Pravidlá súťaže
Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Jazdi úsporne“. Pravidlá uvedené v
tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených.
1. Názov súťaže: „Jazdi úsporne“
2. Organizátor súťaže:
Organizátorom súťaže je spoločnosť Azet. sk, a. s., so sídlom: Murgašova 2, 010 01 Žilina, IČO:
36 023 523, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10459/L
Spoluorganizátorom súťaže je Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14,
821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, v odd. Sa, vložka č. 19/B.
Partnerom súťaže je spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 23, 851 01
Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.
Sro, vložka č. 6000/B.
3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Začiatok súťaže: 2. októbra 2013. Koniec súťaže: 18. októbra 2013. Miestom konania súťaže je
územie Slovenskej republiky.
4. Tlačový titul a webový portál určený pre súťaž:
Denník Nový Čas a webový portál www.cas.sk
5. Základný princíp súťaže:
V termíne od 2. 10. do 18. 10.2013 sa môžu záujemcovia prihlásiť do súťaže, kde majú šancu
vyhrať výhry v hodnote 250 EUR alebo vyhrať bezplatný kurz Úspornej jazdy pod vedením
profesionálnych inštruktorov Centra bezpečnej jazdy od poskytovateľa výhry spoločnosti
SHELL Slovakia, s.r.o. v hodnote 100 eur, alebo DVD o zásadách bezpečnej jazdy z Centra
bezpečnej jazdy.
Do súťaže je možné prihlásiť sa on-line vyplnením a odoslaním registračného formulára
uverejneného na portáli http://www.shell.sk/jazdiusporne2013
Výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke www.cas.sk/jazdiusporne a v denníku Nový Čas.
6. Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú držiteľmi vodičského
oprávnenia skupiny „B“.
Každý súťažiaci, ktorý odošle súťažný formulár, sa zároveň zaväzuje udeliť organizátorovi
a spoluorganizátorovi súťaže bezodplatne súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov
v informačnom systéme organizátora a spoluorganizátora v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko
(obec), telefónne číslo, e-mail, na účely uskutočnenia tejto súťaže, identifikácie výhercu a na
marketingové účely, v súlade s ust. § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení. Súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu a účastník je oprávnený takto udelený súhlas
kedykoľvek písomne odvolať.
Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže
obsiahnutými v tomto dokumente.
7. Pravidlá súťaže:
Do súťaže budú zaradené všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v týchto
pravidlách. Predpokladom zaradenia do súťaže je:
a)
vyplnenie pravdivých údajov v uverejnenom on-line registračnom formulári a odoslanie
prihlasovacieho formulára na http://www.shell.sk/jazdiusporne2013
b)
potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov odklikom na
príslušnú ikonu
Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacich, ktorí:
a)
sa do súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami,
b) uvedú pri prihlasovaní klamlivé informácie,
c)
porušujú niektoré z týchto pravidiel súťaže
8. Výhry a žrebovanie
8.1 Poskytovateľom výhier do súťaže je spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom:
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 6000/B.
Výhrami v súťaži sú:
a) 4 x poukážka na nákup pohonných hmôt v hodnote 250 EUR,
b) 5 x kurz Úspornej jazdy pod dohľadom profesionálnych inštruktorov Centra bezpečnej jazdy
c)
50 x DVD o bezpečnej jazde z Centra bezpečnej jazdy
8.2 Žrebovanie sa uskutoční dňa 21.10.2013. Organizátor vyžrebuje spolu 59 výhercov a 9
náhradníkov. Oboznámenie vyžrebovaných výhercov súťaže o získaní výhry prebieha odoslaním
e-mailu alebo telefonickým oznámením, na kontaktné e-mailové adresy a tel. čísla uvedené
v registračnom formulári. Organizátor uverejnení údaje výhercov jednotlivých výhier v rozsahu:
meno, priezvisko, bydlisko (názov obce), na www.cas.sk/jazdiusporne a v denníku Nový Čas.
Štyria vyžrebovaní výhercovia vyhrajú poukážku na nákup pohonných hmôt u spoločnosti
SHELL Slovakia, s.r.o., v hodnote 250 EUR. Piaty až deviaty vyžrebovaný výherca vyhráva
kurz Úspornej jazdy pod dohľadom profesionálnych inštruktorov z Centra bezpečnej jazdy.
Desiaty až 59-ty výherca získava DVD z Centra bezpečnej jazdy.
Každý vyžrebovaný výherca je oprávnený oznámiť organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma.
Ak výherca odmietne prijať výhru alebo ak sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu
najneskôr do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, má organizátor právo ponúknuť výhru
náhradnému výhercovi. Nárok výhercu (resp. náhradného výhercu), ktorý bol s výhrou riadne
oboznámený a výhru neodmietol , zaniká, ak si výherca neuplatnil výhru ani do 1 mesiaca od
uverejnenia výsledkov súťaže.
9. Vylúčenie z účasti na súťaži:
Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora, spoločnosti Azet.sk, a. s. ,
spoluorganizátora, spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., a partnera súťaže,
spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka.
10. Súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka súťaže:
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže
bezodplatne bezvýhradný súhlas s spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, pre účely uskutočnenia tejto súťaže,
identifikácie výhercu, a pre marketingové účely, na vopred neurčenú dobu. Tento súhlas je
možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Účastník súťaže má vo
vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva vyplývajúce najmä z ustanovenia §
28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Organizátor a spoluorganizátor súťaže sú oprávnení bezodplatne uverejniť údaje účastníka
súťaže v rozsahu mena a priezviska, a bydliska (názov obce) v denníku Nový Čas, na
www.cas.sk/jazdiusporne , prípadne v ďalších printových a elektronických médiách vydávaných,
resp. prevádzkovaných organizátorom a spoluorganizátorom súťaže. Účastník svojou účasťou
v súťaži zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli v súlade s vyššie
uvedeným účelom spracovávané aj prostredníctvom poverených tretích osôb.
11. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:
V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie
je možné vymáhať súdnou cestou a nároky na uplatnenie výhry sa riadia podmienkami
upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok
pre uplatnenie nároku na výhru, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.
12. Úprava a zmena pravidiel súťaže:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo
upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo
úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel
sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V
prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami
súťaže uverejnenými v iných propagačných materiáloch platí znenie týchto pravidiel a
podmienok súťaže.
13. Zverejnenie pravidiel súťaže:
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/jazdiusporne počnúc
dňom 2. 10. 2013. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od
ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla
organizátora.
14. Daňová povinnosť:
Výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú
výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €.
15. Zodpovednosť za škodu:
Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré
účastníci poskytli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo škody súvisiace s neuplatnením,
nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo odmietnutím výhry zo strany výhercu.
Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických zariadení,
za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje
priamo sám.
16. Všeobecné ustanovenie:
Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z.
o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Download

Pravidlá súťaže