Úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Pikantná letná výhra v OC Galéria “
Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s názvom
„Pikantná letná výhra v OC Galéria “ (ďalej len „Súťaž“). Cieľom organizovania Súťaže je
zviditeľnenie a propagácia predaja v predajniach v OC Galéria (ďalej len ako Obchodné cetrum). Tieto
pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov Súťaže a záväzne
upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj na
informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch určených spotrebiteľom, pričom
pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.
Článok I.
Organizátor súťaže a technické zabezpečenie súťaže
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť PASTEL PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 113/15,
831 04, Bratislava, IČO: 35 845 11, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
v odd. Sro, vo vložke č. 27503/B (ďalej len „Organizátor“), ktorá organizuje súťaž na základe
objednávky od spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava,
IČO: 31 321 828, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa, vo vložke č.
366/B, (ďalej len „Spoločnosť“).
Článok II.
Miesto konania súťaže
Miestom konania súťaže sú výlučne OC Galérie Bratislava- Lamač, Dunajská Streda, Nitra, Trnava a ich
prevádzky (ďalej len „Prevádzky“) označené papierovým stojanom pri pokladni prevádzky.
Článok III.
Trvanie súťaže
1.Súťaž sa začína dňa 27.6. 2014 a končí 31.8.2014.
2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 20.9. 2014.
Článok IV.
Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky, splní podmienky Súťaže uvedené v článku V. bodu 1 Pravidiel a súhlasí s Pravidlami (ďalej
len „Súťažiaci").
2. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.
3. Zúčastniť sa súťaže je možné opakovane a vo všetkých prevádzkach, ktoré sú miestom konania
súťaže (viď článok II. Pravidiel).
5. Súťaže sa môžu zúčastniť zamestnanci hypermarketu Tesco s výnimkou zamestnancov Mall
Managementu, zamestnancov Prevádzok a ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka.
6. Účasťou v Súťaži súťažiaci súhlasí s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že
nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich plnení resp. nesplnení
Organizátor.
Článok V.
Pravidlá súťaže
1.Do Súťaže sa môže zapojiť súťažiaci, ktorý v Prevádzkach nakúpil spotrebný tovar nad 15€ /slovom
pätnásť eur/ a riadne vyplnil hraciu kartu ( ďalej len „Kupón“).
2. Po riadnom vyplnení mena a adresy je Kupón zlosovateľný. Účasť v Súťaži je teda podmienená
povinnosťou nákupu tovaru v Prevádzkach.
3.Požadované informácie o súťažiacom: Meno, Adresa trvalého bydliska, Telefónne číslo, Email, Číslo
pokladničného dokladu, Podpis
4.Nárok na výhru v Súťaži vzniká len riadne, kompletne a čitateľne vyplneným Kupónom, s podpisom
a platnými číslom pokladničných dokladov. Účastníkom súťaže odporúčame, aby si pokladničné bloky
z príslušných nákupov odložili nakoľko predloženie originálu pokladničných dokladov je podmienkou
vzniku nároku na výhru.
5. Súťaž končí vo všetkých Prevádzkach dňa 31.8.2014 v momente skončenia otváracích hodín
príslušnej Prevádzky.
6.Kupóny je možné odovzdávať vhodením do zberného boxu umiestneného na viditeľnom mieste v
Obchodných centrách až do momentu ukončenia Súťaže.
7.Po ukončení Súťaže vykonajú osoby poverené Usporiadateľom kontrolu odovzdaných Kupónov a
pripravia ich na losovanie. Do losovania budú zaradené len tie Kupóny, ktoré budú spĺňať pravidlá a
podmienky tejto Súťaže. Zo Súťaže budú kedykoľvek vrátane po prípadnom vylosovaní vylúčené
Kupóny, ktoré budú odovzdané s neúplne alebo nečitateľne vyplnenými údajmi, nepodpísané
Kupóny, akékoľvek kópie Kupónov prípadne Kupóny nespĺňajúce kritériá.
8. Do súťaže nie je zapojený hypermarket Tesco, tzn. za nákup v Tesco zákazník nezíska nárok na
zapojenie do Súťaže.
Článok VI.
Vyhodnotenie súťaže
1. Do žrebovania budú zaradené všetky platné registrácie súťažiacich uskutočnené súťažiacimi do
31.8.2014 do 21:00 hod.
2. Výhercami sa stanú súťažiaci, ktorí budú vyžrebovaní prostredníctvom neverejného žrebovania
(ďalej len ,,Výherca“). Jeden súťažiaci môže v žrebovaní získať výhru viackrát.
3. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční prostredníctvom neverejného žrebovania do 20.9. 2012 za
prítomnosti notára. Priebeh vyhodnotenia súťaže a výsledky súťaže osvedčuje notár.
4. O výsledku žrebovania bude spísaný protokol potvrdzujúci správnosť žrebovania.
Výsledok žrebovania bude oznámený výhercom emailom a telefonicky najneskôr do piatich (5)
pracovných dní od dňa žrebovania. Výsledky žrebovania budú uverejnené na stránke
www.ocgaleria.sk.
Článok VII.
Výhry
Súťažiaci majú možnosť získať nasledovné výhry:
- 1x vozidlo Kia Picanto, 1,0 base
- 1x cestný skúter Peugeot
- 1x MacBook
- 1x iPhone 5c
- 1x iPad
Článok VIII.
Odovzdanie výhry
1. Odovzdávanie výhier sa uskutoční do 60 dní po neverejnom losovaní výhier.
2. Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti,
že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru a nie je osobou podľa článku III. bodu 5.
Pravidiel. Každý výherca je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť najneskôr pri
prevzatí výhry.
3. V prípade, že sa výhercom stane osoba definovaná v článku III. 5.bodu Pravidiel, nevzniká jej nárok
na výhru, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora. V prípade, ak takáto osoba už
výhru prevzala, je povinná túto výhru bezodkladne do piatich (5) pracovných dní vrátiť
Organizátorovi na základe písomnej výzvy Organizátora, respektíve nahradiť Organizátorovi plnú
hodnotu konkrétnej výhry.
4. Organizátor odovzdá výhru určenému výhercovi alebo zákonnému zástupcovi výhercu v prípade,
že výhra prislúcha osobe maloletej. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom
Organizátora.
5. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom v
lehote podľa bodu 1 tohto článku Pravidiel, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry,
prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.
6. Výherca je povinný sa riadiť podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov - výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote prevyšujúcej 350.€/slovom tristopäťdesiat eur/ patria medzi ostatné príjmy a podliehajú daňovej povinnosti.
Článok IX.
Zodpovednosť organizátora
1. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom
znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.
3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím
sa, resp. nevyužitím výhry.
4. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s
užívaním výhier.
6. Organizátor nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti Výhercom.
Článok X.
Propagácia Súťaže
1.K súťaži bude prebiehať mediálna kampaň v Rádiu Europa 2.
2.Partneri budú promovaný v propagačných materiáloch:
- instore plagáty A1,A4, A5
- promostena s logami partnerov- 150x200cm
- inzercia v lokálnych novinách
- inzercia v denníku Nový čas
- Inzercia v mesačníku Radar
- Rozhlasová kampaň v rádiu Európa2
- Rozhlasový spot- instore
- Roznos letákov formou directmail Pošta, a hosteskami
- online prostriedky: web, sociálna sieť FCB
5.Organizátor má možnosť bartrovať hodnotu tovaru vo forme vlastnej prezentácie
6.Organizátor má možnosť umiestňovať a vystavovať produkty v rámci Obchodného centra.
Článok XI.
Osobné údaje a osobnostné práva
1.Účasťou v Súťaži dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) bezvýhradný súhlas na použitie a
spracovanie osobných údajov v rozsahu: priezvisko, obec, telefónne číslo, emailová adresa
poskytnutých pre túto Súťaž na ďalšie reklamné, marketingové a propagačné účely spojené s
vyhodnotením Súťaže, odovzdania výhry a na príjem marketingových a informačných správ od
organizátora a sprostredkovateľa súťaže na dobu neurčitú. Súťažiaci rovnako udeľuje súhlas
Organizátorovi, aby tieto osobné údaje mohol ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných
informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch ako aj v internetovom prostredí,
bez nároku na odmenu,a to po dobu od registrácie súťažiaceho do Súťaže až do písomného odvolania
jeho súhlasu, minimálne však do 31.12.2014.
2. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú
správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
3. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže
súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať.
4. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je podmienkou
pre vyhodnotenie Súťaže a pre úspešné uplatnenie nároku na výhru v Súťaži.
5. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Organizátorovi.
Následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu ako je uvedené
vyššie, je strata nároku na výhru a zakladá nárok Organizátora domáhať sa vrátenia odovzdanej výhry
a náhrady vzniknutej škody.
Článok XII.
Osobitné ustanovenia súťaže
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa
Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné. Ak sa Organizátor dozvie, že výherca na
účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Organizátor bude oprávnený vylúčiť
takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.
2. Organizátor je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo Súťaže v prípade, že by tento
súťažiaci porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov
či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Organizátor vyhradzuje právo
vylúčiť z ktorejkoľvek Súťaže každého súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru
podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo
poškodiť dobré meno Organizátora.
3. Výsledky Súťaže, ktoré budú Organizátorom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami sú konečné,
bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote
alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo
finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
4. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť podmienky, resp.
Pravidlá tejto súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené len formou písomných dodatkov
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods.5 zákona č.171/2005
Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiaci sa môžu oboznámiť s
oficiálnymi pravidlami Súťaže na internetovej stránke www.ocgaleria.sk
2. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami tu
obsiahnutými. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami
a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.
3. Ustanovenia týchto pravidiel, priebeh Súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Vzťahy vzniknuté medzi súťažiacim a Organizátorom sa spravujú týmito Pravidlami a právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Tieto Pravidlá sú podpísané v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre Organizátora
a Spoločnosť.
6. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.
V Bratislave, dňa 17.6.2014
PASTEL PRODUCTION, s.r.o
JANA MATULČÍKOVÁ HINCOVÁ
Download

„Pikantná letná výhra v OC Galéria “