NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Karar Konusu
: 04…. /…03./2014
: 2014/01
: 2014 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri ve Hayvan
Kesimlerine İlişkin Karar
İlimizdeki hayvan varlığının salgın ve paraziter hastalıklardan korunması, hayvan hastalıklarının
kontrol altına alınması ve eradike edilmesi, zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi, ihbarı zorunlu
hastalıklar ve diğer hastalıklara karşı mücadele prensiplerinin, aşılamaların ve çalışmaların belirlenmesi,
hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve canlı hayvan/hayvansal ürün nakillerinde uyulması
gereken hususların tespit edilmesi, dişi ve damızlık değeri olan hayvanların kesiminin belirli zamanlarda
yapılmasının belirlenmesi, 2014 yılında çıkabilecek hastalık mihraklarında alınacak gerekli idari ve fenni
tedbirleri belirlemek amacıyla, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun
2 nci Maddesine göre Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin
Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince teşekkül eden Nevşehir İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali
Yardımcısı Hasan KAYHAN Başkanlığında toplanarak, 2014 yılı uygulamalarına ait aşağıdaki hususları
karar altına alınmıştır. Bu toplantıda;
A- GENEL PRENSİPLER
1- 2014 yılında Hayvan Hareketlerinin Kontrolünde ve İlimiz sınırları dahilinde ihbarı mecburi salgın ve
bulaşıcı bir hastalık çıkması halinde 5996 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımız Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
2- 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve
Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde yer alan hastalıklarla
ilgili ihbarların en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilmesine,
3- Belirlenen hastalıklara ilişkin olarak, 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle
Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin yönetmelikte belirlenen hastalıklarla ilgili genel ve
hastalıkla ilgili yönetmeliklerin özel hükümlerinin yerine getirilmesine,
4- Hastalık ihbarı konusunda, bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden
haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcılarının, veteriner hekimler ile muhtarların, celeplerin, çobanların
İl/İlçe Müdürlüklerine en kısa sürede ihbarda bulunmalarına,
5- Hastalık çıkışlarında konulan kordon ve karantina tedbirlerine uyulması, hastalık bölgesine
konulan kordon ve karantinanın yürütülmesi ve korunmasında, köylerde Muhtar, Bekçi ile mahalli
Jandarma, İl ve İlçelerde ise Polis ve Belediye Zabıtası tarafından sağlanmasına,
6- İtlafı gereken hayvanlardan, hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek
hayvanlar için Belediye Başkanlıklarının ve Köy İhtiyar Heyetinin su, yol ve meskenlerden uzak
gömülme yerlerinin tespitini yaparak araç, personel, ekipman, açık alanların temizlik ve
dezenfeksiyon iş ve işlemlere yardımcı olmasına,
7- Salgın hastalıklara bağlı hayvan ölümlerinde imha işlemlerinin İl Özel İdaresi ve Belediye
Başkanlıklarınca yapılmasına,
8- Hastalık çıkışlarında görevli ekibin, serbest veteriner hekimlerin, süt toplayıcıları ve hayvan ticareti
yapan kişilerin, hastalık kaynağı olmaması için işletmeden veya mihraktan çıkış esnasında her türlü
biyogüvenlik tedbirlerini almalarına,
9- Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün İl Sağlık Müdürlükleri/İlçe Sağlık Grup
Başkanlıklarına bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına, zoonoz
hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle
değerlendirme ve koordineli çalışma toplantılarının yapılmasına, alınan müşterek kararların
Bakanlığa bildirilmesine,
10- Tüberküloz veya Sığır Brusellozu hastalıklarında şarta tabi kesilmesi gereken hayvanların öncelikle Et
ve Süt Kurumuna ait kombinalarda, mümkün değilse Bakanlığımızdan izinli diğer kombinalarda
kestirilmesine,
1
11- Tazminatlı hastalıklarda, Yerel Kıymet Takdir Komisyonunun 5996 sayılı Kanunda belirtildiği gibi
oluşturulmasına,
12- Kuduz hastalığı vakalarında İl Özel İdareleri ve Belediyelerin mali imkan, vasıta ve
personelinin hastalığın söndürülmesi çalışmalarındaki konuya iştirak etmelerine ve kuduz hastalığı
ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Şube
Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları ile işbirliğinin halinde yapılmasına,
13- 5996 Sayılı Kanunun 4 inci maddesinin 1. fıkrası (b) bendine göre, tespit olunan hastalıklara karşı
hayvanlarını aşılatmayan hayvan sahiplerine veya sahiplerinin yokluğunda bakıcılarına ve hastalıkların
yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uymayanlar 6.651-TL idari
para cezası uygulanmasına, istenen hedeflere ulaşılması ve farkındalığın artırılması amacıyla yetiştiricilere
sağlıkla ilgili bilgilerin yanında söz konusu Kanunun cezai hükümlerinin de hatırlatılmasına,
14- Aşılama çalışmalarından daha iyi bir sonuç elde edebilmek için yetiştiricilerimizin eğitimi ile ilgili
çalışmalara ağırlık verilmesine,
15- Mücadele çalışmaları İl ve İlçelerde aynı tarihte başlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilmesine,
programlı aşılamalarda İl/İlçede görevli Targel personeli dahil sağlık personelinin geçici görevle
görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
16- Aşılama çalışmalarında köy ve mahalle muhtarlarının, görevli personele yardımcı olmasının
sağlanmasına,
17- İl ve İlçe Müdürlüklerinde 2014/01 sayılı Genelge doğrultusunda hayvan ve hayvansal ürün sevki için
Veteriner Sağlık Raporunun düzenlenmesine, hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak
yapılması için sevklerin mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde ve gün ışığında yapılmasına,
18- Trakya’nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için İlimizden,
Trakya’ya (İstanbul ve Çanakkale’nin Trakya’da kalan kısmı) yapılacak Şap hastalığına duyarlı canlı
hayvan sevklerinin 2010/7 ve 2010/13 No’lu Genelgelere göre yapılmasına,
19- Kurbanlık için sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her yıl Bakanlıklar arası Kurban
Hizmetleri Komisyonunca yayımlanan Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda işlem yapılmasına,
20- İlimizden çıkacak her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesinde Veteriner Sağlık
Raporunun aranmasına ve yol kontrollerinin Jandarma, Polis ile koordineli olarak düzenli şekilde
yapılmasına,
21- Hayvan pazarlarının sürekli olarak görevlilerce kontrol edilerek belgesiz ve sağlıksız hayvanların
satışının engellenmesine, park ve pazarlar dağıldıktan sonra Belediyelerce temizlik ve dezenfeksiyonunun
yapılmasına,
22- Belirlenen hayvan satış yerleri dışında hayvan satışlarının Belediye Başkanlıklarınca engellenmesine,
park ve pazarlara giren satışı yapılan hayvanlarının takibinin yapılarak Ticaret Borsasınca kayıtlarının
tutulmasına,
23- Kesim yerlerinde pasaport, nakil belgesi, Veteriner Sağlık Raporu ve kulak küpesi olmayan
hayvanların kesilmemesine, kesilen hayvanlara ilişkin pasaportların ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne 1
hafta içerisinde teslim edilmesine, kesim yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyona gereken önemin
verilmesine,
24- Küpesiz olarak nakledilirken yakalanıp, İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilen büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların kanun gereği mezbahalarda kesilip etlerinin sahiplerine teslim edilmesine kadar yapılacak
işlemlere kolluk kuvvetlerince (jandarma-polis-zabıta) güvenlik amaçlı olarak refakat edilmesine,
25- Hayvanlarda acı, ıstırap, yara, bere, stres ve korkuya neden olacak hiçbir müdahaleye izin
verilmemesine,
26- Türkvette kayıtlı hayvanların ırk, cinsiyet ve hareket bilgilerindeki değişikliklerin, İlimizde kurulmuş
olan komisyon tarafından, komisyon kararı (2014-01 sayılı Genelge EK-35) ile yapılmasına,
27- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. Maddesine göre “İl
özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı
olmakla yükümlüdür” hükmü yer aldığından, söz konusu Kanun hükmü gereği İl Özel İdaresi ve
Belediye Başkanlıklarının bütçelerinde mücadele çalışmalarına yer vererek hayvan hastalık ve
zararlıları ile mücadele için destek sağlamasına,
2
B- AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR
1- Aşılama kampanyalarında kullanılacak aşıların ve kampanya dışındaki diğer aşıların İl Müdürlüğümüz
Döner Sermaye Saymanlığı aracılığı ile temin edilmesine,
2- 5996 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde veteriner tıbbi ürünlerin uygulanmasına dair hükümler
uyarınca, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanması gereken veteriner tıbbi
ürünleri, yetiştiricilere elden verenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (i)
bendine göre yasal işlem yapılmasına, ayrıca disiplin yönünden değerlendirilmek üzere bağlı olduğu
veteriner hekim odasına bildirilmesine,
3- Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanyası dönemlerinde planlanan hedeflere ulaşmak ve hastalıkla
mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışılacak görevli personele,
mesai konusunda İl/İlçe Müdürlüklerince gerekli esneklik sağlanmasına, mesai öncesi aşılama
çalışmalarına gönderilen personelden, görev dönüşü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürü ve İlçe Müdürünün uygun görüşü ile mesaiye devamı beklenmeyerek idari izin verilmesine,
4- Koruyucu aşılama çalışmalarının İlimiz ve ilçelerde Bakanlığın öngördüğü tarihlerde başlatılmasına ve
belirlenen süre içerisinde bitirilmesine,
5- Aşıların depolanması ve aşılamalarda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarih ve 47
sayılı (Talimat No: 029 Aşı Nakil ve Muhafazası talimatına göre hareket edilmesine,
6- Kullanımı bir defaya mahsus olan aşıların ücretlerinin, hayvan sahibinden harcanan doz üzerinden
değil, aşı şişe bedelinin tamamı olarak alınmasına,
7- Aşılama çalışmaların uygun olan en erken saatte başlatılarak hizmetin o yerleşim merkezindeki tüm
yetiştiricilere ulaşmasının sağlanmasına, ahırların tek tek dolaşılarak aşılama yapılmasına ve mükerrer
görevlendirmeleri azaltmak için İl/İlçe Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınmasına,
8- Aşı ve veteriner biyolojik madde uygulayan serbest veteriner hekimlerin uyguladıkları aşı ve veteriner
biyolojik ürünlerle ilgili olarak “Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti
Makbuzuna” işlemesine, makbuzun bir nüshasını hayvan sahibine vermesine, bir nüshasını da her ayın ilk
haftasında İl-İlçe Müdürlüğüne bildirmesine, Büyükbaş hayvanlara uygulanan aşıları TURKVET kayıt
sistemi üzerindeki “STS / Aşılama” bölümünden, küçükbaş hayvanlara uygulanan aşılar KKKS üzerindeki
“Hayvanlar /Aşılama” bölümünden 10 gün içinde kaydetmesine, bu süre içerisinde serbest veteriner
hekimlerce sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamalarının, uygulanmamış kabul edilmesine, bu aşı
uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzim edilmemesine, sistemde aşı kaydı için
yetkisi olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılmasına,
9- Veteriner biyolojik ürünler ile kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama hizmetleri için alınacak ücretler
için Bakanlık Makamı’ndan alınan 02.02.2012 tarih ve 230 sayılı “Hayvanların Tanımlanması İle
Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri” Olur’u çerçevesinde alınmasına ve söz konusu ücretler
için uygulama sonunda “Hayvanların tanımlanması ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti
Makbuzu” düzenlenmesine,
10- Konuyla ilgili tüm uygulamaların 2014-01 sayılı Genelgede belirtilen hususlara göre yapılmasına,
C- DENETİM VE KONTROL
1- İlimizde bulunan serbest veteriner hekimlerin 15.11.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği kapsamında
denetimlerine devam edilmesine,
2- Ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin ruhsatlandırma ve denetleme çalışmalarına
devam edilmesine,
3- İlaç, aşı, serum ve biyolojik maddelerin İlimizde kontrolünün, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’un 13, 14 üncü Maddeleri ile 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğine göre İl ve İlçe
Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluğunda aksatılmadan yapılmasına,
4- Hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde Veteriner sağlık raporu düzenlenirken Resmi Veteriner Hekim
tarafından mutlaka muayene edilmesine,
5- Konuyla ilgili uygulamaların 2014-01 sayılı Genelgede belirtilen hususlara göre yapılmasına,
3
D- EĞİTİM, YAYIM VE BİLGİLENDİRME 1- Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli
yürütülmesini sağlamak için mevzuat ve uygulamalar konusunda, İl Müdürlüklerinde görevli tüm
veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri/teknikerleri, serbest veteriner hekimler, belediye ve özel
kesimhane veteriner hekimleri, hayvan satış yeri yetkilileri, hayvan yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan
taşımacılığı ile uğraşan kişilere yönelik olarak İl/İlçe Müdürlüklerince eğitim çalışması yapılmasına,
2- Aşılamaların, Mücadele Programının hedefine ulaşabilmesi için her türlü basın-yayın organlarından
yararlanılmasına,
3- Bakanlığımızca hazırlanan eğitim materyallerinin hedef kitleye ulaştırılmasına,
4- Çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasına;
E- YURT İÇİ VETERİNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ
HUSUSLAR
1- Hayvan ve Hayvan Maddesi sevklerinin 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik” ve 2014/01 sayılı Genelge çerçevesinde yapılmasına,
2- İlimizde hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için sevklerin
mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında yapılması temin edilerek ve aksaklıklara
meydan verilmemesine,
3- Hayvan sevklerinde “Hayvan Muayene Merkezi” İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
olup, muayene yeri dışındaki hayvanların kontrolünün, İl/İlçe Müdürlüğünün uygun görmesi halinde
sahiplerince temin olunacak vasıta ile mahalline gidilerek yapılmasına,
4- Sevklerin mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren
personele, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 35’inci maddesinin
(5) inci fıkrasına göre döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenmesine,
5- Trakya’nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için Anadolu’dan
Şap hastalığından ari bölge olan Trakya’ya yapılacak Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri 2010/7
ve 2010/13 No’lu Genelgelere göre yapılmasına,
F- HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN DENETİM VE KONTROLÜ
1- İlimizde bulunan hayvan pazarına ilgili Belediye Zabıtaları, Borsa Veteriner Hekimleri ve Resmi
Veteriner Hekimlerince devamlı kontrollerinin yapılmasına, satış amacıyla getirilen hayvanların Merkez
İlçe veya İlçe içi hareketlerinde pasaport ve nakil belgeleri, İlçeler veya İller arası hareketlerinde ise
Veteriner Sağlık Raporları, sığır ve koyun keçi cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve
pasaportlarının aranmasına, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine
girişlerine müsaade edilmesine, belgesi olmayanlar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılmasına,
2- Her türlü kanatlı hayvan ve civcivleri ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen
tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışının yasaklanmasına, İl/ilçe Müdürlükleri
tarafından Belediyelerle işbirliği yapılarak ayda en az bir kez olmak üzere örnekleme metodu ile söz
konusu satış yerlerinde denetim yapılmasına, Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı
yapanlara ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara cezai işlem uygulanmasına,
G- KESİMHANELERİN DENETİM VE KONTROLÜ
1- Kesim için İlimiz dahilindeki Resmi veya özel kesimhanelere kesim amacıyla getirilen sığır cinsi
hayvanların, İl içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların İl içi hareketlerinde nakil
belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ve veri
tabanındaki kayıtlarının kontrol edilerek, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak, sadece
belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların girişlerine müsaade edilmesine, kesimlerin mutlaka resmi görevli
veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim kontrolünde yapılmasının sağlanmasına,
2- İlgili belgeleri ve kulak küpeleri bulunmayan hayvanları kesime getirenlere, kesimini yapan işletmelere
ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu’nun 36 ncı maddesi gereğince cezai yaptırım uygulanmasına,
4
H- HAYVAN KESİMLERİNİN DÜZENLENMESİ
1- İlimizde koç katım zamanının Eylül-Ekim ayları olması, koyun-keçide gebelik süresinin de 5 ay
olduğu dikkate alınarak 15 Nisan 2014 tarihine kadar dişi koyun-keçi kesiminin yasaklanmasına,
2- Çok zayıf hayvanlar, etleri olgunlaşmamış durumdaki çok genç hayvanlar, gebelik sürelerinin üçte
ikisini doldurmuş hayvanlar ile bir hafta önce doğum yapmış ineklerin kesiminin yasaklanmasına,
3- Canlı ağırlıkları 25 kg’dan düşük kuzu kesimlerine müsaade edilmemesine,
4- Ülkemizin mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının korunabilmesi ve et/süt ihtiyacının
karşılanabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün
28.12.2012 tarih ve 4339-042448 sayılı yazılı talimatları gereğince; İlimiz genelinde bulunan
kesimhanelerde, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminin
yapılmamasına, bununla ilgili olarak mezbahalarda Belediyeler ve görevli Resmi Veteriner Hekimler
tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,
5- Nevşehir İli ve İlçelerinde 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir komisyon kararı alınana kadar, 8
yaşına kadar olan (8 yaş dahil) damızlık sığırlar ile 5 yaşına kadar olan (5 yaş dahil) anaç dişi koyunkeçilerin kesiminin yasaklanmasına, yalnız Resmi/Serbest Veteriner Hekim raporuyla damızlık değerini
yitirdiği tespit edilen dişi hayvanların bu kapsam dışında tutulmasına, kesim yasağı uygulamasının İl
sınırları dahilindeki resmi ve özel kesimhanelerde titizlikle takip edilmesine,
İ- KURBANLIK HAYVANLAR
1- Kurbanlık hayvanların kontrolü ile kurban bayramı süresince yapılacak olan denetim çalışmalarının,
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili genelgesi, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
ve İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının alacağı kararlar çerçevesinde yürütülmesine,
2- Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince İl ve İlçe Müdürlüklerinde yeterli sayıda araç,
nöbetçi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni görevlendirilmesine,
3- Kurban döneminde Trakya’ ya hayvan sevki yapmak isteyenlerle ilgili olarak Bakanlığın bildireceği
tarihlerde başvuruların alınmasına, Trakya’ ya hayvan sevki gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların İl
Müdürlüğü personeli tarafından yapılmasına ve 2014/01 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve
Hayvan Hareketlerinin Kontrolüne ilişkin genelgeye uygun olarak hareket edilmesine,
J- NAKİL ARAÇLARI, HAYVANLARIN YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI VE
HAYVAN REFAHI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1- 18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Canlı Hayvan Ticareti Yapan
Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği, canlı
hayvan ticareti yapan satıcılara (celeplere), “Satıcı Çalışma İzni Belgesinin” düzenlenmesine devam
edilmesine,
2- 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı
ve Korunması Yönetmeliği gereği, 8 saatten kısa süreli hayvan nakillerinde, veteriner sağlık raporu
düzenlenirken, 'bakıcı yeterlilik belgesi', 'sürücü yeterlilik belgesi', 'nakliyeci yetki belgesi'nin sevk talep
eden ilgililerce ibraz edilmesine,
3- Hayvan taşıyan tüm nakil araçlarında, söz konusu Yönetmeliğin dokuzuncu bölümünde belirtilen asgari
şartları taşıması zorunlu olmasına,
4- Hayvan refahına yönelik olarak, Hayvanlarda acı ve ıstırap, yara bere, stres ve korkuya neden olacak
hiçbir müdahaleye izin verilmemesine,
5- Gerek çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında gerekse deneysel ve
diğer bilimsel amaçlar için hayvan kullanımında eziyetten uzak ve minimum düzeyde heyecan, acı ve
ızdırap duymalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde
eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülmesine,
6- Salgın ve zoonoz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu nedeniyle yapılacak zorunlu itlaf işlemlerinde
kamuoyu duyarlılığı dikkate alınarak önlem alınmasına,
7- İtlaf edilmesi gereken hayvanların imhasında sağlık ve sanitasyon tedbirleri aksatılmayacak ve çevrenin
