CafeRomatica
NICR626
Plnoautomatický pressovar
Návod na obsluhu a tipy na použitie
NICR646
Nadšenie pre kávu.
1
H
F
N
G
D
C
B
A
K
E
L
M
S
P
J
T
Q
R
O
A
Display
B
Regulátor arómy a objemu
C
Otočný spínač na paru a horúcu vodu
D
Tlačidlo prípravy kávy
E
Tlačidlo na preplach a paru
F
Kryt na nádrž na vodu
G
Nádrž na vodu
H
Veko nádoby na kávové zrná
J
Spínač zap./vyp.
K
Odkladacia plocha na šálky
L
Dýza na paru a horúcu vodu
M
Servisné dvierka
N
Veko šachty na mletú kávu
O
Miska na odkvapkávanie
P
Nádoba na zvyšky(vnútri)
Q
Indikátor plnosti misky na odkvapkávanie
R
Odkvapkávacia mriežka
S
Typový štítok (vnútri po odobratí misky na odkvapkávanie
T
Priestor na uschovanie kábla
3
6
4
7
5
8
Symboly na displeji
S1
Nádrž na vodu
S7
Odvápniť
S2
Záchytná miska
S8
Automatické vypnutie
S3
Aróma
S9
Teplota
S4
Šachta na mletú kávu
S10 Preplach
S5
Dve šálky
S11 Čistenie
S6
Filter
S12 Ventil na paru
S13 Postupový stĺpec
11
12
Zakúpené v:
Miesto, dátum:
4
5
NIVONA

OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NIVONA
Bezpečnostné predpisy
Uvedenie do prevádzky
2.1 Príprava
2.2 Dôležité ovládacie prvky
2.3 Doplnenie zŕn a vody
2.4 Zapnutie prístroja a jeho naplnenie
2.5 Prevádzka prístroja s filtrom
2.6 Prevádzka bez filtra, nastavenie tvrdosti vody
2.7 Nastavenie automatického vypnutia
2.8 Nastavenie teploty
2.9 Nastavenie automatického preplachu pri vypnutí
2.10 Nastavenie stupňa pomletia
2.11 Obnovenie výrobných nastavení
Príprava kávy
3.1 Zapnutie prístroja
3.2 Voľba intenzity kávy
3.3 Voľba množstva vody
3.4 Príprava 1 šálky
3.5 Príprava 2 šálok
3.6 Príprava mletej kávy
3.7 Horúca voda (napr. čaj)
3.8 Tvorba pary, napr. ma ohrev a napenenie tekutín
Čistenie a údržba
4.1 Výmena filtra
4.2 Čistenie systému
4.3 Odvápňovanie systému
4.4 Pravidelné manuálne čistenie
4.5 Čistenie varnej jednotky
Hlásenia systému
Riešenie možných problémov
Zapojte prístroj na uzemnenú zásuvku. Váš prístroj je vybavený šachtou na uschovanie nepotrebného
el. kábla. Ak nepotrebujete celú dĺžku kábla, zvyšnú časť uložte do odkladacieho priestoru (obr. 1/T)
2.2 Najdôležitejšie ovládacie elementy
Váš nový prístroj Vám ponúka pestrú ponuku možnosti prípravy kávových špecialít. Najdôležitejšie ovládacie
elementy a základné funkcie sú väčšinou pri všetkých kávových špecialitách identické:






Spínač zap./vyp. (obr. 1/J) stlačením tlačidla prístroj zapnete, opätovným stlačením vypnete.
Regulátor arómy a objemu vody (obr. 1/B): Viacnásobným krátkym stlačením symbolu zrna
zmeníte arómu z „jemná káva“ (jedno zrno na displeji) cez normálny káva (dve zrnká na displeji“
až na „silnú kávu“ (tri zrná na displeji) a znova od jemnej kávy k silnej. Otáčaním regulátora
v smere hodinových ručičiek zvyšujete objem vody pre jednu šálku, otáčaním proti smeru hod.
ručičiek zmenšujete objem vody v šálke.
Otočný spínač na paru a horúcu vodu (obr. 1/C)? Pred použitím spínača postavte pod dýzu na
paru/spumatore nádobu (obr. 1/L) Otočením v smere hodinových ručičiek až po doraz otvoríte
ventil pre odber horúcej vody alebo pary. Otočením proti smeru hod. ručičiek až po doraz
ukončíte odber.
Tlačidlo káva (obr. 1/D): Pre začatím postavte od otvor na vytekanie kávy 1 alebo 2 šálky (obr. 7
a 8.) Stlačením tlačidla 1krát odoberiete 1ks kávy, ak stlačíte tlačidlo 2x za sebou, odoberiete 2
kávy.
Tlačidlo na paru a preplach ( obr. 1/E): Ak svieti symbol S10
, jeho stlačením spustíte preplach.
Ak symbol S10
nebliká, stlačením sa prístroj ohrieva na odber horúcej pary. Ak tlačidlo držíte
stlačené viac ako 3 sekundy, dostanete sa do menu pre základné nastavenia. Ak tlačidlo stlačíte
opäť dlhšie ako 3 sekundy, opustíte menu pre nastavenia.
Výškovo nastaviteľný otvor na vytekanie kávy: posúvaním nahor alebo nadol prispôsobíte otvor
výške/druhu vašej šálky.
2.3 Doplnenie zŕn a vody

Otvorte veko na ľavej strane prístroja (obr. 1/F) a vyberte nádrž na vodu (obr. 4). Prepláchnite ju čistou
vodou a naplňte ju po označenie maximum. Potom vložte nádrž späť do prístroja tak, aby správne
zapadla.
POZOR: Napĺňajte nádrž len čistou studenou vodou. Nikdy nie minerálnou alebo s bublinkami, ani iné tekutiny.
Ináč by sa mohol prístroj poškodiť a výrobca v takomto prípade nepreberá záruku.
Otvorte kryt nádoby na zrná na pravej strane prístroja (obr. 1/H). Nasypte neopracované pražené kávové zrná
(obr. 5) a zatvorte veko.
2. Uvedenie do prevádzky
POZOR: Nikdy nepoužívajte zrná, ku ktorým bol počas praženia pridávaný cukor alebo boli iným spôsobom
ošetrené, keďže takéto zrná by mohli poškodiť mlynček a následné škody nemusia byť kryté zárukou výrobcu.
Pred uvarením prvej kávy si dôkladne prečítajte celý návod na použitie!
2.4 Zapnutie prístroja a naplnenie systému.
2.1. Príprava
POZOR: V závislosti od výrobného stavu môžu byť vedenia v systéme prístroja prázdne pri uvedení do
Váš nový prístroj vybaľte kompletne z kartónu a balenia. V balení sa nachádza: porciovacia lyžica na mletú kávu, 2
ks čistiacich tabliet, testovacie pásiky na tvrdosť vody, návod na použitie

Prístroj postavte na rovnú pevnú plochu
prevádzky. Prístroj to zobrazí nasledovne: symbol S12
(obr. 1/J).

sa zobrazí na displeji po zapnutí spínača zap/vyp.
NIVONA
NIVONA


Zapojte zástrčku do správne uzemnenej zásuvky.
Prístroj zapnite spínačom zap./vyp. (obr. 1/J).

Po krátkom čase sa na displeji rozsvieti symbol S12
Pod dýzu na paru a teplú vodu/spumatore teraz postavte dostatočne veľkú nádobu (min. 0,5L)
(obr. 1/L) a teraz otočte spínač v smere hod. ručičiek až po doraz (obr. 1/C)
2.6 Prevádzka bez filtra, nastavenie tvrdosti vody
Systém sa teraz plní vodou a je preplachovaný cez dýzu/Spumatore. Proces plnenia sa automaticky
zastaví.
Teraz otočte spínač proti smeru hod. ručičiek až po doraz (obr. 1/C). Následne sa rozsvieti symbol S10
tlačidlo na preplach a paru (obr. 1/E). Váš prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
Nastavenie tvrdosti vody
V závislosti od regiónu je skôr či neskôr potrebné prístroj odvápniť. Aby systém dostatočne skoro rozoznal potrebu
odvápnenia, je potrebné pred prvým použitím nastaviť správnu tvrdosť vody. Základné nastavenie pri použití filtra
je tvrdosť vody stupeň 1.
Otestujte Vašu vodu priloženými pásikmi.
. Stlačte

Ponorte prvý pásik krátko do vody a otrepte ho jemne. Po cca. jednej minúte môžete vyčítať
výsledok spočítaním červených bodiek. Rôzne stupne sú nasledovne rozdelené a nastaviteľné:
2. 5 Prevádzka s filtrom na vodu
Rozhodnite sa, či chcete prístroj používať bez alebo s filtrom. Pri použití filtra nie je potrebné prístroj až tak často
odvápňovať, keďže filter zadržiava vodný kameň.

Testovacie pásiky/stupeň tvrdosti
displej
1 červený bod/1-7°
stupeň 1 – 1 červený stĺpec
2 červené body/8-14°
stupeň 2 – 2 červené stĺpce
3 červené body/ 15-21°
stupeň 3 – 3 červené stĺpce
Nádrž naplňte čerstvou vodou a vložte ho späť do prístroja.
Tlačidlo na preplach a paru stlačte na 3 sekundy (obr. 1/E), aby ste sa dostali do menu pre
4 červené body/>21°
stupeň 4- 4 červené stĺpce
základné nastavenia. Svieti symbol S7
Upozornenie: Ak sa nezafarbí žiaden bod, nastavte prístroj na stupeň 1.
Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 4) a zatočte filter pomocou nástroja na konci porcovacej lyžice (obr. 6)
opatrne do uchytenia na dne nádrže.
POZOR: nepretočte závit.




a na spodnom okraji displeja sú zobrazené až 4 stĺpce.
Stlačte tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D) až pokým sa nezobrazí symbol S6
a prístroj
rozpozná, že bol vložený filter.
Stlačte tlačidlo na preplach a paru (obr. 1/E) pre potvrdenie nastavenia. Na displeji bliká symbol
POZOR: Ak chcete používať prístroj bez filtra, musíte nastaviť tvrdosť vody. To je dôležité, pretože bez filtra musí
byť prístroj po čase odvápňovaný (výrobné nastavenie prístroja „prevádzka bez filtra, 3 stupeň tvrdosti vody“).


S6
a svieti symbol S12
.
Pod dýzu na paru a horúcu vodu/Spumatore (obr. 1/L) postavte dostatočne veľkú nádobu(aspoň
0,5 l) a otočte otočný spínač(obr. 1/C) v smere hodinových ručičiek až po doraz. Systém sa teraz
preplachuje a na displeji bliká symbol S6



.
Počkajte chvíľku kým z dýzy nevychádza žiadna voda. Na displeji svieti symbol S12
.
Otočte otočný spínač (obr. 1/C) v proti smere hod. ručičiek späť až po doraz. Na displeji sa robrazí
1, dve alebo tri zrná podľa prednastavení. Prístroj je teraz pripravený na použitie.
Upozornenie: Ak používate prístroj s filtrom, prístroj má automaticky nastavenú tvrdosť vody na stupeň 1. Prístroj
musíte tým pádom menej často odvápňovať, ale keď systém vyzve k odvápňovaniu, urobte tak, ale s odobratým
filtrom. Po odobratí cca. 50 litrov vody je účinnosť filtra vyčerpaná(výmena filtra pozri odsek 4.1).
POZOR: Aj keď displej nezobrazuje výzvu výmeny filtra symbolom S6
filter vymeniť najneskôr po 2 mesiacoch (bod. 4)

a prístroj nebol často používaný, musíte
Stlačte tlačidlo na preplach a paru (obr. 1/E) aspoň na 3 sekundy, aby ste sa dostali do menu pre
základné nastavenie. Symbol S7
sa rozsvieti a tiež až 3 stĺpce na spodnom kraji displeja.
Opakovaným krátkym stlačením tlačidla na prípravu kávy (obr. 1/D) zvýšite počet stĺpcov na spodnom
okraji vždy o jeden stĺpec. Tvrdosť vody nastavte zodpovedajúc počtu stĺpcov.
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) pre potvrdenie nastavenia. Na displeji bliká symbol S13
--
a svieti symbol S7 .
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) na viac ako 3 sekundy, aby ste opustili menu pre
nastavenia.
Na displeji sa zobrazia 1, 2 alebo tri zrná podľa pred-nastavenia. Prístroj je pripravený na prevádzku.
2.5 Nastavenie automatického vypnutia
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť čas, po ktorého uplynutí od posledného odberu kávy sa prístroj
automaticky vypne. Výrobné nastavenie je po „piatich minútach“.
NIVONA




Stlačte tlačidlo na preplach a paru(obr. 1/E) na dlhšie ako 3 sekundy, aby ste sa dostali do menu pre
nastavenie. Stlačte tlačidlo preplachu a pary (obr. 1/E) opätovne ale krátko, až kým sa nezobrazí
symbol S8
.
Pre zmenu času vypnutia stlačte krátko tlačidlo na prípravu kávy (obr.1/D).
Pritom zvyšujete počet stĺpcov na spodnom okraji displeja vždy o jeden. Čas nastavte pomocou počtu
stĺpcov nasledovne:
1 stĺpec znamená – automatické vypnutie po 5 minútach
2 stĺpce znamenajú – automatické vypnutie po 30 minútach
3 stĺpce znamenajú – automatické vypnutie po 70 minútach
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) pre potvrdenie nastavenia. Na displeji krátko zabliká
zvolený počet stĺpcov
Držte tlačidlo na paru a preplach(obr. 1/E) stlačené dlhšie ako 3 sekundy, aby ste opustili menu pre
nastavenia. Na displeji sa zobrazí 1, 2 alebo 3 zrná podľa pred-nastavenia. Prístroj je pripravený na
prevádzku.
2.8 Nastavenie teploty
Podľa želania a chuti môžete nastaviť teplotu kávy na „normál“, „vysoká“, alebo „maximum“. Výrobné nastavenie
je „vysoká“.





Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) aspoň na 3 sekundy, aby ste sa dostali do menu pre
nastavenia.
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) opätovne ale krátko, až pokým sa na displeji nezobrazí
symbol S9
Pre zmenu nastavenia teploty stlačte krátko tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D)
Pritom zvyšujete počet stĺpcov na spodnom okraji displeja vždy o jeden. Teplotu nastavte pomocou
počtu stĺpcov nasledovne:
1 stĺpec znamená – teplota „normál“
2 stĺpce znamenajú – teplota „vysoká“
3 stĺpce znamenajú – teplota „maximum“
Po 3 stĺpcoch sa vrátite opäť na jeden.
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) pre potvrdenie nastavenia. Na displeji krátko zabliká
zvolený počet stĺpcov
Držte tlačidlo na paru a preplach(obr. 1/E) stlačené dlhšie ako 3 sekundy, aby ste opustili menu pre
nastavenia. Na displeji sa zobrazí 1, 2 alebo 3 zrná podľa pred-nastavenia. Prístroj je pripravený na
prevádzku.
NIVONA




Pritom zvyšujete počet stĺpcov na spodnom okraji displeja vždy o jeden.
Želané nastavenie nastavte pomocou počtu stĺpcov nasledovne:
1 stĺpec znamená –automatický preplach deaktivovaný
2 stĺpce znamenajú – automatický preplach aktivovaný
Po 2 stĺpcoch sa vrátite opäť na jeden.
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) pre potvrdenie nastavenia. Na displeji krátko zabliká
zvolený počet stĺpcov
Držte tlačidlo na paru a preplach(obr. 1/E) stlačené dlhšie ako 3 sekundy, aby ste opustili menu pre
nastavenia. Na displeji sa zobrazí 1, 2 alebo 3 zrná podľa pred-nastavenia. Prístroj je pripravený na
prevádzku.
2.10 Nastavenie stupňa pomletia kávy
POZOR: stupeň pomletia môžete zmeniť len počas chodu mlynčeka.
Podľa opraženia kávových zŕn môžete prispôsobiť stupeň pomletia. Odporúčame ponechať stredný stupeň
pomletia.
Pre zmenu stupňa postupujte nasledovne:




Otvorte servisné dvierka prístroja na pravej strane(obr. 1/M). Regulátor pomletia sa nachádza vpravo
hore (obr. 11).
Pod otvor na vytekanie kávy postavte šálku. Stlačte tlačidlo na prípravu kávy (obr 1/D)
Počas mletia mlynčeka meňte stupeň mletia posúvaním regulátora(obr. 11). Čím menšia bodka, tým
jemnejší kávový prášok. Pri tom platí:

Svetlé opraženie potrebuje jemnejšie pomletie(regulátor viac doľava)

Tmavšie opraženie potrebuje hrubšie pomletie(regulátor viac doprava)
o
Podľa Vašej individuálnej chuti vyskúšajte pre Vás vyhovujúce nastavenie.
Zatvorte servisné dvierka na prístroji zasunutím do drážok v prístroji. Jemne zatlačte dvierka po
všetkých stranách až kým nezacvaknú úplne.
2.11 Obnovenie výrobných nastavení (reset)




Pre obnovenie výrobných nastavení postupujte nasledovne:
Zapnite prístroj
Stlačte tlačidlá na paru a preplach (obr. 1/E) a tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D) súčasne dlhšie ako 3
sekundy.
Na displeji na chvíľu zablikajú všetky stĺpce. Výrobné nastavenia sú týmto obnovené.
2.9 Automatický preplach pri vypnutí
Prístroj je vybavený automatickým preplachom pri vypnutí. To zaručí dodatočnú hygienu. Výrobné nastavenie je
na „vypnuté“ a to aktivujete nasledovne:


Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) aspoň na 3 sekundy, aby ste sa dostali do menu pre
nastavenia.
Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E) opätovne ale krátko, až pokým sa na displeji nezobrazí

symbol S10
.
Pre zmenu nastavenia teploty stlačte krátko tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D)
3. Príprava kávy
Upozornenie: Výrobou je prístroj tak nastavený, že môžete okamžite odoberať/pripravovať kávu. Odporúčame ale
vykonať základné nastavenia pod2a Vašej preferencie. Preto si prejdite dôkladne v kapitole 2. popísané body.
Upozornenie: Pri príprave prvej kávy alebo ak ste prístroj dlhšiu dobu nepoužívali, nemá prvá pripravená káva
ešte plnú arómu a nemali by ste ju piť.
NIVONA
NIVONA
3. 5 Príprava 2 šálok kávy
3.1 Zapnutie prístroja
Ak ste prístroj previedli uvedením do prevádzky ako popísané v kapitole 2., už postupujte nasledovne:



Prístroj zapnite spínačom zap./vyp. (obr.1/J).
Po nastavení intenzity/arómy kávy v bode 3.2 a želaného množstva vody v bode3.3 postupujte nasledovne:

Pod otvor na vytekanie kávy postavte 2 šálky (obr. 8). Otvor je výškovo nastaviteľný, tak je možné ho
prispôsobiť Vašim šálkam.

Stlačte tlačidlo na prípravu kávy(obr. 1/D) dvakrát za sebou. Na displeji sa zobrazí symbol S5
.
Prístroj teraz začne s procesom mletia, varenia a výdaja kávy. Tento proces môžete kedykoľvek prerušiť
opätovným stlačením tlačidla na prípravu kávy (obr. 1/D).
Pri príprave dvoch šálok prístroj automaticky pomelie kávu dvakrát za sebou.
POZOR: Pri prvej príprave kávy je mlecia komora prázdna. Môže sa stať, že pri prvom mletí sa na
NA displeji bliká 5 červených stĺpcov. Keď sa prístroj ohreje, na displeji sa zobrazí symbol S10
.
Stlačte tlačidlo na preplach a paru (obr. 1/E).
Systém sa teraz preplachuje. Potom je prístroj pripravený na prevádzku.
Na displeji sa zobrazí 1, 2 alebo 3 zrná podľa pred-nastavenia. Prístroj je pripravený na prevádzku.
displeji zobrazí symbol S3
a tento bliká a prístroj nepripravuje žiadnu kávu.
V takomto prípade stlačte ešte raz tlačidlo na prípravu kávy(obr. 1/D).
UPOZORNENIE: Ak práve medzi dvoma prípravami kávy prístroj hlási nedostatok vody, kávy alebo
potrebu vyprázdniť misky, zobrazia sa príslušné symboly na displeji. Postupujte podľa výziev na displeji
a na záver stlačte už iba jedenkrát tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D)
Upozornenie: Ak prístroj plánujete dlhšiu dobu nepoužívať , napr. kvôli dovolenke, odporúčame prístroj vypnúť
spínačom zap./vyp. (obr.1/J) a odpojiť zo zásuvky.
3.2 Voľba intenzity kávy
Podľa preferencie a chuti môžete nastaviť silu kávy v troch stupňoch:
JEMNÁ: displej ukazuje 1 zrno, cca. 7g pomletej kávy napr. na mliečnu kávu, cappuccino
3.6 Príprava mletej kávy


NORMÁL: displej zobrazuje 2 zrná, cca. 9 g pomletej kávy napr. na cafe creme
SILNÁ: displej zobrazuje 3 zrná, cca. 11g pomletej kávy, napr. na espresso alebo silnú kávu
Ako náhle je prístroj pripravený na použitie, displej zobrazuje posledné nastavenie, alebo výrobné nastavenie

Nastavenie intenzity zmeníte opakovaným krátkym stlačením tlačidla na voľbu arómy a objemu (obr.
1/B). Tak meníte arómu od „jemná“ – jedno zrno na displeji, po „silná“ – tri zrná na displeji.
Otočte regulátor arómy a vody (obr. 1/B) na želané
množstvo vody pre jednu šálku.
Otvorte veko šachty na mletú kávu(obr. 1/N). Symbol S4
bliká. Nasypte do otvoru jednu zatlačenú porciovaciu
lyžicu mletej kávy a zatvorte
veko. Symbol S4 svieti.
 Postavte 1 alebo 2 šálky pod otvor na vytekanie kávy (obr. 7 a 8) a stlačte
tlačidlo na prípravu kávy jeden resp. dvakrát.
 Prístroj začne s procesom prípravy kávy.
POZOR: ak náhodou ostane veko na šachte otvorené alebo nestlačíte tlačidlo na prípravu kávy po nasypaní mletej
kávy do šachty, prístroj automaticky prepláchne po jedenej minúte od zavretia veka celý systém a následne je
pripravený na použitie.
3.3 Voľba množstva vody

Otáčaním regulátora arómy a objemu (obr. 1/B) môžete plynule regulovať množstvo vody pre Vašu
kávu (symbol šálky vľavo dole pre málo vody, symbol plnej šálky vpravo dole pre veľa vody)
POZOR: Šachta na mletú kávu nie je odkladací priestor. Do šachty nasypte vždy len jednu porciu mletej čerstve
kávy. Nikdy nepoužívajte instantnú vo vode rozpustnú kávu.
3.7 Príprava horúcej vody (napr. na čaj)
3.4 Príprava 1 šálky kávy

Po nastavení intenzity/arómy kávy v bode 3.2 a želaného množstva vody v bode3.3 postupujte nasledovne:




Postavte šálku centrálne pod otvor na vytekanie kávy (obr. 7). Otvor na vytekanie kávy je výškovo
nastaviteľný a tak ho môžete prispôsobiť Vašej šálke.
Krátko stlačte tlačidlo na prípravu kávy (obr. 1/D). Prístroj teraz začne s procesom mletia, varenia
a výdaja kávy. Tento proces môžete kedykoľvek prerušiť opätovným stlačením tlačidla na prípravu kávy
(obr. 1/D).
POZOR: Pri prvej príprave kávy je mlecia komora prázdna. Môže sa stať, že pri prvom mletí sa na
displeji zobrazí symbol S3
a tento bliká a prístroj nepripravuje žiadnu kávu.
V takomto prípade stlačte ešte raz tlačidlo na prípravu kávy(obr. 1/D).
TIP: Množstvo vody môžete počas prípravy kávy plynule meniť. Vhodné nastavenie si vyskúšajte
a prispôsobte Vašim potrebám.
pod dýzu/Spumatore(obr. 1/L) postavte šálku. Otočte spínač na paru a horúcu vodu (obr. 1/C) v smere
hod. ručičiek.
Naplňte šálku želaným množstvom a otočný spínač vráťte do pôvodnej polohy.
POZOR: nebezpečenstvo popálenia! Voda môže prskať. Para a dýza sú horúce. Nedotýkajte sa týchto
častí, len pogumovaných.
POZOR: Horúcu vodu nemôžete odoberať dlhšie ako po dobu 2 minúty bez prestávky. Otočte spínač
naspäť a môžete odoberať vodu znova.
3.8 Výroba pary, napr. na ohrev a napenenie tekutín

Stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E)
NIVONA
NIVONA

Počas krátkej doby ohrevu prístroja blikajú na spodnom okraji 5ks červených stĺpcov. Ako náhle bliká


symbol S12
, môžete odoberať paru.
Ponorte dýzu do šálky alebo inej nádoby s tekutinou, ktorú chcete ohriať(napr. mlieko)
Teraz otočte otočný spínač (1/C) v smere hodinových ručičiek.
POZOR: najprv vychádza trošku vody a potom para. Počas procesu bliká na displeji symbol S12
.
Proces ukončíte spätným otočením spínača.
 Teraz stlačte tlačidlo na paru a preplach (obr. 1/E)
 POZOR: Horúcu paru nemôžete odoberať dlhšie ako po dobu 2 minúty bez prestávky.
Otočte spínač naspäť a môžete odoberať paru znova.
POZOR: zaschnuté zvyšky mlieka na dýze sa ťažšie odstraňujú, preto čistite nástroj ihneď. Z času na čas
odporúčame dýzu komplet rozobrať a prečistiť pod čistou vodou.
4. Čistenie a údržba
POZOR: výzvu na čistenie alebo údržbu prístroj vyjadrí symbolom na displeji. Tieto výzvy dodržujte, ináč
môže prepadnúť záruka na prístroj. Prečítajte si dôkladne body 4.1 až 4.5.
4.1 Výmena filtra

Prístroj zapnite a stlačte tlačidlo na arómu a voľbu objemu (1/B) cca. Na 3 sekundy aby ste sa dostali do

menu pre údržbu. Na displeji svietia symboly S6 , S7
a S11
.
Otočte regulátor arómy a objemu proti smeru hod ručičiek až pokým na displeji nebude svieti symbol

s6 .
Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 4) a vyšrobujte starý filter pomocou nástroja na montáž na druhej
strane porciovacej lyžice von z nádrže. Starý filter odstráňte do odpadu. Nový filter správne namontujte
opačným postupom do držiaka v nádrži (obr. 6).
Naplňte nádrž čistou vodou a vložte ju do prístroja. Pod dýzu postavte dostatočne veľkú nádobu

a stlačte regulátor arómy a objemu (1/B). Symbol S6 bliká a symbol S12
svieti. Otočte spínač na
paru a horúcu vodu v smere hod. ručičiek. Systém sa teraz preplachuje. Počkajte kým z dýzy nevyteká
žiadna voda a otočte spínač v protismere hod. ručičiek(obr. 1/C).
Prístroj sa chvíľu ohrieva a je pripravený na prevádzku.
4.2 Čistenie systému
Keď je potrebné prístroj očistiť, zobrazí sa to na displeji symbolom S11

Zapnite prístroj, stlačte regulátor arómy a objemu(1/B) na cca. 3 sekundy aby ste sa dostali do menu
pre údržbu.


Svietia symboly S6 , S7
a S11
.
Otočte regulátor arómy a objemu proti smeru hod ručičiek až pokým na displeji nebude svieti symbol

s11
.
Čistiaci program spustíte stlačením tlačidla regulátora arómy a objemu (1/B).



Symbol S11
bliká a symboly S1
a S2
svietia.
Vyberte nádrž na vodu a doplňte vodu po označenie maximum a vložte nádrž späť do prístroja.
Vyberte misky na zvyšky (1/O a P) a vyčistenú ju vložte späť do prístroja.


Prístroj preplachuje a potom svieti dodatočne symbol s4
.
Pod otvor na vytekanie kávy postavte dostatočne veľkú nádobu(aspoň 0,5l), potom otvorte veko na
šachte pre mletú kávu a vhoďte do nej čistiacu tabletu. Potom zatvorte veko.
Čistiaci program sa spustí a pri tom bliká symbol S11. Čistiaci program prebieha automaticky a trvá cca.

Po pretečení cca. 50L vody je účinnosť filtra vyčerpaná a je potrebné ho vymeniť. Na displeji sa síce nezobrazí
hlásenie ale najneskôr po dvoch mesiacoch je potrebné filter vymeniť. Na otočnej hlavici filtra si môžete nastaviť
dátum pre lepšiu kontrolu.

POZOR: prebiehajúci čistiaci program nesmie byť prerušený. Postupujte vždy podľa výziev a jednotlivé kroky
dodržujte. Progres čistiaceho procesu zobrazujú aj stĺpce na spodnom okraji – čím viac stĺpcov, tým je proces
bližšie ukončeniu.
.
POZOR: kávu alebo horúcu vodu môžete ďalej odoberať, ale odporúčame čistenie vykonať čo najskôr, keďže
zaneseným systémom môže byť ovplyvnená korektná prevádzka prístroja.

10 minút. Ako náhle program skončí na displeji sa zobrazí symbol S2
a symbol S11
bliká.
Vyberte a vyprázdnite misky (1/O a P) a vložte ich späť. Prístroj chvíľu ohrieva a keď svietia symboly zŕn
na displeji, je tento pripravený na prevádzku.
Manuálne čistenie
Podľa potreby môžete spustiť čistiaci program ako popísané v bode 4.2 aj bez výzvy symbolom S11
.
4.3 Odvápňovanie systému
Keď je potrebné systém odvápniť, na displeji sa zobrazí symbol S7
.
POZOR: kávu alebo horúcu vodu môžete ďalej odoberať, ale odporúčame čistenie vykonať čo najskôr, keďže
zaneseným systémom môže byť ovplyvnená korektná prevádzka prístroja.
POZOR: prebiehajúci program nesmie byť prerušený. Postupujte vždy podľa výziev a jednotlivé kroky dodržujte.
Progres čistiaceho procesu zobrazujú aj stĺpce na spodnom okraji – čím viac stĺpcov, tým je proces bližšie
ukončeniu. Na odvápňovanie používajte len prostriedky vhodné pre plnoautomatické espresovary.
Pred spustením procesu odvápňovania musíte vybrať filter na vodu.

Zapnite prístroj a stlačte regulátor arómy a objemu(1/B) na 3 sekundy aby ste sa dostali do menu pre
údržbu.

Svietia symboly S6
, S7
a S11
.
NIVONA
NIVONA

Otočte regulátor arómy a objemu proti smeru hod ručičiek až pokým na displeji nebude svieti symbol
Nádrž na vodu pravidelne/denne premývajte čistou vodou.
s7 .
Čistiaci program spustíte stlačením tlačidla regulátora arómy a objemu (1/B).
4.5 Čistenie varnej jednotky



Symbol S7
bliká a symbol S2
svieti.
Vyberte misky na zvyšky (1/O a P) a vyčistenú ju vložte späť do prístroja.

Symbol S1
0,5 L vody.


Nádrž vložte späť do prístroja. Symbol S12
svieti.
Až teraz nalejte do nádrže tekutý prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa(nikdy nie naopak!!!).
Dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu.
Pod dýzu/spumatore postavte dostatočne veľkú nádobu(aspoň 0,5l) a otočte spínač na paru a horúcu
POZOR: varnú jednotku vyberajte len pri vypnutom prístroji.

svieti zatiaľ čo S7 bliká. Vyberte nádrž na vodu, ak je v nej filter, vyberte ho a doplňte
vodu (1/C) v smere hod. ručičiek. Program sa spustí, symbol S7
bliká. Program prebieha
automaticky a trvá cca. 10 minút. Akonáhle je prvá časť programu ukončená, svieti symbol S12

a symbol S7
bliká.
Otočte spínač na horúcu vodu a paru proti smeru hod. ručičiek. Program sa spustí opätovne
a prečisťuje vnútorný systém. Symbol S7
bliká.Program prebieha automaticky a trvá znova cca. 10
minút. Ako náhle program ukončí, svieti symbol S2
a symbol S7
bliká.


Odoberte misky a vyčistite ich (1/O a P), následne ich vložte späť do prístroja. Symbol S1
svieti.
Vyberte nádrž na vodu, prepláchnite ju čistou vodou a naplňte tiež čistou vodou. Vložte nádrž späť do
prístroja.

Symbol S12
svieti. Pod dýzu postavte dostatočne veľkú nádobu aspoň 0,5 L a otočte spínač na
paru a horúcu vodu(1/C) v smere hod. ručičiek. Prepláchnutie cez dýzu/spumatore prebieha.

Po ukončení preplachu bliká symbol S7
a symbol S12
svieti. Otočte spínač pary a horúcej
vody späť do nulovej polohy.
Teraz prebieha prepláchnutie vnútorného systému a trvá cca. 1 minútu. Následne prístroj prepláchne



krátko cez otvor na vytekanie kávy. Potom bliká symbol S7
a symbol S2
Vyberte a vyprázdnite misky a vložte ich späť.
Prístroj chvíľu ohrieva a potom je pripravený na prevádzku.
Zvyšky na čistiaceho prostriedku na prístroji odstráňte handričkou.
svieti.
Odvápňovací program môžete rovnako ako čistiaci program spustiť aj manuálne postupovaním podľa krokov
v bode 4.3.
4.4 Pravidelné čistenie
Odkvapkávacie misky pravidelne podľa výzvy čistite. Červený plavák ukazuje aktuálny stav plnosti. Misky občas
prečistite aj jarovou vodou.
Podľa potreby je možné varnú jednotku prístroja úplne vybrať a prečistiť pod tečúcou vodou. V žiadnom prípade
nepoužívajte čistiace prostriedky, ale len čistú vodu. Odporúčame z hygienických dôvodov po každom ukončenom
čistiacom programe varnú jednotku vybrať a prepláchnuť pod tečúcou vodou.




Otvorte a odoberte servisné dvierka na pravej strane prístroja (obr. 1/M)
Odistite varnú jednotku stlačením červeného spínača a posunutím držiaka smerom doľava na doraz
(obr. 12). Za uchopenie potom opatrne vytiahnite varnú jednotku z prístroja.
Varnú jednotku dôkladne prečistite a nechajte uschnúť. Potom ju veľmi opatrne vložte späť do prístroja
a zaistite jednotku stlačením červeného tlačidla a posunutím držiaku smerom doprava až na doraz.
Následne nasaďte servisné dvierka a zaistite ich dobre (obr. 1/M) až po zacvaknutie.
NIVONA
NIVONA
5. Systémové hlásenia
Hlásenie
7.
význam
Chýbajú zrná
pomoc
Doplňte zrná a pripravte novú kávu
Vodné vedenia v prístroji je
potrebné naplniť,
resp. chybný filter
Otočte spínač na paru a horúcu
vodu v smere hod ručičiek
bliká
Nádrž na vodu je prázdna,
nádrž nesprávne vložená
Vyberte a vymeňte filter
Naplňte nádrž vodou.
Nasaďte korektne nádrž do
prístroja
Riešenie problémov
Porucha
Nie je možný odber horúcej vody
alebo pary
Príliš málo peny alebo tekutá
mliečna pena
z otvoru vychádzajú len kvapky
kávy
Vyprázdnite misky
Misky nie sú správne vložené
v prístroji
Vložte korektne misky do prístroja
Potrebné očistiť systém
Čistenie systému odsek 4.2
Potrebné
odvápniť systém
Odvápnenie systému odsek 4.3
Účinnosť filtra vyčerpaná
Výmena filtra odsek 4.1
Varná jednotka je nesprávne
vložená v prístroji
Správne vložte varnú jednotku
a dobre ju zaistite, odsek 4.5
bliká
svieti
svieti
svieti
S13 stĺpec 1 a stĺpec 5 blikajú striedavo
Káva nemá „penu“
Hlasitý zvuk z mlynčeka
svieti
Nevhodné mlieko
Nástroj na penenie upchaný
Systém zanesený vodným kameňom
Príliš jemný stupeň pomletia
Mletá káva príliš jemná
svieti
Odkvapkávacia miska alebo
miska na zvyšky sú plné
Význam
Dýza/Spuamtore je upchatá(1/L)
Systém eventuálne zavápnený.
Nevhodný druh kávy
Kávové zrná nie sú čerstvé
Stupeň pomletia nezodpovedá
druhu kávový zŕn
Cudzí predmet v mlynčeku
Pomoc
Prečistite dôkladne nástroj na
penenie mlieka, prosím kompletne
ho rozoberte a prečistite
Použite studené mlieko
Nástroj rozoberte a dôkladne
prečistite
Vykonajte odvápnenie s vysokou
koncentráciou čistiaceho
prostriedku( bod 4.3)
Nastavte hrubší stupeň mletia
Použite inú mletú kávu
Zmeňte druh kávy
Nasypte čerstvé zrná
Prispôsobte stupeň mletia
Kontaktujte autorizovaný servis
Download

Nivona 626 manuál - Coffee Vending, sro