mimoriadne číslo
marec 2010
LETO 2010
Rekreačné pobyty
a exkurzno-vzdelávacie podujatia EXOD
Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ponuka pobytov - Zväzové rekreačné zariadenia A
Rekreačné zariadenia PŠaV na Slovensku
– Kežmarské Žľaby a Čingov
OBSAH
Zväzové rekreačné zariadenia
Kežmarské Žľaby a Čingov
2
Zariadenia s celoročnou prevádzkou
4
Rekreačné pobyty
v ostatných zariadeniach
5
Zahraničné zájazdy
6
EXOD 2010 - 57. ročník
9
Exkurzno-vzdelávacie základne 2010
organizované Českomoravským odborovým
zväzom pracovníkov školstva
14
Ciele a program OZ PŠaV na rok 2010
22
O
dborový zväz na rekreačné pobyty vo
svojich zariadeniach poskytuje
členom zväzu a ich nezaopatreným
deťom dotáciu zo svojho rozpočtu vo
výške 20 € na 7-denné pobyty a 17 € na
6-denné pobyty. Dotácia sa nevzťahuje
na ostatných rodinných príslušníkov, ako
napr. manžel, manželka, deti, ktoré
pracujú a nie sú členmi OZ PŠaV na
Slovensku. Manžel, manželka člena OZ
platí zvýhodnenú cenu pre člena OZ, ale
bez dotácie OZ PŠaV. Dotácia sa
nevzťahuje ani na ostatných príbuzných,
ako napr. starí rodičia, súrodenci, vnuci,
netere a pod., ak pracujú v inom rezorte,
resp. ich rodičia nie sú členmi OZ PŠaV.
Letné pobyty do Kežmarských Žľabov
a na Čingov objednávajte písomne,
prípadne faxom alebo e-mailom. Použite
tlačivo objednávky z webovej stránky
zväzu. V objednávke treba uviesť všetky
údaje, najmä termín pobytu aj alternatívu,
počet osôb, presnú adresu bydliska
a pracoviska, aj tel. alebo e-mail. Na
pobyty sú prednostne zaraďovaní
členovia OZ PŠaV na Slovensku.
Predsedovia rád ZO OZ PŠaV oboznámia predsedov ZO s ponukou všetkých
rekreačných pobytov a podujatí EXOD
najneskôr do 19. marca.
Predsedovia ZO OZ PŠaV oboznámia
Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku aj v tomto roku
pripravil pre svojich členov zaujímavú
ponuku letných rekreačných pobytov
a vzdelávacích podujatí EXOD.
Cenovo výhodné rekreačné pobyty
v peknom prostredí sú vhodné aj pre
rodiny s deťmi. Kvalitný vzdelávací
program na podujatiach EXOD svojou
rôznorodosťou zaujme nielen
učiteľov, ale aj ostatných
zamestnancov školstva. Na
podujatiach EXOD sa spolu s rodičmi
môžu zúčastňovať aj deti (študenti).
Vzdelávací program umožňuje
svojich členov s ponukou všetkých
rekreačných pobytov a podujatí EXOD
najneskôr do 31. marca.
Spôsob objednávania pobytov:
Kežmarské Žľaby:
OZ PŠaV do 31. 3. 2010 percentuálne
rozdelí poukazy na rady ZO OZ základného, stredného, vysokého školstva
a PRO. Záujemcovia sa prihlasujú
u svojich predsedov ZO. Predsedovia ZO
odovzdajú prihlášky predsedom rád do
30. apríla. Predsedovia rád ZO OZ PŠaV
do 15. mája potvrdia zväzu odber
poukazov. Neobsadené poukazy a ďalšie
objednávky pošlú predsedovia rád do RZ
Crocus v Kežmarských Žľaboch. Po tomto
termíne sa záujemcovia prihlasujú priamo
v RZ.
Čingov:
Záujemcovia sa prihlasujú priamo v RZ
na adrese:
Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
Čingov, pošta Smižany,
053 11 Smižany,
č. tel./fax: 053/449 11 83, 0918 901 773,
e-mail:[email protected]
rozvíjať ich spoločné záujmy, získavať
nové vedomosti a aj touto formou
prehlbovať záujem o ďalšie
vzdelávanie.
Prajeme vám príjemný oddych
a pohodu počas letných prázdnin
a veľa pekných zážitkov na pobytoch
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku.
Informácie o rekreačných zariadeniach, rekreačných pobytoch
a podujatiach EXOD nájdete
v priebehu celého roka na webovej
stránke zväzu www.ozpsav.sk a na
e-mailovej adrese [email protected]
Objednávateľ je povinný včas oznámiť
zariadeniu každú zmenu v obsadzovaní
už pridelených miest, aby sa predišlo
zbytočným nedorozumeniam, prípadne
plateniu storno poplatkov a aby sa voľné
poukazy mohli poskytnúť iným záujemcom.
Poukazy do oboch RZ musia byť
zaplatené do 31. mája.
Zariadenia posielajú poukazy priamo
na adresu platiteľa, až po obdržaní
oznámenia o zaplatení a kópie dokladu
o zaplatení. Je nevyhnutné, aby členstvo
v OZ PŠaV na tomto oznámení potvrdila
príslušná ZO OZ PŠaV, ojedinele aj rada
ZO OZ PŠaV, ktorá tým preberá
zodpovednosť za správne vyplnenie
tlačiva a správny výpočet ceny poukazu
a poskytnutej dotácie OZ PŠaV na
Slovensku. Nesprávne použitá dotácia sa
musí vrátiť. Poukaz platí pre jednu
osobu. Každá osoba, teda aj dieťa,
musí mať vlastný poukaz, riadne
vyplnený a potvrdený príslušnou ZO OZ
PŠaV, ojedinele aj radou ZO OZ PŠaV
(podpísaný a opečiatkovaný). Poukaz
odovzdá pri nástupe na pobyt. Nástupné
termíny sú záväzné. Nástup na pobyt je
vždy od 14.00 h. Na pobyt nie je možné
vodiť psy a iné zvieratá.
A
Ponuka pobytov - Zväzové rekreačné zariadenia
Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS Kežmarské Žľaby
059 60 Tatranská Lomnica
č. tel./fax 052/446 8165, 0911/273 488
e-mail: [email protected]
Rekreačné zariadenie sa nachádza cca 4 km od Tatranskej
Lomnice smerom na Tatranskú kotlinu, resp. Ždiar, v peknom
tichom prostredí Belianskych Tatier. Do RZ je spojenie
autobusom z Popradu, zo Smokovca, z Tatranskej Lomnice
alebo opačne z Kežmarku a Tatranskej kotliny – zastávka
Kežmarské Žľaby je priamo pred zariadením. V areáli zariadenia
sú športové ihriská a možnosť parkovania pre ubytovaných.
Ubytovanie: V rekreačnom zariadení CROCUS je bunkový
systém izieb – v jednej bunke je jedna dvojposteľová izba
a jedna dvojposteľová izba s prístelkou a sociálne zariadenie.
Izby sa obsadzujú ako dvoj- a trojposteľové. Štvor- a päťčlenné
rodiny majú k dispozícii celú bunku. V prípade, že na prístelke spí
osoba nad 12 rokov, zariadenie jej vráti 3 € za noc.
Upozornenie: Zariadenie je možné využívať celoročne na
kolektívne alebo individuálne pobyty.
7-denné pobyty (6 x nocľah a 6 x plná penzia)
1. 3. 7. – 9.7.
4. 21. 7. – 27. 7.
7.
2. 9. 7. – 15. 7.
2. 27. 7. – 2. 8.
8. 14. 8. – 20. 8.
3. 15. 7. – 21. 7.
3. 2. 8. – 8. 8.
9. 20. 8. – 26. 8.
Cena poukazu:
člen OZ a jeho nezaopatrené deti nad 12 r.
k
107,30 €
79,10 €
deti člena OZ do 12 r.
127,30 €
manžel/ka člena OZ
nečlen OZ a jeho deti nad 12 r.
147,70 €
deti nečlena OZ do 12 r.
118,90 €
6-denné pobyty (5x nocľah a 5x plná penzia)
10.
Šesťdenné a sedemdenné rekreačné pobyty. V cene
poukazu je ubytovanie a plná penzia. Deti do 12 rokov
(vrátane) poberajú jednotne detskú stravu a platia aj nižšiu cenu
poukazu. V cene poukazu nie je zahrnutý poplatok – daň
z ubytovania vo výške 1 € na osobu a noc. Od dane sú
oslobodené osoby do 18 rokov, osoby nad 70 rokov a držiteľ
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím aj jeho
sprievodca. Poplatok sa platí pri príchode do zariadenia.
8. 8. – 14. 8.
26. 8. – 31. 8.
11.
31. 8. – 5. 9.
Cena poukazu:
člen OZ a jeho nezaopatrené deti nad 12 r.
deti člena OZ do 12 r.
89,30 €
65,80 €
manžel/ka člena OZ
106,30 €
nečlen OZ a jeho deti nad 12 r.
123,30 €
deti nečlena OZ do 12 r.
Formulár objednávky na rekreačný pobyt
v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby nájdete na www.ozpsav.sk
strana 3
99,30 €
Rekreačné zariadenie
OZ PŠaV ČINGOV
♣
Školské rekreačné zariadenie Čingov
pošta Smižany, 053 11 Smižany
tel./fax 053/449 1183, 0918/901 773
e-mail:[email protected]
R
ekreačné zariadenie sa nachádza v prekrásnom prostredí
Slovenského raja. Na Čingov je autobusové spojenie zo
Spišskej Novej Vsi. Rekreačné zariadenie bolo kompletne
zrekonštruované. Ubytovanie je v 2-, 3-, 4-posteľových izbách
s možnosťou prístelky, s vlastným sociálnym zariadením.
V prípade, že na prístelke spí osoba staršia ako 12 rokov,
zariadenie jej vráti 3 € za noc. V zariadení sú dve spoločenské
miestnosti s televízorom a sauna. V okolí je dostatok možností na
rekreačnú turistiku, športovanie. K dispozícii sú horské bicykle
a rôzne hry aj pre rodiny s deťmi. Pobyt je bez stravovania. Na
prípravu stravy môžu rekreanti využiť kuchyňu vybavenú riadom,
sporákom, mikrovlnnou rúrou, chladničkami a mrazničkou.
V blízkosti RZ je tiež možnosť stravovania za prijateľnú cenu
v penzióne Lesnica alebo na salaši.
Objednávky: písomne priamo v zariadení do 15. mája.
Upozornenie: zariadenie je možné využívať celoročne na
kolektívne alebo individuálne pobyty.
Sedemdenné rekreačné pobyty bez stravovania. V cene
poukazu je ubytovanie.
7-denné pobyty (6 x nocľah)
1.
25.7. – 31.7.
7.
15.8. – 21.8.
2. 11. 7. – 17.7.
4.7.– 10.7.
5.
4.
1.8. – 7.8.
8.
22.8. – 28.8.
3. 18.7.– 24.7.
6.
8.8. – 14.8.
9.
29.8. – 4.9.
Cena poukazu
člen OZ a jeho nezaop. deti
46 €
manžel/ka člena OZ
66 €
nečlen OZ a jeho deti
72 €
Informácie aj na č. mobilu 0918/ 901 773 Marek Ondruška.
Zariadenia
s celoročnou prevádzkou
N
ižšie uvedené zariadenia je možné
využívať v priebehu celého roka na
rekreačné pobyty, víkendové pobyty,
výlety a zájazdy, školy v prírode, lyžiarske
zájazdy, školenia, porady, semináre,
kurzy, športové sústredenia a rôzne iné
akcie. Podmienky dohodou priamo
v zariadeniach. Všetky zariadenia môžu
využívať aj iné organizácie, nielen
školské.
1. Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
CROCUS Kežmarské Žľaby
- okrem hlavných a vedľajších prázdnin,
kedy organizuje rekreačné pobyty OZ
PŠaV na Slovensku.
Objednávky a informácie: Rekreačné
zariadenie OZ PŠaV CROCUS,
Kežmarské Žľaby,
059 60 Tatranská Lomnica
č.tel./fax: 052/446 8165,
e-mail: [email protected]
2. Rekreačné zariadenie OZ PŠaV
Čingov
- okrem hlavných a vedľajších prázdnin,
kedy organizuje rekreačné pobyty OZ
PŠaV na Slovensku.
Objednávky a informácie:
Rekreačné zariadenie Čingov,
pošta Smižany, 053 11 Smižany
č.tel./fax: 053/4491183,
e-mail: [email protected]
Informácie aj na
č. mobilu 0918/901 773
strana 4
3. Domov Speváckeho zboru
slovenských učiteľov
Partizánska 11,
914 51 Trenčianske Teplice
č.tel.: 032/655 2301 fax: 032/6552270
e-mail: [email protected]
Rekreačné pobyty v ostatných zariadeniach ♣
Rekreačné pobyty
v ostatných zariadeniach
(bez dotácie OZ PŠaV na Slovensku)
V
týchto zariadeniach si môžu jednotlivci alebo ZO OZ PŠaV objednávať
pobyty okamžite po zverejnení oznamu.
Zariadenia budú záujemcov zaraďovať
priebežne tak, ako budú prichádzať
objednávky. Spolu s oznámením o zaradení na pobyt budú posielať aj informácie
o podmienkach pobytu, spôsobe a termíne zaplatenia poukazov a o stornopodmienkach. Objednávky po 16. máji
budú zariadenia akceptovať, len ak budú
mať voľné miesta. V prípade, že poukazy
nebudú zaplatené v stanovenom termíne, budú poskytnuté iným záujemcom,
preto každú zmenu treba ihneď oznámiť
zariadeniu.
Turčianske Teplice
Štúrovo
pri Združenej strednej škole
• 7-denné rekreačné pobyty
• 10-denné rekreačné pobyty
s polpenziou
s plnou penziou
Termíny:
1.
12. 7. – 18.7.
3.
26.7. – 1.8.
2.
19. 7. – 25.7.
4.
2.8. – 8.8.
Cena poukazu
Domov Speváckeho zboru
slovenských učiteľov
Informácie o termínoch a cene pobytu
vám poskytnú priamo v zariadení.
Domov SZSU sa nachádza v blízkosti
centra Trenčianskych Teplíc. Má krásny
areál – záhradu a tenisové kurty. Kúpele
Trenčianske Teplice sú známe svojím
prekrásnym okolím, liečivými prameňmi,
turistickými trasami a rôznymi kultúrnymi
podujatiami. V kúpeľoch je možné si
vopred objednať alebo zakúpiť ambulantné liečebné procedúry.
Termíny:
1.
7. 7. – 17.7.
2.
20.7. – 30.7.
3.
(ubytovanie + polpenzia)
dospelí
72 €
Cena poukazu:
deti do 15 r.
62 €
(ubytovanie + plná penzia)
Stravovanie: Začína sa v pondelok
večerou, utorok až piatok polpenzia, končí
sa raňajkami v sobotu. Sobota a nedeľa
samostatné stravovanie. Pobyt sa končí
v nedeľu o 12.00 h.
Trenčianske Teplice
Školský internát pri
Pedagogickej a sociálnej
akadémii
Ddomov mládeže
Ubytovanie: V DM pri ZSŠ, Ul. sv.
Štefana 81, 943 01 Štúrovo. K dispozícii
sú 2-, 3- a 4-posteľové izby, spoločné
sociálne zariadenia na chodbe. Počas
pobytu je možnosť pestrého kultúrneho
a športovo-rekreačného vyžitia – dunajské pláže, termálne kúpalisko Vadaš,
turistika, cykloturistika, návšteva Ostrihomu a pod. V cene nie je zahrnutý kúpeľný
poplatok vo výške 0,50 € na osobu a deň
pre osoby nad 18 rokov.
2.8. – 12.8.
141 €
dospelí
124,50 €
deti do 12 rokov
Prekrásne okolie Turčianskych Teplíc je
predurčené na turistiku – Gaderská
a Blatnická dolina, Harmanecké kvapľové
jaskyne, Kláštor pod Znievom, Kremnica,
Martin, termálne kúpalisko v Mošovciach
atď. V kúpeľoch je možné si objednať
ambulantné liečebné procedúry. V blízkosti ŠI je kúpalisko.
Ubytovanie: V ŠI pri PaSA. V jednej
bunke sú dve trojposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením.
Prihlášky: Oľga Riljaková,
Prihlášky: Mgr. Soňa Pekárová,
ŠI pri PaSA, Ul. SNP č. 553,
ZŠ Stampayho ul. 229, 943 42 Gbelce,
mobil: 0905/527 684
039 01 Turčianske Teplice,
č.tel.: 043/490 1942, fax: 043/492 2827
Ubytovanie je v 2-, 3- a 4-posteľových
izbách. Väčšina izieb má vlastné sociálne
zariadenie.
Prihlášky: Domov SZSU,
Partizánska 11, 914 51 Trenč. Teplice,
tel. 032/6552301, fax 032/6552270
e-mail: [email protected]
Upozornenie: Zariadenie je možné
využívať celoročne na kolektívne alebo
individuálne pobyty, porady, školenia
a pod.
strana 5
Kremnica
Zahraničné zájazdy ♣
Zahraničné zájazdy
organizované Radami ZO OZ PŠaV na Slovensku
Zahraničné zájazdy organizujú Rady ZO OZ PŠaV
samostatne a sú aj plne zodpovedné za ich organizáciu.
Na zahraničné zájazdy sa dotácia neposkytuje.
♣
A. Rada ZO OZ PŠaV základného školstva Žilina
Prihlášky posielať na adresu vedúcich do 16. 4. 2010
1. České hrady a zámky
(Hluboká – Český Krumlov – Moravský
Krumlov – Lednice – Valtice)
3-denný poznávací zájazd
Termín: 11. 8. – 13. 8. 2010
Program: 1. deň – odjazd zo Slovenska
cez Brno do Telča, prehliadka pamiatkovej
rezervácie zaradenej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Odjazd do
Českých Budějovíc, prehliadka mesta,
ubytovanie s večerou. 2. deň – raňajky,
návšteva zámku Hluboká a zámku
v Českom Krumlove. Odjazd cez
Jindřichov Hradec, Třeboň, Moravské
Budějovice na ubytovanie s večerou.
3. deň – raňajky, prehliadka zámku
v Moravských Budějoviciach (unikátne
obrazy Alfonza Muchu). V popoludňajších
hodinách možnosť buď návštevy Lednicko-valtického areálu, prehliadka zámku,
záhrad a tropického skleníka, alebo
návšteva Arcibiskupského zámku
v Kroměříži (obrazová galéria s obrazmi
od Tiziana, Van Dycka). Odjazd na
Slovensko s príchodom vo večerných
hodinách.
viciach, zámok Lednice alebo Kroměříž).
Cena: od 132 € – luxusná autokarová
doprava, 2 x ubytovanie s polpenziou
(RaV) a sprievodca.
Program: 1. deň – odchod zo Slovenska
v podvečerných hodinách cez Rakúsko,
Nemecko do Francúzska.
V cene nie je zahrnuté: komplexné
poistenie a poistenie proti insolventnosti –
1,53 €/osoba a deň.
2. deň – príchod do Remeša, prehliadka
mesta a katedrály so sprievodcom
a ubytovanie. 3. deň – po raňajkách
odjazd do Paríža, prehliadka mesta
(Eiffelova veža, Víťazný oblúk, Sacré
Coeur a i.), večerná prehliadka mesta
Odporučené vstupy: (orientačné ceny) –
350 Kč (zámok Hluboká, zámok v Českom
Krumlove, zámok v Moravských Budějo-
Prihlášky: Mgr. Jarmila Mištunová,
ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 Žilina-Závodie
č. tel.: 0908 869 594, 0904 140 091,
041/275 64 00, e-mail:
[email protected]
2. Remeš – Paríž
6-denný poznávací zájazd
Termín: 19. 7. – 24. 7. 2010
zámok Valtice
zámok Hlboká
zámok Lednice
Víťazný oblúk
v Paríži
strana 6
Zahraničné zájazdy ♣
a osobné voľno vo štvrti pod Montmartrom. Odjazd a ubytovanie. 4. deň – po
raňajkách odchod do Versailles, prehliadka zámku a záhrad. Napoludnie odjazd do
centra Paríža, prehliadka pamätihodností
so sprievodcom a návšteva múzeí. Na
záver dňa podľa záujmu plavba vyhliadkovou loďou po Seine. Večer okružná
jazda mestom a návrat na ubytovanie. 5.
deň – po raňajkách celodenná pešia
prehliadka so sprievodcom (Latinská
štvrť, Pantheon, Sorbonne, ostrov Cité
a Notre Dame, Centre de G. Pompidou
atď.). Odjazd z Paríža vo večerných
hodinách cez Nemecko, Rakúsko späť na
Slovensko. 6. deň: príchod do miesta
bydliska v podvečerných hodinách.
Cena: 229 € – luxusná klimatizovaná
autobusová doprava, 3 x ubytovanie
s raňajkami, sprievodca a poistenie
proti insolventnosti. V cene nie je
zahrnuté komplexné zahraničné poistenie – 1,03 €/osoba a deň. Odporučené
vstupy: Eiffelova veža 4 – 12 €, plavba
loďou – 8 €, Pantheon – 6 €, Versailles –
12 €, Louvres – 12 €. Možnosť zakúpiť
občerstvenie v autobuse.
Prihlášky: Anastázia Orolínová, ZUŠ
L. Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina
alebo Berlínska 7/75, 010 08 Žilina
č. tel.: 0907 295 790, 041/525 47 60,
e-mail: [email protected]
né poistenie, vstupné do múzeí.
Prihlášky: Dagmar Ondrušková,
Platanová 12/49, 01007 Žilina,
č.tel.: 0908 918 707,
e-mail: [email protected]
4. Bruggy – Londýn
– Stonehenge – Windsor
6-denný poznávací zájazd
Termín: 5. 7. – 10. 7. 2010
Program: 1. deň – odchod z miesta
bydliska v poludňajších hodinách smerom
cez Rakúsko, Nemecko do Belgicka.
2. deň – príchod do Brúgg, prehliadka
mesta so sprievodcom, návšteva múzea
čokolády. Po prehliadke odchod do
Dunkerque na ubytovanie. 3. deň – v skorých ranných hodinách plavba trajektom
do anglického Doveru. Po vylodení odjazd
do Londýna. Po príchode prehliadka
mesta so sprievodcom (Greenwich,
Tower, Westminster, Buckingham atď.).
Večer ubytovanie. 4. deň – po raňajkách
odchod do Stonehenge. V popoludňajších
hodinách prehliadka kráľovského zámku
vo Windsore. Po prehliadke návrat do
centra mesta, kde pokračuje prehliadka
Londýna (Soho, Piccadilly Circus a i.).
Večer návrat na ubytovanie. 5. deň – po
raňajkách odchod do centra mesta,
celodenná prehliadka so sprievodcom
(Trafalgar Square, Parlament, katedrála,
múzeum Madame Tussaud atď.). Vo
večerných hodinách odchod z Londýna do
Folkestone a prejazd Eurotunelom do
Calais, nočná jazda cez Belgicko,
Nemecko, Rakúsko späť na Slovensko.
6. deň – príchod do miesta bydliska je
predpokladaný vo večerných hodinách.
Cena: 269 € – luxusná autokarová
doprava, 3 x ubytovanie s raňajkami,
lodný trajekt – Eurotunel (Calais-Dover,
Folestone-Calais). V cene nie je
zahrnuté komplexné cestovné poistenie
a poistenie proti insolventnosti – 1,03
€/osoba a deň, odporučené vstupy
(orientačné ceny): múzeum čokolády
– 7€, Windsor, múzeum M. Tussaud,
London Eye, Tower – cca 50 GBP.
V autobuse je možnosť zakúpenia
nápojov.
Prihlášky: Mgr. Helena Moravčíková,
Bernolákova 3, 010 01 Žilina
č. tel.: 0903 554 003, 041/707 62 42,
e-mail: [email protected]
3. Nemecko
(Drážďany – Berlín – Praha)
5-denný poznávací zájazd
Termín: 12. 7. – 16. 7.2010
Program: 1. deň – odchod z miesta
bydliska v skorých ranných hodinách,
smer Brno, Praha, Teplice do Drážďan. Po
príchode krátka prehliadka mesta
a ubytovanie. 2. deň – po raňajkách
dopoludňajšia prehliadka mesta, návšteva múzeí. V popoludňajších hodinách
odjazd do Postupimu a prehliadka so
sprievodcom. Večer ubytovanie. 3. deň –
po raňajkách celodenná prehliadka mesta
Berlín so sprievodcom, návšteva múzeí.
Večer návrat na ubytovanie. 4. deň – po
raňajkách odjazd do Prahy. Po príchode
prehliadka pamätihodností mesta, osobné
voľno. Večer ubytovanie.
Trafalgarské námestie v Londýne
5. deň – po raňajkách odjazd do centra
mesta, osobné voľno. V popoludňajších
hodinách odjazd späť na Slovensko.
Príchod do miesta bydliska vo večerných
hodinách.
Cena: 219 € – luxusná autokarová
doprava, 4 x ubytovanie s raňajkami,
sprievodca a poistenie proti insolventnosti. V cene nie je zahrnuté zahranič-
Buckinghamsky palác v Londýne
strana 15
Zahraničné zájazdy ♣
B. Rada ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení
vo východoslovenskom regióne Košice
Prihlášky posielať na adresu vedúcich do 16. 4. 2010
1. Južné Čechy
Lugano
Termín: 6. 7. – 10. 7. 2010
Program: Č. Budějovice, Č. Krumlov,
Telč, Hluboká, Tábor, Písek, Jindř.
Hradec, Lednice, Holašovice, Blatná.
Cena: 120 € + mýtne – za ubytovanie
v DM SOŠ vo Veselí nad Lužnicou,
dvojposteľové izby (2 izby = bunka so
spoločným hygienickým zariadením),
polpenziu, dopravu vlastným autobusom
podľa programu, poistenie liečebných
nákladov v zahraničí.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ
a zariadení vo východoslovenskom
regióne Košice.
Prihlášky: Ľuboš Kvašňák,
Lomnická 2, 081 05 Prešov, č. tel.
(privát): 051/775 47 67 večer (po 18.h),
č. mob.: 0903 620 414,
e-mail: [email protected]
Lugano
5. Švajčiarsko
5-denný poznávací zájazd
Termín: 18. 8. – 22. 8. 2010
Program: 1. deň – odchod zo Žiliny
o 18.00 h, smer Prievidza, Partizánske,
Nitra, Bratislava, pokračovanie v ceste do
Innsbrucku . 2. deň – príchod do
Innsbrucku – prehliadka, krátka zastávka
v najkrajšej alpskej dedine Alpbach,
pokračovanie v ceste do Lichtenštejnska,
príchod do Vaduzu – prehliadka, pokračovanie v ceste do Švajčiarska, ubytovanie
v meste Chur. 3. deň –celodenný výlet do
Lugana cez Via Mala, prehliadka Lugana,
individuálne voľno (možnosť kúpania),
cestou späť zastávka v známom turistickom stredisku Flims. Ubytovanie v Chure.
4. deň – odchod z Churu cca o 10.00 h,
zastávka v známom turistickom stredisku
Svätý Móric, voľno, odchod do Rakúska.
Český Krumlov
5. deň – príchod do Žiliny v dopoludňajších hodinách.
Cena: 145 € – autobusová doprava, 2 x
ubytovanie v spoločnej ubytovni,
použitie kuchynky, sprievodca.
V cene nie je zahrnuté komplexné
poistenie v sume 7 €/osoba.
Prihlášky: Mgr. Henrieta Oravcová,
Gaštanová 15, 010 07 Žilina
č. tel.: 0904 840 318,
e-mail: [email protected]
Telč
strana 8
57. ročník
EXOD 2010
EXOD je špecifická forma vzdelávania pedagogických a ostatných
školských pracovníkov zameraná na
ich ďalší odborný rast a rozvíjanie
záujmových činností. Umožňuje
získavanie vedomostí z oblasti
kultúry, histórie, umenia, geografie,
rôznych prírodovedných a technických odborov a pod.
EXOD organizujú orgány Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku v spolupráci
s Ministerstvom školstva SR.
Podujatia EXOD (EVA) sa uskutočňujú na území SR alebo aj v zahraničí.
Zúčastňovať sa na nich môžu
pedagogickí a ostatní školskí pracovníci bez ohľadu na vykonávanú
profesiu a ich rodinní príslušníci, ale
len so zreteľom na programové
zameranie podujatia.
Prihlášky – na podujatia EXOD sa
záujemci môžu prihlasovať ihneď po
zverejnení. Prvá uzávierka prihlášok
je 30. 3. Po tomto termíne budú
záujemcovia zaraďovaní len v prípade voľného miesta. Prihláška musí
byť kompletne a presne vyplnená
každým prihláseným účastníkom.
Prihlášku pedagogického pracovníka
potvrdí zamestnávateľ /škola, školské
zariadenie/.
Prihlášku posielajte na adresu uvedenú v ponuke jednotlivých podujatí EXOD. Nezabudnite pripojiť aj
obálku so známkou a s vašou
adresou, v ktorej dostanete oznámenie o zaradení a podrobné
informácie. Vo vlastnom záujme
dodržte termín zaslania prihlášky
a najmä termín zaplatenia a poslania
oznámenia o zaplatení. V prípade
nedodržania termínov môže byť vaše
miesto obsadené inou osobou. Vaša
prihláška je záväzná, a preto, ak by
ste sa z vážnych príčin nemohli na
EVA zúčastniť, okamžite to oznámte.
Vyhnete sa tak nedorozumeniam
a prípadnému plateniu stornopoplatkov.
strana 9
Úhrada EVA – pri platení účastníckych poplatkov sa treba riadiť
pokynmi vedúceho EVA. Poplatky
môže uhradiť jednotlivec alebo ZO OZ
PŠaV. ZO len v prípade, ak prispieva
svojmu členovi na úhradu účastníckych poplatkov.
OZ PŠaV aj tento rok požiadal MŠ SR
o poskytnutie príspevku na EVZ v SR.
Upozorňujeme, že MŠ SR poskytuje príspevok výlučne len pre
pedagogických pracovníkov.
V prípade poskytnutia dotácie
bude účastnícky poplatok pedagogických pracovníkov znížený cca
o 25 až 30 %. OZ PŠaV pošle
príspevok na účet EVZ v SR na
základe zoznamov účastníkov EVZ.
Zahraničné zájazdy organizujú
Rady ZO OZ PŠaV samostatne a sú
aj plne zodpovedné za ich
organizáciu. Na zahraničné zájazdy
sa dotácia neposkytuje.
Prihlášku na akciu EXOD
nájdete na www.ozpsav.sk
Exkurzno-vzdelávacie
základne
1. Banská Štiavnica
Termín: 17. 7. – 24. 7. 2010
Program: Chránená krajinná oblasť
Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Svätý
Anton, Banská Štiavnica – mesto
UNESCO, Dudince, Kremnica, Pukanec,
Santovka, Vyhne, 20 jazier. Denná
nenáročná pešia turistika, kúpanie
v jazerách a termálnych kúpaliskách,
kultúrne, historické a technické pamiatky.
Program je vhodný aj pre fyzicky menej
zdatných a deti od 5 rokov. Oboznámime
so základmi fytoterapie, spoznáme
a nazbierame mnoho liečivých bylín.
Cena: 105 €, deti od 5 do 10 rokov 90 €
a deti od 11 do 16 rokov 95 € za ubytovanie v internáte – bunky s dvojposteľovými izbami, WC, teplou a studenou
vodou, spoločné sprchy a polpenziu,
Banská Štiavnica
cestovné po trase programu, vstupy do
múzeí v Banskej Štiavnici a organizačné
výdavky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
stredného školstva Banská Bystrica.
Prihlášky: RNDr. Emil Mázik,
Šmidkeho 8, 969 01 Banská Štiavnica,
mobil: 0903 386 941
2. Malá Fatra – Terchová
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2010
Program: Komplexné poznávanie
Krivánskej Malej Fatry, prostredníctvom
horskej turistiky. Výstup na Rozsutce,
celý hlavný hrebeň Krivánskej Malej
Fatry, Jánošikove diery, Vrátna, Kysucké
Beskydy, rázovitá obec Terchová.
Program je určený pre milovníkov
poznania a pohybu v jednej z najkrajších
lokalít Slovenska. Základný variant je
kondične nenáročný, vhodný aj pre
fyzicky menej zdatných a deti od 5 rokov.
Rozšírený variant uspokojí aj náročných,
fyzicky zdatných turistov. Poznáme
základy fytoterapie s možnosťou zberu
liečivých bylín, húb a ďalších lesných
plodov.
Cena: 108 €, deti od 5 do 16 rokov 95 €
za ubytovanie v dvoj- až
štvorposteľových izbách v zrekonštruovanej Škole v prírode Terchová, so
strana 10
spoločným sociálnym zariadením, polpenziu, daň z ubytovania, cestovné
vlastným autobusom po trase programu
a organizačné výdavky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ
Banská Bystrica.
Prihlášky: RNDr. Emil Mázik,
Šmidkeho 8, 969 01 Banská Štiavnica,
mobil: 0903 386 941
3. Vysoké Tatry
– Tatranská Lesná
Termín: 31. 7. – 7. 8. 2010
Program: Základňa je určená pre
všetkých milovníkov Vysokých Tatier
a záujemcov o ich poznanie bez ohľadu na
vek a fyzickú kondíciu, pretože program
sa realizuje v rôznych variantoch
náročnosti. Začiatočníci poznajú celé
Vysoké Tatry. Skalní si prehĺbia svoje
znalosti a preveria fyzickú zdatnosť.
Prejdeme sedem najkrajších dolín a navštívime všetky vysokohorské chaty.
Poznáme mnoho kvetov Tatier a liečivých
bylín. Držitelia preukazov klubov horských
športov a JAMES môžu absolvovať
exkluzívne výstupy na najatraktívnejšie
končiare Vysokých Tatier.
Cena: 144 €, deti od 5 do 10 rokov 124 €,
za ubytovanie v dvojposteľových izbách
s možnosťou prístelky, s teplou a studenou vodou, so spoločným sociálnym
EXOD 2010
zariadením v penzióne Karpatia v Tatranskej Lesnej, polpenziu, daň z ubytovania
a organizačné výdavky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
stredného školstva Banská Bystrica.
Prihlášky: RNDr. Emil Mázik,
Šmidkeho 8, 969 01 Banská Štiavnica,
mobil: 0903 386 941
4. Roháče – Huty
Termín: 7. 8. – 14. 8. 2010
Program: Základňa je určená pre všetkých milovníkov krásneho prírodného
prostredia bez ohľadu na vek a fyzickú
kondíciu, pretože program počíta
s rôznymi variantmi náročnosti. Západné
Tatry zaberajú takmer polovicu tatranského celku. My poznáme ich najkrajšiu
časť. Výstupy a hrebeňovky, s ktorými sa
v programe počíta, patria medzi absolútne
najkrajšie na Slovensku – Sivý vrch,
Škriniarky, Baníkov, Tri kopy, Ostrý Roháč,
Volovec, Rákoň, Lúčna. Prejdeme štyri z
najkrajších dolín Slovenska – Kvačiansku,
Prosiecku, Roháčsku a Juráňovu.
Pobudneme v krásnom prostredí Oravíc,
s možnosťou kúpania v termálnych
bazénoch. Poznáme a budeme si môcť
nasušiť mnoho liečivých bylín, húb,
čučoriedok a brusníc.
Cena: 114 €, deti od 5 do 12 rokov 98 €,
za ubytovanie v dvoj- až štvorposteľových izbách so spoločným sociálnym
zariadením, v zrekonštruovanej Škole
v prírode na Hutách , ktoré ležia
v malebnom prostredí na rozhraní
Liptova, Oravy, Chočských vrchov
a Západných Tatier, polpenziu, dopravu
vlastným autobusom po trase programu a organizačné výdavky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
stredného školstva Banská Bystrica.
b
Prihlášky: RNDr. Emil Mázik,
Šmidkeho 8, 969 01 Banská Štiavnica,
mobil: 0903 386 941
5. Komárno
Termín: 2. 7. – 9. 7. 2010
Program: Termálne kúpaliská a kúpaliská
juhozápadného Slovenska – Podhájska,
Štúrovo, Veľký Meder, Komárno, Komárom. Kultúrne a historické pamiatky
regiónu – bašty, lapidárium, hvezdáreň
v Hurbanove, vinárske závody, Maďarsko
– bazilika v Ostrihome a iné.
Cena: 103 €, za ubytovanie v DM pri SPŠ
Komárno v 2- až 5-posteľových izbách so
spoločným sociálnym zariadením, polpenziu, dopravu autobusom denne
podľa programu.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
Komárno.
Prihlášky: Jaroslav Ježo,
Baranyaiho 6, 945 01 Komárno,
č. tel.: 035/774 15 06, 0903 023 423
Prihlášky: Jaroslav Ježo,
Baranyaiho 6, 945 01 Komárno,
č. tel.: 035/774 15 06, 0903 023 423
7. Tatranská Lomnica
Termín: 26. 7. – 2. 8. 2010
Program: Vysoké Tatry a okolie (pešie
túry v skupinách podľa náročnosti),
TANAP, Červený Kláštor – plavba plťami,
múzeum, Poľsko – Nowy Targ, zámok
Niedzidza, Popradská kotlina – kaštieľ
Strážky, Kežmarok – hrad, artikulárny
a evanjelický kostol a iné.
Cena: 105 € za ubytovanie v Súkromnej
škole v prírode v Tatranskej Lomnici v 3- až
6-posteľových izbách so spoločným
sociálnym zariadením, polpenziu (raňajky a večere s polievkou), poistenie,
dopravu autobusom podľa programu.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
Komárno.
Prihlášky: Jaroslav Ježo,
Baranyaiho 6, 945 01 Komárno,
č. tel.: 035/774 15 06, 0903/ 023 4 23
6. Zamagurie – Pieniny
Termín: 19. 7. – 26. 7. 2010
Program: Pieniny na slovenskej a poľskej
strane – nenáročné pešie túry. Červený
Kláštor – plavba plťami, múzeum, Stará
Ľubovňa – hrad a skanzen, 2 x zájazd do
Poľska – Nowy Targ, zámok Niedzica,
kúpele Szczawnica (lanovka + tobogan).
Cena: 101 € za ubytovanie na chate
Pieniny v Lesnici v 2- až 5-posteľových
izbách so spoločným sociálnym
zariadením, polpenziu (raňajky a večere
s polievkou), poistenie, dopravu
autobusom denne podľa programu.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
Komárno.
hrad Muráň
8. Brezno
Národné parky NAPANT,
Muránska planina, Slovenský raj
Termín: 17. 7. – 24. 7. 2010
Program : Komplexné poznávanie
Nízkych Tatier. Ďumbier, Chabenec,
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Kráľova
hoľa, Slovenské rudohorie – CHKO
Poľana – Hrb (geografický stred
Slovenska) – vrchárske putovanie,
Čiernohorská železnička, lesnícky skanzen vo Vydrove, Muránska planina –
Stožky, Poludnica, Muránsky hrad –
Coburgovci, historické a kultúrne
zaujímavosti Horehronia, „Železná cesta“,
Zejmarská roklina.
Cena: 107 € za ubytovanie v DM SPŠ
v Brezne – bunkový systém izieb,
Červený Kláštor
strana 11
EXOD 2010
polpenziu, dopravu počas programu
a prednášky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
b
– bunkový systém izieb, plnú penziu
(obedy vo forme balíčkov), dopravu
podľa programu a prednášky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
9. Potulky po Orave
– Tvrdošín
11. Tatry – Západné, Vysoké
Termín: 10. 7. – 17. 7. 2010
Program: Putovanie po Orave – Babia
hora z poľskej strany – Akademická perč,
Pilsko, rašelinisko Rudné, Oravská
priehrada – plavba loďou, Slanický ostrov,
Oravská lesná železnica – Vychylovka,
doliny na poľskej strane Tatier –
Chocholowská, Koszielisko, Stražiská,
dolina Bialego, Zakopané.
Cena: 112 € za ubytovanie v DM SPŠ –
bunkový systém izieb, plnú penziu
(obedy vo forme balíčkov), dopravu
podľa programu a prednášky.
Termín: 1. 8. – 7. 8. 2010
Program: Komplexné poznávanie
kultúrnych a prírodných krás Liptova,
skanzen v Pribyline, úzkokoľajná železnička – múzeum, Račkova dolina, Žiarska
dolina, Baranec, Kôprová dolina, Temnosmrečinské pleso, Kmeťov vodopád,
Hincovo pleso, Štrbské pleso, Chopok,
Poľana, Sinná, Jalovecká a Bobrovecká
dolina, Sivý vrch.
Cena: 134 € za ubytovanie v hoteli
v Račkovej doline, polpenziu, dopravu
a Nízke – Račkova dolina
dolina Piatich poľských plies, Košielec
– Gasienicová dolina, Orlia Perč, Červené
vrchy, pamiatky na Spiši – Levoča, kostol
v Žehre, pamiatky Unesco, Spišská
kapitula, Dreveník, goralská kultúra
– Goralský dom.
Cena: 116 € za ubytovanie v penzióne
v dvoj- a trojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením, polpenziu
a dopravu počas programu.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
13. Pieniny
krížom-krážom
Termín: 1. 7. – 7. 7. 2010
Program: Prielom Dunajca, prielom Lesnického potoka, Haligovské skaly, Osturňa – jazero, Tri koruny, Sokolica –
Sokolí chodník, hrebeňom Malých
Pienin – Vysoké skalky, hrady – Niedžidza, Čorštýn, Stará Ľubovňa,
Litmanová – Zvir, Jarabinský prielom,
Ščawnica.
Cena: 107 € za ubytovanie v penzióne
v Červenom Kláštore, polpenziu, dopravu počas programu, prednášky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
14. Snina – Horný
Zemplín – Poloniny
skanzen v Pribyline
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
10. To najlepšie z Oravy
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2010
Program: Putovanie po Orave – Roháče
– Sivý vrch, Ostrý Roháč, Choč, Oravská
lesná železnica – Vychylovka, Oravská
priehrada – plavba loďou, Slanický ostrov,
Babia hora z poľskej strany – Akademická
perč, Chocholowská dolina.
Cena: 112 € za ubytovanie v DM SPŠ
podľa programu a prednášky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV Brezno.
Prihlášky: Ľuba Šajgalová,
Novomeského 13, 977 01 Brezno,
č. tel.: privat 048/611 76 42
ZŠ – 048/617 92 25,
e-mail: [email protected]
12. Tatry – Ždiar
Termíny: a) 8. 8. – 15. 8. 2010
b) 15. 8. – 22. 8. 2010
Program: Komplexné poznávanie Tatier –
Belianskych, Vysokých, aj na poľskej
strane, formou vysokohorskej turistiky.
Meďodoly, dolina Zeleného plesa –
Jahňací štít, Slavkovský štít, Morské oko,
strana 12
Termín: 17.7. – 24.7.2010
Program: Poznávanie Horného Zemplína
a Polonín turisticko-exkurznou formou –
Sninský kameň, Vihorlat, rašelinisko
Podstávka (rosička okrúhlolistá), Morské
oko, Medová baba, Rjaba skala,
Kremenec – Stužický prales, Sninské
rybníky, drevené kostolíky východného
obradu, observatórium Kolonické sedlo,
Hostovické lúky (kosatec sibírsky),
múzeum A. Warhola v Medzilaborciach,
Starinská priehrada, Krásnobrodský
monastier, Humenné – múzeum a skanzen.
Cena: 111 € za ubytovanie v internáte
ZSŠ v Snine v 2- a 3-posteľových izbách
so spoločným soc. zariadením, polpenziu, dopravu vlastným autobusom podľa
programu.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ
a zariadení vo východoslovenskom
regióne Košice.
Prihlášky: Svetluša Oriňáková,
Vihorlatská 1412, 069 01 Snina,
č. tel.: 0908 069 928
Gymnázium Snina – 057/762 33 53,
e-mail: [email protected],
www.exod-snina.szm.sk
15. Košice – európske
hlavné mesto kultúry 2013
Termín: 7. 7. – 13. 7. 2010
Program: Poznávanie kultúrnych a historických pamiatok druhého najväčšieho
mesta Slovenska. Letecké múzeum
(jediné na Slovensku), archeologické
múzeum v Nižnej Myšli, Košické kultúrne
leto, botanická a zoologická záhrada,
prírodné krásy Košíc a blízskeho okolia.
Nenáročné turistické vychádzky do
Čermeľského údolia, na Bankov, Alpínku,
Hradovú a Hrešnú. Herľany – studenovodný gejzír – jediný v Európe.
Celodenný výlet do Prešova – historické
a kultúrne pamiatky mesta.
Cena: 128 € za ubytovanie v DM,
bunkový systém izieb 2+2 so sociálnym
zariadením, polpenziu, dopravu počas
výletov a čiastočne aj vstupné do
kultúrnych objektov.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ
a zariadení vo východoslovenskom
regióne Košice.
Prihlášky: Ing. Mária Ondrušková,
Exnárova 21, 040 22 Košice,
č. tel.: 055/671 46 44, 0904 337 834
e-mail: [email protected]
16. Vysoké Tatry,
Belianske Tatry a okolie
Termín: 2. 8. – 8. 8. 2010
P r o g r a m : P o z n á v a n i e Vy s o k ý c h
a Belianskych Tatier turisticko-exkurznou
formou – Zelené pleso, Popradské pleso,
Skalnaté pleso, Štrbské Pleso, Morské
oko (Poľsko), Červený Kláštor, Pieniny,
Stará Ľubovňa – hrad a skanzen.
Ubytovanie: RZ OZ PŠaV Crocus
v Kežmarských Žľaboch, bunkový systém
izieb, v jednej bunke je jedna dvojposteľová izba a jedna dvojposteľová izba
s prístelkou a sociálne zariadenie. Izby sa
obsadzujú ako dvoj- a trojposteľové.
Štvor- a päťčlenné rodiny majú k dispozícii
celú bunku, TV, WiFi v spol. priestoroch .
Cena: 149 € za ubytovanie, miest.
poplatok, plnú penziu (obedy vo forme
balíčkov, večere s polievkou), dopravu
Košice
Foto: Miroslav Vadasy
vlastným autobusom podľa programu,
vstupné na hrad + skanzen.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV SŠ
a zariadení vo východoslovenskom
regióne Košice.
Prihlášky: Ľuboš Kvašňák,
Lomnická 2, 081 05 Prešov,
č. tel. (privát): 051/775 47 67
večer po 18.00 h.
č. mob.: 0903 620 414,
e-mail: [email protected]
Ďalšie informácie o zariadení:
www.rekreacnezariadenia.sk/rekreacne_
zariadenie.html
17. Orava – Liptovská
Mara a okolie
Termín: 3. 7. – 10. 7. 2010
Program: Zber, poznávanie a využívanie
liečivých rastlín, ochrana prírody a turistika. Prednášky o alternatívnej medicíne
strana 13
a zdravej výžive. Rehabilitačné a reflexné
masáže, liečebné procedúry, joga.
Turistické vychádzky do okolia Chočských
vrchov a Veľkej Fatry. Návšteva kultúrnych a historických pamiatok – Liptovský
Mikuláš, Demänovská ľadová jaskyňa,
Pribylina, Východná, Lúčky.
Cena: 160 € za ubytovanie v penzióne
– Liptovský Trnovec v 2- až 4-posteľových
izbách, polpenziu, rehabilitačné poplatky,
čiastočne cestovné a prednášky.
Organizátor: Rada ZO OZ PŠaV
Bratislava IV.
Prihlášky: Mária Klikáčová,
Nejedlého 47, 841 02 Bratislava,
č. tel.: 02/643 652 12, 0904 254 008
EXOD 2010
☼
Exkurzno-vzdelávacie základne 2010
organizované Českomoravským odborovým
zväzom pracovníkov školstva
Aj v tomto roku platia pre našich členov OZ PŠaVa ich rodinných príslušníkov ceny ako pre členov
ČMOS PŠ. Pre každú prihlasovanú osobu použite samostatný formulár prihlášky. Vyplnenú
a potvrdenú prihlášku (s pečiatkou a podpisom predsedu ZO OZ PŠaV) pošlite na adresu uvedenú
pri každej základni a priložte 2 ofrankované obálky (do Českej republiky) so svojou adresou.
Dodržte termín na zaslanie potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku. Informácie aj na
www.skolskeodbory.cz, http://exody.cz.
1. PRAHA KULTURNÍ
I TURISTICKÁ
1. 7. – 8. 7. 2010
Ubytování: Ve třílůžkových pokojích
internátu Speciální základní školy pro
sluchově postiženou mládež v Praze 5,
v blízkosti stanice metra Radlická
(manželské páry lze ubytovat i samostatně do vyčerpání kapacity).
Program: Tradiční základna EXOD, kde
s námi navštívíte kulturní a historické
památky Prahy. Nenáročnými procházkami každý den v jiném století až do
současnosti. Po stopách českých králů,
petřínská lanovka, Staré a Nové Město,
Židovské město, jízda historickou tramvají, technické památky Prahy a pražské
usedlosti (Bertramka – muzeum W. A.
Mozarta) i méně známé kouty Prahy,
nejbližší okolí Prahy. Projížďka lodí
(Pražské Benátky). Návštěva muzeí,
aktuálních výstav a celodenní autobusový
výlet. Plánujeme i jedno divadelní
představení v tzv. „kamenném divadle“
(dle prázdninových podmínek).
Cena: 4 450 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 900 Kč pro ostatní, za ubytování,
snídaně, večeře, jeden slavnostní
oběd, autobusový zájezd s jedním
vstupem, jízdné historickou tramvají,
další jeden placený vstup (projížďka
lodí), ostatní vstupy nejsou zahrnuty
v ceně a pojištění. V ceně je zahrnuta
záloha na vstupné na divadelní
představení ve výši 350 Kč.
Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se
sídlem v Praze 3.
P ř i h l á š k y : M g r. P e t r H o n z á k ,
Mikšovského 6/976, 158 00 Praha
5 – Košíře
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr
Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1, 150 00
Praha 5 – Košíře. Další informace na
e-mail: [email protected] .
2. VELIKONOCE, DIVADLA
A PRAHA 2010
31. 3. – 4. 4 .2010
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích
(2+2 tvoří buňku se soc. zázemím, lednicí)
internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově
postiženou mládež v Praze 5 – Jinonicích,
v blízkosti stanice metra Nové Butovice.
Program: Nová koncepce této základny
je mimo klasického zaměření na velikonoční tradice nově orientována na
divadelní dění, sice téměř na konci
divadelní sezóny, ale tímto vlastně
budeme moci účastníkům nabídnout to
nejlepší z divadelního dění v Praze.
Předpokládáme návštěvu na scéně
Národního či Stavovského divadla a další
až tři divadelní představení. Vycházky
Praha
strana 16
Praha
velikonoční Prahou a pobyt tématicky
zaměřený na velikonoční tradice.
Návštěvy velikonočních výstav, muzeí
i velikonočního koncertu v kostele
(individuálně).
Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 650 Kč pro ostatní, za ubytování,
snídaně, večeře, jeden slavnostní
oběd, jízdu historickou tramvají, jeden
placený vstup do muzea a pojištění.
V ceně je započítána záloha ve výši
1 100 Kč na vstupenky do divadel, která
bude zúčtována během pobytu.
Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se
sídlem v Praze 3.
P ř i h l á š k y : M g r. P e t r H o n z á k ,
Mikšovského 6/976, 158 00 Praha 5 –
Košíře.
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu: Mgr. Petr
Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5 – Košíře. Další informace
na e-mail: [email protected]
EXOD 2010
☼
3. KULTURA
V PODZIMNÍ PRAZE
4. PRAHA – KULTURNÍ
A CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
7. 7. – 13. 7. 2010
Ubytování: Dvou až čtyřlůžkové pokoje
s vlastním sprchou, WC společne na
patře. K dispozici je lednička, varná konev.
Domov mládeže v centru města.
Program: Návštěva historických památek, kláštery – Břevnov a Strahov,
prohlídka památek Židovského města,
Loreta, a vyhlídková jízda lodí.
Cena: 3 780 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 200 Kč pro ostatní, za ubytování, 6 x
oběd a 6 x večeře, průvodce, částečně
vstupy a pojištění.
Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se
sídlem v Praze 3.
Přihlášky: Dagmar Zderadičková,
Počernická 86, 108 00 Praha 10,
mobil: 721283527
( Vzhledem k omezené ubytovací
kapacitě přihlášky do 30. 3. 2010).
hrad Křivoklát
5. PODBLANICKO
A POSÁZAVÍ
26. 7. – 31. 7. 2010
Ubytování: Internát ISŠT Černoleská
1997 v Benešově – dvou a třílůžkové
pokoje dle potřeb rodin, buňky se
společným sociálním zařízením.
Program: Blaník, Vlašim, Benešov,
Konopiště, Český Šternberk, Poříčí nad
Sázavou, hvězdárna Ondřejov, Ladovy
Hrusice, Vrchotovy Janovice (Sidonie
Nádherná), Vojenské historické muzeum
Lešany, Týnec nad Sázavou (rotunda),
týnecká kamenina.
Cena: 3 650 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 950 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, některé vstupy, dopravu
autobusem během základny a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Benešově.
Přihlášky: OROS PŠ Nová pražská 2143,
256 01 Benešov, tel. 317 723 812 - středa.
6. ZÁMKY A HRADY
V OKOLÍ HOŘOVIC
5. 7. – 11. 7. 2010
Ubytování: Hotel Zelený strom v Hořovicích, dvoulůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením, na pokoji televizor.
Stravování (polpenze) zajištěno v hotelu.
Program: Podbrdská základna za
poznáním hradů a zámků doplněna
návštevou zajímavostí kraje. Pět atobusových zájezdů do okolí např. dvojhradí
Točník a Žebrák, Křivoklát, Zbiroh,
Hluboš, ale i hrad Valdek ve vojenském
újezdu Brdy. Nově otevřené Podbrdské
muzeum ve Strašicích, funkční hamr
strana 15
v Dobřívi, městys Komárov s muzeem
umělecké litiny. Nebude chybět ani zámek
Kozel a zámek Slabce. Program bude
doplněn poznáváním Hořovic a besedou
na místním gymnáziu o Václavu Hraběti
a Ivanu Slavíkovi. Možnost individuálních
sportovních aktivit – koupání v novém
bazénu, tenis, golf a další.
Cena: 4 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 900 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi (snídaně formou švédského
stolu a večeře – polévka, hlavní jídlo
a zákusek), jízdné na zájezdech,
organizační výdaje a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Jedovnice.
Přihlášky: František Štych, Chaloupky
113, 267 62 Komárov u Hořovic,
tel. 311573596, mobil: 776346878,
e-mail: Stych [email protected]
7. RAKOVNÍK
– základna pro rodiče s dětmi
12. 7. – 18. 7. 2010
Ubytování: Ve dvou a čtyřlůžkových
pokojích Domova mládeže při SzeŠ
v Rakovníku. Dva pokoje tvoří buňku s WC
a umyvadlem. Nelze ubytovat samostatně
jednotlivce.
Program: Rakovník – památky města,
arboretum SzeŠ. Skryje – muzeum J.
Barranda, naleziště trilobitů. Kraj Oty
Pavla – muzeum, přívoz v Branově,
restaurace U Rozvědčíka. Hrad Křivoklát,
Lány – hrob T. G. M., letní sídlo prezidenta.
Lužná – muzeum železnice. Hrad
Krakovec. Krytý bazén 100 m od domova
mládeže.
Cena: 3 250 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 650 Kč pro ostatní, za ubytování,
www.skolskeodbory.cz
26. 10. – 31. 10. 2010
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích
(2 + 2 tvoří buňku se sociálním zázemím,
lednicí) internátu Gy, OA, OŠ pro zrakově
postiženou mládež v Praze 5 – Jinonicích,
v blízkosti stanice metra Nové Butovice.
Program: Pět podzimních dnů „ divadelní
základny“, kde součástí pobytu jsou
i polodenní vycházky podzimní Prahou
spojené s návštěvou až pěti divadelních
představení (jedno na scéně historické
budovy ND, jedno muzikálového typu,
jedna klasická inscenace a jedno
komediálního zaměření), návštěvou
galerií a muzeí.
Cena: 4 050 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 500 Kč pro ostatní, za ubytování,
snídaně, večeře, jeden slavnostní
oběd, jízdu historickou tramvají, jeden
placený vstup do muzea a pojištění.
V ceně je započítána záloha ve výši
1500 Kč na vstupenky do divadel, která
bude zúčtována během pobytu.
Organizátor: KR ČMOS PŠ Praha se
sídlem v Praze 3.
Přihlášky: Mgr. Petr Honzák,
Mikšovského 6/976,
158 00 Praha 5 – Košíře.
Pro doporučenou poštu použijte pouze
tuto korespondenční adresu:
Mgr.Petr Honzák, ZUŠ Na Popelce 18/1,
150 00 Praha 5 – Košíře.
Další informace na
e-mail: [email protected]
AZ
EXOD 2010
polopenzi, dopravu 4 x zájezd, částečné vstupné a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny
655, 569 43 Jevíčko, tel. 461 311 148,
e-mail: [email protected]
8. TÁBOR
9. 7. – 17. 7. 2010
Ubytování: Domov mládeže při VOŠ
a SzeŠ v Táboře, dvou a třílůžkové
pokoje, sprchy na patře, kuchyňky, společenská místnost s televizí k dispozici,
možnost koupání - Jordán, sportovní
aktivity – tělocvična DM (foto na webu:
http://exod .cz).
Program: Husitství na Táborsku. Kulturní
památky a příroda kraje a okolí: Tábor,
Sezimovo Ústí, Třeboň, Český Krumlov
a další. Hrady: Kozí Hrádek, Choustník,
Borotín. Zámky: Červená Lhota, Třeboň,
Hluboká nad Vltavou, Bechyně, Český
Krumlov (divadlo). Kláštery: Klokoty,
Bechyně, Třeboň. Turistika: Česká Sibiř –
Javorová Skála, Borkovická blata.
Exkurze: Botanická zahrada, divadlo
Tábor (aktuální informace na webu:
http://tabor.exod .cz).
Cena: 4 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 800 Kč pro ostatní, za ubytování,
stravné (zájezdy polopenze, plná penze
v Táboře), doprava (5 x celodenní
zájezd busem), vstupné (divadlo Český
Krumlov-otáčivé hlediště, zámek
Červená Lhota) a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Táboře.
Přihlášky: Jana Vitoňová, Helsinská
2738, 390 05 Tábor,
tel. 381 262 336, mobil: 777 859 046,
e-mail: [email protected],
(web formulář: http://tabor.exod.cz)
9. K BUDĚJICŮM CESTA
– České Budějovice a okolí
☼
některé vstupy a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
J. V. Jirsíka České Budějovice.
Přihlášky: Mgr. Romana Klímová,
Fr. Ondříčka 16,
370 11 České Budějovice,
mobil: 606 642 909,
e-mail: [email protected]
10. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– JIŽNÍ ČECHY
2. 8. – 10. 8. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
hotelového typu (sprcha, WC, balkon)
v DM U Hvízdala 4, České Budějovice.
Program: Poznávání přírody Budějovicka, Českokrumlovska, Doudlebska
a Novohradska. Historie a současnost
jižních Čech. Celodenní výjezdy do
Rakouska (Solná komora, Gmunden,
Hallstadt, Gosau a Linz) a do Německa
(Passau). České Budějovice – pamětihodnosti a exkurze (Budvar), JETE
Temelín, Český Krumlov (exkurze LIRA,
zámek, město, otáčivé hledište: představení Robin Hood), zámek Hluboká nad
Vltavou, náves Holašovice, Buškův hamr,
Trhové Sviny, pevnost Žumberk, zámek
Rožmberk, klášter a poštovní muzeum
Vyšší Brod, Čertova stěna, Trocnov,
hvězdárna Kleť, Terčino údolí, Lipno.
Cena: 5 220 Kč pro člena ČMOS PŠ
a děti, 5 580 Kč pro ostatní, za
ubytování, polopenzi, jízdné autobusem podle programu, vstupenky do
divadla, vstupné dle programu, suvenýr (jihočeská keramika) a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ SPŠ
Kavalcova 1, Bruntál.
Přihlášky: Mgr. Josef Dolek, Mikulášská
30, 794 01 Krnov, tel. 728 999 517,
e-mail: [email protected]
11. ČESKÝ KRUMLOV
A ŠUMAVA
– nová základna
24. 7. – 31. 7. 2010
Ubytování:
Třílůžkové pokoje v Domově mládeže
v Českém Krumlově. Vždy tři pokoje mají
společnou kuchyňku s lednicí, WC
a sprchy.
Program: Poznávání kulturních a přírodních zajímavostí Českokrumlovska město Český Krumlov a zámek, zříceniny
Vítkův kámen, Dívčí kámen. Pěší turistika
Novohradskými horami k pramenům
Lužnice (Rakousko), 2 x Šumava – jižní
část, Lipensko a Kleť (hvězdárna). Pro
zájemce o divadlo s otáčivým hledištěm
zajistíme vstupenku (1 200 Kč opera).
Nutno ale objednat již začátkem února.
Cena: 3 700 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 150 Kč pro ostatní za ubytování,
večeře v restauraci, průvodce po
trasách a městem, 3 x autobus po trase,
organizační náklady a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Frymburk.
Přihlášky: Marie Chmelařová,
382 79 Frymburk 15, tel. 732 278 058,
e-mail: [email protected]
12. PÍSEK
12. 7. – 20. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje DM
v Písku (dva pokoje tvoří buňku s vlastním
WC a sprchou). K dispozici kuchyňka,
klubovna, televize.
Program: Písek – město a okolí, Zvíkov,
Orlík, Vodňany, Lomec, Bavorov, Husinec,
Prachatice, Kratochvíle, Příbram - Svatá
Hora, Sušice, Rábí, Šumava - Povydří,
Kašperské Hory, Churáňov atd. Zájezdy
autobusem s možností kratších vycházek
Český Krumlov
– základna pro rodiče s dětmi od 6 let
24. 7. – 31. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
v DM U Hvízdala 4, České Budějovice,
vždy dva pokoje tvoří buňku se společnou
koupelnou a WC.
Program: České Budějovice a okolí,
zámek a ZOO Hluboká nad Vltavou,
Třeboň – zámek, Schwarzenberská
hrobka a pivovar, zámek Český Krumlov
– zámecká zahrada, Holašovice (památka
UNESCO), Netolice, zámek Kratochvíle,
méně náročný výstup na Kleť – hvězdárna
a další. Pro děti částečně samostatný
program.
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 700 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, jízdné podle programu,
strana 18
nenáročným terénem v některých dnech.
Kdo nejde pěšky, dojede vše autobusem.
Cena: 3 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 200 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi a 2 obědy, jízdné (5 celodenních autobusových zájezdů) a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ SPŠ a VOŠ
K. Čapka 402, Písek.
Přihlášky: Mgr. Marie Sychrovská,
17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017
13. PÍSECKO
– základna pro pěší turisty
2. 7. – 9. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje DM
v Písku (2 pokoje tvoří buňku s vlastním
WC a sprchou). K dispozici kuchyňka,
klubovna, televize. Program: Poznávání
přírodních a historických krás a zajímavostí Písecka formou pěších výletů
v mírně zvlněné krajině. Trasy kolem 10
km denně, delší či kratší varianty po
dohodě s účastníky.
Cena: 2 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 100 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi a pojištění. Organizátor: ZO
ČMOS PŠ SPŠ a VOŠ Čapkova 402,
Písek.
Přihlášky: Mgr. Marie Sychrovská,
17. listopadu 2595, 397 01 Písek,
tel. 382 215 084, mobil: 736 744 017
14. ŠUMAVA
– BAVORSKÝ LES
– základna pro turisty
26. 7. – 5. 8. 2010
Ubytování: Domov mládeže VOŠS
a SPgŠ Prachatice, v buňkách tvořených
dvěma pokoji (2 a 3 lůžka) se sociálním
zařízením. K dispozici jídelna, klubovny,
televize, video, hřiště a možnost zapůjčení
sportovního náčiní. Program: Šumava
česká i německá – pěšky, vlakem a autobusem – Velký Javor, Luzný, Modrava,
Medvědí stezka, Vydra a další.
Cena: 4 150 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 700 Kč pro ostatní, za ubytování,
celodenní stravování, autobus na
trasách a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Prachaticích.
Přihlášky: Stanislava Satorová,
DM VOŠS a SPgŠ Zahradní 101,
383 01 Prachatice,
mobil: 724944451 (jen nutné),
e-mail: [email protected]
15. DOMAŽLICE
– CHODSKO
12. 7. – 20. 7. 2010
Ubytování: Ve dvou- a třílůžkových
pokojích DM VOŠ, OA a SZŠ
v Domažlicích, společná sociální zařízení,
sprchy, kuchyňka. Program: Pěší turistika
doplněná vlastní autobusovou dopravou.
Trasy do 20 km (možno krátit) po
Chodsku, Českém lese, Kdyňsku, SRN.
Chodský folklór, kulturní památky, lidová
výroba. Program vhodný i pro rodiny
s dětmi od 10 let.
Cena: 3 600 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 950 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, autobusovou dopravu
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice.
Přihlášky: Mgr. Marie Johánková,
Bořice 13, 344 01 Domažlice,
e-mail: [email protected]
16. CHEB A OKOLÍ
28. 7. – 4. 8. 2010
Ubytování: Domov mládeže při ISŠ
v Chebu, dvou- a třílůžkové pokoje
v buňce se sociálním zařízením, kuchyňka
na patře. Program: Historické památky –
Cheb, Loket, Kynžvart, zámek Bečov
(relikviář sv. Maura) a klášter Teplá, lázně
– Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary,
přírodní rezervace - Kladská, SOOS,
motýlí farma. Výjezdy do SRN –
Waldsassen, Bamberg, Bayreuth.
Cena: 3 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 250 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny
a pojištění. Za příplatek 200 – 400 Kč/os.
(dle místa nástupu) je možno využít
společnou dopravu autobusem do místa
základny po trase Olomouc – Brno –
Praha - Cheb a zpět.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VoŠ
a SPŠE Božetěchova, Olomouc.
Přihlášky: Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc,
tel. 585 208 121, mobil: 736 774 626,
e-mail: [email protected]
17. SEVERNÍ PLZEŇSKO
18. 7. – 24. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
v buňkách s vlastním soc. zařízením.
Program: Krátká vycházka - Hromnické
jezírko, zájezdy – Plasy, Mariánská
Týnice, Manětín a mnoho dalšího
z pamětihodností severního Plzeňska
včetně Plzeňského pivovaru a výlet do
Mariánských lázní.
Cena: 3 150 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 550 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, dopravu během pobytu,
částečně vstupné (pivovar a pivo-
strana 17
AZ
☼
varské muzeum v Kožlanech) a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Plznisever.
Přihlášky: Mgr. Alena Šůmová,
Družstevní 606, 330 12 Horní Bříza,
tel. 605 540 394,
e-mail: [email protected]
18. PODZIMNÍ PLZEŇ –
kandidát na evropské
město kultury
26. 10. – 31. 10. 2010
Ubytování: Domov mládeže v Plzni
Slovanech, Částkova ul.. Dvoulůžkové
pokoje, sociální zařízení na každém patře.
Snídaně a večeře ve stravovacím objektu
„U Strejců“, 4 minuty od domova mládeže.
Program: Za poznáním kultury v západočeské metropoli. Radnice, katedrála sv.
Bartoloměje, Velká synagoga. Měšťanská
beseda. Západočeské muzeum, Dům
loutek a Národopisné muzeum. Cesta
piva v Plzni – pivovarské muzeum,
exkurze v pivovaru Prazdroj. Divadlo J. K.
Tyla, divadlo ALFA a další. V rámci pobytu
jsou plánována tři divadelní představení,
besedy a další zajímavosti ve městě.
Cena: 2 450 Kč pro člena ČMOS PŠ,
2 880 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, závěrečnou večeři, organizační výdaje a pojištění. K ceně je
třeba připočítat zálohu ve výši 1 000 Kč
(bude zúčtována účastníkům při předání vstupenek).
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Jedovnice.
Přihlášky: Mgr. Jana Klobouková,
ulice Z Kamení 21, 307 00 Plzeň- Slovany,
tel. 377 446 704,
e-mail: [email protected]
19. ČESKOLIPSKO
– MÁCHŮV KRAJ
10. 7. – 17. 7. 2010
Ubytování: Domov mládeže v České
Lípě, dvou a třílůžkové pokoje, společné
sociální zařízení. Program: Přiměřená
pěší turistika, zájezdy do okolí České Lípy,
bývalý vojenský prostor Ralsko, Kokořínsko, Máchovo jezero a Doksy,
historické a přírodní zajímavosti kraje.
Cena: 3 100 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 400 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, zájezdy, přednášky, většina
vstupů a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Mírové
náměstí 616, Kamenický Šenov.
Přihlášky: Anna Machová, Kozákova
243, 470 01 Česká Lípa,
mobil 606 393 776,
e-mail: [email protected]
www.skolskeodbory.cz
EXOD 2010
EXOD 2010
20. NOVOBORSKO
PŘÍRODNÍ KRÁSY LUŽICKÝCH HOR
– pěší turistika
12. 7. – 19. 7. 2010
Ubytování: V Novém Boru v ZŠ U Lesa,
pouze třílůžkové pokoje, vždy dva mají
společné příslušenství, samostatně
ubytovány pouze manželské páry.
Program: Vrcholy, vyhlídky a romantická
údolí Lužických hor, největší skalní hrad
Sloup, Klíč – brána Lužických hor, Luž,
Jedlová, Varhany, Zlatý vrch a další.
Denně 10 – 15 km, vždy 2 trasy, možnost
zkrácení.
Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 900 Kč pro ostatní, 3 000 Kč dítě do 10
let, za ubytování, polopenzi, 2 x
přednášku, 2 x autobusový zájezd a
pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Česká Lípa.
Přihlášky: Hana Macelová,
Wolkerova 551, 473 01 Nový Bor,
tel. 487 728 143 nebo 607 603 437,
e-mail: [email protected]
21. ČESKO – SASKÉ
ŠVÝCARSKO
– základna pro rodiče s dětmi
22. 7. – 31. 7. 2010 (10-denní turnus)
Ubytování: Ve dvou- a vícelůžkových
pokojích v DM VOŠ a SPŠ stavební
v Děčíně 1, teplá a studená voda a WC na
patře, jídelna v přízemí budovy. Ubytování
turistického typu. Program: Středně
náročná turistika v oblasti Česko-saského
Švýcarska. Prohlídka okresního města,
možnost koupání v termálním koupališti,
výjezdy do Saska a Drážďan.
Cena: 4 200 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 700 Kč pro ostatní, děti do 6 let mínus
200 Kč za ubytování, polopenzi,
částečné vstupné, jízdné autobusy na
připravované trasy a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Děčíně.
Přihlášky: Mgr. Milena Eliášová,
OROS PŠ, Lázeňská 12, 405 01 Děčín I,
tel. 414 121 118, mobil. 737 872 946,
e-mail: [email protected]
22. ČESKÝ RÁJ, TURNOV
10. 7. – 17. 7. 2010
Ubytování: Domov mládeže SZŠ ul. 28.
října 1390, Turnov (dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC). K dispozici společenské
místnosti s TV a DVD a sportoviště.
Program: Turistika: Český ráj jako
evropský geopark, Trosky, Kozákov, Malá
Skála, Hrubá Skála, Kopanina, Frýdštejn,
Riegrova stezka, Mužský.
Cena: 2 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 100 Kč pro ostatní, za ubytování,
☼
polopenzi a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Semily.
Přihlášky: PaedDr. Jaroslav Šonský,
Kosmonautů 1421, 511 01 Turnov,
tel. 484 840 028, mobil: 732 371 610,
e-mail: [email protected]
23. JILEMNICE – BRÁNA
KRKONOŠ
6. 8. – 13. 8. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje s
příslušenstvím (možnost přistýlky), hotel
DIANA na Benecku. Program:
Autokarové a pěší túry - Benecko, Žalý,
Zlaté návrší, pramen Labe, Růženčina
zahrádka, Špindlerův Mlýn, Harrachov,
Pec pod Sněžkou, Sněžka. Cesta
přátelství, přírodní rezervace. Krkonošské
muzeum v Jilemnici a ve Vrchlabí,
Památník Zapadlých vlastenců
v Pasekách nad Jizerou, Muzeum skla
v Harrachově a sklárna.
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 300 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, šest autokarových zájezdů
podle programu a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ v Trutnově.
Přihlášky: Mgr. Zdeněk Zuzánek,
Krkonošská 198, 514 01 Jilemnice,
tel. 481 543 071 nebo 723 683 762.
24. SOBOTKA
– základna pro učitele českého jazyka
a další zájemce
3. 7. – 10. 7. 2010
Ubytování: V budově školy (dvou- až
čtyřlůžkové pokoje) a v soukromí
v Sobotce. Program: Festival českého
jazyka, řeči a literatury. Šrámkova
Sobotka – Máchovské variace (poezie
a její reflexe včera a dnes). Přednášky
a semináře vysokoškolských pedagogů.
Večerní kulturní programy. Poetické
odpoledne, besedy k tématu. Literární
a hudební interpretační dílna.
Cena: 2 800 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 200 Kč pro ostatní, za ubytování,
plnou penzi, vstupné na všechny
programy, Zpravodaj ŠS a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka.
Přihlášky: Marie Sekerová,
Na Benešově 247, 507 43 Sobotka,
tel.: 493 571 434 (domů)
a 493 572 199 (škola),
e-mail: [email protected]
25. ZA KRÁSAMI
PODORLICKA
1. 7. – 9. 7. 2010
Ubytování: DM v Rychnově nad Kněžnou
(dvojice i rodiny samostatně) Program:
strana 18
Orlické hory – hřebenová část s Velkou
Deštnou, jejich podhůří. Výtvarní umělci
Podorlicka. Pamětihodnosti a současnost
města Rychnova nad Kněžnou - Poláčkovo léto, Dobruška – F. L. Věk, Vamberk krajka. Zámky v Rychnově nad Kněžnou,
Opočně, Častolovicích, Doudlebách nad
Orlicí. Za Jiráskovým Temnem na Skalku
a za Pokladem do Potštejna. Babiččino
údolí.
Cena: 4 000 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 500 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi a 3 obědy v DM, jízdné
(denně autobusové zájezdy), všechny
vstupy a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Rychnově
nad Kněžnou.
Přihlášky: Anna Tesařová, SNP 1150,
516 01 Rychnov nad Kněžnou,
tel. 494 531 498
26. POLIČKA
15. 8. – 22. 8. 2010
Ubytování: Domov mládeže SOŠ a SOU
Čs. Armády v Poličce. Dvou a třílůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Možnost využívání společné kuchyňky
s ledničkou. Program: Autobusové výlety
spojené s pěší turistikou. Autobus je
k dispozici po celý den. Příroda, studánky,
skalní útvary, kulturní a umělecké památky
Vysočiny. Krajem B. Martinů, M. Bureše,
A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V.
Raise, T. Novákové. Polička, Jimramov,
Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny,
Devět skal, Krátká, Samotín, Blatiny,
Milovy, Svojanov, Starý Svojanov,
Svobodné Hamry, skanzen staveb
Vysočina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl,
Růžový palouček, Nové Hrady.
Cena: 4 000 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 450 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, jízdné dle programu
a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ
ve Svitavách.
Přihlášky: Mgr. Božena Šifnerová,
Nábřeží Svobody 385, 572 01 Polička,
tel. 603 353 167, e-mail: [email protected]
27. ZA KRÁSAMI
ÚSTECKOORLICKA
– nová základna
31. 7. – 7. 8. 2010
Ubytování: Domov mládeže Střední
uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad
Orlicí. Dva pokoje o dvou až čtyřech
lůžkách tvoří buňku se společným
sociálním zařízením. Program: Poznávání přírodních a historických krás
a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad
Orlicí – Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí
– přírodní labyrint, pamětní síň J. A.
Komenského, EKO Paleta Oucmanice –
středisko ekologické výchovy Pardubického kraje, Letohrad – muzeum
řemesel, hrad Litice, arboretum Žampach,
vodní nádrž Pastviny, Kunvald – expozice
o založení a historii Jednoty bratrské,
Králíky, Králický Sněžník, pramen řeky
Moravy, klášter Hedeč, Suchý vrch,
dělostřelecká tvrz Bouda, Vysoké Mýto,
barokní areál Vraclav, Česká Třebová –
rotunda sv. Kateřiny , Kozlov – rozhledna
a chata Maxe Švabinského.
Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 900 Kč pro ostatní za ubytování,
polopenzi, jízdné dle programu
a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ v Ústí nad
Orlicí.
Přihlášky: Mgr. Hana Štusáková,
V Zahradách 458, 561 12 Brandýs
nad Orlicí,tel. 737 452 547,
e-mail: [email protected]
28. MORAVSKÝ KRAS
V POHÁDKÁCH A POVĚSTECH
– základna pro rodiny s dětmi
31. 7. – 7. 8. 2010
Ubytování: Čtyřlůžkové pokoje v domově
mládeže při SPŠ Jedovnice. V každém
patře WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka.
Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště
v areálu. Program: Tajuplné putování
Moravským krasem. Nenáročné pěší
trasy jsou kombinovány s návraty
autobusem. Návštěvy všech přístupných
jeskyní. Plavba na ponorné říčce Punkvě
– propast Macocha, Rudice – větrný mlýn
a muzeum, Holštejn – hladomorna, Křtiny
– poutní místo, kostnice a zvonkohra,
Sloup – poutní místo, Býčí skála, údolí Bílé
vody – rasovna, ponory a vývěvy, Blansko
– okresní město, Senetářov – moderní
kostel a muzeum perleti. Rekreace
u rybníka Olšovce, táborák. Pro děti
pohádky a filmy z krasu, pro dospělé
besedy s videofilmy.
Cena: 3 450 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 790 Kč pro ostatní, za ubytování,
plnou penzi, jízdné na zájezdech,
všechny vstupy a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
ZŠ Jedovnice.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková,
U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko,
tel. 461 311 148, e-mail: [email protected]
29. MORAVSKÝ KRAS
31. 7. – 7. 8. 2010
Ubytování: Čtyřlůžkové pokoje v domově
mládeže SPŠ Jedovnice. V každém patře
WC, sprchy, teplá voda a kuchyňka.
Klubovny s televizí, hřiště a parkoviště
v areálu. Program: Pěší trasy jsou
kombinovány s návraty autobusem.
Návštěvy všech přístupných jeskyní –
plavba na ponorné říčce Punkvě – propast
Macocha, Rudice – větrný mlýn, muzeum,
lom v Seči, Holštejn – hladomorna,
zřícenina hradu, Křtiny – poutní místo,
kostnice, zvonohra, Sloup – poutní místo,
Býčí skála, nejstarší huť ve střední
Evropě, údolí Bílé vody – rasovna,
Blansko – okresní město, státní zámek
Rájec, Senetářov – muzeum perleti
strana 19
a moderní kostel s křížovou cestou od
M. Medka, lidová architektura, Jedovnice
– moderní oltář. Přednášky a filmy z krasu.
Cena: 2 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 200 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, vstup do Punkevních jeskyní, a muzea perleti, jízdné na
zájezdech a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Jedovnice.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny
655, 569 43 Jevíčko, tel. 461 311 148,
e-mail: [email protected]
30. MALÁ HANÁ – JEVÍČKO
19. 7. – 25. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
v hotelu Morava a Alster v Jevíčku. Na
každém pokoji WC, sprcha. Nelze
ubytovat samostatně jednotlivce.
Program: Za poznáním oblasti Malé
Hané. Jevíčko – věž, synagoga, léčebna
T.G.M., Boskovice - zámek, hrad, ghetto,
Lysice – zámek, zahrada, Kunštát – hrob
Fr. Halase, keramika, Rudka - jeskyně
Blanických rytířů, hrad Bouzov, Javoříčko
– jeskyně, Loštice – muzeum sýrů,
Úsobrno – sklárna, exkurze, Jaroměřice –
poutní místo Kalvárie Santini. Koupání,
rekreace.
Cena: 3 350 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 690 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, jízdné, část vstupů
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jevíčko.
Přihlášky: Mgr. Pavla Ziková, U Cihelny
655, 569 43 Jevíčko, tel. 461311 148,
e-mail: [email protected]
www.skolskeodbory.cz
zámok Boskovice
EXOD 2010
www.skolskeodbory.cz
31. PÁLAVA
9. 8. – 16. 8. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
v buňce se sociálním zařízením na DM při
SPŠ dr. E. Beneše v Břeclavi, kuchyňka
v patře. Program: Turistické trasy přes
Pálavu a Valticko-lednický areál UNESCO, historické památky Velké Moravy
(Mikulčice, Velehrad), prohlídka Valtic,
Mikulova, Lednice, Buchlovic, Milotic.
Výlet do Vídně a na Moravské pole.
Návštěva vinných sklípků s ochutnávkou.
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 400 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, dopravu v místě základny
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, Olomouc.
Přihlášky: Dr. Jiří Michal, VOŠ a SPŠE
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc,
tel.585 208 121, mobil. 736 774 626,
e-mail: [email protected]
32. HOSTÝNSKÉ VRCHY
– TESÁK
– základna vhodná pro děti od 10 let i pro
důchodce
26. 7. – 4. 8. 2010
Ubytování: Čtyř- až šestilůžkové pokoje
chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů.
Rodiny a partneři jsou ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová
zastávka 7 minut chůze. Program: 1) Pěší
turistika, méně náročná, do 15 km, vhodná
pro děti i důchodce: Hostýn (poutní
místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava
(národopis), Chvalčov (vesnička SOS)
a další; 2) Jeden autobusový zájezd:
Valašské Meziříčí (muzeum, gobelínka),
Teplice nad Bečvou (lázně, Zbrašovské
aragonitové jeskyně, Hranická propast),
Helfštýn (zřícenina hradu); 3) Vlakem do
Kroměříže (zámek a zahrady UNESCO)
a do Holešova (barokní Černá kaple,
židovské památky).
Cena: 3 300 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 650 Kč pro ostatní, 3 000 Kč pro děti
do 15 let, za ubytování s polopenzí,
☼
přepravu, vstupné a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium
L. Jaroše, Holešov.
Přihlášky: Mgr. Karel Zahradník,
Nádražní 520, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem,
tel.: 573 380 285 nebo 728 609 048,
e-mail: [email protected]
33. BŘECLAVSKEM
A DOLNÍM RAKOUSKEM
a) 10. 7. – 17. 7. 2010
b) 24. 7. – 31. 7. 2010
Ubytování: DM při SOŠP E. Beneše
a SOU v Břeclavi (viz www.domov.spsbv.cz): buňky se dvěma pokoji 3+1
nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé
buňce; možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD
přehrávačem a HI-FI věží. Program:
Poznávání historických památek
Břeclavska a Lednicko-valtického areálu
zapsaného v seznamu UNESCO:
Pohansko, Lednice (zámek, zámecký
skleník, minaret), Janův hrad, Valtice
(zámek), Reistna, Mikulov (zámek,
synagoga). Návštěva významných míst
Dolního Rakouska – Moravského pole,
Vídeň. Program zabezpečen kvalitními
průvodci s perfektní znalostí němčiny.
Více informací na
www.exodbreclav.blog.cz.
Cena: 3 400 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 740 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, jízdenky hromad. dopravy,
2 x dopravu do Rakouska, průvodce
a pojištění i do zahraničí (úrazové
připojištění).
Organizátor: OR ČMOS PŠ Břeclav.
Přihlášky: Božena Dujsíková, Domov
mládeže, Bří Mrštíků 4, 690 30 Břeclav,
tel. 607 146 768, fax: 519 326 507,
e-mail: [email protected]
34. BŘECLAVSKEM
A DOLNÍM RAKOUSKEM
na kolech
zámok Milotice
strana 22
a) 3. 7. – 10. 7. 2010
b) 17. 7. – 24. 7. 2010
Ubytování: DM při SOŠP E. Beneše
a SOU v Břeclavi (viz www.domov.spsbv.cz): buňky se dvěma pokoji 3+1
nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé
buňce; možnost přístupu do společenských místností s televizí, videem, DVD
přehrávačem a HI-FI věží. Program:
Poznáváni historických památek
Lednicko-valtického areálu zapsaného
v seznamu UNESCO – Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret),
Janův hrad, Valtice (zámek), Reistna,
Mikulov (zámek, synagoga). Návštěva
významných míst Dolního Rakouska –
okruh na kolech; autobusový zájezd do
Vídně (v případě velmi nízké účasti
náhradní program). Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou
okresem Břeclav i Dolním Rakouskem.
Vše zabezpečeno kvalitními průvodci
a cyklistickým doprovodem. Většina tras
vede nenáročným rovinatým terénem se
zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní
nebo zajistíme zapůjčení kola v půjčovně.Více informací na www.exodbreclav.blog.cz. Do přihlášky uveďte, zda
si přivezete vlastní kolo nebo ho chcete
zapůjčit.
Cena: 3 600 Kč pro člena ČMOS PŠ
(vlastní kolo), 4 280 Kč pro člena ČMOS
PŠ (kolo z půjčovny), 3 920 Kč pro
ostatní (vlastní kolo), 4 640 Kč pro
ostatní (kolo z půjčovny), za ubytování,
polopenzi, zapůjčení kol, dopravu na
plánovaný výlet, 1 x denně vstupné do
navštívených objektů v České republice, průvodce a pojištění i do
zahraničí (úrazové připojištění).
Organizátor: OR ČMOS PŠ Břeclav.
Přihlášky: Zdeněk Sladký, Domov
mládeže, Bří Mrštíků 4, 690 30 Břeclav,
tel. 724 645 834, fax: 519 326 507,
e-mail. [email protected]
35. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem
1 – základna pro rodiče s dětmi
a) 3. 7. – 10. 7. 2010
b) 10. 7. – 17. 7. 2010
Ubytování: Chata Barborka pod
Pradědem (horský hotel – 1 325 metrů nad
mořem) – dvou- až čtyřlůžkové pokoje
s tepl. a studenou vodou, sprchy a WC na
podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic i rodin s dětmi. Program:
Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Ovčárny,
Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny s
možností nenáročné turistiky, exkurzí
(horní a dolní nádrž přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé stráně), návštěvy lázní
karlova Studánka (krytý bazén, wellness).
Turistika je přizpůsobena dětským účast-
EXOD 2010
níkům – trasy střední a krátké. Možnost
prodloužení pro turisticky zaměřené
účastníky. Pro děti je navíc připraven
večerní program – hry a soutěže.
Cena: 2 970 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 300 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, exkurzi (PVE Dlouhé
stráně), průvodcovské služby a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
Gymnázium, Tř. kpt. Jaroše 14, Brno.
Přihlášky: RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, e-mail. [email protected]
36. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem II
– základna pro zdatné i méně zdatné
turisty
a) 3. 7. – 10. 7. 2010
b) 10. 7. – 17. 7. 2010
Ubytování: Chata Barborka pod
Pradědem (horský hotel 1 325 metrů nad
mořem) – dvou- až čtyřlůžkové pokoje
s tepl. a studenou vodou, sprchy a WC na
podlaží. Možnost samostatného ubytování dvojic. Program: Turistický pobyt
v srdci Jeseníků v oblasti Ovčárny,
Pradědu, Petrových kamenů a Švýcárny
s exkurzí (horní a dolní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé
stráně). návštěvou lázní Karlova
Studánka (krytý bazén, wellness). Pro
náročnější turisty je možné prodloužení
tras po jesenických hřebenech (Červenohorské sedlo, Keprník, Skřítek) a do
dolin (údolí Střední Opavy, Karlov).
Program i délka tras budou přizpůsobeny
zdatnosti a zájmu účastníků.
Cena: 2 970 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 300 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, exkurzi (PVE Dlouhé
stráně), průvodcovské služby
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ
Gymnázium, Tř. kpt. Jaroše 14, Brno.
Přihlášky: RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, e-mail. [email protected]
37. JESENÍK
7. 8. – 15. 8. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje
domova mládeže v Jeseníku (dva pokoje
tvoří buňku s vlastním WC a sprchou).
Program: Příroda a historické památky
Jesenicka. Přírodní rezervace: Bílá
Opava - Praděd, Šerák – Keprník, RejvízMechové jezírko, Kralický Sněžník.
Lázně: Jeseník – Gräfenberg, Dolní
Lipová, Karlova Studánka. Zámky: Velké
Losiny (čarodějnické procesy), Javorník,
vodní zámek Jeseník. Jeskyně Na
Pomezí, klášter v Bílé Vodě (piaristické
☼
gymnázium). Exkurze – ruční papírna ve
Velkých Losinách (nejstarší ve střední
Evropě), přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně (největší v Evropě),
exkurze Po stopách těžby zlata ve Zlatých
Horách. Základna pro středně zdatné
turisty, vhodná i pro děti od 10 let.
Cena: 3 250 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 650 Kč pro ostatní, za ubytování,
polopenzi, jízdné autobusem podle
programu a pojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Jeseník.
Přihlášky: Petr Suchánek, Lipovská
1167, 790 01 Jeseník,
tel.584 411 030, mobil: 605 316 217,
e-mail: [email protected]
Karlova Studánka, město Opava. Výjezd
na Ovčárnu a individuální výstup na
Praděd. Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně (evropská rarita), Velké
Losiny. Výjezd do Polska – Prudnik, Nysa,
zámek Moszna, Glubczyce. Program je
doplněn o další místní akce i překvapení.
Cena: 3 900 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 300 Kč pro ostatní, za ubytování
s polopenzí a obědové balíčky, dopravu
autobusem, organizační poplatky,
parkovné a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Dvořákův okruh 2, Krnov.
Přihlášky: Jarmila Němcová, Chářovská
117 D, 794 01 Krnov, tel. 554 612 969,
mobil: 721 534 325
38. VRBNO POD
PRADĚDEM – JESENÍKY
22. 7. – 31. 7. 2010
Ubytování: Dvou- a třílůžkové pokoje v
hotelu Koliba, Vrbno pod Pradědem.
Program: Poznávání centrální části
Hrubého Jeseníku, historie a současnost
Bruntálska. Karlova Studánka, Praděd,
vodopády Bílé Opavy, Velká kotlina,
Karlov, bruntálské sopky. Vrbno, sklářská
a keramická dílna, chov koní – stáj Wrbna
Sv. Hora (vítěz Velké pardubické –
Registana ), zámek Bruntál, muzeum
Rýmařov, kaple V lipkách, hrad Sovinec,
Ruda, Rešovské vodopády. Exkurze:
Slezská Harta, břidlicový lom, syrečkárna
Loštice, Moravskoslezské muzeum
Opava, arboretum Nový Dvůr, hrad Úsov,
muzeum A. Kašpara, Javoříčské jeskyně,
Mechové jezírko, Rejvíz, Zlatý chlum,
Lázně Jeseník, Biskupská kupa, kostel
Zlaté Hory.
Cena: 3 500 Kč pro člena ČMOS PŠ,
3 800 Kč pro ostatní, za hotelové
ubytování, polopenzi, jízdné dle
programu a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ SPŠ
Kavalcova 1, Bruntál.
Přihlášky :Ing. Jan Beran, Jesenická 226,
793 26 Vrbno pod Pradědem,
mobil: 603 705 726,
e-mail: [email protected]
39. KRNOV A OKOLÍ
1. 7. – 18. 7. 2010
Ubytování: DM SŠAMP v Krnově – dvoua třílůžkové pokoje, k dispozici kuchyňka
(lednice, varná konvice), klubovna s
televizí, parkování ve dvoře DM.
Program: Krnov historický a současný.
Rozhledna Cvilín, Úvalno. Zámek
v Bruntále, Javorníku, hrad Sovinec.
Přírodní rezervace Rejvíz, arboretum
v Novém Dvoře. Přehrada Slezská harta,
jeskyně Na Pomezí, Lázně Jeseník,
strana 21
hrad Sovinec
40. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA
V LUHAČOVICÍCH
3. 7. – 10. 7. 2010
Ubytování: Hotel U HAVLÍČKA v centru
Luhačovic, dvoulůžkové pokoje s vlastním
soc. zařízením. Program: Odpočinkový,
relaxační a léčební pobyt. Pravidelný pitný
režim z minerálních pramenů, procházky
po doporučených lázeňských okruzích,
možnost lázeňských léčebných a rehabilitačních procedur v rámci zdravotního
pojištění, účast na společenských,
kulturních a zábavných akcích v lázních
a Luhačovicích. Návštěva Zlína, Vizovic,
Uherského Brodu.
Cena: 3 720 Kč pro člena ČMOS PŠ,
4 170 Kč pro ostatní za 7 noclehů se
snídaní a večeří, lázeňský poplatek,
výlet autobusem do Zlína a Vizovic
a pojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ
Jedovnice.
Přihlášky: Ivo Máčel, Hybešova 654, 679
06 Jedovnice,
tel. 516 442 379, mobil: 724 015 974,
e-mail: [email protected]
Ciele a program OZ PŠaV na Slovensku
Ciele a program Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku na rok 2010
Z
jazd OZ PŠaV na Slovensku schválil
ciele a program zväzu na roky 2008
– 2011 a zaviazal predsedníctvo zväzu
konkretizovať programové ciele na
príslušný rok. Na rok 2010 bude pre zväz
prioritou:
• zabezpečenie rastu reálnych platov,
• iniciovanie novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch,
• vytvorenie národného sociálneho
dialógu v školstve,
• venovať pozornosť nepedagogickým
zamestnancom v školstve,
• zastaviť pokles členskej základne,
• presadiť do Programového vyhlásenia vlády SR požiadavky zväzu
I. Základné zámery a miesto
v spoločnosti
Na zabezpečenie tejto úlohy zväz bude:
• systematicky upevňovať pozíciu zväzu
a vytvárať kladný ohlas na jeho činnosť
nielen na úrovni školstva a vedy, ale aj
v celej spoločnosti,
• stabilizovať a pokúsiť sa zvýšiť počet
členov odborového zväzu, osobitne
z radov mladých zamestnancov rezortu
školstva,
• udržiavať a upevňovať kľúčové pozície
odborového zväzu na všetkých úrovniach
v celej oblasti vzdelávania,
• prehlbovať informovanosť svojich členov
o cieľoch odborového zväzu a zlepšovať
podmienky na prácu odborových orgánov,
organizácií a funkcionárov,
• naďalej realizovať spoluprácu s Učiteľskými novinami,
• udržiavať a rozvíjať rôzne formy
starostlivosti o členov, posilniť princíp
solidarity,
• podpísať „Dohodu o postupe informovania a prerokovania v odvetví školstva“
(národný sociálny dialóg), upevňovať
pozíciu zväzu v sociálnom dialógu vrátane
kolektívneho vyjednávania so sociálnymi
partnermi, a to na všetkých úrovniach.
II. Pracovná, mzdová
a sociálna oblasť
Úlohou zväzu v tejto oblasti bude:
• intenzívne spolupracovať s KOZ SR pri
tvorbe noviel zákonov v tejto oblasti,
• sledovať mzdový vývoj, životné náklady,
zamestnanosť, pracovné podmienky
v rezorte a pod. Presadzovať prioritne rast
tarifných platov a ostatné zložky platov
udržať na úrovni roku 2009,
• pri kolektívnom vyjednávaní o KZVS na
rok 2011 presadzovať rast reálnych miezd
a platov a ostatné zložky platov zachovať
minimálne na úrovni roku 2010,
• naďalej dôrazne presadzovať zvyšovanie podielu HDP vynakladaného na
školstvo, vedu a výskum. Argumentovať
pritom aj zverejnenými výsledkami
a porovnávajúcimi ukazovateľmi OECD,
ako aj hodnotením PISA, pokračovať
v spolupráci jednotlivých združení a regionálnych štruktúr,
• pozornosť venovať najmä rozdeľovaniu
a prerozdeľovaniu financií na prenesené
kompetencie a finančnému zabezpečeniu
originálnych kompetencií v súvislosti
s fiškálnou decentralizáciou,
• pokračovať v
spolupráci s Radou
vysokých škôl, Klubom dekanov vysokých
škôl a výrazne zlepšiť spoluprácu so
Slovenskou rektorskou konferenciou.
Príslušnú pozornosť venovať rozvoju
vysokých škôl, ako aj vede a výskumu na
vysokých školách,
• pokračovať v poskytovaní metodickej
pomoci pri uzatváraní KZ na nižšej úrovni
a dohliadnuť, aby sa v nich premietli
záväzky z KZVS na rok 2010 s cieľom
zabezpečiť primerané mzdové, sociálne,
pracovné a životné podmienky členov
a zamestnancov,
• v sociálnej oblasti presadzovať vo
vzťahu k zamestnávateľským subjektom
spravodlivú sociálnu politiku, ochranu
pracovných miest, vytváranie podmienok
umožňujúcich regeneráciu pracovných síl
z nákladov zamestnávateľa,
• naďalej presadzovať uplatňovanie
a maximálne využívanie zákona o pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov,
• pripraviť rekonštrukciu RZ Kežmarské
Žľaby.
III. Podpora rozvoja a kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu
Na dosiahnutie tohto cieľa treba:
• veľkú pozornosť venovať procesu
realizácie zákona o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o odbornom vzdelávaní,
zákona o celoživotnom vzdelávaní,
• podporovať zaužívané a nové formy
ďalšieho vzdelávania pedagogických
a nepedagogických zamestnancov škôl,
• pokračovať v nepretržitom vzdelávaní
členov a funkcionárov na všetkých
stupňoch štruktúry zväzu s cieľom ich
strana 22
prípravy na kvalifikovaný výkon ich
funkcií. Výchovné a vzdelávacie aktivity
členov a funkcionárov zamerať na
poznanie odborových a ďalších práv za
účelom zvyšovania ich právneho vedomia
v oblasti školskej, mzdovej, sociálnej
politiky a kolektívneho vyjednávania,
• pokračovať v školeniach BOZP v rámci
plnenia vytýčených zámerov v tejto
oblasti,
• spolupracovať pri tejto činnosti s MŠ SR
a ďalšími kompetentnými inštitúciami,
• dokončiť projekt Vzdelávanie centrum
a centrum regenerácie pracovnej sily
Kežmarské Žľaby – Vysoké Tatry
a realizovať vzdelávanie funkcionárov
a členov OZ PŠaV,
• podporovať programy a činnosti, ktoré
umožnia mobilitu pedagógov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v medzinárodnom meradle,
• hľadať možnosti na získavanie finančných prostriedkov z eurofondov v rezorte
školstva pre celú vzdelávaciu a zamestnaneckú oblasť, ako aj odborársku činnosť.
IV. Koordinácia pri presadzovaní
prijatých cieľov – medzinárodná
spolupráca
V oblasti koordinácie je potrebné:
• aktívne sa podieľať na práci Paneurópskej štruktúry, EI, EIE a ETUCE,
• zúčastňovať sa na práci okrúhlych stolov
k témam, ktoré navrhuje a organizačne
zabezpečuje EIE,
• aktívne sa podieľať na dokončení
projektu Paneurópsky sociálny dialóg,
vytvoriť národný sociálný dialóg a Európsky sociálny dialóg v školstve,
• pokračovať v prehlbovaní kontaktov
s partnerskými inštitúciami na úrovni
zväzu, združení a regiónov,
• ďalej udržiavať nadštandardné vzťahy
s Českomoravským odborovým zväzom
pracovníkov školstva na ústrednej
a regionálnej úrovni,
• pokračovať v spolupráci na základe
Dohody o spolupráci s partnerskými
odborovými zväzmi v rámci krajín
Vyšehradskej 4 (V4) a spolupracovať na
projektoch podporovaných Vyšehradským fondom,
• rozvíjať spoluprácu s Moskovskou
mestskou organizáciou zväzu pracovníkov školstva a vedy Ruskej federácie
a nášho odborového zväzu,
• zúčastniť sa na stretnutí odborových
predstaviteľov odborových organizácií
Ciele a program OZ PŠaV na Slovensku
hlavných miest strednej a východnej
Európy,
• vyslať aspoň dvoch funkcionárov zväzu
na zahraničný jazykový kurz,
• podľa možnosti prispieť finančnou
čiastkou funkcionárom a zamestnancom
zväzu, ktorí sú v pracovnom pomere so
zväzom na vzdelávanie v cudzích
jazykoch,
• pokračovať v spolupráci s odborovou
centrálou v Nórskom kráľovstve a zabezpečiť ich participáciu na projekte
podanom v rámci Nórskeho finančného
mecha-nizmu,
• podieľať sa na aktivitách KOZ SR
súvisiacich so všeobecnými záujmami
zamestnancov, umožniť členom a
funkcio-nárom OZ PŠaV zúčastňovať sa
na vzdelávacích programoch organizovaných KOZ SR.
V. Základné programové zámery
a uplatňovanie práv odborov
Na plnenie uvedených cieľov zväz prijal
opatrenia na užšie kontakty medzi
funkcionármi a členskou základňou.
Formou diskusných fór funkcionári zväzu
budú na jednotlivých stretnutiach
vysvetľovať zámery, smerovanie zväzu
a význam členstva v odborovom zväze.
Zväz bude naďalej podporovať a presadzovať zvýhodnenie členov odborov.
Mimoriadnu pozornosť zväz bude venovať
ochrane zákonných práv zamestnancov
vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej
správy, zriaďovateľom a zamestnávateľom. Za základnú formu presadzovania programových cieľov zväz považuje
progresívnu odborovú politiku a vyjednávanie. Za účelom dosiahnutia konsenzu
so štátnou správou a samosprávou na
všetkých úrovniach budú funkcionári
zväzu vplývať hlavne na primátorov
a starostov miest a obcí. Rovnakú pozornosť treba venovať aj vplyvu na predsedov
VÚC, prednostov KŠÚ rektorov, dekanov
a riaditeľov škôl a školských zariadení. Po
vyčerpaní možnosti vyjednávania bude
zväz naďalej uplatňovať inštitút protestných akcií v súlade s ústavou ako
zákonného práva odborov.
VI. Záverečné ustanovenie
Ciele a program zväzu sú otvoreným
dokumentom. Súčasťou hlavných cieľov
zväzu sú rozpracované ciele a programy
jednotlivých združení tak, aby korešpondovali s požiadavkami väčšiny členskej
základne.
Ponuka pre členov odborov združených v OZ PŠaV na Slovensku
Pochváľte sa účtom zadarmo!
Neplaťte za účet, keď nemusíte. Špeciálne pre Vás, ako člena
odborov, sme pripravili účet zadarmo so zvýhodnenou
úrokovou sadzbou.
Porovnajme si poplatky.
Niektoré banky poplatky za balíky služieb zvýšili niekoľkonásobne. My sme ceny nezmenili a navyše
môžete náš balík služieb ČSOB Pohoda využívať zadarmo alebo so zľavou 60 %.
Štandardný poplatok za balík služieb
ČSOB
Iná banka v SR I.
Iná banka v SR II.
2,19 €
4,90 €
5€
Čo získate s balíkom služieb ČSOB Pohoda?
• neobmedzený počet transakcií (bezhotovostné vklady, platby kartou, výber z bankomatov ČSOB,
elektronické transakcie, platby na základe trvalých príkazov a inkás)
• služby elektronického bankovníctva
• platobnú kartu VISA Electron alebo Maestro
• dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
• povolené prečerpanie účtu
Stačí tak málo a za balík služieb ČSOB Pohoda nezaplatíte ani cent*:
• kreditný obrat min. 500 €
• priemerný mesačný zostatok min. 300 €
• min. 1 zrealizované inkaso alebo SIPO
• min. 1 zrealizovaný trvalý príkaz
* Ak v aktuálnom mesiaci splníte nasledovné podmienky aktivity: 1 zrealizovaný trvalý príkaz a inkaso, kreditný
obrat min. 500 € a priemerný mesačný zostatok min. 300 €, tak v ďalšom mesiaci máte balík služieb
ČSOB Pohoda zadarmo. Podmienky pre priznanie zľavy a výška poplatkov sa riadia aktuálne platným sadzobníkom.
Nespĺňate podmienku priemerného mesačného zostatku?
Je pre Vás pripravená zľava 60 % z poplatku za balík služieb, za ktorý zaplatíte iba 0,86 €.
AZ
Vydáva Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku • Redakčná rada: PaedDr. Eva Klikáčová,
PaedDr. Jozef Lužák, PhDr. Edita Valuchová, MUDr. Alexander Kurtanský, Ing. Dana Peťková • Redakcia: Vajnorská 1,
815 70 Bratislava, tel./fax: 02/502 403 37 • www.ozpsav.sk • Tlač: MUSICA LITURGICA, s. r. o., Bratislava
• NEREDAJNÉ • Distribuované pre členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Download

Aktuality zväzu – leto 2010