Chlamydia pneumoniae-IgA-sELISA medac
Slovenský
0123

431-TMB-VPSK/010512
VÝROBCA
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Fehlandtstraße 3
D-20354 Hamburg
MARKETING
medac
Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH
Geschäftseinheit Diagnostika
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel
Tel.:
Fax:
++49/ 4103 / 8006 - 348
++49/ 4103 / 8006 - 359
ADRESA PRE PRÍJEM OBJEDNÁVOK:
Tel.:
Fax:
++49/ 4103/ 8006-111
++49/ 4103/ 8006-113
431-TMB-VPSK/010512
.
Chlamydia pneumoniae-IgA-sELISA medac
Enzymatický imunologický test na dôkaz protilátok IgA proti
Chlamydia pneumoniae
Katalógové číslo: 431-TMB
LEN PRE DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE IN VITRO
ÚVOD
Chlamýdie patria ku gramnegatívnym bakteriálnym patogénom. Žijú
intracelulárne v epiteliách slizníc, v endoteliách a bunkách hladkých
svalov ciev a podľa najnovjších poznatkov i v niektorých tkaňových
štruktúrach centrálneho nervového systému. Chlamýdie sú závislé na
energeticky bohatých fosfátoch ich hostiteľských buniek, preto sa
označujú ako energetické parazity.
Rod Chlamydia sa vyskytuje v štyroch druhoch: C. trachomatis,
C.
pneumoniae,
C.
psittaci
a
C.
pecorum.
C.
pneumoniae
a
C. trachomatis sú obligátne ľudské patogény. C. psittaci zapríčiňuje
infekcie u človeka a celého radu zvierat. C. pecorum bola doteraz
izolovaná len u zvierat.
C. pneumoniae sa vyskytuje na celom svete. Okrem infektov
podobným
chrípke zahrňuje infekcia C. pneumoniae spektrum ochorení ako
sinusitídu, pharyngitídu, bronchitídu, chronické obštrukčné ochorenia
dýchacích ciest, atypické pneumónie a reaktívnu artritídu. O aktívnej
účasti na astme, sarkoidóze, rakovine pľúc, arterioskleróze, akútnom
infarkte myokardu, mozgovej porážke, skleróze multiplex a neskorých
formách Alzheimerovej choroby sa ešte stále diskutuje.
Podľa Graystona a Saikku (1989), ktorí ako prví popísali tento druh
chlamýdií, prekonáva skoro každý človek vo svojom živote opakovane
infekciu C. pneumoniae. Prevažne slabý a/alebo difúzne prebiehajúci
symptomatický chod infekcie C. pneumoniae zťažuje jej odhalenie, a
preto môže dôjsť ku chronickým priebehom choroby s ťažkými následkami.
Diagnostika infekcií C. pneumoniae sa zakladá na priamom dôkaze
pôvodcu ochorenia, antigénu, nukleových kyselín a na sérológii.
Kultivácie pôvodcu ochorenia zo sterov, ktoré prechádzajú viacerými
pasážmi,
sú
časovo
náročné,
ovládané
len
špecializovanými
laboratóriami a len vo výnimočných prípadoch úspešné. Priama imuno-
431-TMB-VPSK/010512
1
fluorescencia a testy ELISA na antigén sa
pretože vykazujú nízku citlivosť a špecifitu.
používajú
len
zriedka,
Za takzvaný „zlatý štandard“ v druhovošpecifickej serológii je doteraz
považovaná mikroiimunoflurescencia (MIF). Pri tejto metóde sa jedná o
náročnú, subjektívne hodnotenú metódu, ktorá vyžaduje veľa skúseností.
Testy MIF nie sú štandardizované. Rôzne preparácie antigénov a rôzne
kritériá pre cut-off pre prekonanú, nedávnu prebehnutú alebo akútnu
infekciu
vedú
k signifikatným
rozdielom
vo
výsledkoch
rôznych
laboratórií.
Test Chlamydia pneumoniae-sELISA medac je založený na vysoko očistenom
a špecifickom antigéne. Dôkaz protilátok IgM, IgA a IgG proti
C. pneumoniae umožňuje vyjasnenie štátusu infekcie a priebeh liečby.
Test Chlamydia pneumoniae-sELISA medac splňuje podmienky kritérií
štandardizácie, objektivity, reprodukovateľnosti a automatizácie pre
rutinnú diagnostiku v laboratóriách.
431-TMB-VPSK/010512
2
PRINCÍP TESTU
Mikrotitračná
doštička
je
pokrytá
špecifickým
antigénom
C. pneumoniae.
Špecifické
protilátky
proti
C. pneumoniae zo séra pacienta
sa viažu na antigén.
Peroxidázou
konjugované
kozie
protilátky
IgA
sa
viažu na
protilátky IgA (P = peroxidáza).
Inkubácia so substrátom TMB (*).
Reakcia
