VŠETKOVEDKO
Celoslovenská súťaž
pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ,
ktorá objaví najmúdrejších
medzi najbystrejšími
Školský rok 2014/15
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO
3
VŠETKOVEDKO – veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
V decembri 2014 už po šiesty raz zavíta do škôl
VŠETKOVEDKO – celoslovenská vedomostná súťaž. Od iných súťaží sa líši tým, že nie je ani matematická, ani prírodovedná, ale je „o všetkom”.
Deti ani nedýchali. Úlohy boli zaujímavé, hlavne deťom blízke. Žiaci si mohli vyskúšať, či to,
čo sa naučili, vedia aj použiť.
Mgr. V. Fedorová, ZŠ, Družicová, Košice
Veľmi pozitívne hodnotíme názornosť a rôznorodosť úloh z rôznych oblastí. Úlohy boli
dobre vystavané, podľa názorov žiakov zvládnuteľné a zaujímavé.
Mgr. M. Bohaničová, SZŠ, Slobody 1, Košice
Počas vyučovania sa žiakom striedajú jednotlivé predmety. Podľa toho sa naladia na to, čo sa
bude od nich očakávať. Ale život nie sú izolované hodiny matematiky, slovenčiny, či prírodovedy. Naopak, v živote musíme vedieť naše izolované poznatky prepojiť.
Ďakujeme za zaujímavé úlohy v súťaži „Všetkovedko”. S obľubou ich využívame celoročne pri daltonských prácach a na záujmových
krúžkoch.
Mgr. Závodská, ZŠ, Sadová, Senica
Po druhý raz sa budú môcť do súťaže zapojiť aj
druháci. Úlohy budú opäť obrázkové a hravé.
Druháci boli veľmi hrdí, že aj oni si mohli zmerať sily s rovesníkmi. Celý deň o úlohách diskutovali. Súťaž splnila svoj účel po každej stránke.
Mgr. L. Hrušovská, ZŠ, Spišský Štvrtok
Pre piatakov je VŠETKOVEDKO posledný „tréning” pred zapojením sa do vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show. V EXPERTovi si môžu
zmerať sily žiaci od 6. ročníka ZŠ až po maturantov.
Za prvých päť rokov súťaže o titul VŠETKOVEDKO
zabojovalo viac ako 35 000 detí. Ich reakcie po
súťaži nás vždy potešia:
Ja si myslím, že táto súťaž je o rozume a logike
a aby sme si trochu precvičili rozum.
Súťaž bola vynikajúca, úlohy sa mi páčili.
Oplatilo sa zaplatiť.
VŠETKOVEDKO
4
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO si kladie niekoľko cieľov:
▶ dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu,
▶ umožniť im predviesť, čo všetko vedia,
▶ dať im možnosť skúsiť, ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii,
▶ overiť, ako sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon.
Dajte aj vy svojim žiakom šancu
získať hrdý titul VŠETKOVEDKO
Umožnite im ukázať, čo všetko vedia. Pod vašimi rukami sa žiaci rozvíjajú, učíte ich rozmýšľať,
všímať si svet okolo seba. Sme presvedčení, že
úspech v takejto súťaži bude pre nich veľkou motiváciou v ďalšom vzdelávaní. A pre vás bude veľkým ocenením a tou najlepšou vizitkou, keď sa
budete môcť pochváliť plnou triedou VŠETKOVEDKOV alebo aspoň VŠETKOVEDKOVÝCH UČŇOV . Možno aj vás prekvapia tým, čo dokážu!
Ak budete chcieť prihlásiť žiakov vašej školy do
súťaže, postupujte podľa pokynov v časti Ako
môžete prihlásiť žiakov vašej školy do súťaže
(str. 7).
Súťaž výborne pripravuje na akékoľvek testovanie. Žiaci si vedia rozložiť čas tak, aby všetko
stihli a zostal im čas aj na kontrolu. Úlohy nútia deti čítať s porozumením.
Všetkovedko je u našich žiakov veľmi obľúbená
súťaž. Vzbudzuje u žiakov chuť bažiť po vedomostiach, zvedavo pátrať po nových faktoch
a informáciách, vnútorne ich motivuje k samovzdelávaniu. V neposlednom rade je pozitívom
i to, že mnohí žiaci si s rodičmi Všetkovedkove
testy riešia a strávia tak hodnotné chvíle v rodinnom kruhu.
Mgr. K. Ivančíková, CZŠ Narnia, Pezinok
Mgr. J. Kutelyová, ZŠ s MŠ Š. Žáryho, Poniky
Vieme, že to nerobíte pre peniaze, ale...
Učitelia, ktorí pomáhajú na školách organizačne zabezpečiť súťaže VŠETKOVEDKO, MAKS, MAKSÍK,
EXPERT či MATEMATICKÝ KLOKAN, vedia, že táto ich činnosť je honorovaná.
V minulom školskom roku sme finančne odmenili 1352 koordinátorov, ktorí
dostali spolu viac ako 70 000 €. Ďalších 1 932 učiteľov, ktorých odmena neprekročila stanovenú minimálnu hranicu na vyplatenie odmeny (20 €), resp.
ktorí o odmenu nepožiadali, si prenieslo viac ako 24 000 € do tohto školského roka. Za súťaž VŠETKOVEDKO získalo 471 koordinátorov úhrnnú odmenu 6454,20 €.
Za každého súťažiaceho v sútaži VŠETKOVEDKO získate odmenu 0,65 €.
Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním školských koordinátorov nájdete na
stránke www.vsetkovedko.sk v časti Učiteľ
Učiteľ,, resp. na stránke www.talentida.sk..
da.sk
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO
5
Pravidlá súťaže
VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ.
KTO?
Súťaž sa môže uskutočniť na ktorejkoľvek škole
v SR za predpokladu, že prihlási aspoň 10 súťažiacich (spolu vo všetkých kategóriách).
Do súťaže sa môžu zapojiť aj žiaci zo škôl
s iným vyučovacím jazykom, avšak testy budú
k dispozícii iba v slovenskom jazyku.
Žiaci súťažia v štyroch samostatných kategóriách:
▶ VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
AKO SA HODNOTÍ?
▶ Za každú správnu odpoveď získa súťažiaci
5 bodov.
▶ Za každú nesprávnu odpoveď stratí súťažiaci
2 body.
▶ Ak niektorú otázku nezodpovie, dostane 0 bodov.
▶ Ak súťažiaci vyznačí na jednu otázku viac
odpovedí, bude sa jeho odpoveď považovať
za nesprávnu a stratí 2 body.
Aby súťažiaci nemali vo výsledkoch záporné body, každý začína s „bonusom“. Tretiaci až piataci
s bonusom 60 bodov, druháci s bonusom 48 bodov. Ak súťažiaci odovzdá prázdny (nevyplnený)
odpoveďový hárok, bude zo súťaže vylúčený.
▶ VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
O ČO SA SÚŤAŽÍ?
▶ VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
▶ VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ.
ČO?
VECNÉ CENY
V každej kategórii získajú
najmúdrejší z najbystrejších zaujímavé vecné ceny.
Súťažiaci 3. – 5. ročníka budú mať 40 minút na
zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút
zodpovedia 24 otázok. Pri každej otázke budú
ponúknuté štyri možnosti, pričom správna bude
vždy len jedna z nich.
Otázky budú zo všetkých oblastí, s ktorými sa
žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický
jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.
KEDY?
Súťaž sa uskutoční v utorok 2. decembra 2014.
ZA KOĽKO?
Štartovné je 4 € na žiaka. Minimálna platba za
školu je 40 €.
Vlani sa Všetkovedkovia tešili
z takýchto cien a diplomov.
DIPLOMY
Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 30 % riešiteľov získa titul VŠETKOVEDKO.
Ostatní dostanú certifikát VŠETKOVEDKOVHO
UČŇA.
VŠETKOVEDKO
6
www.vsetkovedko.sk
Kalendár súťaže VŠETKOVEDKO
v školskom roku 2014/15
7. 10. školy dostanú zásielku s informáciami o súťaži.
Propagácia súťaže medzi žiakmi.
29. 10. termín prihlásenia žiakov do súťaže – na stránke www.vsetkovedko.sk.
29. 10. termín uhradenia štartovného za prihlásených žiakov.
Október
2014
▶
▶
▶
▶
November
2014
▶ 4. 11. – 11. 11. školský koordinátor na stránke www.vsetkovedko.sk skontroluje
prihlášku svojej školy.
▶ 18. 11. – 21. 11. školy dostanú zásielku s testami a organizačnými pokynmi.
December
2014
▶ Utorok 2. 12. – deň súťaže.
▶ 3. 12. termín odoslania odpoveďových hárkov na vyhodnotenie.
▶ 19. 12. termín zverejnenia výsledkov žiakov na stránke www.vsetkovedko.sk.
Január
2015
▶ Školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.
Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo ak niektorú zásielku nedostanete do uvedeného termínu, napíšte e-mail na [email protected] alebo
zavolajte na číslo 02 / 63 82 49 52. Na vaše otázky
rady odpovedia
Mgr. Katarína Farnbauerová a RNDr. Ľudmila Burjanová
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO
7
Ako môžete prihlásiť
žiakov vašej školy do súťaže
Tu uvádzame jednoduchý návod, ako zabezpečiť
účasť žiakov vašej školy na súťaži.
1. Rozhodnite, kto bude školským koordinátorom súťaže (ŠK). S organizáciou môže pomáhať viac učiteľov, ale voči organizátorom by
ako ŠK mala vystupovať jedna osoba.
Bankovým prevodom na účet číslo

SK3711000000002923879083. Nevkladajte nám, prosím, hotovosť na účet. Uveďte
variabilný symbol uvedený na priloženom
poukaze.
2. Propagácia súťaže. Každá škola dostala niekoľko plagátov určených na nástenky v triedach. Zároveň školy dostali letáčiky so základnými informáciami pre žiakov a ich rodičov.
Letáčiky rozdajte žiakom.
Ak požadujete vystavenie faktúry, je potrebné
o ňu požiadať formulárom po prihlásení, e-mailom alebo telefonicky pred uskutočnením platby. V žiadosti je potrebné uviesť presné fakturačné údaje platcu. Dodatočné vystavenie faktúry
(viac ako 15 dní po uskutočnení platby) nie je
z účtovného hľadiska možné.
3. Prihlásenie žiakov do súťaže. Do 29. októbra
2014 vyplňte elektronický formulár na stránke www.vsetkovedko.sk. Vo formulári vyplníte údaje o ŠK a počty žiakov v jednotlivých kategóriách.
5. Kontrola prihlášky školy. Do 11. novembra
skontrolujte na www.vsetkovedko.sk, či je vaša škola naozaj uvedená v zozname prihlásených škôl. (Technika by síce mala byť neomylná, ale vieme o tom svoje .)
6. Prevzatie testov. Najneskôr 21. novembra
dostanete zásielku s testami, odpoveďovými
hárkami a pokynmi, ako zorganizovať súťaž.
4. Úhrada štartovného. Do 29. októbra 2014
uhraďte štartovné (počet prihlásených žiakov
x 4 €), minimálne však 40 €. Môžete to urobiť:

Poštovým peňažným poukazom U, ktorý
ste dostali s úvodnými materiálmi o súťaži.
Je na ňom uvedený variabilný symbol školy
potrebný na identifikáciu školy. V časti Podací lístok je uvedený názov VŠETKOVEDKO.
Ak zásielku nedostanete, urýchlene sa s nami
skontaktujte na telefónnom čísle 02 / 63 82 49 52.
Ďakujeme vám za spoluprácu.
8
VŠETKOVEDKO
Ukážky otázok
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 2
www.vsetkovedko.sk
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO
Ukážky otázok
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 3
9
10
VŠETKOVEDKO
Ukážky otázok
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 4
www.vsetkovedko.sk
www.vsetkovedko.sk
VŠETKOVEDKO
Ukážky otázok
z vlaňajšieho testu VŠETKOVEDKO 5
11
Download

Základné informácie a pravidlá