Mycoplasma pneumoniae-IgM-ELISA medac
Slovenský

362-VPSK/010512
VÝROBCA
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Fehlandtstraße 3
D-20354 Hamburg
MARKETING
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel
Tel./Phone:
Fax:
++49 / 4103 / 80 06-348
++49 / 4103 / 80 06-359
ADRESA PRE PRÍJEM OBJEDNÁVOK
Tel.:
Fax:
++49/ 4103/ 8006-111
++49/ 4103/ 8006-113
362-VPSK/010512
Mycoplasma pneumoniae-IgM-ELISA medac
____________________________________________________________________
Enzymoimunologický test na kvalitatívny dôkaz protilátok IgM proti
Mycoplasma pneumoniae v ľudskom sére
Katalógové číslo: 362
LEN PRE DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE IN VITRO
ÚVOD
Mykoplazmy sú baktérie bez bunečnej steny (trieda Mollicutes, rad
Mycoplasmatales)
s
neobyčajne
malým
genómom.
Pre
ne
je
charakteristická malá veľkost (300-800 nm) a ich schopnosť k extrémnym
zmenám formy (pleomorfia). Doposiaľ je známe vyšše 100 druhov radu
Mycoplasmatales. Väčšina z nich sa vyskytuje výlučne u zvierat. U
človeka bolo izolované zatiaľ 14 druhov, ktoré postihujú sliznicu
respiračného
a
urogenitálneho
traktu.
Len
niekoľko
z nich
je
patogénnych. K ľudským patogénnym druhom sa zaraďuje Mycoplasma
pneumoniae. U M. pneumoniae sú známe dve varianty.
M. pneumoniae parazituje extrabunečne na sliznici respiračného traktu.
Tento agens sa vyznačuje svojou vysokou špecifitou k hostiteľovi. Za
prichytenie agens na povrch hostiteľskej bunky zodpovedá špecifický
adhezín. Tento adhezín je súčasne virulentným faktorom, proti ktorému
je namierená rozhodujúca humorálna odpoveď. Prenos M. pneumoniae
prebieha kvapôčkovou infekciou. Pritom je inkubačná doba s desiatimi
až dvadsiatimi dňami relatívne dlhá.
M. pneumoniae se vyskytuje endemicky a sezónne častejšie na jar a v
jeseni. Epidémie v intervaloch 3 až 4 roky nie sú neobvyklé. Infekcia
M. pneumoniae patrí k najčastejším príčinám nenosokomiálne vzniknutých
tracheobronchitíd
a
atypických
pneumónií
v detskom
veku
a
u
dospievajúcich. Nejvyššia incidencia sa vyskytuje medzi 5. a 15. rokom
života. Celkove 5 až 10 % atypických pneumónií je zapríčinených
M. pneumoniae. Okrem toho spôsobuje M. pneumoniae ochorenia ako
pharyngitída, laryngitída, otitis media a myringitída. V dôsledku
infekcie
M.
pneumoniae,
ktorá
sa
začína
prejavovať
infekciou
respiračného traktu, môže dôjsť k rôznym klinickým manifestáciám
v iných
systémoch
organizmu:
peria
myokarditída,
reaktívna
arthritída,
meningitída,
meningo-encephalitída,
polyneuritída
a
taktiež rôzne postihnutia kože. Počiatočne sa prejavujúca ako bežná
infekcia môže spôsobiť závažné neskoré formy ochorenia. Zvlášť závažné
priebehy
ochorenia
sa
vyskytujú
u
imunodeficitných
a
imunosuprimovaných patientov.
362-VPSK/010512
1
Prekonaná infekcia M. pneumoniae nezaručuje žiadnu imunitu
tomuto agens. Z tohoto dôvodu často vznikajú reinfekcie.
proti
Infekcia prebieha u detí mladších ako 5 rokov prevažne asymptomaticky.
Ochorenie má v tomto prípade ľahký priebeh. Ale u starších detí,
dospievajúcich a dospelých infekcia prebieha s výraznou symptomatikou.
Avšak symptómy ako únava, bolesti hlavy, teplota a neproduktívny suchý
kašeľ sú veľmi nešpecifické a nepoukazujú jednoznačne na agens
infekcie. Preto sa v týchto prípadoch vyžaduje eficientná diagnostika.
V akútnej fáze ochorenia je dôkaz agens metódou voľby. Dôkaz agens sa
prevádza zo sterov hltana, spút a bronchoalveolárnych laváží (BAL).
Klasický dôkaz agens M. pneumoniae bunkovou kultúrou je veľmi časovo
náročný (10 až 14 dní). Napriek tomu len vo 40 až 60 % prípadov môžeme
počítať s úspešnou izoláciou agens. Predpokladom úspechu pri dôkaze
antigénu metódou ELISA je vzorka bohatá na bunky, pretože citlivosť
testu je relatívne nízka. Kvalitatívne hodnotné komerčné testy na
dôkaz DNA pre agens nie sú doposiaľ k dispozícii.
Serológia je metódou voľby pri chronicky prebiehajúcich ochoreniach,
reinfekciách a extrapulmonálnych ochoreniach vyvolaných M. pneumoniae.
Z komerčných metód sú dostupné väzba komplementu, hemaglutinačný test
(HAT) a enzymo-imunologický test (ELISA). Testy ELISA umožňujú oproti
väzbe komplementu a HAT diferenciáciu v triedach imunoglobulínov IgG,
IgA, IgM, pričom je možné rozlíšiť akútnu infekciu od chronických a od
prebehnutých infekcií.
Test Mycoplasma pneumoniae-IgG-ELISA medac používa pre serologický
dôkaz rekombinantnú zmes antigénov. Toto umožňuje získať výsledky
s vysokou špecifitou a citlivosťou. Okrem toho dáva kvantifikácia
z jedného bodu (AU/ml) najlepší predpoklad pre reprodukovateľné
výsledky a taktiež pre sledovanie prie-behu titrov protilátok.
V teste
Mycoplasma
pneumoniae-IgM-ELISA
medac
sérologický dôkaz natívny, vyčistený antigén.
362-VPSK/010512
sa
používa
pre
2
PRINCÍP TESTU
Mikrotitračná
doštička
pokrytá špecifickým antigénom
M. pneumoniae.
Špecifické protilátky proti
M.
pneumoniae
zo
séra
pacienta sa viažu na antigén.
Peroxidázou
konjugované
protihumánne IgM sa viažu na
protilátky
IgM
(P
=
peroxidáza).
Inkubácia so substrátom TMB
(*).
Zastavenie
reakci
kyselinou
sírovou.
Vyhodnotenie
prebieha
fotometricky.
Výhody testu

