MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE
Exploatácia turistických atraktivít mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Autori: Milena Švedová, Jana Mitríková, Daniela Matušíková, Kristína Šambronská, Branislav A. Švorc,
Anna Šenková, Jaroslava Gburová, Magdaléna Gričová
Recenzenti: doc. Ing. Štefan Kireta, CSc., PaedDr. Ivan Uher, PhD.
Počet autorských hárkov: 5,6
Špeciálne vydanie Mladej vedy je vydané v kategórii ABB ako štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru
vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách.
Január 2014 (číslo 3, špeciálne vydanie)
Ročník prvý
ISSN 1339-3189
Kontakt: [email protected], tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk
Fotografia na obálke: Jarný Prešov 2012. © Branislav A. Švorc, foto.branisko.at
REDAKČNÁ RADA
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.(Katedra environmentálneho manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Dr. Pavel Chromý, PhD. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Univerzita Karlova, Praha)
doc. PaedDr. Peter Čuka, PhD. (Katedra cestovního ruchu, Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. Paul Robert Magocsi (Chair of UkrainianStudies, University of Toronto; Royal Society of Canada)
Ing. Lucia Mikušová, PhD. (Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (Ekomos s. r. o., Prešov)
prof. Ing. PhDr. Róbert Štefko, PhD. (Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita, Prešov)
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., predseda (Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov)
doc. Ing. Petr Tománek, CSc. (Katedra veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava)
REDAKCIA
Mgr. Richard Nikischer (Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha)
Mgr. Branislav A. Švorc, šéfredaktor (Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov)
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF, Nitra)
Mgr. Veronika Zuskáčová (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno)
VYDAVATEĽ
Vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, s. r. o.,
www.universum-eu.sk, Javorinská 26, 080 01 Prešov, Slovensko
© Magazín Mladá veda / Young Science. Akékoľvek šírenie a rozmnožovanie textu, fotografií, údajov a iných
informácií je možné len s písomným povolením redakcie.
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
Použitá literatúra
1. Fotografie mesta Prešov: Branislav A. Švorc. www.foto.branisko.at
2. ALI TAHA, V. – ŠENKOVÁ, A. 2012. Analiza faktycznego wplywu kryzysu ekonomicznego na
podmioty turystyczne na Slowacji. In Gospodarka regionalna i turystyka. zeszyt 10 (2012), s. 331337. ISSN 1733-4314.
3. BARTÁKOVÁ, G. 2006. Marketingový manažment. [online]. [cit. 2009-12-29], Dostupné na
internete: http://%20Marketing%20manazment/MrktMng-Tema6-Znacka-N2006OCR.pdf
4. BERNÁTOVÁ, M. 2001. Marketing území. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. 100 s.
ISBN 80-8055-607-5.
5. BRANDON, B. - BRANDON, W. R. 2008. Best of The ELearning Guild's Learning Solutions:
Top Articles from the EMagazine's First Five Years. San Francisco: John Wiley and Sons, 2008. 9
s. ISBN 9780470239629
6. Citywalk. On-line. Dostupné na: http://www.prerov.eu/cs/turista/tipy-na-vylet/citywalk/,
citované 20.10.2013
7. Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. 1972. Paríž. (on
– line). Dostupné na http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf. Citované dňa 11.10.2013.
8. ČIMO, J. 2002. Marketingové aplikácie. Bratislava: Ekonóm, 2002. 275 s. ISBN 80-225-1640-6.
9. DROBNÁ, D., MORÁVKOVÁ, E., 2007. Cestovní ruch. Praha: Fortuna, 2007. ISBN 80-7168901-7.
10. ĎURÍČEK, M. 2007. Vademecum turizmu a rekreácie. Rožňava : Roven, 2007. 191s. ISBN 97880-89168-21-7.
11. eGoverment, 2013. Portál informačného systému samosprávy mesta Prešov (Demografia).
[online].
2013.
[cit.
2013-10-22].
Dostupné
na
internete:
http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=161:0:
12. FORETOVÁ, V., FORET, M. 1996. Komunikující město. Brno: Masarykova univerzita v Brně,
1996. 108 s. ISBN 80-210-1287-0.
13. GALVASOVÁ, I. a kol., 2008. Průmysl cestovního ruchu. Prvé vydanie. Praha: Ministerstvo pre
miestny rozvoj, 2008. 264 s. ISBN 978-80-87147-06-1.
14. GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. 2012. Analýza vnímania ceny a cenovej politiky z pohľadu
slovenského spotrebiteľa v nadväznosti na svetovú finančnú krízu a meniacu sa politickú situáciu
v Slovenskej republike. Prešov: Bookman, s.r.o., 2013. 138 s. ISBN 978-80-89568-58-1.
15. GEUENS, M. - VAN DEN BERGH, J. 2003. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003.
ISBN 8024702541
16. GISPLAN, 2013. Geografický informačný systém mesta Prešov. [online]. 2013. Cit. 2013-12-12].
Dostupné na internete: http://mapa-presov.gisplan.sk/
17. GÚČIK, M. 2010. Cestovný ruch : Úvod do štúdia. Banská Bystrica : DALI-BB, s.r.o. Banská
Bystrica, 2010. 308s. ISBN 978-80-89090-80-8.
1. HALÁSOVÁ, M. 2013.:Honba za pokladmi kraja: Veľká letná hra už odštartovala, získajte pas
hľadača. On-line. [cit. 2013-06-02] Dostupné na : http://poprad.dnes24.sk/honba-za-pokladmi-vpsk-v-sutazi-mozete-ziskat-aj-pas-hladaca-156905, zo dňa 29.10.2013
18. HARČÁR, J. 1972. Šarišská vrchovina – fyzickogeografická analýza. Geografické práce, roč. 3, č.
1 - 2, SPN Bratislava, s. 268.
19. HARČÁR, J. – NOVODOMEC, R. 1991. Geomorfológia okresu Prešov. Zborník PdF v Prešove
UPJŠ v Košiciach, Prírodné vedy, XXIII., zv. 1, Geografia, Prešov, s. 7-30.
20. HARČÁR, J., MATLOVIČ, R., MICHAELI, E., KANDRÁČOVÁ, V., 1998, Prešov. Prešovský
okres. Prešovský kraj. Geografické exkurzie. FHPV PU Prešov.
75
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
21. HASPROVÁ, M. a kol. 2005. Marketing miest a obcí. Bratislava: Ekonomická univerzita
v Bratislave, Obchodná fakulta, 2005. 139 s. ISBN 80-225-2045-4.
22. HEALEY, M. 2008. Co je branding?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-167-6
23. HOCHMUTH, Z., LACOVÁ, A., MATLOVIČ, R., 1994: Vlastiveda Prešova. 1. Vyd. Prešov.
UPJŠ v Košiciach – PdF v Prešove, 1994, 83 s. ISBN 80-7097-293-9.KMECO, Ľ. 2003. Sociálnoekonomické účinky mestského cestovného ruchu na Slovensku. Banská Bystrica : Edičná komisia
Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2003. 148s. ISBN 80-8055-765-9.
24. HORNER, S., SWARBROOKE, J. 2003. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného
času : aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0202-9.
25. HORVÁTHOVÁ, M. 2010. Marketing a jeho uplatnenie v samospráve. Prešov: Fakulta
manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 107 s. ISBN 978-80-555-0183-3.
26. CHARTA,
Kultúrny
turizmus.Mexiko.
1999.
On-line.
Dostupne
na
:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/icomos
27. IMHD. 2013. Oficiálna stránka, . [online]. 2013. [cit. 2013-11-29]. Dostupné na internete:
http://www.imhd.zoznam.sk/po/mhd.html
28. IŠTOK, R. 1998. Humánnogeogafický polohový potenciál Prešova v historickogeografickom
kontexte. In Urbánne a krajinné štúdie Nr. 3. S. 145-154. ISBN 80-88885-80-9, Prešov : FF PU.
29. KASPAR, C. 1995. Základy cestovného ruchu. 1. vyd. Banská Bystrica : Trian, 1995. 142 s. ISBN
80-901166-5-5
30. KELLER, K. L. 2007, Strategické rizení značky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3,
str. 70-71
31. KLAMÁR,R., ROSIČ,M.: Potenciál cestovného ruchu regiónov Prešovského samosprávneho
kraja. Dostupné na: http://www.unipo.sk/public/media/13200/Potenci%C3%A1l%20CR%20
regi%C3%B3nov%20Pre%C5%A1ovsk%C3%A9ho%20krja.pdf
32. KMECO, Ľ. 2006. Využitie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu : Rukoväť k predmetu
Dejiny kultúry. Banská Bystrica : Edičná komisia Ekonomickej fakulty UMB v BanskejBystrici,
2006. 104s. ISBN 80-8083-245-5.
33. KMECO, Ľ. 2003. Sociálno-ekonomické účinky mestského cestovného ruchu na Slovensku.
Banská Bystrica : Edičná komisia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2003. 148s.
ISBN 80-8055-765-9.
34. KROGMANN, A. 2001. Nitra ako centrum cestovného ruchu (na príklade návštevnosti hotela
Olympia). In: Geografie XII: Geografické aspekty strědoevropského prostoru. Předpoklady vstupu
ČR a SR do Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, s. 79-84. ISBN 80-210-2664-2.
35. KROGMANN, A. 2006. Využitie modelov v geografii cestovného ruchu na príklade
pohraničných miest Komárno a Štúrovo. In: Acta eoconomica 19: cestovný ruch ako
interdisciplinárny jav a jeho výskum. Banská Bystrica: UMB, s. 108-114, ISBN 80-8083-211-0.
36. KŘÍŽEK, Z. 2008. Jak psát reklamní text. Praha: Grada, 2008. ISBN 8024724529
37. KULLA, M. 2007. Charakteristika vybraných foriem CR v meste Košice a jeho zázemí.
Geograpfia cassoviensis I., Ústav geografie PF UPJŠ Košice, s. 107 - 112. ISSN 1337-6748, ISBN
978-80-7097-700-2.
38. KUNC, J., VYSTOUPIL, P. (2005): Vinařská turistika v České republice - regionálně geografické
aspekty. In: Sborník z VIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova
univerzita, s. 265-270. ISBN 80-210-3888-8.
39. KOLEKTÍV AUTOROV, 2005: Stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku
2013 schválená uznesením vlády SR c. 632 zo dna 24. augusta 2005, Bratislava, s. 41
76
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
40. LUKÁČOVÁ, A. 2003. Procesy rezidenčnej suburbanizácie s osobitným zreteľom na územie
Prešova. In Študentská vedecká konferencia organizovaná pri príležitosti 50. výročia Slovenskej
akadémie vied : zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov. Bratislava : SAV s. 41.
41. LUKNIŠ, M. a kol. 1972. Slovensko – Príroda 2, Bratislava, Obzor, 917 s.
42. Malokarpatská vinná cesta. On-line. Dostupné na : http://www.mvc.sk/marketing-regionalnychproduktov-cr/articles/marketing-regionalnych-produktov-cr, citované 30.10.2013
43. MARIOT, P. 1983. Geografia cestovného ruchu. Bratislava. Vydavateľstvo SAV.
44. MATLOVIČ, R. 1998. Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. 1. Vyd. Prešov: FHPV PU,
1998, 261 s. ISBN 80-88885-33-7.
45. MATLOVIČ, R. 2006. Prešov dnes. In Sprievodca po historickom Prešove. 2. Vyd. Prešov:
Universum Prešov, 2006. ISBN 80-89046-35-5, s. 166-170.
46. MEDVECKÁ, M. 2006.: Obnova kultúrneho dedičstva – predpoklad atraktívnej ponuky
cestovného ruchu vo vidieckych oblastiach. Citované 10.0.2013. 2006. Dostupné
na:http://agroturist.sk/konferencia/files/Program.pdf
47. MICHAELI, E. 2000. Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. In Urbánne a krajinné
štúdie Nr. 3. S. 388-401. ISBN 80-88885-80-9, Prešov : FF PU.
48. MICHALOVÁ, V. a kol. 2001. Služby a cestovný ruch : súvislosti, špecifiká, cesta rozvoja.
Bratislava : Sprint vfra, 2001. 524 s. ISBN 80-88848-78-4.
49. NAGY, K. 2009. Ako vytvárať turistické produkty. Miškolc. On-line. Dostupné na: www.huskcbc.eu. November - December 2009. Citované : 27.10.2013
50. OTRUBOVÁ, E. 1996. Humánna geografia II (zahraničný obchod, cestovný ruch). Bratislava
(univerzita Komenského).
51. ORIEŠKA, J. 2007. Sprievodcovská činnosť v cestovnom ruchu. 1.vyd. Banská Bystrica: Dali BB, 2007. 189 s. ISBN 978-80-89090-35-8
52. ORIEŠKA, J. 2010. Služby cestovného ruchu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
2010. 150s. ISBN 978-80-10-01831-4.
53. ORIEŠKA, J. 2011. Služby v cestovnom ruchu 1.časť. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism.
ISBN 978-80-89090-93-8.
54. PALATKOVÁ, M., ZICHOVÁ, J. 2011. Ekonomika turismu. Prvé vydanie. Praha: Grada
Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3748-5.
55. PATÚŠ, P., GÚČIK, M., VETRÁKOVÁ, M., KUČEROVÁ, J. 1997. Manažment regiónu a
strediska cestovného ruchu. Banská Bystrica : Cestovateľ, 1997. 151 s. ISBN 80-967649-1-8.
56. PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: Eurounion, 2005. 132 s.
ISBN 80-88984-72-6.
57. PODAL, J. - KUNC, J. a VAŠKOVÁ, L. (2010) Kulturní cestovní ruch v urbánním prostředí:
Příklad města Brna.
58. POPJAKOVÁ, D., MADZIKOVÁ, A. (1997): Možnosti rozvoja cestovného ruchu na území
slovenskej časti Karpatského euroregiónu. In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 2, ITHM PU, FF PU,
Ateliér Archus Prešov, s. 259-270
59. PREŠOV. 2013. Všeobecné informácie. Oficiálna stránka mesta Prešov. [online]. 2013. [cit.
2013-10-22]. Dostupné na internete: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=2891
60. Prešov [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=9944
61. ROSENBERG, J. M. 1993. Dictionary of business and management. New York: Wiley,1993.
ISBN 0471578126
62. SAD-PO. 2013. Oficiálna stránka, [online]. 2013. [cit. 2013-10-22]. Dostupné na internete:
http://www.sad-po.sk
77
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
63. SLÁDEK, G. 1997. Podnikanie v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava: EPOS. ISBN 80-8057011-6.
64. STORCH, B. 2008. What Do You Think about Brand Communities?: An Insight of Consumers'
Perception Towards Brand Communities and the Idea of Mutual Benefits. Mníchov: GRIN
Verlag, 2008. ISBN 9783640176717
65. STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. 1.vyd. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN
80-967589-0-X
66. SZABÓ, G. 1996. Znečistenie ovzdušia oblasti Prešov. Manuscript.
67. ŠAMBRONSKÁ, K., MATUŠÍKOVÁ, D. 2011. Price and pricing policy in tourism - on the
example of cultural tourism, rural tourism and agrotourism. In Euro, prices and price perception in
Slovak republic during the global financial crisis [elektronický zdroj], Prešov: Department of
marketing and international trade, Faculty of management, University of Prešov in Prešov, 2011, 9
s., ISBN 978-80-555-0496-4.
68. ŠAMBRONSKÁ, K. 2012. Marketingová komunikačná politika v oblasti významných kultúrnohistorických pamiatok pri rozvoji cestovného ruchu v zaostávajúcich regiónoch. Prešov :
Bookman, s.r.o, 2012. 153s. ISBN 978-80-89568-17-8.
69. Šariš [online].[cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.saris.eu.sk/presov/sk/pamiatky.html
70. Šarišská špacírka. 2007. on-line. Dostupné na: http://www.sarisskaspacirka.sk/portal/index.php,
citované 4.11.2013
71. ŠENKOVÁ, A. 2013. Hotelová gastronómia. Prešov: Bookman, s.r.o, ISBN 978-80-8165-008-6
72. ŠVORC, P. a kol., 1999. Sprievodca po historickom Prešove. Prešov : UNIVERSUM, 2006.
73. ŠVORC, P. a kol., 1999. Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova.
Prešov: UNIVERSUM.
74. TEJ, J. 1998. Historické výrobné stavby ako atribúty regionálnej identity v regióne Prešov –
Solivar. In Zborník vedeckých prác z konferencie Medzinárodné vedecké dni '98, Nitra, máj 1998 :
sekcie Regionálny rozvoj a cestovný ruch, Tvorba a ochrana životného prostredia. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. s. 179-182, ISBN 80-7137-483-0.
75. Turistický produkt. on-line. Dostupné na: http://www.centrumrozvoje.eu/nase-projekty/archivprojektu/stezkami-barunky-a-polanickeho-medveda/turisticky-produkt/, citované dňa 30.10.2013
76. VOZÁR, J., BEZÁK V. a kol.1996: Geologická mapa Slovenskej republiky 1:1 000 000, 1998,
MŽP SR Geologická služba SR na základe geologickej mapy Slovenska 1:500 000, Biely a kol.,
ISBN 80-85 34-82-7.
77. VYSTOUPIL, J., HOLEŠINSKÁ, A., KUNC, J., MARYÁŠ, J., SEIDENGLANZ, D., ŠAUER,
M., TONEV, P., VITURKA, M. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
78. VYSTOUPIL, J. a KUNC J. (2009). Geografický výzkum cestovního ruchu a rekreace v
České republice v letech 1950-2008. In Geographia Moravica 1. 1. vydání. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 103-119, 17 s. ISBN 978-80-244-2464-4.
79. VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea - KUNC, Josef - TONEV, Petr SEIDENGLANZ, Daniel, 2011. Geografie cestovního ruchu České republiky. Vyd. první. Plzeň :
Aleš Čeněk, 2011. 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
80. ZÁKON NR SR č.186/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.281/2001 Z. z. o zájazdoch
podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.
81. ZVERKOVÁ, M. 2000. Problematika mapovania antropogénnych pôd v urbánnom priestore. In
Urbánne a krajinné štúdie Nr. 3. S. 408-415. ISBN 80-88885-80-9, Prešov : FF PU.
78
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
Príloha: Dotazník zameraný na gastronomické služby v meste Prešov
1) Uveďte prosím Váš rod:
a) žena
b) muž
2) Uveďte prosím Váš vek:
a) 15 – 25 rokov
b) 26 – 35 rokov
c) 36 – 45 rokov
d) 46 – 55 rokov
e) 56 a viac rokov
3) Uveďte prosím Vaše bydlisko:
a) mesto Prešov
b) iné mesto
c) vidiek
4) Uveďte prosím stupeň Vášho dosiahnutého vzdelania:
a) základné vzdelanie
b) stredoškolské vzdelanie
c) vysokoškolské vzdelanie
5) Uveďte, do ktorej kategórie patríte:
a) študent základnej školy
b) študent strednej školy
c) študent vysokej školy
d) SZČO
e) zamestnaný
f) nezamestnaný
g) dôchodca
h) materská dovolenka
6) Gastronomické služby v meste Prešov využívam veľmi často (minimálne 3x do týždňa):
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
7) Rozmanitosť ponuky gastronomických služieb v meste Prešov je na veľmi vysokej úrovni:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
79
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
8) Preferujem gastronomické zariadenia, kde sa jedlá vyrábajú z kvalitných čerstvých potravín ako z
vopred predpripravených surovín:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
9) Pri výbere gastronomického zariadenia je u mňa kvalita ponúkaných jedál a nápojov vždy na
prvom mieste:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
10) Bez ohľadu na kvalitu jedla, podstatné je pre mňa rýchle uspokojenie mojich stravovacích potrieb:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
11) Pri výbere gastronomického zariadenia ma najviac ovplyvňuje cena gastronomických služieb:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
12) Za jedlo pre 2 osoby som v reštaurácii ochotný/á zaplatiť:
a) 10 € a menej
b) 11 – 20 €
c) 21 – 30 €
d) 31 € a viac
13) Najčastejšie navštevujem gastronomické zariadenia počas obedňajšej prestávky cez pracovný
týždeň:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
80
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
Vol. 1 (3), pp. 75-81
14) Pri voľbe medzi slovenskou kuchyňou a zahraničnou kuchyňou uprednostňujem tradičnú slovenskú
kuchyňu:
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
15) Miera poskytnutia informácií o ponuke jedál a nápojov obsluhujúcim personálom bola v danom
gastronomickom zariadení (uveďte názov podniku) ......................................... na nízkej úrovni:
16) V gastronomických zariadeniach mesta Prešov sa organizuje málo zážitkových akcií (napr.
príprava jedla pred zrakom hostí):
a) úplne súhlasím
b) súhlasím
c) neviem posúdiť
d) nesúhlasím
e) úplne nesúhlasím
17) Uveďte názov gastronomického zariadenia, ktoré v meste Prešov navštevujete najčastejšie:
.............................................................................................................................................
18) Uveďte názov gastronomického zariadenia, kde ste neboli spokojní s ponukou gastronomických
služieb a tiež dôvod:
.............................................................................................................................................
19) Čo by ste vo Vami najviac navštevovanom gastronomickom zariadení zlepšili?
............................................................................................................................................
81
http://www.mladaveda.sk
Exploatácia turistických atraktivít
mesta Prešov a jeho okolia
pri koncipovaní inovatívnych produktov
82
Vol. 1 (3), pp. 75-81
http://www.mladaveda.sk
Download

Untitled - Mladá veda