2014
Dátum vydania: 12.2.2014
Zuzana Lukáčová
[POROVNANIE SLOVENSKÉHO
A ČESKÉHO ENERGETICKÉHO
TRHU]
REPORT (časť 1/2)
2
Vážení partneri a potenciálni partneri,
do rúk sa vám dostáva správa energy analytics, s.r.o. „Porovnanie slovenského a českého
energetického trhu“, ktorej cieľom je popísať hlavné znaky dvoch historicky a geograficky blízkych
trhov s energiami – podobnosti a rozdielnosti.
Zamerali sme sa na základné charakteristiky lokálnych trhov s elektrinou a plynom, ako sú finančné
ukazovatele, prínosy pre štátny rozpočet, proces zmeny dodávateľa a v neposlednom rade vnímanie
trhu samotnými zástupcami energetických podnikov v oblasti regulácie, legislatívy a podnikania.
Motiváciou bola osveta a poznávanie blízkych trhov, ktoré môžu slúžiť ako zdroj námetov a inšpirácie.
Spracovávali sme množstvo verejne dostupných dát o samotných hráčoch na trhu v podobe
výročných správ, štatistické dáta, ale tiež i konsolidované údaje o celej krajine, kde sa ukázala vysoká
informačná hodnota zdrojov českého operátora trhu OTE, ktoré, žiaľ na Slovensku chýbajú. Snažili
sme sa ich nahradiť prieskumom trhu. Je potrebné skonštatovať, že zatiaľ čo noví hráči na
slovenskom trhu požadované dáta bez problémov poskytli, dominantní dodávatelia elektriny a plynu
takúto ochotu zdieľať dáta neprejavili.
Správa obsahuje i základné porovnania, pričom však jej hlavnou pridanou hodnotou je agregovanie
dát v rámci kompaktného textu. Preto zámerne ponecháva priestor pre čitateľa, aby sám pri štúdiu
hľadal ďalšie podobnosti a rozdiely medzi oboma krajinami a vytvoril si predovšetkým vlastný názor.
Hoci je text tejto správy rozsiahlejší, obsahuje len základné dáta v agregovanej podobe. V prípade, že
by ste mali záujem o ďalšiu analýzu a podrobnejšie čísla, k dispozícii je vám náš kontakt na našom
webovom sídle www.energyanalytics.sk.
Zuzana Lukáčová
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
3
Obsah
OBSAH.............................................................................................................................................................. 3
ZÁKLADNÁ INTERPRETÁCIA ZISTENÍ ................................................................................................................. 5
RESUMÉ ........................................................................................................................................................... 7
I.
LIBERALIZÁCIA ENERGETICKÝCH TRHOV V SR A ČR................................................................................. 10
1.
2.
3.
4.
II.
TRH S ELEKTRINOU V SR ................................................................................................................................. 11
TRH S PLYNOM V SR ...................................................................................................................................... 13
TRH S ELEKTRINOU V ČR ................................................................................................................................. 14
TRH S PLYNOM V ČR ...................................................................................................................................... 15
PRIESKUM NÁZOROV ZÁSTUPCOV ENERGETICKÉHO SEKTORU NA TRH V SR A ČR ................................. 17
1.
2.
3.
4.
5.
III.
ENERGETICKÝ TRH A REGULÁCIA ....................................................................................................................... 19
LEGISLATÍVA ................................................................................................................................................. 19
REGULÁCIA .................................................................................................................................................. 22
PODNIKANIE V ENERGETIKE ............................................................................................................................. 23
ZHRNUTIE .................................................................................................................................................... 30
PRÍJMY ŠTÁTU Z ENERGETIKY V SR A ČR ................................................................................................ 32
1.
2.
3.
PRÍJMY ŠTÁTU Z ENERGETIKY PODĽA ZDROJA V SR V TIS. EUR ................................................................................ 32
PRÍJMY ŠTÁTU Z ENERGETIKY PODĽA ZDROJA V ČR V TIS. EUR................................................................................ 33
POROVNANIE SR A ČR ................................................................................................................................... 34
Celková spotreba - elektrina ......................................................................................................................... 34
Celková spotreba - plyn ................................................................................................................................ 34
4. ĎALŠIE UKAZOVATELE .................................................................................................................................... 35
Tvorba hrubého kapitálu .............................................................................................................................. 35
Tvorba hrubého kapitálu ako % z celku ........................................................................................................ 36
Implicitná daňová sadzba na energie ........................................................................................................... 36
5. ZHRNUTIE .................................................................................................................................................... 36
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
FINANČNÉ UKAZOVATELE ENERGETICKÝCH PODNIKOV V SR A ČR ......................................................... 38
DODÁVATELIA .............................................................................................................................................. 38
DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI............................................................................................................................. 42
PRENOS A PREPRAVA ..................................................................................................................................... 47
ZHRNUTIE .................................................................................................................................................... 51
PROCES ZMENY DODÁVATEĽA V ELEKTRINE A PLYNE V SR A ČR ............................................................ 54
1.
2.
VI.
PROBLEMATICKÉ BODY PROCESU ZMENY DODÁVATEĽA.......................................................................................... 55
ZHRNUTIE .................................................................................................................................................... 58
ZDROJE .................................................................................................................................................. 60
PRÍLOHA A: PROCES ZMENY DODÁVATEĽA V SR – ELEKTRINA ........................................................................ 60
1.
2.
DEFINÍCIA .................................................................................................................................................... 61
POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA ELEKTRINY – ZÁKON .......................................................................................... 61
Výpoveď zmluvy ............................................................................................................................................ 61
Proces zmeny dodávateľa – odberateľ a dodávateľ ..................................................................................... 62
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
4
Proces zmeny dodávateľa – PDS a odberateľ/dodávateľ ............................................................................. 63
Meranie spotreby ......................................................................................................................................... 65
2. POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA ELEKTRINY - VZOROVÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK..................................................... 66
PRÍLOHA B: PROCES ZMENY DODÁVATEĽA V SR – ELEKTRINA ........................................................................ 73
1.
2.
DEFINÍCIA .................................................................................................................................................... 73
POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA PLYNU – ZÁKON ............................................................................................... 73
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu ........................................ 73
Výpoveď zmluvy ............................................................................................................................................ 74
Výpovedné lehoty ......................................................................................................................................... 74
3. PROCES ZMENY DODÁVATEĽA – PDS A ODBERATEĽ/DODÁVATEĽ ............................................................................ 75
Uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu ....................................................... 75
Vznesenie námietky pôvodným dodávateľom .............................................................................................. 76
4. MERANIE SPOTREBY ...................................................................................................................................... 76
5. POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA PLYNU - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SPP DISTRIBÚCIA ............................................... 77
PRÍLOHA C: PROCES ZMENY DODÁVATEĽA V ČR – ELEKTRINA ........................................................................ 81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
POSTUP PRI ZMENE DODÁVATEĽA ELEKTRINY – ZÁKON .......................................................................................... 81
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O USKUTOČNENIE ZMENY DODÁVATEĽA .............................................................................. 82
POVINNOSTI OPERÁTORA TRHU ........................................................................................................................ 82
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRENOSOVEJ SÚSTAVY ALEBO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY ..................... 83
ĎALŠÍ POSTUP SUBJEKTOV V PROCESE ZMENY DODÁVATEĽA ................................................................................... 85
ĎALŠÍ POSTUP SUBJEKTOV K DÁTUMU ÚČINNOSTI ZMENY DODÁVATEĽA.................................................................... 87
SKRÁTENIE A PREDĹŽENIE DODÁVKY ELEKTRINY ................................................................................................... 91
PRÍLOHA D: PROCES ZMENY DODÁVATEĽA V ČR – PLYN ................................................................................ 94
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FORMY ZMENY DODÁVATEĽA PLYNU.................................................................................................................. 94
Štandardná zmena dodávateľa plynu – definícia (§ 52) ............................................................................... 94
Náležitosti žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu ......................................................................... 95
POVINNOSTI OPERÁTORA TRHU ........................................................................................................................ 95
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SÚSTAVY ALEBO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY ..................... 96
ĎALŠÍ POSTUP SUBJEKTOV V PROCESE ZMENY DODÁVATEĽA ................................................................................... 96
ĎALŠÍ POSTUP SUBJEKTOV K DÁTUMU ÚČINNOSTI ZMENY DODÁVATEĽA.................................................................... 99
SKRÁTENIE A PREDĹŽENIE DODÁVKY PLYNU ...................................................................................................... 101
RÝCHLA ZMENA DODÁVATEĽA PLYNU – DEFINÍCIA (§ 54) .................................................................................... 102
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O ŠTANDARDNÚ ZMENU DODÁVATEĽA PLYNU ..................................................................... 104
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
5
Základná interpretácia zistení
Pri porovnaní českého a slovenského trhu s energiami sme našli v oboch krajinách viacero
podobností ale i rozdielov. Zásadné rozdiely by sa dali formulovať v bodoch nasledovne:
I keď je český trh cenovo deregulovaný a zatiaľ čo na slovenskom trhu sú cenovo regulované
segmenty domácností a malých podnikov, porovnanie finančných ukazovateľov spochybňuje
opodstatnenosť cenovej regulácie na Slovensku.
V nadväznosti na vyššie spomenutý bod, cenová regulácia na Slovensku nie je ochranou
spotrebiteľov pred neprimeranými cenami, ale pôsobí najmä ako prekážka pre dynamickejší
rozvoj trhu, spôsobuje dodávateľom administratívnu záťaž a prispieva k zvyšovaniu rizikovosti
podnikania, čo potvrdzuje i dotazníkový prieskum vykonaný medzi zástupcami energetického
sektora.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že zatiaľ čo podnikatelia na českom trhu vidia v energetike
obchodnú príležitosť a pre tvorbu marže, slovenskí respondenti sa vyjadrili, že v energetike
môže byť pri niektorých segmentoch zákazníkov marža dokonca záporná. S tým súvisí i vyššia
miera vnímania rizikovosti podnikania v energetike na Slovensku.
Z dotazníkového prieskumu medzi zástupcami energetického sektora vyplynulo, že český
legislatívny a regulačný rámec je v porovnaní so Slovenskom predvídateľnejší, stabilnejší
a v nepomerne väčšej miere reflektuje požiadavky trhu.
Činnosť regulačných úradov (ERÚ v ČR, ÚRSO v SR) vnímajú zástupcovia energetického
sektora rôzne – zatiaľ čo českí respondenti nemali voči spôsobu výkonu regulácia zásadnejšie
negatívne postoje, slovenskí respondenti boli voči činnosti ÚRSO kritickejší, čo sa odrazilo
najmä na hodnotení výkonu cenovej regulácie ako takej.
V podmienkach Slovenska predstavuje energetický sektor oveľa vyšší percentuálny príjem do
štátneho rozpočtu (viac ako 10 %) než akým podielom energetický sektor prispieva do
štátneho rozpočtu v Českej republike (necelé 4 %), čo môže vysvetľovať prirodzený vyšší
záujem politickej reprezentácie v SR o energetiku ako takú.
Proces zmeny dodávateľa v ČR je definovaný konzistentnejšie, v rámci jedného legislatívneho
predpisu a jeho uskutočnenie trvá necelú polovicu z trvania uskutočnenia zmeny dodávateľa
v slovenských podmienkach. Súčasne je pri niektorých sporných momentoch dotknutý
zákazník (odberné miesto) viac angažovaný, čo sa týka vyjadrenia jeho vôle.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
6
Zhrnuté, objektívne je potrebné skonštatovať, že hoci český a slovenský trh sú si vo väčšine aspektov
podobné, niektoré rozdiely sú natoľko zásadné, že obchodníci s elektrinou a plynom majú
priaznivejšie podmienky pre podnikanie v ČR. Dôvodom sa zdá byť i cenová regulácia.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
7
Resumé
V podrobnejšom slovnom hodnotení, pri porovnávaní českého a slovenského energetického trhu
vychádzame z dvoch rôznych štádií vývoja trhu: český trh sa už adaptoval na trhové neregulované
prostredie dodávky, je vnímaný ako nasýtený a vykazuje pomerne stabilné ekonomické ukazovatele.
Slovenský trh je však stále regulovaný v oblasti dodávky domácnostiam a malým podnikom
a hospodárske ukazovatele sú rozptýlenejšie ako v ČR, predovšetkým na strane dodávky.
Obe krajiny prešli procesom trhovej liberalizácie v rámci integračného procesu do Európskej únie.
Spoločnými znakmi sú vlastnícke oddelenie prenosu, distribúcie a dodávky a postupné otváranie trhu
s elektrinou a plynom pre konkurenciu. V ČR bol proces liberalizácie ukončený už 1. 1. 2006
v elektrine a o rok neskôr v plyne, SR oba trhy otvorila naraz 1. 7. 2007. Jasným ukazovateľom dobre
fungujúceho voľného trhu v Česku sú vysoké počty zmien dodávateľov, prevyšujúce slovenské
hodnoty.
Porovnanie oboch trhov skúmalo aj názory jednotlivcov – zástupcov energetického sektora. Pri
dotazníkovom prieskume sa prejavil negatívnejší pohľad slovenských respondentov na trh, resp. na
prax vplývajúcu na podnikanie na trhu. Zatiaľ čo v Česku si väčšina opýtaných myslí, že legislatíva a
regulácia sú aspoň v prevažnej miere nastavené v súlade s požiadavkami trhu, na Slovensku prevláda
skôr opačný názor.
S kritikou nad rámec bežných výhrad sa na Slovensku stretla činnosť ÚRSO a tiež aj existencia cenovej
regulácie. Naopak českí respondenti sa na adresu regulátora ERÚ vyjadrovali skôr neutrálne.
Regulácia na Slovensku ovplyvňuje aj vnímanú ziskovosť odvetvia. Veľká časť respondentov pokladá
regulované segmenty zákazníkov za stratový alebo neziskový biznis a energetika ako taká sa medzi
slovenskými respondentmi ukázala byť vnímaná ako rizikovejšie prostredie pre podnikanie, než sú
ostatné odvetvia hospodárstva. Českí respondenti väčšinou považujú energetiku za primerane
rizikovú oblasť podnikania.
Na energetiku sme sa pozreli aj z hľadiska jej finančného benefitu pre štát prostredníctvom dividend
a daní. Ide o jeden z dôležitých zdrojov príjmov štátneho rozpočtu. V konzervatívnom odhade, na
Slovensku prispieva sumou približne 1,2 mld. EUR (9 % príjmov do rozpočtu), zatiaľ čo v Česku 1,7
mld. EUR (4 % príjmov).
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
8
Máme za to, že štát má najmä pre tento dosah energetiky na verejné financie záujem ovplyvňovať
dianie v sektore, čo sa v praxi prejavuje predovšetkým na Slovensku. Podiel príjmov z energetiky do
štátneho rozpočtu je v SR vyšší, čo môže byť dôvodom väčšieho záujmu vlády na Slovensku aktívne sa
angažovať v energetickom sektore, než je tomu tak v prípade českej vlády.
Energetiku môžeme analyzovať aj prostredníctvom finančných ukazovateľov jednotlivých podnikov.
I keď ide o stabilné odvetvie, nájdu sa i rozdiely v sledovaných parametrov, či už na základe odvetvia,
aktivity alebo individuálnych charakteristík.
Pri skúmaní finančných ukazovateľov sa nedá identifikovať nejaká konkrétna zásadná odlišnosť
českého a slovenského trhu, ale môžeme sa zamerať na jednotlivé ukazovatele v kontexte aktivity
subjektu na trhu (dodávatelia, distribúcia, prenos / preprava).
Ukazovatele rentability dodávateľov odzrkadľujú väčšiu stabilitu českého trhu, kde sa vždy zoskupí
väčšina spoločností s podobnými hodnotami. Na Slovensku sa podobne správajú tradiční dodávatelia,
ktorí sa ešte stále odlišujú od zvyšku trhu.
Prekvapivou sa môže zdať porovnateľná rentabilita tržieb v SR aj v ČR, čo naznačuje, že aj na
neregulovanom trhu nerastú zisky neúmerne, ale konkurencia ich udržiava na hladine podobnej
čiastočne regulovanému trhu na Slovensku. Firmy v oboch krajinách dokonca dosahujú aj
porovnateľný EBITDA (po zohľadnení rozdielov v ich veľkosti). Máme za to, že táto skutočnosť by
mala byť zásadným argumentom pri posudzovaní zmyslu cenovej regulácie na Slovensku. Na základe
českého prípadu možno úlohu cenovej regulácie na slovenskom trhu, kde tiež pôsobí široká paleta
konkurujúcich si spoločností v oblasti dodávky elektriny a plynu koncovým zákazníkom, spochybniť.
V súčasnosti cenová regulácia na Slovensku predstavuje pre jednotlivých dodávateľov predovšetkým
dodatočnú administratívnu záťaž a pre trh ako taký je faktorom spôsobujúcim menšiu flexibilitu.
Rok 2012 znamenal pre prevádzkovateľov distribučných sústav na Slovensku (elektrina aj plyn)
a zároveň aj pre českých plynárov pokles všetkých sledovaných ukazovateľov rentability, spôsobený
sprísnením regulácie. V rámci ČR je ziskovejšia distribúcia plynu než distribúcia elektriny a jej hodnoty
rentability sú vyššie aj v porovnaní s SPP - distribúciou. Slovenskí distribútori elektriny vykazujú širšie
spektrum hodnôt. Podobne ako pri dodávateľoch, dosahujú tieto spoločnosti v SR aj v ČR podobný
EBITDA, s výnimkou najväčších hráčov ČEZ Distribuce a SPP – Distribúcia.
Pri sledovaní ziskovosti pri prenose elektriny a preprave plynu vyniká celkovo eustream. Jedine pri
ROS môžeme porovnávať ziskovosť podľa komodity, konkrétne preprava plynu je bez ohľadu na
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
9
krajinu niekoľkonásobne ziskovejšia ako prenos elektriny. Sektor plynárenstva dosahuje aj vyšší
EBITDA.
Oba trhy sa vnútorne členia aj podľa prístupu ku krytiu zdrojmi. Dominantní dodávatelia v SR silne
preferujú vlastné zdroje (s výnimkou ZSE Energia s vysokým podielom cudzích zdrojov) a podobne,
len v menšej miere, aj časť českých dodávateľov (už sa však nedá hovoriť o vymedzenej skupine
tradičných dodávateľoch, ako v minulosti). Zvyšok trhu sa prikláňa k lacnejšiemu financovaniu formou
dlhu.
Na rozdiel od dodávateľov sa prevádzkovatelia distribučných sústav na oboch trhoch preferujú
zabezpečovať vlastnými zdrojmi (jediná výnimka je RWE GasNet). Takýto konzervatívnejší prístup
vyplýva z regulovania prirodzených monopolov.
Zaujímavé je tiež sledovať CAPEX vzhľadom na EBITDA. Môžeme konštatovať, že spoločnosti
pristupujú ku kapitálovým nákladom veľmi individuálne a len pri porovnávaní priemerných hodnôt
dosahujú českí dodávatelia vyššie čísla. V prípade distribúcie ide o nevyhnutné výdavky smerujúce do
sústav a aj preto sa hodnoty na Slovensku a v Česku približujú.
Český a slovenský trh spája aj európska legislatíva záväzná pre obidve krajiny. Paradoxne konkrétny
prípad úpravy energetickej legislatívy pri procese zmeny dodávateľa sa v každej krajine zrealizoval
inak. V Česku celý proces zastrešuje operátor trhu OTE podporený informačným systémom, ktorý
umožňuje oveľa väčšiu flexibilitu. Zatiaľ čo v ČR trvá celý proces 10 dní, na Slovensku je to 21 dní. I to
je príklad väčšej vyspelosti českého trhu.
Dôležitým účastníkom procesu zmeny dodávateľa sú odberatelia. Kým českí zákazníci aktívne hľadajú
lepšie ponuky (viď počet zmien dodávateľa), slovenskí sú ešte stále opatrní a majú sklon byť
konzervatívnejší.
Český trh nachádza aj lepšiu oporu v podrobne spracovanej legislatíve riešiacej mnoho situácií, na
ktoré slovenská nepamätá. Slovenská legislatíva upravuje základné body s mnohými odvolávkami na
iné zákonné normy a často nereflektuje realizovateľnosť konkrétnych krokov v praxi.
Hoci u oboch krajín existuje priestor na zlepšenie, kriticky treba priznať, že česká východzia situácia je
lepšia a často môže byť aj vzorom riešenia problémov na Slovensku. Z pohľadu podnikateľských
príležitostí pre dodávateľov elektriny a plynu sa český trh javí výhodnejšie.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
10
I.
Liberalizácia energetických trhov v SR a ČR
Na úvod by sme radi priblížili proces liberalizácie a zmien na trhu s elektrinou a plynom, ktorými obe
krajiny prešli. Nasledujúca schéma zobrazuje základné legislatívne míľniky pri otváraní trhu:
Schéma 1, zdroj: energy analytics, s.r.o.
1
2
1
uvedené termíny platné pre SR platia de jure, de facto nastalo otvorenie trhu o zhruba dva roky neskôr
http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/10_sdeleni/Proces%20liberalizace%20trhu%20s%20plynem.pdf
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
11
1. Trh s elektrinou v SR
Trh s elektrinou prešiel na Slovensku v ostatných 15 rokoch pomerne radikálnymi zmenami.
Slovenská republika v rámci integračného procesu do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) musela
zosúladiť svoju legislatívu aj v oblasti energetiky. Z platných predpisov a smerníc EÚ vychádzali najmä
zákony o energetike a regulácii ako kľúčové dokumenty. Významným míľnikom bolo založenie
nezávislého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v roku 2001, ktorý mal zo začiatku len
autorizačné kompetencie. Kľúčovú úlohu cenovej politiky a cenovej regulácie až do januára 2003,
kedy prešla kompetencia cenovej regulácia pod ÚRSO, vykonávalo Ministerstvo financií SR.
Rozhodnutím z 27. septembra 2000 schválila slovenská vláda návrh modelu transformácie
a privatizácie akcií energetických podnikov. Tzv. regionálne distribučné energetické podniky (ZSE, SSE,
VSE) pokrývajúce tri geografické regióny krajiny – západ, stred a východ, sa pretransformovali na
samostatné akciové spoločnosti, ktoré boli čiastočne privatizované odpredaním minoritných podielov
zahraničným investorom spolu s manažérskou kontrolou. Od týchto firiem boli tiež oddelené akciové
spoločnosti tepelnej energetiky, ktoré boli dovtedy ich súčasťou.
Navrhnutý bol tiež model reštrukturalizácie podniku dominantného výrobcu elektriny Slovenské
elektrárne, a.s. a jeho divízií na akciovú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
(SEPS), Slovenské elektrárne, a.s. a teplárenské spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) a výrobcu
tepla v Prešove. Táto transformácia bola prvým krokom v procese privatizácie plánovanom vtedajšou
vládou. Sektor energetiky sa, podobne ako ostatné odvetvia hospodárstva, pripravoval na integráciu
do vnútorného trhu Európskej únie. Vo vzťahu k energetickému trhu išlo najmä o:
aproximáciu práva,
transformáciu,
reštrukturalizáciu,
privatizáciu,
nový regulačný rámec,
internú a externú liberalizáciu,
elimináciu krížových dotácií v cenách.
Štát si však ponechal istú majetkovú účasť vo všetkých relevantných subjektoch, pričom podľa
pôvodného zámeru sa mali tieto podiely doprivatizovať v budúcnosti tak, aby sa výnosy z nich využili
na krytie nákladov spojených predovšetkým s dôchodkovou reformou. Zmenou politickej garnitúry
v roku 2006 však k realizácii tohto zámeru nedošlo.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
12
Ďalšie kroky smerovali k vytvoreniu liberalizovaného trhu v súlade so zámermi európskych
energetických iniciatív. V roku 2005 bolo zavŕšené otváranie trhu pre dodávku elektriny všetkým
koncovým zákazníkom okrem domácností. O dva roky neskôr sa trh otvoril aj pre domácnosti
a v rámci regionálnych distribučných podnikov došlo k tzv. unbundlingu, teda právnemu oddeleniu
prevádzkovateľa distribučnej sústavy do samostatnej entity. Cieľom bolo zabezpečenie
nediskriminačného prístupu voči všetkým dodávateľom. Distribučné spoločnosti však ešte dlho po
svojom vzniku a oddelení ich funkcie od obchodníka zápasili s problémami, najmä s poskytovaním
a výmenou dát o zákazníkoch nových dodávateľov. Pri tradičných dodávateľoch tento problém
nevznikal, keďže boli súčasťou vertikálne integrovaného podniku so spoločným, aj keď povinne
oddeleným informačným systémom. Napriek existencii voľného trhu sa významnejší presun
zákazníkov začal až v roku 2009 vstupom dvoch silných hráčov: českého ČEZ-u prostredníctvom
spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. a talianskeho ENEL-u cez dcérsku spoločnosť Slovenských elektrární
– SE Predaj, s.r.o. Prioritou bola súťaž o firemných zákazníkov, ktorí novým dodávateľom umožnili
získať objem dodávky potrebný pre obchodovanie s komoditou na veľkoobchodnom trhu. Tradiční
dodávatelia stratili v dôsledku rastúcej konkurencie v priebehu 2 rokov niekoľko desiatok percent
dodávky v segmente najväčších zákazníkov. V ďalšej vlne začali pôsobiť na slovenskom trhu
dodávatelia sústreďujúci sa takmer výlučne na domácnosti. Prvou bola spoločnosť Slovakia Energy
a neskôr Energetické centrum, pričom obe čerpali skúsenosti a zázemie z už rozvinutých aktivít na
susednom českom trhu. Ďalším relevantným hráčom poskytujúcim dodávku domácnostiam bol ČEZ
Slovensko, ktorý bol zároveň prvým dodávateľom poskytujúcim dodávku oboch komodít – elektriny
aj plynu – pre rýchlo rastúce portfólio domácností. Počas procesu liberalizácie bolo pre ÚRSO jednou
z priorít chrániť zákazníkov predovšetkým cenovou regulačnou politikou pred nedostatočne
rozvinutým trhom. Po tom, ako sa legislatívne a trhové prostredie stabilizovalo a konkurencia sa vo
všetkých segmentoch zákazníkov rozrástla, samotný regulátor deklaroval vôľu cenovú reguláciu
uvoľniť, čo sa však doteraz nestalo a naopak, cenová regulácia bola nedávno opätovne zavedená do
segmentu malých podnikov.
Keďže cenová regulácia dodávky je v súčasnosti tak v elektrine ako aj v plyne uplatňovaná
v segmente malých podnikov a domácností, je možné konštatovať, že rozvoj trhového prostredia
založeného na súťaži a ponuke kvalitnejších produktov nie je pre ÚRSO dostatočnou zárukou ochrany
zraniteľných odberateľov. Zatiaľ čo v niektorých európskych krajinách podiel zákazníkov, ktorí menia
dodávateľa, dosahuje v hrubom odhade tretinu, na Slovensku je toto číslo stále jednociferné. Ako
vyplynulo aj z prieskumu názorov predstaviteľov energetického sektora, ktoré výsledky popisujeme
na nasledujúcich stranách, spôsob výkonu cenovej regulácie odrádza nových dodávateľov od
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
13
investovania do rozvoja svojho podnikania. Počet domácností, ktoré menia dodávateľa, stagnuje,
a počet firemných odberateľov meniacich dodávateľa dokonca v elektrine klesá. Dynamika zmeny
dodávateľa sa v percentuálnych hodnotách pohybuje dlhodobo pod úrovňou v susednej Českej
republike.
2. Trh s plynom v SR
Procesom liberalizácie na základe rozhodnutia Európskej komisie prešiel aj trh s plynom. V roku 2006
sa v súlade s 2. energetickým balíčkom EÚ od pôvodne monopolnej vertikálne integrovanej
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odčlenili prepravné (eustream, a.s.) a distribučné
(SPP Distribúcia, a.s.) služby od dodávky plynu konečným odberateľom (Slovenský plynárenský
priemysel a.s., ďalej len „SPP“). Cieľom bolo posilnenie transparentného a nediskriminačného
prístupu iných obchodníkov so zemným plynom do plynárenskej siete, napriek tomu dominantným
dodávateľom ostáva až dodnes SPP, a to i napriek úplnému otvoreniu trhu 1. júla 2007. Treba však
zdôrazniť, že trhový podiel obchodníka SPP je najvyšší v segmente domácností a najnižší v segmente
veľkoodberateľov.
V roku 2008 sa v rámci novelizácie zákona o energetike podrobnejšie zapracovali požiadavky EÚ
týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu a liberalizácie trhu s plynom, čo vyvolalo i zmeny
v sekundárnej legislatíve (napr. vyhláška, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a
poskytovaných služieb v plynárenstve). Pri implementácii európskych právnych predpisov sa kládol
dôraz najmä na ustanovenia, ktoré sa dotýkali ochrany najzraniteľnejšej skupiny odberateľov plynu a
ich práva odoberať zemný plyn za primerané ceny.
V roku 2009 ÚRSO prvý raz vykonal cenovú reguláciu podľa novej regulačnej metódy „price cap“
(metóda regulácie cenového stropu), stanovenej pre 3. regulačné obdobie (2009 - 2011). V tom čase
na trh vstúpili štyria noví hráči: RWE Gas Slovensko, Shell Slovakia, VNG Slovakia a Lumius Slovakia.
Najmä RWE Gas Slovensko využil svoj príchod medzi prvými konkurentmi SPP naplno a dnes je
druhým najväčším hráčom na trhu s plynom, s výrazným náskokom pred ďalšími svojimi
konkurentmi.
O rok neskôr začal počet zmien dodávateľov vo všetkých segmentoch, okrem domácností, rásť. Noví
dodávatelia plynu sa orientovali predovšetkým na firemných zákazníkov. S účinnosťou od roku 2010
bola cenová regulácia rozšírená o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu určením maximálnej
ceny.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
14
Konkurencia na trhu so zemným plynom v segmente domácností sa začala rozvíjať až v roku 2011,
kedy začali túto skupinu zákazníkov plošne oslovovať najskôr ČEZ Slovensko, nasledovaný v krátkom
čase RWE Gas Slovensko. Medziročne v období 2011 – 2012 narástol počet domácností, ktoré zmenili
dodávateľa, šesťnásobne (nového dodávateľa plynu si vybralo viac ako 131 tis. domácností, čo
predstavuje 11,56 % všetkých domácností). Na trhu pôsobilo v tom čase už 22 konkurentov, ku
ktorým sa pridali aj tradiční dodávatelia elektriny a nastúpil trend ponuky dvoch komodít (elektriny aj
plynu) jedným dodávateľom pre všetky segmenty zákazníkov.
3. Trh s elektrinou v ČR
Jednou z priorít českej zahraničnej politiky po roku 1996 bola integrácia do EÚ, v rámci ktorej sa
muselo pristúpiť k opatreniam aj v oblasti energetiky.
Európska komisia dlhodobo poukazovala na monopolné postavenie firmy ČEZ, a. s., a to i napriek
oddeleniu jej výrobnej a distribučnej zložky. V roku 1998 vyčlenením divízie prenosovej sústavy
vznikla právnym oddelením spoločnosť ČEPS, a.s., prevádzkovateľ prenosovej sústavy v ČR. Pre
dosiahnutie úplného unbundlingu musela česká vláda presunúť každú z týchto firiem pod iné
ministerstvo. ČEZ sa dostal pod Ministerstvo financí ČR a ČEPS pod Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR. Distribúciu zabezpečujú spoločnosti E.ON Distribuce, PRE Distribuce a ČEZ Distribuce.
Pravidelná predvstupová hodnotiaca správa Európskej komisie z roku 2000 už zaznamenala
harmonizáciu českej legislatívy s európskou vďaka prijatiu Energetického zákona č. 458/2000 Sb.
a Zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. Najmä prijatím Energetického zákona začal v roku
2000 proces liberalizácie českého trhu s elektrinou. Bol zvolený model regulovaného prístupu tretích
strán k sústave (TPA), čím došlo k oddeleniu dodávky elektriny od prenosu a distribúcie.
Energetický regulační úřad (ďalej len „ERÚ“) vznikol k 1. januáru 2001, čím si ČR splnila povinnosť
nastaviť nediskriminačný regulačný mechanizmus. S ERÚ spolupracuje aj Státní energetická inspekce
a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Významným medzníkom bol rok 2002, keď na trhu začal pôsobiť OTE, a.s., operátor trhu s elektrinou
a zároveň sa otvoril trh pre dodávku prvej skupine zákazníkov s ročnou spotrebou elektriny nad 40
GWh.
Od roku 2003 sa uvoľnil trh v segmente zákazníkov s ročným odberom nad 9 GWh a v danom roku
tiež prebehla majetková konsolidácia všetkých českých distribučných spoločností. Dominantný
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
15
výrobca elektriny ČEZ získal väčšinu v piatich spoločnostiach a E.ON v dvoch distribučných
spoločnostiach.
Novela energetického zákona č. 278/2003 Sb. urýchlila proces otvárania trhu. Od roku 2004 sa stali
oprávnenými zákazníkmi všetci koncoví odberatelia s priebehovým meraním spotreby pripojení na
napäťovej úrovni VN a súčasne s vyššou rezervovanou kapacitou ako 250 kW. O rok neskôr
nasledovali všetci koncoví odberatelia s výnimkou domácností, pre ktoré sa trh otvoril od roku 2006.
Podľa Národnej správy o elektroenergetike a plynárenstve z roku 2007 sa prostredníctvom
unbundlingu uskutočnilo právne oddelenie v oboch sektoroch v zmysle smerníc 2003/54/ES a
2003/55/ES. Vlastnícky sa oddelil pri prenose elektriny ČEPS, pri distribúcii traja prevádzkovatelia
distribučných sústav: RWE Distribuce, E.ON Distribuce a ČEZ Distribuce. K rozvoju trhu prispel aj vznik
pražskej energetickej burzy PXE.
4. Trh s plynom v ČR
Proces liberalizácie českého trhu s plynom prebehol podstatne neskôr ako pri elektrine. Pre
najväčších odberateľov sa začal v roku 2005 a bol dokončený otvorením trhu pre domácnosti v roku
2007. Od začiatku liberalizácie sa dôraz kládol na posilnenie nezávislého regulátora trhu, a preto bol
namiesto úplného unbundlingu zvolený model nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO).
Právny unbundling prevádzkovateľa prepravnej sústavy sa ukončil k 1. 1. 2006, keď sa z RWE
Transgas odčlenila spoločnosť RWE Transgas Net (neskôr premenovaná na Net4Gas). Od roku 2007
boli podmienky právneho oddelenia splnené aj pre 8 prevádzkovateľov plynárenských distribučných
sústav.
Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike napriek formálnemu otvoreniu trhu začala
konkurencia nastupovať len veľmi opatrne. Ďalšou podobnosťou je pôvodný záujem nových
dodávateľov najmä o najväčších odberateľov.
Medzníkom bol rok 2009, kedy sa noví obchodníci už sústredili aj na menšie firmy a domácnosti.
Dodávateľa zmenilo šesťkrát viac zákazníkov ako v roku 2008 (33,3 tis.). Zároveň sa legislatíva musela
vysporiadať s nekalými praktikami na trhu (praktiky pri podomovom predaji a iné) a boli podniknuté
kroky na ochranu zákazníka.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
16
V roku 2010 významne vzrástol trhový podiel nových dodávateľov a zintenzívnila sa cenová
konkurencia. ERÚ, v snahe podporiť konkurenčné prostredie, zrovnoprávnil podmienky dodávateľov
plynu so zazmluvnenou skladovacou kapacitou na území ČR a tých, ktorí musia flexibilne
zabezpečovať štandard bezpečnosti zo zahraničia, čo sa prejavilo nárastom dovozu.
Noví obchodníci tak dokázali nakúpiť plyn na trhu až o 40 %2 lacnejšie v porovnaní s dlhodobými
kontraktmi a zákazníkom mohli ponúknuť oveľa nižšiu cenu než dominantní dodávatelia. Počet
zákazníkov, ktorí zmenili dodávateľa, medziročne stúpol o polovicu a v roku 2011 dosiahol dokonca
rekordných 361.941 zmien. Následne sa trh ustálil a počty nových zmien dodávateľa, podobne ako pri
elektrine, v roku 2013 výraznejšie poklesli. To si možno vysvetliť na jednej strane nasýtením trhu, ale
súčasne i poklesom cien v dôsledku cenovej konkurencie, čo pre dodávateľov neponecháva
dostatočný priestor na ponuku výrazne atraktívnejších zľavnených produktov voči konkurencii.
2
http://www.eru.cz/user_data/files/plyn/10_sdeleni/Proces%20liberalizace%20trhu%20s%20plynem.pdf
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
17
II.
Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR
a ČR
Porovnanie českého a slovenského energetického trhu mapovalo okrem iného aj postoje a názory
zástupcov regulovaných subjektov a odborníkov na energetickú legislatívu a reguláciu. V oboch
krajinách sme respondentom kládli rovnaké otázky, ktoré však boli v niektorých prípadoch upravené
o národný kontext (názvy relevantných inštitúcií, označenia legislatívnych noriem a pod.).
Prieskumu sa zúčastnilo 81 respondentov, ich štruktúra je nasledovná:
Graf 1, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Graf 2, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
18
Graf 3, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Graf 4, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
19
1. Energetický trh a regulácia
Odlišná situácia na trhoch v SR a ČR sa výrazne prejavila už pri základnej otázke o všeobecnom názore
na energetickú legislatívu a reguláciu. Kým väčšina respondentov v SR (61,9 %) si myslí, že
energetická legislatíva a regulácia buď vôbec alebo v prevažnej miere nereflektuje požiadavky
energetického trhu, v ČR je situácia presne opačná a až 82,3 % respondentov je presvedčených, že je
nastavená v prevažnej miere v súlade s požiadavkami energetického trhu.
Podľa Vášho názoru je energetická legislatíva a regulácia v SR/v ČR (vo všeobecnosti):
Graf 5, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
2. Legislatíva
Negatívny postoj na Slovensku vyjadrili respondenti aj k stabilite legislatívneho rámca
a predvídateľnosti jeho zmien. Negatívny postoj slovenských respondentov kontrastuje s prevažne
pozitívnym hodnotením stability a predvídateľnosti legislatívy v Českej republike. Podobné rozdiely
vo vnímaní sme zaznamenali i pri hodnotení kvality legislatívy a jej prípravy.
Oba trhy sa mierne približujú len v otázkach komunikácie zákonodarcov smerom k energetickému
sektoru. V prípade Slovenska je však vnímanie o trochu negatívnejšie, čo môže byť i dôsledkom
legislatívnej aktivity v roku 2012, kedy sa implementoval tretí liberalizačný balík do národných
zákonov a vo všeobecnosti sa podoba legislatívneho procesu a priestor pre verejnú debatu stretli
s rôznymi ohlasmi z radov zástupcov energetického sektora.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
20
Vyjadrite prosím mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami týkajúcimi sa LEGISLATÍVY:
Graf 6, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
21
Graf 7, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
22
3. Regulácia
Podobné závery možno konštatovať aj v oblasti regulácie. Respondenti na Slovensku boli pomerne
kritickí k činnosti ÚRSO, zatiaľ čo český ERÚ nevnímali českí respondenti až tak negatívne, resp. skôr
neutrálne.
Vyjadrite prosím mieru súhlasu s nasledovnými tvrdeniami týkajúcimi sa REGULÁCIE:
Graf 8, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
23
Graf 9, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
4. Podnikanie v energetike
Z hľadiska podnikateľských príležitostí vnímajú energetiku ako relatívne zaujímavý sektor vo väčšej
miere respondenti v ČR, a to i napriek tomu, že tamojší trh považujú za nasýtený, a tak i menej
prístupný pre nových hráčov. Za mierne negatívnejším vnímaním respondentov na Slovensku stojí
podľa dotazníkov negatívnejšie vnímanie dôsledkov cenovej regulácie, predovšetkým jej dopad na
obmedzovanie marží. Za ďalší dôvod možno považovať legislatívu.
Vo všeobecnosti a s ohľadom na svoje pôsobenie / pôsobenie Vašej spoločnosti na energetickom
trhu: Ako by ste charakterizovali energetický sektor ako taký z hľadiska podnikateľských príležitostí?
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
24
Graf 10, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Pri dobe návratnosti investície v energetike sa respondenti v SR aj v ČR vo väčšine zhodli na intervale
10 – 15 rokov, ale značná časť opýtaných označila aj kratšiu dobu 5 – 10 rokov, hlavne na Slovensku
sa oba výsledky priblížili.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
25
Graf 11, Graf 12, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Pri vnímaní rizikovosti podnikania v energetike sa odpovede v oboch štátoch rozchádzajú. Viac ako
polovica slovenských respondentov označila energetický sektor za rizikovejší z hľadiska podnikania
ako ostatné odvetvia, zatiaľ čo v Českej republike sa viac ako tri štvrtiny priklonili k názoru, že
energetika viac riziková než ostatné odvetvia nie je.
Podľa vášho súkromného názoru, podnikanie v energetike na Slovensku / v Česku je z hľadiska
podnikateľského rizika:
Graf 13, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
26
Ako najväčšiu prekážku vstupu ďalšej konkurencie na trh vnímajú slovenskí respondenti reguláciu
a časté zmeny ako regulácie, tak i legislatívy. V ČR ju vidia skôr v nasýtenosti trhu a aktivitách
s charakterom prirodzeného monopolu.
V čom vidíte najväčšie prekážky vstupu ďalšej konkurencie na tú časť trhu, v ktorej podniká Vaša
spoločnosť? (vyznačte všetky preferované možnosti)
Graf 14, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
27
Slovenskí respondenti na rozdiel od českých vidia viacero možností so silným potenciálom motivovať
nových hráčov k vstupu na trh.
Čo by podľa Vás zvýšilo konkurenciu na trhu v SR/ČR a záujem nových hráčov o vstup na trh?
(vyznačte všetky preferované možnosti)
Graf 15, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
28
O atraktivite podnikania hovorí aj vnímaná ziskovosť. Dotazníkovou metódou sme porovnávali
subjektívne vnímanú mieru ziskovosti voči obratu danej firmy. Výsledky sa líšia nielen v porovnaní SR
vs. ČR, ale rozdielna miera vnímania závisí aj od rozdelenia na podnikateľské aktivity a na
maloobchod a veľkoobchod.
Ak sa pozriete na oblasť Vášho podnikania na energetickom trhu - MALOOBCHOD, ako by ste
charakterizovali ziskovosť?
Graf 16, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Ak sa pozriete na oblasť Vášho podnikania na energetickom trhu - VEĽKOOBCHOD, ako by ste
charakterizovali ziskovosť?
Graf 17, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
29
Ak sa pozeráme na ziskovosť sektorov elektroenergetiky a plynárenstva ako celkov, v ČR je podľa
väčšiny respondentov (71 % elektroenergetika, 86 % plyn) v intervale 5 – 10 %, v SR sa odpovede
rovnomernejšie rozdelili v širšom intervale 0 – 15 % pre oba sektory.
Podľa ukazovateľa ROS (rentabilita tržieb podľa údajov z výročných správ) sa ziskovosť energetiky
pohybuje v priemere od 10 % vyššie, presné hodnoty pre jednotlivé spoločnosti sa samozrejme líšia,
veľký vplyv má aj konkrétna aktivita na trhu.
Podľa Vášho osobného názoru / odhadu, do akého intervalu by ste zaradili celkovú mieru ziskovosti
sektora elektroenergetiky a plynárenstva v SR/ČR (odhad priemeru za sektor, vyjadrený v percentách
z obratu):
Graf 18, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
V neposlednom rade sa prieskum zameral aj na dopytovanie sa po miere ziskovosti jednotlivých
činností na energetickom trhu. V oboch krajinách sa medzi najziskovejšími aktivitami objavila výroba
elektriny z podporovaných zdrojov (obnoviteľné zdroje, kombinovaná výroba) a prenos elektriny.
Špecifikom na Slovensku je podľa respondentov vysoká miera ziskovosti distribúcie elektriny.
Podľa Vášho osobného názoru / odhadu, ktorá aktivita na trhu s elektrinou v SR/ČR je
charakteristická najvyššou mierou ziskovosti?
TOP 3 aktivity v SR
1. distribúcia elektriny (40,0 %)
2. výroba elektriny z OZE a KVET/z podporovaných zdrojov (33,3 %)
3. prenos elektriny (10,0 %)
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
30
TOP 3 aktivity v ČR
1. výroba elektriny z podporovaných zdrojov (50,0 %)
2. prenos elektriny (25,0 %)
3. výroba elektriny (okrem podporovaných zdrojov) (25,0 %)
Aj v sektore plynárenstva sú najziskovejšie vnímané aktivity podobné. Je však potrebné vyzdvihnúť
zásadný rozdiel vo vnímaní ziskovosti prepravy zemného plynu medzi respondentmi v SR a ČR (pre
porovnanie, pokiaľ ide o finančné ukazovatele - ROS NET4GAS dosiahol v roku 2012 67 % a ROS
eustream 61 %).
Podľa Vášho osobného názoru / odhadu, ktorá aktivita na trhu s plynom v SR je charakteristická
najvyššou mierou ziskovosti?
TOP 4 najziskovejších aktivít v SR
1. preprava plynu (80,0 %)
2. distribúcia plynu (6,7 %)
3. skladovanie plynu (3,3 %)
4. ťažba zemného plynu (3,3 %)
TOP 4 najziskovejších aktivít v ČR
1. preprava plynu (37,5 %)
2. distribúcia plynu (12,5 %)
3. skladovanie plynu (12,5 %)
4. ťažba zemného plynu (12,5 %)
5. Zhrnutie
Prieskum názorov na energetický trh medzi zástupcami regulovaných subjektov (angl. „decision
makers“) s okruhmi tém ako legislatíva, regulácia a podnikanie v energetike dopadol pre Slovensko
v porovnaní s Českom negatívnejšie.
Aj keď regulované subjekty prirodzene majú isté výhrady voči rozhodnutiam regulátora, motivačnú
silu regulácie z hľadiska investícií popiera drvivá väčšina slovenských aj českých respondentov.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
31
Zatiaľ čo na Slovensku prieskum ukazuje, že ÚRSO a cenová regulácia sú prekážkami pre rozvoj trhu,
v ČR regulačný úrad ERÚ v takejto miere v negatívnom kontexte do popredia nevystupuje, názory naň
sú skôr neutrálne. S výrokom „ÚRSO vykonáva CENOVÚ reguláciu transparentne, primerane a
nediskriminačne“ nesúhlasilo takmer 9 z 10 respondentov, v prípade ERÚ boli postoje za a proti
vyrovnané.
Väčšina respondentov z ČR (88,3 %) si myslí, že legislatíva a regulácia sú aspoň v prevažnej miere
nastavené v súlade s požiadavkami trhu, zatiaľ čo v SR si väčšina (71,9 %) myslí opak. Ak je na českom
trhu niečo, čo bráni vstupu nových hráčov, je to prirodzená nasýtenosť trhu, na slovenskom trhu
odrádza najmä regulácia a nepredvídateľnosť zmien.
Regulácia sa prejavila aj pri posudzovaní ziskovosti odvetvia, kde si až 41,2 % opýtaných v SR myslí, že
maloobchod (teda z prevažnej časti cenovo regulovaná časť trhu) je stratový, s čím môže súvisieť aj
vnímanie vyššej rizikovosti podnikania v energetike, v porovnaní s podnikaním v iných odvetviach.
Pre porovnanie, českí respondenti vo väčšine (77,8 %) označili energetiku za nie viac rizikovú oblasť
podnikania ako ostatné odvetvia.
Vo všeobecnosti sa dá ziskovosť na českom trhu v neregulovaných segmentoch vyhodnotiť podľa
prieskumu ako nižšia než na slovenskom.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
32
III.
Príjmy štátu z energetiky v SR a ČR
Energetika (elektrina a plyn) je pre štát významným odvetvím z hľadiska generovania príjmov. Pri ich
kvantifikácii sme sa pozreli na príjmy:
podiel štátu na zisku v energetických subjektoch, kde má vlastnícky podiel, formou dividend3,
prostredníctvom dane príjmu4 a na Slovensku v roku 2012 a 2013 osobitnej dane,
prostredníctvom spotrebnej dane.
Reálne príjmy štátu z energetiky by mali byť navýšené ešte aj o DPH, ale jej výber nie je sledovaný
v potrebnej štruktúre. Finálny odhad príjmov je z tohto dôvodu konzervatívny.
1. Príjmy štátu z energetiky podľa zdroja v SR v tis. EUR
Zdroj príjmu (tis. eur)
2011
2012
Dividendy
515 423
679 344
Daň z príjmu5
628 755
454 129
Spotrebná daň
37 309
40 284
Osobitná daň6
cca 25 0007
SPOLU
1 181 487
1 198 757
Tabuľka 1, zdroj: Výročné správy energetických podnikov, MF SR
Príjmy štátneho rozpočtu
tis. EUR
2011
SR
13 768 327
2012
12 570 978
3
Vybraná skupina najväčších subjektov podľa jednotlivých kategórií, ktorá pokrýva viac než 90%
Vybraná skupina najväčších subjektov podľa jednotlivých kategórií, ktorá pokrýva viac než 90%
5
flat rate 19% pre právnické osoby v oboch rokoch
6
Vyplýva zo zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. septembra 2012. Počas nasledujúcich 16 mesiacov majú firmy
s aspoň 50% výnosov z regulovaných činností a hospodárskym výsledkom od 3 mil. EUR povinnosť platiť
mesačne mimoriadny odvod vo výške 0,363 % zo zisku.
4
7
za rok 2013 sa očakáva cca 100 mil. EUR
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
33
Výdavky štátneho rozpočtu
tis. EUR
2011
SR
18 097 267
2012
16 419 460
Tabuľka 2, zdroj: štátny rozpočet SR
Celkový príjem štátu z energetiky tvoril v 2011 aj 2012 minimálne 1,2 mld. EUR, čo predstavuje za rok
2012 zhruba 9 % príjmov štátneho rozpočtu a zároveň pokrýva 7 % výdavkov štátneho rozpočtu (v
medziročnom vyjadrení ide o nárast percentuálneho podielu).
Je zjavné, že energetika je dôležitým zdrojom príjmu štátneho rozpočtu SR, a preto by sa namiesto
zavádzania nových daní a prísnejšej regulácii malo úsilie vlády viac zameriavať na prijímanie opatrení,
ktoré by viedli k ďalšiemu rozvoju tohto sektora.
Ako ukazujú signály z trhu (viď výsledky prieskumu medzi zástupcami energetického sektoru),
súčasný stav je nevyhovujúci a naopak bráni vstupu nových hráčov.
2. Príjmy štátu z energetiky podľa zdroja v ČR v tis. EUR8
Zdroj príjmu (v tis. EUR)
2011
Dividendy
2012
1 108 604
978 591
Daň z príjmu9
677 710
601 908
Spotrebná daň
112 200
N/A
1 898 514
1 692 69910
SPOLU
Tabuľka 3, zdroj: Výročné správy energetických podnikov, MF ČR
Príjmy štátneho rozpočtu
tis. EUR
2011
ČR
41 185 660
2012
41 806 309
Výdavky štátneho rozpočtu
tis. EUR
2011
ČR
46 991 712
2012
45 822 366
Tabuľka 4, zdroj: štátny rozpočet ČR
8
prepočet z CZK na EUR priemerný ročným kurzom NBS EUR/CZK v príslušnom roku
flat rate 19% pre právnické osoby v oboch rokoch
10
odhad spotrebnej dane na úrovni roka 2011
9
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
34
Celkový príjem štátu z energetiky tvoril v 2012 minimálne 1,7 mld. EUR a v 2011 minimálne 1,9 mld.
EUR. Za rok 2012 to predstavuje zhruba 4 % príjmov štátneho rozpočtu a zároveň pokrýva 3,7 %
výdavkov štátneho rozpočtu (v medziročnom porovnaní došlo k poklesu percentuálneho podielu).
I keď sú absolútne príjmy z energetiky vyššie ako v SR, aj objem štátneho rozpočtu je výrazne vyšší.
Preto v ňom vyššia absolútna hodnota tvorí nižší percentuálny podiel (v porovnaní so SR). Táto
skutočnosť môže byť dôvodom, pre ktorý energetika na Slovensku priťahuje väčšiu pozornosť
politikov.
3. Porovnanie SR a ČR
Ak vezmeme do úvahy celkovú spotrebu elektriny, český trh je viac než dvojnásobne väčší ako
slovenský, pri plyne asi o tretinu väčší, pre obe komodity spolu môžeme konštatovať, že český trh je
takmer dvojnásobne väčší (1,8-násobne v roku 2012).
Celková spotreba - elektrina
GWh
2011
2012
SR
28 862
28 786
ČR
62 254
63 572
Tabuľka 5, zdroj: SEPS, ČEPS
Celková spotreba - plyn
GWh
2011
2012
SR
57 720
54 434
ČR
85 646
86 326
Tabuľka 6, zdroj: SPP Distribúcia, ERÚ
Rozdiely v odhadnutých príjmoch štátu z energetiky však pomeru týchto dvoch trhov nezodpovedajú.
Kým na Slovensku mal štát v roku 2012 na 1 MWH spotreby príjem v konzervatívnom prepočte 14,4
EUR, v Česku je to 11,3 EUR, teda o 22 % menej.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
35
Čo znamená energetika pre štátny rozpočet SR a ČR znázorňuje graf nižšie:
Graf 19, zdroj: Výročné správy energetických podnikov, štátne rozpočty, MF SR, MF ČR
S prihliadnutím na rozdielnu veľkosť štátnych rozpočtov v SR a ČR, možno konštatovať i nasledovné:

český trh je 1,8-násobne väčší, ale vyplatené dividendy sú len 1,4-násobne vyššie (vplyv má aj
vyššie zastúpenie štátu vo vlastníckych štruktúrach firiem v SR, ako aj prax v Českej republike
viac investovať do rozvoja firiem než vyplácať finančné prostriedky štátu formou dividend),

daň z príjmu v ČR je len 1,3-násobne vyššia ako v SR, kde dosiahli výborné hospodárske
výsledky výrobcovia a dodávatelia a dostatočne ich nevykompenzoval ani výsledok skupiny
ČEZ.
4. Ďalšie ukazovatele
Tvorba hrubého kapitálu11
Tvorba hrubého kapitálu v národných účtoch je meraná celkovou hodnotou tvorby hrubého fixného
kapitálu, zmenou v zásobách a akvizíciami zníženými o predaj cenných papierov pre určitý sektor.
11
elektrina, plyn, para a klimatizácia
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
36
mil. EUR
2011
2012
SR
3 114,5
2 333,6
ČR
1 920,2
1 778,0
Tabuľka 7, zdroj: Eurostat
Tvorba hrubého kapitálu ako % z celku
%
2011
2012
SR
8,2
6,5
ČR
11,7
12,9
Tabuľka 8, zdroj: Eurostat
Implicitná daňová sadzba na energie
Tento indikátor je definovaný ako pomer medzi tržbami z dane za energiu a celkovou koncovou
spotrebou energie počítaný na kalendárny rok. Tržby z dane za energiu sa merajú v eurách a konečná
spotreba energie v toe (tonách ropného ekvivalentu).
EUR/toe
2006
2007
2009
2010
2011
SR
54,5
53,7
51,7
45,4
48,5
ČR
77,5
76,6
80,6
76,4
78,3
Tabuľka 9, zdroj: Eurostat
5. Zhrnutie
Energetika je jedným z dôležitých zdrojov príjmov štátneho rozpočtu. Na Slovensku prispieva sumou
približne 1,2 mld. EUR (9 % príjmov) a v Česku 1,7 mld. EUR (4 % príjmov.)
Regulovaná dodávka na Slovensku (domácnosti a malé podniky) má podľa aplikačnej praxe v prvom
rade za cieľ chrániť zraniteľných odberateľov (t. j. domácnosti a malé podniky) pred nárastom cien
energií a zabúda na druhú dôležitú úlohu: garantovať marže dodávateľov a prostredníctvom ich
úspešného podnikania zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu. Zvlášť rozporuplným je postoj štátu
v prípade SPP, pretože chce zabezpečiť zároveň nízke ceny (aj za cenu ich umelého udržiavanie bez
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
37
ohľadu na trh), ale aj príjmy pre štát (maximalizovať dane a dividendy, teda logicky aj samotné
zisky)12.
Ďalším aspektom je motivácia štátu zasahovať do energetiky a tá je jednoznačne vyššia v SR, kde
príjmy z energetiky predstavujú podstatne vyšší podiel na príjmoch štátneho rozpočtu a vždy budú
aktuálnou politickou otázkou.
12
Premiér SR Róbert Fico sa jednoznačne vyjadril proti zvyšovaniu cien plynu, ale zároveň sa dohodol
s ostatnými investormi na vzdaní sa arbitráže v prípade strát vplyvom umelého udržiavania cien pod trhovou
úrovňou.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
38
IV.
Finančné ukazovatele energetických podnikov v SR a ČR
V rámci porovnania finančných ukazovateľov sme sledovali ROE, ROS, ROA, vlastné imanie/dlh,
dlh/EBITDA, EBITDA, OPEX, dlh, CAPEX, vlastné zdroje, a to na vybraných zástupcoch dodávateľov
a prevádzkovateľov sústav.
Pre aktuálnosť dát sa zameriavame predovšetkým na rok 2012, ak nie je uvedené inak.
1. Dodávatelia
V Česku sa približne do roku 2009 ešte objavujú negatívne ukazovatele rentability, ktoré však
následne po adaptácii na voľný trh miznú a dodávatelia vykazujú relatívne stabilné hodnoty.
Rentabilita vlastného imania sa v ČR pohybovala v roku 2012 v dvoch skupinách: okolo 20 % a nad 30
%, čo ukazuje na stabilnú situáciu na trhu so zopár spoločnosťami s nadpriemernými ukazovateľmi
ziskovosti. V SR bola medzi jednotlivými dodávateľmi rozložená veľmi nerovnomerne – na jednej
strane SPP s hodnotou 6,7 %, na druhej strane ZSE Energia so 70,66 %. Túto hodnotu môžeme brať
ako výnimku pretože odzrkadľuje nižší podiel vlastných zdrojov na celkovom majetku v prospech
lacnejších cudzích zdrojov (finančný leveraging). Pomerne veľký rozptyl ostatných dodávateľov ale
ukazuje, že s výnimkou SSE a VSE ako spoločností pôsobiacich na trhu dlhodobo a vykazujúcich
stabilné hodnoty v čase, trh ešte stále prechádza zmenami a jednotliví dodávatelia sa ešte nedostali
do stabilizovanej fázy.
Graf 20, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
39
Rentabilita tržieb sa v oboch krajinách približuje: skupina od 11 do 18 % dominuje a časť trhu
dosahuje nižšie hodnoty, v závislosti od výsledkov konkrétnej firmy a úspešnosti hospodárenia
v danom roku. V najväčšej skupine sú stabilné podniky s tradíciou dodávok a i keď v ČR dodávka nie je
regulovaná, ziskovosť tržieb je porovnateľná, čo spochybňuje zmysel regulácie v SR ako ochrany pred
firmami snažiacimi sa len maximalizovať zisky.
Graf 21, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
U rentability stálych aktív sa prejavuje v SR aj v ČR veľká citlivosť na ich zastúpenie v pomere
k ostatným aktívam a pasívam, preto sa dostávame aj k veľmi vysokým percentám. Opäť však existuje
aj druhá skupina firiem so stabilnými hodnotami na úrovni cca 6 – 19 %, teda podobne zúročujú svoje
stále aktíva.
Graf 22, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pri pomere vlastného imania a dlhu sa medzi trhmi v Česku a na Slovensku objavujú rozdiely. Pri
tradičných dodávateľoch elektriny a plynu je na Slovensku oproti Česku dvoj- až viacnásobný,
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
40
s výnimkou ZSE Energia (viď komentár k ROE), čiže podniky sa spoliehajú v podstatnej miere na
vlastné zdroje. U ďalších dodávateľov (SE Predaj, RWE Gas Slovensko) sú už hodnoty podstatne nižšie,
čiže hlavným zdrojom je cudzí kapitál. V ČR síce tiež existujú dva prístupy ku krytiu zdrojmi (vlastné
vs. cudzie), ale nedá sa hovoriť o typickej politike kedysi tradičných dodávateľov a tých, ktorí pribudli
po otvorení trhu. V skupine s hodnotami nad 100 % sú napr. Pražská energetika a Jihomoravská,
Severomoravská a Východočeská plynárenská, výrazne nižšie hodnoty dosahujú napr. ČEZ Prodej, E.
ON Energie, Pražská plynárenská...
Graf 23, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pomer dlhu a EBITDA je na oboch trhoch v zásade podobný. U všetkých subjektov prevyšuje 100 %
a dosahuje od 179 % až po 8 543 % a vykazuje predovšetkým citlivosť na výšku dosiahnutého EBITDA,
dve spoločnosti s porovnateľnou výškou dlhu majú v dôsledku rozdielu v EBITDA diametrálne odlišný
pomer dlhu a EBITDA.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
41
Graf 24, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Samotný EBITDA prirodzene súvisí s úspešným podnikaním, optimalizáciou nákladov, ale zároveň aj
s veľkosťou firmy. V ČR vedie ČEZ Prodej a na Slovensku SPP s porovnateľnými hodnotami. Jeho
hlavným determinantom je veľkosť firmy vzhľadom na objem portfólia bez ohľadu na národné
špecifiká, čo opäť ukazuje, že bez regulácie nie sú zisky firiem výrazne vyššie, pretože na trhu pôsobí
konkurencia.
Graf 25, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
Ukazovateľ kapitálových nákladov CAPEX resp. vstup potrebný pre jeho výpočet je bežnejšie
zverejňovaný v Česku a z dostupných údajov sa ukazuje, že ich hodnoty sú vyššie ako na Slovensku,
kde dodávatelia (s výnimkou SPP), v tejto oblasti viac šetria na úkor dlhodobého rozvoja.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
42
Graf 26, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
2. Distribučné spoločnosti
V Česku ukazovatele rentability pri distribúcii elektriny ukazujú pomerne stabilnú úroveň, pri plyne
však v roku 2012 klesajú, podobne ako u slovenských distribútorov elektriny aj plynu, pričom
dôvodom môže byť sprísnenie regulácie. Druhou charakteristickou črtou v Česku je, že hodnoty pre
plyn sú rádovo vyššie ako pre elektrinu, teda distribúcia plynu je rentabilnejšie odvetvie.
V rokoch 2010 a 2011 sa rentabilita vlastného imania distribútorov v ČR a v SR dala ešte porovnať
(rozpätie v 2011 dosahovalo 5,9 % až 9,15 %), v 2012 však v SR prudko klesla, najviac v SSE D až na 0
%, čo spôsobil pokles výnosov ovplyvnený reguláciou. Podobný trend nastal u všetkých distribútorov
plynu. V plynárenskom sektore národné trhy v oblasti distribúcie dlhodobo vykazovali veľké rozdiely
medzi ROE SPP a českých spoločností, SPP v priemere dosahovalo cca 8 % nižšiu úroveň.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
43
Graf 27, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Rentabilita tržieb (ROS) môže byť vyhodnotená presne rovnako ako ROE (pokles v 2012) s jediným
rozdielom – SPP až do roku 2011 stabilne vykazovalo podobnú úroveň ROS ako českí distribútori
približne 30 % a až rok 2012 ho posunul na 10 %, čo je polovičná úroveň v ČR aj po poklese v Česku.
Graf 28, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
44
Aj rentabilita stálych aktív sa správala podobne ako ROS, so všeobecným poklesom v roku 2012.
Podobne ako u ROE SPP v porovnaní s Českom dlhodobo dosahovalo minimálne o 5 % nižšie hodnoty,
v priemere dosahovalo 4 %. Rozptyl hodnôt naprieč sektormi je však menší než u predchádzajúcich
ukazovateľov a obe krajiny sa priblížili, čo by malo byť prirodzeným efektom regulácie bez dopadu na
úspešnosť podnikania v konkrétnej krajine voči inej, inak by sa mali prehodnotiť parametre
znevýhodňujúce krajinu.
Graf 29, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pri pomere vlastného imania a dlhu majú všetci distribútori (s výnimkou RWE GasNet) výrazne vyššie
vlastné imanie ako dlh, preto je ukazovateľ nad 100 % (157 – 408 %). Slovenský trh sa ukazuje ako
mierne konzervatívnejší, tento pomer u elektriny prevyšuje 300 % a u SPP dosahuje maximálnu
hodnotu 408 %, čo je o viac než 100 % nad českým plynárenským trhom, ale princíp je ten istý: krytie
vlastným imaním v prospech cudzích zdrojov.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
45
Graf 30, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pomer dlhu a EBITDA síce v rámci trhov kolíše od 157 do 332 % (vďaka objemu dlhu opäť s výnimkou
RWE GasNet so 435 %), ale Slovensko aj Česko sú porovnateľné, signalizujúc podobnú stratégiu
riadenia dlhu v rámci regulácie.
Graf 31, zdroj: Prieskum názorov zástupcov energetického sektoru na trh v SR a ČR, energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
46
Českí distribútori elektriny dosahujú v porovnaní so SR priemerne vyšší EBITDA, ale po zohľadnení
veľkosti môžeme konštatovať porovnateľnosť hodnôt, najvyššiu hodnotu zaznamenal ČEZ Distribuce
(vzhľadom na veľkosť). Naopak, v plynárenstve slovenský SPP prevyšuje český trh o viac než 100 %
(ale opäť je potrebné zohľadniť veľkosť).
Graf 32, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
CAPEX pri distribúcii elektriny a plynu pripomínajú rozloženie EBITDA. Jednoznačne vedie ČEZ
Distribuce, viacnásobne prevyšujúc všetky ostatné podniky. CAPEX slovenských distribútorov
elektriny je približne na úrovni českých distribútorov plynu. SPP - distribúcia v minulosti dosahoval
približne dvojnásobnú hodnotu, ale v roku 2012 klesla.
Po zohľadnení veľkosti spoločností a prihliadnutí na rozloženie EBITDA sú kapitálové výdavky
porovnateľné.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
47
Graf 33, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
3. Prenos a preprava
Prevádzkovatelia prenosových a prepravných sústav sú tradične dobre prosperujúce firmy, čomu
nasvedčujú aj dobré finančné ukazovatele.
Od roku 2009 do 2012 je rentabilita vlastného imania SEPS aj ČEPS porovnateľná, oscilujúc okolo 10
% (v grafe hodnoty za rok 2012). Pri porovnaní NET4GAS a eustream sa však trhy rozchádzajú
a slovenský podnik dosahuje niekoľkonásobne vyššiu ROE relatívne nižším podielom vlastného imania
generujúcim podobný zisk ako NET4GAS.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
48
Graf 34, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Rentabilita tržieb sa medzi ČR a SR v rámci sektoru zásadne nelíši. Výrazné sú ale rozdiely medzi
sektormi plynu a elektriny. V roku 2012 preprava plynu vykázala zhruba päťnásobne vyššiu ROE ako
prenos elektriny. Regulácia prepravy plynu je teda štedrejšia, čo je dôvodom na zamyslenie, či by
nemala byť pre obe komodity nastavená porovnateľne.
Graf 35, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Rentabilita stálych aktív sa správa podobne ako ROE. V prípade SEPS aj ČEPS sa približuje. Na druhej
strane eustream dosahuje niekoľkonásobne vyššiu ROE ako NET4GAS vzhľadom na štruktúru aktív.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
49
Graf 36, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pomer vlastného imania a dlhu sa líši ako medzi krajinami, tak i medzi sektormi. Hodnota pre ČEPS je
takmer dvojnásobná oproti SEPS, čo spôsobuje asi o polovicu vyššie vlastné imanie ČEPS a o cca
tretinu nižší dlh. V plyne je situácia opačná: eustream dosahuje 2,5-násobne vyšší pomer v porovnaní
s NET4GAS. Vysvetlenie je však iné, pretože vlastné imanie NET4GAS je viac než 4x vyššie, ale dlh je
vyšší až 11x, čo vzájomné porovnanie otáča v prospech eustream.
Graf 37, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Pri porovnávaní pomeru dlhu a EBITDA má SEPS vzhľadom na EBITDA dlh o cca tretinu vyšší ako ČEPS,
a zhruba na jeho úroveň sa dostal v rokoch 2011 a 2012 aj NET4GAS. Dlh eustream je minimálny,
približne desatina dlhu ostatných PPS a hlboko pod 100%.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
50
Graf 38, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Obaja PPS v elektrine majú veľmi podobný EBITDA tesne nad 160 mil. EUR, kým plynárenskí NET4GAS
a eustream dosiahli výrazne lepší výsledok a potvrdili vyššiu ziskovosť prepravy plynu.
Graf 39, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
Kapitálové náklady CAPEX pri prenose, podobne ako pri distribúcii elektriny, sú v ČR a SR
porovnateľné vzhľadom na výsledky hospodárenia. V ČR dosahuje prenos elektriny porovnateľnú
hodnotu CAPEX ako preprava plynu napriek nižšiemu EBITDA.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
51
Graf 40, zdroj: Výročné správy energetických podnikov
4. Zhrnutie
Finančné ukazovatele sú dôležitou charakteristikou každého podniku, aj v energetike. Vo
všeobecnosti ide o stabilné odvetvie, ale rozdiely v jednotlivých sledovaných parametroch sa dajú
nájsť ako medzi ČR a SR, tak i medzi plynom a elektrinou a medzi dodávateľmi, distribútormi
a prenosovými/prepravnými sústavami. Pri ich sledovaní treba rozlišovať aj medzi národnými trendmi
a individuálnymi odlišnosťami.
Určite nemôžeme pri skúmaní finančných výsledkov hovoriť o jednej zásadnej odlišnosti českého
a slovenského trhu alebo o jednoznačnom trende. Dá sa však zamerať na čiastkové odlišnosti podľa
aktivity subjektu na trhu (dodávatelia, distribúcia, prenos) a podľa konkrétneho ukazovateľa.
V segmente dodávateľov ukazovatele rentability odrážajú väčšiu stabilitu českého trhu, kde sa vždy
vyprofiluje hlavná skupina s podobnými charakteristikami a individuálne prípady mimo nej sa dajú
vysvetliť (ne)úspešnosťou podnikania. Na Slovensku sa im spravidla približujú tradiční dodávatelia
s dostatočne veľkým portfóliom (ostatné hodnoty sú rozptýlené na väčšej škále). ROE u nich je síce
nižšie, ale spôsobuje to relatívne vyšší podiel vlastného imania voči českým dodávateľom.
Dôležitý ukazovateľ ROS jasne naznačuje podobnú rentabilitu tržieb v SR aj v ČR, hoci český trh je
neregulovaný, a teda by mal teoreticky ukazovať vyššie hodnoty – nadmerné zisky, pred ktorými má
spotrebiteľov na Slovensku chrániť regulácia, čím sa otvára otázka jej opodstatnenosti, čo podporuje
aj EBITDA s porovnateľnými hodnotami firiem v SR aj ČR, pri zohľadnení rozdielov v ich veľkosti.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
52
Dominantní dodávatelia v SR sa vyznačujú oveľa vyšším krytím vlastnými zdrojmi než akýkoľvek iný
dodávateľ v oboch krajinách (výnimkou je ZSE Energia s veľkou preferenciou cudzieho kapitálu). Hoci
časť českých dodávateľov ich tiež preferuje voči cudzím zdrojom, nie je to až v takej miere a nie je to
typický znak kedysi tradičných dodávateľov. Zvyšok spektra sa prikláňa k financovaniu formou dlhu,
ktoré je lacnejšie.
Rok 2012 znamenal pre prevádzkovateľov distribučných sústav na Slovensku (elektrina aj plyn)
a českých distribútorov plynu pokles všetkých sledovaných ukazovateľov rentability. Príčiny môžeme
hľadať v legislatívnych zmenách a sprísnení regulácie. Trendom je vyššia ziskovosť distribúcie plynu
v ČR než distribúcie elektriny, kým na Slovensku sú hodnoty porovnateľné.
ROE, ROS aj ROA českých distribútorov plynu sú vyššie než v prípade SPP-D, čo hovorí o prísnejšej
regulácii v SR. Pri elektrine na slovenskej strane pozorujeme pomerne široké rozpätie hodnôt, české
distribučné spoločnosti vykazujú stabilné hodnoty blízke Západoslovenskej distribučnej, slovenskému
najziskovejšiemu prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.
Pri porovnaní vlastného imania a dlhu, PDS na oboch trhoch sa preferujú zabezpečovať vlastnými
zdrojmi (jediná výnimka je RWE GasNet), čo ich odlišuje od dodávateľov. Takýto konzervatívnejší
prístup vyplýva z regulovania prirodzených monopolov.
Z porovnateľných hodnôt EBITDA vystupujú ako nadpriemerne úspešné firmy ČEZ Distribuce a SPP –
distribúcia. Po zohľadnení veľkosti a dosiahnutej výšky EBITDA môžeme aj CAPEX vyhodnotiť ako
podobný v obidvoch štátoch.
Oblasť prenosu elektriny a prepravy plynu je v ČR aj SR špecifická dlhodobými veľmi dobrými
výsledkami hospodárenia, čo sa prejavuje aj na pozitívnych finančných ukazovateľoch.
Pri sledovaní ziskovosti vystupuje do popredia eustream, a to pri ROE (relatívne nižší podiel vlastného
imania prináša vyšší jednotkový zisk) a podobne pri ROA (relatívne nižší podiel stálych aktív prináša
vyšší jednotkový zisk) a konzervatívnejší je aj jeho prístup k vyššiemu krytiu vlastným imaním voči
dlhu. Pri ROS už môžeme hovoriť o rozdielnostiach plynu a elektriny, kde sa preprava plynu ukazuje
bez ohľadu na krajinu ako niekoľkonásobne ziskovejšia.
Vyššiu ziskovosť plynárenstva potvrdzuje aj vyšší EBITDA NET4GAS voči SEPS a ČEPS (dáta za
eustream žiaľ neboli dostupné, podobne ako pri CAPEX).
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
53
Pri kapitálových nákladoch stojí za zmienku vysoká hodnota ČEPS, porovnateľná s NET4GAS, zatiaľ čo
SEPS zaostáva.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
54
V.
Proces zmeny dodávateľa v elektrine a plyne v SR a ČR
Slovenská aj Česká republika (ďalej len SR resp. ČR) zosúladili proces zmeny dodávateľa (ďalej ako
PZD) a iné príbuzné náležitosti s európskou legislatívou v rámci implementácie tzv. tretieho
energetického balíka (európske smernice č. 2009/72/ES a 2009/73/ES), ktorý výrazne posilnil práva
spotrebiteľa. Napriek tomu každá krajina pristúpila k procesu iným spôsobom.
Hlavné rozdiely sú:
cenová regulácia dodávky elektriny a plynu pre domácnosti a cenová regulácia malých
podnikov s ročných odberom do 30 MWh v SR, pričom predovšetkým spôsob výkonu cenovej
regulácie limituje dosiahnuteľné marže v týchto segmentoch a robí ich tak menej
atraktívnymi, v krajnom prípade až stratovými, čím odrádza konkurenciu od vstupu na trh,
resp. môže spoločnosti nútiť zvažovať zotrvanie na trhu,
český trh je rozvinutejší s relatívne stabilnou konkurenciou a zákazníkmi, ktorí poznajú svoje
práva a možnosti a aktívne ich využívajú (tzn. na českom trhu existuje medzi zákazníkmi
väčšia miera spotrebiteľskej osvety),
v ČR celý proces zmeny dodávateľa zastrešuje organizátor trhu OTE a je podporený jeho
informačným systémom, ktorý jednotlivé kroky urýchľuje a sprehľadňuje,
v SR trvá proces zmeny dodávateľa minimálne 21 dní, v ČR 10 dní,
v SR je legislatívne spracovanie stručnejšie, ale s viacerými odvolávkami na súvisiace
predpisy, čo sťažuje orientáciu v procese. V ČR je proces popísaný veľmi podrobne a zložitý
na spracovanie veľkého množstva informácií, ale rieši veľa situácií nepokrytých slovenskou
legislatívou a je sústredený na jednom mieste,
v ČR môže zákazník písomnou vôľou zabezpečiť pokračovanie procesu aj pri námietke
pôvodného dodávateľa a odberateľ má tak posledné slovo,
pri zmene ceny musí v ČR dôjsť k znevýhodneniu odberateľa, aby bola dôvodom na zmenu
dodávateľa, v SR stačí akákoľvek zmena, čo spravidla zneužívajú noví dodávatelia
(obchodníci) na získanie klienta,
pri viacerých žiadostiach o zmenu dodávateľa na jednom odbernom mieste (OM) v ČR platí
posledná doručená žiadosť, v SR nie je problém jednoznačne riešený.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
55
1. Problematické body procesu zmeny dodávateľa
PZD v ČR definuje jednotlivé termíny v pracovných dňoch, čím zabezpečuje presné trvanie každého
kroku jednotne pre všetky subjekty. Na Slovensku sa počíta s dňami vrátane víkendov a sviatkov, čiže
reálna dĺžka na vykonanie konkrétneho úkonu v počte pracovných dní sa v čase mení.
V oboch krajinách je prvým krokom doručenie žiadosti na zmenu dodávateľa, ale v ČR smeruje na
OTE (spravidla sa v rovnakom termíne doručuje aj žiadosť na PPS/PDS o uzatvorenie novej zmluvy
o pripojení/vykonanie zmeny právnych vzťahov na existujúcej zmluve), ktorý začne celý proces
riadiť, všetky dotknuté subjekty informuje a poskytne im potrebné údaje. V SR nový dodávateľ
posiela požiadavku na PDS, ktorý oznamuje začatie PZD obom dodávateľom (pôvodnému i novému),
ale proces nezastrešuje.
V SR aj V ČR má následne pôvodný dodávateľ právo podať žiadosť o pozastavenie PZD. V takom
prípade na Slovensku PDS nevykoná zmenu a bezodkladne o tom informuje všetky strany, ale pokiaľ
je žiadosť podaná na hranici termínu (t.j. najneskôr 10 dní pre dátumom zmeny) a kým si PDS splní
oznamovaciu povinnosť voči obom dodávateľom (splniť si ju má bezodkladne, ale tento termín nie je
jednoznačný), môže už byť neskoro na reakciu odberateľa a nového dodávateľa a prípadné úspešné
ukončenie PZD. Odberateľ má právo na preukázanie dôvodu vznesenia námietky, ale odpovedať mu
pôvodný dodávateľ môže až v lehote do 10 dní od doručenia žiadosti. V ČR je presne vymedzený čas,
kedy sa po zdokladovaní písomnej vôle zákazníka aj napriek námietke v PZD pokračuje, teda na
prvom mieste je vôľa zákazníka, čo sa odráža aj vo vysokých číslach churnov (pre doplnenie, churn na
Slovensku je pri elektrine uvádzaný podľa ÚRSO len na počet odberateľov, nie odberných miest
(odberných miest je o viac než 10% viac), preto je porovnanie len orientačné):
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
56
Graf 41, Graf 42, zdroj: OTE
Graf 43, Graf 44, zdroj: ÚRSO
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
57
Graf 45, Graf 46, zdroj: OTE
Graf 47, Graf 48, zdroj: ÚRSO
Dôležitým faktorom pre vysoké churny sú samotní českí odberatelia, ktorí aktívne uplatňujú svoje
práva a hľadajú výhodnejšie možnosti na dodávku elektriny a plynu. Neregulovaný trh môže zároveň
veľmi pružne reagovať. Slovenskí zákazníci sú ešte stále v procese adaptácie na prístup k novým
možnostiam a ostávajú do istej miery konzervatívni a obávajú sa zmeny.
Dôvodom na obavy môžu byť medializované nekalé praktiky podomových predajcov. Hoci sa voči nim
v minulosti uskutočnili viaceré zásahy, stále sa objavujú negatívne prípady, ktoré je najlepšie riešiť
priamo s dodávateľom, ktorého zastupujú. Zákazníci často podpíšu predajcovi plnú moc a ten môže
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
58
následne konať aj bez ich vedomia a uzatvárať v ich mene zmluvy. Táto plná moc sa dá síce odvolať,
ale podmienkou je, aby vôbec zákazník o jej existencii vedel a aby mal aj dodávateľ pri podozrení z jej
zneužitia čas konať a zastaviť PZD. Pre korektnosť však treba doplniť, že túto prax podomových
predajcov zvyknú zneužívať ako argument na neraz bezdôvodné vznesenie námietky voči procesu
zmeny dodávateľa aj samotní silnejší (ale i niektorí ďalší) dodávatelia, ktorí takýmto spôsobom bránia
zákazníkom v odchode z ich portfólia, ako už bolo načrtnuté vyššie.
Častým dôvodov na zmenu dodávateľa je zmena ceny / obchodných podmienok pôvodného
dodávateľa. Zatiaľ čo v ČR musí dôjsť k znevýhodneniu zákazníka novými podmienkami, v SR stačí ako
dôvod paradoxne aj pokles ceny, čo by v princípe nemalo byť legitímnym dôvodom na ukončenie
platnej zmluvy.
Osobitnou témou je riešenie situácie, ak o zmenu dodávateľa na rovnakom OM požiada naraz viacero
dodávateľov. Slovenská legislatíva tento problém špeciálne nerieši a neexistuje jednoznačná prax
riešenia tohto sporu. V ČR je platná vždy posledná doručená žiadosť, čo však nemusí byť objektívnym
prístupom a chýba tam voľba samotného zákazníka, ktorý by mal mať posledné slovo (podobne ako
má pri vznesenej námietke voči procesu zmeny dodávateľa). Navyše takýmto spôsobom môžu na
jednom odberateľovi zarobiť viacerí obchodní sprostredkovatelia, pokiaľ si dodávateľ nepodmieni
platbu za akvizíciu úspešným ukončením procesu zmeny dodávateľa.
2. Zhrnutie
Hoci SR aj ČR upravili svoju národnú legislatívu v oblasti PZD v zmysle európskej, v oboch krajinách
existujú rozdiely. Zdanlivo jednoduchšiemu procesu na Slovensku chýbajú presné časové vymedzenia,
jednoznačné právne podložené riešenia typických situácií (viacero žiadostí o zmenu dodávateľa na
jedno odberné miesto, zneužívanie plnej moci obchodníkmi, vyhodnotenie námietky pôvodného
dodávateľa voči PZD...) a predovšetkým inštitúciu, ktorá by celý proces zastrešila (OKTE je zatiaľ len
v pasívnej úlohe prijímateľa informácie o uskutočnenej zmene a proces sa presúva medzi PDS,
dodávateľmi, príp. odberateľom). Dodávatelia majú kvôli neexistujúcemu jednotnému informačnému
systému malú časovú flexibilitu a nestihnú konať ani v oprávnených prípadoch. Veľký rozdiel sa
prejavuje aj v dĺžke celého procesu, ktorý v ČR trvá 10 dní, v SR až 21.
Situácia v ČR je z hľadiska viacerých parametrov priaznivejšia, od prepracovania celého procesu do
detailov, cez podporu jednotného informačného systému, až po zastrešenie celého procesu OTE.
I keď sa PZD môže javiť ako neprehľadný, je viac funkčný a spĺňa nároky jednotlivých subjektov.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
59
Nedoriešeným bodom je ale aj tu žiadosť o zmenu dodávateľa na jedno odberné miesto, čo je riešené
prisúdením zmeny poslednému navrhovateľovi, hoci takémuto prístupu je možné vyčítať
neobjektivitu a postavenie odberateľa do pasívnej polohy.
V oboch krajinách existuje priestor na skvalitnenie legislatívnej úpravy PZD, aj keď kriticky treba ČR
priznať lepší aktuálny stav. Najlepším ukazovateľom fungujúceho systému sú počty zmien
dodávateľa, ktoré sú v Česku aj napriek poklesu v 2013 oveľa výraznejšie a zrejme aj informovanosť
spotrebiteľov o svojich právach a možnostiach je rozvinutejšia. Rozdielnosť oboch trhov sa z tohto
pohľadu dá prirovnať ak k disponibilite dát o počte zmien dodávateľa, churnoch a ostatných
parametroch. Zatiaľ čo v ČR dané dáta publikuje OTE verejne a v pravidelných intervaloch, získanie
obdobných dát na Slovensku je neporovnateľne náročnejšie a menej flexibilné.
Podrobný popis procesov zmeny dodávateľa elektriny a plynu v oboch krajinách tvorí príloha.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
60
VI.
Zdroje
1. Energetická legislatíva SR a ČR
2. OTE, https://www.ote-cr.cz/
3. Výročné správy dodávateľov, výrobcov, PDS, PPS
4. Ministerstvo financí ČR, http://www.mfcr.cz/
5.
Ministerstvo financií SR, http://www.finance.gov.sk/
6.
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
7.
SEPS, http://www.sepsas.sk/seps/
8. ČEPS, http://www.ceps.cz/CZE/Stranky/default.aspx
9. SPP - distribúcia, http://www.spp-distribucia.sk
10. ERÚ, http://eru.cz/
11. ÚRSO, http://www.urso.gov.sk/
12. Dotazníkový prieskum energy analytics medzi zástupcami energetického sektora v ČR a SR
Príloha A: Proces zmeny dodávateľa v SR – elektrina
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
61
Proces zmeny dodávateľa upravuje Vyhláška ÚRSO Z. z. č. 24/2013 (ďalej len „Vyhláška“) ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s plynom, Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012
Z. z. a prevádzkové poriadky prevádzkovateľov distribučných sústav (ďalej len „PDS“).
1. Definícia
Vo Vyhláške sa zmene dodávateľa venuje časť Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej
skupiny. V § 24 „Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny“, odsek 1), písm. c)
je zmena dodávateľa zadefinovaná nasledovne:
„pri zmene dodávateľa elektriny odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o združenej dodávke
elektriny alebo zmluvu o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka
trhu s elektrinou, túto zmluvu ukončuje a uzatvára zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení
dodávateľa elektriny; každá zmena dodávateľa elektriny je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je
bezplatná.“
Dva dôležité atribúty zmeny dodávateľa teda sú:
1. každá zmena dodávateľa elektriny je zároveň zmenou bilančnej skupiny (neplatí opačne),
2. každá zmena dodávateľa elektriny je bezplatná.
2. Postup pri zmene dodávateľa elektriny – zákon
Postup pri zmene dodávateľa elektriny rieši § 26 Vyhlášky. Podmienkou na zmenu dodávateľa
elektriny je ukončenie zmluvy podľa § 24 ods. 1 písm. c) (citované vyššie) uzatvorenej s pôvodným
dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy
s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny.
Výpoveď zmluvy
Výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny ukončuje:
1. priamo odberateľ,
2. v mene odberateľov zasiela výpoveď pôvodnému dodávateľovi elektriny nový dodávateľ.
Vtedy sa spolu s výpoveďami zmlúv sa zasiela zoznam dotknutých odberateľov elektriny
elektronickou formou v tabuľkovom editore.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
62
Proces zmeny dodávateľa – odberateľ a dodávateľ
Výpovedné lehoty
Ukončeniu zmluvy predchádza proces zmeny dodávateľa, ktorý trvá 21 dní. Žiadosť na zmenu
dodávateľa elektriny je možné novým dodávateľom elektriny doručiť najneskôr 21 dní
i. pred uplynutím výpovednej lehoty podľa osobitného predpisu
a) pri zmluve o dodávke elektriny a zmluve o združenej dodávke
elektriny uzatvorenej na neurčitý čas, je výpovedná lehota jeden
mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
príslušného mesiaca.
b) Ak odberateľ elektriny v domácnosti so zmenou ceny za dodávku
elektriny alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky
elektriny, ktorú mu oznámil zákonným spôsobom dodávateľ
elektriny, nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny
bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti
zmeny vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy
dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti
zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.
Odberateľ elektriny v domácnosti okrem práv na ochranu
spotrebiteľa podľa osobitných predpisov (Zákon č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 52 až 54
Občianskeho zákonníka) má právo pri dodávke elektriny na
poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny a o
zmene obchodných podmienok dodávky elektriny a s tým súvisiacich
služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke
elektriny transparentným a zrozumiteľným spôsobom určeným v
obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím
účinnosti zmeny.
c) Ak
dodávateľ
elektriny
neoznámi
odberateľovi
elektriny
v
domácnosti zmenu ceny za dodávku elektriny alebo zmenu
obchodných podmienok dodávky elektriny v lehote najneskôr 30 dní
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
63
pred nadobudnutím účinnosti zmeny, odberateľ elektriny v
domácnosti má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny
bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej
zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti
zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o
výpovedi zmluvy dodávateľovi.
d) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je ďalej povinný na základe
žiadosti odberateľa elektriny mimo domácnosti alebo dodávateľa
elektriny konajúceho v mene odberateľa elektriny bezodplatne
umožniť zmenu registrácie odberného miesta odberateľa elektriny
na nového dodávateľa elektriny v lehote troch týždňov od doručenia
žiadosti; tým nie sú dotknuté zmluvné záväzky odberateľa elektriny
voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a predchádzajúcemu
dodávateľovi elektriny.
Ak odberateľ elektriny v domácnosti nesúhlasí so zmenou ceny za
dodávku elektriny alebo so zmenou obchodných podmienok dodávky
elektriny, zaniká zmluva o združenej dodávke elektriny dňom
účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy.
Odberateľ elektriny v domácnosti je povinný zabezpečiť, aby ku dňu
účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke elektriny bol
ukončený proces zmeny dodávateľa.
alebo
ii. pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny.
Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny doručenú neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom
zmeny prevádzkovateľ sústavy zamietne.
Proces zmeny dodávateľa – PDS a odberateľ/dodávateľ
Potvrdenie o uzavretí zmluvy s novým dodávateľom
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
64
Doručenie požiadavky od nového dodávateľa elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a
smerujúcej k zmene dodávateľa na danom odbernom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy
na účely procesu zmeny dodávateľa potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy medzi dodávateľom
elektriny a odberateľom elektriny na odbernom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie
námietky zo strany doterajšieho dodávateľa elektriny.
Vznesenie námietky pôvodným dodávateľom
Pôvodný dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné
odberné miesto prevádzkovateľovi sústavy do desiatich dní pred požadovaným dňom vykonania
zmeny dodávateľa elektriny, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny
dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny
dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa
elektriny nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny, nového
dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny. Prevádzkovateľ sústavy neposudzuje platnosť alebo
neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny. Ak pôvodný dodávateľ elektriny vznesie
námietku proti zmene dodávateľa bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi
elektriny, novému dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy. Ak pôvodný dodávateľ
elektriny doručí námietku skôr ako 15 dní alebo neskôr ako 10 dní pred požadovaným dňom zmeny,
prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.
Ak o to odberateľ elektriny požiada, pôvodný dodávateľ elektriny mu preukáže dôvod vznesenia
námietky, pre ktorú bol proces zmeny dodávateľa elektriny zastavený, a to do desiatich dní od
doručenia žiadosti.
Začatie procesu zmeny dodávateľa elektriny
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny a
začatie procesu zmeny dodávateľa oznámi obom dodávateľom elektriny. V prípade odberných miest
pripojených do regionálnej distribučnej sústavy je požiadavka na zmenu dodávateľa elektriny zaslaná
v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7 ods. 10. Ak prevádzkovateľ sústavy zistí nedostatky,
procesnú požiadavku zamietne. Ak dodávateľ elektriny má voči prevádzkovateľovi sústavy
nevyrovnané záväzky po splatnosti, prevádzkovateľ sústavy neumožní začatie procesu zmeny
dodávateľa elektriny, o čom dodávateľa elektriny bezodkladne upovedomí, a dodávateľ elektriny
uhradí nevyrovnané pohľadávky najneskôr v deň vykonania zmeny dodávateľa elektriny.
Pri zmene dodávateľa elektriny ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny platia aj na zmluvu
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
65
o združenej dodávke elektriny. Nový dodávateľ elektriny prevezme odberné miesto do svojej
bilančnej skupiny v stave, v akom bolo odberné miesto vyradené z bilančnej skupiny pôvodného
dodávateľa elektriny.
Oznamovacia povinnosť PDS
Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu dodávateľa elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie
miesto organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr v deň, od ktorého je zmena
dodávateľa účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s
elektrinou.
Meranie spotreby
§27
Zisťovanie spotreby elektriny pre odberné miesto pri zmene dodávateľa elektriny alebo pri zmene
bilančnej skupiny
(1) Pre odberné miesto s meraním typu A prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet stavu
elektromera ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa. Prevádzkovateľ sústavy určí ku
dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena
týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.
(2) Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa zmena týka, prevádzkovateľ distribučnej
sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu
registrácie odberného miesta v súlade s §25 a 26 a oznámi ho subjektu zúčtovania a novému
dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo
dodávateľa elektriny.
(3) Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C
na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne
odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a
odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny podľa technickej
špecifikácie a prevádzkového poriadku.
(4) Prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny
údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto zistené podľa odsekov 1 až 3 ku dňu vykonania zmeny
do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
66
2. Postup pri zmene dodávateľa elektriny - Vzorový prevádzkový poriadok
Prevádzkové poriadky PDS by mali byť zosúladené so Vzorovým prevádzkovým poriadkom,
ktorý používame pre zjednodušenie popisu procesu zmeny dodávateľa.
Pri popise procesu zmeny dodávateľa sa značne prekrýva so zákonom a podrobne sa venuje hlavne
technickým aspektom procesu, ktoré sú dostupné v časti 7 na záver a neuvádzame ich, keďže našim
cieľom je popísať proces predovšetkým so zreteľom na konkrétne kroky s priamou aplikáciou na
dodávateľa a odberateľa.
7. ZMENA DODÁVATEĽA ELEKTRINY A ZMENA BILANČNEJ SKUPINY
7.1
Spoločné ustanovenia ku zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny
1. Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné zmeniť iba jedným z týchto spôsobov:
a) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť
za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o dodávke elektriny svoju zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny,
b) pri zmene režimu zodpovednosti za odchýlku odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju
zodpovednosť za odchýlku na svojho dodávateľa elektriny, vypovedá zmluvu o združenej dodávke
elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny s doterajším dodávateľom elektriny a vytvára vlastnú
bilančnú skupinu,
c) pri zmene dodávateľa elektriny odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o združenej dodávke
elektriny alebo zmluvu o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka
trhu s elektrinou túto zmluvu ukončuje a uzatvára zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení
dodávateľa elektriny; každá zmena dodávateľa elektriny je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je
bezplatná.
2. Na spôsoby uvedené v bode 1. písm. a) a b) sa vzťahuje čl. 7.3. Na spôsob uvedený v bode 1 písm.
c) sa vzťahuje čl. 7.2.
7.2 Zmena dodávateľa elektriny
1. Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o združenej dodávke elektriny
alebo zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu
vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo
zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
67
dodávateľa elektriny. Proces zmeny dodávateľa elektriny objasňuje len samotný priebeh zmeny
dodávateľa elektriny, vypovedanie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke
elektriny spolu s prenesením odchýlky musí prebehnúť samostatne a včas zo strany odberateľa
elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny.
2. Doručenie požiadavky od nového dodávateľa elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a
smerujúcej k zmene dodávateľa elektriny na danom odbernom mieste je z pohľadu PDS pre účely
procesu zmeny dodávateľa elektriny potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy medzi dodávateľom
elektriny a odberateľom elektriny na odbernom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie
námietky zo strany doterajšieho dodávateľa elektriny.
3. Označený nový dodávateľ elektriny musí mať s PDS uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu.
Uzatvorenie takejto zmluvy je podmienkou pre začatie komunikácie s PDS. Označený nový dodávateľ
elektriny musí zároveň spĺňať legislatívne náležitosti potrebné na výkon svojej činnosti, najmä
uzatvoriť zmluvu ako subjekt zúčtovania a mať vydané povolenie na podnikanie v energetike.
4. Za účelom automatizácie procesu zmeny dodávateľa elektriny dodávateľ odovzdáva údaje
elektronicky vo forme procesných požiadaviek. PDS preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených
dodávateľom elektriny a začatie procesu zmeny dodávateľa elektriny oznámi obom dodávateľom
elektriny. Ak PDS zistí nedostatky, procesnú požiadavku zamietne do 1 dňa po podaní žiadosti a
súčasne informuje subjekt, ktorý o zmenu dodávateľa elektriny žiadal, o konkrétnom dôvode
zamietnutia žiadosti.
5. Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny
povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa elektriny sám alebo
prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny príslušného PDS najneskôr 21 dní pred
uplynutím výpovednej lehoty alebo pred skončením platnosti zmluvy o
dodávke elektriny. Zmena sa môže uskutočniť vždy k 1 dňu v príslušnom mesiaci.
6. Proces zmeny dodávateľa trvá 21 kalendárnych dní. To znamená, že proces musí začať minimálne
21 kalendárnych dní pred plánovaným dňom zmeny. Ak bude odberateľ elektriny alebo jeho
dodávateľ elektriny iniciovať zmenu v lehote kratšej ako 21 kalendárnych dní pred plánovaným dňom
zmeny, bude procesná požiadavka zamietnutá. V procese je zohľadnené aj doplnenie nekompletných
údajov a proces námietky podľa bodu 12.
7. Procesnú požiadavku na zmenu dodávateľa elektriny zasiela PDS nový dodávateľ elektriny vo
forme definovanej v súlade podľa prílohy č.1 tohto VPP. Požiadavku je potrebné odovzdať včas, platí
dátum doručenia. V prípade žiadosti zo strany odberateľa elektriny v písomnej forme slúži ako
potvrdenie o doručení vyznačenie dátumu doručenia na písomnej žiadosti zo strany PDS. Písomnosti
sa považujú za doručené, ak boli odoslané na adresu a boli adresátom prevzaté, alebo boli vrátené
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
68
odosielateľovi ako nedoručiteľné alebo adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa
jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol.
8. V záujme efektívneho priebehu procesu zmeny dodávateľa elektriny a nediskriminačného prístupu
PDS nie je možné zároveň so zmenou dodávateľa elektriny žiadať o zmenu technických parametrov
na odbernom mieste. O zmenu technických parametrov môže dodávateľ elektriny požiadať PDS až po
úspešnom ukončení zmeny dodávateľa elektriny. Uvedené neplatí pre zmenu výšky mesačnej
rezervovanej kapacity; túto je možné meniť aj v
rámci procesu zmeny dodávateľa elektriny v zmysle platného cenníka distribúcie PDS uverejneného
na webovom sídle PDS.
9. Proces zmeny dodávateľa elektriny na odbernom mieste môže byť iniciovaný iba pre fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá je v čase podania požiadavky na zmenu dodávateľa elektriny koncovým
odberateľom elektriny na odbernom mieste. V prípade, že v procese zmeny dodávateľa PDS zistí, že
na odbernom mieste nie je odberateľom fyzická alebo právnická osoba uvedená v požiadavke je
oprávnený požiadavku zamietnuť. Zároveň PDS iniciuje proces zosúladenia skutočných údajov a
údajov v systéme PDS týkajúce sa odberného miesta s platným dodávateľom elektriny.
10. V prípade, ak v období pred 21 kalendárnych dní bude na PDS doručených viac požiadaviek na
zmenu týkajúcich sa toho istého odberného miesta, PDS zaregistruje prvú doručenú požiadavku a
ostatné automaticky zamietne.
11. V prípade, že počas prebiehajúcej zmeny dodávateľa elektriny bude na PDS doručená procesná
požiadavka na prerušenie distribúcie od doterajšieho dodávateľa, PDS preruší distribúciu elektriny do
daného odberného miesta. Uvedené nebráni dokončeniu procesu zmeny dodávateľa elektriny.
Odberné miesto bude opätovne pripojené do DS na základe procesnej požiadavky na pripojenie od
doterajšieho dodávateľa elektriny; ak k takejto požiadavke doterajšieho dodávateľa elektriny do
ukončenia procesu zmeny dodávateľa elektriny nedôjde, odberné miesto bude preradené do
bilančnej skupiny nového dodávateľa elektriny v stave prerušenej distribúcie. PDS o tomto informuje
nového dodávateľa elektriny.
Od momentu doručenia správy o úspešnom vykonaní zmeny dodávateľa elektriny pre určité odberné
miesto od PDS môže nový dodávateľ elektriny požiadať o opätovné pripojenie do distribučnej sústavy
s dátumom pripojenia najskôr k dátumu zaradenia OM do bilančnej skupiny nového dodávateľa
elektriny.
12. Pôvodný dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny pre
príslušné odberné miesto PDS do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa
elektriny, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
69
a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa
elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, PDS zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a
bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny, nového dodávateľa elektriny a
odberateľa elektriny. PDS neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o
dodávke elektriny. Ak pôvodný dodávateľ elektriny vznesie námietku proti zmene dodávateľa
elektriny bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi elektriny, novému
dodávateľovi elektriny a PDS.
13. Ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny, a zároveň odberateľ elektriny ku dňu
prerušenia dodávok elektriny nemá zabezpečenú dodávku iným spôsobom, je PDS, do ktorého
sústavy je odberateľ elektriny pripojený, povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť odberateľom
a dodávateľovi poslednej inštancie v rozsahu podľa Pravidiel trhu.
14. Pri zmene dodávateľa elektriny sa odberateľovi elektriny v domácnosti doručuje pôvodným
dodávateľom elektriny konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny do štyroch týždňov po
vykonaní zmeny dodávateľa elektriny. Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny sa uskutoční
na základe určenia spotreby na odbernom mieste PDS na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu
určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi
PDS a odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny.
15. Pre odberné miesto s meraním typu A PDS vykoná diaľkový odpočet stavu elektromera ku dňu
zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa elektriny. PDS určí ku dňu vykonania zmeny
spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne
nameraných hodnôt.
16. Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa zmena týka, PDS určí pre dané odberné miesto
typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu registrácie odberného miesta a oznámi ho
subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania
zmeny bilančnej skupiny alebo dodávateľa elektriny.
17. PDS bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe
fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného
stavu určeného meradla medzi PDS a odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným
dodávateľom elektriny.
18. PDS odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe
elektriny pre odberné miesto zistené podľa bodov 17. až 18. ku dňu vykonania zmeny do desiatich
pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
70
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
71
D dátum zmeny
dodávateľa
Proces zmeny dodávateľa
proces zmeny dodávateľa
D - 21
doručenie žiadosti na zmenu dodávateľa
doručenie požiadavky od
nového dodávateľa PDS =
potvrdenie zmluvy
PDS




PODMIENKA –
ukončenie zmluvy
D - 10
D - 15
pôvodný dodávateľ
môže vzniesť námietku
výlučne z dôvodu
neukončenia zmluvy
o dodávke elektriny ku
dňu zmeny dodávateľa
PDS
PDS
dodá dotknutým
subjektom zúčtovania/
ku dňu vykonania
zmeny dodávateľa
dodávateľom údaje
o spotrebe elektriny
pri meraniach typu
preverí úplnosť
a správnosť údajov
oznámi začatie procesu
zmeny dodávateľa
obom dodávateľom
zároveň nemožno
žiadať o zmenu
technických
parametrov
výnimka: výška
mesačnej
rezervovanej
kapacity
PDS zmenu nevykoná
a bezodkladne o tom
informuje pôvodného
a nového dodávateľa
a odberateľa
A - vykoná diaľkový
odpočet
B - určí spotrebu
podľa skutočných
nameraných hodnôt
C - určí spotrebu
odberateľ môže
žiadať preukázať
dôvod vznesenia
námietky
pôvodný dodávateľ
musí odpovedať do
10 dní od doručenia
žiadosti
Schéma 2, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
D + 10
pracovných
dní
najneskôr ku dňu D oznámi PDS
zmenu OKTE
72
Výpoveď zmluvy z dôvodu zmeny ceny/obchodných podmienok u odberateľov elektriny v domácnosti
povinnosť dodávateľa informovať
odberateľa o zmene
ceny/obchodných podmienok
D dátum zmeny
ceny/obchodných
podmienok
D – 30
D – 15
dodávateľ informoval odberateľa
o zmene ceny/obchodných
podmienok
odberateľ má právo
vypovedať zmluvu -˃
začína proces zmeny
dodávateľa
3 MESIACE
dodávateľ neinformoval/informoval
neskoro odberateľa o zmene
ceny/obchodných podmienok
odberateľ má právo vypovedať zmluvu
výpoveď nadobudne účinnosť najskôr 15 dní
od doručenia oznámenia o výpovedi
-˃ začína proces zmeny dodávateľa
Schéma 3, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
73
Príloha B: Proces zmeny dodávateľa v SR – elektrina
Proces zmeny dodávateľa upravuje Vyhláška ÚRSO Z. z. č. 24/2013 (ďalej len „Vyhláška“) ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s plynom, Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012
Z. z. a prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“).
1. Definícia
Vo Vyhláške sa zmene dodávateľa venujú § 72 – 74. V § 72 Zmena dodávateľa plynu, odsek 2) je
zmena dodávateľa zadefinovaná nasledovne:
„Zmenou dodávateľa plynu je
a) zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu,
b) zmena počtu dodávateľov plynu.“
Dôležitý atribút zmeny dodávateľa:
-
zmena dodávateľa plynu sa nespoplatňuje.
2. Postup pri zmene dodávateľa plynu – zákon
Postup pri zmene dodávateľa plynu riešia § 72 Zmena dodávateľa plynu a § 73 Postup pri zmene
dodávateľa plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu
Pred zmenou dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu najneskôr 21 dní pred
dňom požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Žiadosť predloží
a) koncový odberateľ plynu, pokiaľ má záujem uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a
distribúcii plynu vo svojom mene a na svoj účet alebo
b) nový dodávateľ plynu, na základe splnomocnenia koncovým odberateľom plynu; v tomto prípade
sa zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzatvára s novým dodávateľom plynu.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
74
Do troch dní odo dňa prijatia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete
a distribúcii plynu informuje prevádzkovateľ distribučnej siete o doručení žiadosti doterajšieho
užívateľa distribučnej siete.
Výpoveď zmluvy
Zmena dodávateľa plynu je možná iba v prípade ukončenia zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s
pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu
a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu požadovanej
účinnosti zmeny dodávateľa plynu; zmena počtu dodávateľov plynu do jedného odberného miesta je
možná len v prípade, ak má odberateľ plynu vlastnú zodpovednosť za odchýlku alebo sa na zvýšení
počtu dodávateľov plynu písomne dohodol s dodávateľom plynu, ktorý prevzal zodpovednosť za
odchýlku odberateľa plynu. Súhlas doterajšieho dodávateľa plynu, ktorý má zodpovednosť za
odchýlku odberateľa plynu, so zvýšením počtu dodávateľov plynu do jedného odberného miesta
musí byť prevádzkovateľovi distribučnej siete predložený súčasne so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy
o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu
Výpovedné lehoty
1. Pri zmluve o dodávke plynu a zmluve o združenej dodávke plynu uzatvorenej na neurčitý čas, je
výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
2. Ak odberateľ plynu v domácnosti so zmenou ceny za dodávku plynu alebo so zmenou
obchodných podmienok dodávky plynu, ktorú mu oznámil zákonným spôsobom dodávateľ plynu,
nesúhlasí, má právo zmluvu o združenej dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu
bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať doručením
oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom
účinnosti zmeny; toto právo sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté na dobu určitú.
Odberateľ plynu v domácnosti okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov
(Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 52 až 54 Občianskeho zákonníka)
má právo pri dodávke plynu a dodávke plynu na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za
dodávku plynu a o zmene obchodných podmienok dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a
poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke plynu transparentným a zrozumiteľným
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
75
spôsobom určeným v obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti
zmeny.
3. Ak dodávateľ plynu neoznámi odberateľovi plynu v domácnosti zmenu ceny za dodávku plynu
alebo zmenu obchodných podmienok dodávky plynu v lehote najneskôr 30 dní pred
nadobudnutím účinnosti zmeny, odberateľ plynu v domácnosti má právo zmluvu o združenej
dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy
dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní
odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi.
4. Prevádzkovateľ prepravnej siete je ďalej povinný na základe žiadosti na základe žiadosti
odberateľa plynu mimo domácnosti alebo dodávateľa plynu konajúceho v mene odberateľa
plynu bezodplatne umožniť priradenie odberného miesta odberateľa plynu k novému
dodávateľovi plynu v lehote do troch týždňov od doručenia žiadosti; týmto nie sú dotknuté
zmluvné záväzky odberateľa plynu voči prevádzkovateľovi distribučnej siete a predchádzajúcemu
dodávateľovi plynu; ak pôvodný alebo nový dodávateľ plynu nepožiada prevádzkovateľa
distribučnej siete o údaje o stave určeného meradla, určenie údajov o dodávke plynu sa pri
zmene dodávateľa plynu uskutoční na základe údajov určených typovým diagramom dodávky
alebo údajov nahlásených odberateľom plynu.
Ak odberateľ plynu v domácnosti nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku plynu alebo so zmenou
obchodných podmienok dodávky plynu, zaniká zmluva o združenej dodávke plynu dňom účinnosti
výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy. Odberateľ plynu v domácnosti je povinný
zabezpečiť, aby ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o združenej dodávke plynu bol ukončený proces
zmeny dodávateľa.
3. Proces zmeny dodávateľa – PDS a odberateľ/dodávateľ
Uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu
Prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvára zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s
účastníkom trhu s plynom do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu.
Do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete, ku
ktorému je pripojené odberné miesto účastníka trhu s plynom, vykoná zmenu dodávateľa plynu
priradením odberného miesta účastníka trhu s plynom k novému dodávateľovi plynu k dátumu
účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Následne nahlási prevádzkovateľ distribučnej siete zmenu
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
76
dodávateľa plynu predchádzajúcemu dodávateľovi plynu. Vykonaná zmena dodávateľa plynu u
prevádzkovateľa distribučnej siete nadobúda účinnosť k prvému plynárenskému dňu (od 1. 1. 2014
definovaný ako časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00h stredoeurópskeho času)
kalendárneho mesiaca.
Vznesenie námietky pôvodným dodávateľom
Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné
odberné miesto prevádzkovateľovi siete do desiatich dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny
dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa,
a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak
bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa plynu nevykoná a
bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu, nového dodávateľa plynu a odberateľa
plynu. Prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o
dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa plynu
bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a
prevádzkovateľovi siete. Ak pôvodný dodávateľ plynu doručí námietku skôr ako 15 dní alebo neskôr
ako desať dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ siete námietku zamietne.
Ak o to odberateľ plynu požiada, pôvodný dodávateľ plynu mu preukáže dôvod vznesenia námietky,
pre ktorú bol proces zmeny dodávateľa plynu zastavený, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti.
Pri zmene dodávateľa plynu ustanovenia o zmluve o dodávke plynu platia aj pre zmluvu o združenej
dodávke plynu.
Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa
distribučnej siete.
4. Meranie spotreby
K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete odpočet stavu
meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C určí stav meracieho zariadenia postupom
podľa § 56 ods. 4:
Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C sa vykonáva
v tomto poradí:
a) prevádzkovateľom distribučnej siete fyzickým odpočtom alebo
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
77
b) samoodpočtom koncového odberateľa plynu v domácnosti, ktorý oznámi stav určeného
meradla priamo alebo prostredníctvom dodávateľa plynu najneskôr v druhý pracovný deň
nasledujúci po dátume odpočtu,
c) ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet spôsobom podľa písmena a) z dôvodu
nedostupnosti meradla a odberateľ plynu neoznámi stav meradla podľa písmena b),
odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu odpočtu na základe priradeného
prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu.
Podrobnosti o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v
prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
a zistené údaje bezodkladne odovzdá predchádzajúcemu dodávateľovi plynu na účely doúčtovania a
vyrovnania záväzkov. Odpočet stavu určeného meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávateľa plynu
k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete voči
koncovému odberateľovi plynu bezplatne.
Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C vykonáva
prevádzkovateľ distribučnej siete k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Podrobnosti o
spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi o spotrebe odovzdá predchádzajúcemu a novému
dodávateľovi plynu aj informáciu o tom, akým spôsobom získal stav meracieho zariadenia.
5. Postup pri zmene dodávateľa plynu - Prevádzkový poriadok SPP Distribúcia
Prevádzkový poriadok SPP Distribúcia sa v časti 16. venuje podrobne zmluve uzavretej užívateľom
s PDS a zmeny dodávateľa so týkajú len vybrané body.
16. ZMENA A UKONČENIE ZMLUVY
16.1.5 V prípade distribúcie plynu viacerým užívateľom do jedného odberného miesta podľa bodu
14.1.5 a nasl., užívateľ, ktorý je pôvodným dodávateľom plynu, má právo znížiť dennú distribučnú
kapacitu a množstvo distribuovaného plynu v Zmluve pre odberné miesto, v ktorom dochádza k
zmene počtu dodávateľov plynu, a to na dobu dodávky plynu viacerými dodávateľmi do príslušného
odberného miesta; pôvodná Zmluva zostáva v tomto prípade účinná pokiaľ ide o trvanie Zmluvy; to
neplatí, ak súčet denných distribučných kapacít a množstiev distribuovaného plynu, ktoré sú
dohodnuté v Zmluvách pre príslušné odberné miesto s viacerými užívateľmi je nižší ako pôvodná
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
78
denná distribučná kapacita a množstvo distribuovaného plynu dohodnuté v Zmluve pre príslušné
odberné miesto s pôvodným dodávateľom plynu alebo s pôvodnými dodávateľmi plynu.
16.1.9 Zmluva s predchádzajúcim dodávateľom plynu pre odberné miesto zaniká v prípade zmeny
dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu pre toto odberné miesto, a to k dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa plynu.
16.1.10 Ročná alebo dlhodobá Zmluva s užívateľom pre príslušné odberné miesto zaniká ku
dňu účinnosti Zmluvy s účastníkom trhu s plynom podľa bodu 14.1.3.
14.1.3 Ak PDS uzatvára ročnú alebo dlhodobú Zmluvu pre odberné miesto, do ktorého bude
dodávať plyn viacero dodávateľov plynu, ročná alebo dlhodobá Zmluva sa uzatvára s koncovým
odberateľom plynu zabezpečujúcim si dodávku plynu viacerými dodávateľmi plynu alebo len s
jedným z dodávateľov plynu. Účastník trhu s plynom podľa predchádzajúcej vety spolu so žiadosťou o
uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa bodu 13.2.3 predloží aj písomnú dohodu uzavretú medzi
koncovým odberateľom plynu a príslušnými dodávateľmi plynu, v ktorej
a) strany dohody vyjadrujú súhlas, aby príslušný účastník trhu s plynom uzatvoril Zmluvu vo svojom
mene a na svoj účet pre všetkých zmluvných dodávateľov plynu do príslušného odberného miesta,
b) strany dohody vyjadrujú súhlas s dennou distribučnou kapacitou a množstvom distribuovaného
plynu stanovenými v tejto dohode,
c) dodávateľ plynu, ktorý bol do dátumu účinnosti zmeny počtu dodávateľov plynu zodpovedný za
odchýlku pre príslušné odberné miesto vyjadruje súhlas so zvýšením počtu dodávateľov plynu.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
79
D dátum zmeny
dodávateľa
Proces zmeny dodávateľa
proces zmeny dodávateľa
PODMIENKA –
ukončenie zmluvy
D - 21
doručenie žiadosti o
uzatvorenie zmluvy o
prístupe do
distribučnej siete a
distribúcii plynu
uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu
PDS následne nahlási zmenu dodávateľa plynu predchádzajúcemu dodávateľovi plynu
D - 18
D - 15
D - 10
PDS informuje o doručení žiadosti doterajšieho užívateľa distribučnej
siete
pôvodný dodávateľ môže
vzniesť námietku výlučne
z dôvodu neukončenia zmluvy
o dodávke plynu ku dňu zmeny
dodávateľa
PDS zmenu nevykoná a
bezodkladne o tom informuje
pôvodného dodávateľa plynu,
nového dodávateľa plynu a
odberateľa plynu
odberateľ môže žiadať
preukázať dôvod vznesenia
námietky
pôvodný dodávateľ musí
odpovedať do 10 dní od
doručenia žiadosti
Schéma 4, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
D-5
PDS
ku dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa vykoná odpočet stavu
meradla a zistené údaje bezodkladne
odovzdá predchádzajúcemu
dodávateľovi plynu na účely
doúčtovania a vyrovnania záväzkov
spolu s údajmi o spotrebe odovzdá
predchádzajúcemu a novému
dodávateľovi plynu aj informáciu o
tom, akým spôsobom získal stav
meracieho zariadenia
80
Výpoveď zmluvy z dôvodu zmeny ceny/obchodných podmienok u odberateľov plynu v domácnosti
povinnosť dodávateľa informovať
odberateľa o zmene
ceny/obchodných podmienok
D dátum zmeny
ceny/obchodných
podmienok
D – 30
D – 15
dodávateľ informoval odberateľa
o zmene ceny/obchodných
podmienok
odberateľ má právo
vypovedať zmluvu -˃
začína proces zmeny
dodávateľa
3 MESIACE
dodávateľ neinformoval/informoval
neskoro odberateľa o zmene
ceny/obchodných podmienok
odberateľ má právo vypovedať zmluvu
výpoveď nadobudne účinnosť najskôr 15 dní
od doručenia oznámenia o výpovedi
-˃ začína proces zmeny dodávateľa
Schéma 5, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
81
Príloha C: Proces zmeny dodávateľa v ČR – elektrina
Proces zmeny dodávateľa upravuje vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách
tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, novelizovaný vyhláškami č.552/2006 Sb., 365/2007 Sb., 454/2008 Sb.,
468/2009 Sb., 400/2010 Sb., 371/2011 Sb., 438/2012 Sb.
Vo Vyhláške sa zmene dodávateľa venuje § 30 „Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti
za odchylku“.
1. Postup pri zmene dodávateľa elektriny – zákon
Pred podaním žiadosti o prvú zmenu dodávateľa podáva účastník trhu s elektrinou, ktorého odberné
alebo odovzdávacie miesto je pripojené k prenosovej alebo k distribučnej sústave s napätím medzi
fázami vyšším než 1 kV, u prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
a. žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o pripojení, pokiaľ zmluva o pripojení podľa platných
právnych predpisov už nebola uzatvorená, alebo
b. žiadosť o zjednanie zmeny právnych vzťahov založených existujúcou zmluvou o prenose
elektriny alebo zmluvou o distribúcii elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesta,
a to najneskôr v termínoch:
najskôr 4 mesiace pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred dátumom, od
ktorého sa má dodávka uskutočniť (ďalej len „dátum účinnosti zmeny dodávateľa“)
v tomto termíne podáva zároveň nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o uskutočnenie
zmeny dodávateľa
Žiadosť podáva:
1. nový dodávateľ, pokiaľ má byť dodávka elektriny uskutočňovaná na základe združenej
zmluvy, alebo
2. iný účastník trhu s elektrinou, pokiaľ má byť dodávka elektriny uskutočňovaná na základe inej
zmluvy.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
82
2. Náležitosti žiadosti o uskutočnenie zmeny dodávateľa
Žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa obsahuje nasledujúce údaje:
a. registračné číslo nového dodávateľa,
b. typ zmluvy, ktorej predmetom má byť dodávka elektriny,
c. dátum účinnosti zmeny dodávateľa,
d. doba trvania právneho vzťahu založeného zmluvou,
e. obchodnú firmu, meno nebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a registračné číslo
subjektu zúčtovania, ktorý zodpovedá za odchýlku za odberné miesta, pre ktoré bude
dodávka uskutočnená,
f.
identifikačné číselné kódy odberných alebo odovzdávacích miest,
g. informáciu, či bola zmluva o dodávke elektriny alebo združených službách dodávky elektriny
(združená zmluva) uzatvorená spotrebiteľom alebo podnikajúcou fyzickou osobou v
priestoroch obvyklých k podnikaniu alebo mimo priestorov obvyklých k podnikaniu.
3. Povinnosti operátora trhu
Operátor trhu umožní zasielanie požiadavky na zmenu dodávateľa pre odberné alebo odovzdávacie
miesto informačným systémom operátora trhu aj v prípadoch, keď v informačnom systéme
operátora trhu nie je odberné alebo odovzdávacie miesto registrované. Identifikačným údajom
takého odberného nebo odovzdávacieho miesta je identifikačný číselný kód z číselníkov pridelený na
základe pokynov operátora trhu prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy
odberným a odovzdávacím miestam účastníkov trhu s elektrinou. Na základe žiadosti účastníka trhu s
elektrinou oznámi prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy tomuto účastníkovi
identifikačné číselné kódy jeho odberných a odovzdávacích miest. Pokiaľ identifikačný číselný kód
nebol pre odberné alebo odovzdávacie miesto pridelený, zaistí prevádzkovateľ prenosovej alebo
distribučnej sústavy bezodkladne jeho pridelenie.
Operátor trhu informuje najneskôr do 12:00 hodín dňa, v ktorom bola podaná žiadosť, o obdržaní
žiadosti o uskutočnenie zmeny dodávateľa a plánovanom uskutočnení zmeny dodávateľa pôvodného
dodávateľa, pôvodný subjekt zúčtovania, nového dodávateľa, nový subjekt zúčtovania, prípadne
ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo príslušného
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
83
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné alebo odovzdávacie miesta účastníka trhu
s elektrinou pripojené.
Operátor trhu súčasne odovzdá novému dodávateľovi a novému subjektu zúčtovania údaje v
rozsahu podľa časti 1. Operátor trhu ďalej odovzdá pôvodnému dodávateľovi a pôvodnému subjektu
zúčtovania údaje v rozsahu podľa časti 1. písm. c., f. a g. a ďalej prevádzkovateľovi prenosovej
sústavy alebo príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje v rozsahu podľa časti 1.
písm. a. až d., f. a g.
4. Povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela operátorovi
trhu za odberné alebo odovzdávacie miesta, u ktorých má dôjsť k zmene dodávateľa a ktoré nie sú
registrované v informačnom systéme operátora trhu, údaje potrebné pre ich registráciu do 12:00
hodín piateho pracovného dňa po dni, v ktorom bola podaná žiadosť.
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje operátora
trhu o výsledku posúdenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o
distribúcii elektriny alebo žiadosti o zjednanie zmeny právnych vzťahov založených pôvodnou
zmluvou o prenose elektriny alebo zmluvou o distribúcii elektriny do 18:00 hodín piateho
pracovného dňa po dni, v ktorom bola podaná žiadosť, pokiaľ ide o zmenu dodávateľa, keď nový
dodávateľ uzavrel združenú zmluvu.
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy odmietne žiadosť
podľa prvej vety a uvedie konkrétne dôvody tohto odmietnutia v správe zaslanej operátorovi trhu len
vtedy, ak
a. zo žiadosti nie je možné jednoznačne identifikovať účastníka trhu, a to priradením
identifikačného číselného kódu odberného miesta s menom, priezviskom a dátumom
narodenia účastníka trhu alebo obchodnou firmou, prípadne názvom účastníka trhu
a identifikačným číslom osoby, pokiaľ bolo pridelené,
b. odberné miesto, na ktorom má nastať zmena dodávateľa, nie je zahrnuté do žiadosti o
uzatvorenie alebo o zjednanie zmeny rámcovej zmluvy o distribúcii elektriny,
c. v žiadosti nie je uvedená fakturačná adresa účastníka trhu, na ktorého odbernom mieste má
prísť k zmene dodávateľa,
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
84
d. nie je doručená žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení alebo žiadosť o zjednanie zmeny
právnych vzťahov založených pôvodnou zmluvou o pripojení, pokiaľ je požadovaná,
e. v žiadosti je požadovaná rezervovaná kapacita, ktorá je vyššia než hodnota rezervovaného
príkonu uvedená v zmluve o pripojení,
f.
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny alebo
žiadosť o zjednanie zmeny právnych vzťahov založených pôvodnou zmluvou o prenose
elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny obsahuje skorší dátum zahájenia prenosu alebo
distribúcie elektriny, než je dátum účinnosti zmeny dodávateľa v požiadavke na zmenu
dodávateľa,
g. žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny alebo
žiadosť o zjednanie zmeny právnych vzťahov založených pôvodnou zmluvou o prenose
elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny obsahuje neskorší dátum zahájenia prenosu
alebo distribúcie elektriny, než je dátum účinnosti zmeny dodávateľa v požiadavke na zmenu
dodávateľa.
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje o
konkrétnych dôvodoch odmietnutia žiadosti nového dodávateľa prostredníctvom informačného
systému operátora trhu najneskôr do 18:00 hodín štvrtého pracovného dňa po odovzdaní informácií
podľa časti 2. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy príjme
žiadosť podľa časti 3, pokiaľ nový dodávateľ nedostatky žiadosti podľa časti 3 písm. a., c., e. alebo f.,
ktoré sú dôvodom pre jej odmietnutie, odstráni do 14:00 hodín piateho pracovného dňa po
odovzdaní informácií podľa časti 2.
Pokiaľ žiadosť nového dodávateľa o uzatvorenie alebo o zjednanie zmeny rámcovej zmluvy o
distribúcii elektriny obsahuje ďalšie údaje odlišné od údajov uvedených v časti 3 písm. a. až c., ktoré
sú v rozpore s údajmi prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 5 ods. 5 Vyhlášky (Dodávateľ
odovzdáva prevádzkovateľovi distribučnej sústavy návrhy na zmenu rámcovej zmluvy o distribúcii
elektriny spravidla k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu
mesiacu, v ktorom má zmena rámcovej zmluvy nadobudnúť účinnosť, najneskôr však v termíne podľa
ustanovení tejto vyhlášky upravujúcich postup pri zmene dodávateľa v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva dodávateľovi do 5
pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca zostavu obsahujúcu údaje o odberných nebo
odovzdávacích miestach, ktoré sú pôvodné k prvému dňu mesiaca, v ktorom je zostava zasielaná
prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a to v rozsahu a štruktúre podľa prílohy č. 6a.), použije sa
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
85
údaj o fakturačnej adrese účastníka trhu uvedený novým dodávateľom a údaj o zaradení účastníka
trhu do regulačných stupňov, prúdovej hodnote hlavného ističa pred elektromerom a distribučnej
sadzbe uvedený prevádzkovateľom distribučnej sústavy; pokiaľ zákazník spĺňa podmienky stanovené
pre priznanie distribučnej sadzby uvedené v žiadosti nového dodávateľa, použije sa údaj o
distribučnej sadzbe uvedený novým dodávateľom.
5. Ďalší postup subjektov v procese zmeny dodávateľa
Operátor trhu bezodkladne informuje pôvodného dodávateľa, nového dodávateľa a všetky dotknuté
subjekty zúčtovania o výsledku posúdenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prenose elektriny alebo
zmluvy o distribúcii elektriny alebo žiadosti o rozšírenie pôvodné platnej zmluvy o prenose elektriny
alebo zmluvy o distribúcii elektriny podľa časti 3. a v prípade odmietnutia žiadosti o uzatvorenie
zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny alebo žiadosti o rozšírenie pôvodné
platnej zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny podľa časti 3. takisto informuje
pôvodného dodávateľa a pôvodný subjekt zúčtovania o pokračovaní dodávok elektriny.
Nový dodávateľ môže podať žiadosť o ukončenie procesu zmeny dodávateľa do 14:00 hodín ôsmeho
pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa časti 2.
Pôvodný dodávateľ môže podať žiadosť o pozastavenie procesu zmeny dodávateľa do 18:00 hodín
piateho pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa časti 2, pokiaľ k dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa nedošlo k ukončeniu zmluvy s pôvodným dodávateľom, ktorej predmetom je dodávka
elektriny, alebo pokiaľ účastník trhu písomne prejaví vôľu proces zmeny dodávateľa zastaviť.
V prípade, že v žiadosti o zmenu dodávateľa bola uvedená informácia o jej uzatvorení mimo
priestorov obvyklých na podnikanie a zákazník odstúpil od zmluvy podľa § 11a ods. 2 energetického
zákona a súčasne požaduje pokračovanie dodávok od pôvodného dodávateľa, môže pôvodný
dodávateľ zastaviť prostredníctvom informačného systému operátora trhu zmenu dodávateľa:
Pôvodný dodávateľ môže podať žiadosť o pozastavenie procesu zmeny dodávateľa do 18:00 hodín
piateho pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa časti 2, pokiaľ k dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa nedošlo k ukončeniu zmluvy s pôvodným dodávateľom, ktorej predmetom je dodávka
elektriny, alebo pokiaľ účastník trhu písomne prejaví vôľu proces zmeny dodávateľa zastaviť.
Pokiaľ o 18.00 hodín piateho pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa časti 2. nie je v systéme
operátora trhu zaregistrovaný súhlas nového subjektu zúčtovania s priradením zodpovednosti za
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
86
odchýlku v odbernom alebo odovzdávacom mieste, informuje operátor trhu pôvodného dodávateľa,
pôvodný subjekt zúčtovania, ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania, nového dodávateľa a
prevádzkovateľa prenosové sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej
sú odberné alebo odovzdávacie miesta účastníka trhu s elektrinou pripojené, o ukončení procesu
zmeny dodávateľa.
Operátor trhu informuje pôvodného dodávateľa, nového dodávateľa, pôvodný subjekt zúčtovania,
ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné alebo odovzdávacie miesta
účastníka trhu s elektrinou pripojené, o podaní žiadosti o ukončenie/pozastavenie procesu zmeny
dodávateľa do 20.00 hodín pracovného dňa, v ktorom bola žiadosť prijatá. Pokiaľ nový dodávateľ
podá žiadosť o ukončenie procesu zmeny dodávateľa, operátor trhu ukončí proces zmeny
dodávateľa.
Pokiaľ pôvodný dodávateľ podá žiadosť o pozastavenie procesu zmeny dodávateľa, avšak nový
dodávateľ na základe písomného vyjadrenia zákazníka, z ktorého je zrejmé, že zákazník mieni zmeniť
dodávateľa, potvrdí v informačnom systéme operátora trhu žiadosť o zmenu dodávateľa, a to
najneskôr do 14.00 hodín ôsmeho pracovného dňa odo dňa informovania o plánovanom uskutočnení
zmeny dodávateľa podľa časti 2., operátor trhu pokračuje v procese zmeny dodávateľa. Nový
dodávateľ poskytne písomné vyjadrenie zákazníka na vyžiadanie operátorovi trhu. V opačnom
prípade operátor trhu proces zmeny dodávateľa ukončí a bezodkladne informuje pôvodného
dodávateľa, nového dodávateľa, všetky dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej
sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné alebo
odovzdávacie miesta účastníka trhu s elektrinou pripojené, o pokračovanie dodávok pôvodným
dodávateľom.
Operátor trhu oznámi pôvodnému dodávateľovi, novému dodávateľovi, všetkým dotknutým
subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo príslušnému prevádzkovateľovi
distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné alebo odovzdávacie miesta účastníka trhu s elektrinou
pripojené, registráciu zmeny dodávateľa do 8.00 hodín deviateho pracovného dňa odo dňa
informovania o plánovanom uskutočnení zmeny dodávateľa podľa časti 2.
Po oznámení registrácie zmeny dodávateľa uzatvára nový dodávateľ zmluvu o prenose elektriny
alebo zmluvu o distribúcii elektriny alebo zjednáva zmenu zmluvy o prenose elektriny alebo zmluvy o
distribúcii elektriny zahrňujúcu odberné alebo odovzdávacie miesta (najskôr 4 mesiace pred
a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred dátumom účinnosti zmeny dodávateľa podáva
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
87
nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa, ktorá obsahuje údaje
podľa časti 1.)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaistí k dátumu
účinnosti zmeny dodávateľa prenos elektriny alebo distribúciu elektriny do odberného alebo
odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou podľa vety prvej a ukončí prenos elektriny alebo
distribúciu elektriny pre pôvodného dodávateľa.
Zmena dodávateľa sa považuje za uskutočnenú k prvej obchodnej hodine dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa.
6. Ďalší postup subjektov k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa
Operátor trhu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa zruší všetky jednotlivé priradenia odberného
alebo odovzdávacieho miesta tým dodávateľom, ktorých obdobia dodávky sú priradením odberného
alebo odovzdávacieho miesta novému dodávateľovi dotknuté, a informuje o tom bezodkladne
dotknutého dodávateľa, dotknutý subjekt zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné alebo odovzdávacie miesto pripojené.
K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa alebo subjektu zúčtovania vykoná prevádzkovateľ prenosovej
sústavy alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy odpočet spôsobom upraveným
právnym predpisom, ktorý stanoví podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technických
údajov, v prípade odberných alebo odovzdávacích miest s meraním typu C stanoví stav meracieho
zariadenia postupom uvedeným a zistené údaje následne zašle operátorovi trhu.
Operátor trhu tieto údaje bez zbytočného odkladu odovzdá predchádzajúcemu subjektu zúčtovania a
dodávateľovi k doúčtovaniu a vyrovnaniu záväzkov. Operátor trhu odovzdá údaj o konečnom stave
meracieho zariadenia na žiadosť taktiež novému dodávateľovi a novému subjektu zúčtovania. Údaje
sa nezasielajú v prípade, že je predchádzajúci dodávateľ súčasťou vertikálne integrovaného
podnikateľa, ktorého súčasťou je prevádzkovateľ distribučnej sústavy, a toto odberné miesto je
v systéme operátora trhu zaregistrované v poslednej dobe. K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa
sprístupní operátor trhu novému subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi v informačnom
systéme údaje o plánovanej ročnej spotrebe elektriny v jednotlivých odberných miestach zákazníkov
s meraním typu C, ktorým bude nový dodávateľ dodávať elektrinu. Po nadobudnutí účinnosti zmeny
dodávateľa odovzdáva operátor trhu novému subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi údaje
o skutočných množstvách elektriny v rozsahu podľa právneho predpisu, ktorý stanoví podrobnosti
merania
elektriny a odovzdávaní technických údajov.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
88
Stanovenie stavu meracieho zariadenia u odberných alebo odovzdávacích miest s meraním typu C
vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy odpočtom k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa alebo
subjektu zúčtovania alebo odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu účinnosti zmeny
dodávateľa alebo subjektu zúčtovania s využitím priradeného prepočítaného typového diagramu a
poslednej pôvodnej predpokladanej ročnej spotreby elektriny alebo na základe samoodpočtu
účastníka trhu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa alebo subjektu zúčtovania a dodaným
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom pôvodného alebo nového
dodávateľa do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmeny dodávateľa. Takto stanovené hodnoty
odovzdáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy operátorovi trhu do 10 pracovných dní od dátumu
účinnosti zmeny dodávateľa alebo subjektu zúčtovania.
Komunikácia medzi operátorom trhu a účastníkmi trhu s elektrinou v rámci procesu zmeny
dodávateľa prebieha formou elektronických správ v komunikačnom prostredí definovanom
operátorom trhu. Správy sú účastníkovi trhu s elektrinou zasielané vo formáte definovanom
operátorom trhu.
Operátor trhu vybavuje žiadosti o uskutočnenie zmeny dodávateľa v poradí, v akom boli
operátorom trhu obdržané. Ak podá žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa pre to isté odberné
alebo odovzdávacie miesto so zhodným požadovaným dátumom účinnosti zmeny dodávateľa viac
dodávateľov, operátor trhu zaregistruje zmenu dodávateľa podľa žiadosti o uskutočnenie zmeny
dodávateľa, ktorú obdržal ako poslednú. V takom prípade operátor trhu informuje o plánovanom
uskutočnení zmeny dodávateľa podľa časti 2. a oznámi registráciu zmeny dodávateľa podľa § 30a
ods. 4 (Operátor trhu oznámi pôvodnému dodávateľovi, novému dodávateľovi, všetkým dotknutým
subjektom zúčtovania a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo príslušnému prevádzkovateľovi
distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné alebo odovzdávacie miesta účastníka trhu s elektrinou
pripojené, registráciu zmeny dodávateľa do 8.00 hodín deviateho pracovného dňa odo dňa
informovania o plánovanom uskutočnení zmeny dodávateľa podľa časti 2.) všetkým dodávateľom a
subjektom zúčtovania, ktorí sú zmenou dodávateľa podľa vety druhej dotknutí.
Pre zmenu dodávateľa z dôvodu zmeny zákazníka na odbernom mieste sa ustanovenia tejto
vyhlášky o zmene dodávateľa v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku použijú primerane, s
výnimkou § 30 ods. 15 (Pôvodný dodávateľ môže podať žiadosť o pozastavenie procesu zmeny
dodávateľa do 18:00 hodín piateho pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa časti 2, pokiaľ
k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa nedošlo k ukončeniu zmluvy s pôvodným dodávateľom, ktorej
predmetom je dodávka elektriny, alebo pokiaľ účastník trhu písomne prejaví vôľu proces zmeny
dodávateľa zastaviť.) a § 30a ods. 3 (Pokiaľ pôvodný dodávateľ podá žiadosť o pozastavenie procesu
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
89
zmeny dodávateľa, avšak nový dodávateľ na základe písomného vyjadrenia zákazníka, z ktorého je
zrejmé, že zákazník mieni zmeniť dodávateľa, potvrdí v informačnom systéme operátora trhu žiadosť
o zmenu dodávateľa, a to najneskôr do 14.00 hodín ôsmeho pracovného dňa odo dňa informovania
o plánovanom uskutočnení zmeny dodávateľa podľa časti 2., operátor trhu pokračuje v procese
zmeny dodávateľa. Nový dodávateľ poskytne písomné vyjadrenie zákazníka na vyžiadanie
operátorovi trhu. V opačnom prípade operátor trhu proces zmeny dodávateľa ukončí a bezodkladne
informuje pôvodného dodávateľa, nového dodávateľa, všetky dotknuté subjekty zúčtovania a
prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku
ktorej sú odberné alebo odovzdávacie miesta účastníka trhu s elektrinou pripojené, o pokračovanie
dodávok pôvodným dodávateľom.). Pred podaním žiadosti o zmenu dodávateľa podľa vety prvej
podáva účastník trhu s elektrinou u prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo u prevádzkovateľa
distribučnej sústavy žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy o pripojení, a to najneskôr v termínoch podľa
§ 30 ods. 4 (najskôr 4 mesiace pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred dátumom
účinnosti zmeny dodávateľa podáva nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o uskutočnenie zmeny
dodávateľa, ktorá obsahuje údaje podľa časti 1.), v opačnom prípade prevádzkovateľ prenosovej
sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy odmietne žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenose
elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny alebo žiadosti o zjednanie zmeny pôvodnej zmluvy o
prenose elektriny alebo zmluvy o distribúcii elektriny. Nový dodávateľ podáva u operátora trhu
žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa s vyznačením zmeny zákazníka na odbernom mieste.
Pokiaľ pri zmene zákazníka na odbernom mieste nedochádza ku zmene dodávateľa, sú činnosti v
rámci procesu vykonávané dotknutými účastníkmi trhu s elektrinou tak, aby bola zaručená
nepretržitá dodávka elektriny do odberného miesta zákazníka.
Ak má dôjsť k zmene dodávateľa poslednej inštancie za iného dodávateľa, zmene počtu dodávateľov,
zmene dodávateľa v odovzdávacom mieste výrobne, zmene dodávateľa v odovzdávacom mieste
prevádzkovateľa lokálnej distribučnej sústavy v prípade nákupu elektriny na krytie strát a v prípade
úpravy platnosti zmluvy podľa § 7 ods. 1 písm. a) (Dvojstranné obchody na trhu s elektrinou sa
uskutočňujú na základe hlavne týchto zmlúv: (a) zmluvy o dodávke elektriny, ktorá je uzatváraná ako
1. zmluva o dodávke elektriny medzi subjektmi zúčtovania, keď obe zmluvné strany majú uzatvorenú
zmluvu o zúčtovaní odchýlok; súčasťou predmetu zmluvy nie je zaistenie prenosu, distribúcie,
systémových služieb ani prenesenie zodpovednosti za odchýlku,
2. zmluva o dodávke elektriny dodávateľom poslednej inštancie, keď jednou zmluvnou stranou takej
zmluvy je zákazník, ktorý u dodávateľa poslednej inštancie uplatnil právo na zaistenie dodávky
poslednej inštancie podľa energetického zákona; súčasťou predmetu zmluvy je prenesenie
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
90
zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa poslednej inštancie, a ak je tak dohodnuté, taktiež
zaistenie prenosu, distribúcie a systémových služieb,
3. zmluva o dodávke elektriny s prevzatím záväzku dodať elektrinu do elektrizačnej sústavy,
kde zmluvnými stranami takej zmluvy sú na strane jednej výrobca nebo obchodník s elektrinou, ktorý
prevzal záväzok dodať elektrinu do elektrizačnej sústavy, a na strane druhej
obchodník s elektrinou preberajúci záväzok dodať elektrinu do elektrizačnej sústavy,
4. zmluva o dodávke elektriny s prevzatím záväzku odobrať elektrinu z elektrizačnej sústavy,
kde zmluvnými stranami takej zmluvy sú na strane jednej zákazník alebo obchodník s elektrinou,
ktorý prevzal záväzok odobrať elektrinu z elektrizačnej sústavy, alebo prevádzkovateľ prenosovej
alebo distribučnej sústavy pre krytie strát a vlastnej spotreby, a na strane druhej obchodník s
elektrinou preberajúci záväzok odobrať elektrinu z elektrizačnej sústavy,
5. zmluva o dodávke elektriny podľa pevného diagramu účastníkovi trhu s elektrinou, ktorého
odovzdávacie alebo odberné miesto je vybavené meraním typu A alebo B; súčasťou predmetu
zmluvy nie je záväzok k prevzatiu zodpovednosti za odchýlku,) a d) (d) zmluvy o združených službách
dodávky elektriny) pôvodným dodávateľom, použijú sa primerane ustanovenia tejto vyhlášky
upravujúce postup pri zmene dodávateľa v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
Ak má dôjsť k zahájeniu dodávky elektriny po neoprávnenom odbere alebo po neoprávnenej
distribúcii elektriny, keď dodávateľom nie je subjekt, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie v
príslušnej distribučnej oblasti, použijú sa primerane ustanovenia tejto vyhlášky upravujúce postup pri
zmene dodávateľa v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku s tým, že
a) žiadosť o zmenu dodávateľa (najskôr 4 mesiace pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného
dňa pred dátumom účinnosti zmeny dodávateľa podáva nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o
uskutočnenie zmeny dodávateľa, ktorá obsahuje údaje podľa časti 1.) podáva dodávateľ u operátora
trhu najneskôr do 10.00 hodín piateho pracovného dňa pred požadovaným termínom zahájenia
dodávok elektriny,
b) úkony k uskutočneniu zmeny dodávateľa podľa § 30 ods. 9 až 15 a podľa § 30a ods. 1 a 2 sa
uskutočňujú do tretieho pracovného dňa po podaní žiadosti podľa § 30 ods. 4 (najskôr 4 mesiace
pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred dátumom účinnosti zmeny dodávateľa
podáva nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa, ktorá obsahuje
údaje podľa časti 1.); lehoty určené podľa hodín zostávajú zachované a
c) operátor oznámi výsledok posúdenia žiadosti o zmenu dodávateľa podľa § 30a ods. 4 (najskôr 4
mesiace pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred dátumom účinnosti zmeny
dodávateľa podáva nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o uskutočnenie zmeny dodávateľa, ktorá
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
91
obsahuje údaje podľa časti 1.) najneskôr do 12.00 hodín štvrtého pracovného dňa po podaní žiadosti
podľa § 30 ods. 4 (najskôr 4 mesiace pred a najneskôr do 10:00 desiateho pracovného dňa pred
dátumom účinnosti zmeny dodávateľa podáva nový dodávateľ u operátora trhu žiadosť o
uskutočnenie zmeny dodávateľa, ktorá obsahuje údaje podľa časti 1.).
7. Skrátenie a predĺženie dodávky elektriny
(1) Žiadosť o skrátenie dodávky elektriny do odberného miesta posiela dodávateľ operátorovi trhu
prostredníctvom informačného systému operátora trhu najneskôr do 23:00 hodín posledného
kalendárneho dňa pred plánovaným ukončením dodávky elektriny do odberného miesta. Operátor
trhu vo svojom systéme zruší k požadovanému dátumu ukončenie dodávky elektriny priradenie
odberného miesta k dodávateľovi a dotknutému subjektu zúčtovania a bezodkladne o tejto
skutočnosti informuje dodávateľa, dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej
sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto
pripojené. Skrátenie dodávky elektriny znamená v prípade zmluvy o združených službách dodávky
elektriny vyňatie odberného miesta z rámcovej zmluvy o distribúcii elektriny.
(2) Žiadosť o predĺženie dodávky elektriny do odberného miesta posiela dodávateľ operátorovi trhu
prostredníctvom informačného systému operátora trhu najneskôr do 10:00
hodín štvrtého pracovného dňa pred posledným dňom dodávky elektriny. Operátor trhu bezodkladne
o tejto skutočnosti informuje dotknutý subjekt zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej sústavy
alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené.
Pokiaľ prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy a
subjekt zúčtovania postupom, pre ktorý sa primerane použije § 30 ods. 10 až 14, žiadosť o predĺženie
dodávky elektriny odsúhlasí najneskôr do 18:00 hodín posledného dňa dodávky elektriny, predĺženie
dodávky elektriny nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po poslednom dni dodávky elektriny.
Operátor trhu bezodkladne o tejto skutočnosti informuje dodávateľa, dotknutý subjekt zúčtovania a
prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto pripojené. Predĺženie dodávky podľa tohto odseku nadobúda účinnosť iba
vtedy, ak v termíne požadovaného predĺženia nie je na odbernom mieste evidovaný iný dodávateľ
elektriny.
V prípade, že zákazník odstúpil od zmluvy alebo odstúpil od viacerých zmlúv podľa §11a ods. 2
energetického zákona a tuto skutočnosť doložil dodávateľovi, ktorý je v rámci najbližšej zmeny
dodávateľa nahrádzaný iným dodávateľom (ďalej len „pôvodný dodávateľ“), a súčasne požaduje od
tohto pôvodného dodávateľa pokračovanie dodávok od pôvodného dodávateľa, posiela pôvodný
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
92
dodávateľ žiadosť o predĺženie dodávky operátorovi trhu prostredníctvom informačného systému
operátora trhu najneskôr do 12:00 hodín druhého pracovného dňa pred dňom ukončenia dodávky.
Najneskôr k rovnakému termínu podáva pôvodný dodávateľ u príslušného prevádzkovateľa
distribučnej sústavy žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii elektriny s náležitosťami podľa prílohy
č. 2 k tejto vyhláške, alebo žiadosť o zjednanie zmeny právnych vzťahov založených pôvodné platnou
zmluvou o distribúcii elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesta, pokiaľ je taká zmluva medzi
účastníkmi trhu s elektrinou už uzatvorená.
O podanie žiadosti o predĺženie dodávky podľa odseku 3 informuje bezodkladne operátor trhu
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dotknuté subjekty zúčtovania. Pokiaľ subjekt
zúčtovania a prevádzkovateľ distribučnej sústavy žiadosť o predĺženie odsúhlasia najneskôr do 23:00
hodín kalendárneho dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom mala nadobudnúť účinnosť zmena
dodávateľa v systéme operátora trhu, dôjde k predĺženiu dodávky a operátor trhu bezodkladne o
tejto skutočnosti informuje dodávateľa, príslušný subjekt zúčtovania a prevádzkovateľa prenosovej
sústavy alebo príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto
pripojené.
Operátor trhu k dátumu účinnosti predĺženia dodávok podľa odseku 4 zruší všetky jednotlivé
priradenia odberného miesta tým dodávateľom, u ktorých zákazník preukázateľne odstúpil podľa §
11a ods. 2 energetického zákona, a informuje o tom bezodkladne dotknutých dodávateľov, dotknuté
subjekty zúčtovania a prevádzkovateľov prenosovej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné
miesto pripojené.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
93
Proces zmeny dodávateľa
doručenie
žiadosti
PPS/PDS
D–4M
doručenie
žiadosti OTE
D – 10 prac.
dní do 10:00
proces zmeny dodávateľa PZD
D dátum zmeny
dodávateľa
OTE
účastník trhu s EE s OM pripojenými k PS/DS


nový dodávateľ
žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy
o pripojení/zjednanie zmeny právnych
vzťahov u existujúcej

žiadosť OTE
o uskutočnenie zmeny
dodávateľa (združená
zmluva)
PPS/PDS


OTE

OTE
*
preradí OM
* + 5 prac.
vykoná odpočet
odovzdá údaje
nový dodávateľ
oznámi registráciu ZD
* + 8 prac.

dodávka
* + 9 prac.

D
do 12:00 informuje
dní do 18:00
dní do 14:00
dní do 8:00
o obdržaní žiadosti všetky pôvodný dodávateľ
nový dodávateľ
dotknuté subjekty

môže
podať
žiadosť
o
pozastavenie
 poskytne im potrebné
 môže podať žiadosť
PZD
o ukončenie PZD
údaje *
nový dodávateľ
 ak zdokladuje písomnú
vôľu zákazníka zmeniť
 v systéme OTE musí byť súhlas
dodávateľa, PZD
s priradením zodpovednosti za
pokračuje aj po námietke
odchýlku
pôvodného dodávateľa
OTE
PPS/PDS zasiela OTE údaje
D + 5 prac. dní do 18:00 informuje OTE
o OM, ktoré nie sú
registrované v info. systéme
do 12:00
o výsledku posúdenia
žiadosti
Schéma 6, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.

bezodkladne informuje všetky strany o výsledku
94
Príloha D: Proces zmeny dodávateľa v ČR – plyn
Proces zmeny dodávateľa upravuje vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem v znení
neskorších predpisov.
Vo Vyhláške sa zmene dodávateľa venujú § 52 až 54.
1. júla 2011 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia novely vyhlášky o Pravidlách trhu s plynom,
ktoré sa týkajú predovšetkým zmeny dodávateľa. Bola zavedená možnosť zmeniť dodávateľa
s účinnosťou k ľubovoľnému dňu, zatiaľ čo predtým bol tento proces viazaný na 1. deň mesiaca.
Z praktického hľadiska došlo k zvýšeniu ochrany zákazníka v prípade, že má s dodávateľom
uzatvorenú zmluvu k inému dátumu, než je koniec mesiaca. Minimalizuje sa tým pravdepodobnosť
sankcií alebo dokonca prerušenia dodávok plynu. Vzhľadom na toto uvoľnenie procesu sa dajú
zjednotiť postupy pre štandardnú zmenu dodávateľa a zmenu dodávateľa formou registrácie údajov
do jedného procesu trvajúceho 10 pracovných dní.
1. Formy zmeny dodávateľa plynu
Účastník trhu s plynom môže zmeniť dodávateľa dvomi spôsobmi:
a. štandardná zmena dodávateľa plynu,
b. rýchla zmena dodávateľa plynu.
Podrobnosti definuje legislatíva
Štandardná zmena dodávateľa plynu – definícia (§ 52)
(1) Štandardná zmenou dodávateľa plynu účastníka trhu s plynom je
a) zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu,
b) zmena dodávateľa plynu z dodávateľa poslednej inštancie.
(2) Pred podaním žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu podľa odseku 3 uzatvára zákazník
s novým dodávateľom plynu zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združených službách dodávky
plynu.
(3) Najskôr 4 mesiace pred zmenou dodávateľa plynu a najneskôr desiaty pracovný deň do 10:00
hodín pred požadovaným termínom zmeny dodávateľa plynu doručí nový dodávateľ plynu žiadosť o
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
95
štandardnú zmenu dodávateľa plynu operátorovi trhu. V prípade, že nový dodávateľ plynu zaisťuje
dodávku podľa zmluvy o združených službách dodávky plynu, podáva žiadosť o rezerváciu
distribučnej kapacity podľa § 11 najneskôr v deň podania žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa
plynu a najskôr 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu.
Náležitosti žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu
Žiadosť o štandardná zmenu dodávateľa plynu musí obsahovať tieto údaje:
a) identifikácia nového dodávateľa plynu formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
b) typ zmluvy o dodávke plynu a dátum, od ktorého sa má dodávka plynu uskutočniť, a dobu trvania
zmluvy,
c) identifikácia subjektu zúčtovania, ktorý má byť priradený k zodpovednosti za odchýlku v odbernom
mieste, ktoré je zmenou dodávateľa plynu dotknuté, formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
d) odberné miesto a jeho identifikáciu formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
e) informáciu, či bola zmluva o dodávke plynu alebo združených službách dodávky plynu uzatvorená
spotrebiteľom alebo podnikajúcou fyzickou osobou v priestoroch obvyklých k podnikaniu alebo mimo
priestory obvyklé k podnikaniu nového dodávateľa plynu.
2. Povinnosti operátora trhu
(4) Každý pracovný deň najneskôr do 12:00 hodín, pokiaľ bola žiadosť podľa odseku 3 prijatá do 10:00
hodín daného pracovného dňa, informuje operátor trhu prostredníctvom svojho informačného
systému pôvodného dodávateľa plynu, pôvodný subjekt zúčtovania, nového dodávateľa plynu, nový
subjekt zúčtovania, prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné
miesto pripojené, a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých sa žiadosť o štandardnú zmenu dodávateľa
týka, o plánovanej štandardnej zmene dodávateľa plynu zaslaním identifikácie odberného miesta
formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
termínu, od ktorého sa má dodávka novým dodávateľom plynu uskutočniť, a údaj podľa odseku 3
písm. e). Žiadosť podľa odseku 3, ktorá bola prijatá po 10:00 hodine pracovného dňa, sa považuje za
žiadosť prijatú nasledujúci pracovný deň.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
96
3. Povinnosti prevádzkovateľa prepravnej sústavy alebo prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
(5) Do piateho pracovného dňa do 18:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku 4
prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy informuje operátora trhu o možnosti alebo
nemožnosti rezervácie distribučnej alebo prepravnej kapacity do odberného miesta zákazníka podľa
odseku 3, pokiaľ sa jedná o štandardnú zmenu dodávateľa, keď nový dodávateľ uzavrel zmluvu o
združených službách dodávky plynu. Distribučnú alebo prepravnú kapacitu do odberného miesta
zákazníka nie je možné rezervovať pri nedostatočnom finančnom zaistení, pokiaľ žiadosť nebola
podaná v stanovenom termíne alebo pokiaľ nesplňuje náležitosti žiadosti o rezerváciu distribučnej
alebo prepravnej kapacity. Za nesplnenie náležitostí žiadosti sa považuje, pokiaľ z žiadosti nie je
možné jednoznačne identifikovať účastníka trhu s plynom, a to priradením EIC kódu s menom,
priezviskom a dátumom narodenia účastníka trhu s plynom alebo obchodnou firmou, poprípade
názvom účastníka trhu a identifikačným číslom osoby, pokiaľ bolo pridelené, odberné miesto, na
ktorom má nastať zmena dodávateľa, nebolo zahrnuté do podanej žiadosti o rezerváciu distribučnej
kapacity alebo pokiaľ nový dodávateľ plynu žiadosť nedoplní alebo neupraví do 14:00 hodín
pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď ho prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy
vyzval k odstráneniu nedostatkov v žiadosti s vyznačením chybných údajov.
(6) V prípade, že prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy neinformuje operátora trhu
podľa odseku 5 vety prvej do štvrtého pracovného dňa do 18:00 hodín po odovzdaní informácií podľa
odseku 4, operátor trhu na túto skutočnosť prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy
upozorní. Pokiaľ prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy ani potom nesplní informačnú
povinnosť podľa odseku 5 vety prvej, ale zaregistruje odberné miesto zákazníka podľa odseku 15, má
sa za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovať distribučnú alebo prepravnú kapacitu.
4. Ďalší postup subjektov v procese zmeny dodávateľa
(7) Operátor trhu bezodkladne po termínu podľa odseku 5 informuje pôvodného dodávateľa plynu,
nového dodávateľa plynu, všetky dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo
prepravnej sústavy, ku ktoré je odberné miesto zákazníka pripojené, o možnosti rezervácie
distribučnej alebo prepravnej kapacity do odberného miesta zákazníka podľa odseku 3. V prípade, že
nie je možné rezervovať distribučnú alebo prepravnú kapacitu do odberného miesta zákazníka podľa
odseku 3, operátor trhu informuje prostredníctvom informačného systému pôvodného a nového
dodávateľa plynu, pôvodný a nový subjekt zúčtovania, prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
97
sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých sa žiadosť o
štandardnú zmenu dodávateľa týka, o zastavení štandardnej zmeny dodávateľa plynu. Pôvodného
dodávateľa plynu a pôvodný subjekt zúčtovania operátor trhu prostredníctvom informačného
systému informuje o žiadosti o pokračovaní dodávok plynu.
(8) Do piateho pracovného dňa do 18:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku 4 môže
pôvodný dodávateľ plynu prostredníctvom informačného systému operátora trhu požiadať o
pozastavenie štandardnej zmeny dodávateľa plynu, pokiaľ k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa
nedošlo k ukončeniu zmluvy s pôvodným dodávateľom plynu, ktorej predmetom je dodávka plynu,
alebo pokiaľ zákazník písomne prejaví vôľu zmenu dodávateľa plynu neuskutočniť.
(9) Do 14:00 hodín ôsmeho pracovného dňa po odovzdaní informácií podľa odseku 4 môže nový
dodávateľ plynu prostredníctvom informačného systému operátora trhu žiadosť o štandardnú
zmenu dodávateľa vziať späť.
(10) Najneskôr do piateho pracovného dňa do 18:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku 4
subjekt zúčtovania oznámi, či súhlasí s priradením zodpovednosti za odchýlku. Bezodkladne po
vyjadrení súhlasu subjektu zúčtovania s priradením zodpovednosti za odchýlku na danom odbernom
mieste informuje operátor trhu prostredníctvom informačného systému pôvodného dodávateľa
plynu, pôvodný subjekt zúčtovania, ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa
prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, o priradenie subjektu
zúčtovania. Pokiaľ do piateho pracovného dňa do 18:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku
4 nie je v informačnom systéme operátora trhu súhlas subjektu zúčtovania s priradením
zodpovednosti za odchýlku na danom odbernom mieste, informuje operátor trhu prostredníctvom
informačného systému pôvodného a nového dodávateľa plynu, pôvodný a nový subjekt zúčtovania a
ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto pripojené, o ukončení štandardnej zmeny dodávateľa plynu.
(11) Najneskôr do 15:00 hodín pracovného dňa, v ktorom bola prijatá žiadosť podľa odseku 9,
informuje operátor trhu prostredníctvom informačného systému pôvodného dodávateľa plynu,
pôvodný subjekt zúčtovania, prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je
odberné miesto pripojené, a ďalšie dotknuté subjekty, ktorých sa žiadosť o štandardnú zmenu
dodávateľa týka, o ukončení procesu zmeny dodávateľa. Pokiaľ je žiadosť podľa odseku 9 podaná u
operátora trhu neskôr než o 15:00 hodín, platí, že žiadosť bola podaná nasledujúci pracovný deň.
(12) Najneskôr do 20:00 hodín pracovného dňa, v ktorom bola prijatá žiadosť podľa odseku 8 do
18:00 hodín daného pracovného dňa, informuje operátor trhu prostredníctvom informačného
systému nového dodávateľa plynu, všetky dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
98
prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, že pôvodný dodávateľ
plynu požiadal o zastavenie štandardnej zmeny dodávateľa plynu.
(13) Pokiaľ pôvodný dodávateľ plynu požiadal o zastavenie štandardnej zmeny dodávateľa plynu
podľa odseku 8, avšak nový dodávateľ plynu na základe písomného vyjadrenia zákazníka, z ktorého
je zrejmé, že zákazník mieni zmeniť dodávateľa, potvrdí v informačnom systéme operátora trhu
podanú žiadosť o zmenu dodávateľa, a to najneskôr do ôsmeho pracovného dňa odo dňa podania
informácie operátorom trhu podľa odseku 4 do 14:00 hodín, operátor trhu pokračuje v procese
zmeny dodávateľa. Nový dodávateľ plynu poskytne písomné vyjadrenie zákazníka na vyžiadanie
operátorovi trhu. V opačnom prípade operátor trhu proces zmeny dodávateľa zastaví a bezodkladne
informuje pôvodného dodávateľa plynu, nového dodávateľa plynu, všetky dotknuté subjekty
zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto
zákazníka pripojené, o pokračovaní dodávok pôvodným dodávateľom plynu.
(14) Po odoslaní požiadavky na pokračovania dodávok podľa odseku 7, najneskôr do ôsmeho
pracovného dňa odo dňa podania informácie operátorom trhu podľa odseku 4 do 14:00 hodín,
pôvodný dodávateľ plynu a pôvodný subjekt zúčtovania zasielajú prostredníctvom informačného
systému operátora trhu súhlas s pokračovaniam dodávok. Operátor trhu bezodkladne informuje
nového i pôvodného dodávateľa plynu, všetky dotknuté subjekty zúčtovania, prevádzkovateľa
distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto zákazníka pripojené, a ďalšie
dotknuté subjekty, ktorých sa žiadosť o štandardnú zmenu dodávateľa týka, o súhlase pôvodného
dodávateľa plynu a pôvodného subjektu zúčtovania s pokračovaniam dodávok. Pokiaľ do ôsmeho
pracovného dňa do 14:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku 4 nie je v informačnom
systéme operátora trhu súhlas pôvodného dodávateľa plynu a pôvodného subjektu zúčtovania s
pokračovaním dodávok v danom odbernom mieste, postupuje sa podľa § 54 ods. 4 až 13 primerane s
tým, že za termín uvedený v § 54 ods. 5 a 9 až 11 sa považuje 1 deň predchádzajúci termínu, odkedy
nie je zaistená dodávka od pôvodného dodávateľa plynu.
(15) Do piateho pracovného dňa do 12:00 hodín po odovzdaní informácií podľa odseku 4
prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy zaregistruje u operátora trhu odberné miesto
zákazníka, kde dochádza k štandardnej zmene dodávateľa plynu, a odovzdá informácie o odbernom
mieste podľa prílohy č. 12 k tejto vyhláške.
(16) Najneskôr deviaty pracovný deň odo dňa podania informácie operátorom trhu podľa odseku 4
do 8:00 hodín oznámi operátor trhu prevádzkovateľovi distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto pripojené, pôvodnému dodávateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
99
všetkým dotknutým subjektom zúčtovania výsledok posúdenia žiadosti o štandardnú zmenu
dodávateľa plynu.
(17) Distribučná alebo prepravná kapacita je pre odberné miesto podľa odseku 3 oznámením
o zaregistrovaní štandardnej zmeny dodávateľa plynu podľa odseku 16 rezervovaná.
§ 53
(1) Zaregistrovaná štandardná zmena dodávateľa plynu nadobúda účinnosť k plynárenskému dňu
uvedenému v žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu podľa § 52 ods. 3 písm. b).
5. Ďalší postup subjektov k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa
(2) K dátumu účinnosti štandardnej zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej
alebo prepravnej sústavy odpočet stavu meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C
stanoví stav meracieho zariadenia postupom podľa odseku 3, a zistené údaje prevádzkovateľ
distribučnej sústavy následne zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tieto údaje bez zbytočného
odkladu predá predchádzajúcemu a novému dodávateľovi plynu a predchádzajúcemu a novému
subjektu zúčtovania.
(3) Stanovenie stavu meracieho zariadenia u odberných miest s meraním typu C vykonáva
prevádzkovateľ distribučnej sústavy odpočtom k dátumu účinnosti štandardnej zmeny dodávateľa
plynu alebo sa použije odpočet stavu meracieho zariadenia podaný zákazníkom prevádzkovateľovi
distribučnej sústavy priamo alebo prostredníctvom pôvodného alebo nového dodávateľa plynu,
pokiaľ je podaný do konca druhého pracovného dňa odo dňa zmeny dodávateľa plynu, alebo v
prípade, že odpočet stavu meracieho zariadenia nie je podaný do konca druhého pracovného dňa
odo dňa zmeny dodávateľa plynu, stanoví sa stav meracieho zariadenia odhadom spotreby plynu k
dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu podľa prílohy č. 13 k tejto vyhláške. Pokiaľ bol vykonaný
odpočet prevádzkovateľom distribučnej sústavy a súčasne bol podaný odpočet zákazníkom, pre
vyúčtovanie distribúcie plynu sa použije odpočet zistený prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(4) Pri štandardnej zmene dodávateľa plynu v odbernom mieste zákazníka s meraním typu A a B
prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto zákazníka
pripojené, zasiela operátorovi trhu najneskôr v termíne podľa § 52 ods. 15 skutočné denné hodnoty
odberu plynu v odbernom mieste zákazníka za posledných 17 známych kalendárnych mesiacoch a
skutočné denné hodnoty odberu plynu za odberné miesto zákazníka v termíne podľa § 44 ods. 2
alebo § 44 ods. 6 za plynárenské mesiace, v ktorých bola štandardná zmena dodávateľa plynu
schválená podľa § 52 ods. 16, ale nebola účinná.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
100
(5) Pokiaľ dochádza k zmene zákazníka na odbernom mieste a súčasne k zmene dodávateľa plynu,
použijú sa ustanovenia o štandardnej zmene dodávateľa plynu obdobne s výnimkou ustanovenia § 52
ods. 8. Dôvodom pre nemožnosť rezervácie distribučnej alebo prepravnej kapacity do odberného
miesta zákazníka podľa § 52 ods. 5 je taktiež nepodanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení. Pre
zahájenie dodávok do odberného miesta novopripojeného zákazníka, keď dodávateľom plynu nie je
obchodník s plynom, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie v príslušnej domácej zóne, a pre
zahájenie dodávok do odberného miesta po neoprávnenom odbere plynu alebo neoprávnenej
distribúcii novým dodávateľom plynu, ktorý nie je dodávateľom poslednej inštancie v príslušnej
domácej zóne, sa použijú ustanovenia o štandardnej zmene dodávateľa plynu obdobne, s tým, že
a) žiadosť o štandardnú zmenu dodávateľa plynu podľa § 52 ods. 3 doručuje operátorovi trhu
dodávateľ plynu najneskôr do 10:00 hodín pracovného dňa predchádzajúceho pracovnému dňu
najbližšieho možného zahájenia dodávok plynu dojednaným s prevádzkovateľom distribučnej
sústavy,
b) žiadosť o štandardná zmenu dodávateľa plynu podľa § 52 ods. 3 písm. b) musí obsahovať typ
zmluvy, ktorej predmetom je dodávka plynu, dátum najbližšieho možného zahájenia dodávky plynu
dojednaný s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dobu trvania zmluvy,
c) úkony k vykonaniu zmeny dodávateľa podľa § 52 ods. 5 až 7, 10 a 15 sa uskutočňujú do 18:00
hodín pracovného dňa predchádzajúceho pracovnému dňu najbližšieho možného zahájenia dodávok
plynu dojednanému s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Úkony podľa § 52 ods. 8, 9 a 11 až 14
sa nepoužijú,
d) operátor trhu oznámi výsledok posúdenia žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu podľa §
52 ods. 16 bezodkladne po vykonaní všetkých úkonov podľa § 53 ods. 5 písm. c). Účinnosť zmeny
dodávateľa nastáva v deň najbližšieho možného zahájenia dodávok plynu dojednaným s
prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
(6) Operátor trhu vybavuje žiadosti o uskutočnenie zmeny dodávateľa v poradí, v akom boli
operátorom trhu obdržané.
Pokiaľ podá žiadosť podľa vety prvej viac účastníkov trhu s plynom pre rovnaké odberné miesto sa
zhodným požadovaným dátumom účinnosti zmeny dodávateľa, považuje sa za účinnú zmena
dodávateľa, ktorú operátor trhu zaregistroval ako poslednú. V takom prípade operátor trhu
informuje o plánovanom uskutočnení zmeny dodávateľa a oznámi registráciu zmeny dodávateľa
všetkým dodávateľom a subjektom zúčtovania, ktorí sú zmenou dodávateľa dotknutí.
(7) Operátor trhu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa zruší všetky jednotlivé priradenia odberného
alebo odovzdávacieho miesta tým dodávateľom, ktorých obdobia dodávky sú priradením odberného
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
101
alebo odovzdávacieho miesta novému dodávateľovi dotknuté, a informuje o tom bezodkladne
dotknutého dodávateľa, dotknutý subjekt zúčtovania a prevádzkovateľa prepravnej alebo
distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné alebo odovzdávacie miesto pripojené.
6. Skrátenie a predĺženie dodávky plynu
§ 53a
Skrátenie dodávky plynu
(1) Žiadosť o skrátenie dodávky plynu do odberného miesta posiela dodávateľ plynu operátorovi trhu
prostredníctvom informačného systému operátora trhu najneskôr do 10:00 hodín desiateho
pracovného dňa pred plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému dátumu
v svojom systéme priradenie odberného miesta k dodávateľovi plynu a dotknutému subjektu
zúčtovania a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje dodávateľa plynu, dotknuté subjekty
zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto
pripojené.
(2) Žiadosť o skrátenie dodávky plynu do odberného miesta v prípade odstúpenia od zmluvy podľa §
11a ods. 2, 3 a 4 energetického zákona posiela dodávateľ plynu operátorovi trhu prostredníctvom
informačného
systému
operátora
trhu
najneskôr
do
23:00
hodín
kalendárneho
dňa
predchádzajúceho dňu, v ktorom mala nadobudnúť účinnosť zmena dodávateľa v systéme operátora
trhu, alebo malo nadobudnúť účinnosť odstúpenie od zmluvy podľa § 11a ods. 3 a 4 energetického
zákona. Operátor trhu zruší k požadovanému dátumu v svojom systéme priradenie odberného
miesta k dodávateľovi plynu a dotknutému subjektu zúčtovania a bezodkladne o tejto skutočnosti
informuje dodávateľa plynu, dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo
prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené. Skrátenie dodávky plynu znamená v
prípade zmluvy o združených službách dodávky plynu ukončenie rezervácie distribučnej kapacity do
odberného miesta.
§ 53b
Predĺženie dodávky plynu
(1) Žiadosť o predĺženie dodávky plynu do odberného miesta posiela dodávateľ plynu operátorovi
trhu prostredníctvom informačného systému operátora trhu najneskôr do 23:00 hodín posledného
kalendárneho dňa dodávky plynu. V žiadosti pôvodný dodávateľ plynu uvedie nový termín ukončenia
dodávky plynu. Subjekt zúčtovania oznámi, či súhlasí s priradením zodpovednosti za odchýlku,
najneskôr do 23:30 hodín posledného kalendárneho dňa dodávky plynu. Operátor trhu bezodkladne
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
102
informuje o predĺžení dodávky plynu prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy,
dodávateľa plynu a dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prepravnej sústavy alebo
príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené.
Predĺženie dodávky plynu znamená v prípade zmluvy o združených službách dodávky plynu
pokračovanie rezervácie distribučnej kapacity do odberného miesta. Predĺženie dodávky plynu podľa
tohto odseku nadobúda účinnosť len vtedy, ak v termíne požadovaného predĺženia nie je k
odbernému miestu v systéme operátora trhu priradený iný dodávateľ plynu.
(2) V prípade, že zákazník odstúpil od zmluvy alebo viacerých zmlúv podľa § 11a ods. 2 energetického
zákona a túto skutočnosť doložil dodávateľovi plynu, ktorý je v rámci najbližšej zmeny dodávateľa
nahradzovaný za iného dodávateľa plynu (ďalej len „pôvodný dodávateľ plynu“), a súčasne požaduje
pokračovanie dodávky plynu od pôvodného dodávateľa plynu, posiela pôvodný dodávateľ plynu
žiadosť o predĺženie dodávky plynu operátorovi trhu prostredníctvom informačného systému
operátora trhu v termíne podľa odseku 1. Operátor trhu bezodkladne informuje o žiadosti o
predĺženie dodávky plynu prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy, dodávateľa plynu,
dotknuté subjekty zúčtovania a príslušného prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej sústavy,
ku ktorej je odberné miesto pripojené. Pôvodní dodávateľ plynu v žiadosti uvedie nový termín
ukončenia dodávky plynu a jednoznačne označí, že sa jedná o predĺženie dodávky plynu na základe
odstúpenia zákazníka od zmluvy podľa § 11a ods. 2 energetického zákona. Subjekt zúčtovania
oznámi, či súhlasí s priradením zodpovednosti za odchýlku v termíne podľa odseku 1. Predĺženie
dodávky plynu znamená v prípade zmluvy o združených službách dodávky plynu pokračovanie
rezervácie distribučnej kapacity do odberného miesta.
(3) Operátor trhu oznámi výsledok posúdenia žiadosti o predĺženie dodávky plynu podľa odseku 2
bezodkladne po zaslaní súhlasu subjektu zúčtovania s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.
(4) Operátor trhu k dátumu účinnosti predĺženia dodávky plynu podľa odseku 2 zruší všetky
jednotlivé priradenia odberného miesta dodávateľom plynu, u ktorých zákazník preukázateľne podľa
§ 11a ods. 2 energetického zákona odstúpil od zmluvy, a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje
pôvodného dodávateľa plynu, dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo
prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené.
7. Rýchla zmena dodávateľa plynu – definícia (§ 54)
Rýchla zmena dodávateľa plynu
(1) V prípade, že subjekt zúčtovania ani po skrátení nominácií podľa § 32 ods. 4 nemá potrebné
finančné zabezpečenie, operátor trhu zverejňuje v 17:30 hodín prostredníctvom informačného
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
103
systému informáciu, že subjekt zúčtovania nemá potrebné finančné zabezpečenie pre pokrytie
dodávok do odberných miest zákazníkov. Operátor trhu súčasne o tejto skutočnosti informuje
dotknuté subjekty zúčtovania, dotknutého dodávateľa plynu a prevádzkovateľa distribučnej alebo
prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené.
(2) Pokiaľ subjekt zúčtovania podľa odseku 1 nasledujúci kalendárny deň o 7:00 hodín nemá naďalej
potrebné finančné zabezpečenie pre pokrytie dodávok do odberných miest zákazníkov, operátor trhu
pozastaví možnosť nominovať, prenášať a preberať zodpovednosť za odchýlku a zúčastňovať sa
denného a vnútrodenného trhu s plynom. Operátor trhu bezodkladne poskytne túto informáciu
všetkým registrovaným účastníkom trhu s plynom a zverejní ju spôsobom umožňujúcim diaľkový
prístup.
(3) V odberných miestach zákazníkov, kde je priradený k zodpovednosti za odchýlku alebo predal
zodpovednosť za odchýlku subjekt zúčtovania, ktorý má pozastavené právo nominovať, prenášať a
preberať zodpovednosť za odchýlku a zúčastňovať sa denného a vnútrodenného trhu s plynom podľa
odseku 2, je v termíne podľa odseku 2 zodpovednosť za odchýlku priradená dodávateľovi plynu.
Pokiaľ je subjekt zúčtovania zároveň dodávateľom plynu do odberného miesta zákazníka,
prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto zákazníka
pripojené, zasiela bezodkladne elektronicky zákazníkovi, u ktorého je mu známa elektronická adresa,
že k danému dňu nie sú zabezpečené dodávky do jeho odberného miesta alebo bude zabezpečená
dodávka dodávateľom poslednej inštancie.
(4) V prípade, že do 14:00 hodín k odbernému miestu podľa odseku 3 prvej vety nie je priradený
subjekt zúčtovania s dostatočným finančným zabezpečením, operátor trhu informuje o tejto
skutočnosti všetkých registrovaných účastníkov trhu s plynom a zverejní túto informáciu spôsobom
umožňujúcim diaľkový prístup. Prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je
odberné miesto zákazníka pripojené, zasiela bezodkladne elektronicky zákazníkovi, u ktorého je mu
známa elektronická adresa, že k danému dňu nie sú zabezpečené dodávky do jeho odberného miesta
alebo bude zabezpečená dodávka dodávateľom poslednej inštancie.
(5) Pre odberné miesta zákazníkov, ktorých subjektu zúčtovania operátor trhu pozastavil možnosť
nominovať, prenášať a preberať zodpovednosť za odchýlku a zúčastniť sa denného a vnútrodenného
trhu s plynom z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia, podáva žiadosť o rýchlou zmenu
dodávateľa plynu nový dodávateľ plynu prostredníctvom informačného systému operátora trhu, a to
najneskôr do dvoch kalendárnych dní do 8:00 hodín po termíne podľa odseku 3 alebo 4. V prípade, že
nový dodávateľ plynu zabezpečuje dodávku podľa zmluvy o združených službách dodávky plynu,
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
104
podáva žiadosť o rezerváciu distribučnej kapacity podľa § 11 najneskôr v termíne pre podanie
žiadosti o rýchlu zmenu dodávateľa plynu.
8. Náležitosti žiadosti o štandardnú zmenu dodávateľa plynu
Žiadosť o rýchlu zmenu dodávateľa plynu musí obsahovať nasledujúce údaje:
a) identifikácia nového dodávateľa plynu formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
b) typ zmluvy o dodávke plynu a dobu trvania zmluvy,
c) identifikácia subjektu zúčtovania, ktorý má byť priradený k zodpovednosti za odchýlku v odbernom
mieste, ktoré je zmenou dodávateľa plynu dotknuté, formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1,
d) odberné miesto a jeho identifikáciu formou kódu priradeného podľa § 25 ods. 1.
(6) Pokiaľ nedôjde k podaniu žiadosti o rýchlu zmenu dodávateľa plynu podľa odseku 5, nie je tretí
deň po termíne podľa odseku 3 alebo 4 zaistená dodávka plynu do odberného miesta zákazníka,
pokiaľ zákazník nespadá pod režim dodávateľa poslednej inštancie.
(7) Pokiaľ nedôjde k podaniu žiadosti o rýchlu zmenu dodávateľa plynu podľa odseku 5, je tretí deň
po termíne podľa odseku 3 alebo 4 zabezpečená dodávka plynu do odberného miesta zákazníka
dodávateľom poslednej inštancie, pokiaľ zákazník spadá pod režim dodávateľa poslednej inštancie.
(8) Najneskôr do 60 minút po obdržaní žiadosti podľa odseku 5 informuje operátor trhu
prostredníctvom svojho informačného systému nového dodávateľa plynu, nový subjekt zúčtovania,
prípadne ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej
sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, že bola podaná žiadosť podľa odseku 5. Rýchla zmena
dodávateľa plynu nadobúda účinnosť tretí deň po termíne podľa odseku 3 alebo 4.
(9) Najneskôr do dvoch kalendárnych dní do 12:00 hodín po termíne podľa odseku 3 alebo 4
prevádzkovateľ distribučnej alebo prepravnej sústavy informuje operátora trhu o nemožnosti
rezervácie distribučnej alebo prepravnej kapacity do odberného miesta zákazníka podľa odseku 8 z
dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia. Operátor trhu bezodkladne po obdržaní
informácie od prevádzkovateľa distribučnej alebo prepravnej sústavy informuje nového dodávateľa
plynu, všetky dotknuté subjekty zúčtovania o možnosti rezervácie distribučnej alebo prepravnej
kapacity do odberného miesta zákazníka podľa odseku 5. V prípade nemožnosti rezervácie
distribučnej kapacity informuje operátor trhu prostredníctvom informačného systému nového
dodávateľa plynu, nový subjekt zúčtovania a ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa
prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, o zastavení rýchlej
zmeny dodávateľa plynu.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
105
(10) Najneskôr do dvoch kalendárnych dní do 12:00 hodín po termíne podľa odseku 3 alebo 4 subjekt
zúčtovania oznámi, či súhlasí s priradením zodpovednosti za odchýlku do odberného miesta
zákazníka podľa odseku 8. Bezodkladne po vyjadrení súhlasu subjektu zúčtovania s priradením
zodpovednosti za odchýlku v danom odbernom mieste informuje operátor trhu prostredníctvom
informačného systému nového dodávateľa plynu a ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a
prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, o
priradení subjektu zúčtovania. Pokiaľ najneskôr do dvoch kalendárnych dní do 12:00 hodín po
termíne podľa odseku 3 alebo 4 nie je v informačnom systému operátora trhu súhlas subjektu
zúčtovania s priradením zodpovednosti za odchýlku v danom odbernom mieste, informuje operátor
trhu prostredníctvom informačného systému nového dodávateľa plynu, nový subjekt zúčtovania a
ďalšie dotknuté subjekty zúčtovania a prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto pripojené, o zastavení rýchlej zmeny dodávateľa plynu.
(11) Najneskôr do dvoch kalendárnych dní do 12:10 hodín po termíne podľa odseku 3 alebo 4 oznámi
operátor trhu prevádzkovateľovi distribučnej alebo prepravnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto
pripojené, novému dodávateľovi plynu a všetkým dotknutým subjektom zúčtovania výsledky
posúdenia žiadosti o rýchlu zmenu dodávateľa plynu a obchodníkovi s plynom v režime dodávateľa
poslednej inštancie oznámi, ktorým odberným miestam bude zabezpečená dodávka dodávateľom
poslednej inštancie.
(12) Distribučná alebo prepravná kapacita je oznámením o zaregistrovaní rýchlej zmeny dodávateľa
plynu podľa odseku 11 rezervovaná.
(13) K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej alebo
prepravnej sústavy stanovenie stavu meradla podľa § 53 ods. 2.
(14) Rýchla zmena dodávateľa plynu podľa odsekov 3 až 9 sa ďalej použije pre odberné miesta
zákazníkov, kde dodávateľ plynu stratil oprávnenie alebo možnosť plyn dodávať. V týchto prípadoch
pozastaví operátor trhu dodávateľovi plynu, ktorý stratil oprávnenie alebo možnosť plyn dodávať,
možnosť nominovať, prenášať a preberať zodpovednosť za odchýlku a zúčastňovať sa denného a
vnútrodenného trhu s plynom. Operátor trhu bezodkladne poskytne túto informáciu všetkým
registrovaným účastníkom trhu s plynom a zverejní ju spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
Postup podľa odseku 2 sa nepoužije.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
106
Proces zmeny dodávateľa
D–4M
doručenie
žiadosti
PPS/PDS
max. 10
prac. dní
doručenie
žiadosti OTE
proces zmeny dodávateľa PZD
D – 10 prac.
dní do 10:00
D dátum zmeny
dodávateľa
OTE
nový dodávateľ


nový dodávateľ

žiadosť o rezerváciu distr.
kapacity
žiadosť OTE
o uskutočnenie zmeny
dodávateľa (združená
zmluvy)
PPS/PDS
OTE

* + 5 prac.
dní do 18:00
OTE


*
do 12:00 informuje
o obdržaní žiadosti
všetky dotknuté
subjekty
poskytne im potrebné
údaje *
D
* + 8 prac.
dní do 14:00

môže podať žiadosť o pozastavenie
PZD

nový dodávateľ

v systéme OTE musí byť súhlas
s priradením zodpovednosti za
odchýlku
D + 5 prac. dní
do 18:00 informuje OTE o výsledku
posúdenia žiadosti
Schéma 7, zdroj: energy analytics, s.r.o.
energy analytics, s.r.o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
web www.energyanalytics.sk e-mail info@energyanalytics.sk IČO 46 990 470 DIČ 202 369 3507
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 86962/B.
oznámi výsledok
žiadosti o ZD
* + 9 prac.
dní do 8:00


vykoná odpočet
odovzdá údaje
nový dodávateľ

dodávka
nový dodávateľ
pôvodný dodávateľ

preradí OM
môže podať žiadosť
o ukončenie PZD
ak zdokladuje písomnú
vôľu zákazníka zmeniť
dodávateľa, PZD
pokračuje aj po námietke
pôvodného dodávateľa
OTE

bezodkladne informuje všetky strany o výsledku
Download

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu