Newsletter
ŠPECIALISTA NA POISŤOVACIE RIEŠENIA
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
9 / 2012
QBE Online pre sprostredkovateľov
Radi by sme Vám pripomenuli službu QBE Extranet,
ktorú už takmer všetci poznáte. Naším cieľom je, aby
sa Extranet stal nápomocný pri každodennej práci
sprostredkovateľa.
Na stránke https://extra.qbe.sk/ nájdete:
1.Voľne prístupné dokumenty: všeobecné informácie o spoločnosti, kontakty, dokumenty k produktom poistenia majetku a zodpovednosti za škodu občanov a podnikateľov, vrátane poistenia motorových
vozidiel (poistné podmienky, dotazníky, formuláre,
oznámenia o vzniku poistnej udalosti).
2.Kalkulačky k retailovým produktom s výpočtom poistného, s prípravou ponuky poistenia aj konečnej poistnej zmluvy vo formáte .pdf aj v tlačenej
forme a písomnými pokynmi so sadzbami poistného.
Pre použitie Kalkulačky je potrebné použiť program
Internet Explorer vo verzii 7(IE7) a vyššej a byť prihlásený ako užívateľ Extranetu.
Ako na to? Je to veľmi jednoduché. V pravej hornej
časti úvodnej stránky https://extra.qbe.sk/, po kliknutí na odkaz Prihlásiť sa, zadajte prístupové meno
a heslo. Ak ho neviete, môžete si ho vyžiadať formou
e-mailovej správy zaslanej na [email protected] alebo
telefonicky na tel. č. 055/6826 222. Po úspešnom prihlásení sa bude zobrazovať v pravej hornej časti názov Vašej sprostredkovateľskej spoločnosti. Následne
v menu Produkty / Typ poistenia / Projekcia - PZ sa
sprístupní kalkulačka pre zvolený typ poistenia.
Nasadením vyššie uvedenej novej verzie kalkulačky v novembri 2011 sa zrušil priamy prístup k predchádzajúcej kalkulačke (výpočtu poistného a tlači
zmlúv) cez web stránku spoločnosti, resp. cez adresu
http://calc.qbe-slovakia.sk/. Ak na túto stránku cez
nejaký starší odkaz alebo záložku náhodou zablúdite,
budete automaticky presmerovaný na súčasný Extranet k voľne prístupným dokumentom.
3.Dátový sklad, pre prístup pracovníkov ústredia
sprostredkovateľských spoločností k prehľadu existujúcich poistných zmlúv a prehľadu poistných udalostí
klientov sprostredkovateľa .
Prístup do dátového skladu je možný až po uzatvorení písomnej „dohody o poskytnutí prístupu k vybraným informáciám z informačného systému poisťovne“. Agendu prístupu do dátového skladu za našu
spoločnosť zabezpečuje Ing. Juraj Almáši, tel. číslo
055 / 6826 252, e-mail: [email protected] U
sprostredkovateľov, ktorí už majú poskytnutý prístup
do dátového skladu, nedochádza v súvislosti s nasadením novej verzie extranetu k žiadnym zmenám.
Adresu Extranetu https://extra.qbe.sk/ si nemusíte
pamätať - dajte si ju do záložiek! Stlačte Ctrl+D keď
budete na stránke Extranetu a potvrďte názov záložky a jej umiestnenie. Budete ju mať vždy poruke.
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|
9 / 2012
Úrazové poistenie osôb prepravovaných
v motorovom vozidle
Pri riadení áut na cestách nám denne hrozia rôzne riziká.
Často stačí nepatrný moment a stanete sa účastníkom
nehody. Dopravná kolízia môže viesť k škodám na majetku, zraneniu a dokonca i k smrti. Mnohokrát dochádza k
poraneniam hlavy a mozgu, ktoré prinesú nemalé problémy. Aj preto je rozumné chrániť pred následkami takýchto udalostí nielen svoj majetok, ale predovšetkým svoje
zdravie. Pre prípady dopravných úrazov slúži produkt úrazového poistenia osôb prepravovaných v motorovom
vozidle, ktorý pomôže ľahšie preklenúť následky úrazov.
Poistenie sa dojednáva pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu (celkovej i čiastočnej) a smrti následkom
úrazu s možnosťou výberu z piatich variantov poistenia s
maximálnou poistnou sumou 33 200 €.
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým
vozidlom kryje všetky osoby prepravované poisteným
vozidlom v čase vzniku poistnej udalosti bez ohľadu na
to, kto viedol v čase vzniku poistnej udalosti poistené
vozidlo. Poistenie sa dojednáva vždy pre všetky sedadlá,
ktorých počet je uvedený v technickom preukaze vozidla
a poistná suma je pre všetky sedadlá rovnaká.
Poistenie je možné dojednať individuálne alebo skupinovou zmluvou pre krytie úrazu osôb prepravovaných
motorovými vozidlami firemnej flotily.
osôb, alebo pri jeho dopravnej nehode,
•pri nastupovaní alebo vystupovaní z motorového
vozidla,
•pri uvádzaní motora motorového vozidla do chodu
bezprostredne pred začiatkom jazdy,
• pri krátkodobých zastaveniach motorového vozidla,
ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke,
z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy
motorového vozidla vzniknutej počas jazdy, pokiaľ
k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle
alebo v jeho blízkosti.
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom
vozidle kryje úrazy poistených osôb, ku ktorým dôjde vo
vozidle vedenom poistenou osobou:
•počas jazdy MV na miestach určených na prepravu
Územná platnosť poistenia nie je obmedzená, dojednáva
sa bez skúmania vstupného veku či zdravotného stavu a
pre nemenované osoby. Zmenou vlastníka alebo odcudzením motorového vozidla poistenie zaniká.
Hospodárske výsledky QBE Group za polrok 2012
Predstavitelia spoločnosti QBE Insurance Group
informovali o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch
k 30.06.2012:
• Čistý zisk po zdanení vzrástol o 13% na 760 miliónov
amerických dolárov v porovnaní so $673 miliónov
za rovnaké obdobie minulého roka.
• Hrubé predpísané poistné za toto obdobie vzrástlo
o 3% na 9,2 miliárd amerických dolárov.
• Kombinovaný ukazovateľ (COR), ktorý pozostáva
zo škodového, nákladového a provízneho ukazova teľa, sa zlepšil z 95,7% na 92,9% v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka.
K 30.06.2012
1H12
1H11
Rozdiel v %
Hrubé predpísané poistné
US$ mil.
9 223
8 942
3
Čisté zaslúžené poistné
US$ mil.
7 359
6 778
9
Zisk z underwrtingu
US$ mil.
522
291
79
Kombinovaný ukazovateľ (COR)
%
92,9
95,7
-
Investičné výnosy
US$ mil.
436
471
(7)
Zisk z poistenia
US$ mil.
958
762
26
%
13,0
11,2
-
Podiel zisku z poistenia k čistému zaslúženému poistnému
Výnos z investovania prostriedkov akcionára
US$ mil.
247
186
33
Odpisy nehmotného majetku
US$ mil.
128
60
113
Čistý zisk po zdanení
US$ mil.
760
673
13
%
13,9
12,5
-
US cents
63,1
59,9
5
Rentability vlastného kapitálu (ROE)
Zisk na akciu
INFORMAČNÝ MAGAZÍN SPOLOČNOSTI QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
|
9 / 2012
Strediská likvidácie poistných udalostí QBE poisťovne:
Názov
Adresa
Bratislava
Digital Park 2
Einsteinova 23
851 08 Bratislava
Meno
E-mail
Mobil
Telelón
Ján Pagáč (MV, ZODP,skrat)
[email protected]
903 638 042
02/57 10 28 66
Ing. Marek Brida
(TŠ, ZODP, preprava)
[email protected]
903 550 739
02/57 10 28 10
Bc. Jozef Velich (TŠ, ZODP, skrat, odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
910 846 001
02/57 10 28 10
František Mezey (AutoCheck)
[email protected]
911 130 042
02/57 10 28 22
Miloš Sopko (EuroGAP)
[email protected]
911 667 373
02/57 10 28 22
Nitra
Sládkovičova 7
949 01 Nitra
Peter Škubla (TŠ, ZODP, skrat, odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 828 488
037/ 65 24 557
Banská Bystrica
Horná 54
974 01 Banská Bystrica
Ing. Monika Falatová
(TŠ, ZODP, preprava)
[email protected]
903 638 045
048/41 24 748
Ing. Zdenko Oravec (MV,ZODP)
[email protected]
903 638 044
048/41 24 748
Košice
Štúrova 27
042 80 Košice
Ing. Jozef Sipský (TŠ, skrat, odcudzenie,
vandalizmus)
[email protected]
903 828 788
055/68 26 245
Ing. František Šponták
(MV, preprava)
[email protected]
903 828 988
055/68 26 236
Ing. Miloš Putnok (TŠ,MV, skrat,
odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 638 716
055/68 26 244
Ing. Igor Tkáč (ZODP)
[email protected]
903 828 999
055/68 26 234
Ing. Marek Vereb (riaditeľ likvidácie)
[email protected]
903 902 983
055/68 26 235
RNDr. Ing. Róbert Figeľ (TŠ, skrat,
odcudzenie, vandalizmus)
[email protected]
903 630 852
055/68 26 245
Jarmila Valkučáková
(úraz, cestovné poistenie)
[email protected]
910 846 511
055/68 26 288
Kontakty na upisovateľov QBE poisťovne:
Názov
Adresa
Meno
E-mail
Mobil
Telelón
Bratislava
Digital Park 2
Einsteinova 23
851 08 Bratislava
Ing. Marian Bátovský
- riaditeľ Úseku poistenia firemných klientov, senior u/w
[email protected]
911 906 407
02/57 10 28 13
Ing. Tomáš Kráľovič
- senior u/w, D&O, majetok,
zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
903 433 390
02/57 10 28 18
Ing. Július Baláž
- produktový líder pre havarijné poistenie
[email protected]
903 433 350
02/57 10 28 23
Ing. Cyntia Benešová
- produktový líder úrazové poistenie, senior
u/w, majetok, zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
910 846 533
02/57 10 28 17
Ing. Daniela Petlušová
- u/w, cestovné poistenie, majetok,
zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
911 906 411
02/57 10 28 68
Ing. Marek Vöröš
- senior u/w, majetok, zodpovednosť,
CAR/EAR
[email protected]
911 906 412
02/57 10 28 02
Ing. Aida Blada Halák
- Specialty (GAP, Warranty)
[email protected]
911 130 041
02/57 10 28 21
Ing. Zuzana Rothová
- produktový líder pre CAR/EAR, senior
u/w, majetok, zodpovednosť, CAR/EAR
[email protected]
911 906 408
055/68 26 232
Monika Birošová
- senior u/w, majetok, zodpovednosť,
CAR/EAR
[email protected]
910 846 575
055/68 26 232
Ing. Emil Vaško
- riaditeľ Úseku poistenia retailových
klientov
[email protected]
903 550 705
055/68 26 231
Ing. Zuzana Adzima Andrejová
- zodpovednosť zamestnanca voči
zamestnávateľovi
[email protected]
910 846 525
055/68 26 233
Mgr. Eva Kováčová
- poistenie budov, hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu
[email protected]
910 846 546
055/68 26 239
Ing. Juraj Balog
- Specialty (GAP, Warranty)
[email protected]
910 846 000
055/68 26 251
Ing. Stanislav Gerhart
- havarijné poistenie MV
[email protected]
910 846 515
055/68 26 246
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
[email protected]
Košice
Štúrova 27
042 80 Košice
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Štúrova 27, 042 80 Košice, Tel.: 055/ 6826 222, 02/ 5710 2811,Fax: 055/ 6826 250. 02/ 5710 2820,
www.qbeeurope.com/slovakia, [email protected]
Redakčná rada: Ing. Zuzana Rothová, Ing. Cyntia Benešová, Ing. Jana Hartmannová, Ing. Juraj Almáši
055/68 26 222
Download

QBE Online pre sprostredkovateľov