sa
zastaví
pridaním
kyseliny sírovej. Absorbcia sa
odčíta fotometricky.
Výhody testu
 Vysoká citlivosť a špecifita.
 Lámateľné prúžky s mikrojamkami umožňujú efektívne využívanie
testu.
431-TMB-VPSK/010512
3
OBSAH SÚPRAVY
Katalógové číslo: 431-TMB
1.
MTP
Mikrotitračná doštička: 12 prúžkov každý po 8 jamiek, (označenám
ako CPA, s držiacim rámom a lepenkovým desikantom v alumíniovom
vákuovom
balení),
lámateľné,
dno
tvaru
písmena
U,
pokryté
špecifickým antigénom C. pneumoniae a FKS, hotová k použitiu.
2.
CONTROL
Negatívna kontrola: 1 fľaštička s obsahom 1,5 ml, ľudské sérum,
hotové k použitiu, sfarbené do modra, obsahuje NBCS, fenol, ProClinTM
300 a gentamycín sulfát.
3.
CONTROL +
Pozitívna kontrola: 1 fľaštička s obsahom 1,5 ml, ľudské sérum,
hotové k použitiu, sfarbené do modra, obsahuje BSA, fenol, ProClinTM
300 a gentamycín sulfát.
4.
WB
Premývací roztok: 1 fľaša s obsahom 100 ml, PBS/Tween (10x), pH 7,27,4, obsahuje ProClinTM 300.
5.
BAC-DIL
Roztok na riedenie vzoriek: 1 fľaša s obsahom 110 ml, PBS/Tween/
NBCS, pH 7,0-7,2, hotový k použitiu, sfarbený do modra, obsahuje
ProClinTM 300.
6.
CON
Konjugát: 4 fľaštičky s obsahom každá 4,5 ml, kozie protilátky IgA,
konjugovaný HRP, hotový k použitiu, sfarbený do žlta, obsahuje BSA,
fenol, ProClinTM 300 a gentamycín sulfát.
7.
TMB
Substrát TMB: 1 fľaštička s obsahom 10 ml, hotový k použitiu.
8.
STOP
Roztok na zastavenie reakcie: 2 fľaštičky s obsahom každá 11 ml, 0,5
M kyselina sírová (H2SO4), hotový k použitiu.
431-TMB-VPSK/010512
4
1. SKLADOVANIE A STABILITA
Materiál/Reagent
Skúšobná súprava
Stav
Skladovanie
neotvorená 2...8 °C
Mikrotitračná doštička
otvorená
Kontroly
Premývací roztok
otvorené
zriedený
Stabilita
do uplynutia
použiteľnosti
2...8 °C v sáčku 12 týždňov
s desikantom
2...8 °C
12 týždňov
2...8 °C
12 týždňov
Roztok na riedenie
vzoriek
Konjugát
Substrát TMB
Roztok na zastavenie
reakcie
otvorený
2...8 °C
12 týždňov
otvorený
otvorený
otvorený
2...8 °C
2...8 °C
2...8 °C
12 týždňov
12 týždňov
do uplynutia
použiteľnosti
Reagenty nepoužívajte po uplynutí ich použiteľnosti.
2.
ĎALŠIE POŽADOVANÉ REAGENTY A MATERIÁLY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU
SÚPRAVY
2.1. Aqua ad iniectabilia (bidest. H2O). Použitie len destilovanej vody
môže negatívne ovplyvniť priebeh testu.
2.2. Mikropipety pre potrebné objemy.
2.3. Čisté sklenené nádoby alebo nádoby z umelej hmoty na riedenie
premývacieho roztoku a vzoriek.
2.4. Vhodné zariadenie na premývanie mikrotitračných doštičiek (napr.
multikanálové pipety alebo premývačka na testy ELISA).
2.5. Inkubátor na teplotu 37 °C.
2.6. Fotometer na mikrotitračné doštičky s filtrami na 450 nm a 620 650 nm.
3.
PRÍPRAVA REGENTOV
Pred zahájením testu je potrebné, aby všetky komponenty boli ponechané
pri izbovej teplote, aby nedochádzalo ku kondenzácii.
Stanovte požadovaný počet mikrotitračných jamiek.
3.1. Mikrotitračná doštička
Hliníkový sáčik sa musí po každom vybratí prúžkov s jamkami spolu
s desikantom pevne uzavrieť. Skladovanie a životnosť nepoužitých
mikrotitračných jamik sú uvedené pod bodom 1.
431-TMB-VPSK/010512
5
3.2. Premývací roztok
Premiešajte jednu objemovú časť koncentrátu premývacieho roztoku
(10x) s deviatimi časťami aqua ad iniectabilia (napr. 50 ml
koncentrátu roztoku (10x) s 450 ml aqua ad iniectabilia). Na 8
jamiek budete potrebovať 10 ml zriedeného roztoku premývacieho
roztoku.
Kryštály v premývacom roztoku (10x) sa musia rozpustiť zahriatim
(max. 37 °C) a/alebo premiešaním pri izbovej teplote.
Reagencie jedného testu (mikrotitračná doštička, kontroly, konjugát)
sa nesmú zamieňať s reagenciami iných šarží. Oproti tomu sa roztok na
riedenie vzoriek, premývací roztok, substrát TMB a roztok na
zastavenie reakcie u všetkých testov ELISA na chlamýdie a mykoplazmy
môžu v princípe zamieňať.
Reagencie iných výrobcov sa všeobecne v tomto teste nesmú používať.
Len pri presnom dodržaní
reprodukovateľné výsledky.
4.
pracovných
predpisov
získate
validné
a
VZORKY
4.1. Test je vhodný pre vzorky séra ale nie pre plazmu. Vzorky
pacientov uchovávajte maximálne 7 dní pri teplote 2–8 °C. Dlhšie
uchovávanie sa musí prevádzať pri teplote ≤ -20 °C. Vzorky sa
nesmú opakovane zamrazovať a odmrazovať.
4.2. Pred testom nie je nutné prevádzať žiadnu úpravu séra, napr.
deaktiváciu. Testované vzorky séra však nesmú byť kontaminované
mikroorganizmami ani nesmú obsahovať ľudské erytrocyty.
4.3. Séra sa musia zriediť riediacim roztokom vzoriek v pomere 1:50.
5.A. PRACOVNÝ POSTUP PRI TESTE
5.1. Otvorte hliníkový sáčik a vyberte
titračných jamiek (viz. 3.1.).
požadovaný
počet
mikro-
Mikrotitračné jamky sú hotové k použitiu a nemusia sa premývať.
5.2. Do jamky A1 napipetujte 50 µl roztoku na riedenie vzoriek pre
stanovenie pozadia (viz 6.A.). Do jamiek ďalej napipetujte 50 µl
negatívnej kontroly (do dvoch jamiek), raz pozitívnu kontrolu
(50 µl) a zriedené vzorky pacientov (50 µl), každú do jednej
jamky.
431-TMB-VPSK/010512
6
V prípade potreby je možné uchovávať doštičku pred ďalším
spracovaním maximálne 30 minút vo vlažnej komore pri izbovej
teplote.
5.3. Mikrotitračnú doštičku inkubujte 60 minút ( 5 minút) pri teplote
37 °C ( 1 °C) vo vlhkej komore alebo pod uzavretou inkubačnou
kryciou fóliou.
5.4. Po inkubácii premyte každú mikrotitračnú jamku trikrát 200 µl
premývacieho roztoku. Pri premývaní dbajte na to, aby sa všetky
jamky poriadne naplnili. Po premytí vyklepte mikrotitračné jamky
na filtračnom papieri.
Jamky nesmú vyschnúť! S prácou pokračujte okamžite!
5.5. Do všetkých jamiek pridajte konjugát (sfarbený do žlta).
Ak prevádzate test manuálne, do každej jamky musíte napipetovať
50 µl konjugátu.
Poznámka:
Pri práci s automatickými zariadeniami musíte do každej jamky
napipetovať 60 µl konjugátu, lebo v inkubačných komorách týchto
zariadení dochádza k intenzívnemu vyparovaniu.
V rámci validovania sa ukázalo, že tento test je v podstate
vhodný aj na automatické spracovanie. Napriek tomu odporúčame
verifikovať jeho kompatibilitu s prístrojom, na ktorom sa bude
pracovať.
5.6. Inkubujte znovu 60 minút ( 5 minút) pri teplote 37 °C ( 1 °C) vo
vlhkej komore alebo pod uzavretou inkubačnou krycou fóliou.
5.7. Po inkubácii premyte mikrotitračné jamky (viz 5.4.) znovu.
5.8. Do všetkých jamiek napipetujte 50 µl roztoku substrátu TMB a
inkubujte 30 minút ( 2 minúty) pri teplote 37 °C ( 1 °C) vo
vlhkej komore alebo pod uzavretou inkubačnou krycou fóliou.
Pozitívne vzorky sa sfarbia do modra.
5.9. Reakciu zastavte pridaním do každej jamky 100 µl roztoku
zastavenie reakcie. Pozitívne vzorky sa sfarbia do žlta.
na
Pred fotometrickým meraním vyčistite zo spodu mikrotitračné prúžky a
zkontrolujte, či v jamkách nie sú žiadne bublinky vzduchu.
Meranie je nutné previesť
zastavenie reakcie.
do
15
minút
431-TMB-VPSK/010512
po
pridaní
roztoku
pre
7
5.B. TABUĽKA ZNÁZORŇUJÚCA PRACOVNÝ POSTUP
Roztok na riedenie
vzoriek
Negatívna kontrola
Pozitívna kontrola
Vzorka
Pozadie
(jamka A1)
50 µl
Negatívna
kontrola
-
Pozitívna
kontrola
-
Vzorka
-
50 µl
-
50 µl
-
50 µl
-
Inkubujte 60 minút pri teplote 37 °C, 3 x premyte 200 µl premývacieho
pufru
Konjugát
50/60 µl*)
50/60 µl*)
50/60 µl*)
50/60 µl*)
Inkubujte 60 minút pri teplote 37 °C, 3 x premyte 200 µl premývacieho
pufru
Substrát TMB
50 µl
50 µl
50 µl
50 µl
Inkubujte 30 minút pri teplote 37 °C v tme
Roztok na
zastavenie reakcie
100 µl
100 µl
100 µl
100 µl
Fotometrické odčítanie hodnoty opt. density pri 450 nm (ref. vln.
dĺžka 620 - 650 nm).
*) manuálny/automatický postup (viz 5.5.)
6.A. HODNOTENIE TESTU (VALIDITA)







Odčítajte hodnotu optickej density (OD) pri vlnovej dĺžke 450 nm
(referenčná vlnová dĺžka 620 - 650 nm).
Od všetkch hodnôt OD odpočítajte OD pozadia (jamka A1).
Hodnota OD pozadia musí byť < 0,100.
Stredná hodnota OD negatívnej kontroly musí byť < 0,100.
Hodnota OD pozitívnej kontroly musí byť > 0,800.
Cut-off = stredná hodnota OD negatívnej kontroly + 0,390
Šedá zóna = Cut-off  10 %
Ak spomínané
zopakovať.
kritériá
validity
neboli
431-TMB-VPSK/010512
splnené,
musí
sa
test
8
6.B. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
6.B.1.
KVALITATÍVNE
Výsledok
Hodnotenie
OD < šedá zóna
OD cut-off ± 10 %
OD > šedá zóna
6.B.2.
negatívna
hraničná
pozitívna
SEMIKVANTITATÍVNE
Cut-off-Index:
OD vzorky
Cut-off
Hodnotenie
< 0,9
0,9 – 1,1
> 1,1
negatívna
hraničná
pozitívna

Séra s hodnotami OD v šedej zóne je potrebné po 14 dňoch znovu
skontrolovať spoločne s novoodobratým sérom, aby sa zistil pohyb
titru.

Výsledky testu je treba interpretovať vždy spoločne s IgG a IgM a
s
klinickým
obrazom
pacienta
a
ďalšími
diagnostickými
parametrami.

Vysoké koncentrácie hemoglobínu,
neovplyvňujú výsledky testu.

Krížové reakcie s protinukleárnymi protilátkami, heterofilnými
protilátkami a protilátkami proti C. psittaci a C. trachomatis sa
v jednotlivých prípadoch nedajú vylúčiť.
bilirubínu
431-TMB-VPSK/010512
a
lipidov
v sére
9
6.C. ŠPECIFICKÁ INTERPRETÁCIA IgM-/IgA-/IgG
Možné výsledky
IgM
IgA
IgG
COI*
COI
COI
Interpretácia
>1,1
+
<0,9
-
<0,9
-
1.
Sérologický
náznak
ranného
štádia
infekcie alebo polyklonálna stimulácia
buniek B. Kontrola IgM, IgA a IgG po
14 dňoch.
>1,1
+
>1,1
+
<0,9
-
2.
Sérologický náznak akútnej
Kontrola IgG po 14 dňoch.
>1,1
+
<0,9
-
>1,1
+
3.
Sérologický náznak akútnej infekcie.
>1,1
+
>1,1
+
>1,1
+
4.
Sérologický náznak akútnej infekcie.
<0,9
-
>1,1
+
>1,1
+
5.
Sérologický
náznak
1
infekcie . Kontrola IgA
dňoch.
<0,9
-
<0,9
-
>1,1
+
6.
Sérologický
náznak
prebehnutej
infekcie.
V
prípade
klinického
podozrenia kontrola pohybu protilátok
u IgA a IgG.
<0,9
-
>1,1
+
<0,9
-
7.
Sérologický
náznak
ranného
štádia
infekcie
alebo
solitárne
perzistujúce IgA2. Kontrola IgM, IgA a IgG po
14 dňoch.
<0,9
-
<0,9
-
<0,9
-
8.
Žiaden
sérologický
náznak
prebiehajúcej
alebo
prebehnutej
infekcie3.
V
prípade
klinického
podozrenia kontrola IgM, IgA a IgG po
14 dňoch.
infekcie.
prebiehajúcej
a IgG po 14
* Index Cut-off
Poznámka:
Hraničné hodnoty môžu poukazovať na začínajúce sa alebo
štádium infekcie. Odporúčame kontrolu po 14 dňoch.
431-TMB-VPSK/010512
odoznievajúce
10
1
Prebiehajúca infekcia môže znamenať:
- chronická infekcia s perzistujúcimi agens: Hodnoty COI protilátok
zostávajú konštantné celé týždne.
- akútna infekcia: Hodnoty COI protilátok prudko vzrastajú.
- vysoké koncentrácie IgG: akútna infekcia sa nedá vylúčiť. Podľa
Graystona et al. (1989) hovoria titry MIF-IgG ≥ 1:512 v prospech
akútnej infekcie.
2
V jednotlivých prípadoch môžu solitárne protilátky IgA perzistovať.
Tento imunologický fenomén sa vyskytuje u mnohých bakteriálnych
infekciách. Jeho klinická relevancia sa veľmi obtiažne hodnotí.
3
V prípade čerstvých akútnych infekcií vyvolaných C. pneumoniae môže
byť sérologický nález napriek klinickým príznakom a pozitívnemu
dôkazu agens negatívny. V prípade potreby sérologického potvrdenia
pozitívneho
dôkazu
agens
popr.
priebehu
tvorby
protilátok
odporúčame po 14 dňoch previesť kontrolu na sérologickú konverziu.
431-TMB-VPSK/010512
11
7.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI TESTU
V rámci
diagnostickej
charakteristiky testu.
evaluácie
boli
stanovené
nasledujúce
7.A. ŠPECIFITA A CITLIVOSŤ
Pre stanovenie špecifity boli použité séra pacientov, u ktorých nebolo
žiadne podozrenie na respiračnú infekciu. Testom MIF neboli dokázané
žiadne protilátky proti C. pneumoniae.
Pre stanovenie citlivosti boli použité séra pacientov s klinickým
podozrením na respiračnú infekciu. U všetkých meraných sér boli testom
MIF dokázané protilátky proti C. pneumoniae.
Špecifita
Skupina dárcov
Pacienti
bez
repiračných
infekcií,
žiadne
protilátky
proti C. pneumoniae testom MIF
IgA
IgG
93 % (n=86)
95 % (n=42)
Citlivosť
Skupina dárcov
Pacienti s repiračnými infekciami, všetky séra obsahujú
protilátky proti C. pneumoniae
v teste MIF
IgA
IgG
95 % (n=74)
99 % (n=117)
431-TMB-VPSK/010512
12
7.B. PRESNOSŤ
Vzorky
NK
SP
PK
Č. 1
Č. 2
Variácia intra-assay
Stredná
OD
0,026
0,538
1,251
0,169
1,419
Vzorky
S
VK (%)
n
0,011
0,022
0,037
0,012
0,057
42
4
3
7
4
21
21
21
21
21
NK
SP
PK
Č. 3
Č. 4
Variácia
(n
Stredná
OD
0,027
0,533
1,243
0,663
0,975
inter-assay
= 11)
S
VK (%)
0,007
0,045
0,110
0,048
0,092
26
8
9
7
9
NK = negatívna kontrola; SP = slabo pozitívna kontrola (nie je obsiahnutá v
súprave), PK = pozitívna kontrola
VŠEOBECNÉ RADY TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE

Aby ste predišli vzájomnej kontaminácii jednotlivých reagentov,
nezamieňajte fľaštičky ani ich skrutkové uzávery.

Reagenty je potrebné ihneď po použití uzavrieť, aby nedošlo k ich
vyparovaniu a mikrobiálnej kontaminácii.

Po skončení testu sa musia reagenty uložiť tak, ako je uvedené
v pokynoch, aby sa zachovala ich garantovaná životnosť.

Aby ste predišli zámene reagentov z iných testovacích systémov
alebo šarží, mali by sa všetky komponenty jedného setu po
jednotlivom použití skladovať spolu v pôvodnom balení (viď aj
3.).
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

Je nevyhnutné dodržiavať miestne predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce.

Reagencie ľudského pôvodu boli testované na HBsAg, na protilátky
proti HIV 1/2 a protilátky proti HCV a bolo zistené, že nie sú
reaktívne. Napriek tomu sa musí s týmito reagenciami a taktiež s
tými, ktoré obsahujú súčasti zvieracieho pôvodu (viď obsah
súpravy), pracovať ako s potenciálne nákazlivými, aby sa predišlo
riziku nákazy.
RADY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE
Zvyšky chemikálií a preparátov sú všeobecne považované za špeciálny
odpad.
Likvidácia
tohoto
druhu
odpadu
sa
riadi
národnými
a
regionálnymi zákonmi a predpismi.
Obráťte sa na orgány miestnej správy alebo na organizácie zaoberajúce
sa odpadmi, ktoré vám podajú informácie, ako treba likvidovať tieto
nebezpečné odpady.
Dátum vydania: 01.05.2012
431-TMB-VPSK/010512
13
LITERATÚRA
Balin, B.J., Gérard, H.C., Arking, E.J., Appelt, D.M., Branigan, P.J.,
Abrams, J.T., Whittum-Hudson, J.A., Hudson, A.P.: Identification and
localization of Chlamydia pneumoniae in the Alzheimer’s brain. Med.
Microbiol. Immunol. 187, 23-42 (1998).
Christiansen, G., Boesen, T., Hjerno, K., Daugaard, L., Mygind, P.,
Madsen, A.S., Knudsen, K., Falk, E., Birkelund, S.: Molecular biology
of
Chlamydia
pneumoniae
surface
proteins
and
their
role
in
immunopathogenicity. Am. Heart J. 138, 491-495 (1999).
Danesh, J., Collins, R., Peto, R.: Chronic infections and coronary
heart disease: is there a link? Lancet 350, 430-436 (1997).
Elkind, M.S., Lin, I.F., Grayston, J.T., Sacco, R.L.: Chlamydia
pneumoniae and the risk of first ischemic stroke. The Northern
Manhattan stroke study. Stroke 31, 1521-1525 (2000).
Gérard, H.C., Schumacher, H.R., El-Gabalawy, H., Goldbach-Manksy, R.,
Hudson, A.P.: Chlamydia pneumoniae present in the human synovium are
viable and metabolically active. Microb. Pathog. 29, 17-24 (2000).
Grayston, J.T.: Epidemiology of Chlamydia pneumoniae (TWAR). In:
Chlamydia Research. Angelika Stary (ed.). Proceedings of the Third
Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Vienna,
Austria, 11.-14. September, 211-214 (1996).
Grayston, J.T., Aldous , M.B., Easton, A., Wang, S.P., Kuo C.C.,
Campbell, L.A., Altman, J.: Evidence that Chlamydia pneumoniae causes
pneumonia and bronchitis. J. Infect. Dis. 168, 1231-1235 (1993).
Gupta, S., Leatham, E.W., Carrington, D., Mendall, M.A., Kaski, J.C.,
Camm, A.J.: Elevated Chlamydia pneumoniae antibodies, cardiovascular
events, and azithromycin in male survivors of myocardial infarction.
Circulation 96, 404-407 (1997).
Gurfinkel, E., Bozovich, G., Daroca, A., Beck, E., Mautner, B.:
Randomised trial of roxithromycin in non-Q-wave coronary syndromes:
ROXIS pilot study. Lancet 350, 404-407 (1997).
Hahn, D.L., Peeling, R.W., Dillon, E., McDonald, R., Saikku, P.:
Serologic markers for C. pneumoniae in asthma. Ann. Allergy Asthma
Immunol. 84, 227-233 (2000).
Hunter, S.F., Hafler, D.A.: Ubiquitous pathogens: Links between
infection and autoimmunity in MS? Neurology 55, 164-165 (2000).
Kuo, C. C., Jackson, L.A., Campbell, L.A., Grayston, J.T.: Chlamydia
pneumoniae(TWAR). Clin. Microbiol. Rev. 8, 451-461 (1995).
431-TMB-VPSK/010512
14
Layh-Schmitt, G., Bendl, C., Hildt, U., Dong-Si, T., Jüttler, E.,
Schnitzler, P., Grond-Ginsbach, C., Grau, A.J.: Evidence for infection
with Chlamydia pneumoniae in a subgroup of patients with multiple
sclerosis. Ann. Neurol. 47, 652-655 (2000).
Maass, M., Bartels, C., Engel, P.M., Mamat, U., Sievers, H.H.:
Endovascular presence of viable Chlamydia pneumoniae is a common
phenomenon in coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 31, 827832 (1998).
Muhlestein,
J.B.:
The
link
between
Chlamydia
pneumoniae
atherosclerosis. Infect. Med. 14, 380-382, 392, 426 (1997).
and
Saikku, P.: Chronic Chlamydia pneumoniae infections. In: Chlamydia
Research. Angelika Stary (ed.). Proceedings of the Third Meeting of
the European Society for Chlamydia Research, Vienna, Austria, 11.-14.
September. 215-218 (1996).
Saikku, P., Leinonen, M., Mattila, K., Ekman, M.R., Nieminen, M.S.,
Mäkela, P.H., Huttunen, J.K., Valtonen, V.: Serological evidence of an
association of a novel Chlamydia, TWAR, with chronic coronary heart
disease and acute myocardial infarction. Lancet 2, 983-986 (1988).
Saikku, P., Leinonen, M., Tenkanen, L., Linnanmäki, E., Ekman, M.R.,
Manninen, V., Manttari, M., Frick, M.H., Huttunen, J.K.: Chronic
Chlamydia pneumoniae infection as a risk factor for coronary heart
disease in the Helsinki Heart Study. Ann. Intern. Med. 116, 272-278
(1992).
Samra, Z., Soffer, Y.: IgA antichlamydial antibodies as a diagnostic
tool for monitoring of active chlamydial infection. Eur. J. Epidemiol.
8, 882-884 (1992).
Schumacher, H.R.: Chlamydial Arthritis. In: Chlamydia Research. Pekka
Saikku (ed.). Proceedings of the 4th Meeting of the European Society
for Chlamydia Research, Helsinki, Finland, 20.-23. August. 229 (2000).
Sriram, S., Stratton, C.W., Yao, S.: Chlamydia pneumoniae infection in
the central nervous system in multiple sclerosis. Ann. Neurol. 46, 614 (1999).
Stille, W., Just-Nübling, G.: Argumente für eine Antibiotika-Therapie
der Arteriosklerose. Chemotherapie Journal 6, 1-5 (1997).
431-TMB-VPSK/010512
15
Download

Chlamydia pneumoniae-IgA