Vysoká citlivosť a špecifita.

Lámacie
testu.
prúžky
s mikrojamkami
umožňujú
362-VPSK/010512
optimálne
využívanie
3
OBSAH SÚPRAVY
Katalógové číslo: 362
1.
MTP
Mikrotitračná doštička: 12 testovacích prúžkov po 8 jamkách,
(označená ako MPM, s držiacim rámom a lepenkovým desikantom
v hliníkovom vákuovom balení), lámacie, dno tvaru písmena U,
pokrytá antigénom Mycoplasma pneumoniae a FKS, pripravená k
použitiu.
2.
CONTROL Negatívna kontrola: 1 fľaštička s obsahom 1,5 ml, ľudské sérum,
pripravená k použitiu, sfarbená na modro, obsahuje NBCS, fenol,
ProClinTM 300 a gentamycín sulfát.
3.
CONTROL +
Pozitívna kontrola: 1 fľaštička s obsahom 1,5 ml, ľudské sérum,
pripravená k použitiu, sfarbená na modro, obsahuje BSA, fenol,
ProClinTM 300 a gentamycín sulfát.
4.
WB
Premývací roztok: 1 fľaša s obsahom
pH 7,2 - 7,4, obsahuje ProClinTM 300.
5.
100
ml,
PBS/Tween
(10x),
BAC-DIL
Roztok
na
riedenie
vzoriek:
1 fľaša
s obsahom
110
ml,
PBS/Tween/NBCS, pH 7,0 - 7,2, pripravený k použitiu, sfarbený na
modro, obsahuje ProClinTM 300.
6.
CON
Konjugát: 3 fľaštičky každá s obsahom po 4,5 ml, kozie protihumánne
protilátky IgM, konjugované HRP, pripravený k použitiu, sfarbený na
červeno, obsahuje BSA, phenol, ProClinTM 300 a gentamycín sulfát.
7.
TMB
Substrát TMB: 1 fľaštička s obsahom 10 ml, pripravený k použitiu.
8.
STOP
Roztok na zastavenie reakcie : 2 fľaštičky každá s obsahom po 11 ml,
0,5 M kyselina sírová (H2SO4), pripravený k použitiu.
9.
RF-ABS
Absorbent IgG/Rf: 1 fľaštička s obsahom 4 ml, kozie proti-humánne
protilátky IgG, pripravený k použitiu, obsahuje acid sodíka <0,1 %.
362-VPSK/010512
4
1.
SKLADOVANIE A STABILITA
Materiál/Reagencie
Skúšobná súprava
Stav
neotvorená
Skladovanie
2...8 °C
Mikrotitračná
doštička
otvorená
Kontroly
Premývací roztok
Roztok na riedenie
vzoriek
Konjugát
Substrát TMB
Roztok na
zastavenie reakcie
Absorbent IgG/Rf
otvorené
riedený
otvorený
2...8 °C
v sáčku
s desikanatom
2...8 °C
2...8 °C
2...8 °C
otvorený
otvorený
otvorený
2...8 °C
2...8 °C
2...8 °C
otvorený
2...8 °C
Stabilita
do uplynutia
použiteľnosti
12 týždňov
12 týždňov
12 týždňov
12 týždňov
12 týždňov
12 týždňov
do uplynutia
použiteľnosti
12 týždňov
Reagencie nepoužívajte po uplynutí dátumu ich použiteľnosti.
2.
ĎALŠIE POŽADOVANÉ REAGENCIE A MATERIÁLY, KTORÉ NIE SÚ SÚČÁSŤOU
SÚPRAVY
