iDEME Bratislava ’14
Informatizácia až po dediny a mestá
Odborná konferencia o informatizácii verejnej správy,
v spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR
7. ročník
www.ideme.net
19. júna 2014 (štvrtok)
hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava, www.hotelborik.gov.sk
Abstrakt
Budeme diskutovať o aplikáciách IKT
a využití internetu:
• v štátnej správe
• v regiónoch, mestách a obciach
• v prospech občanov
• na rozvoj informačnej spoločnosti v
rôznych sektoroch ekonomiky
Medzinárodná odborná konferencia
o informatizácii verejnej správy
Usporiadateľ
O konferencii
Tematické okruhy
Konferenciu iDEME Bratislava ’14 pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom
je predstaviť aktuálne trendy v budovaní
elektronických služieb verejnej správy, realizaciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je
venovaná financovaniu týchto projektov
s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.
A) Stratégia a financovanie
B) Implementácia OPIS projektov
C) Elektronické služby štátnej správy
a samosprávy
D) Infraštruktúra IKT a Broadband
E) Zákon o informačnej bezpečnosti
F) Digitálna agenda EÚ 2020
G) Programové obdobie 2014-2020
Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk. PPP nie je platcom DPH.
PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379,
M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, [email protected], J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, [email protected]
iDEME Bratislava ’14
Informatizácia až po dediny a mestá
www.ideme.net
ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Rozsah konferencie:
slávnostné otvorenie, spoločenský večer, sprievodná výstava
Rokovací jazyk:
slovenčina, čeština, angličtina
Gastronómia:
3 x kávová prestávka, 1x obed, 1x raut
Audiencia:
200
Štruktúra auditória:
verejná správa, dodávatelia a poskytovatelia služieb IKT, médiá
Organizačné aspekty:
konferenčný servis, dataprojekcia, internet, organizačné zabezpečenie sprievodnej výstavy
Materiály pre účastníkov: ceruzka, blok, suvenír
propagačné materiály partnerov konferencie
SLUŽBY PARTNEROM KONFERENCIE iDEME
Generálny
partner
Zlatý
partner
Strieborný
partner
Partner
Vystavovateľ
Sponzor
Citovanie v programe konferencie
x
x
x
x
x
x
Logo na webovom rozhraní
konferencie
x
x
x
x
x
x
Logo v hlavnej sále
x
x
x
x
Medzinárodná odborná konferencia
o informatizácii verejnej správy
Rozsah služieb / typ partnerstva
Logo v mieste realizovania
sponzorstva
x
Firemná odborná prednáška
x
x
x
x
Uverejnenie príspevku po skončení
konferencie na www.ideme.net
x
x
x
x
Distribúcia materiálov účastníkom
pri registrácii
x
x
x
Výstavná plocha / poster
x
x
x
Voľný vstup pre lektorov
x
x
x
Voľný vstup, obsluha výstavnej
plochy
2
2
2
Ďalšie voľné vstupenky
10
5
3
Sponzor spoločenského večera
x
Garancia výhradného postavenia
x
Cena
7 000€
x
x
x
2
1
2
x
5 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
Na základe
dohody s organizátorom
Konferenciu pripravujú Partnerstvá pre prosperitu (PPP), www.p3.sk. PPP nie je platcom DPH.
PPP - občianske združenie, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel.: +421 2 482 91 379,
M. Ištván, mobil: +421 905 351 962, [email protected], J. Mlynárčiková, mobil: +421 908 685 832, [email protected]
Download

iDEME Bratislava `14