Zápisnica
z XIV. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.06. 2014
v zasadačke obecného úradu v Dolnej Lehote
Prítomní: starostka obce: Hudíková Viera
Poslanci OZ: Bystriansky Ján, Ing. Marián Šluch, Lamoš-Beňovský Peter,
Štubňová Mária, Ing. Žihlavník Zdenko, Žilka Michal
Ospravedlnení poslanci: Romančík Štefan
Občania: Šuhajdová Mária, Mgr. Ľubomíra Šajgalová, Malček Juraj
Program:
l. Otvorenie a schválenie pracovných komisií a programu
2. Interpelácia poslancov
3. Plnenie uznesení pléna OZ
4. Správa o činnosti komisií OZ v roku 2013 - 2014
5. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za
školský rok 2013 – 2014
6. Schválenie konceptu zápisu do obecnej kroniky za r. 2013
7. Správa DHZ
8. Zabezpečenie dní obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce Hudíková Viera privítala prítomných na dnešnom zasadnutí OZ, ktoré bolo zvolané
na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za zapisovateľku bola určená sl. Bystrianska Zuzana
Za overovateľov zápisnice – Štubňová Mária, Žilka Michal
Návrhová komisia – Ján Bystriansky, Peter Lamoš - Beňovský
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Keďže neboli žiadne
pripomienky dala o návrhu hlasovať:
Celkový počet poslancov : 7
Prítomní poslanci: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Interpelácia poslancov.
Ani jeden z poslancov nemal nijaké pripomienky ani návrhy.
3. Plnenie uznesení pléna OZ.
Plnenie uznesení pléna OZ podala Hudíková Viera, starostka obce
4. Správa o činnosti komisií OZ v roku 2013 - 2014
Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej
samosprávy podal Ing. Marián Šluch, je priložená k zápisnici
Správu komisie pre ochranu životného prostredia podal predseda Peter Lamoš, je priložená
k zápisnici
Správu komisie obchodu, cestovného ruchu a sociálnej podala Mária Štubňová, správa je
priložená k zápisnici.
5. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za
školský rok 2013 – 2014
Správu podala riaditeľka Základnej školy s MŠ Dolná Lehota, Mgr. Ľubomíra Šajgalová,
správa je priložená k zápisnici.
6. Schválenie konceptu zápisu do obecnej kroniky za r. 2013
Zápis konceptu do obecnej kroniky podala starostka obce Viera Hudíková.
Zápis je priložený k zápisnici.
7. Správa DHZ
Správu podal tajomník DHZ, Malček Juraj, je priložená k zápisnici.
8. Zabezpečenie dní obce
Do programu sme si zakomponovali aj organizovanie dní obce. Nakoľko sme nevedeli ako
nám to finančná situácia dovolí doporučujem tohto roku ešte neorganizovať dni obce
z nedostatku finančných prostriedkov. Mohlo by sa stať, že nám bude vytýkané, že
organizujeme dni obce a nemáme na zaplatenie sociálnej a zdravotných poisťovní
Predpokladám, že budúci sa nám toto podujatie podarí zorganizovať.
V diskusii sa môžete k tomuto bodu vyjadriť.
9. Rôzne
Pri pozemkových úpravách ktoré v tejto dobe prebiehajú v našej obci firma Siman Jorčík
nás upozornila na to, že v extraviláne obce bude pomerne veľké množstvo pôdy kt. bude
označená ako ostatné plochy. Ostatné plochy sú zdaňované najvyššou sadzbou dane, preto
nám bude potrebné prehodnotiť výšku poplatku za ostatné plochy.
Menšie obecné služby – v mesiaci jún od 01.06.2014 do 30.06.2014 majú 11- ti aktivačný
pracovníci prerušenie, aby mohli ďalej pokračovať od 01.07.2014 museli mať mesačnú
pauzu.
Od 01.06.2014 nastúpili na menšie obecné služby občania, ktorí musia odrobiť 32 hod.
Ak neodrobia nebude im vyplatená základná dávka.
09.06.2014 bude mat Materská škola interaktívnu tabuľu, počítač a tlačiareň, ktoré vybavila p. Eva
Kramarová, tým že sa zapojila do projektu pre Materské školy. Mgr. Šajgalová dodala, že do toho
istého projektu sa zapojila aj základná škola a taktiež im zašlú interaktívnu tabuľu
10. Diskusia
Ján Bystriansky - budúci týždeň príde geodet Ing. Giertl zamerať ČOV Vajsková
- žiadosť – posunuli napojenie na ČOV Vajsková
- rozhodnutie do roku 2015
Ján Bystriansky – dňa 22.06.2014 bude v našom kostole sv. omša pri príležitosti 100. výročia
od postavenia kostola sv. Jána Krstiteľa, podľa počasia by sme mohli
zorganizovať menšie občerstvenie, guláš, postaviť pódium, spievať budú
Chlapi z Lehoty, Lehotianka, mohlo by to byť v čase od 14:00 hod. do
17:00 hod., kto by sa toho ujal?
Mgr. Šajgalová – ja by som mohla
Hudíková Viera, starostka obce – môžeme sa dohodnúť, ale radšej počkáme na oddĺženie
obce
Ing. Marian Šluch – za pekárňou je kompostovisko trávy, treba to odstrániť aby sa nerozmohli
rôzny škodcovia
Hudíková Viera – je to len dočasné keď budeme mať k dispozícii veľké auto odvezieme to
preč.
Hudíková Viera – JD Dolná Lehota sa rozhodla opraviť pomník sv. Barbory, s čím im
budeme pomáhať
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie podal predseda návrhovej komisie Ján Bystriansky, ktorý je priložený k zápisnici.
Uznesenie č. 87:
Dal o návrhu hlasovať
Návrh bol jednomyseľne odsúhlasený
Celkový počet poslancov: 7
Hlasovalo: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Zúčastnilo sa hlasovania 6
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 88:
Dal o návrhu hlasovať
Celkový počet poslancov: 7
Hlasovalo: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Zúčastnilo sa hlasovania 6
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 89:
Dal o návrhu hlasovať
Návrh bol jednomyseľne odsúhlasený
Celkový počet poslancov: 7
Hlasovalo: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Zúčastnilo sa hlasovania 6
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 90:
Dal o návrhu hlasovať
Návrh bol jednomyseľne odsúhlasený
Celkový počet poslancov: 7
Hlasovalo: PRÍTOMNÍ: 6
ZA: 6
PROTI: 0
Zúčastnilo sa hlasovania 6
ZDRŽAL SA: 0
11. Záver
Starostka obce Hudíková Viera poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala všetkým príjemné
prežitie letných dovoleniek a ukončila XIV. zasadnutie OZ.
Prezenčné listiny zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sú neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice a slúžia ako doklad o zúčastnených osobách a správnosti zápisníc.
Viera Hudíková, starostka OcÚ, v. r.
..................................................
1. overovateľ zápisnice
Štubňová Mária, v. r.
2. overovateľ zápisnice
Žilka Michal, v. r.
....................................................
..............................................................
4
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
DOLNÁ LEHOTA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/14
Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy: MATERSKÁ ŠKOLA pri Základnej škole s Materskou školou
Adresa:
Dolná Lehota
Dolná Lehota 161, 976 98
Tel. číslo:
048 6179225
Zriaďovateľ: Obec Dolná Lehota
Dolná Lehota 160, 976 98
Vedúci zamestnanci školy:
riaditeľka školy – Mgr. Ľubomíra Šajgalová
zástupkyňa MŠ – Nadežda Nguyenová
vedúca ŠJ – Marta Packová
Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Lehota bola zvolená: 20. 10. 2011 , 7 členov
Údaje o počte detí v materskej škole.
Počet zapísaných detí k 15.9.2013 - 23
Počet zapísaných detí k 30.6.2014 - 23
Počet tried – 1 s celodennou starostlivosťou
Zapísaných do prvého ročníka
- 7
Odklad povinnej šk. dochádzky
- 0
K 1.9. 2014 nastúpi do ZŠ
- 4
Tri deti nastúpia do ZŠ Podbrezová
Počet detí navštevujúcich logopedickú ambulanciu - 3
Počet detí, ktoré navštívili CPPP a P – 7 predškoláci
Údaje o počte zamestnancov.
Pedagogickí zamestnanci – 1 kvalifikovaná učiteľka, 1 nekvalifikovaná učiteľka MŠ
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.
Učiteľky sa zúčastňovali na podujatiach organizovaných OMEP, školení MPC BB. V rámci
sebavzdelávania sa venovali individuálnemu štúdiu dostupnej odbornej literatúry.
Nguyenová Nadežda – funkčné vzdelávanie – Riadenie školy a školského zariadenia.
Ukončenie záverečnou prácou s názvom Strategické riadenie materskej školy a následnou
obhajobou práce dňa 25.06.2014 na MPC Banská Bystrica.
Simona Hošková – Adaptačné obdobie ukončené výstupom, ktoré bude uskutočnené na
budúci školský rok z dôvodu chýbajúcich teoretických znalostí potrebných pre prácu učiteľky
v materskej škole. Učiteľka dostane hodnotenie o ukončení adaptačného obdobia a bude
považovaná za samostatného učiteľa. Učiteľka sa prihlásila na nadstavbové štúdium –
Učiteľstvo pre materské školy v Brezne na SPSA, kde sa zúčastní skúšok dňa 24.06.2014.
Štúdiom nadobudne chýbajúce teoretické znalosti, ktoré jej pomôžu vykonávať prácu učiteľky
na požadovanej úrovni.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.
Aktivity školy:
-
Deň ovocia – Jabĺčko – tvorivé dielne, ochutnávka ovocia, hádanky, divadielka
-
Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí ZŠ a MŠ, odovzdávanie darčekov
-
Bábkové divadlo v Banskej Bystrici: Štopľoš Loptoš
-
Hudobný koncert Viktor
-
Mikuláš
-
Vianočná besiedka
-
Zápis do 1. ročníka, návšteva predškolákov v 1. ročníku
-
Karneval
-
Vynášanie Moreny
-
Cezpoľný beh pri príležitosti oslobodenia obce Dolná Lehota
-
Beseda so spisovateľom Františkom Piljarom
-
Beseda s paraolympionikmi
-
Deň matiek – vystúpenie pre mamičky a staré mamy, odovzdávanie darčekov
-
Predplavecký výcvik vo Wellness Bystrá
-
Oslava MDD – súťaže, hry na šk. dvore, darčeky pre deti
-
Výlet do rozprávkovej dedinky na Habakuky
-
Noc odvahy spojená s hrami, športovými aktivitami, čítaním príbehov a hľadaním
pokladu
-
Jánska vatra – tvorivé dielne, hľadanie pokladu, program detí
-
Rozlúčka s predškolákmi spojená s diskotékou, darčeky a pamätný list
Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy.
Materská škola Dolná Lehota je zriadená v priestoroch ZŠ s MŠ, ktoré sú účelovo
prispôsobené na predprimárne vzdelávanie. Má samostatný vchod, šatňu, WC, umyváreň,
herňu, triedu a spálňu. V tomto školskom roku nám zriaďovateľ zabezpečil vertikálne žalúzie
do herne a dva nové detské záchody.
Vedľa spálne máme sklad, ktorý využívame na odkladanie učebných pomôcok. Priestory na
cvičenie sú vedľa triedy v ZŠ, využívame však aj priestory našej herne. Postupne obnovujeme
zariadenie triedy a učebné pomôcky. Minulý školský rok sme do triedy nadobudli kuchynský
kútik, veľa nových hračiek a pomôcok. V tomto školskom roku sme tiež zakúpili hračky
a pomôcky, ktoré využívame na edukačné aktivity s deťmi. Zriaďovateľ nám poskytol
financie na nový DVD prehrávač, nakoľko starý bol nefunkčný. Na cvičenie využívame herňu
a školský dvor. Školský dvor je vybavený preliezačkami, šmýkačkou, váhovými hojdačkami a
altánkom. Je tu priestor na športovanie aj pohybové hry, obsahuje trávnaté plochy.
Pieskoviská boli zrenovované, okolo pieskovísk boli namontované nové dosky, slúžiace
deťom na sedenie. Do pieskoviska sme zakúpili nové vedierka a lopatky. Zriaďovateľ
zabezpečil piesok, poskytol ľudí na vymaľovanie športové zariadenie. Boli zakúpené
hojdačky pre päť detí. Je potrebné zabezpečiť prikrytie pieskovísk z hľadiska hygieny.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti.
Materskú školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ Obec Dolná Lehota z podielových daní
štátu.
Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov MŠ na spoločný účet. Poplatok v šk. roku
2013/14 za MŠ bol 4 eurá mesačne, od apríla 2014 sa poplatok zvýšil na 6 eur mesačne.
Zriaďovateľ a obecné zastupiteľstvo vydalo VZN o zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov MŠ, ktoré sme založili do Školského poriadku MŠ.
Rodičia na ZRPŠ prispeli sumou 7,- € na dieťa ročne
Ciele školy a vyhodnotenie ich plnenia.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno –
motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie
a jeho začleňovanie do skupiny a kolektívu. V rámci pedagogického procesu sme deti
motivovali, ponúkali sme im nové poznatky a skúsenosti, opakovali a precvičovali
zapamätávanie si poznatkov, kontrolovali, hodnotili a diagnostikovali úroveň zvládnutia
činností, hier a učiva. Pri práci sme uplatňovali inovatívne, moderné metódy, formy
a prostriedky, s dôrazom na skupinové aktivity a individualizáciu edukačnej činnosti, na
uplatňovanie zážitkového učenia, učenia sa na základe vlastnej motivácie a skúsenosti. Hry
a hrové činnosti s edukačným zámerom sme variabilne zaraďovali v rámci denných
činností.
Pohybové a relaxačné cvičenia sme si vopred plánovali a realizovali denne s dodržiavaním
základných psychohygienických zásad.
Pobyt vonku – pohybové a edukačné aktivity, vychádzky – každý deň v zimných mesiacoch,
dvakrát denne v jarných, letných a jesenných mesiacoch podľa poveternostných podmienok.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu – v pevne stanovenom čase podľa denného poriadku.
Školský vzdelávací program tvorí základ pre každodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť
učiteliek. Učebné osnovy sme tvorili tak, že všetky štyri tematické okruhy a zároveň všetky
tri vzdelávacie oblasti sa interaktívne prepájajú a prelínajú sa aj do prierezových tém. Do
učebných osnov sme zaradili aj rozširujúce celky v zmysle profilácie MŠ – zameranie na
environmentálnu výchovu.
Učebné osnovy ŠkVP sme plnili týždennými plánmi, s dodržaním všeobecných didaktických
zásad,
zodpovedajúcim
schopnostiam
a možnostiam
detí
a boli
rešpektované špecifické podmienky triedy. Používali sme terminológiu v súlade s platnou
legislatívou. Na pravidelných pedagogických poradách rozoberáme, diskutujeme, hodnotíme
jednotlivé týždenné projekty, ich funkčnosť, spojitosť a náväznosť s inými témami, či sú
dostatočne reálne a splniteľné.
Plnením výkonových štandardov a špecifických cieľov sme rozvíjali elementárne základy
kľúčových kompetencií, ktorých cieľom bolo dosiahnuť školskú pripravenosť a získať
základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať sa po celý život.
Psychomotorické kompetencie
Rozvíjali sme u detí hrubú a jemnú motoriku, orientáciu v priestore, ovládajú základné
lokomočné pohyby, vedia manipulovať s náčiním a náradím , poznajú základné postoje
a polohy, spolupracujú v pohybových hrách.
PMK sme rozvíjali v rôznych telovýchovných činnostiach v triede, pri pobyte vonku za
pomoci prírodných i umelých prekážok, v rôznych podmienkach i problémových situáciách,
na turistických vychádzkach.
Často sme zaraďovali grafomotorické cvičenia na veľkých formátoch i v pracovných
zošitoch. Všetky deti primerane svojmu veku zvládli plánované ciele.
Deti boli ohľaduplné k svojmu zdraviu a k zdraviu iných. Prejavovali pozitívne postoje
k zdravému životnému štýlu.
Pozitíva: Kladný vzťah k pohybovým činnostiam.
Negatíva: Žiadne
Osobnostné kompetencie
Deti si uvedomovali vlastnú identitu, vedeli vyjadriť svoje pocity. OK sme u detí rozvíjali vo
všetkých činnostiach počas celého dňa. Deti dokázali odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti,
väčšina detí sa dokázala zdravo prejaviť. Každé dieťa pozná svoje meno a priezvisko, svoju
rodinu a jej členov, vedia sa orientovať v blízkosti svojho okolia.
Pozitíva: Záujem dieťaťa o seba a svoje okolie.
Negatíva: Prispôsobovanie sa okoliu.
Sociálne kompetencie
U detí sme ich podnecovali v rôznych skupinových a kolektívnych činnostiach. Deti
prijateľným spôsobom vyjadrovali svoje emócie a pocity. Snažili sa uplatňovať a rešpektovať
návyky
kultúrneho
správania.
Vedia
sa rozhodovať
pre
určitú
činnosť,
zotrvať v nej primerane dlho a dokončiť ju.
Pozitíva: Prijateľným spôsobom kontakt s inými deťmi.
Negatíva: Riešenie konfliktov za pomoci dospelých.
Komunikatívne kompetencie
U detí sme aktivizovali a rozvíjali
pasívnu a aktívnu slovnú zásobu pri
verbálnom i neverbálnom kontakte s dospelými a deťmi. Deti vedeli veku primerane
používať spisovnú podobu materinského jazyka..
KMK sme rozvíjali vo všetkých činnostiach počas celého dňa – formou rozhovoru, pojmovo
– obrázkové mapy, diskusná sieť, príbehy jazykovej skúsenosti.
Deti komunikovali svoje poznatky, prejavovali predčitateľskú gramotnosť, vedeli vyjadriť
svoje myšlienky a názory.
Pozitíva: Rozvoj slovnej zásoby.
Negatíva: Zlá výslovnosť u niektorých detí – 3 deti navštevujú logopéda
Kognitívne kompetencie
Deti s pomocou učiteliek riešili jednoduché problémové úlohy, hľadali súvislosti
medzi jednotlivými informáciami, porovnávali rozdiely predmetov a javov. Hravou formou si
deti rozvíjali matematické myslenie v situáciách – pracovné listy, zošity, reálie, hlavolamy.
Elementárne základy kritického myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných
aktivitách zameraných na hľadanie podobnosti a rozdielov v predmetoch , javoch a osobách.
Deti si vedeli odôvodniť svoje názory k danej téme, vedeli ohodnotiť čo je správne a čo nie.
Elementárne základy tvorivého myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných aktivitách na
podporovanie uplatňovania vlastných predstáv pri riešení problémových úloh – podľa
zadávaných inštrukcií, alebo pokusom a omylom. Vedeli podľa vlastného úsudku opraviť
úmyselné chyby.
Pozitíva: Rozvoj logického myslenia
Negatíva: Žiadne
Učebné kompetencie
Deti boli zvedavé a prejavovali spontánny záujem o spoznávanie nového. Učili sa pracovať
s knihami, hračkami a učebnými pomôckami. Veľký záujem prejavovali o edukačné aktivity,
kde mohli pozorovať, skúmať a experimentovať. Vedeli aplikovať svoje poznatky v hre
a iných aktivitách. Podnecovali sme aktivitu detí pri plánovaní a organizovaní si prostredia na
činnosť. Pri objavovaní sveta vecí, javov, dejov deti kládli otázky a spoločne sme hľadali
odpovede.
Deti sa vedeli primerane dlho sústrediť na hru a riadenú činnosť.
Pozitíva: Záujem detí o nové poznatky.
Negatíva: Nedostatok učebných pomôcok k daným projektom.
Informačné kompetencie
Deti veľmi radi pracovali s detskými encyklopédiami, kde si mohli overiť získané vedomosti
a poznatky.
Deti získavali poznatky a overovali si ich z DVD témy – príroda, vesmír.
Pozitíva: Prirodzená aktivita dieťaťa, rozhľad.
Negatíva: žiadne
V edukačných aktivitách sme uplatňovali všetky zásady – cieľavedomosti, aktivity,
názornosti a veku primeranosti. Umožňovali sme deťom čo najviac slobodného prejavu –
rečového, pohybového, výtvarného, dramatického, hudobno–pohybového. Pri edukačných
aktivitách sme uprednostňovali zážitkové učenie, spontánne hrové činnosti, priamo
i nepriamo riadené aktivity, hry a hrové činnosti.
Utvárali sme priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru , aby boli deti citovo uspokojené,
dostatočne obohatené o nové poznatky a skúsenosti.
Úlohy v oblasti výchovno – vzdelávacej činnosti na rok 2013/14 sme plnili a splnili
nasledovne:
- Rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom,
prípadne k vlastnému pokroku.
/ plnili sme priebežne, deti prejavovali a vyjadrovali svoje názory, mali k tomu dostatok
času, problém majú deti s nedostatkom rečových schopností /
- Pokračovať v komunikačnej a matematickej gramotnosti.
/ využívali sme dramatizáciu - divadelné predstavenia, v matematickej gramotnosti dostatok
pomôcok a pracovné zošity /
- Mať na zreteli rôzne výchovno-vzdelávacie potreby, ich vekové a individuálne vekové
osobitosti
/ dôležité je pedagogické diagnostikovanie dieťaťa, poznať všeobecné rozvojové možnosti
dieťaťa – deti boli učiteľkami diagnostikované/
- Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny,
rešpektovať zásadu primeranosti a postupnosti
/ pri cvičení boli dodržiavané zásady psychohygieny a ostatné zásady/
- Podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu
zručností, návykov a skúseností
/ v dennej príprave mali učiteľky premyslenú realizáciu edukačných činností
v priamom i nepriamom riadení činností detí/
- Spolupracovať so ZŠ, s cieľom uľahčiť deťom prechod na primárne vzdelávanie
/ spolupráca so ZŠ bola na veľmi dobrej úrovni, deti navštívili školu, pani učiteľka ZŠ prišla
medzi deti, viedla krúžok anglického jazyka, ktorý navštevuje 7 detí/
- Spolupracovať s CPPPaP
/ spolupráca na dobrej úrovni, na žiadosť rodičov a učiteliek bol prevedený Test školskej
zrelosti v materskej škole pre 7 predškolákov
-Dbať na správnu klenbu chodidla, predchádzať deformácii nôh, ploché nohy
/ jednoduché cviky sú zaradené do pohybových a relaxačných cvičení/
- Umývanie zúbkov, osveta medzi rodičmi
/ deti si zúbky umývajú pred spaním v materskej škole/
- Dlhodobé národné programy štátu súvisiace s obezitou detí a s osvetou
/ rozpracované úlohy naďalej plníme, zabezpečujeme dostatok pohybových aktivít u detí,
priebežne monitorujeme správanie detí, zmeny v správaní – hľadáme príčiny, na veľmi
dobrej úrovni ,zabezpečené /
Dobré výsledky škola dosahuje:
-
v spolupráci s rodinou
-
v spolupráci s CPPP a P
-
v spolupráci s logopédom
-
v spolupráci so ZŠ
Výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie aj priestorové podmienky školy sú na veľmi dobrej
úrovni, nakoľko záujem rodičov o našu MŠ je stále veľký /a požiadavky rodičov náročnejšie
na prácu učiteľky/ a dobré meno si chceme zachovať aj naďalej. Aj naďalej sa budeme snažiť
o zvyšovanie úrovne školy realizovaním aktivít a plánov dlhodobého charakteru aj rôznych
experimentov obohacujúcich a skvalitňujúcich predprimárne vzdelávanie.
8. Ciele materskej školy pre nasledujúci školský rok 2014/15:
-
zabezpečiť deťom odbornú a kvalitnú starostlivosť
-
rozšíriť spoluprácu s miestnymi obyvateľmi
-
podporovať zdravý životný štýl – zdravé stravovanie, otužovanie, pobyty v prírode
-
znížiť chorobnosť detí
-
zatraktívniť a zútulniť priestory materskej školy a školského dvora
-
podporovať zamestnancov v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste
-
rozšíriť spoluprácu so ZŠ.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/14 bola
prerokovaná a schválená v Pedagogickej rade školy dňa 5.6.2014
Nadežda Nguyenová,v.r.
zástupkyňa MŠ
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/14 bola
prerokovaná a schválená v Rade školy dňa 5.6.2014
Katarína Bániková, v.r.
predsedníčka RŠ pri ZŠ s MŠ
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/14 schvaľuje
zriaďovateľ ZŠ s MŠ Dolná Lehota dňa 5.6.2014
Viera Hudíková, v.r.
starostka obce
Download

Zápisnica zo XIV. plenarneho zasadnutia - E