2.1. Aqua ad iniectabilia (H2O bidest.). Použitie len destilovanej vody
môže negatívne ovplyvniť priebeh testu.
2.2. Mikropipety pro potrebné objemy.
2.3. Čisté sklenené nádoby alebo nádoby z umelej hmoty na riedenie
premývacieho roztoku a vzoriek.
2.4. Vhodné zariadenie na premývanie mikrotitračných doštičiek
multikanálová pipeta alebo premývačka na testy ELISA).
(napr.
2.5. Inkubátor na teplotu 37 °C.
2.6. Fotometer na mikrotitračné doštičky s filtrami na 450 nm a na
620 - 650 nm.
3.
PRÍPRAVA REAGENCIÍ
Pred zahájením testu vytemperujte všetky komponenty testu na izbovú
teplotu.
Stanovte požadovaný počet mikrotitračných jamiek.
362-VPSK/010512
5
3.1. Mikrotitračná doštička
Hliníkový sáčik sa musí po každom vybratí prúžkov s jamkami
spolu s desikantom dokonale uzavrieť. Sklado-vanie a životnosť
nepoužitých mikrotitračných jamiek je uvedená pod bodom 1.
3.1. Premývací roztok
Premiešajte jednu objemovú časť koncentrátu premývacieho roztoku
(10x) s deviatimi časťami aqua ad iniectabilia (napr. 50 ml
koncentrátu roztoku (10x) s 450 ml aqua ad iniectabilia). Na 8
jamiek budete potrebovať 10 ml zriedeného roztoku premývacieho
roztoku.
Kryštály v premývacom roztoku (10x) sa musia rozpustiť zahriatim
(max. 37 °C) a/alebo premiešaním pri izbovej teplote.
Reagencie jedného testu (mikrotitračná doštička, kontroly, konjugát)
sa nesmú zamieňať s reagenciami iných šarží. Oproti tomu sa roztok na
riedenie vzoriek, premývací roztok, absorbent IgG/RF, substrát TMB a
roztok na zastavenie reakcie u všetkýh testov ELISA na chlamýdie a
mykoplazmy môžu v princípe zamieňať.
Reagencie od iných výrobcov sa všeobecne v tomto teste nesmú používať.
Len pri presnom dodržaní
reprodukovateĿné výsledky.
4.
pracovných
predpisov
získate
validné
a
VZORKY
4.1. Test je vhodný pre vzorky séra. Vzorky pacientov uchovávajte
maximálne 7 dní pri teplote 2–8 °C. Dlhšie uchovávanie sa musí
prevádzať pri teplote ≤ -20 °C. Vzorky sa nesmú opakovane
zamrazovať a odmrazovať.
4.2. Aby
sa
predišlo
interferenciám
s vysokými
titrami
IgG
a
revmatoidými faktorami, musí sa previesť absorpcia IgG u všetkých
sér.
4.3. Pred testom sa nemusí prevádzať žiadna úprava séra, napr.
deaktivácia. Testované vzorky séra však nesmú byť kontaminované
mikroorganizmami ani nesmú obsahovať ľudské erytrocyty.
5.
PRACOVNÝ POSTUP
5.A. ABSORPCIA IgG/RF


Poznámka:
Kontroly sú pripravené k použitiu a nemusia sa absorbovať.
Nasledujúce objemy platia pre jednotlivé určenie.
5.A.1.
Sérum: 10 μl séra zrieďte s 490 μl roztokom na riedenie séra
(zriedenie 1:50).
362-VPSK/010512
6
5.A.2.
Absorpcia: zmiešajte 30 μl absorbentu IgG/Rf a 30 μl
zriedeného séra (zriedenie 1:100) a inkubujte 15 minút pri
izbovej teplote.
Alternatíva: Absorpcia sa môže previesť taktiež cez noc pri
2 – 8 °C.
5.A.3.
Zriedenie testu je teraz 1:100.
5.B.
PREVEDENIE TESTU
5.B.1. Otvorte
hliníkový
sáčik
a
vyberte
mikrotitračných jamiek (viď 3.1.).
Mikrotitračné
premývať.
jamky
sú
pripravené
k
požadovaný
použitiu
a
počet
nemusia
sa
5.B.2. Do jamky A1 napipetujte 50 μl roztoku na riedenie vzoriek pre
stanovenie pozadia (viď 6.A.). Do jamiek ďalej napipetujte
v duplikáte 50 μl negatívnej kontroly,
po jednom raze
pozitívnu kontrolu a zriedené vzorky pacienta.
V prípade potreby sa môže mikrotitračná doštička uchovávať pred
ďalším spracovaním vo vlhkej komore pri izbovej teplote max. 30
minút.
5.B.3. Mikrotitračnú doštičku inkubujte 60 minút (± 5 min) pri 37 °C
(± 1 °C) (vlhká komora alebo krycia fólia).
5.B.4. Po inkubácii
premývacieho
naplnili. Po
na filtračnom
premyte každú mikrotitračnú jamku trikrát 200 μl
roztoku. Dbajte na to, aby sa všetky jamky
skončení premývania vyklepte mikrotitračné jamky
papieri.
Jamky nesmú vyschnúť! V práci pokračujte okamžite!
5.B.5. Do všetkých jamiek pridajte konjugát (sfarbený na červeno).
Ak
prevádzate
test
manuálne,
napipetovať 50 μl konjugátu.
musíte
do
každej
jamky
Poznámka:
Pri práci na automatických zariadeniach naprogramujte pre každú
jamku 60 μl konjugátu, lebo v inkubačných komorách týchto
zariadení dochádza s intenzívnemu vyparovaniu.
362-VPSK/010512
7
V rámci validáce testu pre automatické spracovanie sa zistilo,
že tento test je v podstate vhodný aj pre automatické
spracovanie.
Napriek
tomu
odporúčame
verifikovať
jeho
kompatibilitu s prístrojom, na ktorom sa bude pracovať.
5.B.6. Inkubujte znovu 60 minút (± 5 min) pri 37 °C (± 1 °C)
komora alebo krycia fólia).
(vlhká
5.B.7. Po inkubácii premyte mikrotitračné jamky znovu (viď 5.B.4.).
5.B.8. Do všetkých jamiek napipetujte 50 μl roztoku substrátu TMB a
inkubujte 30 minút (± 2 min) pri 37 °C (± 1 °C) v tme (vlhká
komora alebo krycia fólia). Pozitívne vzorky sa sfarbia na
modro.
5.B.9. Reakciu zastavte pridaním 100 μl roztoku na zastavenie reakcie
do každej jamky. Nasleduje zmena farby z modrej na žltú.
Pred fotometrickým meraním vyčistite
jamky a skontrolujte, či v jamkách
vzduchu.
zo spodu mikrotitračné
nie sú žiadne bubliny
Meranie sa musí previesť behem 15 minút po pridaní roztoku pre
zastavenie reakcie.
5.C.
TABUĽKA ABSORPCIE IgG/RF
Údaje pre jedno určenie
10 μl séra
+
490 μl roztoku na riedenie vzoriek
500 μl; zriedenie 1:50

30 μl IgG/Rf-Absorbens
+
30 μl zriedené sérum
60 μl; zriedenie 1:100

Premiešať

Inkubovať 15 minút pri izbovej teplote
alebo cez noc pri 2 – 8 °C

Zriedenie testu 1:100
362-VPSK/010512
8
5.D. TABUĽKA PRACOVNÉHO POSTUPU
Roztok na riedenie
vzoriek
Negatívna kontrola
Pozitívna kontrola
Absorbovaná vzorka
Pozadie
(A1)
Negatívna
kontrola
Pozitívna
kontrola
Absorbovaná
vzorka
50 μl
-
50 μl
-
-
50 μl
Inkubujte 60 minút pri 37 °C, 3 x
Konjugát
50/60 μl*)
50 μl
-
200 μl premyte premývacím roztokom
50/60 μl*)
50/60 μl*)
50/60 μl*)
Inkubujte 60 minút pri 37 °C, 3 x 200 μl premyte premývacím roztokom
TMB-Substrát
50 μl
50 μl
50 μl
50 μl
Inkubujte 30 minút pri 37 °C v tme
Roztok
reakcie
na
zastavenie
100 μl
100 μl
100 μl
100 μl
Fotometrické vyhodnotenie pri 450 nm (referenčná vlnová dĺžka 620 - 650 nm)
*) manuálne/automatické spracovanie (viď 5.B.5.)
6.A. HODNOTENIE TESTU (VALIDITA)







Fotometrické vyhodnotenie sa prevádza pri vlnovej dĺžke
450 nm
(referenčná vlnová dĺžka 620 - 650 nm).
Hodnotu OD pozadia (jamka A1) odčítajte od všetkých hodnôt OD.
Hodnota OD pozadia musí byť < 0,100.
Stredná hodnota OD negatívnej kontroly musí byť < 0,100.
Hodnota OD pozitívnej kontroly musí byť > 0,800.
Cut-off = stredná hodnota OD negatívnej kontroly + 0,380
Šedá zóna = Cut-off ± 10 %
Ak spomínané
zopakovať.
kritériá
validity
neboli
362-VPSK/010512
splnené,
musí
sa
test
9
6.B. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV
6.B.1.
6.B.2.
KVALITATÍVNE
Výsledok
Hodnotenie
OD < šedá zóna
OD Cut-off ± 10%
OD > šedá zóna
negatívne
hraničné
pozitívne
SEMIKVANTITATÍVNE
Cut-off-Index:
OD vzoriek
OD Cut-off
Hodnotenie
< 0,9
0,9 - 1,1
> 1,1
negatívne
hraničné
pozitívne

Hodnoty v šedej zóne sa musia skontrolovať, pričom sa po 14 dňoch
odoberie pacientovi nová vzorka, ktorá sa musí vyšetriť spoločne
s prvou vzorkou séra na pohyb titru.

Výsledky testu sa musia interpretovať spolu s výsledkami IgG a
IgA a v súvislosti s klinickým obrazom pacienta a ďalšími
diagnostickými parametrami.

Vysoké hodnoty hemoglobínu v sére neovpplyňujú výsledky testu.
Oproti tomu môžu vysoké hodnoty lipidov výsledok testu skresliť.

Krížové
reakcie
s heterofilnými
v jednotlivých prípadoch vylúčiť.

Yerstvé
infekcie
EBV
môÿu
za
zapríÿiniÿ falošne pozitívne výsledky IgM.
362-VPSK/010512
protilátkami
urÿitých
nemôžeme
podmienok
10
6.C. ŠPECIFICKÁ INTERPRETÁCIA IgM/IgA/IgG
Možné výsledky
IgM
IgA
IgG
COI*
AU/ml
AU/ml
Interpretácia
>1,1
+
<9
-
<9
-
1.
Sérologický
náznak
ranného
štádia
infekcie alebo polyklonálna stimulácia
buniek B. Kontrola IgM, IgA a IgG po 14
dňoch.
>1,1
+
>11
+
<9
-
2.
Sérologický náznak akútnej
Kontrola IgG po 14 dňoch.
>1,1
+
<9
-
>11
+
3.
Sérologický náznak akútnej infekcie.
>1,1
+
>11
+
>11
+
4.
Sérologický náznak akútnej infekcie.
<0,9
-
>11
+
>11
+
5.
Sérologický
náznak
infekcie2. Kontrola IgA
dňoch.
<0,9
-
<9
-
>11
+
6.
Sérologický
náznak
prebehnutej
infekcie.
V
prípade
klinického
podozrenia kontrola pohybu protilátok
u IgA a IgG.
<0,9
-
>11
+
<9
-
7.
Sérologický
náznak
ranného
štádia
infekcie
alebo
solitárne
perzistujúce IgA3. Kontrola IgM, IgA a IgG po
14 dňoch.
<0,9
-
<9
-
<9
-
8.
Žiaden
sérologický
náznak
prebiehajúcej
alebo
prebehnutej
infekcie.
V
prípade
klinického
podozrenia kontrola IgM, IgA a IgG po
14 dňoch.
infekcie1.
prebiehajúcej
a IgG po 14
* Index Cut-off
Pokyny:
Hraničné hodnoty môžu poukazovať na začínajúce sa alebo odoznievajúce
štádium infekcie. Odporúčame kontrolu po 14 dňoch.
1
Súbežne pozitívny dôkaz IgM a IgA sa pozoruje hlavne často u detí.
2
IgA je v porovnaní s IgM u dospelých spoľahlivějším markerom pre
prebiehajúcu infekciu.
362-VPSK/010512
11
3
V jednotlivých prípadoch môžu solitárne protilátky IgA perzistovať.
Tento imunologický fenomén sa vyskytuje u mnohých bakteriálnych
infekciách. Jeho klinická relevancia sa veľmi obtiažne hodnotí.
7.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI TESTU
Nasledujúce
charakteristiky
diagnostickej evaluácie.
testu
boli
stanovené
v rámci
7.A. ŠPECIFITA A CITLIVOSŤ
Skupina dárcov
Specifita
IgM
M. pneumoniae IgM negatívne
(Referenčný test ELISA/Aggl. test)
séra
100 % (n=40)
Citlivosť
IgM
Skupina dárcov
Séra s protilátkami IgM proti
M. pneumoniae (Referenčný test
ELISA/Aggl. test)
Pacienti s ochorením dýchacích ciest
71 % (n=44)
7.B. PRESNOSŤ
Vzorka
NK
GW
PK
Č. 1
Č. 2
Č. 3
Variácia intraassay
Vzorka
 OD
Odchylka
Variačný
koef.(%)
n
0,028
0,838
1,141
0,033
0,651
1,611
0,008
0,019
0,020
0,004
0,015
0,033
29
2
2
12
2
2
22
22
22
22
22
22
NK
GW
PK
Č.
Č.
Č.
Č.
4
5
6
7
Variácia interassay
(n = 13)
OdchylVariačný
 OD
ka
koef.
(%)
0,017
0,004
24
0,792
0,050
6
0,990
0,035
4
0,021
0,004
19
0,542
0,017
3
1,480
0,062
4
1,409
0,093
7
NK = negatívna kontrola; GW = slabo pozitívna kontrola (nie je současťou
setu); PK = pozitívna kontrola
362-VPSK/010512
12
VŠEOBECNÉ RADY TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE

Aby ste predišli vzájomnej kontaminácii jednotlivých reagentov,
nezamieňajte fľaštičky ani ich skrutkové uzávery.

Reagenty je potrebné ihneď po použití uzavrieť, aby nedošlo k ich
vyparovaniu a mikrobiálnej kontaminácii.

Po skončení testu sa musia reagenty uložiť tak, ako je uvedené
v pokynoch, aby sa zachovala ich garantovaná životnosť.

Aby ste predišli zámene reagentov z iných testovacích systémov
alebo šarží, mali by sa všetky komponenty jedného setu po
jednotlivom použití skladovať spolu v pôvodnom balení (viď aj
3.).
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

Je nevyhnutné dodržiavať miestne predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce.

Reagencie ľudského pôvodu boli testované na HBsAg, na protilátky
proti HIV 1/2 a protilátky proti HCV a bolo zistené, že nie sú
reaktívne. Napriek tomu sa musí s týmito reagenciami a taktiež s
tými, ktoré obsahujú súčasti zvieracieho pôvodu (viď obsah
súpravy), pracovať ako s potenciálne nákazlivými, aby sa predišlo
riziku nákazy.
RADY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE
Zvyšky chemikálií a preparátov sú všeobecne považované za špeciálny
odpad.
Likvidácia
tohoto
druhu
odpadu
sa
riadi
národnými
a
regionálnymi zákonmi a predpismi.
Obráťte sa na orgány miestnej správy alebo na organizácie zaoberajúce
sa odpadmi, ktoré vám podajú informácie, ako treba likvidovať tieto
nebezpečné odpady.
Datum vydania: 01.05.2012
362-VPSK/010512
13
LITERATURA
Clyde, WA: Clinical overview of typical Mycoplasma pneumoniae infections.
Clin Infect Dis 17, 32-36 (1993).
Dionisio D, Valassina M, Uberti M, Fabbri C, Parri F, Saffi EG: Mycoplasma
pneumoniae
non-pulmonary
infection
presenting
with
pharyngitis,
polyarthritis and localized exanthem. Scand J Infect Dis 33, 782-783
(2001).
Döller G, Döller PC, Jacobs E, Schuy W: Zur Differentialdiagnostik von
Infektionen des Respirationstrakts. Diagnose & Labor 43, 21-33 (1993).
Drasbek M, Nielsen PK, Persson K, Birkelund S, Christiansen G: Immune
response to Mycoplasma pneumoniae P1 and P116 in patients with atypical
pneumonia analyzed by ELISA. BMC Microbiol. 4, (2004).
Ferwerda A, Moll HA, de Groot R: Respiratory tract infections by
Mycoplasma pneumoniae in children: a review of diagnostic and therapeutic
measures. Eur J Pediatr 160, 483-491 (2001).
Granström M, Holme T, Sjögren AM, Örtqvist A, Kalin M: The role of IgA
determination by ELISA in the early serodiagnosis of Mycoplasma pneumoniae
infection, in relation to IgG and µ-capture IgM methods. Med Microbiol.
40, 288-292 (1994).
Hammerschlag MR: Mycoplasma pneumoniae infections. Curr Opin Infect Dis
14, 181-186 (2001).
Jacobs E: Das Adhäsin von Mycoplasma pneumoniae: Seine Bedeutung als
Virulenzfaktor in der Pathogenese und in der Diagnostik. Klin Lab 40, 228229 (1994).
Kleemola M, Käyhty H: Increase in titers of antibodies to Mycoplasma
pneumoniae in patients with purulent meningitis. J Infect Dis 146, 284-288
(1982).
Krause DC: Mycoplasma pneumoniae cytadherence: organization and assembly
of the attachment organelle. Trends Microbiol 6, 15-18 (1998).
Seggev JS, Sedmak GV, Kurup VP: Isotype-specific antibody responses to
acute Mycoplasma pneumoniae infection.J Ann Allergy Asthma Immunol. 77,
67-73 (1996).
Sillis M: The limitations of IgM assays in the serological diagnosis of
Mycoplasma pneumoniae infections. J Med Microbiol. 33, 253-258 (1990).
Sotgiu S, Pugliatti M, Rosati G, Deiana GA, Sechi GP: Neurological
disorders associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Eur J
Neurol 10, 165-168 (2003).
362-VPSK/010512
14
Download

Mycoplasma pneumoniae-IgM