MAKSÍK
Celoslovenská
matematická súťaž
pre žiakov 2. – 4. ročníka
základných škôl
Školský rok 2013/14
www.maksik.sk
Súťaž MAKSÍK
3
Oslávte s MAKSÍKOM jeho 5. narodeniny
MAKSÍK po prvý raz oslovil žiakov prvého
stupňa ZŠ v septembri 2009. MAKSÍKove
úlohy rieši v celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaži každoročne viac ako
7000 druhákov, tretiakov a štvrtákov.
MAKSÍK prichystal pri príležitosti svojich
narodenín pre svojich kamarátov niekoľko
prekvapení:
 posiela im ešte krajšie a farebnejšie zadania ako doteraz,
 vymyslel ďalšiu tvorivú súťaž, za ktorú budú môcť získavať darčeky,
 v každom kole vyžrebuje päť riešiteľov,
ktorým pošle darček.
Okrem zaujímavých, tvorivých a netradičných
matematických úloh Maksík dáva deťom veľa šancí prejaviť svoju nápaditosť a zručnosť.
Zadania úloh sú ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.
Deti vymýšľajú vlastné príbehy, úlohy, hádanky.
Vďaka tomu môžu zažiť radosť z úspechu aj
deti, ktoré si neporadia so všetkými matematickými úlohami.
Čo je cieľom súťaže?
V prvom rade rozvíjať myslenie a tvorivosť
žiakov.
Maksík chce deťom ukázať, že premýšľanie
môže byť zábavné – úlohy sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov.
MAKSÍKa strieda MAKS
Po prechode do 5. triedy ZŠ sa môžu Maksáčikovia zapojiť do MAKSa, ktorí prináša netradičné zábavné úlohy žiakom 2. stupňa ZŠ.
4
Súťaž MAKSÍK
www.maksik.sk
Ako môžete prihlásiť žiakov
vašej školy do súťaže?
01 Rozhodnite, kto bude školským koordinátorom súťaže MAKSÍK.
Jeho úlohou bude zabezpečiť propagáciu súťaže medzi žiakmi, zistiť záujem, vyplniť elektronickú prihlášku na webe, vyzbierať od žiakov štartovné a poukázať peniaze
organizátorom, rozdávať žiakom zadania
úloh a Maksíkove odpovedníky. Na konci
každého kola zozbierať vyplnené odpovedníky a zaslať ich organizátorom.
Činnosť školského koordinátora je honorovaná – pozri str. 5.
02 Zabezpečte propagáciu súťaže medzi žiakmi 2. až 4. ročníka vašej školy.
Využite na to plnofarebné zadania úloh
1. kola. Poslali sme Vám ich toľko, aby ste
ich mohli rozdať čo najväčšiemu počtu žiakov. Rozhodnutie, či sa zapoja do súťaže,
môžu spraviť až potom, ako si úlohy prezrú,
prípadne skúsia vyriešiť.
Váhajúcich alebo nesmelých žiakov upozornite na možnosť súťažiť ako dvojica. Tento variant je vhodný aj pre žiakov, ktorí majú
problém so zaplatením štartovného (vo dvojici platí každý iba 4,25 €).
03 Rozdajte žiakom zadania úloh 1. kola
a Maksíkove odpovedníky na odoslanie odpovedí z 1. kola súťaže.
Ak by ste mali viac záujemcov ako zadaní a odpovedníkov, rozmnožte ich (aj keď
niektorí žiaci dostanú len čiernobiele kopie).
Pozor, zadania aj Odpovedníky sú pre každú
kategóriu iné! Žiaci si môžu úlohy aj Odpovedníky stiahnuť zo stránky www.maksik.sk.
Na takéto odpovedníky musia dopísať kód
školy!
Ak by ste ich museli množiť príliš veľa
zadaní a Odpovedníkov, napíšte alebo
zatelefonujte nám, chýbajúce kusy vám
dopošleme. V ďalších kolách už dostanete
všetky materiály v potrebnom počte.
04 Vzhľadom na zákon o ochrane osobných
údajov musíme žiadať zákonných zástupcov
žiakov o súhlas na spracovanie osobných
údajov žiakov. Tento súhlas musia podpísať v dolnej časti Maksíkovho odpovedníka.
V prípade dvojice musia odpovedník podpísať zákonní zástupcovia oboch súťažiacich.
05 Najneskôr 7. októbra 2013 vyplňte elektronickú prihlášku žiakov školy na internetovej
stránke www.maksik.sk. Prihlášku nájdete v časti Učiteľ. Kód vašej školy je uvedený
na obale s Maksíkovými odpovedníkmi aj na
každom odpovedníku.
Minimálny počet súťažiacich, ktorí sa môžu
do súťaže zapojiť cez školu (spolu vo všetkých troch kategóriách) je päť. Dvojica sa
počíta ako jeden súťažiaci. Menší počet žiakov môže škola prihlásiť iba vtedy, ak uhradí
minimálne štartovné vo výške 42,50 €, teda
ako za 5 žiakov.
Pokiaľ prejaví záujem o súťaž menej ako päť
záujemcov a škola nebude chcieť alebo môcť
uhradiť za nich minimálne štartovné, môžu
sa do súťaže zapojiť ako individuálni riešitelia. Prosíme školských koordinátorov, aby
v takom prípade nevyplňovali elektronickú prihlášku žiakov školy a neplatili za nich
štartovné. Tieto deti, prípadne ich rodičov,
informujte o možnosti prihlásiť sa na stránke www.maksik.sk podľa návodu uvedeného
priamo na tejto stránke.
www.maksik.sk
Súťaž MAKSÍK
06 Vyzbierajte od žiakov štartovné 8,50 € za
súťažiaceho.
Mnohé školy štartovné nezbierajú od žiakov,
ale hradia ho z prostriedkov rady rodičov,
nadácií, sponzorských príspevkov atď.
07 Štartovné za všetkých prihlásených žiakov
uhraďte naraz priloženým poštovým peňažným poukazom alebo prevodom z účtu. Nevkladajte nám, prosím, hotovosť na účet.
5
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr
7. októbra 2013. Doklad o úhrade si uschovajte.
08 Maksíkove odpovedníky všetkých súťažiacich, ktorí zaplatili štartovné, odošlite organizátorom 7. októbra. Zadania úloh vždy zostávajú súťažiacim. Poštovné hradí škola.
Ako odosielateľa uveďte školu, nie učiteľa.
Pri platbe prevodom uveďte variabilný symbol uvedený na priloženom poukaze.
Odpovedníky k 1. kolu sú zároveň prihláškou žiaka (resp. dvojice) do súťaže, preto
treba odoslať odpovedníky všetkých žiakov,
ktorí zaplatili, a to aj v prípade, že žiak nebude riešiť úlohy 1. kola.
Vieme, že to nerobíte pre peniaze, ale...
Učitelia, ktorí pomáhajú na školách organizačne zabezpečiť súťaže MAKSÍK, MAKS, VŠETKOVEDKO,
EXPERT či MATEMATICKÝ KLOKAN, vedia, že táto ich činnosť je honorovaná.
V minulom školskom roku sme finančne odmenili 916 koordinátorov,
ktorí dostali spolu takmer 48 500 €. Ďalších 2 367 učiteľov, ktorých odmena neprekročila stanovenú minimálnu hranicu na vyplatenie odmeny (20 €), resp. ktorí o odmenu nepožiadali, si prenieslo viac ako 53 000
€ do tohto školského roka. Za súťaž MAKSÍK získalo 397 koordinátorov
úhrnnú odmenu 10 110 €.
Odmenu dostanete za každého súťažiaceho. Jej výška je 20 % zo štartovného, čiže 1,70 € za každého prihláseného súťažiaceho (dvojica sa
počíta ako jeden súťažiaci).
Podrobnosti súvisiace s odmeňovaním školských koordinátorov budú
zverejnené na stránke www.maksik.sk v časti Učiteľ,
Učiteľ, resp. na stránke
www.talentida.sk.. Školskí koordinátori, ktorí sa v minulom školskom rowww.talentida.sk
ku zaregistrovali, majú pridelené prihlasovacie meno a heslo a môžu priebežne sledovať výšku svojho
konta. Novým školským koordinátorom pridelíme prihlasovacie údaje v priebehu školského roka.
Ak sa vyskytne akýkoľvek problém alebo ak počas školského roka nedostanete niektorú zásielku do termínu uvedeného v kalendári na strane 8, napíšte nám na
[email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 /
63 82 49 52. Na vaše otázky rady odpovedia
Mgr. Katarína Farnbauerová a RNDr. Ľudmila Burjanová
Súťaž MAKSÍK
6
www.maksik.sk
Pravidlá súťaže MAKSÍK
v školskom roku 2013/14
 Kto môže súťažiť
01 Súťaž prebieha v troch samostatných kategóriách:
MAKSÍK 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
MAKSÍK 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
MAKSÍK 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ.
02 Súťažiť môžu nielen jednotlivci, ale aj dvojice žiakov. Dvojica je považovaná za jedného súťažiaceho. Platí jeden účastnícky poplatok, má pridelený jeden kód, dostáva jeden
exemplár všetkých zadaní a odpovedníkov,
odovzdáva jedny spoločné odpovede.
 Priebeh súťaže
03 Súťaž je počas školského roka rozdelená
do piatich kôl, v každom kole riešia žiaci
5 úloh. Na ich vyriešenie majú spravidla 2 až
3 týždne času. Zadania zasielame poštou na
adresu školy. Súťažiaci si ich môžu stiahnuť aj
zo stránky www.maksik.sk.
04 Žiaci píšu iba odpovede, resp. výsledky jednotlivých súťažných úloh, nepíšu postupy
ani zdôvodnenia.
05 Odpovede vyplňujú súťažiaci do Maksíkovho
odpovedníka.
06 Pri každej úlohe musí súťažiaci vyznačiť, či si
je svojou odpoveďou istý. Ak si je istý a jeho
odpoveď je správna, získa odmenu v podobe
bodov navyše. Ak si však je istý nesprávnou
odpoveďou, čaká ho pokuta v podobe bodovej straty. (Podrobnosti nájdete v bode 12.)
07 Na zadaniach úloh je vždy uvedený termín,
kedy musia súťažiaci poslať svoje odpovede.
Školský koordinátor súťaže zasiela na konci
každého kola vyplnené Odpovedníky spoločne na adresu organizátorov.
08 Priebežné výsledky zverejňujeme na internetovej stránke www.maksik.sk. Zároveň ich
zasielame poštou na adresu školy spolu s výsledkovými listinami, správnymi odpoveďami
a ďalšími informáciami.
 Spôsob hodnotenia
09 Hodnotenie každej súťažnej úlohy pozostáva
z troch častí:
▶ z bodov za správnosť odpovede (tzv. základné body),
▶ z prémie za obťažnosť úlohy,
▶ z odmien a pokút za istotu.
10 Základné body – za správnu odpoveď sa
udeľujú 3 body, za odpoveď s malou chybou
1 alebo 2 body a za nesprávnu alebo žiadnu
odpoveď 0 bodov.
11 Prémiové body – ich výška závisí od obťažnosti úlohy:
▶ za veľmi ťažkú úlohu 3 body,
▶ za ťažkú úlohu 2 body,
▶ za ľahkú úlohu 1 bod,
▶ za veľmi ľahkú úlohu nie je prémia.
12 Body istoty – za každú úplne správnu odpoveď, ktorou si bol riešiteľ istý, získava 2 body, za každú nesprávnu odpoveď, ktorou si
bol riešiteľ istý, stráca 1 bod.
Podrobnosti nájdete na www.maksik.sk.
www.maksik.sk
Súťaž MAKSÍK
 O čo sa súťaží?
13 Najúspešnejší riešitelia dostanú okrem diplomu s titulom Najmúdrejší Maksáčik aj
pekný darček, ktorý bude dokladom a ocenením toho, že jeho majiteľ má ozaj bystrú
hlavu!
7
 Nesúťažné úlohy
V tomto školskom roku si žiaci v každom kole
nájdu dve nesúťažné úlohy.
 jedna bude téma, na ktorú namaľujú obrázky. Tie, ktoré sa najviac budú hodiť
ako ilustrácie, použijeme v zadaniach
a ich tvorcom pošleme darček,
 druhá bude dokončenie Maksíkovho príbehu. Aj tu najlepších spisovateľov odmeníme darčekmi.
Veľkú časť „Maksáčikovskej tvorby” zverejníme na stránke www.maksik.sk.
14 Každý riešiteľ, ktorý sa zapojí aspoň do troch
kôl súťaže a nezíska diplom najmúdrejšieho
Maksáčika, dostane diplom s titulom Múdry
Maksáčik.
Súťaž MAKSÍK
8
www.maksik.sk
Kalendár súťaže MAKSÍK
v školskom roku 2013/14
9. – 13.
Školy dostanú úvodnú zásielku, ktorá bude obsahovať informácie
o súťaži, pravidlá súťaže, súťažné úlohy 1. kola a Maksíkove odpovedníky pre 1. kolo.
Október 2013
7.
Termín úhrady účastníckeho poplatku, vyplnenia Prihlášky žiakov školy na www.maksik.sk a odoslania Maksíkových odpovedníkov 1. kola súťaže organizátorom.
November 2013
7. – 12.
Školy dostanú výsledky po 1. kole a súťažné úlohy 2. kola.
December 2013
2.
Termín odoslania odpovedí 2. kola.
Január 2014
8. – 13.
Školy dostanú výsledky po 2. kole a súťažné úlohy 3. kola.
Január 2014
27.
Termín odoslania odpovedí 3. kola.
Február 2014
20. – 25.
Školy dostanú výsledky po 3. kole a súťažné úlohy 4. kola.
Marec 2014
17.
Termín odoslania odpovedí 4. kola.
Apríl 2014
10. – 15.
Školy dostanú výsledky po 4. kole a súťažné úlohy 5. kola.
Máj 2014
5.
Termín odoslania odpovedí 5. kola.
Máj 2014
26. – 30.
Zverejnenie výsledkov po 5. kole. Školy (príp. súťažiaci) budú mať
možnosť reklamovať celkové výsledky súťaže.
Jún 2014
16. – 20.
Školy dostanú zásielku s výsledkami po 5. kole s diplomami a darčekmi pre najúspešnejších.
September 2013
Ak niektorú zásielku nedostanete v uvedenom termíne, alebo ju dostanete nekompletnú,
napíšte nám na [email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 82 49 52.
Máte šikovných žiakov, ktorí chodia
po svete s otvorenými očami?
Dajte im šancu získať hrdý titul VŠETKOVEDKO!
VŠETKOVEDKO
je celoslovenská súťaž, ktorá objaví
najmúdrejších medzi najbystrejšími.
Vaši žiaci v nej budú môcť dokázať, že sa vyznajú vo vlastivede, prírodovede, slovenčine,
matematike, dopravnej výchove, hudobnej
výchove, výtvarnej výchove, informatike, ba
dokonca vedia už čo to povedať aj po anglicky.
V decembri 2013 budú po prvý raz súťažiť aj
druháci!
Súťažiť sa bude v štyroch samostatných vekových kategóriách:
▶
▶
▶
▶
VŠETKOVEDKO 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
VŠETKOVEDKO 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
VŠETKOVEDKO 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
VŠETKOVEDKO 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ.
Súťažiaci budú mať 40 minút na zodpovedanie 30 otázok.
V minulom školskom roku o titul VŠETKOVEDKO zabojovalo až 6579 súťažiacich
z 393 škôl.
Ponuku s podrobnými informáciami
o súťaži dostanete
1. – 4. októbra 2013.
Uzávierka prihlášok žiakov bude
30. 10. 2013.
O titul VŠETKOVEDKO
vaši žiaci zabojujú
4. decembra 2013.
Download

MAKSÍK - úvodná brožúra 13