Semiha Demir
topraða verildi
Önceki gün vefat eden pazarcý
esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in
eþi, mobilyacý esnafýndan merhum
Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa
Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48)
dün Ulu Camii de öðle namazýna SAYFA
müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn 7’DE
ardýndan Çiftlik Mezarlýðýn da topraða
verildi.
www.yildizhaber.com
19 ARALIK 2014 CUMA
40 KURUÞ
'Sinerji Merkezi' Çorum'un
potansiyelini ortaya çýkartacak
"Sandýk iradesi ve
kanun gücünün
üstünde hiçbirþey yoktur"
MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu
Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir
süre önce Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl
Teþkilatý'ný ziyaret ederek partililerle konA
SAYF
greler öncesinde istiþarede bulundu.
3’De
Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren Þefkat Çetin...
Polis þüpheli
kovalamacasý
kazayla bitti
Kent Konseyi
Kadýn Meclisi,
mülteci kadýnlarý
dinledi
Çorum
Belediyesi
Kent Konseyi
Kadýn Meclisi
anlamlý bir
organizasyona imza attý.
Çorum'da yaþayan
mülteci kadýnlarla bir
araya gelen Kent Konseyi
Kadýn Meclisi üyeleri
onlarýn sorunlarýný dinledi.
Belediye Konferans
Salonu'ndaki programda
konuþan Kadýn Meclisi
Baþkaný Þaheste Uçar,
mü'minlerin kardeþ
olmasý nedeniyle
birbirlerine karþý
sorumluluðu
A
olduðunu
SAYF
7’De
söyledi.
Çorum'da önceki akþam eþine ancak film
sahnelerinde rastlanan bir olay gerçekleþti.
Polisin 'dur' ihtarýna uymayan sürücü kaçýnca kovalamaca baþladý. 20'ye yakýn polis aracýnýn
takibe aldýðý araç Burunçiftlik kavþaðýnda
bir polis aracýna çarparak durduruldu.
Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri oto- SAYDFAA
10’
mobilde bulunan þahýslarla ilgili yaptýklarý incelemede...
Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji
Merkezi kuruldu. Proje Koordinasyon
Merkezi Ýletiþim Sorumlusu Sibel
Meroðlu'nun Koordinatörlüðü'nde ihdas
edilen Sinerji Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý
ve daha ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi
deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini
araþtýrarak projeler üretecek.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý Fikret
Tepençelik, ayný zamanda TSO Kadýn
Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel
Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji
Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda
baþarýlar dilediler.
Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon
A
SAYF
Merkezi'ndeki görevinde ortak
5’DE
çalýþmalara imza attýklarýný...
Ufuk Saðlýk-Sen'den
Dumanlý ve Karaca'ya destek
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu
Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasýna Çorum Ufuk
Saðlýk-Sen'de tepki gösterdi.
Sendika yöneticileri yapýlan operasyonlarý kýnadýklarýný belirterek Zaman
Gazetesi Çorum Ýl Temsilciliði'ne destek ziyaretinde bulundular. Ufuk
Saðlýk-Sen Çorum Ýl Temsilcisi Ahmet Uzun, burada yaptýðý konuþma da
A
SAYF
operasyonlarýn sadece bir guruba yapýlmadýðýný dile getirerek, "Bu 7’DE
demokrasi ve özgürlüðe yapýlan bir operasyondur" dedi.
orum Belediyesi
bünyesinde faaliyet
gösteren Gençlik Merkezi
öðrencileri anlamlý bir organizasyona imza attý.
Çorum'daki mülteci
ailelerine yönelik gerçekleþen kermesten Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve
baþkan yardýmcýlarý da
alýþveriþ yaptý. Mimar
Sinan, Bahçelievler,
Ýkbal ve Akkent
A
SAYF
7’DE
Gençlik Merkezi
öðrencilerinin
ortaklaþa...
Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 17 Aralýk tepkisi
A
SAYF
A
10’D
OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý
SAYFA 2’DE
Gençlik
Merkezleri'nden
örnek davranýþ
Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ, "Beyaz Mikrofon"a konuk oldu
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
19 ARALIK 2014 CUMA
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
OKA Kalkýnma Kurulu Toplandý
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
2
OKA 2014 Yýlý Dördüncü Kalkýnma
Kurulu Toplantýsý Tokat'ta yapýldý.
Gerçekleþtirilen toplantýya; Tokat Valisi
Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Av. Eyüp
Eroðlu, Altýndað Belediye Baþkaný Veysel Tiryaki,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amasya
Üniversitesi Rektörü Kalkýnma Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Metin Orbay'ýn yaný sýra Tokat, Amasya,
Samsun ve Çorum'dan kamu, kurum ve kuruluþ
temsilcileri katýldý.
Toplantýda Amasya
Üniversitesi Rektörü
Kalkýnma
Kurulu
Baþkaný Prof. Dr. Metin
Orbay'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan OKA
Yönetim
Kurulu
Baþkaný Tokat Valisi
Cevdet Can bir konuþma yaparak OKA'nýn
bölgesinde çizdiði vizyonla ülkedeki diðer
kalkýnma ajanslarýnýn
yaptýðý
faaliyetler
arasýnda deðerlendirildiðinde ilk beþe girecek þekilde güzel çalýþmalar yaptýðýný ve bu baþarýlý çalýþmalarýn devamý için gayret gösterdiklerini söyledi.
Protokol konuþmalarý sonrasýnda yapýlan
sunumlara iliþkin kurul üyelerinin sorularýnýn
cevaplandýrýlmasýnýn ardýndan bir sonraki
Kalkýnma Kurulu için görüþ ve önerilerin alýnmasýyla toplantý sona erdi. Haber Servisi
Hititolog Doç.Dr. Ýlknur Taþ,
"Beyaz Mikrofon"a konuk oldu
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Hitit Uygarlýðý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi Müdürü Hititolog
Doç.Dr. Ýlknur Taþ, önceki gün Umut
Radyoda yayýnlanan " Beyaz Mikrofon" programýna konuk oldu.Meltem Danýþman
Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Taþ, Uygulama
ve Araþtýrma Merkezinin Hitit uygarlýðýnýn
günümüzde tanýnmasý, zengin tarihi ve arkeolojik malzemeyi koruyarak gelecek nesillere
aktarýlabilmesi amacýyla kurulduðunu kaydetti.Hititolog Taþ söyleþide Hitit Uygarlýðýný etkileyen komþu kültürlerden Asur, Mýsýr, Luvi,
Pala ve Hurrilerin incelendiði disiplinler arasý
araþtýrmalar ve projeler yapýlmasýnýn amaçlandýðýna dikkat çekerek, "Merkezimizde bu
çalýþmalar ýþýðýnda bir Anadolu Uygarlýðý olan
Hititler'in ve onunla etkileþim halindeki diðer
kültürlerin ulusal ve uluslar arasý çerçevede
daha geniþ halk kitlelerince bilinmesini ve
tanýnmasýný saðlamayý amaçlýyoruz" dedi.
Taþ, Hititoloji sahasýyla ilgili bilgi ve belge
toplayarak bir arþiv ve ihtisas kitaplýðý oluþturmayý, dünyadaki diðer üniversite, araþtýrma
merkezi ve enstitülerle ortak projeler geliþtirip
iþbirliði içine girmeyi hedeflediklerini dile
getirerek merkezin faaliyet konularý ile ilgili
teknik eleman yetiþtirmek amacýyla kurs ve
seminerlerle eðitim faaliyetlerinin süreceðini
söyledi.
Uður ÇINAR
Timur Harzadýn'dan 'aile
içi iletiþim" semineri
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile
Çorum Tabip Odasý
'Aile Ýçi Saðlýklý Ýletiþim
Nasýl Olmalýdýr ?' konulu seminer düzenleyecekler.
Rektörlük konferans
salonunda 22 Aralýk
Pazartesi günü saat
17.30'da yapýlacak olan
seminere
konuþmacý
olarak
Psikoterapist
Uzm.
Dr.
Timur
Harzadýn katýlacak.
Haber Servisi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
:
:
:
:
:
:
05:18
06:51
11:44
14:01
16:24
17:50
19.12.2014
Büyük Ýslâm Âlimi Ýmâm-ý
Gazâli'nin vefâtý (1111) Ýlk yerli Uzay aracýmýz
Göktürk-2 uzaya fýrlatýldý (2012)
Bütün kötülüklerin baþý, fenâ arkadaþtýr.
Ýmâm-ý Gazâlî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Rüveyda
fezayý baðlayarak yorgun kanatlarýna
bir güvercin uçurup kýtalar arasýndan
çaðýrdýn beni
geçerek birer birer sürgün kanyonlarýný
derbeder koþup geldim ýþýldayan tahtýna
yarým koyup bir bardak kurþun rengi çayýmý
yýkarak yalnýzlýða kurduðum sarayýmý
yetim çýðlýklarýmý duyurmak üzre sana
koþup geldim; iliþtir beni memnu bahtýna
adýný söylemek istemiyorum
her hecesi amansýz bir kor dudaklarýmda
her harfine yýllardýr þimþeklerle yarýþtým
zindanlara karýþtým, ölümlerle tanýþtým
adýný söylemek istemiyorum
rüveyda dediðim zaman
anla ki, senin için yürüyor kelimeler
çýðlýðýmýn atardamarlarýndan
hangi yýldýzdýr bilmem, gözlerin
kayar da üzerime rüveyda
önce tuhaf bir deprem yayýlýr bedenime
sonra açýlýr önümde ýstýrab vadileri
silik renkleriyle adýmlarýma
çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir
hayalin bittiði menfeze doðru
alaca bir at koþar içimde
zamansýz, mekansýz nefese doðru
Nurullah Genç
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,3297
2,8976
STERLiN 3,6479
JPY YENi 1,9638
2,3301
2,8981
3,6494
1,9644
NÖBETÇÝ ECZANELER
KAYA ECZANESÝ TEL: 224 08 14 YENÝ GÖÐÜS
HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ.
GÖKMEN ECZANESÝ TEL:777 04 77 ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
-Önemli TelefonlarÝmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2961 19 ARALIK 2014 CUMA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
YILDIZ AJANDA
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
19 ARALIK 2014 CUMA
HABER
3
"Sandýk iradesi ve kanun gücünün
üstünde hiçbirþey yoktur"
MHP Teþkilat Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Þefkat Çetin, bir süre önce
Ýl Baþkaný istifa eden MHP Ýl Teþkilatý'ný
ziyaret ederek partililerle kongreler
öncesinde istiþarede bulundu.
Ýlk olarak basýn toplantýsý gerçekleþtiren
Þefkat Çetin, hükümetin Türk vatanýnýn
bölünmez bütünlüðünü olumsuz etkileyecek söylem ve eylemler içinde olduðun
ifade ederek böyle yaparak toplumun
ayrýþtýrýldýðý bir sürece girildiðini iddia etti.
Son yýllarda dünya da algý operasyonlarý
ile ülkelerde huzursuzluklar çýkartýldýðýný
dile getiren Çetin, "Ýlk olarak Ukrayna'da
'turuncu devrim' adý altýnda bir operasyon
düzenledikler. Burada baþarýlý olunca da sýrasýyla
Tunus, Libya, Mýsýr ve Suriye'de benzer þeyler yaptýlar. Þimdi ise bunu ülkemizde de uygulamaya
çalýþýyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý'nýn küllerinden doðmuþ, insanlarýmýzýn caný pahasýna
vatanlaþtýrdýðý bir ülkedir. Bu topraklarda 95 yýldýr
kardeþ kavgasý yaþanmamýþtýr. Ama insanlarýmýzýn
son yýllarda iktidar tarafýndan etnik ve mesepsel
ayrýlýða tabi tutulduðu bir süreç baþlatýldý. Biz iktidarýn bu tür uygulamalara son vermesini arzu ediyoruz" dedi.
Konuþmasýnda 17-25 Aralýk operasyonlarýna da
deðinen Çetin, bu operasyonlarda pis kokular çýkýnca iktidarýn algý operasyonlarý ve paralel yapý
söylemiyle bunun üzerini örtmeye
çalýþtýðýný iddia etti.
Önceki gün polis tarafýndan Ekrem
Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya yapýlan
operasyonu da deðerlendiren Çetin,
"Ortada bir suç varsa delilleriyle ortaya
çýkartýlmalýdýr. Biz baðýmsýz bir ülkede
yaþýyorsak, kanunlar varsa, ülkede keyfi
kararlar alýnmamasý lazým" ifadelerini
kullandý.
Ýktidarýn "Çözüm Süreci" kapsamýnda terörist baþý ile yapýlan görüþmelere
tepki gösteren Çetin, "Ýktidar mensuplarý binlerce insanýn kaný döken terör
örgütü liderinin muhatap alýnmasýnýn
doðru olmadýðýný söyleyip daha sonra ise
görüþtüler. Bu doðru bir hareket deðildir.
Dünyanýn hiçbir ülkesi kendi devletini yýkmak isteyen terör
örgütünü muhatap almaz. Hükümet
seçimlerde yeterli çoðunluðu elde edip
federatif bir yapýya geçmeyi istiyor. Bunu
engellemenin yolu da milletimizi bilgilendirmekten geçiyor. Sandýk iradesi
ve kanun gücünün üstünde hiçbirþey
yoktur " þeklinde kaydetti.
Basýn toplantýsýnda MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran'ýn istifasý ile ilgili bir
soruya cevap veren Çetin, "Vahit bey
deðerli bir arkadaþýmýzdýr. Kiþilerin aldýðý
kararla biz bir þey yapamayýz. Kongre
süreci devam ediyor" dedi. Toplantý daha
sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ
Çorum 'Burada Hayat
Var'da tanýtýlacak
Aynur Tartan ile 'Burada Hayat Var'a bu hafta
Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu,
Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz ve
Türk Halk Müziði Sanatçýsý Canan Baþkaya konuk olacak.Çekimleri bu yýl 100. yýlýný kutlayan Çorum
Müzesi'nde yapýlan programa konuklarýn memleket
hikâyeleri, Çorum'un deðerleri, doðal ve tarihi güzellikleri, lezzetleri ve türküleri renk katacak. Program 21
Aralýk Pazar günü saat 15.10'da CNN TÜRK ekranlarýnda yayýnlanacak. Haber Servisi
Canbek'ten
Baðcý'ya kutlama
Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ve Müdür
Yardýmcýsý Yaþar Kiriþçi, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi ve Nato-Pa Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti
Genel Merkezindeki makamýnda
ziyaret ederek yeni görevlerinin
hayýrlara vesile olmasýný dilediler.
Ayrýca
ziyarette
Baþkan
Canbek esnafýn sorunlarýný dile
getirdi
ve
"Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan'ýn TESK ile buluþmasý
esnaf camiasý açýsýndan oldukça
sevindiricidir" dedi.
Baðcý ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek, "AK
Parti Hükümetleri olarak dün ve
bugün olduðu gibi yarýn da
esnaflarýmýzýn sorunlarýný çözmek için yanýnýzdayýz"
dedi. Haber Servisi
2014 yýlý gübre mazot desteðine
son müracaat tarihi 31 Aralýkz
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
Çorum'da halen 3 bin 500 üreticinin 2014
yýlýna ait gübre mazot desteklemesi
müracaat dilekçelerini vermediði belirtilerek uyarýda bulunuldu.
Müdürlük tarafýndan yapýlan açýklama da þu ifadeler yer aldý:"Üreticilerimiz,
köy ve mahalle muhtarlýklarýna gönderilen listeleri kontrol ederek dilekçe verip
vermediðini öðrenebilirler. Ayrýca dilekçe
vermeyenlere ait liste Ýl Müdürlüðünün
www.corum.tarim.gov.tr adresinde de
yayýnlanmýþ olup buradan da listeye
ulaþabilir. 2014 yýlýna ait gübre mazot
desteklemesi müracaat dilekçelerini vermeyen üreticilerimizin maðdur olmamalarý için 31/12/2014Çarþamba günü
mesai bitimine kadar (17.00)Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne müracaat
etmeleri önemle duyurulur." Haber
Servisi
Üniversite Senatosu
Oðuzlar'da toplandý
Hitit Üniversitesi Senatosu, Senato
Toplantýsýný gerçekleþtirmek üzere
Oðuzlar'da bir araya geldi.
Toplantý öncesinde Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Oðuzlar
Kaymakamlýðý ve Oðuzlar Belediye
Baþkanlýðýný ziyaret ederek, yaþanan
geliþmeler hakkýnda fikir alýþveriþinde
bulundu.
Ýlk olarak Oðuzlar Belediye
Baþkaný Orhan Ateþ'i ziyaret eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede
gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda
bilgi vererek sadece merkezdeki deðil
ilçelerde yer alan birimlerin de her
geçen gün baþarýlý bir çalýþmaya imza
attýklarýný belirtti.
Üniversitenin ilçelerle birlikte hýzla
büyüdüðünü ifade eden Rektör Prof.
Dr. Alkan, bu çerçevede Obruk Barajý
çevresinde yakýn zamanda faaliyete
geçirilmesi planlanan Su Sporlarý ve Su
Ürünleri Merkezi'nin üniversite ve Oðuzlar
ilçesi için büyük önem arz ettiðini de sözlerine ekledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan
Ateþ, Belediye olarak üniversiteye her
anlamda her türlü desteði vermek istediklerini ve üniversite ile yapýlacak iþbirliklerinden büyük bir memnuniyet duyacaklarýný ifade etti.
Ardýndan Oðuzlar Kaymakamý Servet
Gün'ü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan,
üniversitenin þehirle bütünleþerek yaptýðý
çalýþmalarla bulunduðu bölgeye yarar saðlama inancýyla hareket ettiðini belirterek,
Oðuzlar'da bulunan merkezde de çok
baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirileceðine olan
inancýnýn tam olduðunu vurguladý.
Üniversitelerin bulunduklarý bölgenin
geliþimine her anlamda katký saðlayarak
geliþimin öncüsü olduklarýný ifade eden
Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün de
Kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Senato
üyeleri, toplantýnýn ardýndan ise ilçe
merkezinde bulunan ceviz iþleme tesisini
gezdiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
19 ARALIK 2014 CUMA
HABER
Buðday üretimini masaya yatýracaklar
Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan
Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum düzenlenecek.
Ýnsanlýk tarihinin ve bugünkü medeniyetin temelini yaklaþýk 15 bin yýl önce ekimine baþlanan buðday tarýmý oluþturmakta. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde
önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un
sanayi yer alýyor.
Buðdaydan una kadarki tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun, olasý problemlerin ve çözüm yollarýnýn tartýþýlmasý adýna Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün katkýlarýyla 'Tarladan Sofraya
Altýn Baþaðýn Hikâyesi' konulu sempozyum yapýlacak.
23 Aralýk 2014 Salý günü Rektörlük konferans salonunda
saat 09.00'da baþlayacak
ve 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek sempozyumda un
sanayicileri ile akademisyenler bilgi paylaþýmýnda bulunacaklar.Sempozyum sonucunda elde edilecek verilerin ilerde yapýlmasý düþünülen ortak çalýþmalarýn temelini oluþturmasý amaçlanýyor.
Haber Servisi
EML öðrencilerine "Doðal Afetler
ve Korunma Yollarý" semineri
Çorum Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda
"Doðal Afetler ve Korunma Yollarý" konulu seminer
düzenlendi.
Okulun Coðrafya Öðretmenlerinden Ali Baydar
amaçlarýnýn doðal afetler konusunda öðrencileri bilinçlendirmek olduðunu, eðitim çalýþmasýnýn okulun
tüm sýnýf ve þubelerini kapsayacak þekilde planlandýðýný
ifade etti.
Doða olaylarýnýn normalin üzerinde gerçekleþtiðinde can ve mal kaybýna yol açtýðýný kaydeden
Baydar, bu nedenle oluþacak zararlarý kýsmen ya da
tamamen etkisiz hale getirmek için bu gibi eðitim çalýþmalarýnýn önemli olduðunu ve belli aralýklarla bu gibi
çalýþmalarýn yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný söyledi.
Türkiye'de yaþanan deprem olaylarýnda "deprem
öldürmez; binalar öldürür" sözlerinin ne yazýk ki anýmsanýr olduðunu kaydeden Baydar, "Okullarda ve yaygýn
Platin Saðlýk Kolejinde
'Afet Bilinci' semineri
Platin Saðlýk Koleji
öðrencilerine Coðrafya
Öðretmeni Seydi Demirci tarafýndan afet bilincinin oluþturulmasý amacýyla seminer
düzenlendi. Seminerde deprem, sel, çýð ve heyelan gibi
doðal afetler sýrasýnda ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenlerle ilgili bilgi verildi.
Demirci, doðal tehlikelerin
ülkemizin bir gerçeði olduðu
bilinci ile önceden hazýrlanarak afet ve acil durumlarda bilinçli, eðitimli ve planlý hareket edilmesi gerektiðini söyledi.
Demirci, "Herhangi
bir tehlikenin yol açtýðý
kötü etkiler ile baþ etmeye yerel imkânlarýn yetmediði durumlar afet
olarak tanýmlanmaktadýr.
Ülkemiz baþta deprem
olmak üzere sel, heyelan,
çýð gibi doðal tehlikelerle
karþý karþýyadýr. Öte yandan
günümüzde sadece doðal
tehlike kaynaklarý deðil, teknolojik ve insan kaynaklý tehlikeler de ekonomik yapý, çevre, insan hayatý ve mal-mülk
açýsýndan çok geniþ boyutta
zararlara yol açabilmektedir"
dedi.Demirci sözlerini, "Tehlikelerden uzakta yaþamak,
kendimiz ve sevdiklerimize
güvenli yaþam çevreleri oluþturmak için afetler yaþanmadan önce farklý tehlikelere
karþý önlem alarak hazýrlanmamýz gerekir" diyerek tamamladý. Haber Servisi
eðitim yoluyla yapýlacak çalýþmalar sonucunda can ve mal kaybýnýn
en aza indirilebilir. Alýnacak basit önlemlerle can kayýplarý yaþanmayabilir. Ýnsanlarýn yaþadýðýmýz doðaya verdiði zararlar, kuraklýk,
aþýrý yaðýþlar, canlý türlerinin yok olmasý, yakýn bir gelecekte insan
neslini bile tehdit eder hale geldi. Çevremize verdiðimiz zararlarý
bizler en aza indirebiliriz. Alýnacak basit önlemlerle süreci tersine
çevirebiliriz. Okulumuzda eðitim uygulamalý olarak yapýlmaktadýr.
Öðrencilerimize mesleki eðitimin yaný sýra onlarýn geleceðini þekillendirecek konularda derslerin yaný sýra okulun tüm olanaklarý kullanýlarak eðitim vermeye özen gösteriyoruz" dedi.
Baydar konuþmasýnýn ardýndan, öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Haber Servisi
Baþkan Gevþek,
Tahsin Þahin'i
kutladý
Lâçin Belediye Baþkaný
Ünal Gevþek, Þoförler ve
Nakliyeciler
Odasý
Baþkaný
Tahsin
Þahin'e
kutlama
ziyaretinde bulundu.
Çorum
Þoförler
ve
Nakliyeciler
Odasý
Baþkaný
Tahsin Þahin'i oda merkezinde
ziyaret eden Laçin Belediye
Baþkaný Ünal Gevþek, kýsa bir
süre önce oda baþkanlýðý görevine
seçilen Tahsin Þahin'e görevinde
baþarýlar diledi. Þahin'in, Çorum-
lu þoför ve nakliyeci esnafý için
güzel çalýþmalara imza atacaðýna
yürekten inandýðýný ifade eden
Ünal Gevþek, uzun yýllardýr
tanýdýðý Tahsin Þahin'in Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý içinde
önemli bir kazaným olduðunu
belirtti. Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Ünal Gevþek'e
nazik
ziyaretinden
dolayý
teþekkür etti. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
ÇARESÝZSENÝZ
ÇARESÝZSÝNÝZ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Sevmek, düþünmek ve ayný zamanda hep tedbirli
olmak.Dikkatimizi kullanabilmek, bol bol doyasýya gülebilmek,
gül verene gülüvermek, neþe içinde huzurla yaþayabilmek,
daima olumlu düþünebilmek, bardaðýn hep dolu tarafýný görebilmek…Ustanýn çýraðýna bir ekmek parasý bahþiþ
verebilmek.Küçük þeylerden büyük mutluluklar çýkarabilmek…
Benim hoþuma giden ve sizlerinde okuyunca hoþunuza
gideceðini tahmin ettiðim bir hikayeyi paylaþmak istiyorum.
Sýkýlmadan okumaya ve hayata biraz daha tutunmaya var
mýsýnýz?
Jerry, çevresindekilerin çok sevdiði insanlardan biriydi.Her
zaman mutluydu.Daima söyleyebilecek olumlu bir þeyler bulurdu.Hatta bazen etrafýndakileri çýldýrtýrdý bile.Bu adam bu halde
nasýl iyi olabilir diye birisi nasýl olduðunu sorarsa ''Bomba
gibiyim…'' diye cevap verirdi hep. Bomba gibiyim.
Jerry bir doðal motivasyoncuydu.Yanýnda çalýþanlardan
biri o gün kötü bir günündeyse Jerry yanýna koþar, duruma
nasýl olumlu bakýlacaðýný anlatýrdý.Bu tarzý fena halde
düþündürüyordu beni.
Bir gün Jerry'e gittim. Anlamýyorum dedim, nasýl oluyor da her zaman bu kadar rahat insan olabiliyorsun.Nasýl
baþarabiliyorsun bunu ?
Her sabah kaktýðýmda kendi kendime; Jerry bugün iki
seçimin var.Kurban olmak yada ders almak.Ben baþýma gelen
kötü þeylerden ders almayý seçerim.
Birisi bana bir þeylerden þikayete geldiðinde; yine iki
seçimim var.Þikayetini kabul etmek yada ona hayatýn güzel yönlerini göstermek.Ben hayatýn güzel yönünü seçerim.
''Yok yahu'' diye protesto ettim. ''Bu kadar kolay mý
yani?'' dedim.Evet kolay dedi.
Jerry ''hayat seçimlerden ibarettir.Her durumda bir
seçimin var.Sen her durumda nasýl davranacaðýný seçersin.Yani
sen hayatý nasýl yaþayacaðýný seçersin'' dedi.
Jerry'nin sözleri beni oldukça etkiledi.Onu yýllarca
görmedim.Ama hayatýmdaki talihsiz olaylara dövünmek yerine,
seçim yapmayý tercih ettiðimde hep onu hatýrladým.
Yýllar sonra Jerry'nin baþýna çok talihsiz bir olay
geldi.Soygun için gelen hýrsýzlar, paniðe kapýlýp Jerry'i delik
deþik etmiþler.Ameliyat 18 saat sürmüþ. Haftalarca yoðun
bakýmda kalmýþ.Taburcu edildiðinde kurþunlarýn bir kýsmý hala
vücudundaymýþ.Ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm.''Nasýlsýn''
diye sorduðumda ''Bomba gibiyim'' dedi.Bomba gibi…
''Olay sýrasýnda neler düþündün Jerry'' dedim.
''Yerde yatarken iki seçimim var diye düþündüm. Ya
yaþamayý seçecektim yada ölümü. Ben yaþamayý seçtim'' dedi.
Korkmadýn mý, bilincini kaybetmedin mi?
Ambulansla gelen saðlýk görevlileri harika
insanlardý.Bana hep '' Ýyileþeceksin, merak etme'' dediler.Ama
acil servis koridorlarýnda sedyemi hýzla sürerlerken doktorlarýn
ve hemþirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum.Bu
gözler bana ''Bu adam ölmüþ'' diyordu.Bir þeyler yapmazsam
biraz sonra ölü adam olacaktým gerçekten..
''Ne yaptýn?'' diye merakla sordum Jerry'e. Kocaman
bir hemþire yanýma yaklaþtý ve herhangi bir þeye alerjim olup
olmadýðýný sordu. ''Evet'' diye cevap verdim. ''Var…!'' Doktorlar
ve hemþireler hayretle sustular. Derin bir nefes alarak kendimi
topladým ve baðýrdým. '' Benim kurþunlara
alerjim var! ''
Doktorlar ve hemþireler gülmeye baþladýlar.Tekrar baðýrdým.
Ben yaþamayý seçtim. Beni bir canlý gibi ameliyat edin, otopsi
yapar gibi deðil…
Jerry sadece doktorlarýn büyük ustalýklarý sayesinde
deðil, kendi olumlu tavrýnýn, hayata tutunmanýn büyük katkýsý
ile yaþadý. Yaþamasý bana iyi bir ders oldu. Her gün hayatýmýzý
dolu, dolu yaþamayý seçme þansýmýz ve hakkýmýz olduðunu
ondan öðrendim ve ayný zamanda her þeyin kendi seçimimize
baðlý olduðunu…
Ýyimserlik, içimizin bir baþka güzelliðidir.Hayata olumlu bakabilmektir.Yüreðimiz hep iyimserlikten yana atýyorsa
mutluluðu yakalamýþýz demektir.Yolda zorla yürümeye çalýþan
yaþlý bir amcaya yapýlan bir yardým veya resmi dairede yol
gösterebilme gibi. Bizler için basit geliveren bir iyilik onlar için
kim bilir ne minnet doludur.Karþýdan karþýya geçmekte zorlanan özürlü bir vatandaþa yardým edip onu karþýya geçirmek
bizim ne kadar zamanýmýzý alacak ki ?
Özellikle doðal afetlerde maddi, manevi zarara
uðramýþ, yakýnlarýný kaybetmiþ ve yalnýzlýktan bunalmýþ ve
yanýnda bir þeyler paylaþmak için konuþacak birini bulamayan
bir kimsenin yanýna oturup onunla geçireceðimiz bir yarým saat
bizi ne kadar etkileyecek ki ? Onunla geçireceðimiz vakit diyorum, bizim bir þeyler anlatmamýz þart deðil.Sadece onun anlattýklarýný dinlemememiz bile ona yetecektir.
Yaþamda karþýmýza çýkan bu inceliklerin farkýna varabilmek, bu eylemleri gerçekleþtirebilmek bizi daha da yüceltecek, belki çaresizlikte çare üretebilecektir.
Çaresizseniz,
Çare SÝZSÝNÝZ demiþ bir filozof
Düþün...... / Kim üzebilir seni senden baþka?
Kim doldurabilir içindeki boþluðu sen istemezsen?
Kim mutlu edebilir seni, sen hazýr deðilsen?
Kim yýkar yýpratýr seni sen izin vermezisen?
Kim sever seni, sen kendini sevmezsen?/ Her þey sende
baþlar, Sende biter..
Yeter ki yürekli ol / Tükenme, tüketme tükettirme / Ýçindeki
yaþama sevgisini
Hep hatýrla / Hayatýn zorluklarý arasýnda çaresizseniz /
Unutmayýnýz, Çare yine SÝZSÝNÝZ
(yazarla iletiþim: 536 568 1141)
TEK
YILDIZ
2
19 ARALIK 2014 CUMA
HABER
5
'Akýl Oyunlarý' baþlýyor
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Belediye arasýnda
"Akýl Oyunlarý" projesi imzalandý.
Çorum il genelinde eðitim alan ilk ve ortaokul öðrencilerini kapsayan proje, Çorum Belediyesi NFK Gençlik
Merkezinde yapýlacak.
Projenin imza törenin de konuþan Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, zihinsel becerileri üst seviyeye çýkartarak etkin kullanýmýnýn saðlanmasýnýn
eðitimin temel mantýðýný oluþturduðunu ifade eti.
Bu amaca hizmet etmek üzere her türlü imkânýn
deðerlendirildiðini söyleyen Büyük, çocuklarýn, temel
olarak hayatý oyunlarla öðrendiklerini, proje ile de oyun
oynarken üst düzey zihinsel becerilerin de geliþtirilmesini amaçlandýðýný belirterek Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü olarak, eðitim konusunda desteklerini
esirgemeyen Çorum Belediyesine de teþekkür etti.
Çorum Belediyesi adýna proje imza törenine katýlan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ise, belediye
olarak sosyal ve katýlýmcý belediyecilik anlayýþý gereði
özellikle eðitim alanýnda her türlü desteðe açýk olduklarýný ifade ederek gelecek nesilleri yetiþtirmenin
özveriyle mümkün olabileceðini söyledi.
Proje kapsamýnda, Çorum il genelinde eðitim alan ilk
ve ortaokul öðrencileri kendi okullarýnda Satranç,
Mangala, Haneo Kulesi, RubiskRace, T-Tangram eðitimler alacaklar. NFK Kültür Merkezinde turnuvalar yapýlarak
kazananlara çeþitli ödüller verilecek. Haber Servisi
Alaca SGM
ihalesi tamam
Yaklaþýk bir yýl önce Alaca Belediyesi
Meclisinde alýnan kararla yer tahsisi gerçekleþtirilen Sosyal Güvenlik Kurumu binasýnýn
yapýmý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun giriþimleri sonucu 2015 yýlý yatýrým
programýna alýndý. 4 Aralýk'ta ihalesi yapýlan Alaca
Sosyal Güvenlik Merkezi binasý 724 bin 450 TL
bedelle, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim
Kurulunca onaylandý.Belediye otoparkýnýn yanýna
yeri tahsis edilen SGM binasýnýn Ýhalesinin 724 bin
450 TL bedelle sonuçlandýðý müjdesini veren
Milletvekili Uslu, "Ýhaleyi alan Volkan Sönmez
Ýnþaatýn iþe baþlamasýyla Alaca Sosyal Güvenlik
Merkezinin 200 gün içerisinde tamamlanmasý planlanmaktadýr. Alaca ilçemize hayýrlý olsun. Yer tahsisini saðlayan Belediye Baþkanýmýza ve Meclis üyelerimize, katký veren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanýmýza, SGK Baþkanýmýz ve çalýþma
arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Haber Servisi
Belediye yeni sisteme hazýrlanýyor
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret etti.
Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç'ýn "Büyükþehir sayýsý 40'a çýkabilir." açýklamasýný
yapýp büyükþehir olacak 10 ilin arasýnda Çorum'u da
zikretmesinin ardýndan Belediye Baþkaný Külcü, yerelde
birlikte çalýþtýklarý Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Kaya'ya çalýþma
ziyareti gerçekleþtirdi.
Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet
Yabacýoðlu ve Turhan Candan'ýn
da hazýr bulunduðu ziyarette
konuþan Baþkan Külcü, "Özel
Ýdare ve Belediye her ikisi de
yerel yönetim. Biz þehir ayaðýnda, siz kýrsal kesimde birlikte
çalýþýyoruz.
Bir
bütünün
parçalarýyýz. Muhtemelen yeni dönem sonunda birleþerek
büyükþehir ya da bütünþehir olarak artýk her halde tek
yönetim anlayýþýna geçilmiþ olacak. Bu süreci yine birlikte
planlayacaðýz" dedi.
Geçen sene yapýlan yasa deðiþikliðiyle büyükþehir
sayýsýnýn 30'a çýktýðýný hatýrlatan Külcü, büyükþehir olan
bazý kentlerin bu düzenlemeye hazýrlýksýz yakalandýðýný
gördüklerini söyleyerek, "Çorum'un büyükþehir olup
olmayacaðýna Ankara karar verecek ama biz öncesinde
olursa en güzeli olsun diye hazýrlýk yapacaðýz. Buna benzer çalýþma ziyaretlerini bazen belediyede bazen Özel
Ýdarede yaptýk ve yapacaðýz. Bunlar bazen basýna yansýdý,
bazen yansýmadý. Birlikte çalýþmaya devam edeceðiz"
þeklinde kaydetti.
Ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti ifade eden Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ise bundan
sonraki süreçte Ýl Genel
Meclisi ve Baþkaný olarak
Belediye destek ve katký
saðlamaya devam edeceklerini söyledi.
Kaya, "Halk sizi takdir
ediyor. Oy oranýnýzý artýrarak
yeniden Belediye Baþkaný seçildiniz. Sizin döneminizde
Çorum'un çehresi deðiþti. Terminali, Kültür Merkezleri,
parklarýyla gurur duyacaðýmýz bir hale geldi. Projelerinizi
biliyoruz. Allah sizi utandýrmasýn. Cumhurbaþkanýmýza,
Baþbakanýmýza ve AK Parti'ye layýk birer nefer olarak
devam etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
ÝÞKUR 'Dökümcü'
kursu açýyor
ÝÞKUR Çorum Þubesi ve Altan Makine iþbirliðinde Dökümcü (metal) mesleðinde 10 kiþilik
iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Altan Makine de 29.12.2014 - 07.04.2015 tarihleri
arasýnda yapýlacak kursa katýlým þartlarý ise þöyle:
"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 20-30 yaþ aralýðýnda
askerliðini yapmýþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak,
öðrenci olmamak (açýk öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur),
ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP),
Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, kurs baþlama tarihi
itibariyle son bir yýl içerisinde Altan Makine Ýmalat Ticaret
Ltd. Þti.'nin çalýþaný olmama."
Kursa son baþvurular 25.12.2014 Perþembe günü
mesai bitimine kadar yapýlacak olup
kursiyer seçimi ise 26/12/2014 Cuma günü saat
10.00'da Çorum OSB'de bulunan Altan Makinede yapýlacak. Haber Servisi
'Sinerji Merkezi' Çorum'un
potansiyelini ortaya çýkartacak
Çorum Valiliði bünyesinde Sinerji
Merkezi
kuruldu.
Proje
Koordinasyon Merkezi Ýletiþim
Sorumlusu
Sibel
Meroðlu'nun
Koordinatörlüðü'nde ihdas edilen Sinerji
Merkezi, Çorum'un kalkýnmasý ve daha
ileri gitmesi, potansiyelin daha iyi deðerlendirilmesi için neler yapýlabileceðini
araþtýrarak projeler üretecek.
Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal ve Baþkan Yardýmcýsý
Fikret Tepençelik, ayný zamanda TSO
Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi olan Sibel
Meroðlu'nu ziyaret ederek, Sinerji
Merkezi'nde yapacaklarý çalýþmalarda
baþarýlar dilediler.
Sibel Meroðlu ile Proje Koordinasyon
Merkezi'ndeki görevinde ortak çalýþmalara imza attýklarýný ifade eden
Baþaranhýncal,
Meroðlu'nun
Kadýn
Giriþimciler Kurulu'nda da önemli çalýþmalara imza attýðýný belirterek "Sibel
haným, Odamýz adýna Kadýn Giriþimciler
Kurulu ile birlikte proje döngüsü eðitimi,
kadýnlarýn ekonomik fýrsatlara eriþiminin
artýrýlmasýnýn araþtýrýlmasý gibi çalýþmalarý
hayata geçirmiþ, ayrýca Kayseri'de düzenlenen Ýþ Dünyasýna Umut Veren Kadýn
Giriþimcilik etkinliðinde Odamýzý temsil
etmiþtir" dedi.
Baþaranhýncal,
gerek
Kadýn
Giriþimciler Kurulu bünyesinde, gerekse
Oda ile birlikte gerçekleþtirilen projelere
saðladýðý katkýlardan dolayý Meroðlu'na
teþekkür plaketi vererek, ayný iþbirliðinin
Sinerji Merkezi Koordinatörlüðü döneminde de devam etmesi temennisinde
bulundu. Haber Servisi
"Deðerler Eðitimi" projesine start
Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nin uygulamaya baþlayacaðý
"Deðerler Eðitimi Projesi'nin" tanýtýmý
yapýldý.Okulun konferans salonunda dün
yapýlan tanýtým programýna, Milli Eðitim
Þube Müdürü Elvan Yaþar, Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Halise Akay, Okul Müdür
Yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler
katýldý.
Toplum normlarýnýn
deðiþmesi yaþamý kolaylaþtýran
dürüstlük,
yardýmlaþma,
sevgi,
saygý, özsaygý, hoþgörü,
empati, disiplin, sorumluluk, aile olabilme, öz
bakým,
hijyen
vb.
kavramlarýn zayýflamasýna neden olduðunu
söyleyen
Bahçelievler
Mesleki
ve
Teknik
Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Halise Akay,
"Bu nedenle okullarýmýzda ve toplumda, suçlu ve
suça itilen çocuklarýn varlýðý,
okul
disiplin
kurullarýna uyum ve
davranýþ
problemiyle
gelen öðrencilerin var
olduðu gözlemlenmiþtir"
dedi.Aile
yapýsýndaki
bozulmalarýn beraberinde boþanma sayýsýný
artýrdýðýný, bunun sonucunda da çocuklarda
davranýþ ve uyum problemlerinin oluþtuðunun altýný çizen Akay, zararlý davranýþ ve
alýþkanlýklarýn yaygýnlaþarak öðrencileri
tehdit etmesi, toplumda suç oranlarýnýn artmasý sonucu öðrencilerin bilinçlendirilmesi
gerekliliðini ortaya çýkardýðýný söyledi.
Akay, "Tüm bu olumsuz deðiþimler
ve geliþmeler 'deðer' kavramýnýn farkýndalýðýný ve kazanýmýný arttýrma ihtiyacýný
da beraberinde getirmiþtir. Milli Eðitimin
amaçlarýndan biri de öðrencileri ve
velilerini toplumsal konularda eðitmektir.
Okulumuz öðrencilerinin saðlýklý kiþiliðin
temel taþlarýný oluþturan toplumsal
deðerler konuþunda kazanýmlarýný ve farkýndalýk düzeylerini arttýrmaktýr. Bu projedeki
amaçlarýmýz Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki deðerlerle
donatýlmýþ öðrenciler yetiþtirmek, öðrencilerin iç motivasyonlarýný geliþtirmek, öðrencileri milli ve manevi deðerlerini canlý tutmak,
öðrencileri olumlu ve toplumda deðer ifade
eden davranýþlara yönlendirmek, toplumdaki
olumsuz,
zararlý
davranýþlara ve alýþkanlýklara karþý uyarýcý eðitim
vermek,
öðrencilerin
bireysel
ve
mesleki
deðerleri konusunda bilinçlendirmek, öðrencileri
toplum
deðerlerine
duyarlý bireyler yapmak,
iletiþim becerileri yüksek
bireyler yetiþtirebilmek,
öðrencilerin
kendini
tanýmasýný, yeteneklerini
keþfetmesini,
bu
yeteneklerini hayatýnda
doðru ve faydalý bir þekilde kullanmasýný saðlamaktýr" diye konuþtu.
Beþikte,
mezarda
hayatýn her alanýnda
insanlarýn birbirlerine
deðer vermesi gerektiðini
söyleyen Milli Eðitim
Þube Müdürü Elvan
Yaþar ise "Býrakýn yaþamda insanlarýn birbirlerine deðer vermelerini doðada bulunan
canlýlara da deðer verip onlarý korumak baþlýca görevlerimiz olmalýdýr" þeklinde kaydetti.
Yaþar, bu Deðerler Eðitim Projesini gündeme getiren ve bu projede emeklerini
esirgemeyen herkese teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
19 ARALIK 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Bahçelievler Mah.
Þenyurt Caddesi No:25
Tel:221 00 22
HESABI KÝM
DOÐRU YAPIYOR?
Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'ndan
Osmancýk'ta foto safari
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu
4.dönem fotoðraf kursunun son foto safarisi
Osmancýk ilçesine oldu.
Sanat eðitimcisi Altan Özeskici önderliðinde
ve Osmancýk'tan gazeteci fotoðrafçý Ýsmail
Kabakdere rehberliðinde yapýlan fotoðraf çekimleri toplam 3 saat sürdü.
Osmancýk Kalesi, Kýzýlýrmak, Koyunbaba
Köprüsü, Yedi Kýzlar Tepesi ve Osmancýk'ýn eski
yerleþim yerleri ve doðal dokusu fotoðraf karelerine yansýtýldý.
Fotoðraf kursu süresince çekilen fotoðraflardan yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþma
etkinliðinde ödül alanlarýn ödül töreni de 20
Aralýk Cumartesi günü saat 11.00'da Çorum
Eðitim Sen Þubesi salonunda yapýlacak. Haber
Servisi
Çamlýca METEM öðrencilerine
uzmanýndan tavsiyeler
Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim
Merkezi'nde "Zamâne Gençleri" konulu seminer düzenlendi.
Seminere konuþmacý olarak FÝZA Aile
Danýþmanlýðý Kurumundan, Eðitimci ve Aile
Danýþmaný Firdevs Karaca Eren katýldý.
Sunumunda gençleri güzelleþtirecek ve hayat
kalitelerini arttýracak tavsiyelerde bulunan Eren
"Hedef belirlemek, örnek alýnan kiþilerin hayat
kalitesine etkileri, öfke ve þiddet kontrolü, nefis terbiyesi, özgürlüðün suistimal edilmemesi gerektiði,
spor aktivitelerinin saðlýðýmýz açýsýndan önemi,
deðerler eðitimi" konularýnda önemli bilgiler verdi.
Seminerin son bölümü ise karþýlýklý soru cevaplarla
tamamlandý.Öðrenciler düzenlenen seminerden istifade ettiklerini ve sorularýna tatmin edici cevaplar
aldýklarýný belirttiler. Programýn sonunda Çamlýca
METEM Müdürlüðü tarafýndan FÝZA Aile
Danýþmanlýðý Kurumundan Eðitimci ve Aile
Danýþmaný Firdevs Karaca Eren' e günün anýsýna
hediye takdim edildi. Haber Servisi
Üç Ahmet!..
Sizce hangi Ahmet!..
Ýki Ahmet... Ve memur Ahmet...
Biri Sayýn Baþbakan Ahmet
Davutoðlu,
diðeri Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu.(onunla
memurun üstüne hiç gün doðmadý),
Öbürü de memur Ahmet...
Ahmet Gündoðdu toplu sözleþme masasýnda oturduðu sürece
memur Ahmet'in üzerine gün
doðmayacak.
Ülke ayný, enflasyon ayný,maaþ artýþlarý ayný, Ahmetler ve pozisyonlarý farklý...
Tabii hesaplar da farklý....
Peki hangi Ahmet haklý.
Enflasyon hesabý ve memur
maaþ artýþlarý...
Ýki Ahmet'in hesabýna göre
%17
ama memur Ahmet'in hesabý
hiç de öyle olmadý.
2014 yýlý için 123 TL'lik maaþ
zammýný %17'lik olarak hesaplayan iki Ahmet'in aksine, memur
Ahmet'in hesabýna göre 123
TL'lik artýþ ortalama memur maaþýnda %17 deðil, %5.2'lik bir artýþ
saðladý.
Hangisi doðru hesabý siz yapýn. Sahi hangi Ahmet haklý.
Üç Ahmet!.. Sizce hangi Ahmet!..Ýki Ahmet... Ve memur Ahmet...Biri sayýn baþbakan Ahmet
Davutoðlu, diðeri Memur-Sen
Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu.(onunla memurun üstüne hiç
gün doðmadý),öbürü de memur
Ahmet...Ahmet Gündoðdu toplu
sözleþme masasýnda oturduðu sürece memur Ahmet'in üzerine
gün doðmayacak.Ülke ayný, enflasyon ayný,maaþ artýþlarý ayný,
Ahmetler ve pozisyonlarý farklý...Tabii hesaplar da farklý....Peki
hangi Ahmet haklý.Enflasyon hesabý ve memur maaþ artýþlarý...Ýki
Ahmet'in hesabýna göre %17ama
memur Ahmet'in hesabý hiç de
öyle olmadý.2014 yýlý için 123
TL'lik maaþ zammýný %17'lik olarak hesaplayan iki Ahmet'in aksine, memur Ahmet'in hesabýna
göre 123 TL'lik artýþ ortalama memur maaþýnda %17 deðil, %5.2'lik
bir artýþ saðladý.Hangisi doðru hesabý siz yapýn. Sahi hangi Ahmet
haklý.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bütçe konuþmasýnda,
""2014'te memurlara ek enflasyon farký verilmedi, çünkü taban
aylýðý 1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý yani 178 TL arttý. Bu %17
artýþ demektir. Bir seferde maaþý
tabandan artýrdýðýmýz için zaten
enflasyonun çok üzerinde bir destek verdik" sözlerine konfederasyonumuza baðlý Türk Büro-Sen
Genel Merkezi bir yazýyla cevap
verdi. 123 TL artýþý görmezden
gelerek "memura yüzde 17 oranýnda zam yaptýk" diyenlere cevaben Türk Büro-Sen Genel Merkezince kaleme alýnan yazýda;
"Baþbakanýmýzýn Bütçe konuþmasýndan inciler; "2014'te
memurlara ek enflasyon farký verilmedi... Çünkü taban aylýðý
1,027 TL'den 1,205 TL'ye çýkartýldý. 178 TL arttý. Bu %17 artýþ demektir. Bir seferde maaþý tabandan artýrdýðýmýz için zaten enflasyonun çok üzerinde bir destek
verdik..."