korunmasına özen gösterilmesine,
5
K- YURT İÇİNDE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN SEVKLERİNDE YOL
KONTROLLERİ
1- Hayvan ve hayvansal ürün sevkleri ile ilgili olarak; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürünün koordinasyonunda, İl/İlçe Müdürlüklerinin uygun göreceği güzergâhlarda, Emniyet ve
Jandarma ile işbirliği içersinde, ayda en az bir kez olmak üzere, özellikle hayvan pazarlarının kurulduğu
günlerde, sevkiyat yoğunluğu da dikkate alınarak, yol kontrollerinin yapılmasına,
2- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36 ncı maddesi gereğince
canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı
hayvan ve hayvansal ürün sahipleri ile araç sahiplerine cezai işlem uygulanmasına,
L- SALGIN, BULAŞICI VE PARAZİTER HASTALIKLARLA MÜCADELE
1-ŞAP HASTALIĞI
a) Bakanlığımızca belirlenecek olan aşı uygulama zamanı ve aşılama döneminde İlimiz hayvan
mevcudunun tamamının aşılanmasına,
b) Şap hastalığına karşı yapılan ihbarların zamanında değerlendirilmesine ve tüm şap vakalarında tip
tayini amacı ile Şap Enstitüsü Müdürlüğüne marazi madde gönderilmesine, Şap Hastalığı ile mücadelede
5996 sayılı kanun ve “Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin eksiksiz
uygulanmasına, hastalık çıkışında mihrak ve filyasyon araştırmasının yapılmasına, mihrak ve çevresinde
hayvanların kayıt altına alınması dolayısı ile mihraktaki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasına
hastalık mihrakının 3 km koruma alanının ve 10 km çevresinde gözetim alanının oluşturulmasına,
hastalıkla ilgili kordon ve karantina tedbirlerine titizlikle uyulmasına,
2-KOYUN-KEÇİ VEBASI (P.P.R) HASTALIĞI
2014 yılı kampanya döneminde hastalık mihraklarındaki tüm hayvanların, mihrak görülmeyen yerlerde ise
yeni doğan genç hayvanlar ile daha önce aşılanmamış ergin hayvanların aşılanmasına,
3-KOYUN VE KEÇİ ÇİÇEĞİ HASTALIĞI
İlimizde çıkan mihraklardaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte çıkış yılında ve sonraki 2 yıl
boyunca üst üste hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki alanda aşılanmasına, mihraklardaki
aşılama, daha önceki yıllar da hastalık görülen tarihler dikkate alınarak yapılmasına ve hayvanların riskli
döneme en yüksek bağışıklıkla girmelerinin sağlanması ve çevre köylerde yetiştiricilerin bilgilendirilerek
çevre aşılamasına katılım sağlanması konusunda telkinde bulunulmasına,
4-SIĞIR VE KOYUNLARDA BRUSELLA HASTALIĞI
a) 03/04/2009 tarihli ve 27189 sayılı resmi gazetede yayımlanan Brusellozla Mücadele Yönetmeliği ve 01
Ocak 2012 tarihinden itibaren başlatılan Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu
Projesinin (2012/03 No’lu Genelge) uygulanmasına devam edilmesine,
b) Yeterli bağışıklığın oluşması için koyun ve keçilerin hayatı boyunca bir kez, sığırların ise hayatı
boyunca iki kez aşılanması yeterli olup, 2014 yılında yeni doğmuş tüm dişi küçükbaşlar, damızlığa
ayrılacak erkek küçükbaşlar ve daha önce aşılanmamış gebe olmayan ergin dişi küçükbaşlar ile 3-6 aylık
yaştaki tüm dişi sığırların, geçen yıl birinci aşılaması yapılmış sığırların ikinci aşılamaları ve daha önceki
yıl aşılanmamış ergin dişi sığırların konjuktival aşı ile aşılanmasına,
c) Atık yapan tüm sığır, koyun ve keçilere ait atık yavruların Brucella nedeni ile tazminat ödenebilmesi
için bakteriyolojik test yapılması amacıyla bölge laboratuarına gönderilmesine,
d) Hastalığın tespit edildiği mihraklarda mihrak aşılaması yapılmasına, mihrak aşılamalarında özellikle
küçükbaş hayvanların gebelik durumu ile aynı merayı kullanan köylerin dikkate alınmasına, gebe
küçükbaş hayvanların aşılamalarının gebelik sonrasında gerçekleştirilmesine,
5-SIĞIR TÜBERKÜLOZU HASTALIĞI
a) Hastalıkla mücadelede 02.04.2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Tüberkülozu
Yönetmeliğine ve 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sığır Tüberkülozu
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uyulmasına,
6
b) Mezbaha kesimlerinde Tüberküloz tespit edilen işletmelerdeki sığırlara tüberkülin testi uygulamasına,
c) Mecburi kesime tabi tutulacak hayvanların kıymet takdiri yapılırken 5996 sayılı Kanunda belirtilen
esaslara uyulmasına,
d) Şarta tabi kesilmesi gereken hayvanların öncelikle Et ve Süt Kurumuna ait kombinalarda, mümkün
değilse Bakanlığımızdan izinli diğer Kombinalarda kestirilmesine,
e) Hastalıkla mücadele de Mahalli idareler ve Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalışılmasına,
f) Hastalıktan ari işletme oluşumunu sağlamak amacı ile gönüllü yetiştirici taleplerine ilişkin projelerin
desteklenmesine,
6-SIĞIRLARIN NODÜLER EKZENTEMİ (LUMPY SKİN)
İl/İlçe Müdürlükleri hastalığa karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli
kontrol önlemlerinin alınmasına, şüpheli her olgudan ilgili Enstitülere marazi madde gönderilmesine,
hastalık tespit edilen mihraklarda aşılama, karantina, serosurvey ve taşıyıcı kontrolü uygulamaları
yapılmasına, Koyun-Keçi Çiçeği hastalığına karşı kullanılan aşı, aynı dozda olmak üzere Sığırların
Nodüler Ekzantemi hastalığında da kullanılabildiğinden hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki
alanda bulunan sığırlara acilen zorunlu aşılama yapılmasına,
7-KUDUZ HASTALIĞI
Hastalıkla mücadelede 18/01/2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuduz Hastalığından
Korunma ve Kuduz Hasatlığı İle Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmasına,
a) Tüm sahipli sahipsiz kedi-köpeklerin inaktif kuduz aşısı ile Bakanlıkça belirlenen tarihlerde
aşılanmasına, yeni doğan ve 2 aylık yaşa gelen tüm kedi-köpek yavrularının kampanya tarihi
gözetilmeksizin aşılanmasına, hastalık çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınmasına,
b) Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için müşahede yeri olmayan yerel yönetimlerin en
kısa zamanda müşahede yerlerinin yapılmasının sağlanması, mevcut olanların ise
rehabilitasyonunun sağlanması, müşahede yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol işlerinin yerel
yönetimde görevli Veteriner Hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz
hayvanların toplanması ve müşahede yerlerine taşınması sırasında kolluk kuvvetlerden ve sivil
toplum kuruluşlarından destek alınması için gerekli koordinasyonun sağlanmasına,
c) Tüm şüpheli ısırık vakalarının takibinin yapılarak uygun şartlarda marazi madde alınıp laboratuara
gönderilerek, filyasyon araştırılarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sağlık kuruluşlarıyla koordinasyonun
sağlanmasına, kuduz şüpheli her ihbar, ihbarın alındığı gün mutlaka resmi yazı ile Sağlık Bakanlığı İl ve
İlçe teşkilatlarına bildirilmesine,
d) Aşılamalarda yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin yapılmasına,
sahipsiz hayvanların aşılanması için belediyelerin aşı taleplerin Bakanlığa program dahilinde bildirilerek
aşılanmasının sağlanmasına,
e) Ölü bulunan tilki, çakal, kurt gibi yabani hayvanların İl/İlçe Müdürlüklerine haber verilmesi ya da
getirilmesi sağlanarak bu hayvanların Etlik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesine,
f) Sahipsiz köpeklerin yaşam ortamlarını oluşturan tüm unsurların ortadan kaldırılması için ilgili
kurumlarla işbirliği yapılmasına,
8- ANTHRAX (ŞARBON) HASTALIĞI
a) Son beş yıl içinde hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz hayvanların tamamının (B.Baş, K.Baş,
Tek tırnaklı) en geç 30 Mayıs 2014 tarihine kadar aşılanmasına,
b) Şarbon hastalığından ölen hayvanların otopsi yapılmadan iki metre derine gömülerek yakılmasına veya
üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülmesine,
c) Şarbon hastalığı çıkan mihraklarda ki yetiştiricilerin İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği sağlanarak
hastalık hakkında bilgilendirilmesine,
9-TAVUK VEBASI (AVIAN INFLUENZA-KUŞ GRİBİ) HASTALIĞI
a) Hastalıkla mücadelede 04.09.2011 tarih ve 28044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği “ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca gönderilen genelge ve talimatlara göre işlem yapılmasına,
7
b) Köy tavuğu ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında,
açıkta ve semt pazarlarında satışına müsaade edilmemesine,
10-NAKLEDİLEBİLİR SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIKLARI (BSE, FSE, SCRAPİE)
15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nakledilebilir
Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümlerine uyulmasına,
11- RUAM HASTALIĞI
a) ’Ülkesel Ruam Eradikasyon Projesi’ sonucunda Ülke genelinde sağlanan konumun devamlılığı için
daha önce teste tabi tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli değerlendirilen veya kimlik
belgesi bulunmayan at ve katırların mallein testine tabi tutulmasına, eşeklerin klinik muayeneden
geçirilmesine,
b) Ruam taramasından geçirilmiş, hastalık yönünden menfi bulunarak Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik
Belgesi verilmiş at ve katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine
müsaade edilmesine,
12- ARI HASTALIKLARI
Arılarda Varroa Hastalığı görülen yerlerde yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere, yönetimli
çiftçi mücadelesi şeklinde bölgesel mücadele programı uygulanmasına, Amerikan Yavru Çürüklüğü
Hastalığı ve Tropilaelaps Akarı gibi arı hastalık ve zararlıları tespit edilmesi durumunda ilgili
yönetmeliklere göre gerekli tedbirlerin alınmasına,
13-İHBARI MECBURİ BALIK HASTALIKLARI
İhbarı mecbur balık hastalıklarından birinin görülmesi halinde gerekli tedbir ve önlemler alınmasına,
14-DİĞER İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI
İhbarı mecburi diğer hayvan hastalıkları ile mücadelenin 2014/01 sayılı Genelgede belirtilen hükümlere
göre yapılmasına,
15-KENE
MÜCADELESİ
(KIRIM
KONGO
KANAMALI
ATEŞİ
HASTALIĞI)
Bakanlık talimatları çerçevesinde, başta vaka görülen yerleşim yerlerinde olmak üzere KKKA hastalığı
vektörü olan kenelere karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile hayvan barınaklarında Mart-Ekim ayları
arasında ilaçla kene mücadelesi yapılmasına, mesken, park-bahçe, mesire yeri gibi yerler Bakanlığımızın
görev alanına girmediğinden ihtiyaca binaen buralarda yapılacak sınırlı ilaçlama faaliyetlerinde ilgili
kurumun görev almasına, yaban hayatını ve doğanın dengesini tehdit etmesi nedeniyle geniş alan
ilaçlamalarından kaçınılmasına,
M-DİĞER HUSUSLAR
1- 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile 02.11.2012 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’nin 14.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen ’20 günlük’
tanımlama süresine bakılmaksızın 30.06.2014 tarihine kadar her yaştan sığır cinsi hayvanların küpeleme
ve kayıt işlemlerinin Nevşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasına,
2- 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi
Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair
Yönetmeliğe’ uygun şekilde 31.12.2014 tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü hayvanların
küpeleme ve kayıt işleminin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri vasıtasıyla yürütülmesine,
3- Komisyon kararında ön görülen hususların, İl Müdürü ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürünün denetimi
ve organizasyonu altında yürütülmesine,
4- Bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlar ve ayrıntıların 2014/01 sayılı Genelgede belirtilen
hükümlere göre uygulanmasına,
8
5- Komisyonumuzun karar altına aldığı uygulama ve tahditlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı
‘‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’’ nun 36 ncı ve 42 nci maddeleri, Kabahatler
Kanununun 32 nci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 177 nci ve 265 nci maddeleri uyarınca takibat
yapılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Komşu İllere, gereği için; Nevşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma
Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, 7 İlçe Kaymakamlığına, İl Genel
Meclisine, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, İl Özel
İdaresine, Veteriner Hekimler Odasına, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Damızlık Koyun-Keçi
Yetiştiricileri Birliğine gönderilmesine ve İl Müdürlüğü İnternet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile
karar verilmiştir. …04. /…03. /2014
9
Download

2014-hayvan-sagNEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI