MAKS
Celoslovenská
matematická súaž
pre žiakov základných škôl
a osemroných gymnázií
Školský rok 2014/15
www.maks.sk
Súaž MAKS
3
Snažíte sa nadchnú svojich žiakov pre matematiku?
Hadáte spôsoby, ako žiakom ukáza, že rozmýša
môže by zábavné a vzrušujúce?
Skúste so svojimi žiakmi súaž MAKS
MAKS je celoroná matematická korešpondenná súaž
urená žiakom 5. až 9. roníka
základných škôl a prímy až
kvarty osemroných gymnázií.
MAKS vám pomôže
▶ rozvíja logické myslenie
a tvorivos vašich žiakov,
▶ presvedi žiakov, že zdolávanie matematických problémov prináša rados a pocit
uspokojenia,
V tomto školskom roku zaíname už neuveritený 21. roník. Poet Maksáov, ktorí riešili maksovské úlohy, sa
pomaly blíži k pol miliónu!
▶ da žiakom šancu, aby prežili
rados z úspechu.
Poas svojho uiteského života som riešila dve hlavné otázky: ako zlepši úspešnos žiakov a ich
vzah k matematike. Objavila som MAKSa s krásnymi, hravými a vtipnými úlohami. Dodnes nebanujem, že som na svojich žiakov nahovorila. Zaali dosahova vemi pekné výsledky a nadchli sa pre
matematiku. Zistili totiž, že s ou môže by aj zábava.
PaedDr. Kvetoslava Wagnerová
uiteka, ZŠ s MŠ na Sibírskej ul. v Bratislave
akujeme všetkým uiteom,
ktorí nám už 20 rokov pomáhajú s organizáciou súaže. Bez nich by
sa naša snaha a nápady nedostali k našim adresátom – žiakom. Títo uitelia vedia, že nám ide o spolonú vec. Vychováva a vzdeláva
mladých udí tak, aby boli schopní vecne a logicky uvažova, formulova jasne svoje stanoviská, analyzova problémy a nachádza riešenia, prichádza s tvorivými nápadmi a v neposlednom rade chápa
zmysel intelektuálnej práce a váži si jej výsledky...
4
Súaž MAKS
www.maks.sk
MAKSA oceujú uitelia, žiaci aj ich rodiia
akujem Maksovi za krásne chvíle, síce niekedy ste ma potrápili ažšími príkladmi, ale stálo to zato.
Maksa budem odporúa kamarátom a dúfam, že aj na budúci rok budú také skvelé úlohy. :)
odkaz Maksáa na stránke MAKSa
Držali sme sa až do posledného kola bez chyby, no maratón nam nevyšiel. Skúsime to na budúci rok. akujeme
za super prepracovaný Maks.
Maksái Timotej Hajzuš a Stanislav Uliný
Z vašej súaže mám pekné spomienky a urite sa s radosou prihlásim aj na budúci rok.
S pozdravom Vaša Maksáka Karin Jursová
akujem, robíte výbornú prácu, úplne vidím, ako sa dcére pri premýšaní nad úlohami rozhýbavajú
tie lenivé mozgové bunky, lebo je prinútená LOGICKY PREMÝŠA :-)).
Ste vyborní, dúfam, že vydržíte ešte vea rokov, lebo mám ešte tretiu dcéru, ktorá má teraz 6.
Iren Zajíková, matka Maksáky
Vieme, že to nerobíte pre peniaze, ale...
Uitelia, ktorí pomáhajú na školách organizane zabezpei súaže MAKS, MAKSÍK, VŠETKOVEDKO,
EXPERT i MATEMATICKÝ KLOKAN, vedia, že táto ich innos je honorovaná.
V minulom školskom roku sme finanne odmenili 1352 koordinátorov, ktorí dostali spolu viac ako 70 000 €. alších 1 932 uiteov, ktorých odmena neprekroila stanovenú minimálnu hranicu na vyplatenie odmeny (20 €), resp. ktorí o odmenu nepožiadali, si prenieslo
viac ako 24 000 € do tohto školského roka. Za súaž MAKS získali
koordinátori úhrnnú odmenu 5514,50 €.
Odmenu dostanete za každého súažiaceho (dvojica sa poíta ako
jeden súažiaci).
súažiaci). Jej výška je 1,70 € za súažiaceho, ktorému budeme posiela papierové Odpovedníky a 1,50 € za súažiaceho, ktorý
môže odpoveda iba elektronicky.
elektronicky.
Podrobnosti súvisiace s odmeovaním školských koordinátorov nájdete na stránke www.maks.sk v asti Uite,
Uite, resp. na stránke www.
talentida.sk.
www.maks.sk
Súaž MAKS
5
Ako môžete prihlási žiakov
vašej školy do súaže?
01 Rozhodnite, kto bude školským koordinátorom súaže MAKS.
Jeho úlohou bude zabezpei propagáciu súaže medzi žiakmi, zisti záujem, vyplni elektronickú prihlášku na webe, vyzbiera od žiakov štartovné a poukáza peniaze
organizátorom.
V alších kolách rozda žiakom zadania úloh, príp. Odpovedníky, na konci kola
zozbiera Odpovedníky a zasla ich organizátorom.
innos školského koordinátora je honorovaná – pozri str. 4.
02 Zabezpete propagáciu súaže medzi žiakmi
vašej školy.
Na propagáciu využite farebné zadania
úloh 1. kola. Snažili sme sa vám ich posla
toko, aby ste ich mohli rozda o najväšiemu potu žiakov. Ak by ste mali viac záujemcov ako zadaní, rozmnožte im z brožúry
úlohy, ktoré potrebujú alebo ich upozornite,
že úlohy nájdu aj na stránke www.maks.sk.
(V alších kolách už dostanete farebné zadania pre všetkých súažiacich.)
Vysvetlite žiakom, že si môžu zvoli výšku
štartovného. Ak zaplatia 8 €, budú posiela
svoje odpovede len cez internet. Výhodou
pre nich bude okrem nižšieho štartovného aj
o týžde dlhší as na riešenie úloh.
Ak zaplatia 9,50 €, budú dostáva papierové Odpovedníky a v každom kole sa budú
môc rozhodnú, i odpovedia cez internet
alebo vyplnia papierový Odpovedník.
Váhajúcich alebo nesmelých žiakov upozornite na možnos súaži ako dvojica. Tento variant je vhodný aj pre žiakov, ktorí majú
problém so zaplatením štartovného (dvojica
zaplatí spolu iba jedno štartovné).
03 Upozornite žiakov na tohtoronú novinku –
medzikolovú internetovú súaž InterMAKS.
Viac informácií o nej nájdu v brožúre so
zadaniami úloh aj na stránke www.maks.sk.
Prvé úlohy InterMAKSa sa objavia na stránke
14. 10. 2014.
04 Najneskôr 6. októbra 2014 vyplte elektronickú prihlášku žiakov školy na stránke
www.maks.sk. Prihlášku nájdete v asti Uite. Do prihlášk
prihlášky uvete poet súažiacich
prihlásených do jednotlivých kategórií.
V každej kategórii uvete zvláš poty súažiacich, ktorí zaplatili štartovné 8 €
a zvláš poty súažiacich, ktorí zaplatili
štartovné 9,50 €.
Kód vašej školy je uvedený na obale s Odpovedníkmi aj na každom Odpovedníku.
Minimálny poet súažiacich, ktorí sa
môžu do súaže zapoji cez školu (spolu vo
všetkých piatich kategóriách), je pä. Dvojica sa poíta ako jeden súažiaci. Menší poet žiakov môže škola prihlási iba vtedy, ak
uhradí minimálne štartovné vo výške 40 €,
teda ako za piatich súažiacich, ktorí budú
odpoveda len cez internet.
Pokia prejaví záujem o súaž menej ako
pä žiakov a škola nebude chcie alebo môc
uhradi za nich minimálne štartovné, môžu
sa do súaže zapoji ako individuálni riešitelia. Prosíme školských koordinátorov, aby
v takom prípade nevyplovali elektronickú prihlášku žiakov školy a neplatili za nich
štartovné. Záujemcov informujte o možnosti prihlási sa na stránke www.maks.sk poda
Súaž MAKS
6
návodu uvedeného priamo na tejto stránke.
Zadania úloh im rozda môžete, ale nedávajte im Odpovedníky.
05 Vyzbierajte od žiakov štartovné 8 € alebo
9,50 € za súažiaceho.
Mnohé školy štartovné nezbierajú od žiakov, ale hradia ho z prostriedkov rady rodiov, nadácií, sponzorských príspevkov at.
06 Štartovné za všetkých prihlásených žiakov
uhrate naraz priloženým poštovým peažným poukazom alebo prevodom z útu. Nevkladajte nám, prosím, hotovos na úet.
Ako odosielatea uvete školu, nie uitea.
Pri platbe prevodom uvete variabilný symbol z priloženého poštového poukazu.
Štartovné je potrebné uhradi najneskôr
6. októbra 2014. Doklad o úhrade si uschovajte.
07 6. októbra odošlite organizátorom papierové Odpovedníky. Tie posielajú iba žiaci, ktorí zaplatili štartovné 9,50 € a nerozhodli sa
v prvom kole odpoveda elektonicky. Kedže
www.maks.sk
sú zárove ich prihláškou do súaže, treba
odosla Odpovedníky všetkých žiakov, ktorí zaplatili 9,50 €, a to aj v prípade, že niekto nestihol vyrieši úlohy 1. kola. Na prednej strane Odpovedníka podpíšu zákonní
zástupcovia žiakov súhlas na spracovanie
osobných údajov žiakov. V prípade dvojice
musia súhlas podpísa zákonní zástupcovia
obidvoch riešiteov.
08 Žiakom, ktorí zaplatili štartovné 8 € pripomete, že 6. 10. 2014 je posledný termín,
kedy musia vyplni prihlasovací formulár
na stránke www.maks.sk. Svoje odpovede
musia do elektronického Odpovedníka na
stránke vpísa do 13. 10. 2014. Prihlasovací
formulár musia vyplni aj v prípade, že nestihnú vyrieši úlohy 1. kola.
Týmto súažiacim súhlas na spracovanie
osobných údajov podpíšu zákonní zástupcovia na tlaive, ktoré dostanú e-mailom pri
elektronickej registrácii.
Ak sa vyskytne akýkovek problém, napíšte nám na [email protected] alebo zavolajte na íslo
02 / 63 82 49 52.
Na vaše otázky rady odpovedia
Mgr. Alena Bastlová a RNDr. udmila Burjanová
Súaž MAKS
www.maks.sk
7
Kalendár súaže MAKS
v školskom roku 2014/15
September 2014
8. – 12.
Školy dostanú úvodnú zásielku, ktorá bude obsahova podrobné informácie o súaži, pravidlá súaže, súažné úlohy 1. kola a Odpovedníky
pre 1. kolo.
Október 2014
6.
Termín vyplnenia Prihlášky žiakov školy na www.maks.sk, úhrady
štartovného a odoslania papierových Odpovedníkov 1. kola organizátorom.*
November 2014
6. – 10.
Školy dostanú výsledky po 1. kole a súažné úlohy 2. kola.
December 2014
1.
Termín odoslania odpovedí 2. kola na papierovom Odpovedníku.*
Január 2015
8. – 12.
Školy dostanú výsledky po 2. kole a súažné úlohy 3. kola.
Január 2015
26.
Termín odoslania odpovedí 3. kola na papierovom Odpovedníku.*
Február 2015
19. – 23.
Školy dostanú výsledky po 3. kole a súažné úlohy 4. kola.
Marec 2015
16.
Termín odoslania odpovedí 4. kola na papierovom Odpovedníku.*
Apríl 2015
10. – 14.
Školy dostanú výsledky po 4. kole a súažné úlohy 5. kola.
Máj 2015
4.
Termín odoslania odpovedí 5. kola na papierovom Odpovedníku.*
Máj 2015
25. – 29.
Zverejnenie výsledkov súaže po 5. kole.
Školy budú ma týžde asu na kontrolu a prípadnú reklamáciu celkových výsledkov súaže.
Jún 2015
15. – 18.
Školy dostanú zásielku s výsledkami po 5. kole a s diplomami a cenami
pre najúspešnejších.
* Termín odoslania odpovedí cez internet je o týžde neskôr.
Ak niektorú zásielku nedostanete v uvedenom termíne, alebo ju dostanete nekompletnú, napíšte nám
na [email protected] alebo zatelefonujte na íslo 02 / 63 82 49 52.
Súaž MAKS
8
www.maks.sk
Pravidlá súaže MAKS
v školskom roku 2014/15
™Kto môže súaži
01 Súaž prebieha v piatich kategóriách:
o je 10 % z celkového potu bodov za súaž.
Prvé úlohy InterMAKSa sa objavia na stránke 14. 10. 2014.
MAKS 5 – žiaci 5. roníka ZŠ,
MAKS 6 – žiaci 6. roníka ZŠ a prímy
osemroných gymnázií (OG),
MAKS 7 – žiaci 7. roníka ZŠ a sekundy OG,
MAKS 8 – žiaci 8. roníka ZŠ a tercie OG,
MAKS 9 – žiaci 9. roníka ZŠ a kvarty OG.
Žiak nemôže súaži v nižšej kategórii než
v tej, do ktorej patrí poda roníka. Môže
však súaži vo vyššej kategórii. Môže tiež súaži vo viacerých kategóriách súasne, musí
sa však do každej osobitne prihlási a uhradi za každú štartovné.
02 Súaži môžu nielen jednotlivci, ale aj dvojice žiakov. Žiaci tvoriaci dvojicu musia navštevova rovnakú školu a rovnaký roník.
Dvojica je považovaná za jedného súažiaceho. Platí jedno štartovné, má pridelený jeden kód, dostáva jeden exemplár všetkých
dokumentov, odovzdáva jedny spoloné odpovede at.
™Priebeh súaže
03 Súaž je poas školského roka rozdelená do piatich kôl, v každom kole riešia žiaci pä úloh. Na ich vyriešenie majú spravidla
2 – 3 týždne asu. Zadania zasielame poštou na adresu školy (školskému koordinátorovi súaže). Súažiaci ich nájdu aj na stránke
www.maks.sk.
04 Novinka v súaži – InterMAKS
Aby sme súažiacim skrátili akanie na výsledky jednotlivých kôl, pripravili sme InterMAKSa. Medzi dvomi termínmi riadnych kôl
zverejníme na stránke www.maks.sk úlohy,
ktoré poas leta vymysleli Maksái. Komu sa
podarí úlohy správne vyrieši, môže si vylepši súažné skóre a získa za ne až 40 bodov,
05 Zadania úloh pre všetky kategórie sú v jednej brožúre. Každý riešite si poda podrobného návodu vyberie svoje úlohy. Pre každú
kategóriu sú dve úlohy povinné a tri si súažiaci volia zo štyroch ponúknutých úloh rôznych bodových hodnôt.
06 Spôsob odosielania odpovedí závisí od výšky štartovného.
▶ Súažiaci, ktorí zaplatili štartovné 8 €, vyplnia elektronický Odpovedník na stránke
www.maks.sk. Títo súažiaci ani v prvom
kole neposielajú papierové Odpovedníky.
▶ Súažiaci, ktorí zaplatili štartovné 9,50 €,
si v každom kole môžu vybra, i odpovedia cez internet alebo vyplnia papierový
Odpovedník, ktorý odovzdajú školskému
koordinátorovi súaže. Ak súažiaci pošle
odpovede v jednom kole súasne na papierovom Odpovedníku aj elektronicky,
hodnotené budú iba odpovede z elektronického Odpovedníka.
07 Aj v prípade, že súažiaci z nejakých dôvodov 1. kolo nerieši, musí zasla bu papierový Odpovedník s vyplnenými údajmi o sebe
(ak zaplatil 9,50 €), alebo vyplni prihlasova-
www.maks.sk
Súaž MAKS
cí formulár na stránke www.maks.sk (ak zaplatil 8 €).
08 Pri každej úlohe sa súažiaci musí rozhodnú,
i si je svojou odpoveou istý. Ak si je istý
a jeho odpove je správna, získa odmenu
v podobe bodov navyše. Ak si však je istý nesprávnou odpoveou, aká ho pokuta v podobe bodovej straty. (Podrobnosti sú uvedené v bode 14.)
9
▶ za každú úplne správnu odpove, ktorou si bol súažiaci istý, získava odmenu
vo výške dvoch tretín z bodovej hodnoty
úlohy,
▶ za každú nesprávnu odpove (ohodnotenú 0 základnými bodmi), ktorou si bol súažiaci istý, dostáva pokutu vo výške tretiny z bodovej hodnoty úlohy.
09 Organizátori zverejujú priebežné výsledky
a vzorové riešenia na stránke www.maks.sk.
Výsledkové listiny zárove zasielajú poštou
na adresu školy (školskému koordinátorovi)
spolu s alšími informáciami.
10 Organizátori nezasielajú súažiacim spä vyhodnotené Odpovedníky.
™Spôsob hodnotenia
11 Hodnotenie každej súažnej úlohy pozostáva
z dvoch astí:
▶ z bodov za správnos odpovede (tzv. základné body),
▶ z odmien a pokút za istotu.
12 Hodnotenie povinných úloh:
▶ za správnu odpove sa udeuje 9 základných bodov,
▶ za odpove s malou chybou sa udeujú
3 alebo 6 základných bodov,
▶ za nesprávnu alebo žiadnu odpove sa
udeuje 0 základných bodov.
13 Hodnotenie volitených úloh:
▶ za správnu odpove sa udeujú body poda bodovej hodnoty úlohy – maximálne 6,
9 alebo 12 základných bodov,
▶ za odpove s malou chybou sa udeuje
tretina alebo dve tretiny z bodovej hodnoty úlohy,
▶ za nesprávnu alebo žiadnu odpove sa
udeuje 0 základných bodov.
14 Okrem základných bodov môžu súažiaci získa odmeny alebo dosta pokuty:
Odmeny a pokuty sa pripoítavajú, resp. odpoítavajú od celkového potu bodov v príslušnom kole. Ak by súažiacemu poda uvedených pravidiel vychádzal za príslušné
súažné kolo celkový poet bodov záporný,
získa za toto kolo 0 bodov.
15 Za úlohy InterMAKSa súažiaci môže získa
40 bodov k celkovému potu bodov za celú
súaž.
16 Obas sa, žia, stane, že odpovede sa na ceste k organizátorom stratia. Aby súažiaci neboli v takom prípade znevýhodnení, môžu
organizátori v odôvodnených prípadoch prideli tzv. náhradné body. Postup je takýto:
▶ Skutonos, že súažiaci úlohy riešil
a odoslal, musí organizátorom telefonicky alebo písomne potvrdi rodi alebo
uite. Na základe toho sa žiakovi pridelia doasné náhradné body vo výške priemerného bodového zisku všetkých súažiacich v príslušnej kategórii a kole.
▶ Doasné náhradné body sa po vyhodnotení posledného (piateho) kola upravia
takto: vypoíta sa priemerný poet bodov, ktoré súažiaci získal v jednotlivých
Súaž MAKS
10
kolách a tento poet bodov sa mu spätne
zapoíta namiesto doasne pridelených
náhradných bodov za stratené kolo.
Náhradné body sa prideujú najviac za jedno kolo poas školského roka, a to iba v prípade, že súažiaci sa zúastní aspo na troch
alších kolách súaže.
www.maks.sk

zaradi sa sútom bodov medzi 15 % najúspešnejších súažiacich v SR,

zaradi sa sútom bodov medzi 35 % najúspešnejších súažiacich vo svojom kraji.
17 Reklamáciu na bodové hodnotenie možno
organizátorom poda najneskôr do vyhodnotenia nasledujúceho kola.
18 Organizátori súaže si vyhradzujú právo
v odôvodnených prípadoch anulova niektorú súažnú úlohu alebo upravi spôsob jej
hodnotenia.
™O o sa súaží
19 Všetci súažiaci, ktorí sa dostanú medzi 5 %
najúspešnejších na Slovensku, dostanú hodnotné vecné ceny. Keže dvojica platí jedno štartovné, jej dve vecné ceny budú ma
v súte hodnotu vecnej ceny pre jednotlivca.
Súažiaci, ktorí sa zaradia medzi dvojnásobné hviezdy matematického neba, ale nebudú patri medzi 5 % najúspešnejších, dostanú aspo symbolickú cenu.
20 Tí súažiaci, ktorí poas súaže dokážu, že
patria medzi hviezdy matematického neba,
dostanú diplom.
Hviezdami matematického neba sa stanú tí
súažiaci, ktorí získajú jednu alebo dve hviezdiky. Hviezdiku možno získa dvoma rôznymi spôsobmi:
21 Každý riešite, ktorý sa
zapojí aspo
do troch kôl
súaže a nezíska diplom
hviezdy matematického neba, dostane MAKSiDiplom
ako dôkaz, že vyniká nadpriemernou bystrosou, inteligenciou a nezvyajnou vytrvalosou.
V decembri 2014 do škôl opä prídu Všetkovedko s Expertom
VŠETKOVEDKO
celoslovenská súaž, ktorá objaví
najmúdrejších medzi najbystrejšími
Súažiaci v teste preukážu svoj všeobecný rozhad – otázky budú
z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy.
Súaží sa v štyroch kategóriách:
Všetkovedko 2 – žiaci 2. roníka ZŠ
Všetkovedko 3 – žiaci 3. roníka ZŠ
Všetkovedko 4 – žiaci 4. roníka ZŠ
Všetkovedko 5 – žiaci 5. roníka ZŠ
EXPERT geniality show
celoslovenská súaž urená žiakom,
ktorí sa vo svete vyznajú
Táto súaž je v mnohom unikátna:
Súažiaci si volia dve z piatich ponúknutých tém.
Svoju vobu tém nemusia oznámi vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli,
ke vidia otázky.
Súažné témy pre žiakov ZŠ:
f Spolonos kedysi a dnes (dejepis, ob. náuka, všeobecný rozhad)
f Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)
f Svetobežník (geografia)
f Mozgolamy (logika)
f Do you speak English?
Kto môže súaži?
Žiaci 6. – 9. roníka ZŠ a študenti všetkých roníkov gymnázií a stredných odborných škôl.
Materiály s informáciami o súažiach dostanete 6. – 8. 10. 2014.
Uzávierka prihlášok žiakov bude 29. 10. 2014.
Súboje o tituly VŠETKOVEDKO a EXPERT sa uskutonia 2. decembra 2014.
Každý súažiaci dostane diplom a tí najúspešnejší aj pekné vecné ceny.
Download

Základné informácie a pravidlá