Bu ifadelere memurlar gülsün
mü, aðlasýn mý? Yoksa, kara kara
düþünsün mü? Ülkenin Baþbakaný bu sözleri bilerek ve inanarak
mý söylüyor? Yoksa eline yazýlý
olarak verilen notlara bakýpta mý
söylüyor?
Hangisi olursa olsun, oldukça
vahim bir durum...! Yazýk, hem de
çok yazýk..! Neden biliyor musunuz?
1-Baþbakan eðer memur maaþlarýný taban aylýðýndan ibaret
sanýyorsa, memur maaþlarýndan
bihaber demektir.
2-178 TL'lik artýþýn, brüt artýþ
olduðunu bilmiyorsa, bu da büyük bir talihsizliktir. Çünkü, taban
aylýðýnýn üzerine brüt 178 TL'yi
koyup, artýþýn % 17 olduðunu
söylemek, akýl iþi deðildir...
3-Taban aylýðýna yapýlan 178
TL'lik brüt artýþýn net olarak 123
TL artýþ olduðunu ve maaþlara sadece bu rakamýn yansýdýðýný Baþbakan bilmiyorsa, bu da oldukça
düþündürücü...
4-Memurlara 2014 Ocak ayýnda seyyanen yapýlan 123 TL'lik artýþýn ortalama memur maaþlarýna
yüzde olarak yansýmasý sadece
%5,2'dir. Baþka bir ifadeyle bu
zammýn bütçedeki personel giderlerine yükü de bu kadardýr. Ülkemizde 2014 yýlýnýn 11 aylýk enf-
M Fatih GÖK
Türk Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný
lasyon artýþý %9,2'dir. Yýl sonunda
ise %10'larý aþabileceði ifade edilmektedir.
Yukarýdaki enflasyon rakamlarý bir tek gerçeði ortaya koyuyor,
2014 yýlýnda memur ve memur
emeklileri enflasyonun altýnda
kalmýþlardýr. Ancak, Baþbakan'ýn
hesabýna göre %17'lik artýþ yapýlmýþtýr. Bu da enflasyonun üstünde
bir artýþtýr. Bu ifadeler memurun
aklýyla alay etmektir. En kötüsü
hesap bilmeyen bir Baþbakan tarafýndan yönetiliyor olmaktýr.
Memurlar, ay baþýný getirmek
ve bütçelerini dengelemek için
gün sayarlar. Yüzbinlerce memur
borç bataðýndadýr. Memurlarýn
%90'ý her ay maaþýný alýnca aylýk
bütçesinin, gelir - gider hesabýný
yapar. Daha doðru bir ifadeyle bir
tarafa maaþýný, diðer tarafa giderlerini yazarak gelir-gider çetelesi
tutar. Her ay bunu tekrar eder.
Bütçesi açýk mý verir, dengeli midir bunu görür. Bu nedenle de hesap yapma konusunda oldukça
tecrübelidir. Memurlar, matematik ve muhasebe hesabýný bu nedenle çok iyi bilirler.
2014 yýlýnda verilen 123 TL'lik
zamla, maaþýnda %17 artýþ olan
hiçbir memur yoktur, olmasý da
mümkün deðildir..! Merak ediyor
ve soruyoruz; O zaman bu hesap,
nasýl bir hesaptýr?
Bu hesap olsa olsa, "Memnun
Sen'in" Baþkaný Ahmet'in hesabýdýr. Anlaþýlan o ki, Baþbakan
Memnun-Sen'li yandaþ Ahmet'e
yaptýrmýþ bu hesabý... Bu nedenle
hesaplar þaþýyor.
Ey memur kardeþ!
Anlaþýlan bunlar seninle alay
ediyor, daha ötesi dalga geçiyor...!
Yalanla dolanla bu hesabýn içinden iki Ahmet sýyrýlabilirler de ...
Ya siz nasýl çýkacaksýnýz bu hesabýn içinden? Son söz olarak merak ediyor ve soruyorum; Memur
kardeþim, sen bu dalga geçmelere
ve aldatmacalara gülüp geçecek
misin, yoksa gereðini mi yapacaksýn? Unutma ki, bu sorunun cevabý sende ...."
TEK
YILDIZ
2
19 ARALIK 2014 CUMA
HABER
7
Gençlik Merkezleri'nden
örnek davranýþ
Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren
Gençlik Merkezi öðrencileri anlamlý bir organizasyona imza attý.
Çorum'daki mülteci ailelerine
yönelik gerçekleþen kermesten
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve
baþkan yardýmcýlarý da alýþveriþ
yaptý. Mimar Sinan, Bahçelievler,
Ýkbal ve Akkent Gençlik Merkezi
öðrencilerinin ortaklaþa gerçekleþtirdiði kermesten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Külcü,
soðuk havaya raðmen kermesin
düzenlenmesinin
manidar
olduðunu söyledi. Sabahýn erken
saatlerinden itibaren Hürriyet Parký
yanýnda kendilerinin ve ailelerinin
hazýrladýðý onlarca çeþit yiyeceði satýþa hazýr hale
getiren gençler, soðuk havaya raðmen akþama
kadar satýþ yaptý.
Çok sayýda Çorumlu da kermesten alýþ veriþ
yaparak mülteci ailelere alýþveriþ yaparak gençlerin organizasyonuna destek verdiði kermeste
Baþkan Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir,
Turhan Candan ile Özel Kalem Müdürü Murat
Erdem de alýþveriþ yaptý. Baþkan Külcü, bir müddet gençlerle birlikte kermeste bulunan yiyeceklerin satýþýný da yaptý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gençlik
Merkezlerinde eðitim gören öðrencilerin
Çorum'da yaþayan mülteciler yararýna yaptýðý
kermesin önemine deðindi.
Külcü, kermesi ziyareti sýrasýnda öðrencilere
yönelik yaptýðý konuþmada ülkelerini terk etmek
zorunda kalan mültecilerin son derece zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi verdiðini ifade etti.
Baþkan Külcü, "Ensar'ýn kapýsýný ve gönlünü
muhacirlere açtýðý gibi sizler de gönlünüzü ve
mutfaðýnýzý mülteci kardeþlerinize açtýnýz. Siz
Ensar onlar Muhacir oldunuz" dedi.
Gençlik Merkezlerinde eðitim gören gençlerin organizasyonuna destek olmak amacýyla
Baþkan Yardýmcýlarý ile birlikte kermesi ziyaret
eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,gençlere,
ailelerineve öðretmenlerine teþekkür etti. Haber
Servisi
Buharaevler Kýz Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Müdiresi
Aysun Tut, okul baþkaný ve
sýnýf temsilcileri Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü makamýnda
ziyaret etti.
Okul Müdiresi Aysun Tut
ziyarette yapýðý konuþmada, okul
olarak öðrenci profilinin çok güzel
olduðunu, öðrencilerin hepsinin belli
amaçlarý ve hedefleri olduðunu vurguladý. Çorum Belediyesi'nin þehirdeki tüm
okullarýn eksikliklerinin giderilmesi
konusunda büyük hassasiyet gösterdiðinin altýný çizen Aysun Tut, Baþkan
Külcü'ye teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de
yaptýðý konuþmada okullarýn hayat
olmasý için imkânlar ölçüsünde okullara
destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi.
Çorum Belediyesi olarak ilköðretim ve
ortaöðretim okullarýna yönelik çeþitli
yardýmlarda bulunduklarýnýn altýný çizen
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
"Öðrencilerimizin daha temiz okul
bahçelerinde oyun oynayabilmeleri
amacýyla okul bahçelerini asfaltladýk.
Öðrencilerimizin trafik kurallarýný daha
iyi öðrenebilmeleri için okullarda trafik
parklarý oluþturduk. Öðrencilerimize tatil
kitaplarý, spor malzemeleri hediye ettik.
Belediye olarak okullarýmýzla birlikte
kültür sanat etkinlikleri tiyatro, sergi,
konser, konferans, panel gerçekleþtirdik.
Ayrýca öðrencilerimize her yýl geziler
düzenleyerek onlarýn farklý illeri
görmelerini ve sosyalleþmelerine katkýlar
saðlýyoruz" dedi. Haber Servisi
Kent Konseyi Kadýn Meclisi,
mülteci kadýnlarý dinledi
Ufuk Saðlýk-Sen'den Dumanlý
ve Karaca'ya destek
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem
Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný
Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasýna Çorum
Ufuk Saðlýk-Sen'de tepki gösterdi.
Sendika yöneticileri yapýlan operasyonlarý kýnadýklarýný belirterek Zaman Gazetesi
Çorum Ýl Temsilciliði'ne destek
ziyaretinde bulundular. Ufuk
Saðlýk-Sen Çorum Ýl Temsilcisi
Ahmet Uzun, burada yaptýðý
konuþma da operasyonlarýn
sadece bir guruba yapýlmadýðýný
dile getirerek, "Bu demokrasi ve
özgürlüðe yapýlan bir operasyondur" dedi.
Zaman Gazetesi Ýl Temsilcisi Öner Erek'e yanlarýnda olduklarýný demokrasi ve özgürlük için her türlü
desteði vereceklerini anlatan Uzun, anti demokratik her
türlü tutuma karþý olduklarýný ve devlet gücünün bir
Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi'nden Baþkan Külcü'ye ziyaret
silah olarak kullanýlmasýna her zaman karþý olduklarýný
aktardý.
Zaman Gazetesi Temsilcisi Öner Erek de yapýlanlardan duyduðu üzüntüyü dile getirerek sendika üyelerine
ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
"Yapýlanlar sadece bir guruba deðil demokrasiye,
özgürlüklere ve çok sesliliðe yapýlmýþ bir darbe giriþimidir" diyen Erek, "Dünyanýn dört bir yanýndan tepkiler geliyor. Ülkemizin hemen her köþesinden yapýlanlarýn bir zulüm ve sindirme operasyonu olduðu deklare
ediliyor. Mesnetsiz iddialarla medyaya baský uygulanýyor. Bizler aðlayan genel yayýn yönetmenlerini Alo Fatih
telefonlarýný unutmadýk.
Bu operasyonlarý sadece
bir medya gurubuna
indirgemek doðru deðil,
Türkiye'de artýk tüm
medya tehdit altýndadýr.
Bu operasyonlarýn diðer
adresi farklý medya guruplarý olabilir. Kimse yarýn ne olacaðýndan emin deðil
iktidarýn istediði "Haksýzlýklarý görmeyen bir medya"
isteðidir. Unutulmamalýdýr ki Türkiye'nin özgürlük ve
demokrasi dýþýnda baþka alternatifi yoktur. Ben medya
yöneticilerimizin en kýsa sürede býrakýlmasýný umuyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çorum Belediyesi Kent Konseyi
Kadýn Meclisi anlamlý bir organizasyona imza attý. Çorum'da yaþayan
mülteci kadýnlarla bir araya gelen Kent
Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri onlarýn
sorunlarýný dinledi.
Belediye Konferans Salonu'ndaki programda konuþan Kadýn Meclisi Baþkaný
Þaheste Uçar, mü'minlerin kardeþ olmasý
nedeniyle birbirlerine karþý sorumluluðu
olduðunu söyledi.
Günümüzde mü'minlerin arasýna
kavmiyetçilik ve mezhepçiliðin girdiðine
dikkat çeken Uçar, "Barýþ dini olan Ýslam,
ortaya çýkan bir takým
terör örgütleri
nedeniyle insan
öldürmeyi emreden
bir din olarak lanse
ediliyor. Bu örgütlerin
arkasýnda Siyonist,
Kapitalist güçler var.
Bu güçler bu terör
örgütlerini kullanarak
Müslümanlarýn
topraklarýný ele
geçirmeye çalýþýyor" dedi.
Kadýnlarýn gelecek nesillerin mimarý
olduðuna dikkat çeken Uçar, mülteci kadýn-
larýn durumlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiðine
vurgu yaptý. Þeheste Uçar, "Müslümanlarýn
içinde bulunduðu zor durumdan çýkmalarý
için herkesi dua etmeye davet ediyorum"
ifadelerini kullandý.
Savaþ ve
kaos ortamýnýn
zorluðunda
ülkelerinden
büyük risk
alarak kaçtýklarýný anlatan
kadýnlar,
Türkiye'de de
büyük sýkýntýlar
yaþadýklarýný
söylediler.
Mülteci kadýnlar, kendi sorunlarýný dinleyen Kadýn Meclisi
ve Çorum Belediyesi yetkililerine teþekkür
ettiler. Haber Servisi
Semiha Demir topraða verildi
Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan
merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý
esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý
Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün
Ulu Camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðýn da topraða verildi.
Cenaze namazýna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Barosu Baþkaný Av.
Altan Akpýnar, avukatlar, bazý kurum müdürleri ve
çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah (cc)'dan rahmet, kederli ailesine sabýrlar diler. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
YAÞAM
19 ARALIK 2014 CUMA
8
Stres, zona hastalýðýný tetikleyebiliyor
Nasreddin Hocanýn
Balýklarý
Nasreddin Hoca'nýn caný
çok balýk çekmiþtir. Akþam
yemeði için biraz balýk satýn
alýr. Akþamleyin karýsý, ona
akþam yemeði olarak çorba ile
pilav verir. "Balýk nerede?" diye
sorar Hoca."Aa, onu kediniz
yedi! Kötü bir hayvandýr o!"
der karýsý.
Nasrettin Hoca çok kýzar.
Kedi ile karýsýný, evinin yanýndaki dükkana götürür ve kediyi
dikkatle tartar. Sonra karýsýna
döner ve, "Balýðým, üç kilo
aðýrlýðýndaydý. Bu kedi de üç
kilo geliyor. Balýðým buradadýr,
diyorsunuz. O halde kedim
nerededir?!" der.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Dermatec Polikliniði Dermatoloji
Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek aðrýlý bir cilt
hastalýðý olan zona hakkýnda bilgiler
verdi.Dr.Ata Nejat Ertek, ''Ciltte kabartý,
kaþýntý ve döküntülerle kendini belli eden,
bir cilt hastalýðý olan zona (herpes zoster)
halk arasýnda gece yanýðý olarak da bilinir.
Zonada belli bir bölgeyi etkileyen döküntüler, birlikte kemer ya da bant þeklinde bir
görüntü oluþturan, ilk önce su
toplayýp ardýndan kabuk tutan
kabarcýklar þekl i n d e d i r .
Varisella zoster
adlý ayný zamanda su çiçeðine
neden olan virüs
zona hastalýðýnýn
da nedenidir. Bu
virüs bir kez
vücuda yerleþtikten sonra vücudun baðýþýklýk sisteminin
zayýf
düþmesini bekler
ve fýrsat bulduðunda
harekete
geçerek
zona
hastalýðýnýn ortaya çýkmasýna sebep olur.''
dedi.Ertek, zona hastalýðý ile ilgili açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Zona belli bir
bölgede aðrý, karýncalanma, yanma ve
kaþýntý gibi belirtilerle ortaya çýkar.
Öncesinde baþ aðrýsý, halsizlik, ateþsiz grip
belirtileri, ýþýða karþý hassasiyet görülebilir.
Yanma ve aðrý þiddetli olabilir ve ciltte
henüz herhangi bir döküntü ya da kabartý
yokken ortaya çýkabilirler. Vücudun zayýf
düþme nedenleri arasýnda depresyon, stres,
yaþlýlýk ve çeþitli hastalýklarý sayabiliriz. Bu
gibi can sýkýcý durumlarýn sonucunda da
zona hastalýðý ortaya çýkabilir. Zonaya yol
açan virüs sinir köklerine yerleþen bir virüs
olduðundan, zona aðrýlarý da oldukça þiddetli olabilir. Sýrt, göðüs, karýn, kalça, kol,
bacak, boyun, baþ ve yüz bölgeleri zona
hastalýðýnýn etkilediði bölgelerdir. Zona
þikayeti bu bölgeler arasýnda en çok göðüs
ve baþta görülür.Hemen her yaþ grubunda
zona hastalýðý görülebilir ancak 50 yaþ
üzerindeki kiþilerde risk daha yüksektir. Bu
durum yaþlýlýkta
v ü c u d u n
baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý ile açýklanabilir. Bir yaþýndan önce su
çiçeði geçirenler
ve bir hastalýk ya
da
kullanýlan
ilaçlar nedeniyle
baðýþýklýk sistemi zayýf olanlar
da yine zona
hastalýðýna daha
yatkýn
kabul
edilir.Zona
virüsü sinirleri
etkileyen
bir
rahatsýzlýktýr, eðer hastalýða müdahale
edilmezse iþitme kaybý, görme kaybý, yüz
felci, kaslarýn oynatýlamamasý, enfeksiyon
gibi daha ciddi belirtiler de ortaya çýkabilir.
Az da olsa zona baþ bölgesini, yüzü ve gözleri etkileyebilir. Özellikle gözü etkileyen
zonada hemen tedaviye baþlanmalýdýr.
Akciðer, beyin ya da sindirim sistemindeki
iç organlar da zonadan etkilenebilir.Zona
tekrarlamayan bir hastalýktýr fakat nadiren
de olsa hastalýðýn tekrar tekrar ortaya çýktýðý kiþiler de vardýr. Zonanýn henüz kesin
bir tedavisi yoktur. Hastalýk baþladýktan
sonra belirtilerin hafif atlatýlmasýna yönelik
tedaviler yapýlýr.
Epidural anestezinin yan etkileri
Göz ardý edilmemeli!
Prenses doðum olarak da bilinen
Epidural anestezi, anne adaylarýnýn aðrýsýz
doðum yapmalarýný ve doðum sancýlarýnýn
neden olduðu kasýlmalarý hissetmemelerini, böylelikle bilinci açýk olarak doðum
yapmalarýný saðlýyor.Diðer bazý ilaçlarýn
aksine doðum öncesi ve sonrasýnda
sersemlik hissi oluþturmuyor. Doðumun
uzun sürmesi halinde annenin dinlenebilmesine olanak veriyor. Ancak bunlarýn yaný sýra doðum üzerinde birtakým
olumsuz etkilerini kesinlikle göz ardý
etmemek gerekiyor. Epidural anestezide
þunlara dikkat: Doðumun ilk aþamasýnýn
süresini ortalama yüzde 20 oranýnda uzatabilir. Epidural doðumda forseps veya
vakum kullanma oraný diðer yöntemlere
kýyasla sekiz kat daha fazla olabiliyor.
Ayrýca perinede üçüncü ve dördüncü
derece yýrtýk olasýlýðý artýyor. Araþtýrmalar
epidural alan kadýnlarýn yüzde 15’inde
ateþin yükseldiðini, doðum süresinin uzamasý halinde bu oranýn yüzde 36’ya kadar
çýkabildiðini ortaya koyuyor. Kan basýncý
düþmesi (hipotansiyon) epiduralin en
yaygýn
görülen
risklerinden
biri.
Araþtýrmalar epidural alan annelerin yüzde
58’inde bu sorunun görüldüðünü saptadý.
Ýdrar tutamama sorunu olabiliyor. Doðum
sonrasýnda þiddetli baþ aðrýlarý, güçsüzlük,
kol bacaklarda uyuþma ve zayýflýk gibi hafif
kabul edilen yan etkiler olabiliyor. Bebeðin
emmesi ile ilgili sorunlar yaþanabiliyor.
Saðlýklý yenidoðanlar memeyi az bir
yardýmla bulabilirken epidural sonrasýnda
bebeklerde yön bulamama ve memeyi
emememe sýk olarak görülüyor.
Sezaryene ne zaman baþvurulmalý?
Gebelikte son aylarda kanama olmasý
(Çocuðun eþinin/plasenta önde olmasý,
plasentanýn erken ayrýlmasý)
Annenin daha önceden sezaryen ya da
myom ameliyatý olmasý
Çocuðun doðum sýrasýnda sýkýntýya
girmesi
Çocuðun rahim içinde yan/ters durmasý
Çocuðun 4 bin 500 gram üzerinde iri
olmasý Annede gebelik zehirlenmesi, tansiyon yüksekliði gibi sorunlar bulunmasý
Annede þeker hastalýðýnýn olduðu bazý
durumlarda
Doðum ilerlemezse
Annede HIV taþýyýcýlýðý gibi durumlar
sezaryen endikasyonudur.
20:00
Yerli Dizi
Arka Sokaklar
Sidar, erkek kardeþini kurtarmak için eve
gelir. Tarýk gitmemekte dirense de,
kardeþini ikna edip götürmeyi baþarýr.
Ýhsan sorgulanýr ve Urfa üzerinden sýnýra
gideceklerini öðrenirler. Mesut ve Onur,
Urfa Emniyeti ile koordineli çalýþmak üzere
yola çýkar...Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket
Çoruh, Özgür Ozan, Can Nergis, Müge
Boz, Beril Kaynar
Yönetmen : Orhan Oðuz
23:15
Yerli Dizi
Cehennem Melekleri
Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanýmaz diktatörünü yýkmak için ülkeye gizlice sýzan bir grup
paralý askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle
ülkeye gizlice giriþ yapan özel birlik, kýsa sürede
hiçbir þeyin kendilerine anlatýldýðý gibi olmadýðýný
fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanýlsamanýn
ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çýkmaya baþladýðýnda ve masum hayatlar tehlike
altýna girdiðinde ise çok daha büyük bir düþmana
karþý mücadele etmeye baþlarlar.
23:45
Yerli Dizi
Soluksuz Gece
Uzun zamandýr azýlý uyuþturucu
satýcýlarýnýn peþinde olan Vincent, bir gece
çeteden yüklü oranda kokain çalar ama bu
kýsa sürede fark edilir. Vincent yakayý ele
verince, çete oðlunu kaçýrýr ve uyuþturucuyu geri getirmediði takdirde onu ölümle
tehdit eder.Oyuncular : Tomer Sisley,
Serge Riaboukine, Julien Boisselier, Joey
Starr, Laurent Stocker
Yönetmen : Frédéric Jardin
ÝSKENDER
Josef Stalin
1905
Devrimi
sýrasýnda
Tiflis'dedir[3]. Aralýk ayýnda önce
Sankt Petersburg'da yapýlmasý
planlanan
ancak
sonradan
Finlandiya'ya alýnan Bolþevik
Konferansýna delege seçilir ve 24
Aralýk 1905 günü Tampere'de
yapýlan toplantýya katýlýr. Burada
hep yazýlarýndan tanýdýðý Lenin
ile ilk kez tanýþma fýrsatý bulur[4].
Tiflis'e döndüðünde Çarlýk askerlerinin ve Karayüzlerin devrimi
bastýrdýðýný
ve
katliamlara
baþladýðýný görür. Tiflis'i kana
bulayan Çarlýk Ordusu komutaný
General Fyodor Griiazanov'a
düzenlenen baþarýlý suikast
saldýrýsýnda yer alýr[5]. 1906 yýlý
Nisan ayýnda Stockholm'de
yapýlan 4. Kongreye katýlýr.
Burada sonradan birlikte çalýþacaðý Kliment Voroþilov , Feliks
Dzerjinski, Grigori Zinoviev,
Aleksey Ývanoviç Rikov ile tanýþýr
ve eski dostlarý Mihail Kalinin ve
Stepan Þaumyan ile yeniden
buluþur.15-16 Temmuz 1906
akþamý[7] Yekaterina Svanidze
ile evlenir. Bu evlilikten ilk oðlu
Yakov dünyaya gelir. Bolþevik
Parti banka soygunlarýný yasakladýðý için geçici bir süre partiden
resmen istifa eder, bir banka soygunu düzenler ve Bakü’ye kaçar.
Eþi Yekaterina Bakü’de tifüsten
dolayý ölür. Bakü’de yeraltý
faaliyetlerini sürdüren Stalin Çarlýk taraftarlarýna karþý örgütlenmeyi hýzlandýrýr. 27 Nisan (10
Mayýs) 1907 günü Stepan
Þaumyan ile birlikte Ýngiltere'ye
geçerek 5. Kongreye gözlemci
delege olarak katýlýr[8]. Bu
dönemde hastalanan eþi Kato 22
Kasým 1907 günü Bakü'de
ölür[9]. Eþinin çok genç yaþta
ölümü Stalin'i çok derinden etkileyecektir.
Malzemeler
1/2 Kg Kuþbaþý Et
2 Adet Soðan
3 Diþ Sarmýsak
3 Adet Domates
2 Adet Sivri Biber
Tuz, Karabiber
1 Çay Kaþýðý
Salça
1 Su
Bardaðý
Sýcak Su
1 Adet Pide
1 Çay Kaþýðý
Tereyaðý
Üzerine:
2 Çorba Kaþýðý Yoðurt
2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý
Yemeðin Tarifi
Yarým kg kuþbaþý eti tencereye alýn.2 adet soðan ve 3 diþ
sarmýsaðý yemeklik
doðrayýn.Küp küp doðranmýþ 2
adet sivribiber ve 3 adet
domatesle birlikte tencereye
ekleyin.1 çay kaþýðý salça,tuz ve
karabiberi ilave
edin.Domateslerin suyu çekene
dek kýsýk ateþte
piþirin.1 su bardaðý
sýcak su
ekleyin.Sebzeler
iyice
yumuþayýnca
ocaktan alýn.1
adet pidenin
üzerine 1 çay kaþýðý
tereyaðýný sürün.Kare
biçiminde kesin.Etleri
piþirdiðiniz suyu pidenin üzerine dökün. Daha sonra etleri
dizin.Etlerin yanýna 2 çorba
kaþýðý yoðurt ekleyin.2 çorba
kaþýðý tereyaðýný eritip,etlerin
üzerine gezdirin.Ýskender
Kebap, servise hazýr.
Güvenilmek sevilmekten daha
Büyük bir iltifattýr.
George MacDonald
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Kýzlar ve Anneleri
Haftanýn Finali
23:45 Soluksuz Gece
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Cehennem Melekleri
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Sakar Þakir
21:50 Haber Saati
22:50 Köþeyi Dönen Adam
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Beyaz Show
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Yeþil Deniz
22:55 Yedi Güzel Adam
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Küçük Kýyamet
Yerli Dizi
22:15 Küçük Kýyamet
23:10 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
2
"Andolsun, Biz, bu Kur'an'da insanlar için
her türlü misali deðiþik þekillerde açýkladýk.
Fakat insan (onlarý anlamadan) tartýþmaya
çok düþkündür." (Kehf, 18/54)
CUMA
19 ARALIK 2014 CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
[1] Bakara sûresi, 2/284.
[2] Nûr sûresi, 24/31.
[3] Haþr sûresi, 59/18.
[4] Kalbin Zümrüt Teperinde, M. F. Gülen
[5] Ra'd sûresi, 13/21.
[6] Zümer sûresi, 39/47.
[7] Asr sûresi, 103/1-3.
[8] Mü'minun sûresi, 23/1-8
ESMAÜL HÜSNA
EL-MUHYÝ - EL-MUMÝT
"Can veren" anlamýna gelen "el-Muhyi" ismi
cemili Kur'an-ý Kerim'de 2 defa geçmekte. (Rum
50, Fussilet 39) "Þüphesiz O ölüleri diriltecektir. O
her þeye gücü yetendir" (Fussilet 39)
"Öldüren, can alan" anlamýna gelen "el-Mümit"
ismi celili de Kur'an-ý Kerim'de öldürdü, öldürür
fiilleriyle geçmekte.Ýnsanoðlu bugüne kadar bir tek
canlý yaratamamýþtýr. Bir tek canlýnýn ölümüne de
engel olamamýþtýr. Meniye can veren, çekirdeði
çiçeðe döndüren, kýþý bahara çeviren, baharý güze
döndüren Allah (c.c.)dýr.
Toplumlarýn dirilmesi veya ölmesi de Allah'ýn
elindedir. Rabbimizin diriliþ ve ölüþ kanunlarý
vardýr. Toplumlarýn diriliþi için koyduðu kanunu
"Bir toplum kendini deðiþtirmedikçe Allah o
toplumu deðiþtirmez" (Rad 11)
Çocuðun olmasý için bir erkekle kadýnýn evlenmesi
kanunu gibi bir toplumun dirilmesi ve ölmesi için
de kanunlar vardýr. Biz Rabbimizin kanunlarýna
uyduðumuz oranda diri kalýrýz, ölsek de diri
sayýlýrýz.
Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin
olsun ki, ya "emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'lmünker" vazifenizi yerine getirerek insanlarý
sürekli iyiliklere sevkeder ve kötülüklerden
de sakýndýrýrsýnýz ya da Cenâb-ý Allah,
üzerinize umumî bir belâ gönderiverir. Ýþte o
zaman, yalvarýp yakarsanýz da duanýz kabul
edilmez." (Tirmizî, "Fiten",9)
DUA
"Bize güzel ahlakla bezenmiþ bir iman, kurtuluþa erdirecek ameller,
katýndan afiyet ve maðfiret ihsan eyle Allah'ým." Amin
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
MUHASEBE
'Muhasebe', karþýlýklý hesap görme ve hesaplaþma
anlamlarýna gelmektedir.
Müminin, her gün, her saat, iyi-kötü, yanlýþ-doðru,
günah-sevap yaptýðý bütün fiilleri gözden geçirip hayýrlarý,
güzellikleri þükürle karþýlamasý, sapmalarý ve günahlarý
baðýþlatarak gidermeye çalýþmasý; yanlýþlýklarý ve kötülükleri
de tövbe ve piþmanlýkla düzeltmeye gayret göstermesi gerçek
anlamda bir muhasebedir.
"Göklerde ve yerde olanlar Allah'ýndýr. Ýçinizdekini
açýklasanýz da, gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker.
Sonra dilediðini baðýþlar, dilediðini cezalandýrýr ve Allah her
þeye kadirdir." [1]
Fermaný ile Allah Teâlâ, ilahi muhasebeden söz etmekte
ve buna hazýrlýklý olunmasýný istemektedir. Bu Ayet'ten bir
önceki Ayette, Müslümanlarýn, borçlanma ve bunlarýn kayýt
altýna alýnmasý ve þahitlikler gibi konularda uymalarý gereken
kurallar bildirilmektedir. Ardýndan bu Ayetle hukuki
kurallarýn ahlaki derinlikler ile güçlendirilmesine dikkat
çekilmektedir. Çünkü Ýslam'da derin ahlak kurallarý ile
hukuk kurallarý ayný ilahi kaynaktan doðarlar ve Ýslam
nizamý, hem bir eðitim sistemi ve hem de ilahi yasalar
bütünüdür.
'Fütûhat-ý Mekkiyye'de de belirttiði gibi, selef-i salihin,
her günkü iþ ve davranýþlarýný ya kaydeder veya hafýzalarýna
alýr; sonra da bunlar arasýnda, kalbi endiþelendirecek ve
vicdaný sýzlatacak bir kýsým üzücü hususlarý, ileride
ruhlarýnda meydana gelmesi muhtemel gurur fýrtýnalarýna ve
kendini beðenme girdaplarýna karþý dikkatlice kullanýr ve
ayný zamanda günah saydýklarý þeylerde istiðfara sýðýnýr, hata
ve sapýklýk virüslerine karþý tevbe karantinasýna girer, nihayet
temsil ettiði güzelliklerden dolayý da yüzünü yere koyar ve
þükranla iki büklüm olurlardý.
Ýnsanýn iç derinlikleriyle, mana ve ruh enginlikleriyle
keþfedip tanýmasý, tanýyýp yorumlamasý diye de ifade
edebileceðimiz muhasebe, gerçek insani deðerlerin ortaya
çýkarýlmasý, bu deðerlere esas teþkil eden duygularýn
geliþtirilmesi ve korunmasý yolunda bir ruh gayreti ve
düþünce sancýsýdýr. Ancak böyle bir düþünce sayesindedir ki
insan, dünü, bu günü ve yarýnýyla alakalý, hayrý-þerri, güzeliçirkini ve yararlýyý-zararlýyý birbirinden ayýrýp gönül
istikametini koruyabilir.
Ýnsanýn, yaþadýðý günü deðerlendirip geleceðe
hazýrlanabilmesi; geçmiþte iþlediði hatalarý telafi edip Allah
(c.c.) katýnda aklanabilmesi; dünü, bugünü ve yarýný itibariyle
kendi kendisini sorgulayýp gerçek deðerini bulabilmesi; daha
da önemlisi Allah (c.c.) ile iliþkileri açýsýndan iç dünyasýnda
sürekli yenilenebilmesi ancak ve ancak sýký bir nefis
muhasebesiyle mümkün görülmektedir. Çünkü insanýn hem
zaman üstü özellikleri hem de zamanla sýnýrlý duygularý,
onun ruhsal ve duygusal hayatiyle çok yakýndan ilintilidir.
