlanmadan 2-0 galip ayrýlarak yarý finali garantiledi. Ýlk maçýnda
Ýstanbul þampiyonu Behçelievler Kudret Saraçoðlu Ortaoku'nu
yenen Ankara þampiyonu dünde Trabzon Þehit Öðretmen Gürhan Yardým Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibini yine zorlanmadan
21-9 ve 21-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarý finali garantiledi. Merdan Özkeçeli ve Haydar Kaya'nýn çalýþtýrdýðý takým bugün grubundaki son maçýnda Erzurum Kocatepe Ortaokulu ile karþýlaþacak. ADNAN YALÇIN
U16 LÝGÝ PLAY-OFF GRUBU MAÇLARI…
U16 Ligi play-off grubunda Çarþamba günü oynanan maçlarla hafta içi mesaisi yapýldý. Günün ilk maçýnda Çorumspor,
HE Kültürspor'u 5-0'lýk skorla gole boðarken, günün ikinci karþýlaþmasýnda ise nefes kesici bir mücadele izlendi. Gençlerbirliði'nin 2-1 kazandýðý karþýlaþmada kaçan goller ve mücadele izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaþattý.
Karþýlaþmalardan sonra oluþan puan durumunda Gençlerbirliði 8 puanla liderlik koltuðunu Çorum Belediyespor'dan alýrken, Gençlerbirliði'ni 5'er puanla Çorum Belediyespor ile Çorumspor takip etti. HE KÜltürspor ise 3 puanla grubun alt sýrasýnda kaldý.
ADNAN YALÇIN
Müthiþ mücadeleyi
Gençlerbirliði kazandý
HE KÜLTÜRSPOR: Batuhan Akyýldýz, Onur,
Mustafa, Burak, Samet, Batuhan Ekmekçi, Samet,
Abdulsamet, Metin, Yasin, Hüsnü, Esat, Münür,
Onur Bütün.
GOLLER: 5. dak. Murat, 55. dak. Ö. Faruk, 60.
dak. Oðuzhan Yanar, 78. dak. Zafer, 85. dak. Rýfat
(Çorumspor).
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2
ÇORUM BELEDÝYESPOR:1
SAHA: 2 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Furkan Alagöz, Berkant Arman .
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Candoðan, Özkan, Alperen, Atakan,
Dursun, Oðuzhan, Mustafa, Mert Aþan, Özgür, Fatih, Mustafa,
Berkay, Emircan, Mert Faruk, Furkan, Ergün, Yaþarcan, Emre.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Enes, Ahmet, Mehmet, Emin,
Sefa, Ýbrahim, Ramazan, Batuhan, Hamza, Nebi, Cafer, Zeki,
Muhammet, Ekrem, Yavuz; Oðuzhan .
GOLLER: 2. ve 54. dakikalarda Ramazan (Gençlerbirliði), 34.
dak. Fatih (Çorum Belediyespor).
Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, ligin ikinci yarýsýnda 3. Liglerde en çok puan toplayan ekip olduklarýný söyledi. Baþkan Gülmez; "Bu aralar bütün iþlerimizi býraktýk. Tek iþimiz artýk Petrolspor'u 2.
Lig'e çýkarmaktýr. Kýsa zamanda Türkiye'nin konuþtuðu bir ekip olduk"
dedi.
"ÞAMPÝYONLUÐA TALÝBÝZ"
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Batman taraftarlarýna umut daðýttý. Ekibine güveninin tam olduðunu belirten Baþkan
Gülmez; "Batman taraftarý Çýksalýnspor maçýnda 2. Lige ne kadar özlem
duyduðunu gösterdi. Yaðmura raðmen stat týklým týklým doluydu. Bu takým Batman'ýndýr. Bu aralar bütün iþlerimi býraktým, takýmýn þampiyonlu-
ðu için ekibimle birlikte koþuþturuyorum. Yönetimdeki ekibim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalýþanlarýnýn inancý ikinci yarýdaki maçlara da
yansýdý. Bütün Türkiye'nin konuþtuðu bir ekip olduk. Baþarýmýzýn devamý gelecek. Kalan üç maçta 9 puana talibiz.
Gevþemek yok. Biz þampiyonluða talibiz" dedi.
"PTT 1. LÝGÝNÝ BATMAN GÖRECEK"
Batman'ýn hak ettiði liglerde mücadele edeceðini ifade
eden Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: "Hocalarýmýz ve
futbolcu kardeþlerimiz çok iyi çalýþýyorlar. Takýmda herkes
þampiyonluða inanmýþ. Bir sezonun emeðinin bir maçta
gitmesini istemiyoruz. Bu konuda Darýca Gençlerbirliði
2-1
maçýnda çok dikkatli olacak bir ekibimiz var. Onlar da maçýn kolay geçmeyeceðinin farkýndalar. Taraftarlarýmýzda maçta olacak. Ayrýca bazý futbolcularýmýz da son maçlarda takip altýndalar. Ýkinci lig kulüpleri baþta olmak üzere birçok kulüp futbolcularýmýzýn baþarýsýný konuþuyor. Ýzmit deplasmanýnda da futbolcularýmýzýn performanslarýný takip edecekler. Bizler de Darýca deplasmanýndan galibiyet alacak futbolcularýmýza gereken ödülü vermeye devam edeceðiz. Hedeflerimiz ortadadýr.
Önümüzdeki yýllarda PTT 1. Ligini Batmanýmýz görecek. Batman bunu hak ediyor."
Ispanak'tan konuk
takýma baklava
Dost kulüplerin karþýlaþmasýnda Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak iki takýma baklava ikram etti. Çorumspor ile Merzifonspor'un dün 1
nolu sentetik sahada yaptýðý ha-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 NÝSAN 2014 CUMA
zýrlýk maçýnda karþýlaþtý. Konuk
takýmýn 3-1 kazandýðý karþýlaþmayý takip eden Çorumspor
baþkaný Rumi Ispanak iki takým
futbolcularýna maç sonunda
baklava ikramýnda bulundu.
Hazýrlýk maçýný
Merzifonspor kazandý
Bölgesel Amatör Lig'de hafta sonunda Nevþehirspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor bu karþýlaþmanýn taktik provasýný Bölgesel Amatör Lig 4. Grup takýmlarýndan Merzifonspor ile yaptý. Kýrmýzý siyahlýlarda Moubarak ve kaleci Akýn'ýn yer almadýðý karþýlaþmayý konuk takým
Merzifonspor 3-1 kazandý. Hazýrlýk karþýlaþmasýnda Merzifonspor'un gollerini 17 ve 80. Dakikalarda Þakir, 67. Dakikada penaltýdan Burhan kaydederken, Çorumspor'un tek golü ise 55. Dakikada
Yusuf'tan geldi.Çorumspor'un eski yardýmcý antrenörü Gökhan Karakuþ'un hakemliðini yaptýðý
karþýlaþmada Çorumspor iyi baþlarken henüz 5.
Dakikada kýrmýzý siyahlýlar Orhanla bir penaltý vuruþundan faydalanamadý. Karþýlaþmanýn genelinde Merzifonspor topa daha fazla hakim olurken
kýrmýzý siyahlýlar ise ani ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalýþtý.
Kýrmýzý siyahlýlarda antrenör Cemil Kaya, ikinci yarýda Nevþehirspor maçýný düþünerek hafif sakatlýk geçiren Orhan ile Hüseyin'i ve Dinçer, Avne'yi saha kenarýna alarak yedekteki tüm futbol-
Çýksalýn maçýnda parola hücum 1 - 3
cularýna þans verdi.
Merzifonspor'da Çorum Belediyespor'un BAL
Ligi'nde þampiyon olmasýnda büyük katkýsý olan
Serhat ile Çorumspor'un eski futbolcularýndan
Hasan Koç'ta yer aldý. Hasan Koç oyuna ikinci yarýda girerken, tecrübeli futbolcu sað kanattan yaptýðý etkili ataklarla takýmý adýna kýrmýzý siyahlý kalede tehlikeler yarattý. Tecrübeli savunma oyuncusu Serhat'ta sol kanatta etkili bir futbol ortaya
koydu.
ÇORUMSPOR: 1
MERZÝFONSPOR: 3
ÇORUMSPOR: Süleyman(Tekin), M. Ali, Bilal,
Envercan, Hüseyin(Veli), Orhan(Osman), Dinçer(Uður), Avne(Ümit), Batuhan, Arif, Yusuf
MERZÝFONSPOR: Aykut(Zafer), Burak(K.
Mert), Hakan, Serhat, Cemal(Faruk), Mert(Emre),
Ömer, Þakir(Fuat), Uður(M.Ali), Eser(Ahmet),
Burhan(Hasan
GOLLER: Dk 55 Yusuf(Çorumspor), Dk 17 ve
80 Þakir, Dk. 67 penaltýdan Burhan(Merzifonspor)
ADNAN YALÇIN
Haftasonunda Ýstanbul'da Çýksalýnspor ile zorlu bir mücadeleye giriþecek olan Çorum Belediyespor'un dünkü çift
kalesinde kýrmýzý siyahlýlarýn hücuma yönelik oyunu dikkat
çekti.
Taktik çift kalede as takýmý Manavgat Evrensekispor maçýnýn onbirinin aynýsý olarak sahaya süren Teknik Direktör
Altýndað'ýn daha sonra orta sahada Okan ve Akif deðiþikliði
yaptýðý gözlendi. Çift kalede yeþil takým Utku, Osman,
Ýmam, Nedim, Okan (Mehmet Akif), Oðuzhan Yalçýn, Murat, Murathan, Emir, Buðra (Ender) isimlerinden oluþurken,
yedek takýmda ise Çaðrý, Mehmet, Emre (Kývanç), Eray, Sefa, Oðuzhan Saraçoðlu, Vedat, Furkan (Muratcan), Ender
(Bilal), Gökhan yer aldý.
Dün yapýlan Çýksalýnspor maçýnýn taktik provasýnda her
iki takýmýn mücadelesi teknik heyeti memnun ederken, çift
kale sýrasýnda teknik direktör Altýndað, ve teknik ekip sýk sýk
fikir alýveriþinde bulunmasý dikkat çekti.
Teknik Direktör Altýndað'ýn onbir üzerinde fazla deðiþikliðe gitmemesi dikkatleri çekerken teknik adamýn Çýksalýnspor maçýnda Manavgat maçýndaki ayný oyun planýný sahada
uygulamasý bekleniliyor. Çorum Belediyespor, Çýksalýnspor
maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak. ADNAN YALÇIN
Baklavalar
Ali Usta'dan
Karacalar'ýn acý günü
Çorumspor Alt yapý antrenör Selahattin
Karaca, Ýl Özel Ýdarespor antrenörü Hayrettin Karaca, Ak Parti Ýl Genel Meclis üyeliði
görevi yapan Nurettin Karaca'nýn babalarý
Yaþar Karaca (81) dün vefat etti.
PTT'den emekli ve PTT
Gençlikspor ile Ýl Özel
Ýdarespor kulüplerinde
antrenör olarak görev yapan ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca, iki dönemdir AK Parti
Ýl Genel Meclisi üyeliði
görevi yapan Nurettin Karaca, Çorumspor'da uzun
yýllar futbol oynadýktan
sonra halen bu kulüp alt
yapýsýnda antrenör olarak
görev yapan Beden Eðitimi Öðretmeni Selahattin
Karaca'nýn babalarý Yaþar Karaca (81) dün
sabah erken saatlerde Laçin'de rahatsýzlanarak Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Burada geçirdiði kalp krizi sonunda hayatýný
kaybeden karayollarýndan emekli Yaþar Karaca'nýn cenazesi bugün
saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulu
Camiye getirilecek. Cuma namazýnýn ardýndan
kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulu Mezar'da topraða verilecek.
Çorum TEK YILDIZ
Gazetesi merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve
Yaþar
yakýnlarýna baþsaðlýðý
Karaca
diler.
Çorumspor'un golü
Yusuf'tan geldi
Çorumspor'a saha içinde yaptýðý künefe ile hafýzalara
adý kazýnan Ali Usta bu sezon ilk kez Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'na gelerek Çorum Belediyespor antrenmanýna
ziyarette bulundu. Pazar günü Çýksalýnspor deplasmanýnda
mücadele edecek olan Çorum Belediyespor'un dünki çift kalesine gelen Ali Usta baklava ikramýnda bulunarak futbolcu ve
teknik heyetin aðzýný tatlandýrdý ve Çýksalýnspor maçýnda baþarýlar diledi. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk'ta
Ali Usta'ya teþekkür etti ve ikramlarýn arayý fazla açmamasýný
istedi.
Baþsaðlýðý
Altyapý antrenörümüz ve Beden Eðitimi Öðretmeni
Selahattin Karaca,
Ýl Genel Meclis Üyesi
Nurettin Karaca ve ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaca'nýn muhterem babalarý
Yaþar Karaca
'nýn
vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm
sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
ÇORUMSPOR YÖNETÝM KURULU
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN