Combi (E) CP plus ready
Návod na použitie
Je nutné mať počas jazdy vo vozidle!
Combi (E) CP plus ready
2
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11
13
6
10
4
16
15
12
5
14
8
9
7
3
17
ovládacia časť digitálna alebo analógová (bez obrázku)
snímač teploty v miestnosti
prípojka studenej vody
prípojka teplej vody
prípojka plynu
výstupy teplého vzduchu
nasávanie obehového vzduchu
odvod spalín
prívod spaľovacieho vzduchu
elektronická riadiaca jednotka
zásobník vody (10 litrov)
horák
výmenník tepla
výkonová elektronika
vykurovacie tyče 230 V
spínač prehriatia 230 V
FrostControl (poistný/výpustný ventil – verzia UK voliteľne)
poistný/výpustný ventil (verzia UK)
18
Obrázok 1
Obsah
Použité symboly ....................................................................
Účel použitia ..........................................................................
Popis funkcie (Combi) ........................................................
Popis funkcie (Combi E) .....................................................
Bezpečnostné upozornenia ..............................................
Dôležité upozornenia pre obsluhu ..................................
Použité symboly
2
2
3
3
3
4
Symbol upozorňuje na možné nebezpečenstvá.
Upozornenie s informáciami a tipmi.
Účel použitia
Návod na použitie
Priestorový termostat .......................................................
Poistný/výpustný ventil .....................................................
A. FrostControl .....................................................................
B. Poistný/výpustný ventil ....................................................
Naplnenie bojlera ...............................................................
Vypustenie bojlera .............................................................
Uvedenie do prevádzky .....................................................
Vypnutie ..............................................................................
Údržba ..................................................................................
Poistky .................................................................................
Poistka 12 V ...........................................................................
Poistka 230 V (Combi E) ........................................................
Ochrana proti prehriatiu 230 V (Combi E) .............................
Technické údaje ..................................................................
Rozmery ................................................................................
Poruchy ................................................................................
Návod na hľadanie porúch (zásobovanie vodou) ..................
Likvidácia ............................................................................
Príslušenstvo ......................................................................
Prehlásenie o zhode ..........................................................
Záručné prehlásenie výrobcu Truma ..............................
2
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
Kúrenie na skvapalnený plyn Truma Combi CP plus ready je
teplovzdušné kúrenie s integrovaným bojlerom na teplú vodu
(obsah 10 litrov). Tento prístroj bol konštruovaný pre montáž
do motorových karavanov a prívesných karavanov. Montáž
do vnútorného priestoru motorových autobusov a vozidiel
(vozidlovej kategórie M2 a M3) pre transport nebezpečných
nákladov nie je prípustná.
Iné použitia sú možné po konzultácii s firmou Truma.
Popis funkcie (Combi)
Kúrenie na skvapalnený plyn Truma Combi je teplovzdušné
kúrenie s integrovaným bojlerom na teplú vodu (obsah 10 litrov).
Horák pracuje s podporou ventilátora, tým je zaistená bezchybná funkcia aj počas jazdy.
Pomocou kúrenia je možné vo vykurovacej prevádzke
a prevádzke teplej vody vykurovať priestor a súčasne sa
ohrieva voda. Ak sa potrebuje len teplá voda, je to možné
v prevádzke teplej vody.
– Pri prevádzke teplej vody sa ohrev vodnej náplne vykonáva na najmenší stupeň horáka. Ak je teplota vody dosiahnutá, horák sa vypne.
– Vo vykurovacej prevádzke a prevádzke teplej vody
prístroj automaticky zvolí potrebný výkonový stupeň zodpovedajúci teplotnému rozdielu medzi teplotou nastavenou na
ovládacej časti a súčasnou teplotou v miestnosti. Pri naplnenom bojleri sa voda bude automaticky ohrievať. Teplota
vody je závislá na zvolenom druhu prevádzky a dodávanom
vyhrievacom výkone.
Pri teplotách cca 3 °C na automatickom poistnom/výpustnom
ventile FrostControl sa tento ventil otvorí a bojler sa vypustí.
Popis funkcie (Combi E)
Kúrenie na skvapalnený plyn Combi E je teplovzdušné kúrenie
s integrovaným bojlerom na teplú vodu (obsah 10 litrov). Horák pracuje s podporou ventilátora, tým je zaistená bezchybná
funkcia aj počas jazdy. Naviac má prístroj vykurovacie tyče
pre elektrickú prevádzku.
Pomocou kúrenia je možné vo vykurovacej prevádzke
a prevádzke teplej vody vykurovať priestor a súčasne sa
ohrieva voda. Ak sa potrebuje len teplá voda, je to možné
v prevádzke teplej vody.
Pri teplotách cca 3 °C na automatickom poistnom/výpustnom
ventile FrostControl sa tento ventil otvorí a bojler sa vypustí.
Pre prevádzku prístroja sú k dispozícii 3 možnosti:
– len plynová prevádzka
propán / bután pre autarkné použitie
– len elektrická prevádzka
230 V pre stacionárne použitie v kempingu
– alebo plynová a elektrická prevádzka — zmiešaná
prevádzka
možná len v zimnej prevádzke.
Vykurovacia prevádzka a prevádzka teplej vody
Vo vykurovacej prevádzke a prevádzke teplej vody prístroj automaticky zvolí potrebný výkonový stupeň zodpovedajúci teplotnému rozdielu medzi teplotou nastavenou na ovládacej časti a súčasnou teplotou v miestnosti. Pri naplnenom
bojleri sa voda bude automaticky ohrievať. Teplota vody je
závislá na zvolenom druhu prevádzky a dodávanom vyhrievacom výkone.
Pre zimné nasadenie je možné používať všetky 3 možnosti
voľby energie.
– Pri plynovej prevádzke zvolí prístroj automaticky potrebný
výkonový stupeň.
– Pre elektrickú prevádzku je možné, podľa istenia v kempingu, manuálne predvoliť výkon 900 W (3,9 A) alebo
1800 W (7,8 A).
Pri vyššom potrebnom výkone (napr. ohrev alebo nízke vonkajšie teploty) sa má zvoliť plynová alebo zmiešaná prevádzka, aby bol stále k dispozícii dostatočný výkon kúrenia.
– V zmiešanej prevádzke sa len pri nízkej výkonovej požiadavke (napr. udržiavanie teploty v miestnosti) uprednostňuje
elektrická prevádzka 230 V. Plynový horák sa zapne až pri
vyššej výkonovej požiadavke resp. pri ohreve sa najskôr
vypne.
Prevádzka teplej vody
(len s naplneným bojlerom)
Na ohrievanie vody sa používa plynová alebo elektrická prevádzka 230 V. Teplota vody sa dá nastaviť na 40 °C alebo 60 °C.
– Pri plynovej prevádzke sa ohrev vodnej náplne vykonáva
na najmenší stupeň horáka. Ak je teplota vody dosiahnutá,
horák sa vypne.
– Pre elektrickú prevádzku je možné, podľa istenia
v kempingu, manuálne zvoliť výkon 900 W (3,9 A) alebo
1800 W (7,8 A).
Zmiešaná prevádzka nie je možná. Pri tomto nastavení
zvolí prístroj automaticky elektrickú prevádzku. Plynový
horák sa nezapína.
Bezpečnostné upozornenia
Prístroj smie byť prevádzkovaný len s príslušnými ovládacími
prvkami Truma.
Pre prevádzku regulačných zariadení tlaku plynu, plynových
spotrebičov resp. plynových zariadení je záväzne predpísané
použitie stojacích plynových fliaš, z ktorých sa plyn odoberá v plynnej fáze. Plynové fľaše, z ktorých sa plyn odoberá
v kvapalnej fáze (napr. pre vysokozdvižný vozík), sú pre prevádzku zakázané, pretože spôsobujú poškodenie plynového
zariadenia.
V prípade netesností plynového zariadenia resp. pri zápachu
plynu:
–
–
–
–
–
–
zhasnite všetky otvorené plamene
otvorte okná a dvere
zatvorte všetky rýchlouzatváracie ventily a plynové fľaše
nefajčite
nezapínajte žiadne elektrické spínače
celé zariadenie nechajte prekontrolovať odborníkom!
Opravy smie vykonávať len odborník!
K strate nárokov na záručné plnenie a uplatnenie záruky ako aj
zaniknutiu nárokov zodpovednosti vedú predovšetkým:
– zmeny na prístroji (vrátane častí príslušenstva),
– zmeny na potrubí na odvod spalín a komínčeku,
– použitie iných náhradných dielov a častí príslušenstva ako
originálnych dielov firmy Truma,
– nedodržanie návodu na montáž a použitie.
Okrem toho zaniká povolenie na prevádzku tohto prístroja
a v niektorých krajinách taktiež povolenie na prevádzku vozidla.
Prevádzkový tlak plynu plynového napájacieho zdroja 30 mbar
musí zodpovedať prevádzkovému tlaku prístroja (pozri typový
štítok).
Zariadenia na skvapalnený plyn musia zodpovedať technickým
a administratívnym ustanoveniam tej krajiny, v ktorej má byť
prístroj prevádzkovaný (v Európe napr. EN 1949 pre vozidlá).
Musia sa dodržiavať národné predpisy a pravidlá (v Nemecku
napríklad pracovný list DVGW G 607 pre vozidlá).
Revízia plynového zariadenia sa v Nemecku musí vykonať
každé 2 roky odborníkom pre zariadenia na skvapalnený plyn
(DVFG, TÜV, DEKRA). Revízia sa potvrdzuje do príslušného
certifikátu (G 607).
Za zabezpečenie revízie je zodpovedný držiteľ vozidla.
3
Spotrebiče na skvapalnený plyn sa nesmú používať pri tankovaní, v parkovacích domoch, garážach alebo na kompách.
Pri prvom uvedení novovyrobeného prístroja do prevádzky
(príp. po dlhšej dobe prevádzkovej prestávky) môže krátkodobo dôjsť k nepatrnému vzniku dymu a zápachu. Je účelné,
nechať prístroj v letnej prevádzke (60 °C) niekoľkokrát rozkúriť
a postarať sa pri tom o dobré prevetranie miestnosti.
Predmety chúlostivé na teplo (napr. spreje) alebo horľavé kvapaliny sa nesmú skladovať vo vstavanom priestore kúrenia,
pretože za určitých okolností tu môže dochádzať ku zvýšeným
teplotám.
Pre plynové zariadenie sa smú použiť len systémy na reguláciu tlaku podľa EN 12864 (vo vozidlách) s pevne nastaveným
výstupným tlakom 30 mbar. Prietokové množstvo systému na
reguláciu tlaku musí zodpovedať najmenej maximálnej spotrebe všetkých prístrojov vstavaných výrobcom zariadenia.
Pre vozidlá odporúčame regulačné zariadenie tlaku plynu
Truma MonoControl CS ako aj pre dvojfľašové plynové zariadenie regulačné zariadenia tlaku plynu Truma DuoComfort /
DuoControl CS.
Pri teplotách okolo a pod 0 °C by sa regulačné zariadenie tlaku plynu resp. prepínací ventil mali prevádzkovať s ohrevom
regulátora EisEx.
Návod na použitie
Pred uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie a „Dôležité upozornenia pre
obsluhu“! Digitálne / analógové ovládacie prvky sú popísané v samostatnom návode na použitie. Držiteľ vozidla je
zodpovedný za zabezpečenie správnej obsluhy prístroja.
Montážny technik, príp. držiteľ vozidla musí umiestniť spolu
so zariadením priloženú nálepku žltej farby s výstražnými upozorneniami na takom mieste vo vozidle, aby bola pre každého
používateľa dobre viditeľná (napr. na dvierkach skrine na šaty)!
Chýbajúce nálepky si môžete vyžiadať u firmy Truma.
Pred prvým použitím bezpodmienečne celé zásobovanie
vodou dobre prepláchnite čistou vodou. Ak sa nebude
kúrenie prevádzkovať, pri nebezpečenstve mrazu bezpodmienečne vypustite vodnú náplň! Žiadny nárok na záruku na
škody spôsobené mrazom!
Priestorový termostat
Na meranie teploty v miestnosti sa vo vozidle nachádza externý snímač teploty v miestnosti (2). Umiestnenie snímača je
výrobcom vozidla individuálne určené podľa typu vozidla. Bližšie informácie sú uvedené v návode na obsluhu Vášho vozidla.
Pre regulátory sa smú použiť len také pripojovacie hadice, ktoré zodpovedajú požiadavkám krajiny určenia. Tieto sa musia
pravidelne kontrolovať z hľadiska lámavosti. Pre zimnú prevádzku by sa mali používať iba špeciálne hadice odolné voči
mrazu.
Zariadenia na reguláciu tlaku a hadicové vedenia sa musia
najneskôr za 10 rokov (pri živnostenskom používaní za 8 rokov) od dátumu výroby vymeniť za nové. Za to je zodpovedný
prevádzkovateľ.
Dôležité upozornenia pre obsluhu
Ak je komínček umiestnený v blízkosti otváraného okna resp.
priamo pod otváraným oknom, musí byť prístroj opatrený samočinným vypínacím zariadením, aby sa zabránilo prevádzke
pri otvorenom okne.
Dvojitá rúrka potrubia na odvod spalín sa musí pravidelne
preskúšať, najmä po dlhších jazdách z hľadiska poškodenia
a pevného pripojenia, to isté platí tiež pre upevnenie prístroja
a komínčeka.
2
Obrázok 2
Nastavenie termostatu na ovládacom prvku je závislé od
osobnej želanej teploty a konštrukcie vozidla a musí byť individuálne zistené.
Poistný/výpustný ventil
A. FrostControl
(poistný/výpustný ventil s integrovanou ochranou proti mrazu / voliteľne pri verzii UK)
FrostControl je bezprúdový poistný/výpustný ventil. Pri nebezpečenstve mrazu automaticky vypustí obsah bojlera vypúšťacím hrdlom. Pri pretlaku v systéme nasleduje automaticky
nárazové vyrovnanie tlaku cez poistný ventil.
Po vznietení (chybné zapálenie) nechajte potrubie na odvod
spalín prekontrolovať odborníkom!
a
Komínček pre potrubie na odvod spalín a prívod spaľovacieho
vzduchu musia byť vždy zbavené nečistôt (snehovej brečky,
ľadu, lístia atď.).
c
Otvory na výstupe teplého vzduchu a otvory pre nasávanie
obehového vzduchu musia byť voľné, aby nedošlo k prehriatiu
prístroja. Zabudovaný obmedzovač teploty preruší prívod plynu, keď je prístroj príliš horúci.
Pre kúrenie počas jazdy je podľa smernice pre motorové
karavany 2004/78/ES predpísané bezpečnostné uzavieracie
zariadenie.
Regulačné zariadenie tlaku plynu Truma MonoControl CS túto
požiadavku spĺňa.
Ak nie je nainštalované žiadne bezpečnostné uzavieracie
zariadenie (napr. ako obsiahnuté v regulačnom zariadení
tlaku plynu Truma MonoControl CS), musí sa počas jazdy plynová fľaša uzatvoriť a na skrinke s fľašami a v blízkosti ovládacej časti sa musia namontovať štítky s upozornením.
Pre kúrenie počas jazdy v prívesných karavanoch odporúčame
kvôli bezpečnosti taktiež bezpečnostné uzavieracie zariadenie.
4
b
d
Obrázok 3
a
b
c
d
= Poloha otočného prepínača „Prevádzka“
= Poloha tlačidla „zatvorený“
= Poloha tlačidla „vypustiť“
= Vypúšťacie hrdlo (vyvedené smerom von cez podlahu
vozidla)
Otvoriť poistný/výpustný ventil
– Otáčajte otočným prepínačom o 180° až po zaaretovanie,
tlačidlo pri tom vyskočí (poloha c). Voda z bojlera odteká cez
vypúšťacie hrdlo (d).
Naplnenie bojlera
Vypúšťacie hrdlo (d) ventilu FrostControl sa musí stále udržiavať bez nečistôt (snehovej brečky, ľadu, lístia atď.), aby bol
zaručený spoľahlivý odtok vody! Žiadny nárok na záruku na
škody spôsobené mrazom!
Pri teplotách nižších ako cca 7 °C na FrostControl zapnite
najskôr kúrenie, aby sa zohrial vstavaný priestor a ventil
FrostControl. Po niekoľkých minútach, keď je teplota na
FrostControl vyššia ako 7 °C, je možné poistný/výpustný
ventil zatvoriť.
Skontrolujte, či je poistný/výpustný ventil zatvorený (pozri prí-slušne „Zatvoriť poistný/výpustný ventil“).
Zatvoriť poistný/výpustný ventil
– Skontrolujte, či je otočný prepínač nastavený v polohe „Prevádzka“ (poloha a), tzn. rovnobežne k vodnej prípojke a či je
zaaretovaný.
– Zapnite elektrický prúd pre vodné čerpadlo (hlavným vypínačom alebo vypínačom čerpadla).
– Stlačením tlačidla zatvorte poistný/výpustný ventil. Tlačidlo
sa musí zaaretovať v polohe (b) „zatvorený“.
– Otvorte vodné kohútiky teplej vody v kuchyni a kúpeľni (termostatickú alebo pákovú batériu nastavte na „teplú vodu“).
Nechajte armatúry tak dlho otvorené, až je po vytlačení
vzduchu bojler naplnený a voda tečie bez prerušenia.
Až pri teplotách vyšších ako cca 7 °C na poistnom/výpustnom
ventile je možné tento ventil tlačidlom (poloha b) manuálne
zatvoriť a bojler naplniť.
Ako príslušenstvo dodáva Truma vykurovací článok (č. výr.
70070-01), ktorý sa zastrčí do FrostControl a upevní pomocou
poistného plechu. Tento vykurovací článok ohreje pri zapnutom Combi FrostControl na cca 10 °C. Bojler tak môže byť po
krátkom čase naplnený nezávisle od teploty vo vstavanom
priestore.
Automatické otvorenie poistného/výpustného ventilu
Pri teplotách nižších ako cca 3 °C na poistnom/výpustnom
ventile sa tento ventil automaticky otvorí, tlačidlo vyskočí
(poloha c). Voda z bojlera odteká cez vypúšťacie hrdlo (d).
B. Poistný/výpustný ventil
(Poistný/výpustný ventil bez ochrany proti mrazu / štandard pri
verzii UK)
Poistný/výpustný ventil pri pretlaku v systéme automaticky vykonaná vyrovnanie tlaku. Voda je pritom nárazovo vypúšťaná
nadol cez vypúšťacie hrdlo.
Tento poistný/výpustný ventil nechráni zásobník vody
pred škodami spôsobenými mrazom.
Pri mraze môže byť naplneniu zabránené zamrznutou zvyškovou vodou. Krátkym uvedením do prevádzky (max. 2 minúty)
je možné bojler rozmraziť. Zamrznuté vedenia je možné rozmraziť ohrevom vnútorného priestoru.
Pri pripojení na centrálne zásobovanie vodou (zemská,
príp. mestská prípojka) sa musí použiť redukčný ventil,
ktorý zabraňuje tomu, aby v bojleri vznikali tlaky vyššie ako
2,8 bar.
Vypustenie bojlera
Ak sa motorový karavan / prívesný karavan nepoužíva
počas obdobia mrazu, musí byť bojler pre každý prípad
vypustený!
– Vypnite elektrický prúd pre vodné čerpadlo (hlavným vypínačom alebo vypínačom čerpadla).
– Otvorte vodné kohútiky teplej vody v kuchyni a kúpeľni.
c
b
Na kontrolu vytekajúcej vody postavte pod vypúšťacie
hrdlo (x) poistného/výpustného ventilu zodpovedajúcu
nádobu (10 litrov).
– Otvorte poistný/výpustný ventil (pozri príslušne „Otvoriť poistný/výpustný ventil“).
a
d
Obrázok 4
a
b
c
d
Ak sa bude prevádzkovať len zariadenie na studenú vodu
bez bojlera, naplní sa aj v tomto prípade kotol bojlera vodou. Aby sa zabránilo škodám spôsobeným mrazom, musí sa
poistným/výpustným ventilom bojler vypustiť, aj keď nebol
v prevádzke.
Bojler sa teraz vypustí poistným/výpustným ventilom priamo
von. Skontrolujte, či bola vodná náplň bojlera (10 litrov) cez
poistný/výpustný ventil úplne vypustená do nádoby.
Žiadny nárok na záruku na škody spôsobené mrazom!
= Páka v polohe „Prevádzka – zatvorená“
= Páka v polohe „Prevádzka – zatvorená“
= Páka v polohe „Vypustiť“
= Vypúšťacie hrdlo (vyvedené smerom von cez podlahu
vozidla)
Otvoriť poistný/výpustný ventil
– Páku umiestnite zvislo do polohy (c). Voda z bojlera odteká
cez vypúšťacie hrdlo (d).
Vypúšťacie hrdlo (d) poistného/výpustného ventilu sa musí
stále udržiavať bez nečistôt (snehovej brečky, ľadu, lístia atď.),
aby bol zaručený spoľahlivý odtok vody! Žiadny nárok na
záruku na škody spôsobené mrazom!
Zatvoriť poistný/výpustný ventil
– Páku umiestnite vodorovne do polohy (a) alebo (b).
5
Uvedenie do prevádzky
Prístrojová poistka: 10 A – zotrvačná – (T 10 A)
Použitie nainštalovaných ovládacích prvkov (analógovo /
digitálne) je popísané zakaždým v samostatnom návode
na použitie.
Combi CP plus ready
Kúrenie vo vnútornom priestore je v závislosti od prevádzkovej polohy možné s vodnou náplňou i bez nej.
T 10 A
Combi E CP plus ready
Kúrenie vo vnútornom priestore je v plynovej, elektrickej
a zmiešanej prevádzke možné v závislosti od prevádzkovej
polohy s vodnou náplňou i bez nej.
Skontrolujte, či istenie prívodu elektrického prúdu v kempingu je dostatočné pre výkon 900 W (3,9 A) alebo
1800 W (7,8 A), ktorý je nastavený na voliči energie.
Aby sa zabránilo prehriatiu napájacieho kábla, musí byť kábel celkom odvinutý z káblového bubna.
– Skontrolujte, či je voľný komínček. Bezpodmienečne odstráňte eventuálne kryty.
– Otvorte plynovú fľašu a rýchlouzatvárací ventil v prívode
plynu.
– Prípadne naplňte bojler vodou (pozri „Naplnenie bojlera“).
– Prístroj zapnite na ovládacom prvku.
Obrázok 5
Poistka 230 V (Combi E)
Výmenu poistky a sieťových pripojovacích vedení smie vykonávať len odborník!
Pred otvorením krytu elektroniky sa musí prístroj
všetkými pólmi odpojiť od siete.
Poistka sa nachádza vo výkonovej elektronike (14) pod krytom
elektroniky.
Táto jemná poistka sa smie vymeniť iba za typovo rovnakú poistku: 10 A, zotrvačná, vypínacia schopnosť „H“.
Vypnutie
– Kúrenie vypnite na ovládacom prvku.
14
– Vypínací proces sa môže z dôvodu interných dobehov kúrenia oneskoriť o niekoľko minút.
Pri nebezpečenstve mrazu bezpodmienečne vypustite
vodnú náplň!
Ak sa nebude prístroj dlhšiu dobu používať, uzatvorte rýchlouzatvárací ventil v prívode plynu a plynovú fľašu.
T 10 A
Údržba
Obrázok 6
Na údržbárske a opravné práce sa smú používať len originálne
diely Truma.
Ochrana proti prehriatiu 230 V (Combi E)
Prístroj musí byť pravidelne (min. 2-krát za rok) odvápňovaný.
Pre čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o bojler odporúčame
systémovú starostlivosť od Truma. Iné výrobky - obzvlášť s obsahom chlóru - sú nevhodné.
Vykurovacia prevádzka 230 V má mechanický spínač prehriatia. Ak sa napr. počas prevádzky alebo počas dobehu preruší
napájacie napätie 12 V, môžu teploty v prístroji iniciovať
ochranu proti prehriatiu.
Chemickú metódu ničenia mikroorganizmov v prístroji je
možné naviac podporovať tým, že sa voda v bojleri pravidelne
ohrieva na 70 °C.
Combi E
Zvoľte druh prevádzky „Plynová prevádzka“.
– Teplotu vody nastavte na 60 °C.
– Zapnite prístroj.
Keď voda v bojleri dosiahla teplotu 60 °C, tak sa horák
vypne. Prístroj musí ostať najmenej 30 minút zapnutý
a nesmie sa odoberať žiadna teplá voda. Zvyškové teplo vo
výmenníku tepla ohreje vodu až na 70 °C.
Obrázok 7
Poistky
Poistka 12 V
Poistka sa nachádza v elektronike pod krytom prípojky. Vymeňte prístrojovú poistku iba za typovo rovnakú poistku.
6
Na resetovanie ochrany proti prehriatiu nechajte kúrenie vychladnúť, zložte kryt prípojky a stlačte červené tlačidlo (resetovací gombík).
Technické údaje
Rozmery
Kategória zariadenia
I3 B/P podľa EN 437
Druh plynu
Skvapalnený plyn (propán / bután)
Prevádzkový tlak
30 mbar (pozri typový štítok)
Vodná náplň
10 litrov
Doba ohrevu z cca 15 °C na cca 60 °C
Bojler cca 20 min. (namerané podľa EN 15033)
Kúrenie + bojler cca 80 min.
Tlak čerpadla
max. 2,8 bar
Systémový tlak
max. 4,5 bar
Menovitý tepelný výkon (automatické výkonové stupne)
Plynová prevádzka
Combi 2 E*: 2000 W
Combi 4 (E)*: 2000 W / 4000 W
Combi 6 (E)*: 2000 W / 4000 W / 6000 W
Elektrická prevádzka
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*: 900 W / 1800 W
Zmiešaná prevádzka (plynová a elektrická prevádzka)
Combi 2 E* /
Combi 4 E*: max. 3800 W
Combi 6 E*: max. 5800 W
Spotreba plynu
Combi 2 E*: 160 g/h
Combi 4 (E)*: 160 – 320 g/h
Combi 6 (E)*: 160 – 480 g/h
Pohotovostná spotreba tepla (všetky prístroje)
Plynová prevádzka 5,2 g/h
Krajiny určenia
(pozri typový štítok)
Combi 2 E*: Schválené len v GB a IR
Dopravované množstvo vzduchu (voľné vyfukovanie bez
teplovzdušného potrubia)
Combi 2 E* /
Combi 4 (E)*: s 3 výstupmi teplého vzduchu max. 249 m³/h
s 4 výstupmi teplého vzduchu max. 287 m³/h
Combi 6 (E)*: s 4 výstupmi teplého vzduchu max. 287 m³/h
Odber prúdu pri 12 V
Kúrenie + bojler Combi 2 E* /
Combi 4 (E)*: krátkodobo max. 5,6 A (priemerný odber prúdu
cca 1,1 A)
Combi 6 (E)*: krátkodobo max. 5,6 A (priemerný odber prúdu
cca 1,3 A)
Ohrev bojlera maximálne 0,4 A
Kľudový prúd cca 0,001 A
Vykurovací článok – FrostControl (voliteľne): maximálne 0,4 A
Odber prúdu pri 230 V
3,9 A (900 W) alebo 7,8 A (1800 W)
Hmotnosť (bez vodnej náplne)
Vykurovací prístroj:
15,1 kg
Vykurovací prístroj s prídavným zariadením: 15,6 kg
300 mm
zistené podľa EN 624, resp. skúšobných podmienok firmy Truma
450 mm
510 mm
Obrázok 8
Poruchy
Poruchy - vykurovací prístroj
Možné príčiny porúch ako aj návod na hľadanie porúch sú
popísané v návode na použitie príslušne nainštalovaného ovládacieho prvku.
Poruchy - zásobovanie vodou
Možné príčiny porúch ako aj návod na hľadanie porúch - pozri
„Návod na hľadanie porúch (zásobovanie vodou)“.
* (UK) CP plus ready
Technické zmeny vyhradené!
7
Príčina / odstránenie
Extrémne dlhá doba ohrevu
Zvápenatenie zásobníka vody. / Zásobník vody odvápnite
(pozri údržbu).
Voda odteká - bojler nie je
možné naplniť.
Poistný/výpustný ventil je
otvorený. / Zatvorte poistný/
výpustný ventil.
Bojler nie je možné vypustiť,
hoci je poistný/výpustný ventil otvorený.
Vypúšťacie hrdlo poistného/
výpustného ventilu je uzatvorené. / Skontrolujte otvor
z hľadiska znečistenia (snehová brečka, ľad, lístie atď.) a prípadne ho odstráňte.
Z vypúšťacieho hrdla poistného/výpustného ventilu
kvapká/tečie voda.
Príliš vysoký vodný tlak. /
Skontrolujte tlak čerpadla
(max. 2,8 bar). Pri pripojení na
centrálne zásobovanie vodou
(zemská, príp. mestská prípojka) sa musí použiť redukčný
ventil, ktorý zabraňuje tomu,
aby v bojleri vznikali tlaky vyššie ako 2,8 bar.
Truma CP plus
Digitálna ovládacia časť Truma CP plus (č. výr. 36020-01) pre
Combi 2 E* / Combi 4 (E)* a Combi 6 (E)*.
Obrázok 9
Truma CP E classic vrát. Truma CP classic
Analógové ovládacie prvky (č. výr. 36010-02) pozostávajúce
z Truma CP E classic (volič energie – obrázok 10)
a Truma CP classic (ovládacia časť - obrázok 11) pre
Combi 2 E* / Combi 4 E* a Combi 6 E*.
Combi E
Combi
60°
7
3
5
2
Porucha
Príslušenstvo
5
9
4
Návod na hľadanie porúch (zásobovanie
vodou)
40°
3
1
1
60°
230 V~
Po vypnutí kúrenia sa otvorí
FrostControl.
Pri teplotách nižších ako cca
3 °C sa automaticky otvorí
FrostControl / zapnite kúrenie /
bez vykurovacej prevádzky
je možné FrostControl znova
zatvoriť až pri teplotách od cca
7 °C / použite vykurovací článok pre FrostControl.
Obrázok 10
Obrázok 11
Truma CP classic
Analógová ovládacia časť (č. výr. 36010-01 – obrázok 12) pre
Combi 4* a Combi 6*.
Combi
7
3
25
60°
Teploty na FrostControl nižšie
ako cca 7 °C / zapnite kúrenie/
bez vykurovacej prevádzky je
možné FrostControl znova zatvoriť až od cca 7 °C.
5
9
4
FrostControl už nie je možné
zatvoriť.
40°
3
1
1
60°
Obrázok 12
Otočný prepínač nie je nastavený v polohe „Prevádzka“. /
Otočte otočný prepínač
FrostControl do polohy „Prevádzka“, potom stlačte tlačidlo, až do zaaretovania.
Vykurovací článok
Vykurovací článok pre FrostControl s pripojovacím káblom
1,5 m a poistným plechom (č. výr. 70070-01).
Ak by tieto opatrenie neviedli k odstráneniu poruchy,
obráťte sa prosím na servis Truma.
Likvidácia
Obrázok 13
Prístroj zlikvidujte podľa administratívnych ustanovení tej
prí-slušnej krajiny, v ktorej sa prístroj používa. Dodržiavajte
národné predpisy a zákony (v Nemecku napr. nariadenie pre
staré vozidlá).
Ďalšie príslušenstvo (bez obrázku) pre ovládacie prvky
– Kábel 3 m (č. výr. 36110-01)
– Kábel 6 m (č. výr. 36110-02)
– Kábel 9 m (č. výr. 36110-03)
* (UK) CP plus ready
8
Prehlásenie o zhode
Záručné prehlásenie výrobcu Truma
1. Základné údaje výrobcu
1. Záruka
Názov:
Adresa:
Výrobca poskytuje záruku na nedostatky prístroja, ktoré boli
spôsobené chybou materiálu alebo výroby. Popri tom naďalej
trvajú zákonné nároky na záručné plnenie voči predávajúcim.
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Str. 12, D-85640 Putzbrunn
2. Identifikácia prístroja
Nárok na záručné plnenie sa nevzťahuje:
Typ / prevedenie:
– na dielce podliehajúce opotrebeniu a na prípady normálneho opotrebenia,
– na prípady, kedy boli v prístrojoch použité iné ako originálne
dielce firmy Truma,
– pri regulačných zariadeniach tlaku plynu následkom škôd
v dôsledku cudzích látok (napr. oleje, zmäkčovadlo) v plyne,
– na prípady, kedy neboli dodržané návody na montáž a použitie firmy Truma,
– na prípady neodborného zaobchádzania,
– na prípady neodborného prepravného balenia.
LPG kombinovaný vykurovací prístroj /
Combi 2 E*, Combi 4 (E)*, Combi 6 (E)*
* (UK) CP plus ready
3. Spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES
3.1 Smernica o plynových spotrebičoch 90/396/EHS
(Combi 2 E*: 2009/142/ES)
3.2 Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
3.3 Smernica o vykurovacích prístrojoch 2001/56/ES,
2004/78/ES, 2006/119/ES
3.4 Smernica o rádiovom odrušení vozidiel 72/245/EHS
(s dodatkami)
3.5 Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES
3.6 Smernica o starých vozidlách 2000/53/ES
3.7 Smernica o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
98/83/EHS
a nesie čísla typových schválení
Combi 2 E*: e1 03 5020, E1 122R–00 0373
a značku CE s identifikačným číslom výrobku CE
CE-0085CN0021.
a nesie čísla typových schválení
Combi 4 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0193, E1 122R–00 0193
Combi 6 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0194, E1 122R–00 0194
a značku CE s identifikačným číslom výrobku CE
CE-0085BS0085.
2. Rozsah záruky
Záruka sa vzťahuje na nedostatky v zmysle bodu 1, ktoré sa
vyskytnú v priebehu 24 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom. Výrobca
odstráni takéto nedostatky dodatočným plnením, to znamená
podľa svojej voľby formou opravy alebo náhradnej dodávky.
Pokiaľ výrobca uskutoční záručné plnenie, nezačína záručná
doba pre opravené alebo vymenené dielce plynúť od začiatku, ale pokračuje stará záručná lehota. Ďalšie nároky, najmä
nároky na náhradu škody kupujúceho alebo tretích osôb,
sú vylúčené. Predpisy zákona ručenia za výrobok ostávajú
nedotknuté.
Náklady za využitie dielenského servisu firmy Truma na odstránenie nedostatku, ktorý spadá do rámca záručného plnenia – predovšetkým transportné, cestovné, pracovné a materiálové náklady – nesie výrobca, pokiaľ dochádza k nasadeniu
servisu v rámci Nemecka. Nasadenia servisu v iných krajinách
nie sú touto zárukou kryté.
Dodatočné náklady v dôsledku sťažených podmienok demontáže a montáže prístroja (napr. demontáž častí nábytku alebo
karosérií) nemôžu byť uznané ako záručné plnenie.
* (UK) CP plus ready
4. Podklad preukázania zhody
3. Uplatnenie nárokov na záruku
EN 624; EN 15033; EN 298; 2001/56/ES; 2004/78/ES,
2006/119/ES; 2004/104/ES; 2005/83/ES; 2006/28/ES; 2000/53/
ES; 2006/95/ES; 2004/108/ES; EN 60335-1; EN 60335-2-21;
EN 60335-2-30; EN 55014-1; EN 55014-2, EN 61000-3-2, -3-3,
-4-2, -4-4, -4-5, -4-6, -4-11; DIN 2001-2; DVGW W270, KTW.
5. Monitorujúce miesto
DVGW (Nemecký plynárenský a vodárenský zväz), Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úrad motorových vozidiel)
V prípade porúch sa obráťte, prosím, na servisné centrum
firmy Truma alebo na nášho autorizovaného servisného partnera (pozri servisnú knižku Truma alebo na www.truma.com).
Podrobne, prosím, popíšte svoje reklamácie a uveďte výrobné
číslo prístroja ako aj dátum nákupu.
Aby výrobca mohol preveriť, či ide o záručný prípad, musí
konečný spotrebiteľ dopraviť alebo zaslať prístroj na svoje
nebezpečenstvo výrobcovi / servisnému partnerovi. V prípade
poškodenia výmenníka tepla je potrebné zaslať aj regulátor
tlaku plynu.
6. Údaje k funkcii podpisujúceho
Podpis: ppa Axel Schulz
Vedenie centrum výrobkov/
podpora výrobkov
Adresa výrobcu znie:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG,
Wernher-von-Braun-Straße 12,
85640 Putzbrunn, Nemecko
Putzbrunn, 27.01.2013
Pri klimatizačných systémoch:
Aby sa zabránilo škodám spôsobeným počas transportu, smie
byť prístroj posielaný len po dohode so servisným centrom
Truma Nemecko alebo príslušným autorizovaným servisným
partnerom. V opačnom prípade znáša riziko za prípadné škody
spôsobené počas transportu odosielateľ.
Pri zaslaní do závodu, prosím, posielajte ako nákladný tovar.
V záručnom prípade preberie výrobca transportné náklady
resp. náklady za zaslanie aj spätné odoslanie. Pokiaľ sa nepôjde o záručný prípad, oznámi to výrobca zákazníkovi a oznámi
mu náklady na opravu, ktoré výrobca nehradí; v takom prípade idú aj expedičné náklady na ťarchu zákazníka.
9
34030-24400 · 02 · 03/2013 · Fo · ©
V prípade porúch sa obráťte, prosím, na servisné
centrum firmy Truma alebo na nášho autorizovaného
servisného partnera (pozri servisnú knižku Truma alebo
na www.truma.com).
Pre rýchle spracovanie si prosím pripravte typ prístroja
a číslo závodu, kde bol prístroj vyrobený (pozri typový
štítok).
TURČAN-AUTO, s.r.o.
Volgogradská 39,
Tel. / Fax +421 (0)43 427 04 45
03608 Martin
Mobil +421 (0)903 805 399
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland
Service
Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159
[email protected]
www.truma.com
Download

Combi (E) CP plus ready