Müslüman ne duygusal ve ruhsal hayatý ve ne de genel
davranýþlarý bakýmýndan kesinlikle muhasebeden uzak
kalamaz. O bir yandan dün ihmal ettiði, hatta yýkýlmasýna
göz yumduðu geçmiþini "Tevbe edip Allah'a dönün." [2] ilahî
rahmetiyle onarmaya çalýþýrken diðer yandan da "Ey iman
edenler, Allah'tan korkun, O'na karþý saygýlý olun. Ve herkes
yarýn için ne hazýrladýðýna baksýn..." [3] þeklindeki yýldýrýmlar
gibi ürpertici, rahmet yaðmurlarý gibi ferahlýk verici uyarýlarla
uyanýr; kendisine çekidüzen verir, elinden geldiðince bütün
kötülüklere karþý kapanýr. Ýçinde bulunduðu aný týpký bir
döllenme mevsimi, bir bahar mevsimi gibi deðerlendirir ve
imanýn verdiði þuurla, ileri görüþlülükle saatlerine ve
zamanlarýna derinlik kazandýrýr.
Muhasebe, Müslümanýn iç dünyasýnda yanan bir ampül,
vicdanýnda da sürekli iyi þeyler yapýlmasýný isteyen vaiz
gibidir. Her birey onunla hayrý-þerri, güzeli-çirkini, Allah
(c.c.)'ýn sevdiðini ve sevmediðini birbirinden ayýrýr, en
aþýlmaz gibi görünen engelleri aþar ve hiçbir þeye takýlmadan
gidip hedefine ulaþýr. [4]
"Onlar Allah'ýn riayet edilmesini emrettiði haklara riayet
eden, rablerine saygý besleyen ve kötü hesaptan
korkanlardýr." [5]
Haklara riayet ve yaratana saygýnýn özünde
karþýlaþýlmasý muhtemel kötü hesap korkusu vardýr. Bu da
dünyada kiþinin muhasebesini gerektiði gibi yapmamasý,
ahireti için gerekli tedarikte bulunmamasý dolayýsýyladýr.
"Eðer yeryüzünde bulunan her þey tümüyle ve onlarla
beraber bir o kadarý da zulmedenlerin olsa, kýyamet günü
kötü azaptan kurtulmak için elbette onlarý verirlerdi. Artýk
hiç hesap etmedikleri þeyler Allah tarafýndan karþýlarýna
çýkmýþtýr." [6]
Allah (c.c.)'ýn hesabýndan zerre miktarý da olsa hiçbir þey
kaçmaz ve her insan bütün yaptýklarýnýn karþýlýðýný görmek
üzere çetin bir hesaba çekilir. Orada insan hiç hesap
etmediði, ummadýðý þeyleri karþýsýnda bulur. Ýþte mizan ve
hesabýn bu hassas yapýsý inanan insaný dünyada nefis
muhasebesine sevk etmekte, geçirdiði her anýn tartýsýný
yapmaya yönlendirmektedir.
Muhasebe kavramý, Müslümanýn hayatýný anlamlý kýlan,
imtihandan ibaret olan dünyasýný en iyi biçimde
deðerlendirmesi bakýmýndan onu tefekkür ve teemmüle
tevcih eden, iki günün birbirine eþit olmamasýný emir ve
tavsiye eden hadis çerçevesinde davranma gayretini yansýtan
vazgeçilmez bir kavramdýr. Dünyada muhasebesini gerektiði
gibi yapan, ahirette hesabý kolayca verebilecek, mutlu sona
ulaþmýþ olacaktýr.
Muhasebenin ölçütünün saðlam olmasý gerekmektedir.
Aksi halde yanlýþ araçlarla yapýlmýþ hesaplamalar insaný
hedefe ulaþtýrýcýlýktan uzak olacak, hüsrana düþülecektir.
Halbuki Allah (cc) hüsrandan kurtulmak için yapacaðýmýz
muhasebede kullanacaðýmýz ölçütleri bizlere bildirmiþtir:
"Asra yemin olsun ki; insanlýk hüsrandadýr! Ancak iman
edenler, iyi iþler (salih ameller) yapanlar, hakký ve sabrý
tavsiye edenler müstesna." [7]
Buna göre Müslüman muhasebesinde yaptýðý iþin sûrede
belirtilen dört kategoriden her hangi birisi içerisinde bulunup
bulunmadýðýna bakacak aldýðý sonuca göre iyi veya kötü
vaziyette olduðunu tespit edecektir.
Kur'an-ý Kerim'de muhasebe esaslarý daha ayrýntýlý
olarak verilmiþtir: "Onlar ki; namazlarýnda huþu içindedirler.
Onlar ki; faydasýz ve boþ sözden yüz çevirirler. Onlar ki;
zekâtlarýný ifa için çalýþýrlar. Onlar ki; ýrzlarýný korurlar. Onlar
ki; emanete ve verdikleri sözlere riayet ederler." [8]
Nefis muhasebesi yapan þahýs, davranýþlarýný
deðerlendirirken yaratýcýnýn kullarý için ortaya koyduðu bu
ölçülerle hareket etmeli, yaþayýþýnýn belirtilen bu ilkelere
uygunluðunu
ortaya
koymak
suretiyle
hayatýný
yönlendirmelidir.
9
SAHABE HAYATI
ABDULLAH BÝN ÖMER (R.A.)
Sahabilerin hepsinin sünnete deðer verip ona
tabi olmak hususunda azami gayret gösterdiklerine
þüphe yoktur. Fakat bazýlarý, sünnete baðlýlýk
noktasýnda çok daha ileriydiler. Hele bunlardan bir
tanesi vardý ki, kýlý kýrk yararcasýna Resûlullah'a
uymaya çalýþýrdý. Sadece ibadetle ilgili hususlarda
deðil, beþerî iþlerinde dahi Peygamberimizi taklit
ederdi. Mesela Resûlullah bir yere giderken nerede
inmiþ, ne þekilde yürümüþ, hangi sokaktan geçmiþ,
nerede oturmuþ, nerede abdest almýþ ve nerede
namaz kýlmýþsa aynýsýný tatbik ederdi. Müslümanlar
bunu bildiklerinden, onda ne görseler "sünnet"
diye tereddütsüz yapmaya çalýþýrlardý.
Bir defasýnda saçlarýnýn tamamýný kestirmiþti. Bir
taraftan týraþ oluyor, bir taraftan da yanýndakilere,
"Ey insanlar, bu, sünnet deðildir. Fakat saçlarým
bana eziyet verdiði için kestiriyorum." demek
mecburiyetinde kalýyordu. Çünkü onlarýn sünnet
zannýyla böyle yapmalarýndan endiþe etmiþti. Ýþte
bu bahtiyar sahabi, Hz. Ömer'in oðlu Hz.
Abdullah'tan baþkasý deðildi.
Hz. Abdullah, babasý Müslüman olduðunda beþ
yaþlarýnda bir çocuktu. Bu
sebeple hiç puta tapmamýþtý.
Ýslamiyet'i anlayabilecek bir yaþa
geldiðinde hemen Müslüman
oldu. Daha sonra da Medine'ye
hicret etti.
Abdullah (r.a.) iyice büyümüþ,
delikanlýlýk çaðýna gelmiþti. Bedir
Savaþý için hazýrlanan orduya
katýlmak
istiyor,
kabýna
sýðmýyordu.
Fakat
Peygamberimiz, yaþý küçük olan
birkaç kiþiyle birlikte onun da
orduya katýlmasýna müsaade
etmedi. Bu, Hz. Abdullah'ý çok
üzdü. Kendisi bununla ilgili
olarak þöyle der:
"Beni ufak tefek bulduðu için
savaþa katýlmama müsaade
etmedi. Sabaha kadar aðlayarak,
üzüntü içinde kývranýp uykusuz
geçirdiðim baþka bir gece
hatýrlamýyorum."
Hz. Abdullah, yaþýnýn küçük
olmasý
dolayýsýyla
Uhud
Savaþý'na da katýlamadý. Fakat
bundan
sonra
artýk
Peygamberimizle birlikte bütün savaþlara iþtirak
etti. Çok büyük kahramanlýklar göstererek
Resûlullah'ýn takdirini kazandý.[1]
Abdullah (r.a.), Hicret'ten sonra kendilerini
sadece Ýslamiyet'i öðrenmeye adayan ve baþka bir
iþle meþgul olmayan Suffe Ashâbý'na dâhil oldu.
Onlarla birlikte mescitte yatýp kalkmaya baþladý.
Böylece
küçük
yaþtan
itibaren
hem
Peygamberimizden, hem de birlikte kaldýðý
sahabilerden feyiz aldý. Bilgisini artýrdý. Kýsa
zamanda Suffe Ashâbý'nýn mümtaz þahsiyetleri
arasýnda yer aldý. Ýlim meclislerine katýldý, Ýslami
meselelerde derin bilgi ve söz sahibi oldu.
Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ý çok sever, zaman
zaman ona bazý tavsiyelerde bulunurdu. Bir
defasýnda, o sýralar henüz çok genç olan Hz.
Abdullah'ýn omuzundan tutarak þöyle buyurdu:
"Ey Abdullah, dünyada kendini garip bir yolcu
kabul et, kabir ehlinden say. Ey Ömer'in oðlu,
ahirette dinar da dirhem de yoktur, orada iyilik ve
kötülüðün karþýlaþtýrýlmasý vardýr. Elbisesini gururla
çeken kimselerin yüzüne o gün Allah bakmaz."[2]
Artýk Hz. Abdullah, ondan sonraki bütün hayatýný
bu tavsiyelerin ýþýðýnda yaþadý. Hz. Abdullah
mescitte kaldýðý günlerde bir rüya görmüþtü.
Rüyasýnda iki melek kendisini alarak cehenneme
götürmüþtü. "Cehennemden Allah'a sýðýnýrým,
cehennemden Allah'a sýðýnýrým, cehennemden
Allah'a sýðýnýrým!" demeye baþladý. O sýrada onlarý
baþka bir melek karþýladý ve Hz. Abdullah'a,
"Korkma." dedi. Abdullah (r.a.) bu rüyayý kýz
kardeþi Hafsa (r.a.) vasýtasýyla Peygamberimizden
sordurdu. Resûlullah (a.s.m.), "Abdullah ne iyi
birisidir; bir de geceleyin namaz kýlsa!" buyurdu.
Bundan böyle Hz. Abdullah geceleyin pek az
uyumaya baþladý. Gece namazý kýlmaya devam
etti.[3]
Abdullah'ýn (r.a.) Resûlullah'a derin bir
muhabbeti vardý. Kalbi, ruhu, bütün varlýðý onun
sevgisiyle doluydu. Bu sevgi sebebiyledir ki, zaruri
iþleri dýþýnda Resûlullah'tan bir an bile ayrýlmamýþ,
"Nübüvvet mektebinden kana kana feyiz almýþtý.
Bütün vaktini ilim öðrenmeye ayýrmýþtý. Ne var ki,
her fâni gibi Peygam-berimiz de bu dünyadan
ayrýldý. Bu ayrýlýk Hz. Abdullah'ý hicrana boðdu.
Resûlullah'tan
bahsedildiðinde
gözyaþlarýný
tutamazdý. Bir yolculuða çýkarken ve yolculuktan
dönüþte ilk olarak Peygamberimizin kabrini ziyaret
ederdi.
Hz. Abdullah, babasý Hz. Ömer'in halifeliði
döneminde Mýsýr'ýn, Kuzey Afrika'nýn, Horasan'ýn
ve Taberistan'ýn fethinde bulundu. Ýdarecilik
iþlerinde babasýna yardýmcý oldu. Müslümanlarýn
karþýlaþtýklarý müþkil meseleleri halletti. Kýyamete
kadar gelecek olan Müslüman nesillerin önünde
onlara yol gös-teren yýldýz sahabilerden birisi olan
Hz. Abdullah'ýn sünnete uymaktan sonra en bariz
vasfý, cömertliðiydi. Bu bahtiyar sahabi, "Sevdiðiniz
þeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba
eriþemezsiniz."[4]mealindeki âyet-i kerimenin
hakikatine erenlerdendi. Bununla alakalý olarak
gelen rivayetlerde, onun bu husustaki örnek
davranýþlarýndan misaller verilir. Bir defasýnda
devesine binmiþti. Devenin yürüyüþü çok hoþuna
gitti:
"Ne güzel, ne güzel!" deyip deveyi çöktürdü.
Yanýnda bulunan Hz. Nâfi'ye (r.a.), devenin
semerini indirmesini söyledi. Semeri indirildikten
sonra ona:
"Sen hiç bu kadar güzel baþlý bir deve gördün
mü?" diye sordu. Artýk anlaþýlmýþtý ki, o bu güzel
deveyi hacda kurban edecekti… Hz. Nâfi ona: "Bu
deveye yazýk olur, satarsan parasýyla birkaç tane
kurbanlýk deve alabilirsin." dediyse de, aldýrýþ
etmeyen Hz. Abdullah, ona deveyi iþaretlemesini ve
kurbanlýk develerin arasýna katmasýný söyledi.
Çünkü o, en çok sevdiði þeyleri Allah yolunda feda
etmeyi hayatýnýn temel bir düsturu olarak
benimsemiþti.[5] Abdullah bin Ömer'in en meþhur
hasleti, fakirlere, yetimlere ve kimsesizlere
gösterdiði alakadýr. Hz. Abdullah, sofrasýnda her
zaman bir yetim veya fakir bulunmasýna dikkat
ederdi. Öðle ve akþam yemeklerine oturduðunda,
hemen civardaki yetimlere haber gönderir ve
yemeðe onlar geldikten sonra baþlardý. Mescitten
çýkarken, yol üstünde karþýlaþtýðý fakirleri evine
götürür, yemek yedirirdi. Hanýmý, onun çoðu
zaman bu âdeti yüzünden aç kalmasý sebebiyle
üzülürdü. Çünkü Hz. Abdullah bütün yemeðini
fakirlere ikram ederdi. Bu yüzden hanýmý bir
defasýnda mescit çýkýþýnda duran fakirlere haber
göndererek onlara kendisinin yemek vereceðini
bildirdi. Hz. Abdullah mescitten çýkýnca yolda
kimseyi bulamadý. Eve döndüðünde: "Bana filan
kiþileri çaðýrýn." diye emretti. Hanýmý o kiþilere
yemek gönderdiðini söyleyince: "Sizin maksadýnýz
bana yemek yedirmemek galiba!" diyerek, o gün ve
ak-þam yemeklerini yemedi.[6]
Onun ibretli ve ahenkli hayatýndan bizler için
örnek bir levha, "Lem'alar"da zikredilir. Hz.
Abdullah bir gün 40 paralýk bir mesele için çarþýda
þiddetli bir münakaþa ve pazarlýk etti. Onun bu
tavrýný gören bir baþka sahabi, büyük Ýslam halifesi
Hz. Ömer'in oðlunun bu kadar küçük bir miktar
için hararetli münakaþasýný tuhaf bir cimrilik olarak
görüp garip karþýladý. Sonra merak saikasýyla Hz.
Abdullah'ýn peþine düþtü. Onun evinin kapýsýnda
bekleyen bir fakirin yanýnda bir müddet
oyalandýðýný ve sonra içeri girdiðini gördü. Birazdan
Hz. Abdullah evinin diðer kapýsýndan çýktý ve o
kapýda bir fakir daha görerek yanýna gidip biraz
yanýnda kaldý. Sonra da gitti. Ýyice meraklanan
sahabi, fakirlerin yanýna giderek, Hz. Abdullah'ýn
yanlarýnda ne yaptýðýný sordu. Her ikisi de onun
kendilerine birer altýn verdiðini söylediler.
Þaþkýnlýðý iyice artan sahabi, sonunda meseleyi
doðrudan Hz. Abdullah'a sormaya karar verdi.
Çarþýda 40 para için hararetle pazarlýk yaparken
fa-kirlere bu kadar cömert davranmasýnýn hikmetini
bizzat ona sordu. Þöyle bir cevapla karþýlaþtý:
"Çarþýdaki vaziyet iktisattan ve kemali akýldan
[akýllýlýktan] ve alýþ veriþin esasý ve ruhu olan
emniyetin, sadakatin muhafazasýndan gelmiþ bir
hâlettir, hisset [cimrilik] deðildir. Hanemdeki
vaziyet, kalbin þefkatinden ve ruhun kemalinden
gelmiþ bir hâlettir. Ne o hissettir ve ne de bu
israftýr."[7] Verdiðimiz birkaç misalde þefkat ve
merhameti, muvazene ve muhakemesi ve Rabb'ine
teslimiyeti açýkça görülen Hz. Abdullah, ayný
zamanda zulüm karþýsýnda hakký çekinmeden
haykýrabilen, mert ve cesur bir karaktere sahipti.
Hayatýnýn son yýllarýnda Haccâc'a karþý yaptýðý sert
çýkýþlar bunu gösterir. Bir defasýnda Zalim Haccâc'ýn
cuma hutbesini çok fazla uzatmasý üzerine
oturduðu yerden:
"Güneþ seni beklemez!" diye baðýrmýþ ve onun:
"Senin baþýný kesmek isterdim!" sözüne de:
"Bilirim, yaparsýn; çünkü sen sefihin
birisin!" diye cevap vermiþti.
Hz. Abdullah mesuliyetinden çekindiði
için idareciliði kabul etmezdi. Hz.
Osman'ýn ýsrarla yaptýðý teklifini her
seferinden reddetti.
Ýlim tarihine "Dört Abdullah" olarak
geçen Abdullah'lardan birisi olan Hz.
Abdullah'ýn tefsir, fýkýh ve bilhassa hadis
ilminde apayrý bir yeri vardý. 2 bin 630
hadis rivayet ederek "en çok hadis rivayet
eden" sahabiler arasýnda Ebû Hüreyre'den
sonra ikinci sýrayý aldý.
Hz. Abdullah hadis rivayet ederken
"ince eleyip sýk dokurdu." Rivayet ettiði
hadislerde kelimelere, harflere dahi dikkat
ederdi. Ayný manaya gelse bile
Resûlullah'ýn kullandýðý kelimeden baþka
bir kelime kullanmazdý. Hadis rivayet
ederken tane tane konuþurdu. Dinleyiciler
ona hayran kalýrlardý. Rivayet ettiði
hadislerden bazýlarý:
"Müslüman, Müslüman'ýn kardeþidir.
Ona haksýzlýk yapmaz. Tehlikeli bir
durumda kalsa yalnýz býrakmaz… Kim bir
Müslüman kardeþinin ihtiyacýný karþýlarsa,
Allah da onun ihtiyacýný giderir. Kim bir
Müslüman'ýn üzüntüsünü giderirse, Allah da
kýyamet günü onun ayýbýný örter."[8] "Þu dört þey
kimde bulunursa tam bir münafýk olur. Bunlardan
biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk
edinceye kadar münafýklýðýn vasfýný taþýmýþ olur. Bu
dört þey þunlardýr: Konuþtuðu zaman yalan söyler.
Söz verdiði zaman sözünde durmaz. Anlaþma
yaptýðý zaman vazgeçer. Düþmanlýk yaptýðýnda
sýnýrý aþar ve daha çok kötülükte bulunur…"[9]
Peygamberimiz
bir
adamý
bir
diðerini
utangaçlýðýndan dolayý ayýplarken gör-dü. Adam
þöyle diyordu:
"Bu utangaçlýðýn sana çok zararý olur."
Bunun üzerine Resûlullah (a.s.m.):
"Býrak onu. Þüphesiz ki hayâ, imandandýr."
buyurdu.[10]
Hz. Abdullah hadis, tefsir ve fýkýh ilmine vâkýf
olduðu hâlde fetva verirken çok titiz davranýrdý.
Kesin olarak bilmediði veya tereddüdü olduðu
meselelerde, "Ben bu meseleyi bilmiyorum." deme
tevazuunu gösterirdi. Çoklarý onun bu samimi
itirafýna hayret ederlerdi. Bir defasýnda Hz.
Abdullah'tan fetva istemiþlerdi. O, "Ben bu
meseleyi bilmiyorum." dedi. Suali soran ýsrar edince
Hz. Abdullah, "Ben senin vasýtanla cehenneme
köprü kuramam!" diye karþýlýk verdi.
Hz. Abdullah, Hicret'in 73. yýlýnda 86
yaþýndayken Hakk'ýn rahmetine kavuþtu. Onun þu
sözü, ilim yolunda çalýþanlara gerçekten bir rehber
mertebesindedir:
"Ýnsan þu vasýflara sahip olmadýkça gerçek âlim
olamaz: Kendisinden üstün kimseye haset
etmeyecek. Kendisinden aþaðýda olaný hakir
görmeyecek. Ýlmine karþýlýk dünyalýk bir fayda arzu
etmeyecek…"
[1]Üsdü'l-Gàbe, 3: 277.
[2]Buhârî, Rikak: 3.
[3]Müslim, Fezâilü's-Sahâbe: 140.
[4]Âl-i Ýmrân Sûresi, 192.
[5]Üsdü'l-Gàbe, 3: 229.
[6]Hilye, 1: 298.
[7]Lem'alar, s. 134.
[8]Buhârî, Mezâlim: 3; Müslim, Birr: 58.
[9]Buhârî, Ýman: 24; Müslüm, Ýman: 106.
[10]Müslim, Ýman: 59.
TEK
YILDIZ
2
HABER
19 ARALIK 2014 CUMA
10
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
Emeklilere
indirimli
kuruyemiþ
Volkan
Kuruyemiþ, Türkiye
Emekliler Derneði
Çorum Þubesi ile
imzaladýðý sözleþme
kapsamýnda dernek
üyelerine sigara
hariç yaptýðý tüm
alýþveriþlerinde
yüzde 10 indirim
uygulayacak. Ýnönü
Caddesi Teknosa
yanýn bulunan
Volkan
Kuruyemiþ'te dün
düzenlenen imza
törenine Çorum
Emekliler Derneði
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý
ve yönetimi ile
Volkan Kuruyemiþ
sahibi Adem Kindar
katýldý. Türkiye
Emekliler Derneði
Çorum Þube
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý
alýþveriþlerde
emeklilere indirim
imkâný saðlamalarýndan dolayý
Volkan Kuruyemiþ
Sahibi Adem
Kindar'a teþekkür
ederken, dernek üye
kartýna sahip olan
emeklilerin Sadýk
Ahmet Caddesi,
Çiftlik Mezarý Civarý
ve Ýnönü
Caddesindeki
þubelerinde bu
indirim kartýndan
faydalanabileceðini
söyledi. Volkan
Kuruyemiþ sahibi
Adem Kindar ise
emeklilere hizmetten memnuniyet
duyacaklarýný vurgulayarak teþekkür etti.
Yasin YÜCEL
2015 YILI 28 KISIM CERRAHÝ EL ALETLERI alýmý 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý
bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ihale Kayýt Numarasý
:2014/173087
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks
:3642020666 - 3642020671
numarasý
c)Elektronik
:[email protected]
Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý : 393 KALEM CERRAHÝ
EL ALETÝAyrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:1-Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim va Araþtýrma Hastanesi 2-Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi 3-Alaca Devlet Hastanesi
c)Teslim Tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý
tarihten iübaren 45 (kýrkbeþ) gün içerisinde mal teslimi
yapýlacaktýr.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey
Cad. No:81 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
:13.01.2015 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel
kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin,
ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiði çelik hammaddesinin türü ve sertlik deðeri uluslararasý DÝN 58298/2010
normlarýnda belirtilen HRC Rockwell sertlik standartlarýna
uygun olmalý ve bu özellikler üretici tarafýndan apostilli ve
noter tasdikli olarak belgelenmen ve ayrýca ihaleye iþtirak
eden firmalar tarafýndan taahhütname ile belgelenmelidir.
Yapýlacak testler sonrasý verilen beyanlara uymayan firmalarýn teklifleri deðerlendirmeye alýnmayacak, gerekirse kanuni iþlem yapýlacaktýr.2- Üretici fabrikanýn ISO 9001, ISO
13485, ISO 14971, EN 980 belgesi \- Üretici fabrikanýn
ürünlerine ait Avrupa Birliði CE sertifikasý ya da Deklarasyon belgesi.- Yerli üreticiler için TSE imalat yeterlilik belgesi, TSE ürün kalite belgesi, ISO 9001 ve ISO 13485 belgeleri, CE belgesi ya da Deklarasyon belgeleri ile TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif
mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici
teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine
sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda
kesin kabul iþlemieri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya
benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da
yetkili temsilci o duðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge
faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna
uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler
ise þunlardýr:
a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin
Yerli Malý Belgesi,d) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine
iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
Cerrahi Aletler fabrikasyon, iþçilik ve malzeme hatalarýna
karþý Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun
ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduðu þekilde en az 5 (beþ) yýl garantili
olacaktýr. Ücreti karþýlýðýnda yedek parça ve bakým garantisi 10 (on) yýl olmalýdýr. Garanti süresi boyunca
aletlerin 3 (üç) ay aralýklarla ücretsiz bakýmý yapýlacaktýr.
Bakým süresi 7 (yedi) iþ gününü geçmemelidir.
Bu iþlem için gerekli olan tüm masraflar yüklenici firmaya
aittir. Garanti üretici fabrika, ithalatçý ve satýcý
istekli firmalar tarafýndan ayrý ayrý verilecektir. Üretici fabrikanýn garanti belgesi menþei ülkenin noterlik
ve apostil tasdiklerine havi olacak ve Türkçe tercümeleri
de noterlikçe tasdikli olacaktýr.
4.3.4.
4.3.4.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
a)-îstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz
Ulusal Bilgi Bakasr na (TÝTUBB) kayýtlý
olduðunu gösterir Barkot numaralan ve markalan Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde
belirteceklerdir. b)-Teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca
onaylý olacaktýr. c)-Aday veya istekliler teklif
edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma)
olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi
firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný
tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr.
d)TITUBB kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte
sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.f)-Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP
ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML
dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna
koyacaklardýr.
4.3.5, Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye
cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman:
1-Teknik þartnameye uygunluk belgesi: Firmalar þartname
maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak
þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazý teklifimizin
þartnameye uygunluk belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren
firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan
imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile
karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma
ihale dýþý býrakýlacaktýr. Þartnameye uygunluk belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
2-Ýstekli, satýþýný teklif ettiði ürünün teknik özelliklerini, çalýþma ortam koþullarýný, standart ve opsiyonel (isteðe baðlý) aksesuar listesini, tüm dýþ görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanýtým broþürünü veya kitap/kitapçýðýný teklif dosyasýna eklemek zorundadýr.
Baþka bir dilde sunulan dokümanlar onaylý Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayýlacaktýr. Sadece cerrahi el aletleri orijinal katoloðu ile sunulabilir.
3-Ýstekliler teklif ettikleri tüm ürünlerden deðerlendirmeye
uygun miktarda numune getirecek(Ýhale Komisyonun uygun gördüðü kalemlerden numune taleb edilebilecektir),Numuneler ihale saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimine tutanak karþýlýðý teslim edilecektir.Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz,
Týbbi Alet, Cerrahi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna
göre belirlenecektir.
6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50
TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler
Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37
ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn
almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler
Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim
fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:1305
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Polis þüpheli kovalamacasý kazayla bitti
Emek ve Demokrasi
Platformu'ndan 17 Aralýk tepkisi
Çorum Emek ve Demokrasi
Platformunca 17 Aralýk operasyonlarýný
yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý
yaptý.
Emek
ve
Demokrasi
Platformu sözcüsü Merter
Kocatüfek, basýn açýklamasýnda yaptýðý konuþmada, "Dört
Bakanýn yaný sýra iktidara
yakýn pek çok kiþinin adýnýn
karýþtýðý 17 Aralýk operasyonun üzerinden tam bir yýl
geçti. Daha ilk günden
itibaren AK Parti iktidarý,
kamu kaynaklarýný kimlere
nasýl talan ettirdiðinin tüm
çýplaklýðý ile ortaya çýkaran
operasyonlarýn üzerini kapatmak için elinden geleni yaptý.
Yolsuzluklarýn
üzerinin
örtülmesi için devlet kurumlarý, kadrolarý ve yasalar adeta hallaç
pamuðuna çevrildi" dedi."Bu düzen yolsu-
zluk ve çürümüþlük üretiyor" diyen Alper
"Çünkü AK Parti'nin ekonomi programý ve
arkasýndaki zihniyet yolsuzluðu, rüþveti ve
rant bölüþümünü bir anlayýþ
olarak
benimsemiþ,
içselleþtirmiþtir.
Nitekim
bütçe
ve
kaynaklarýn
nerelere aktarýldýðýna kýsaca
bir göz atmak bile bu gerçeði
göstermektedir" iddialarýnda
bulundu.
Kocatüfek sözlerini þu
ifadelerle tamamladý:
"Gündem deðiþtirmelerle, algý operasyonlarýyla,
tehdit ve baskýlarla, anti
demokratik yasalar ve 12
Eylül anayasasýna sýðýnmakla
AK Parti kendisini kurtaramayacaktýr. AK Parti halklarýmýza, emekçilere, barýþ ve
demokrasi mücadelesi verenlere karþý iþlediði
suçlarýn hesabýný verecektir." Bahadýr YÜCEL
Çorum'da önceki akþam eþine ancak film sahnelerinde
rastlanan bir olay gerçekleþti.
Polisin 'dur' ihtarýna uymayan sürücü kaçýnca kovalamaca baþladý. 20'ye yakýn polis aracýnýn takibe aldýðý araç
Burunçiftlik kavþaðýnda bir polis aracýna çarparak durduruldu.
Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri otomobilde bulunan
þahýslarla ilgili yaptýklarý incelemede B. U (33)'nun 7 yýl
kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu belirlendi.
B.U ile birlikte arkadaþý H. B (28)'de araçta yakalandý.
Þüphelilerin yakalandýðý bölgede inceleme yapan
ekipler, araçtan atýldýðý tespit edilen bir adet tabancayý da
ele geçirdi. Þüpheliler dün Asayiþ Þube Müdürlüðündeki
iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildiler. Yasin
YÜCEL
Vali Kara'dan KHB'ye ziyaret
Vali Ahmet Kara Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreterliði ile Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesini ziyaret ederek, yürütülen çalýþmalar
hakkýnda bilgi aldý.
Ýncelemeler esnasýnda Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani kurum
bünyesinde yürütülen çalýþmalar ile ilgili Ahmet
Kara'ya bilgi verdi. Ziyaretin ardýndan Göðüs
Hastalýklarý Hastanesine geçen Vali Kara, burada
Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk'ten
hastanenin iþleyiþi ve çalýþmalar hakkýnda bilgi
alarak incelemelerde bulundu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
19 ARALIK 2014 CUMA
SPOR
11
Bayanlarda Spor Lisesi, Erkeklerde Baþ
Öðretmen And Lisesi Çorum Þampiyonu Oldu
3. periyotta Anadolu
Lisesi pota da sayý
bulamadý ve3. periyodu
25-0 maðlup kapattý
Erkeklerde
þampiyon baþ
Öðretmen
and Lisesi
Bayanlarda
þampiyon
Spor Lisesi
Liseli Genç kýzlar basketbolda Spor Lisesi geçen yýl kazandýðý
þampiyonluðu bu yýlda tekrarladý. Final maçýnda Anadolu Lisesi'ni 4541 yenen Spor Lisesi þampiyonluk kupasýný müzesine götürdü.
Dün oynanan final maçýnda Spor Lisesi, Anadolu Lisesi karþýsýnda
maça iyi baþladý ve ilk periyotta rakibi önünde 16-10 öne geçmeyi
baþardý. Ýkinci periyotta ise Anadolu Lisesi maça ortak olmak adýna
verdiði mücadele ile bu periyotu 15-7 kazandý. Ýlk devreyi 25-23 önde
tamamladý.
Üçüncü periyotta ise Spor Lisesi savunmadaki performansý ile rakibine sadece iki sayý izni verirken rakip potaya 13 sayý býraktý ve son
periyota 36-25 önde girdi. Son periyotta ise farký kapatmak için
Anadolu Lisesi'nin çabasý farký kapattý ancak yakalamasýna yetmedi.
Bu periyotu 14-9 Anadolu Lisesi kazanýrken maçtan 45-41 galip ayrýlan
Spor Lisesi þampiyonluðu kazandý.
Spor Lisesi: 45 Anadolu Lisesi: 41
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdöken.
SPOR LÝSESÝ: Beyzanur, Ceren , Eda, Ezgi, Fatma, Gizem, Ýrem,
Asena, Sevgi, Sinem, Tuðçe.
ANADOLU LÝSESÝ: Cansu, Ebru ,Ýlay, Meltem, Mine, Nevra, Rana,
Seniha, Þeyda, Þeymanur
PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 16-10,(Spor Lisesi) 2.Periyot: 7-15 (And
Lisesi) 3. Periyot: 13-2,(Spor Lisesi) 4. Periyot: 9-14 (And Lisesi)
Erkelerde Baþ Öðretmen Anadolu Çorum þampiyonu
Liseli Genç erkekler basketbol finalinde Baþöðretmen Atatürk,
Anadolu Lisesi karþýsýnda çok rahat bir oyun sonunda 78-18 gibi farklý bir skorla galip gelerek þampiyonluðu kazandý.
Ýlk iki periyotta maçý kopartan baþ Öðretmen 3. Periyotta rakibine
potayý göstermeyerek 3. Periyotta 25-0 üstünlük saðladý. 4. Periyotta
oyunu rolantiye alan þampiyon maç sonunda þampiyonluk kupasýna
78-18 gibi açýk sayý farký ile ulaþarak þampiyonluk kupasýný okul müzesine taþýdý. Maçta her iki takým öðrenci taraftarlarý okul takýmlarýný
centilmence desteklediler.
Þampiyona maçýndan sonra kýzlar ve erkeklerde dereceye giren
takýmlara kupa ve madalyalar verildi. Kýzlarda ve erkeklerde þampiyon
olan takýmlara Gençlik Hizmetleri Ýl müdürü haþim eðer kupalarýný
takdim etti.
Baþ Öðretmen And Lisesi: 78 Anadolu Lisesi: 18
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Ýbrahim Çoþkun- Dursun Uðral.
BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ : Orhan, Burak ,Arif, Berkay,
Yaðýz, Turan, Onat, Þahin, Yakup, Volkan, Kerem, Kürþat
ANADOLU LÝSESÝ: Ahmet, Alperen, Anýl, Çaðatay, Deniz, Emre,
Furkan Ünlü, Furkan Demir, Mehmet, Mücahid ,Olçan, Özgür
PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 21-6, 2. Periyot:20-5 3. Periyot: 25-0, 4.
Periyot: 12-7
Atatürk Anadolu Lisesi: 55 Ýmam Hatip And Lisesi: 33
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Dursun Uðral, Hakan Kaya .
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, Ahmet Sami, Anýl,
Ataberk Orbay, Ataberk, Doðan, Emirhan, Gökhan, Ýsmail, Oytun,
Taha, Yunus
ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSESÝ: Taha, Furkan Çýrak, Furkan
Can, Muhammed, Ahmet, Emrecan, Hasan, Çaðlayan, Ýsmail, Salih,
Emre, Yýlmaz, Mustafa, Samet, Sedat, Enes
PERÝYOTLAR: 1 Periyot: 10-6, 2. Periyot: 25-8. 3. Periyot: 10-15, 4.
Periyot: 10-4.
Ýnönü And Lisesi: 43 Cumhuriyet Lisesi: 22
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Serkan Demirdöken, Candan Yýlmaz.
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Ayþe, Buse, Dilara, Elif, Elifsu, Ezgi,
Feruze, Nazlý.
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ: Çiðdem, Ebrar, Elif, Fatma,
Gözdenur, Melisa, Rasime, Seda, Sedanur, Sena, Sinem, Tuðçe, Zehra.
PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-3, 2.Periyot: 10-8 3. Periyot: 11-3, 4.
Periyot:10-8
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin
yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: "22-23.12.2014 tarihinde 08.00-16.00 saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Kýþla,
Boztepe ve Tuðcu köyleri.2425.12.2014 tarihinde 08.00-16.00
saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine
baðlý Karacaköy ve Yarýmsöðüt
köyleri.21-22-23-24-25-26-2728.12.2014 tarihinde 07.00-16.00
saatleri arasýnda: Bayat ilçesine
baðlý Yeþilçat köyü Aþaðý Mahalle
ve Göðüs Mahallesi, Çerkeþ köyü.
21.12.2014 tarihinde 09.0016.00 saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Emirþah, Yeþilçat Aþaðý
Mahalle, Yeniþýhlar ve Kubbettin
köyleri ve Turkcell, Avea tesisleri."
Haber Servisi
Osmancýk'ýn Kentsel Dönüþüm
Ýmarý Planý yapýlacak
Vali Kara'dan iade-i ziyaretler
Osmancýk ilçesinde kentsel dönüþüm imar planý ihalesinin
tamamlanmasýnýn ardýndan yüklenici firma ile sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýldý.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptýðý açýklamada 160 hektarlýk alanda kentsel dönüþüm yapýlacaðýný
söyledi.
Kentsel dönüþümün alanýnýn büyüklüðü
deðerlendirildiðinde Türkiye'deki en büyük
projeler arasýnda yer aldýðýný belirten
Karataþ, projenin 10 mahalleyi kapsadýðýný
belirtti.
Ýlçenin ilk yerleþim yerleri olan þehir
merkezinin tamamýnýn riskli alan içerisinde
kaldýðýna iþaret eden Karataþ "Osmancýk çok
eski bir yerleþim yeri. Burada þehirleþme imar
uygulamalarý yaygýnlaþmadan çok önce
baþlamýþ. Düzenli imar planý olmadýðýndan zamanla düzensiz bir
yapýlaþma oluþmuþ. Bugün þehrin merkezini oluþturan bölgelerde-
ki yapýlar çoðunlukla mühendislik hizmeti alýnmadan inþa edilmiþ,
yeterli alt yapýsý olmayan güvensiz binalardan oluþuyor. Bu nedenle ilçemizde çok geniþ bir bölge riskli alan ilan edildi. Bu alanda
yapýlacak kentsel dönüþüm çalýþmalarý Çorum'un ilçeleri arasýnda
da bir ilk olacak" dedi.Kentsel
dönüþümün ilk ayaðý olan imar
planýnýn hazýrlanmasýna yönelik ihale
sürecinin tamamlandýðýný kaydeden
Karataþ "Yüklenici firma ile sözleþme
imzalanarak yer teslimi yapýldý. Riskli
alan ilan edilen bölgenin imar planý
yeniden yapýlarak kentsel dönüþüm
projesi hazýrlanacak. Bu alandaki þehir
standartlarýný taþýmayan alt yapýsý
yetersiz ve afet riski taþýyan yapýlar
bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal
donatýsý tamamlanmýþ, saðlýklý, güvenilir kentsel yaþam alanlarý
inþa edilecek." ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Vali Ahmet
Kara, Çorum
Valiliði
görevine baþlamasý
vesilesiyle kendisini
ziyarete gelenlere
iade-i ziyaretlerde
bulunmaya devam
ediyor.Vali Kara
Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Çorum
Yumurta Yönetim
Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan ve
Yetsan Oto Radyatör ve Kalorifer
Sanayi ve Ticaret A.Þ Yönetim
Kurulu Baþkaný Eyyüp ve Veysel
Yetik'e iade-i ziyarette bulunarak
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber
Servisi
Devreye basýn mensuplarý girdi
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
19 ARALIK 2014 CUMA
Çorum Belediyespor'un
dün yaptýðý çift kalesi sonunda geleneksel hale gelen tatlý
ikramý olmayýnca devreye
basýn mensuplarý girdi.
Antrenmaný izleyen basýn
mensuplarý futbolculara mandalina ikram ederek futbolculara vitamin depoladýlar.
Mandalina ikramýnda
kaptan A. Buðra takým
arkadaþlarý adýna basýn mensuplarýna teþekkür etti. Basýn men-
Belediye hoca'nýn
istediði kývama geldi
Judocular
madalya kazandý
Kayseri'de yapýlan Liseli Gençler Judo grup birinciliðinde Çorumlu 8 sporcu Türkiye Þampiyonasý'na
katýlma vizesi aldýlar. On sporcunun mücadele ettiði
Çorumlu Judoculardan Merve Taþ sýkletinde birinci
olarak altýn madalyanýn sahibi oldu.
16-18 Aralýk tarihlerinde Kayseri'de yapýlan Liseli
Gençler Judo grup birinciliðinde Çorum'dan
antrenörler Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan
yönetiminde katýlan Çorumlu judoculardan Spor
Lisesi'nden 52 Kg'da Merve Taþ sýkletinde birinci
olarak altýn madalya kazandý.
Ayný okuldan 57 Kg'da mücadele eden Sedanur
Ýçaðasý ise final maçýnda kaybetti ve gümüþ
madalyanýn sahibi oldu. Bayanlar 44 Kg'da Sibel
Yayla ve 63 Kg'da Sümeyra Aykaç ise sýkletlerinde
üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. 70 Kg'da
Ýlk yarýnýn son maçýnda pazar günü sahasýnda
Bursa Nilüferspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor
dün yaptýðý taktik çalýþma ile bu maçýn hazýrlýklarýný
sürdürdü.
Antrenmana sakatlýklarý
bulunan Sefa Akýn ile
arka adalesinde aðrý olan
Ali Kireþ dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kaleci
Osman Kaç ise omzundaki aðrý nedeniyle
takýmdan ayrý olarak düz
koþu yaptý.
Isýnma hareketleri ve
düz koþu ile baþlayan
antrenmanda daha sonra
direk olarak taktik çalýþmaya geçen kýrmýzý
siyahlý takýmda Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal,
Nilüferspor
maçýnýn
oyun taktiði üzerinde durdu.
Taktik çalýþmayý kenardan
izleyen Ýncedal, pozisyonlarda
gördüðü hatalar sonrasýnda
saha içine girerek futbolcularý
uyardý ve yapmalarý gerekenler
hakkýnda bilgiler verdi.
Yarý sahada yapýlan taktik
çift kale daha sonra tam saha
ile devam etti. Bu çalýþma
sýrasýnda da ceza sahasý içinde
topla buluþtuklarý anda futbolculardan kaleyi düþünmelerini
isteyen Ýncedal, gecikmenin
pozisyonu bitireceðini söyledi.
Futbolcularýn taktik çalýþma sýrasýndaki istek ve
mücadelesinden son derece
memnun kalan Ýncedal, çalýþma sonunda yüksek olarak
baðýrarak 'Ýstek ve arzu
tamam, istediðim gibi' diyerek
memnuniyeti dile getirdi.
Belediyespor,
Nilüferspor
maçýnýn hazýrlýklarýný bugün
yapacaðý taktik çalýþma ile
tamamlayacak.
(Spor servisi)
suplarýda hafta sonu oynanacak
Nilüferspor maçýnda baþarýlar
dileðinde bulundular.
Zahide Köksal ise sýkletinde beþinci oldu ve Türkiye
Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý.
Erkeklerde ise 55 Kg'da Hitit Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nden Samet Marým ile 73 Kg'da Bilge
Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Murat
Karakaya üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar.
60 Kg'da Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nden Hamza Erköse'de beþinci olarak Türkiye
Þampiyonasý vizesi aldý.
On sporcu ile grup müsabakalarýna katýlan Çorum
Judo kafilesinden sekizi Türkiye Þampiyonasý'nda
mücadele etme hakký kazanarak büyük bir baþarýya
imza attýlar. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, bu
baþarýlarýný Türkiye Þampiyonasý'nda da sürdürmek
amacýnda olduklarýný söyledi.
(Spor servisi)
Final maçlarý mercek altýna alýndý
Kayseri Melikþah Üniversitesi'nden iki görevli dün Çorum'da
oynanan liseli gençler basketbol
final maçlarýný izledi. Melikþah Üniversitesi görevlileri Gürkan Özdemir ve Bilal
Öz dün Atatürk Spor Salonu'nda
oynanan liseli gençler basketbol grup
maçlarýný izlediler.
Melikþah Üniversitesi Basketbol'da
alt yapý oluþturmak amacýyla iç anadolu
ve karadeniz bölgesindeki illeri takibe
aldýðý bu kapsamda iki antrenöründe
Çorum'daki isimleri belirlemek için
geldiði öðrenildi.Dünki final maçlarýný
izleyen Özdemir ve Öz, ayrýca basketbol
antrenörleriyle görüþerek onlardan alacaklarý isimleri takip edecek. Melikþah
Üniversitesi'nin beðendiði isimleri burslu olarak bünye-
sine alarak hem okul hemde spor hayatlarýný birlikte
götürmesini saðlamayý hedefliyor. (Spor servisi)
Bayraklý'ya görev çýktý Sebat iþi sýký tutuyor
Ulusal Hakem Celal Bayraklý'ya 3. lig
3. grup maçýnda görev. MHK'den yapýlan
açýklamaya göre pazar günü saat 13.30'da
Ayvalýk Hüsnü Uðral Stadý'nda Ayvalýkgücü
Belediyespor ile Ankara Demirspor arasýndaki
maçý Celal Bayraklý yönetecek. Maçta yardýmcý
hakemler ise ilimizden Gökhan Yumlu ile
Ordu'dan Cemal Alpay. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Özcan Genel oldu. (Spor
servisi)
Kýrmýzý-Beyazlýlar ilk yarýnýn son
maçýnda Batman Petrol deplasmanýnda
kayýp yaþamak istemiyor
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele
eden Sebat Proje Trabzon Akçaabat, hafta
sonu ilk yarýnýn son maçýnda deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacaðý
maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Geride
kalan haftada Bozöyükspor'dan 3 puan
alarak puanýný 18'e yükselten KýrmýzýBeyazlýlar, seyircisiz oynanacak maçta
Batman Petrol deplasmanýndan da zaferle
ayrýlarak ilk yarýyý en iyi konumda tamamlamanýn hesaplarýný yapýyor.
Sebat Proje Trabzon Akçaabat
Takýmýnda teknik direktör Ýsmail Batur, bu
maç öncesi iþleri sýký tutarken, idmanlarda da oyuncularýna sýk sýk uyarýlarda bulunuyor. Ligde 18 puanla 14.
sýrada yer aldýklarýný ve rakiplerinin ise 14 puanla en
Maç'a Antalya bölgesi
hakemleri atandý
Çorum Belediyespor'un ilk yarýnýn
son maçýnda sahasýnda oynayacaðý
Bursa
Nilüferspor
maçýný
Antalya'dan Cihan Burgan yönetecek.
Merkez
Hakem
Kurulundan
yapýlan açýklamaya göre Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý'nda pazar günü
oynanacak maçta Burgan'ýn yardýmcýlýklarýný yine Antalya'dan Serdar
Soydan ve Cevher Ahen yapacak.
Maçýn dördüncü hakemi ise Raif
Berken Özgekçen. (Spor servisi)
yakýn takipçilerinden olduðunu oyuncularýna hatýrlatan Batur, bu maçý kazanarak hep puan farkýný açmak
hem de üst sýralara doðru týrmanýþa geçmeleri gerektiðini öðrencilerine aktarýyor. (Spor servisi)
Sürücüler
slalom yaptý
Hitit Üniversitesi ile HÝTOK tarafýndan birlikte
organize edilen Ýleri ve defansif sürüþ teknikleri'
eðitimi dün yapýlan uygulamalý ders ile sona erdi.
Önceki gün Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantý
Salonu'nda yapýlan eðitimin ilk bölümünde TOSFED
Genel Sekreteri ve ayný zamanda ileri ve defansif sürüþ
uzmaný Mete Bardakçý tarafýndan slayt eþliðinde
katýlanlara bilgiler verildi.
Dün ise saat 10.30'da Fuar Alaný'nda bulunan
HÝTOK pistinde Mete Bardakçý tarafýndan uygulamalý
olarak ileri ve defansif sürüþ teknikleri konularýnda bil-
giler verildi.
Uygulamalý eðitime Hitit Üniversitesinden görevliler ile birlikte 4 bayan ve yirmi ye yakýn erkek þoför
katýldý. Bu derse HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve gözcü ve gözetmenlerde
ilgi gösterdiler.
Mete Bardakçý, derse katýlanlarý beþ ayrý araca
bindirerek oturuþ þekli, pozisyon alma, huniler arasýnda
slalom yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar,
duruþ ve kalkýþlarda yapýlmasý gerekenleri uygulamalý
olarak gösterdi. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN