SĠRKÜLER
SAYI
İstanbul,14.04.2014
: 2014 / 25
KONU : 1 ) ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların
çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye ilişkin 20 nolu Özel Tüketim Vergisi
Sirküleri yayınlandı.
2 ) (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili ÖTV iade taleplerine ait
olarak verilecek tablo hakkında 21 nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.
1 ) ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan teminatların
çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye iliĢkin 20 nolu Özel Tüketim Vergisi
Sirküleri yayınlandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 11 Nisan 2014 tarihli ve 20 nolu Özel Tüketim
Vergisi Sirkülerinde ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde alınan
teminatların çözümü talebi için verilmesi gereken dilekçeye yönelik açıklamalara yer
verilmiştir.
20 nolu ÖTV Sirküleri aşağıda olup,eki dilekçe örneği ise sirkülerimiz ekinde yer
almaktadır.
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Ġthalinde Alınan Teminatların
Çözümü Talebi Ġçin Verilmesi Gereken Dilekçe
Tarih
Sayı
Kapsam
T.C.
11/04/2014
ÖTV-1/2014-1
MALĠYE BAKANLIĞI
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı
ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/20
Konusu
Tarihi
Sayısı
Ġlgili Olduğu
Maddeler
: ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde
Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken
Dilekçe
: 11/4/2014
: ÖTV-1/2014-1
: ÖTV Kanunu Madde 16/4
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için
gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1
Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda, ÖTV Kanununun 16/4. maddesindeki yetkiye istinaden (I) sayılı
listedeki mallar için teminatın alınması, gönderilmesi ve çözümüne yönelik işlemler
yeniden belirlenmiş olup, bu işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12) Bilgi
Formları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.
Ayrıca sözü edilen Tebliğdeki düzenlemeler uyarınca bahse konu teminatın
çözümü işlemleri, (A) cetvelindeki mallar için mükellefin talebi üzerine Tebliğ
ekinde (EK:12) olarak yer alan "Bilgi Formu"nun ilgili vergi dairesince elektronik
ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) cetvelindeki
mallar için ise ilgili vergi dairelerince GİB sistemi kullanılmak suretiyle
gerçekleştirilecektir.
Buna göre, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B)
cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği ekte yer alan dilekçeyi
vermeleri uygun görülmüştür. Bu dilekçenin bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/"
internet adresinden ulaşılması mümkün olup dilekçe formatında Başkanlığımızca
gerekli görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir.
Bununla birlikte söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar
kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda
doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet
vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
2 ) (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki mallarla ilgili ÖTV iade taleplerine ait olarak
verilecek tablo hakkında 21 nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri yayınlandı.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye
dahil olmayan malların üretiminde kullanılması halinde fazla ödenen ÖTV nin iadesine
ilişkin olarak yapılacak taleplerde; diğer liste ve tablolarla birlikte“2012/3792 Sayılı BKK
Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu” nun da verilmesi
zorunlu tutulmuştur.
Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 11Nisan 2014 tarihli ve 21
nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri aşağıda sunulmuş olup, 21 nolu ÖTV Sirküleri
aşağıda olup,eki dilekçe örneğine ise
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv21sirkutablo.pdf adresinden
ulaşılabilmektedir.
2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine iliĢkin verilmesi
gereken tablo hk.
Tarih
11/04/2014
Sayı
ÖTV-1/2014-2
Kapsam
T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı
ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/21
Konusu: 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin
verilmesi gereken tablo
Tarihi: 11/4/2014
Sayısı: ÖTV-1/2014-2
Ġlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu Madde 12/4
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi
tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları
halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan
vergi farklılaştırmalarının alıcı imalatçılara iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen
yetkiye istinaden 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV
Genel Tebliği ile uygun görülmüştür.
Bahsi geçen Tebliğin 4 üncü bölümünde ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından
internet vergi dairesi üzerinden ilgili vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik
ortamda yapılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca yine bu bölümde yer alan yetki uyarınca, söz konusu dilekçelerin ekine eklenmesi
gereken ve Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi
Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tablolar için gerekli görülmesi halinde internet
vergi dairesi üzerinden gönderilme zorunluluğu getirilebilecektir.
Yukarıda belirtilen yetkiye istinaden, bir örneği ekte yer alan "2012/3792 sayılı BKK
Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu"nun da ÖTV iade
talep dilekçelerinin ekine Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolarla birlikte
eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tablonun bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/"
internet adresinden ulaşılması mümkün olup tablo formatında Başkanlığımızca gerekli
görülmesi halinde değişiklik yapılabilecektir.
Bununla birlikte söz konusu tablonun ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt
ortamında düzenlenerek verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda
doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet veren internet vergi
dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacaktır.
Duyurulur.
Mehmet KĠLCĠ
Gelir Ġdaresi BaĢkanı
2012/3792 SAYILI BKK KAPSAMINDAKĠ ĠMALATÇILAR ĠÇĠN ĠMALATTA
KULLANILAN MAL BĠLGĠLERĠ TABLOSU
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETĠM YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.
Download

20 ve 21 nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri