KÖZÖS ÉRTÉKElNK
ADÁSMENET (66)
Beköszönés:
Köszöntöm Kedves Nézőinket!
Vítam Vás Milí Diváci!
Önök a „Közös értékeink” című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló
regionális magazinműsorunk adását látják.
Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom „Spoločné hodnoty“ podporovaný
Európskou úniou.
Anyag címe:
Putnokfilm
Anyag hossza:
20perc
Televízió:
Putnok
A Sajó szűk völgyében meghúzódó kisváros, Putnok mindig is jelentős szerepet töltött be a
térség életében, s járássá alakulása után ismét visszanyerte centrális helyzetét. A
nemrégiben lezajlott átfogó városrehabilitációs program eredményeképpen megszépült a
belváros, s folyamatosan újítják fel a közintézményeket is. Látogassunk most el a gömöri
településre, s ismerjük meg a város új arcát.
Mesto Putnok, nachádzajúce sa v údolý rieky Slaná, obsadila vždy významnú funkciu v
živote regióna, po vývoje okresu získalo späť centrálne miesto. Výsledkom nedávného
programu obnovi mesta sa skrajšil centrum mesta, a neustále obnovujú aj verejné
inštitúcie. Navštívme teraz nedalekú gemerskú osadu, a spoznajme novú tvár mesta.
Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később
székhelye volt.
Első ismert okirata 1283-ból származik, amikor IV. László király a Rátolth nembeli Olivér
két fiát ajándékozta meg hű szolgálataikért Putnokkal és a hozzá kapcsolt birtokokkal.
Leszármazottai 300 éven át voltak a vidék urai.
1286-ban plébániát alapítottak, majd udvarházat építettek , 1427-ben pedig már állt a
putnoki vár.
A települést mezővárosként először 1469-ben említik.
A Putnokiak mellett a Serényi család volt meghatározó a város történelmében, - házasság
révén jutottak a putnoki uradalomhoz.
A XVII. század végétől egészen a XX. század közepéig a Serényiek Putnok birtokosai.
V čase založenia štátu bol Putnok královskym majetkom častou gemerského pánstva,
neskôr jeho stoličním mestom.
Prvý známy záznam pochádza z roku 1283, keď Ladislav IV. venoval Putnok a k nemu
patriace majetky dvom synom Olivera Rátoltha za ich verné služby.
Jeho potomkovia boli pánmi kraja 300 rokov.
V roku 1286 tu bola založená farnosť, neskôr bol postavený panský dom, putnocký hrad
bol postavený v roku 1427.
Obec sa ako väčši obec prvýkrát spomína v roku 1469.
Popri obyvateľoch Putnoku hrali v histórií mesta dôležitú úlohu Serényiovci, k putnockým
majetkom sa dostali na základe sobášu.
Od konca 17. Storočia až po polovicu 20. Storočia boli vlastníkmi Putnoku Serényiovci.
A kastélypark évszázados fái, valamint a római katolikus templom közelsége a Serényi
család kastélyának távolabbi múltját sejteti.
A jelenlegi kastély klasszicista stílusban épült, a korábbi vár helyén 1834-ben, majd a
családjával Putnokra települő gróf Serényi László az akkori kor igényei szerint
modernizáltatta.
Niekoľkostoročné stromy v parku pri kaštieli a rímsko-katolícky kostol dávajú tušiť
dávnejšiu minulosť rodiny Serényivcov.
Súčasný kaštieľ bol postavený v klasicistickom slohu, na mieste skoršieho hradu v roku
1834. Neskôr ho modernizoval podľa predstáv daného obdobia gróf Serényi László, ktorý
sa v Putnoku usadil s rodinou.
A kastélykert kőkerítésébe barokk kiképzésű szobor ékelődik: a hidak szentje s a gyónási
titok vértanúja ő: Nepomuki János. E nevet kapta a Serényi család több férfitagja is.
V kamennom plote záhrady v kaštieli sa týči baroková socha: patrón mostov a svedok
spovedného tajomstva: Ján Nepomucký. Toto meno dostalo viacero členom rodiny
Serényiovcov.
László gróf és fia, Serényi Béla örökre beírták nevüket Putnok történelmébe, hiszen
tevéknységük során indult meg a városiasodás.
Gróg Ladislav a jeho syn Béla Serényi zapísali svoje mená do histórie Putnoku navždy,
vďaka ich práci sa z Putnoku stávalo mesto.
Korábban Piactér, Főtér, Szabadság tér – napjainkban pedig Serényi László tér – Putnok
központi tere a kastély előtt. Jellegzetes elemei megmaradtak, - az országzászló a volt
járás bíróság, a Kisfaludy Stróbl Zsigmond féle I. világháborús emlékmű, túloldalt a Petőfi
szobor, s a vám épülete.
Ám a szobrok megsokasodtak az utóbbi években – 2000-ben Serényi Béla grófnak emeltek
új szobrot,- a régi, ledöntött talapzatára.
2001 óta ünnepeljük augusztus 20-át államalapító Szent István királyunk mellszobránál,
2011-ben pedig a Trianon emlékmű csúcsára került fel a Turulmadár
V minulosti Trhové námestie, Hlavné námestie, Námestie slobody – v súčasnosti Námestia
Lászlóa Serényiho, to je názov centra v Putnoku pred kaštieľom. Jeho typické znaky ostali
zachované – štátna vlajka bývalého obvodu, súd, pamätník 1. sv. vojny od Zsigmonda
Kisfaludyho Stróbla, na druhej strane socha Petőfiho a budova colnice.
V posledných rokoch sa počet sôch zvýšil – v roku 2000 bola grófovi Bélovi Serényimu
vztýčená nová socha na mieste podstavca starej sochy.
Od roku 2001 oslavujeme 20. August pri buste Svätého Štefana, v roku 2011 bol na vrchol
pamätníka Trianonu umiestnený vták Turul.
S nemcsak a szobrok száma – más is változott – a kavicsos ösvények helyett színes
kőmozaik, hangulatos kandeláberek, virágfuttató pergola, és mindenütt sok-sok színes
virág .
És a hatalmas muskátli- gömbök, amelyekben a város lakói és az átutazók tavasztól őszig
gyönyörködhetnek.
Nezmenil sa len počet sôch, namiesto štrkových chodníkov sú farebné mozaiky,
kandelábre, pergoly s kvetmi a všade množstvo pestrofarebných kvetov.
Sú tu aj obrovské hlavy muškátov, ktorými sa od jari do jesene môžu kochať nielen
obyvatelia, ale ja návštevníci mesta.
A trianoni határvonás és annak társadalmi-, gazdasági következményei éles törést
jelentettek a város számára. Erre emlékeztet a főtéren felállított életfa.
Trianonské hranice a ich spoločenské a hospodárske dôsledky znamenali pre mesto veľký
zlom. Toto nám pripomína pamätný strom umiestnený na hlavnom námestí.
Közös gyökérből kétfelé szakadt fa, melynek ágai egymástól függetlenül fejlődtek tovább,
hoztak leveleket, végül újra összeértek a koronánál, - a biztató jövőt jelképezi a téren
felállított életfa – a Borsod-Gömöri református egyházmegye ajándéka.
Rozdvojený strom, vyrastajúci zo spoločných koreňov, ktorého konára sa rozvíjali
nezávisle od seba, vypučali a ich koruny sa znovu spojili. Predstavuje tak nádejnú
budúcnosť. Strom bol darom od boršodsko-gemerskej reformovanej cirkevnej župy.
A város főterén magasodik a római katolikus templom – az egyhajós, íves
szentélyzáródású templomot rimaszombati építész tervezte – klasszicista stílusban.
1836-ban szentelte fel a rozsnyói püspök a Szentháromság tiszteletére.
Főoltára a tabernákulummal gazdagon aranyozott, barokk munka.
Na hlavnom námestí sa týči rímsko-katolícky kostol. Jednoloďový kostol s oblúkovou
svätyňou bol navrhnutý rimavskosobotským staviteľom v klasicistickom štýle.
V roku 1836 ho rožňavský biskup vysvätil na počesť Svätej Trojice.
Hlavný oltár spolu so svätostánkom je bohato pozlátený v barokovom štýle.
Szinte eltakarja az ezredéves milleniumra ültetett tölgyfa a református templom épületét
– csak a toronysisak emelkedik ki mögüle. A későbarokk stílusú templomot1804-ben
emelték – a tűzvészben elpusztult fatemplom helyén. Belső tere síkmennyezetes,
orgonája 1867-ből való.
Mindkét templom helyet ad kulturális rendezvényeknek is – hangversenyeknek,
Budova reformátskeho kostola je takmer zakrytá dubom zasadeným na počesť milénia,
vidno len vežové vrcholy. Neskorobarokový kostol postavili v roku 1804 na mieste
dreveného kostola, ktorý zhorel počas požiaru. Vnútorný strop je rovný, organ pochádza z
roku 1867.
V obidvoch kostoloch sa konajú kultúrne akcie – napríklad koncerty.
Nemrégiben új – közművelődési célra szánt – épülettel gazdagodott a város.
A volt mozi épülete helyén új rendezvényközpont áll, benne közösségi terekkel és
konferencia teremmel. A kulturális központ 210 ember befogadására képes, nemcsak
városi, de kistérségi és régiós szintű rendezvények – előadások, kiállítások, fogadások lebonyolítására is alkalmas.
Szépen kialakított környezete illeszkedik a városrehabilitációs terv alapján elkészült
közterületek képéhez.
Nedávno bolo mesto obohatené o novú budovu slúžiace na verejné účely. Na mieste
bývalého kina stojí budova na verejné účely, v ktorej sa nachádzajú verejné priestory a
konferenčné miestnosti. Kultúrne centrum je pre 210 ľudí. Je vhodné nielen pre mestské
akcie, ale aj pre regionálne – predstavenia, výstavy, recepcie.
Jeho pekne upravené prostredie skvele zapadá do plánu na obnovu verejných budov.
Gömöri Múzeum – nem is állhatna megfelelőbb helyen ez a felirat, mint Putnok
legrégebbi – ma is álló – épületén. 1987-ben került fel a homlokzatra, s azóta hirdeti: a
múzeum felvállalta a gömörség múltjának felkutatását, tárgyi és szellemi örökségének
megőrzését.
Gemerské múzeum – nápis by nemohol byť umiestnený na vhodnejšom mieste, ako na
najstaršej, dodnes stojacej budovy Putnoku. Nápis bol umiestený na priečelie v roku 1987
a odvtedy je známe, že: múzeum sa podujalo na preskúmanie minulosti Gemera a na
zachovanie jeho duchovných a hmotných dedičstiev.
A Holló László Galéria 1994-ben nyílt meg a közönség előtt.
Festmények, szobrok, kisplasztikák, selyem kollázsok, - a galéria fennállása óta számos
műfaj bemutatkozott már itt .
A művészeti tárlatok mellett teret ad különféle kreatív műhelyeknek, irodalmi esteknek.
Galéria Lászlóa Hollóa bola verejnosti otvorená v roku 1994.
Maľby, sochy, plastiky, hodvábne koláže – od vzniknutia galérie tu bolo predstavených
mnoho druhov umenia.
Okrem vystavených umeleckých artefaktov poskytuje priestor aj na rôzne kreatívne dielne
či literárne večery.
Városképi jelentőségű épület a korábban járási, majd községi hivatalként szolgáló
városháza, mely felújítása után Putnok éke lett.
Ragyogó sárgáján a vakítóan fehér díszítőelemek oroszlánfejeket, női fejeket mintáznak,
a kecskefők a Hanva nemzetség, Gömör megye ősfoglaló nemzetségének címerállatai.
Vzhľadu mesta dominuje budova súčasnej radnice, bývalá budova okresu, neskôr
mestského úradu.
Na sviežej žltej sú oslnivo biele ozdoby – levie a ženské hlavy, i kozy Hanvy na erboch
praobyvateľov Gemera.
A belső terek is elegánsak, - a folyosók hófehérjén jól érvényesülnek az itt elhelyezett
műalkotások.
A fáradt olívzöld után szinte életre kelt a borvörös színűre hangolt díszterem, s meg is
nagyobbították.
Falai tanúi voltak Putnok újkori történetének, - amikor itt ülésezett a vármegye.
Vnútorné priestory sú tiež elegantné – na snehovej belobe chodieb sa skvele vynímajú tu
umiestnené umelecké diela.
Po tmavá olivovozelenej vynikne spoločenská miestnosť ladená do vínovočervenej, ktoú
zväčšili.
Steny boli svedkami novodobej histórie Putnoku, keď sa tu konali zasadnutia župy.
A valaha volt kisvendéglő, a tejcsárda, s a főutca többi lebontott házának helyén a teret
összenyitották a templom felőli utcával, kijárattal a posta felé - Y alakban, s a Mohos
sétány nevet kapta.
Középpontjában az ivókút, a szakállas farkas kútja a putnoki legendát idézi.
A fejlesztéssel megvalósult a város gyalogos területeinek összekapcsolása, sétáló utca
kialakítása, az egyedi kisvárosi hangulatot megjelenítő környezet kialakítása
Na miesto niekdajšieho malého pohostinstva, obchodu s mliekárenskými produktmi a
ostatných zbúraných budov spojili priestor s ulicou vedúcou od kostola, východom
smerom k pošte do tvaru písmena Y a dostala pomenovanie Machový chodník.
V jej strede sa nachádza studňa s pitnou vodou, ktorá nám pripomína putnockú legendu.
S rozvojom sa uskutočnilo aj prepojenie peších zón mesta a vytvorilo sa jedinečné
prostredie malého mesta.
A sétány tágasra öblösödött részé alkalmas lett olyan városi programok lebonyolítására,
mint a hagyományteremtő céllal rendezett szüreti felvonulás.
Širšia časť pešej ulice je vhodná na uskutočnenie mestských podujatí, ako je tradičný
sprievod mestom v čase vinobrania.
A Serényi család már az 1800-as évek elején biztosíttatta az uralkodóval a csütörtöki
hetivásár tartásának jogát.
Így van ez a mai napig – a háziasszonyok csütörtökön már kora reggel a piacra sietnek,
hogy beszerezzék a konyhára valót, a környéken termelt friss zöldséget, gyümölcsöt.
Sokat változott azonban a piactér. Az utca egyik oldalán 57 új parkolóhelyet alakítottak
ki, a másikon a városi piac épülete. Mögötte burkolt, részben fedett területen kínálják
portékáikat a vásározók.
Rodina Serényivcov sa už na začiatku 19. Storočia dohodla s panovníkom na práve
usporiadať každý štvrtok trhy.
Tak je to aj podnes – ženy z domácnosti sa vo štvrtok skoro ráno ponáhľajú na tržnicu, aby
si zaobstarali veci potrebné do kuchyne; čerstvú zeleninu a ovocie vyprodukované na
okolí.
Tržnica sa však zmenila. Na jednej strane ulice sa vytvorilo 57 miest na parkovanie, na
druhej strane je budova mestskej tržnice. Za ňou sa nachádza zčasti krytý priestor, kde sa
predáva tovar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Putnok oktatási élete szintén nagy múltra tekint vissza.
A jelenlegi iskolaépületek jórészt a Serényieknek köszönhetők – a gimnázium 1912-ben, a
polgári iskola 1928-ban épült fel – a mezőgazdasági iskola épületeiben pedig immár 100
éve kezdődött meg a szakképzés.
Vzdelávanie v Putnoku má tiež bohatú minulosť.
Budovy súčasných škôl vznikli poväčšinou vďaka Serényivcom, gymnázium v roku 1912,
stredná škola bola postavená v roku 1928. V budovách poľnohospodárskej školy sa
odborná výučba začala pred vyše 100 rokmi.
1975 óta áll a Péczeli Józsefről elnevezett iskola, amely ma alapfokú művészeti képzést is
nyújt növendékeinek.
A kor nevelési-képzési igényeinek megfelelő oktatás folyik minden tanintézményben.
A pedagógusokat és diákokat digitális táblák, nyelvi labor, informatikai szaktanterem
segíti az oktatásban – tanulásban.
Škola pomenovaná po Józsefovi Péczélim stojí od roku 1975. V súčasnosti poskytuje
umelecké vzdelanie na základnej úrovni.
V každej vzdelávacej inštitúcii prebiehajú rôzne školenia vzhľadom na dopyt doby.
Žiakom i učiteľom v ich práci a vzdelávaní pomáha digitálna tabuľa, jazykové laboratórium
či učebňa informatiky.
Már csaknem 150 éve gondoskodnak Putnokon a legapróbbakról, - a kisdedóvó felállítását
is gróf Serényi László szorgalmazta. A volt úri kaszinó épületébe az 1920-as években
költözött az intézmény, s a mai napig itt működik a város régebbi óvodája. A
megnövekedett gyereklétszám sürgette 1981-ben egy új óvoda megépítését. A közös
igazgatás alá vont intézmény Tompa Mihály felesége, Soldos Emília nevét viseli.
Az óvodai pedagógiai alapelveknek megfelelően – a gyerekek alkotó családias légkörben
fejlődnek, ismerik meg az őket körülvevő világot.
Už skoro 150 rokov sa v Putnoku starajú o najmenšých. Škôlka bola založená na podne
grófa Lászlóa Šerényiho. Inštitúcia sa po roku 1920 presťahovala do budový bývalého
pánského kasína, kde sa aj v súčastnosti nachádza staršia škôlka v meste. Rastúcý počet
detí urýchlil v roku 1981 založenie novej škôlky. Inštitúcia pod spoločnou správou nesie
meno manželky Mihálya Tompu, Emílie Soldos. Vyhovujúc zásadám predškolskej
pedagogiky deti sa vyvíjajú v rodinnom prostredí, spoznávajú svet okolo seba.
A nevelői munka és a gyermekek óvodai életének, életkörülményeinek javítása a célja
azoknak a pályázatoknak, amelyek által nemcsak az épületek külső felújítására került sor,
hanem új csoportszobák és kiszolgálóhelyiségek építésére is.
Vychovávanie a zlepšenie života detí a podmienok v škôlke je cielom tých projektov,
pomocou ktorých sa neuskutočnilo len obnovenie vonkajšých priestorov, ale boli
postavené aj nové izby a služobné miestnosti.
Már az iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a testedzésre, - jól felszerelt tornatermek,
műfüves pálya, sportudvar áll a gyerekek rendelkezésére.
A városi sportcsarnokban kézilabda,és kispályás futballmérkőzésekre van lehetőség.
A városi sportlétesítmény nemrégiben vette fel a Várady Béla Sportközpont nevet,- a
városból indult a neves válogatott csatár sportkarrierje. Itt játsszák hazai mérkőzéseiket a
nemzeti bajnokság második vonalában játszó Putnoki Városi Sportegyesület labdarúgói.
V školách sa kladie dôraz na športovú výchovu – k dispozícií sú dobre vybavené telocvične,
umelý trávnik či športový areál.
V mestskej športovej hale sa konajú turnaje v hádzanej a vo futbale.
Mestské športové zriadenie nesie odnedávna meno Športové centrum Bélu Váradyho,
ktorého športová kariéra útočníka sa začala práve v meste. Tu hrajú domáce zápasy
druhej ligy štátnych majstrovstiev futbalisti Putnockého športového združenia.
A régióban élő legtehetségesebb focista gyerekek a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület
segítségével lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, s bekapcsolódni a megyei és
országos futball versenyrendszerébe.
Najnadanejšie deti dostanú vďaka Športovému futbalovému združeniu údolia Slanej
možnosť na rozvoj a na zapojenie sa do národného futbalového súťažného systému.
A csendes agytornát is többen művelik Putnokon, - a sakkszakosztály csapata a megyei
bajnokságon rendre az élmezőnyben szerepel.
Šachový klub v Putnoku sa v župných majstrovstvách umiestňuje na popredných miestach.
megújult városi környezetbe illeszkedik az egészségház, amely 2010-ben - pályázati
programnak köszönhetően- teljes körű átalakításon esett át.
Do obnoveného prostredia mesta skvele zapadá poliklinika, ktorá vďaka projektu prešla v
roku 2010 kompletnou obnovou.
Nemcsak új külsőt nyert, hanem megtörtént a háziorvosi és szakorvosi feladatok
elvégzéséhez szükséges eszközök cseréje, az eszközpark bővítése, az ott dolgozók
munkakörülményeinek javítása.
Az amortizálódott géppark cseréjével egy időben komfortosabbá vált a betegfogadó tér is;
a rendelők és a váróterem is új, kényelmes bútorokat kapott.
Az utazás költségeitől, a várakozás fáradalmaitól kíméli meg a betegeket az új terápiák
biztoítása.
Nezískala len nový vzhľad, ale vymenili sa aj prístroje potrebné na lekárske úkony,
technika, zlepšili sa pracovné podmienky zamestancov.
Výmenou zastaranej techniky sa na istý čas stalo príjmové oddelnie príjemnejším;
ordinácie i čakárne boli zariadené novým nábytkom.
Zabezpečenie nových druhov terapií uštrí paceintom cestovné náklady a dlhé čakanie.
A megnyíló új lehetőségeket most már egyenlő eséllyel bárki igénybe veheti, hiszen
megtörtént a teljes akadálymentesítés.
Nové možnosti sú prístupné pre každého, uskutočnila sa totiž kompletná prestavba na
bezbariérový prístup.
jó színvonalú orvosi ellátás is hozzájárul a javuló életkilátásokhoz, s többek között ennek
eredményeként nő a szépkorúak száma társadalmunkban. Örvendetes, hogy több 90, 95
illetve száz éves polgára is van Putnoknak. A róluk való gondoskodás intézményesített
formája városunkban is adott.
Az Idősek Otthonában 33 személy elhelyezésére van lehetőség, ahol teljeskörű ellátásban,
szeretetteljes ápolásban részesülnek.
A bennlakók otthonos környezetben töltik mindennapjaikat, amelyeket olyan ünnepi
alkalmak színesítenek, amikor az oktatási intézmények, civil szervezetek köszöntik a
szépkorúakat.
A város szociális ellátórendszerének része még a támogatószolgálat, a házi
segítségnyújtás, a közösségi ellátás, étkeztetés biztosítása és a családsegítés is.
Lekárska starostlivosť na dobrej úrovni tiež prispieva k zlepšeniu životnej úrovne a tak
stúpa počet ľudí dožívajúcich sa vysokého veku. Je potešujúce, že Putnok má viacero 90-,
95- či 100-ročných obyvateľov.O nich sa stará aj inštitúcia v našom meste.
V domove dôchodcov môže byť umiestnených 33 ľudí, kde sa im dostáva úplnej
starostlivosti a láskyplnom prostredí.Obyvatelia trávia dni v domáckom prostredí, ktoré sú
spestrené slávnostnými príležitosťami, keď starších zdravia vzdelávacie inštitúcie a
občianske združenia.
Súčasťou mestskej sociálnej podpory je aj služba, ktorá pomáha domácnostiam,
zabezpečuje stravu a pomáha rodinám.
1999 óta rendezi meg Putnok Városa a Sajó-Rima Eurorégióval karöltve a szlovák magyar
kiállítást és vásárt.
A Sportcsarnokban igényesen épített belső installációkban hazai és határon túli
termékeket mutatnak be, különféle szolgáltatásokat kínálnak a látogatóknak.
Od roku 1999 usporadúva Putnok spoločne s Euroregiónom Slaná-Rimava slovenskomaďarskú výstavu a veľtrh.
V športovej hale sú predstavené domáce a zahraničné produkty, návštevníkom sú
ponúkané rôzne služby.
A Gömör-Expo társult rendezvénye a Nemzetközi és megyei vadásznap. Szarvasbőgés,
solymász és rendőrkutya bemutató, virtuális vadászat, trófeakiállítás és vadétel főzés
színesíti a programot, amely jó lehetőség a vadászati hagyományok ápolására, barátságok
elmélyítésére.
Szerephez jut az Expo-n a Sajó-Rima Eurorégió - lovas – és horgásztagozata is.
Pridruženou akciou Gemer-Expa je aj Medzinárodný a župný poľovnícky deň. Ukážky
vábanie jeleňov, sokoliarstva či práce policajných psov, virtuálna poľovačka, výstava
trofejí a varenie jedál z diviny, to všetko spestruje program, ktorý je skvelou príležitosťou
na zachovávanie poľovníckych tradícií a prehlbovanie priateľstiev.
…Putnok igazi kisvárosi hangulatot árasztott mindig, - a mai Gömör legnépesebb és
legpolgáriasultabb települése, - 2013. januárjától újra járási székhely.
Az utóbbi évtizedben elkezdett és az eddig megvalósított fejlesztések mind-mind azt
szolgálják, hogy a rendezett, egyedi hangulatú városközpont növelje a városlakók
komfortérzetét, s a település környezeti és épített értékeire, hagyományaira szerveződő
színes rendezvények idevonzzák és megállítsák a látogatókat.
… Putnok vždy vyžaroval skutočnú malomestskú atmosféru – je to obec s najvyšším počet
obyvateľov súčasného Gemera, od januára 2013 sa znovu stane sídlom okresu.
V poslednom desaťročí uskutočnené zmeny prispeli k tomu, aby usporiadané jedinečné
centrum mesta prispelo k pohodliu jeho obyvateľov. Prírodné a architektonické pamiatky
a tradičné akcie prilákajú mnoho návštevníkov.
anyag címe:
Mintafarm
Anyag hossza:
10perc
Televízió:
Putnok
Putnok új önellátási és foglalkoztatási tervet valósított, illetve valósít meg a jövőben a
mezőgazdaság, illetve a növénytermesztés területén. A város határában lévő Lóbércen található
istállók, valamint a farmot körülölelő terület kiválóan alkalmas a gazdálkodásra és a konyhakerti
növények termesztésére. A fel nem használt zöldségféléket savanyítják és tartósítják, melyek a
köntézmények konyháiban kerülnek felhasználásra.
Mesto Putnok uskutočnilo nový projekt, ktorý mu prinesie sebestačnosť, čo sa týka
poľnohospodárstva a rastlinstva. V maštaliach a pozemkoch obkolesujúcich farmu v Lóbérci, ktoré sa
nachádza na kraji mesta, sú priaznivé podmienky na pestovanie kuchynských plodín. Nevyužité
plodiny spracujú ich uskladnením a zakonzervovaním, následne sú využité v kuchyniach.
Putnok Város vezetése a Város Gondnoksággal karöltve gondolt egy nagyot, és önálló növény és
haszonállat tartásba kezdett. Erre a legalkalmasabb helynek bizonyult a köznyelven is jól ismert
Lóbérc, az egykori mintafarm. A konyhakerti növények, valamint a sertés és a tojótyúk tartása jó
dötésnek bizonyult.
Vedenie mesta Putnok v spolupráci so Správou mesta začalo so sebestačným pestovaním rastlín
a chovom hospodárskych zvierat. Miestom realizácie projektu sa stal dobre známy Lóbérc,
v minulosti tu bola vzorková farma. Pestovanie rastlín využiteľných v kuchyni, ako aj chov ošípaných a
nosníc sa ukázalo ako dobré rozhodnutie.
Megszólaló: Tamás Barnabás
polgármester, Putnok
Start Munkaprogramban beindítjuk a mezőgazdasági termelést is és béreltünk itt a Földalap Kezelőtől
földterületeket. Még többet is szeretnénk a jövőben , tehát ez itt most nem állt meg . Elkezdtünk
termelni a paradicsomtól, a paprikától a zöldségfélékig, minden olyan dolgot, ami egy konyhára
szükségeltetik. Természetes a napi felhasználása és a tartósítás is. Savanyítás történt az iskolákban,
valamint különböző berakások történtek, lecsó készítés és sűrített paradicsom előállítása. Emellett
állattartással is megpróbálkoztunk, meg próbálkozunk a továbbiakban is. Tehát a Gondnokság jó
kézbe fogta ezt a dolgot és hatvan sertéssel indultunk, tehát választási malaccal, immár ötvenet, vagy
ötvenegyet leadtunk vágásra, amit fel tudtak hizlalni 130-140 kilóra és ami nagyon fontos dolog
ebben, hogy igen szakszerűen.
V pracovnom programe Štart rozbehneme poľnohospodárstvo, od správy pozemkov sme si zobrali
pôdu do prenájmu. V budúcnosti by sme chceli ešte viac, tu sme ešte neskončili. Začali sme pestovať
rozličnú zeleninu, od paradajok až po papriky, všetky potrebné veci do kuchyne. Sú používané
v každodennom živote. V školách sme robili rôzne zaváraniny, rôzne nakladané zeleniny, ale aj lečo či
paradajkový pretlak. Okrem toho sme sa pokúsili aj o chov zvierat, v ktorom budeme aj naďalej
pokračovať. Teda Správa sa tejto veci chopila veľmi úspešne. Začali sme so šesťdesiatimi ošípanými,
zatiaľ sme odovzdali päťdesiat na zabíjačku, tieto sme vykŕmili na 130-140 kíl, a čo je veľmi dôležité,
všetko prebiehalo veľmi odborným spôsobom.
A Városgondnokság szakember hiányában, valamint az aszály okozta kár és kellemetlenségek mellett
is képes volt jól gazdálkodni.
Správa esta bola schopná napriek chýbajúcemu odborníkovi a suchu veľmi dobre gazdovať.
Megszólaló: Jeddi József
igazgató, Putnoki Városgondnokság
- Mik a tapasztalatok?
Aké máte skúsenosti?
- Ezt az első évet valóban egy próbaévnek szántuk, a közfoglalkoztatás kereteiben a számtalan
munkaprogramunk mellett ez egy kiemelt feladat volt, hogy Putnokon olyan mezőgazdasági kultúrát
hozzunk vissza, ami nem nagyon volt, itt a konyhakerti növénytermesztésre gondolok leginkább. Sok
problémával, gonddal kellett szembesülnünk, hiszen magát a földterületet is kora tavasszal tudtuk
művelés alá vonni, tehát nem volt meg az őszi mélyszántás, a talajnak a minősége évek óta
elhanyagolt volt, hiszen nem volt olyan jellegű trágyázás, ami szükséges lett volna és hát azok a
palántanevelések, amelyek elindultak ebben az évben mind-mind olyan feladatot jelentettek,
amelyek új jellegűek voltak mint a Gondnokság, mint a talán a közfoglalkoztatottak életében.
Tento prvý rok sme brali ako skúšobný, okrem rôznych menších prác bolo dôležité, aby sme Putnoku
priniesli takú poľnohospodársku kultúru, aká tu ešte nebola. Mám na mysli pestovanie kuchynských
plodín. Museli sme čeliť mnohým problémom a prekážkam, aj samotnú pôdu sme dostali do
prenájmu až na jar, teda hlboká jesenná orba nebola uskutočnená. Kvalita pôdy bola už roky
zanedbávaná, nebola hnojená tak, ako bolo potrebné. Tie priesady, ktoré sme zasadali tento rok,
znamenali novú výzvu pre Správu a pre tých, ktorí ich pestovali.
A megtermelt zöldségfélék a Putnoki Humán Szolgáltató Központ által működtetett intézményekben
kerülnek felhasználásra, illetve befőzésre, elraktározásra.
A sertés és a tojótyúk állomány szintén az elvártaknak megfelelőem hozta a hozzá fűzött reményeket.
A betakarítás folyamatosan zajlik. Az iskolák raktárában már üvegekbe rakva sokasodik a saját
termesztésű uborka, paprika, lecsó és egyéb főzéshez szükséges alapanyag.
Dopestované plodiny sa využijú v zaradeniach Strediska pre ľudské potreby Putnoku, prípadné z nich
budú zaváraniny.
Stanica ošípaných a nosníc v sebe tiež skrývala veľké nádeje.
Uskladnenie úrody prebieha neustále. V školách sa už hromadia nakladané uhorky z vlastnej úrody,
taktiež paradajky, lečo a iné základné prísady na varenie.
Megszólaló: Tamás Barnabás
A Gondnokság igazgatója úgy rendelkezett, hogy anyakocákat is fogunk beállítani, ami azt jelentené,
hogy mostmár nem csak malac neveléssel, hanem szaporítással is foglalkoznánk. Ezen kívül kétszáz
tojó hibridet állítottak be, amiknek a tojáshozama nagyon kiváló és ezzel is ellátjuk a konyhákat. Amit
nem tudunk felhasználni, azt természetesen értékesítik és ezekből a pénzekből, amik befolynak az
értékesítésből azt újra ebbe a Start Munkaprogramba tesszük bele. Úgy érzem, hogy ez egy jó
vállalkozás.
Vedúci Správy zariadil, aby sme nasadili aj prasnice, čo by znamenalo, že odteraz sa budeme zaoberať
nielen chovom ošípaných, ale aj ich rozmnožovaním. Okrem toho sme nasadili dvesto nosníc, ktorých
produkcia vajec je veľmi dobrá. Takto vieme zásobovať kuchyne. To, čo nevieme využiť, speňažíme
a následne takto získané peniaze znova investujeme do pracovného programu Štart. Myslím si, že
toto je dobrý podnik.
Az ajándékba kapott zöldségfélékből az Ízek Háza is profitálhatott.
Z darovanej zeleniny mohol profitovať aj Dom chutí.
Megszólaló: Balázs Istvánné
elnök, Gömöri Népfőiskolai Egyesület
A Mintafarmnak az Önkormányzat álltal működtetett területéről kaptunk nagyon szép és nagyon
bőséges nyersanyagot. Ezzel támogatta a város a Népfőiskolai Egyesületet. És ezt dolgozzuk most föl.
Zo vzorkovej farmy prevádzkovanej správou mesta sme dostali veľmi bohatý základ. Mesto takto
podporilo Združenie ľudovej vysokej školy. Toto práve spracúvame.
- Mik ezek? Mondtad, hogy aktivisták dolgoznak, ez mióta zajlik?
Čo sú toto? Spomínala si, že tu robia aj aktivisti, odkedy je tomu tak?
- Igen, a Népfőiskolai tagokat hívtuk össze, és úgy képzeltük el, hogy ami nyersanyagot kapunk azt
feldolgozzuk, és különböző alkalmakon, gondolok itt a szüreti felvonulásra, karácsonyi vásárra és hát
lehet még egyéb rendezvény is, ahol ezeket a termékeket árusítani tudjuk. Hiszen egyre gyakoribb a
térségünkben is és egész Magyarországon, hogy a helyben megtermelt nyersanyagot feldolgozzák a
helyi igényeknek megfelelően és ezeket az ilyen vásárokon árusítják. Végül is ezzel fog a Népfőiskola
ezeken a rendezvényeken megjelenni.
Áno, zvolali sme členov Ľudovej vysokej školy. Naša predstava bola taká, že suroviny, ktoré sme
dostali ako dar, spracujeme a využijeme ich pri rozličných príležitostiach, mám tu na mysli sprievod
pri príležitosti zberu úrody, vianočné trhy a iné. Je čoraz častejšie, nielen u nás, ale aj na území celého
Maďarska, že miestne suroviny spracujú podľa miestnych požiadaviek a potom ich na takýchto
akciách predávajú. Nakoniec, aj Ľudová vysoká škola sa na týchto akciách predstaví takto.
Azon kívül az Ízek Házának az is feladata, hogy a helyi ízeket, a helyi alapanyagokat feldolgozza és
népszerűsítse. Most éppen ez történik, és reméljük, hogy nagy sikere lesz. Nagy örömömre szolgál,
hogy a Népfőiskolai tagok, akinek szóltam mindenki eljött, mindenki a legnagyobb kedvességgel és
legnagyobb aktivitással állt hozzá és már tegnap dolgoztunk, lekvárt főztünk.
Okrem toho je úlohou Domu chutí aj to, aby tieto miestne chute, miestne suroviny spracoval
a spopularizoval. To sa deje aj práve teraz, dúfame, že to bude mať veľký úspech. Veľmi sa teším, že
všetci členovia Ľudovej vysokej školy, ktorých som oslovila, prišli. Všetci sa k veciam postavili
s veľkým nadšením a už aj včera sme pracovali, varili sme lekvár.
Ma folytatódik a szilva lekvár főzés és egyéb savanyúságokat is készítünk, terveink között szerepel
még a ketchup feldolgozása is. Ez még csak a kezdet, úgy gondoljuk, hogy ez egy főpróba. Szerintem
még a Városgondnokság sem tudta, hogy mennyie jó és szép és bőséges termése lesz kint a farmon.
Mi sem tudtuk, hogy hogy tudjuk ezt feldolgozni.
ska pokračujeme vo varení slivkového lekváru a budeme pripravovať aj iné kyslé zaváraniny, okrem
iného chceme pripraviť aj kečup. Toto je len začiatok, myslíme si, že je to akási hlavná skúška. Podľa
mňa ešte ani Správa mesta nevedela, aká bude úroda na farme dobrá a bohatá. Ani my sme nevedeli,
že ju budeme vedieť spracovať.
A próba nagyon jó, tehát ez egy nagyon alkalmas hely arra, hogy a Népfőiskola itt ilyen termékeket
előállítson, természetesen adódnak még hiányosságok, pótolni valók, de ezek már kisebb dolgok,
ezeket az idők során elvégezzük, és reméljük, hogy jövőre ezt még szélesebb körben fogjuk tenni. Az
a lényeg, hogy itt most egy teljesen önkéntes csapat dolgozik.
Skúška je veľmi dobrá, je to veľmi vhodné miesto na to, aby sa Ľudová vysoká škola predstavila
s takýmito výrobkami, samozrejme, vyskytnú sa nejaké nedostatky, ktoré musíme odstrániť, ale to sú
len také drobnosti. S týmito sa vysporiadame časom a dúfame, že o rok budeme v ešte väčšom počte.
Podstatné je, že tu pracuje skupina dobrovoľníkov.
Természetesen a téli berakáshoz tartósításhoz is kell némi szakértelem. Egyedi receptek alapján
került üvegbe a szilvalekvár, valamint a savanyúságok, a paradicsom és a lecsó.
Samozrejme, k uskladneniu na zimu je potrebná aspoň nejaká odborná znalosť. Do pohárov sme
zvarili slivkový lekvár či kyslé zaváraniny, paradajky a lečo podľa jedinečných receptov.
Megszólaló: Hacsi Lászlóné
- Már javában zajlik a berakás, úgy is mondhatnám, hogy uborka szezon van, de nem csak ezzel
foglalkoznak Mancika néniék.
Zváranie je v plnom prúde, mohla by som povedať, že je uhorková sezóna, ale teta Mancika a jej
známi sa nezaoberajú len týmto.
- Nem bizony. Lekvárfőzéssel kezdtük, vörös szilvát kaptunk ajándékba és ezt csináltuk, és ma is ezt
csináljuk. Utána lesz a savanyúság készítése.
Áno, tak. Začali sme so zaváraním lekváru, dostali sme do daru červené slivky, z ktorých sme to robili
aj dnes, a z nich to budeme robiť aj neskôr. Potom budeme robiť kyslé zaváraniny.
- Ez egy óriási mennyiségű szilva volt, hiszen már egy üsttel kifőtt, be is tetszettek ezt rakni?
To bolo veľké množstvo sliviek, už sa z nich pripravilo za celý kotlík, už ste ich aj zavarili?
- Igen, az első adag tegnap lett kész, harminc üveggel lett belőle, reméljük most is lesz annyi.
Áno, prvá dávka bola hotová už včera, približne tridsať pohárov, dúfajme, že aj teraz ich bude toľko.
- És most uborka, hagyma pucolás zajlik?
A teraz prebieha čistenie uhoriek a cibule?
- Igen, a vegyes vágotthoz készítjük a paprikát, az uborkát, a hagymát és ez lesz a vegyes vágott.
Almapaprikát is kaptunk, azt is raktuk üvegbe, nagyon szép almapaprika, csemege uborkát is
csinálunk üvegeset.
Áno, k rozličným krájaným pripravujeme papriku, uhorky, cibuľu a z nich sa potom pripraví miešaná
krájaná zaváranina. Dostali sme aj jabĺčkovú papriku, aj tú sme zavarili do pohárov, urobíme aj
nakladané uhorky.
- És még mit, mert sárgarépát is pucoltak.
A ešte čo, lebo čistíte aj mrkvu.
- Karfiolt is rakunk üvegbe, és ahhoz egy kis sárgarépa is kerül. Sárgarépa és hegyespaprika megy
hozzá, reméljük szép és jó lesz.
Zavárame aj karfiol, k tomu pridáme aj trochu mrkvy. Pridávam sa mrkva a paprika, dúfame, že budú
pekné a chutné.
- Elég vegyes a csapat, hiszen férfiak is vannak.
kupina je veľmi pestrá, sú tu aj muži.
- Igen, van egy fiatalemberünk, aki vágja össze, gyalulja a káposztát, az uborkát, a paprikát. Nagyon
ügyes. És a szilvalekvárhoz is van egy férfink, tegnap is egész nap ő keverte és ma is egész nap ő
csinálja. Nagyon szépen köszönjük neki.
Áno, je tu jeden mladý muž, ktorý krája, strúha kapustu, uhorky a papriku. Je veľmi šikovný. Máme
jedného chlapa aj k slivkovému lekváru, aj včera celý deň miešal lekvár on, aj dnes ho bude miešať.
Veľmi pekne mu ďakujeme.
- És van-e valami specialitása Mancika néninek? Másképp tetszik berakni az uborkát, vagy a paprikát?
Máte tu ešte nejakú špecialitu, teta Manci? Zavárate uhorky alebo papriku iným spôsobom?
Van, igen, régi receptek vannak, annak alapján készítjük a savanyúságot. A lekvár az ugyanúgy készül,
mint ezelőtt húsz évvel, vagy száz évvel, de a savanyúságnál van változás.
- Áno, máme staré recepty, podľa ktorých pripravujeme kyslú zeleninu. Lekvár robíme tak isto, ako
pred dvadsiatimi alebo sto rokmi, ale čo sa týka zeleniny, je tu pár zmien.
- Ez valami helyi íz?
Je to nejaká miestna chuť?
- Helyi, igen.
Áno, je.
Fontos a városvezetésnek, valamint a Humán Szolgáltató Központnak az önellátás, valamint a
foglalkoztatás.
Pre vedenie mesta i pre Stredisko pre ľudské potreby je dôležitá sebestačnosť či zamestnanie.
Megszólaló: Tamás Barnabás
- Felkerestük az iskolákat, és látjuk, hogy az alapanyagok már a polcokon vannak, illetve a befőzés mr
folyamatosan zajlik.
Vyhľadali sme školy a vidíme, že základné suroviny sú už v policiach, prípadne ich zaváranie je
v plnom prúde.
- Minden elismerésem azoké az embereké, akik itt dolgoznak, hiszen megfeszített munkával ebben az
aszályban is locsoltak, s és azoknak is, akik a konyhán ezeket feldolgozták. Óriási dolog, ezekért nem
kell pénzt adni. Ez most már megvan és a téli dolgokra már gondoltunk, tehát ezek a befőzések
nagyon sokat hoznak nekünk, ezért tudjuk szinten tartani az élelmezésnek a költségeit.
Tým ľuďom, ktorí tu pracujú, patrí moje uznanie. V suchu museli polievať, čo ich stálo nemálo síl.
Rovnako si vážim tých, ktorí pracujú v kuchyniach. Je to obrovská vec, že za ne netreba platiť. Toto je
hotové, mysleli sme aj na zimu. Tieto zaváraniny nám prinesú veľa, vďaka nim vieme udržať výdavky
za potraviny na úrovni.
A jövőre nézve a pozitív tapasztalatok alapján a város vezetése még több haszonállatot kíván tartani
és természetesen bővíteni szeretnék a növénytermesztés ágazatát is.
Do budúcnosti sa mesto na základe pozitívnych skúseností rozhodlo chovať viac úžitkových zvierat a,
samozrejme, chcelo by rozšíriť aj pestovanie rastlín.
Anyag címe:
Tornaljai kézműves tábor
Anyag hossza:
12
Televízió:
Putnok
Több területen is működik a partnerkapcsolat Putnok és Tornalja között. Erre bizonyíték
az a kézművestábor, amit a felvidéki kisvárosban rendeztek. A hét folyamán számos
foglalkozás zajlott, de a szabadidős elfoglaltság és kirándulás sem hiányzott a
programból. A gyerekek nemcsak a kézművestechnikákkal ismerkedhettek meg, hanem
egymással is baráti viszont alakítottak ki.
Partnerstvo medzi Putnokom a Tornaľou sa prejavuje na viacerých miestach. Dôkazom je
aj tábor ručných remesiel, ktorý sa konal v malom meste na Slovensku. Počas týždňa tu
prebiehalo množstvo akcií, v programe nechýbal ani priestor na voľný čas či výlety. Deti sa
mohli zoznámiť nielen s technikami jednotlivých remesiel, ale mohli sa skamarátiť aj
medzi sebou.
Az elmúlt napokban gyakran szólalt meg a tornaljai Rákóczi ház kapucsengője. Mozgalmas
hetet tudhat maga mögött, több, mint negyven kisdiák, tornaljaiak, hétiek, putnokiak. Az
egykori polgárházat 2002-ben sikerült megvennie, rendbe hoznia és berendeznie a
Rákóczi Szövetség Baráti Köre Tornalja és Vidéke polgári társulásnak, így alkalmassá vált
az épület arra, hogy helyet adjon kulturális és művészeti eseményeknek és
gyermekprogramokat bonyolítson. A tágas udvaron pedig van hely játékra, szabadtéri
rendezvényekre.
Počas uplynulých dní sa zvonec na Rákócziho dome v Tornali rozozvučal častejšie. Viac ako
štyridsať žiakov z Tornale, Hétu či Putnoku má za sebou rušný týždeň. Rákócziho
priateľské združenie v Tornali a Združenie vidiečanov kúpili budovu v roku 2002, následne
ho opravili a zariadili. Budova tak bola vhodná, aby sa v nej usporiadali kultúrne a
umelecké akcie i programy pre deti. Na rozľahlom dvore je priestor na hry či programy
pod holým nebom.
Így volt ez most is, amikor 42 gyerek és felnőtt segítőik vették birtokba a magyar házat. A
kézműves tábornak már több mint egy évtizedes múltja van, de nem mindig itt és ilyen
szervezeti keretek között zajlott, tudtuk meg Molnár Katalintól, akinek sok éve szívügye a
tábor.
Tak to bolo aj teraz, keď dom obsadilo 42 detí a ich dospelí pomocníci. Remeselnícky
tábor má viac ako desaťročnú históriu, ale ako sme sa dozvedeli od Katalin Molnár, nie
vždy bol tu a v takých podmienkach.
Megszólaló: Molnár Katalin
Valójában 2000-óta még a szülői munkaközösség keretén belül kezdtük el ezt csinálni
szülők. Aztán pedig ez kinőtte magát és átvette a CSEMADOK területi választmánya.
Kerestünk pályázatot is rá. Hogy fejlődhessen ez, fokozatosan évről-évre a szlovák
kormányhivatal kisebbségi osztálya pártfogója, és innen tudunk szerezni rá anyagiakat,
idén pedig a Városi Hivatal is segít bennünket anyagilag.
Tábor organizujeme od roku 2000 v spolupráci s rodičovským združením. Potom
organizácia prešla na miestne oddelenie CSEMADOKU. Vypracovali sme aj projekty, aby
sme sa mohli rozvíjať z roka na rok. Podporu dostávame od menšinového oddelenia
slovenskej vlády, tento rok nás materiálne podporil aj mestský úrad.
Voltak évek, amikor a megyétől is tudtunk szerezni anyagiakat, úgyhogy keressük a
forrásokat, hogy minden évben megtudjuk szervezni. Nem szeretnénk ezt megszakítani,
mert úgy érzem, hogy ez már hagyománnyá növi ki magát, illetve már hagyomány lett
belőle, mert a gyerekek zöme évről évre vissza jár. 80%-ban itt vannak a gyerekek.
Boli roky, keď sme materiálnu pomoc dostali aj od kraja, hľadali sme všetky možné zdroje,
aby sme mohli tábor zorganizovať každý rok. Chceli by sme v tom pokračovať, pretože
cítim, že sa z toho stala tradícia, väčšina detí sa sem z roka na roka vracia, je ich tu vyše
80%.
Ez már ötödik alkalom és a gyerekek létszáma évről évre emelkedik, aminek mi nagyon
örülünk. Ebben az évben 43 gyerekünk van, a tavalyi 32-höz képest emelkedő. Mivel
Putnok nekünk testvérvárosunk, kitaláltuk, hogy hívunk gyerekeket Putnokról is, ezt a
város pártfogolta anyagiakban is.
Toto je už po piatykrát a počet detí z roka na rok narastá, z čoho sa veľmi tešíme. V tomto
roku máme 43 detí, čo je oproti 32 v minulom roku oveľa viac. Pretože je Putnok naším
partnerským mestom, vymysleli sme, že pozveme deti aj z Putnoku. V tomto nás
materiálne podporilo aj mesto.
Ennek a hét gyereknek a szállást úgy oldottuk meg, hogy a táborozó gyerekeknél
szállásoltuk el őket, hogy barátságok alakuljanak ki és valószínűleg lesz rá alkalom, hogy
viszonozzák is majd nekik és úgy gondolom, hogy valahol a barátságot, a testvériséget itt
is kell keresni, és nem csak magas szinteken.
Týmto siedmim deťom sme zabezpečili ubytovanie u detí, ktoré boli tiež v tábore. Takto
medzi nimi mohlo vzniknúť pevné priateľstvo. Je tu predpoklad, že neskôr im to oplatia.
Myslím si, že bratstvo, kamarátstvo musí človek hľadať všade, nielen vo vysokých kruhoch.
Pályázat útján tervezik befedni a tetőt is és a hátsó kert tereprendezési munkáira is jól
jönne egy kis pénz. Kitudnák használni a nagy füves területet.
V rámci projektu plánujú opraviť strechu, peniaze by sa zišli aj na rekonštrukciu zadnej
záhrady, tak by mohli využiť aj trávnatú plochu.
Egyenlőre azonban örülnek a jelen lehetőségeinek és mindent megtesznek azért, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat.
Zatiaľ sa tešíme súčsným možnostiam a robíme všetko pre to, aby sa tu deti cítili dobre.
Megszólaló: Molnár Katalin
Igyekszünk minden évben valami új foglalkozást kitalálni, idén a tojásfestés van ami nem
volt, illetve ez a papírmerítés. A tavalyi év őszén megtudtuk, hogy a Hétieknek van ez a
foltvarró csoportjuk, meghívtuk őket, mivel emellett még kézműves foglalkozásokat is
vezetnek, a gyerekeket megtanítják varrni, ugyanis a mai gyerekek ezt már nem tudják,
nagyon sok szülő se talán ezeket amiket ők itt megtanulnak. A gyerekek együtt nagyon
szívesen foglalkoznak.
Každý rok sa snažíme vymyslieť nejakú novú činnosť, tento rok sú nové veci ako maľovanie
vajíčok, prípadne práca s papierom. Minulý rok na jeseň sme sa dozvedeli, že obec Hét má
šijacu spoločnosť. Pozvali sme ich, keďže okrem toho sa zaoberajú aj ručnými prácami.
Deti naučili šiť, pretože dnešné deti to už nevedia, možno už ani ich rodičia. S deťmi sa
zaoberajú veľmi radi.
Nem nehéz bevonni a felnőtteket sem, a többnyire pedagógusokból álló segítőgárda a
nyári szünetből áldoz időt a táborra.
Nie ja ťažké zapojiť aj dospelých, väčšinou ide o pedagógov, ktorí svoj čas v lete zasvätia
táoru.
Megszólaló: Zsapka Mária
Mondhatni, hogy kiskorom óta foglalkozok, mindenféle technika érdekel és
képzőművészetet tanítok nyáron kívül a Művészeti Iskolában, ott foglalkozunk a
gyrekekkel.
ôžem povedať, že už od detstva som sa rada zaoberala rôznymi technikami, počas leta
učím umenie v umeleckej škole, kde sa zaoberáme s deťmi.
A foglalkozások reggel kezdődnek és nagyon változatos tematika szerint zajlanak.
Gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás, szövés, de kevéssé ismert technikák, például fonás
peddignádból és papírmerítés is szerepelt a programkínálatban.
ktivity začínajú ráno a venujeme sa rôznym témám. Navliekanie korálok, zhotovonie
úžitkových predmetov, pletenie, ale aj menej známe techniky, napríklad z pletenie
peddigu, toto všetko je súčasťou progamu.
A tábor szervezők számára eleinte gondot okozott, hogyan fogják a különböző életkorú
gyerekek számára ugyanolyan hasznossá és egyben élvezetessé tenni a foglalkozásokat,
de a jelek szerint ez is jól sikerült. Kicsik és nagyobbak egyaránt megtalálták a nekik tetsző,
őket érdeklő kézműves tevékenységeket.
Pre usporiadteľov tábora bolo spočiatku problémom, ako pripraviť aktivity pre deti
rôzneho veku, ale očividne sa im to podarilo. Aj malí, aj veľkí si našli svoju obľúbenú
umeleckú činnosť.
Megszólaló: Márton Emese
Én nagyon jól éreztem magamat, sokat fűztem, fontam, szőttem, sok mindent csináltam.
Mindig másféle munkával kezdem és aztán mindig váltakozik. Ha az egyikkel kész vagyok,
megyek a másikra.
Bolo mi tu dobre, navliekal som, plietol, robil som veľa vecí. Vždy som skúsil niečo nové,
činnosti som obmieňal. Keď som niečo dokončil, začal som zasa iné.
A helybeli gyerekeket szüleik hozzák, viszik reggel és délután, a putnokiakat pedig
vendéglátó családok fogadták erre a hétre.
Miestne deti nosili rodičia, ráno a poobede, deti z Putnoku strávili týždeň v hosťovskej
rodine.
Megszólaló: Szabó Judit Fanni
Már egyszer voltam itt esküvőn, de az csak ilyen futó látogatás volt. Eljöttünk kocsikkal,
nagy szeretettel vártak minket itt a családba befogadó gyerekek, úgyhogy most egy hétre
befogadtak minket a saját családjukba, bemutatkoztak, megismertük egymást, nagyon jó
volt. Én Kocsis Viktóriához mentem.
Én pedig Breznay Dominikához.
Už som tu raz bola na svadbe, ale to bola len taká krátka návšteva. Prišli sme autom,
hosťovské deti nás prijali veľmi srdečne, prijali nás na týždeň do svojej vlastnej rodiny,
predstavili sme sa, spoznali, bolo to veľmi dobré. Ja som bola pri Viktórii Kocsis.
A ja pri Dominike Breznay.
Nagyon sokat kézműveskedtünk, mindenfélét szövünk, fonunk, üvegfestékezünk,
nemezelünk, meg mindenféle sok érdekes dolgot csinálunk.
Veľmi veľa sme sa zaoberali ručnými prácami, plietli sme a zapletali, maľovali na sklo a
mnoho ďalších zaujímavých vecí.
Megszólaló: Pokó Csenge
Én a befogadó családdal a tornaljai strandon voltam, nagyon tetszett, meg hát még
ismerősöknél voltunk látogatóban.
a som bola so svojou hosťovskou rodinou na kúpalisku v Tornali, veľmi sa mi to páčilo,
navštívili sme aj známych.
- Hallom, hogy kirándulni is mentek még a hétvégén. Hova?
ez víkend idete aj na výlet. Kam?
- Igen, az aggteleki cseppkőbarlangnak a szlovákiai részére megyünk kirándulni, a domicai
barlangba, meg még lovagolni megyünk majd.
Áno, navštívime slovenskú časť jaskyne Aggtelek, jaskyňu Domica, potom pôjdeme jazdiť
na koňoch.
Vezér Klára egyik nap a gyapjút gyúrja, másnap zsinórdíszes tojásokat készít a
gyerekekkel. Pedagógusként jól tudja, a gyermeki kreativitásnak nincs határa, csak el kell
őket indítani a helyes úton.
Klára Vezér sa jeden deň zaoberala s vlnou, druhý deň pripravovala s deťmi vajíčka
zdobené šnúrkami. Ako pedagogička vie, že detská kreativita nepozná hranice, len ju treba
vedieť správne usmerniť.
Megszólaló: Vezér Klára
Eleve azért szeretek kézműves táborba járni, mert itt a gyerekek fantáziáját látjuk
kinyilvánulni és ha mi hozunk is bármilyen anyagot, akkor a gyerekek még pluszba
hozzátehetnek valamit, elvehetnek belőle. Ez azt jelenti, hogy az, amit mi elkészítünk,
abból ők a saját fantáziájuk alapján még tovább tudják fejleszteni. Például én szoktam
nemezelni velük, általában az a főbb tevékenységem a táborban, ilyenkor én csak egy
mintát hozok, és a gyerekek fantáziájától függ, hogy mi mindent készítenek belőle. Ha
kisebbek a gyerekek, akkor általában képeket csinálnak, mindenféle állatkával, virágokkal,
figurákkal, ha nagyobbak, akkor pedig táskát szoktunk nemezelni.
Preto chodím rada do remeselného tábora, pretože tu vidíme, ako sa detská fantázia
rozvíja. Akýkoľvek materiál prinesieme, deti ho môžu použiť, zobrať si z neho. To
znamená, že to, čo vyrobíme, môžu s pomocou vlastnej fantázie ešte ďalej rozvíjať.
Napríklad ja zvyknem s nimi najčastejšie pliesť, zvyčajne je to moja hlavná činnosť počas
tábora. Prinesiem len malý vzor a záleží len na fantázii detí, čo všetko z toho pripravia.
Keď sú deti menšie, zvyčajne spravia obrázky s rôznymi zvieratkami, kvetmi, postavičkami.
Ak sú väčšie, zvykli si upliesť tašku.
Ez nagyon jó dolog, mert olyanokat tanulnak meg, amire iskolában nincs lehetőség, vagy
nincs idő, mert ezek általában hosszan tartó folyamatok és ott nem tanulhatja meg a
gyerek, és ha a szülő megint nem olyan, nem igyekszik ilyeneket készíteni, akkor nem
tanulja meg sehol és a tábor ok pedig erre jók, hogy sok mindent megtanulnak.
Je to veľmi dobrá vec, pretože sa naučia také veci, ktoré by sa v škole naučiť nemoholi,
alebo na to nie je čas, pretože sú to zvyčajne činnosti, ktoré si vyžadujú viac času. A ak
rodičia s deťmi nerobia takéto veci, dieťa sa to nikde nenaučí. Tábor je dobrý presne na
takéto veci, aby sa to naučili.
A tábor utolsó napja sem marad újdonság nélkül. Rovásolni fognak, amivel szintén Klári
néni ismerteti meg a gyerekeket.
ni posledný deň tábora nebol bez novinky. Deti sa venovali runovému písmu, ktoré ich
učila teta Klári.
Megszólaló: Vezér Klára
Rovásolni fogunk, ez azt jelenti, hogy a gyerekek kapnak rovás – magyar ÁBC-t , amiből
aztán ők saját kézzel először gyakorolnak papíron, utána pedig rovás botra írják rá. Nem
faragják, igazából faragni kéne, de írják rá tollal azokat a mondatokat, szavakat,
jókívánságokat, amit ők gondolnak.
Budeme písať maďarským runovým písmom, deti dostanú písmo najskôr len ako abecedu,
budú si ho vlastnoručne precvičovať na papieru, neskôr ich vyryjú na runovú palicu.
Nebudú ju strúhať, ozajstnú by si mali vystrúhať sami, ale napíšu na ňu perom tie vety,
slová, priania, ktoré budú chcieť.
Az elkészült darabokat közszemlére teszik. A gyerekek még a délutáni játék közben is
büszkén mesélik, melyiket ki készítette.
Zhotovené veci budú vystavné. Aj počas popoludňajších hier deti hrdo rozprávajú, kto čo
vyrobil.
A tornácon kiteregetett pólók nem a nagy mosás után száradnak. A színes felsők
batikolással készültek, és a tábor végén hazavihetik majd a többi alkotással együtt.
Külön öröm a szervezőknek, hogy a bemutatott és megkedvelt technikákat a gyerekek
otthon is folytatják, s bíznak abban is, hogy a testvérvárosi jószomszédi viszony nem csak
közéleti vonalon bizonyul sikeresnek, hanem a gyerekek között szövődő baráti szállak
erősödnek és a jövőben is megmaradnak.
Usporiadatelia sa tešia, že predtaveným a obľúbeným technikám sa budú deti venovať aj
doma. Dúfajú, že spolupráca s partnerským mestom sa nebude niesť len v znamení
oficiálnych vecí, ale aj vďaka deťom budú čoraz silnejšie.
Megszólaló: Kocsis Viktória
Nagyon jól éreztem magam velük, már régebbről is ismertem, de csak úgy látásból és jól
összebarátkoztunk, játszottunk, sétáltunk, minden jó volt.
Cítila som sa s nimi veľmi dobre, poznala som ich už dlhšie, ale len tak z videnia.
Skamarátili sme sa, hrali, prechádzali, všetko bolo veľmi dobré.
- Ezentúl fogjátok még tartani a kapcsolatot? Hogy gondolod?
Aj po tomto budete v kontakte? Čo myslíš?
- Igen, fogjuk tartani, majd lehet, hogy elmegyek hozzájuk Putnokra is, meg remélm, hogy
még ő is eljön hozzám, és interneten is majd tartjuk a kapcsolatot.
Áno, budeme. Možno, že ich pôjdeme pozrieť do Putnoku, dúfam, že aj ona príde ku mne.
Budeme v kontakte aj cez internet.
Nem kétséges, hogy a tornaljai kézműves tábor jövő nyáron is benépesül majd, hiszen
remek nyári időtöltés, a kreatív ötletek tárháza, és kedves, lelkes emberek, gyerekek és
felnőttek együtt munkálkodása. Ez pedig manapság nem kis dolog.
Je zrejmé, že tábor sa aj o rok zaplní, pretože predstavuje skvelú možnosť, ako stráviť
letný čas, je plný kreatívnych nápadov. Sú tu milí, ochotní ľudia, deti i dospelí, ktorí
spolupracujú. A to je v súčasnosti veľká vec.
Anyag címe:
Rejtvény
Anyag hossza:
12perc
Televízió:
Ózd
Üres kockák, fekete négyzetek, és ah kis szerencsénk van, akkor némi
magyarázat. Talán nincs is olyan ember, aki ezeket látva ne ismerne fel egy
keresztrejtvényt. A helyes kitöltéshez pedig nem kell más, mint toll, ceruza,
radír, és kreativitás, némi nyelvi műveltség. De mi van akkor, ha nekünk kell
elkészíteni a feladványt? A következő percekben egy olyan rejtvényfejtőt
látogatunk meg, aki ezen bűvös négyzetek mindkét oldalát ismeri, feladványait
pedig rendszeresen fejthetik az Ózdi Körképben. Derencsényi Bélát ismerhetik
meg.
Prázdne políčka, čierne kocky a ak máme trochu šťastia, aj nejaké vysvetlivky.
Možno ani niet takého človeka, ktorý by toto vidiac nevedel, že sa jedná
o krížovku. K jej správnemu vyplneniu nie potrebné nič viac, než ceruzka, pero,
guma, trošku kreativity a vzdelania. Čo sa však stane vtedy, keď ju máme
zhotoviť my? V nasledujúcich minútach sme navštívili takého lúštiteľa krížoviek,
ktorý pozná obidve strany týchto čarovným políčok. Jeho krížovky môžete bežne
lúštiť v časopise Ózdi Körkép. Zoznámte sa s B. Derencsényim.
Rejtvények
Krížovky
alán nem is meglepő, de a rejtvények is az ókorig vezethetők vissza. Mint annyi
minden más, a rejtvények is az ókori görögöktől erednek. A mai rejtvények őse
a ma bűvös négyzetként ismert típus. A legrégebbi – több mint 6000 éves – egy
kínai emlékben maradt fenn: kis fekete és fehér körökből állt. Az első
keresztrejtvényre azonban egy kicsit még várni kellett. Megalkotóját és
keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, de az biztos, mára talán az egyik
legnépszerűbb talányok egyike. Derencsényi Béla életében egészen biztosan.
Možno to nie je prekvapujúce, že minulosť krížoviek siaha až do staroveku. Tak
ako veľa iných vecí aj krížovky pochádzajú od Grékov. Predkom dnešných
krížoviek je druh známy ako čarovná kocka. Najstaršia má viac než 6 000 rokov
a uchovala sa v čínskej pamiatke. Skladá sa s malých čiernych a bielych kruhov.
Na prvú krížovku sme si však ešte nejaký čas museli počkať. Jej autora a presnú
dobu vzniku nepoznáme, ale isté je to, že v súčasnosti je jedným
z najpopulárnejších vynálezov, v živote B. Derencsényiho určite.
Szinkron: Derencsényi Béla
Maga a rejtvényfejtés már gyerekkoromban kezdődött. Még az akkori
Népszabadságnak a gyermek rejtvényeit böngésztem, próbálkoztam. Tehát
egyre jobb és jobb eredményeket tudtam elérni, egyre több mezőt tudtam
kitölteni. Mindig mentem kérdezni, hogy ez mi, és mi? És akkor így sikerült
bővíteni az ismereteket. Később aztán megalakult a Városi Könyvtár keretein
belül – az akkori Kun Bélában, a mai Civil Házban – a rejtvényfejtők klubja,
kiscsoportos foglalkozásként. Ez 1975-ben történt. Akkor ott már nemcsak
fejtettünk, hanem magunk is lekezdtünk készíteni rejtvényeket az akkori Ózdi
Művelődési Intézményeknek a havi műsorfüzetébe, közösen a klubbal együtt.
Akkor két sablonunk volt, előre legyártott klisé, és azt kellett megtölteni
tartalommal, havonta.
Aki unatkozik, szeretné az agysejtjeit kicsit megmozgatni, akkor egy kihívás, az,
hogy nemcsak a fősorokat kitölteni, hanem nekem az volt, hogy minden
négyzetet kitölteni. Akkor régen menni kellett könyvtárba és kutatni. Akkor
még nem jelentek meg a Fülesben sem a megoldások, egy héttel később sem.
Úgy kellett ismerősökhöz menni, emberi kapcsolatokat keresni: ki tudja ezt,
vagy azt, mentem tanárokhoz, a témának megfelelően. S akkor úgy próbálta az
ember kitölteni, s akkor így tanult, úgymond... Előveszünk egy üres
négyzethálót, és akkor fősort keresünk, az adott témában, évfordulóhoz,
őszhöz-tavaszhoz kapcsolódó verset. Akkoriban ezt kerestem, Adott volt a
hossza az ábrán, a beírható szó. Ekkor elkezdtem olvasni a verseket és
számoltam a betűket és ha passzolt, akkor beírtam. Ha megvolt a fősor, akkor
már csak a fekete négyzeteket kellett elhelyezni, és utána kitölteni értelmes
szavakkal.
S lúštením krížoviek som začal už v detstve. Skúšal som lúštiť detské krížovky
uverejňované v niekdajších novinách Népszabadság. Moje výkony sa stále
zlepšovali, postupne som dokázal vyplniť stále viac políčok. Stále som sa
vypytoval, čo je to a čo hento...Takto sa mi podarilo rozšíriť si znalosti. Neskôr
vznikol v Mestskej knižnici, v dnešnom Dome občianskych organizácii, Klub
lúštiteľov krížoviek. Stalo sa to v roku 1975. Tam sme už však nie len lúštili, ale
spoločne s klubom sme začali krížovky aj zhotovovať do niekdajšieho
mesačníka Kultúrneho strediska v Ózde. Mali sme dve šablóny, ktoré boli
dopredu dané a tieto sme mali mesačne naplniť obsahom. Pre toho, kto sa nudí
a chcel by si rozhýbať mozgové bunky je to výzva, že nevyplňuje iba hlavné
riadky, ale všetky políčka. V minulosti bolo treba ísť do knižnice a hľadať. V tej
dobe sa ešte nezverejňovali výsledky ani v časopise Füles a to ani o týždeň
neskôr. Tak sme museli ísť k známym, nadväzovať známosti, kto čo vie, chodiť
k učiteľom v rámci daných tém. Takto sme sa snažili krížovku vyplniť a takto
sme sa učili...
Zoberieme si prázdnu štvorčekovú sieť a vyhľadáme si hlavný riadok v danej
téme, k danému výročiu, či básničku k ročnému obdobiu. V tej dobe som hľadal
toto. Na predlohe bola dĺžka slova daná. Začal som čítať báseň a počítať
písmená. Ak to pasovalo, tak som to tam písal. Keď som už mal hlavný riadok,
už bolo treba umiestniť len čierne štvorčeky a potom krížovku vyplniť slovami,
ktoé majú význam.
számítógép elterjedése előlőtt, mint minden, ezek is kézzel készültek, s egyegy szó, vagy meghatározás sok esetben lexikonok segítségével, vagy hosszas
könyvtári keresgéléssel került a végleges helyére. Ma már a technika az
internet jelentősen megkönnyíti a rejtvények születését. Ebben nemcsak a
különféle szoftverek, hanem a legegyszerűbb kereső is sokat segíthet a
feladvány szerkesztőjének.
Pred príchodom počítačov sa aj krížovky vyrábali ručne a jednotlivé slová, či
výrazy sa v mnohých prípadoch dostávali na svoje miesto za pomoci lexikónov
a dlhého hľadania v knižniciach. Dnes už technika a internet uľahčujú zrod
krížoviek. V tom nie sú nápomocné iba rôznorodé programy, ale tvorcom
krížoviek veľa dokáže pomôcť aj najjednoduchší vyhľadávač.
Szinkron: Derencsényi Béla
Most
már
könnyít
a
számítógép.
Az
felkínálja
–
a
számítógépes
szerkesztőprogram – hogy milyen hosszú, milyen adott betűből, a létező
magyar szókészletből ezeket tudná beépíteni. S akkor már lehet csemegézni,
válogatni, pl. 1023 szóból melyiket választhatod. Azt már te döntöd el. Ha csak
azt mondja, hogy egy van, akkor nincs sok választás, vagy használod, vagy nem.
Akkor mégy tovább, még tovább variálhatod, a fekete négyzeteket megint
átrakhatod. Sok küzdelem után jutsz el a végső megoldáshoz.... Igyekszem
mindig, hogy szimmetrikus legyen, az ábra...
Teraz už počítač pomáha. Počítačový editor ponúka dĺžku slov, z akých písmen
sa má skladať, a ktoré slová dokáže z maďarskej slovnej zásoby vložiť. Potom sa
už dá preberať. Napríklad, ktoré slovo si môžeš vybrať z 1023 slov, o tom už
rozhoduješ ty. Ak ti odpovie, že má iba jedno slovo, nemáš veľký výber. Buď ho
použiješ, alebo nie. Ideš ďalej a môžeš to variovať, môžeš preložiť čierne
políčka. Po dlhom zápase dospeješ k finálnemu riešeniu. Snažím sa vždy o to
aby bol obrazec krížovky symetrický.
Ez a rejtvény 20 perc alatt készült el, de ez csak egy váz, amit még finomítani
kell, természetesen ellenőrizni, és a meghatározások megfogalmazása is
időigényes. Egy nagyobb feladvány valójában 2 és 8 óra alatt nyeri el végleges
formáját.
És persze Derencsényi Béla nemcsak készíti ezeket a rejtvényeket, maga is a
lelkes megfejtők közé tartozik, így természetesen ő is asztalhoz ült az októberi
VI: Ózdi Kupán, amely az országos keresztrejtvényfejtő bajnokság részeként
három korosztályban várta a jelentkezőket.
Táto krížovka bola hotová za 20 minút, ale toto je iba kostra, ktorú je treba ešte
doladiť, treba ju samozrejme skontrolovať a aj formulácia výrazov je náročná na
čas. Jedna väčšia krížovka získa svoju definitívnu podobu približne za 2 až 8
hodín.
A samozrejme B. Derencsényi krížovky nie len zhotovuje, sám patrí medzi
nadšených lúštiteľov, preto je samozrejmé, že si aj on sadol za stôl v rámci
októbrového VI. Pohára Ózdu, ktorý ako súčasť republikových majstrovstiev
v lúštení krížoviek, očakával účastníkov troch vekových kategórií.
Szinkron: Derencsényi Béla
Megszállottság végül is, sokan fejtik otthon is. Egy kis agytorna, mert
karbantartja az agysejteket, előhozza a holt ismereteket, hogy ha megfejtesz
egy rejtvényt, mert hát tudod, de most nem ugrik be. Majd később visszatérsz
hozzá. A verseny az más, ott nincs idő, cserélgeted a két feladványt, és akkor
egyszer csak beugrik a válasz.
Nakoniec je to posadnutosť. Mnohí ich lúštia aj doma. Je to mozgový tréning,
ktorý udržuje mozgové bunky v kondícii, obnovuje mŕtve poznatky. Keď lúštiš
krížovku a vieš to, len ťa to nenapadá. Neskôr sa k tomu môžeš vrátiť. Súťaž je
iná, tam niet času vymieňaš si zadania a zrazu ťa odpoveď napadne.
Azt pedig, hogy mennyire lett népszerű a keresztrejtvény a nagyvilágban, a
rengeteg különböző típusú rejtvényújság vagy internetes játék bizonyítja.
Értelmes és egyben unaloműző szórakozás, s ha még nem próbálták, itt az ideje
kipróbálni.
A to, akou populárnou sa stala krížovka vo svete, dokazuje množstvo rôznych
novín pre lúštiteľov, či internetových hier. Je to zmysluplná a súčasne nudu
zaháňajúca zábava. Keď ste to ešte nevyskúšali, dozrel čas to vyskúšať.
Download

A Sajó szűk völgyében meghúzódó kisváros