Pravidlá odmeňovania školských koordinátorov súťaží organizovaných neziskovou organizáciou Talentída V školskom roku 2013/14 budeme školských koordinátorov (ŠK) odmeňovať podľa týchto pravidiel: 
ŠK má garantovanú odmenu za každého súťažiaceho. 
Každému ŠK sa sčítajú jeho tohtoročné odmeny za všetky súťaže (MAKSÍK, MAKS, VŠETKOVEDKO, EXPERT a MATEMATICKÝ KLOKAN) a navýšia sa o prenesenú odmenu z minulého školského roka. 
Každý ŠK, ktorého úhrnná odmena dosiahne alebo prekročí hodnotu 20 €, môže požiadať o jej vy‐
platenie v apríli 2014. 
Ak úhrnná odmena ŠK nedosiahne hodnotu 20 € alebo ak ŠK do stanoveného termínu nepožiada o vyplatenie odmeny, automaticky sa mu celá suma prenesie do nasledujúceho školského roka. 
V prípade, že za niektorú súťaž evidujeme nedoplatok, bude tento nedoplatok z príslušnej odmeny odpočítaný. 
Nutnou podmienkou k tomu, aby mohla byť odmena pripísaná konkrétnemu ŠK je, aby sme evido‐
vali jeho meno a mali naňho jednoznačnú a funkčnú e‐mailovú adresu. Výška štartovného a odmeny za jednotlivé súťaže: Súťaž MAKSÍK MAKS VŠETKOVEDKO EXPERT MATEMATICKÝ KLOKAN Štartovné za jedného súťažiaceho 8,50 € 8,50 €, resp. 7,50 € 4,00 € 4,00 € 3,50 € Odmena pre ŠK za jedného súťažiaceho 1,70 € 20 % zo štartovného 0,65 € 0,65 € 0,50 € Čo musíte urobiť, ak ste sa ešte nezaevidovali? Musíte sa jednorazovo zaevidovať na stránke www.talentida.sk, v časti Odmeňovanie školských koordi‐
nátorov. 1. Najprv sa PRIHLÁSTE zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Obidva údaje zadajte presne tak, ako sú uvedené v sprievodnom liste. Nesmú obsahovať žiadne znaky navyše (ani medzery). Prihlasova‐
cie meno pozostáva len z malých písmen bez diakritiky. 2. Po prihlásení sa ZAREGISTRUJTE zadaním funkčnej e‐mailovej adresy, ktorá slúži ako Váš jedno‐
značný identifikátor. Z toho dôvodu zadajte svoju osobnú e‐mailovú adresu. 3. Po úspešnej registrácii dostanete na svoju e‐mailovú adresu správu, ktorá bude obsahovať aktivač‐
ný kľúč. Po zadaní a potvrdení aktivačného kľúča prebehne AKTIVÁCIA Vášho konta. Po úspešnom zaevidovaní sa môžete kedykoľvek PRIHLÁSIŤ do časti Odmeňovanie školských koordiná‐
torov zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame zmeniť si heslo. Možno to urobiť v časti „Údaje o ŠK“. Odporúčame, aby ste prešli uvedenými tromi krokmi evidencie (bez ohľadu na to, či máte nárok na vy‐
platenie odmeny v tomto školskom roku) a skontrolovali všetky údaje. Zároveň prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr a nenechávali to na poslednú chvíľu. Informácia pre tých, ktorí sa už zaevidovali Ak ste sa už zaevidovali, máte pridelené prihlasovacie údaje a môžete si priebežne sledovať výšku svoj‐
ho konta. Stačí sa PRIHLÁSIŤ do časti Odmeňovanie školských koordinátorov zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Pokiaľ si heslo nepamätáte, stačí použiť tlačidlo „Chcem sa prihlásiť, ale zabudol som heslo“. Ako môžete zistiť výšku svojej odmeny a požiadať o jej vyplatenie? Po prihlásení sa dozviete, akú odmenu sme Vám preniesli z minulého školského roka, v ktorých súťažiach ste vykonávali tento školský rok funkciu ŠK a koľko súťažiacich ste prihlásili. Dozviete sa tiež, akú sumu štartovného ste uhradili, aká je výška Vašej odmeny a či evidujeme za niektorú súťaž nedoplatok. Tieto informácie budú aktuálne vždy k dátumu uzávierky platieb za jednotlivé súťaže. Ak Vaša úhrnná odmena dosiahla alebo prekročila hodnotu 20 €, ponúkne systém možnosť v termí‐
ne od 14. 4. 2014 do 22. 4. 2014 požiadať o jej vyplatenie. Ak chcete požiadať o vyplatenie odmeny, musíte sa oboznámiť a súhlasiť s podmienkami žiadosti (budú uvedené na príslušnej stránke) a vyplniť formulár, ktorý obsahuje údaje potrebné na vystavenie Dohody o vykonaní práce. Po vyplnení a skontrolovaní formulára s údajmi systém vygeneruje tlačivo Dohoda o vykonaní práce vo formáte PDF. Na vytlačenie dohody potrebujete mať nainštalovaný program Adobe Reader (možno ho stiahnuť napr. z http://get.adobe.com/reader). Dohodu vytlačte dvojmo a oba exempláre podpíš‐
te. (Ak dohodu nemôžete hneď vytlačiť, môžete súbor uložiť a vytlačiť ho neskôr, prípadne sa do systé‐
mu prihlásiť inokedy a dohodu vytlačiť.) Jeden exemplár dohody si ponechajte a jeden podpísaný exemplár zašlite obratom (najneskôr 23. 4. 2014) doporučene na poštovú adresu: Talentída, n. o. P. O. Box 65, Vranovská 6 850 00 Bratislava 5 Upozornenie: Dohodu o vykonaní práce neposielajte ako prílohu e‐mailu, potrebujeme jej podpísaný originál. Všetkým školským koordinátorom, od ktorých dostaneme podpísané tlačivo Dohoda o vykonaní prá‐
ce, odmenu poukážeme na účet do konca júna 2014. Odmena podlieha odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ako aj zdaneniu podľa platných predpisov. Odvody a dane budú zrazené pred vyplatením. Čo v prípade, ak ste zmenili pracovisko a prešli ste na inú školu? Oznámte nám to písomne (listom alebo e‐mailom). Keďže odmena je viazaná na konkrétneho školské‐
ho koordinátora, Vaša odmena sa prenesie na nové pôsobisko. Čo v prípade, ak odchádzate na materskú dovolenku, do dôchodku alebo stratíte zamestnanie? Oznámte nám to písomne (listom alebo e‐mailom). Situáciu budeme riešiť vzájomnou dohodou. V prípade akýchkoľvek otázok sa s nami skontaktujte e‐mailom alebo telefonicky: [email protected], [email protected], 02 / 63 82 49 52. 
Download

Pravidlá odmeňovania školských koordinátorov súťaží