Noviny zamestnancov spolo ností MATADOR GROUP
Ro ník VII, íslo 8 | 22.október 2012
Vláda Ni orodskej oblasti vyjadrila
plnú podporu
ná mu podnikate skému zámeru
Septembrová medzinárodná konferencia
Podnikanie v Rusku
Ni ný Novgorod ,
ktorá sa uskuto nila
v Ni nom Novgorode
otvorila dvere spolupráce Matadoru s ruskými tátnymi orgánmi. Na konferencii
vystúpili predstavitelia ruskej vlády,
zástupcovia vlády Ni gorodskej
oblasti a taktie predstavitelia podnikate ských subjektov, ktorí pôsobia
v Ni nom Novgorode.
Sú as ou konferencie bolo aj podpísanie Zmluvy o Spolupráci medzi
vládou Ni gorodskej oblasti a spolo-
nos ou MATADOR Automotive Rus.
Za MARus zmluvu podpísal Oleg
Timofejev, ktorý je poverený výkonom
funkcie generálneho riadite a MARus, a
za druhú stranu
Valerij ancev,
gubernátor Ni gorodskej oblasti.
Vláda na ele s
gubernátorom v
podpísanej zmluve vyjadruje plnú
podporu ná mu
podnikate skému
zámeru a s ubuje
pomoc pri jeho
realizácii.
Ing. Viktor Jankura
Asistent RS MAV
Oleg Timofejev (MARus) a gebernátor Valerij ancev
Matador potvrdil
európsku kvalitu vo vzdelávaní
Engineers Ireland udelili Matador Group
certifikát vzdelávacích programov.
Matador Group sa v tomto roku zú astnil
projektu, ktorého cie om bolo zmapova
situáciu v oblasti vzdelávacích programov
a systému vzdelávania vo vybranej vzorke
európskych firiem. Projekt bol zabezpe ovaný prestí nou írskou profesionálnou organizáciou Engineers Ireland a potvrdil, e Matador Group v plnom rozsahu
sp a v etky kritériá pre udelenie certifikátu potvrdzujúceho európsku kvalitu jej
dlhodobých vzdelávacích programov v
rámci skupiny, ako aj jej jednotlivých
spolo ností.
Spolo nos MATADOR Automotive
Rus, ktorá plánuje v 1. kvartáli budúceho roka za a výrobu zváraných
zostáv MQT (centrálna trubka) pre
VW Rusko, bola 4. septembra 2012
oficiálne zaregistrovaná v Ruskej Federácii. V sú asnom období sa realizuje rekon trukcia budovy, v ktorej
bude MARus pôsobi a uskuto ujú
sa prípravné práce súvisiace so spustením a nábehom výroby. O al ích
mí nikoch súvisiacich so tartom
spolo nosti MARus Vás budeme
priebe ne informova .
projektu, za ú asti medzinárodného
konzulta ného a audítorského tímu,
vykonala h bková analýza a hodnotenie
vzdelávacích programov vo vybranom
priemyselnom podniku.
Niektoré programy a formy vzdelávacích
aktivít realizovaných v skupine boli
certifika nou spolo nos ou doplnené a
upravené tak, aby zodpovedali európskym
certifika ným kritériám. Pozitívne bol
hodnotený systém modulárneho vzdelávania Matador, ktorý je v závere nej fáze
prípravy so tartom od 1.1.2013.
Partnerom tohto projektu z univerzitnej Diplom o udelení certifikátu odovzdali
sféry bola Fakulta ekonómie a podnikania zástupcovia Paneurópskej vysokej koly
Paneurópskej vysokej koly v Bratislave.
v Bratislave prof. Ladislav Kabát a doc.
Na pilotnom projekte participovali Pavol Molnár, zástupcom HR mana rie ite ské tímy z Írska, Portugalska, Slo- mentu Matador Group, ktorí uvedené
vinska, Rumunska a Slovenska. V ka dej z formy vzdelávania budujú a zabezpe ujú.
uvedených krajín sa v rámci rie enia
LK
Oleg Timofejev - generálny riadite MARus
Vráble nav tívila delegácia z MSC Magyar Suzuki Corporation a SMC Suzuki
Motor Corporation z Japonska. Spolu sme preverili informa né systémy
pou ívané v na ej spolo nosti a ukázali sme im výrobné priestory vo Vráb och.
Aj takto sa sna íme dokáza , e nám právom patrí v hodnotení dodávate ov
popredné miesto.
Z Japonska k nám pri li páni
Takeyuki Fukuya - zástupca informa ných systémov v Suzuki a
Toshihiko Nishizawa - vedúci vývojových skupín vývoja vozidiel. Z
Ma arska sa náv tevy zú astnil
Kenichi Nozaki-zástupca vedúceho nákupu v Suzuki v Ma arsku
a András Perger nákupca zodpovedný za Matador- Automotive.
SUZUKI Grand Vitara, model 2012
Výmena dát medzi Matador a Suzuki sa uskuto uje v programe
NX (Unigraphics), v sú asnej ver-
Nový model Suzuki YFA
za íname...
zii NX - 5.3. Tomá Hlava - vedúci
oddelenia technickej podpory
(OTP), odprezentoval spôsob
prijímania a spracovania CAD
údajov na technickom úseku
medzi MSC, MAV a na imi dodávate mi. Zárove vyzdvihol úspe nú spoluprácu s na ou dcérskou
spolo nos ou Aufeer Design,
ktorá pripravuje aj napä ové a vibra né analýzy u zváraných
zostáv. Optimalizácia výroby
dr iaka prístrojovej dosky pre
nový model YFA za pomoci MAV,
je pre Suzuki ve mi dôle itá. Tento
model bude al ím crossoverom
v rade Suzuki, o nie o men ím ako
je sú asný model Vitara. Na e
návrhy sa prehodnocujú priamo
v centrále Suzuki v japonskom
Hamamatsu.
a personálnym obsadením, ako
i so zau ívanými postupmi a spracovávaním dát v na ej spolo nosti.
RK a VK
Toshihiko Nishizawu má
na starosti v etky divízie
vývoja automobilov
z poh adu kontroly a
krátenia predvýrobnej
prípravy projektov. Z
tohto poh adu vyjadril
spokojnos s na ím Maskovaný nový model Suzuki na pioná nej fotografii
po as testovnaia v panielsku
technickým vybavením
02
Matador EXPRES
Rozhovor
MMM Ko ice 2012, alebo môj prvý maratón
Krá ovská atletická disciplína Medzinárodný maratón mieru, osemdesiatedeviate
pokra ovanie najstar ieho maratónu v Európe (od r. 1924) sa koná ka doro ne v
Ko iciach. Tento rok sa na jej tart postavil aj Juraj Hri ovský, riadite nákupu vo
Vráb och a 42,195 kilometra si zabehol s viac ne 7400 be cami zo 46 krajín sveta.
Po asie bolo takmer ideálne - 15°C, pod
mrakom, bez vetra a s ojedinelými zrá kami. Pri tejto príle itosti sme mu poloili nieko ko otázok, preto e v dne nej
uponáh anej dobe zdravý ivotný týl
a pravidelné portovanie je jednou
V cieli...
z najlep ích mo ností ako sa
popasova s náro nými úlohami v práci, ka dodenným stresom a udr iava sa v dobrej fyzickej i psychickej pohode.
Kedy ste sa rozhodli, e skúsite
zabehnú Ko ický maratón
mieru?
V apríli tohto roku som dostal pozvanie z MATADOR Holding zú astni sa prvýkrát medzinárodného behu
Devín - Bratislava (najstar í beh na
Slovensku od r. 1921 v d ke 11,650
km) v teame MATADOR. Na tomto
podujatí som kolegom z práce a tie
zanieteným amatérskym be com
(M.Útly, M.Srba a J.Zigo) povedal,
skôr tak polo artom, e by som rád
skúsil zabehnú plný maratón. Vtedy
som to myslel vá ne len podvedome,
ale vo mne sa za al rodi sen o
maratóne. No, a po al ej iniciatíve
porazi konku-rentov na portovom
poli v behu VW run&fun v teame
MATADOR ( ia nepodarilo sa, mo no nabudúce...) som si u stanovil pevný cie , e do toho pôjdem a skúsim
zabehnú Ko ický maratón mieru v asovom limite stanovenom organizátormi (na 32km 4,5hod. a celkovo
max 6 hod. pozn.red.).
Ako dlho ste sa pripravovali?
Do tohto roku som absolvoval v ivote
len 2x beh na 10km po as môjho pôsobenia v Etiópii (2004-2006) a behával
som len na be iacom páse vo fitness
centrách 25 a 30 min. resp. 4 a 6 km
pre vlastnú kondi ku, poteenie a ke som cítil nespokojnos s váhou. V apríli 2011
som si pri váhe 107kg povedal
dos a za al som beháva
pravidelne na be iacom páse
a pri rieke itava, nieko kokrát do tý d a. Systematicky som s prípravou na maratón za al za iatkom mája,
ke som svoje nepravidelné
rekrea né behanie prispôsobil tréningovému plánu.
Kôli zraneniu som vynechal
celý jún a pokra oval som a
v júli a septembri, posledné
2 tý dne pred
tartom to boli
zní ené objemy na doladenie. Celkovo
som za toto
obdobie nabehal 790km
s priemerom
40 km a maximom 56 km za
tý de a v priemernom tempe
6 min/km. Ve kú as prípravy som
absolvoval po asfalte, no okrem
samotného tréningu to boli aj desiatky
hodín regenerácie vo forme wellness,
masá í a plávania, vä inou v neskorých ve erných hodinách.
Ur ite ste si upravili aj ivotosprávu,
jedálny lístok. V om to spo ívalo?
ivotosprávu sa sna ím dodr iava
celý ivot. Nikdy som nefaj il, taktie
alkohol je len príle itostná zále itos asi 1 pivo za tý de , ob as pohár vín.
Úprava jedálneho lístka akosi pri la
prirodzene s pravidelným behaním.
Základom bol ve erný tréning a
regenerácia, pri om od únavy som
v dy i iel do postele a nezostal as a
chu sa prejeda pred spaním. Energiu
som dop al mlie no-banánovým
koktailom, dochuteným tvarohom, v
poslednom mesiaci 100% erstvou
zeleninovou avou. Ráno za ínam
s ½ l horúcej bielej kávy alebo kakaa,
mis ou ovs ených vlo iek
s orechmi a erstvým jablkom/banánom
v y mie aných
s bielym odtu neným jogurtom. Pribudlo
viac ry e, rýb a
hlavne cestovín. Objem
erstvej zele-
niny a ovocia najrôznej ieho druhu by
sa dal vá i na tony". Ve mi dôle itou
sú as ou prípravy bolo pred enie
no ného spánku o 1 a 2 hod. Maratón
som u be al s váhou 79kg.
Aké pocity ste mali tesne pred
tartom?
Ako be ec-amatér som urobil v príprave aj pár chýb, ke som si tesne pre
maratónom natiahol postranné väzivo
v kolene, a poranil si krí e pri kopaní
studne. Mal som pochybnosti, i to
vydr ím. Merané tepovou frekvenciou
cca 90 tep/min. v porovnaní s k udovou, ktorá sa dnes pohybuje na
úrovni 43-44 tep/min., úplne vzru ený
ú asnou atmosférou okolo. Na druhej
strane som vedel, e mám nie o
natrénované, odhodlaný dobehnú do
cie a, sta sa lenom elitného klubu
a pý i sa titulom - maratónec.
Ako ste pre ívali samotné preteky,
pri la po as nich aj nejaká kríza?
Nikomu nedoporu ujem ís tam bez
prípravy. Samozrejme, zranenie kolena sa ozvalo ako prvé u na iestom
kilometri, ale v tom húfe be cov som ju
potla il a na moje prekvapenie polmaratón na oto ke 1 kola ubehol ve mi
rýchlo a cítil som sa dobre (1hod.
54min.). Po al ích asi 4 kilometroch
som videl dobieha neskor ieho ví aza,
o bola psychická vzpruha - zaradoval
som sa, e ma nepredbehol e te v 1 kole. A po 30-ty kilometer sa mi be alo
ahko , ale potom za alo mierne
pop cha , ochladilo sa, bola mi zima a
ozvali sa aj krí e, a za al som po íta
doslova ka dý meter.
Spomalil som a za al si vyty ova krátkodobé ciele ako u len táto rovinka,
po al iu zákrutu, túto ob erstvovaniu
stanicu u viacej neuvidím... No najvä iu vzpruhu mi dodal bývalý spoluiak z V , ktorý sa z ni oho ni objavil
a ve mi hlasno povzbudzoval. Premohol som únavu a po zdolaní 40-teho
kilometra som si vychutnal vysnívaný
cie , ako keby som to sám vyhral.
Ako ste sa cítili po skon ení pretekov a
ste so svojim výkonom spokojný?
Pocity sú fantastické, a ko opísate né,
najmä tie posledné 2 km boli ú asné.
Zdalo sa mi, e doslova letím pomedzi
davy udí okolo. V cieli som zostal
ve mi prekvapený, preto e som necítil
iadnu svalovicu, nemal som jediný
p uzgier, odi iel som po svojich a bez
pomoci. S výkonom nemô em by
nespokojný. Z dosiahnutého asu
4 hod. 17 min. som sa ve mi pote il.
o by ste odporú ali kolegom, ktorí by
vás chceli v tomto nasledova ?
Vytý i si cie , poveda ho nahlas,
zverejni svojim priate om, rodine,
tvrdo na sebe pracova , tie sa vyzbroji obrovskou dávkou pevnej vôle,
investova trochu do funk ného
oble enia a be eckých tenisiek a ís
za ním a do konca
Projekt AMPIÓN III pokra uje
Výkonovo zameraná firemná kultúra
Projekt ampión prechádza do al ej etapy,
ktorá bude zameraná na spolo nosti
Matador Holding, a.s. a Matador Industries, a.s.
Projekt ampión prechádza v skupine Matador do 3. fázy, ktorá bude v horizonte
najbli ích 6 mesiacov zameraná najmä na spolo nosti Matador Holding, a.s. a
Matador Industries, a.s. Ako sú formulované hlavné línie a ciele projektu do konca
roka 2012 sme sa spýtali PhDr. Petra Obdr álka, CSc., konate a spolo nosti
ARMSTRONG CC, s.r.o. externého dodávate a tejto projektovej fázy.
1. Aký je hlavný motív tejto fázy projektu ampión III, ktorá nesie názov Na
výkon zameraná firemná kultúra a aké sú jednotlivé iastkové oblasti, ktorých
sa dotkne?
Procesy riadenia v spolo nostiach Matador zaznamenali v posledných dvoch
rokoch výrazný nárast profesionalizácie. Jednou z oblastí, ktorej bola prisúdená
strategická dôle itos , je oblas rozvoja výkonnosti udských zdrojov a to v prostredí takej firemnej kultúry, ktorá vynikajúcu výkonnos podporuje. Cie om
projektu je v nasledovnej fáze sústredi sa na formovanie prostredia, ktoré bude
umo ova zamestnancom podáva maximálne výkony. Budeme sa venova piatim dôle itým oblastiam:
Zvy ovanie kompetencií mana érov a al ích zamestnaneckých skupín ich
schopností a zru ností
Posilnenie podpory, ktorú výkonnosti firmy dodávajú útvary zodpovedné za
riadenie udských zdrojov
Posilnenie zákazníckej orientácie naprie pozíciami a tým úspe nosti
u zákazníka
Zlep enie nastavovania cie ov vzh adom na meranie výkonnosti jednotlivcov a tímov
Optimalizácia takého týlu vedenia udí a presadzovanie takých zásad správania, ktoré budú motivova k výkonu a sú asne posilnia osobnú väzbu
zamestnancov k firme
2. Aké sú hlavné charakteristiky výkonovo orientovanej firemnej kultúry a aký
je jej vplyv na úspe nos spolo nosti na trhu?
Výkonovo orientovaná kultúra predov etkým nevzniká sama od seba. Je cielene
formovaná vedením spolo nosti a je produktom spolo ného úsilia v etkých
zamestnancov. Platia v nej jasné zásady správania, udia v organizácii sú výborne
informovaní o stratégii a cie och a ciele sú výzvou, ktorej naplnenie je pravidelne a
jednozna ne ocenené. Sú asne platí, e zamestnancov nemotivujú len finan né
odmeny a benefity, ktoré v práci získajú ale motivuje ich uplatnenie vlastných
schopností a spolo ný úspech u zákazníka, na trhu. Analýzy ukazujú, e takéto
firmy sú atraktívnym zamestnávate om a sú asne ich výkonnos (napríklad
obchodný úspech i zvý enie kvality) rastie.
3. o za ne po skon ení tejto fázy projektu fun gova s novými pravidlami a ako
to pocítia mana éri a ostatní zamestnanci mô ete uvies príklady?
Projekt prinesie najlep ie skúsenosti predov etkým v oblasti riadenia a rozvoja
udských zdrojov. Prvé zásahy preto budú smerova do inností, za ktoré udské
zdroje zodpovedajú. Dotknú sa vzdelávania, výberu zamestnancov, motivácie
zamestnancov a al ích oblastí. K ú ovým nástrojom bude nový súbor po iadaviek na pracovné pozície, ktoré ozna ujeme ako riadiace. Pre ka dú pozíciu
budú popísané konkrétne zru nosti a schopnosti, ktorými prispieva k výsledku
spolo nosti. Tieto takzvané kompetencie budeme vyu íva pri výbere nových
udí, pri hodnotení (nako ko ich daný lovek na danej pozícii zvláda z poh adu
nadriadeného ale aj kolegov), sústredíme sa na ne pri tréningu a vzdelávaní. Súbor
kompetencií s ktorým budeme pracova je overený v praxi podobných firiem ako
sme my. Dopad na zamestnancov bude silný najmä cez spôsob vedenia
mana érmi, od ktorých budeme po adova práve také formy správania a
motivácie, ktoré podnecujú rast výkonnosti. Tie budú sú as ou ich cie ov
a hodnotenia. Správnos zmien bude overovaná ekonomickými, kvalitatívnymi a
al ími objektívnymi parametrami.
akujeme za rozhovor
GROUP
03
Matador EXPRES
Desa tudentov z dvoj- alebo trojro ného u ebného
odboru sa sna ia získa v strojárskom odbore praktické
znalosti, kde sa im venujú pecialisti z výroby. Veríme, e
ich zúro ia v strojársko-praktickom povolaní, na ktoré sa
pripravujú. Dvaja tudenti nám odpovedali na otázky ako
sú spokojní v na ej spolo nosti a o o akávajú od
odborného výcviku. Marek turdík, ktorý pracuje na
pílkach, odpovedal, e s odborným výcvikom v na ej
spolo nosti je ve mi spokojný. Jeho spolu iak, Erik
Ptá ek, sa za ko uje za nástrojára a táto práca ho zaujala
nato ko, e by v nej chcel pokra ova aj po ukon ení koly.
So tudentami
sa robí dobre
Do spolo nosti MATADOR
Industries od septembra 2012
nastúpili noví tudenti
Strednej odbornej koly
v Dubnici nad Váhom.
Marek turdík
MATADOR samozrejme
ponúka najlep ím tudentom po ukon ení túdia a
získaní výu ného listu,
mo nos zamestna sa. Pre
lep iu motiváciu na ich
praktikantov tento rok sme
pripravili sú a , kde najlep í
tudenti budú na základe
hodnotených kritérií aj
finan ne odmenení.
Jedným z kanálov internej komunikácie je aj Komunika ný workshop. Workshop je
stretnutie, na ktorom sa zamestnanci MATADOR Automotive Vráble dozvedia,
ako pokra ujú za até projekty a o nového sa chystá.
Komunikujme
my vás informujeme, vy nám poviete, o vás trápi
Ten septembrový priniesol tieto hlavné témy:
- sú asná situácia a nábeh nových projektov
- výsledky zamestnaneckého prieskumu
podnikovej kultúry a plnenie nápravných
opatrení
- nové pravidlá zlep ovate ského hnutia
- modulárne vzdelávanie zamestnancov
O sú asných rozpracovaných projektoch a
nábehu nových projektov informoval Michal
Zelník
obchodný a programový riadite
MAV. Zamestnanci si po as jeho prezentácie
mohli urobi predstavu o zlo itosti získavania
nových projektov a o perspektíve nábehu
nových projektov v najbli ích rokoch.
Hlavnou témou workshopu boli nielen
informácie o výsledkoch zamestnaneckého
Hodnotené kritériá:
- Dochádzka (ospravedlnená, neospravedlnená
absencia)
zariadení a atní pre zamestnancov,
kompletnú rekon trukciu severnej steny
ve kej lisovne, dobudovanie odsávania
kodlivých splodín na pracoviskách,
postupnú výmenu hydraulických valcov
Matador Expresu).
S novou formou vzdelávania zamestnancov v
najbli ích rokoch Modulárnym vzdelávaním oboznámil zú astnených Peter Havetta.
Mohli sa dozvedie , aký obsah vzdelávania
a potrubia na hydraulických lisoch,
zriadenie oddychovej miestnosti pre
majstrov na prevádzke v Nitre.
V realizácii je výberové konanie na
aká riadiacich pracovníkov na v etkých
úrovniach riadenia (vrátane majstrov) po
odbornej stránke, v oblasti mana érskych
zru ností, ako aj v oblasti tzv. soft skills
(jednanie s rôznymi typmi udí, komunikácia,
kreativita, rie enie konfliktov, zvládanie
stresu...). V modulárnom vzdelávaní je obsiahnutý aj rozvoj nástupcov na riadiace
pozície a prienik vzdelávania talentov v rámci
Talent mana mentu.
Ú astníci workshopu sa zhodli na tom, e
takáto forma informovania zamestnancov
MAV je vhodným doplnením iných interných
komunika ných kanálov spolo nosti.
- Pracovná aktivita,
ústretovos , spo ahlivos
- Dodr iavanie zásad
BOZP a PO
- Pracovná disciplína
Erik Ptá ek
Pod a majstra odborného
výcviku, pána Alojza Horvátha, je dlhoro ná spolupráca
MATADORU a tudentov na dobrej úrovni. Nielen e tu
existuje výpomoc v náborovej oblasti, firma si aj pripravuje
iakov do budúcnosti a robí z nich vhodných uchádza ov
na vo né pozície, ale na druhej strane, aj tudenti sú
spokojní ako s garantmi a kultúrou práce v MATADOR
Industries. U u iakov na základných kolách je úbytok
záujmu tudova na strojárske pozície. Je nevyhnutné, aby
koly spolupracovali
priamo s podnikmi v regióne a chystali tudentov
pod a ich po iadaviek.
Odborné výcviky sú pre
obe strany ve mi výhodné. Verím, e aj v budúcnosti budeme na alej
spolupracova , hovorí
pán Horváth.
Alojz Horváth
prieskumu, ale aj o navrhnutých nápravných
opatreniach, respektíve plnení nápravných
opatrení, ktoré u boli realizované. Ako
informovala Lucia vecová (HR Business
Partner), v MAV u prebehla rekon trukcia
parkoviska pre osobné automobily zamestnancov, ktorá zvý i bezpe nos parkovania v
MAV, i prieskum kvality poskytovania
stravovacích slu ieb od spolo nosti SODEXO,
výsledky ktorého ukázali, e 72% zamestnancov sa denne stravuje v závodnej jedálni
a 66% zamestnancov je spokojných s kvalitou
poskytovaných slu ieb.
al ie nápravné opatrenia, ktoré si vy iadajú
zna né investície, budú realizované bu
v 4.kvartáli 2012, alebo v priebehu roka 2013.
Ide o rekon trukciu priestorov sociálnych
nového dodávate a pracovných odevov a v
Personálny úsek MAV
pláne je vybavenie aj nelogistov reflexnými
prvkami, aby sme
zní ili riziko vzni- Celková spokojnos zamestnancov MAV 2012
ku pracovných úrazov pri pohybe
2012 MAV PRIESKUM PODNIKOVEJ KULTÚRY
osôb vo výrobných
(Zobrazenie podľa TLS +/‐ 5% oproti roku 2011)
priestoroch.
A
B
C
D
E
G
Priemyselný in iMAV
nier Jozef PolozsáRiadenie
Rok
Vzťahy na Motivácia
celkom
Spoloč- priamym Komunipracoa osobný Kvalita
nyi informoval o
nosť
nadriadekácia
visku
rozvoj
ným
nových pravidlách
2010
0,59
0,64
0,13
0,36
‐0,38
0,74
0,33
zlep ovate ského
2011
0,67
0,72
0,30
0,45
‐0,15
0,77
0,46
hnutia (informáciu
sme priniesli v
2012
0,81
0,79
0,41
0,58
0,02
0,88
0,58
minulom ísle
Vyhodnotenie sú a e Liga tímovej práce za druhý kvartál roku 2012
Tak ako v prvom kvartálnom
období, aj tentokrát sme vyhodnotili Ligu tímovej práce za
obdobie apríl jún 2012.
Tu sú výsledky: Prvé miesto si vybojoval tím
pracovníkov Malej obrobne (pole .8 a .9
haly DM1). Na druhom sa umiestnil tím
pracovníkov Obslu né innosti , ktorý získal
16,5 bodu. A na tre om mieste so ziskom 16
bodov, o je s tesným odstupom 0,5 bodu, sa
umiestnil tím pracovníkov 3.po a haly DM1.
Výsledky boli zverejnené na informa ných
tabuliach vo výrobe. Ka dý len ví azného tímu
dostal za ví azstvo v Lige tímovej práce
finan nú odmenu vo vý ke 50 .
V etky tímy nedo kavo akali na mesiac
október. V tomto mesiaci sme hodnotili Ligu
tímovej práce za 3.kvartál, obdobie júl
september 2012. Dopadla takto:
V 3. kvartáli sa na prvom mieste uskuto nil tím
pracovníkov Údr ba , ktorý získal 18,5 bodu.
Na druhom mieste sa umiestnil tím
pracovníkov Malej obrobne 2 , ktorý získal 15
bodov. A na tre om mieste so ziskom 14,5
bodu, o je s tesným odstupom 0,5 bodu za
druhým miestom, sa umiestnil tím pracovníkov 2.pole haly DM2. Výhercom blahoeláme a ka dý len ví azného tímu za ví azstvo
v Lige tímovej práce dostal finan nú odmenu
vo vý ke 50 .
V etkým tímom eláme ve a úspechov pri
vyhodnotení 4. kvartálu 2012, ktoré sa
uskuto ní v januári budúceho roka.
Ing. Alexandra Ku dáková
Priemyselný In inier
04
Matador EXPRES
tefan tofi Rosina
zakon il MS FIA GT
2. miestom
ŠTOFIMU
Rosina bol s kolegom Petrom Koxom a ich autom
Lamborghini Gallardo LP 560-4+, ktoré pripravuje
nemecký tím Reiter Engineering, na stup och pre
najlep ích aj pred dvoma tý d ami na Nürburgringu. V nede u 29. septembra v Doningtone ich
zdolala len posádka McLarenu Dusseldorp a Makowiecki. Majstrovský titul získali Nemci
Winklehock a Bassenga s Mercedesom tímu Münich
Motorsport.
"Presne takto som si predstavoval túto sezónu, chcel
som v ka dých pretekoch bojova o prvenstvo. U aj
v dne nom rannom zahrievacom tréningu som cítil,
e je to dobré, bol som o es desatín sekundy
rýchlej í ako zvy ok po a. I lo sa mi
dobre, po výmene som sa dostal
ielsku z prvého radu.
tofi tartoval v Navarre v pan
tefan
4
na 2. miesto a bez
problémov som ho udr al
a zostal som medzi oboma rýchlymi McLarenmi",
spokojne uviedol pod a tla ovej správy . Rosina a
dodal: "Musím po akova celému tímu za to, ako
pri-pravili na e auto a v etkým fanú ikom za
podporu v tejto sezóne, ktorá bola ve mi náro ná.
V a kých chví ach mi ich pomoc dodala energiu.
Som rád, e som sa mohol odv a i aspo týmito
výsledkami na konci roka."
LG
tofi Rosina na stup och ví azov na okruhuNürburgring.
Zrnká múdrosti
jednej z najstar ích civilizácií
V oblasti strednej Ameriky ila v staroveku jedna z civilizácií, z ktorej pravdepodobne
erpala aj kultúra Mayov - boli to Toltékovia. Priná ame Vám nieko ko ve mi
zaujímavých zásad z ich chápania sveta a ivota. Mo no Vám tieto nieko ko tisícro í
staré zásady prinesú zaujímavé podnety aj pre Va e ivotné postoje.
NEHRE TE SLOVOM
Vyjadrujte sa jasne a presne, hovorte len to, o si myslíte. Vyvarujte sa pou ívania slova proti
sebe a ohovárania druhých.
U ívajte silu svojho slova pre
pravdu a lásku.
NEBERTE SI NI OSOBNE
Ni z toho o robia iní robia len
kvôli Vám aj ke sa Vám to tak
asto mô e zda . o iní hovoria
a robia, je prejavom ich vlastnej
reality, ich vlastných predstáv.
Ak nebudete závisie na
názoroch a skutkoch iných
nestanete sa obe ou zbyto ného
utrpenia
NEVYTVÁRAJTE SI IADNE DOMNIENKY
Nevytvárajte si vopred predstavy o tom o si tí druhí myslia,
nými tak jasne ako to doká ete,
aby ste sa vyhli nedorozumeniam, smútku a drámam.
V DY ROBTE V ETKO
TA K A K O N A J L E P I E
DOKÁ ETE
skôr ako to povedia, ani domnienky ako sa na Va e konanie a
slová pozerajú iní. Nájdite
odvahu klás otázky a vyjadri
zrete ne to, o skuto ne chcete
vyjadri . Komunikujte s ostat-
Va e schopnosti kona sa
podchví ou menia, budú rôzne
ak ste zdraví, alebo naopak
chorí. Za akýchko vek okolností
robte jednoducho v etko tak
ako najlep ie doká ete a vyhnete sa sebaodsudzovaniu a útosti.
05
Matador EXPRES
letná dovolenka
2012
Gabriela Sojková
5. miesto - Kamarát z McDonalds, Marc
ela Novotná
no 2012, Ladislav
2. miesto - Ligna
Tóth
Najvy í bod ostrova Hvar
Pavol matlák
, Gabriela Sojková
3. miesto - V Bojnickej ZOO
1. miesto - Poh ad na Belianske Tatry
z Jah acieho títu
Ing. Jaroslav tefanec
4. miesto - Chalúpka pod skalným hradom Vranov, tefan Koprda
Kone né poradie:
1. miesto Jaroslav tefanec,Ing.
2. miesto Ladislav Tóth
3. miesto Gabriela Sojková,
Pavol matlák
4. miesto tefan Koprda
5. miesto Marcela Novotná
i, Pavol matlák
na chate Pod Rysm
3. miesto - Po i ov a bicyklov
Mu kát
Kone né poradie:
1. miesto - Edita O adlíková
2. miesto Zsolt Géczi, Ing.
3. miesto Peter Godo ík, Ing.
4. miesto Katarína Sluková
5. miesto Jozef Brunclík, Ing.
2012
3. miesto
4. miesto
2. miesto
1. miesto
5. miesto
06
Matador EXPRES
Pracovné
a životné
jubileá
Budape
Matador holding
Pracovné jubileá
(po et rokov v skupine MATADOR)
Ivana Belianska
25 rokov
Darina iklová
20 rokov
Hennel Vladislav, Ing. 15 rokov
ubomír Mu ák , Bc. 15 rokov
Tatiana Ragasová
15 rokov
Milan Lam o
15 rokov
MATADOR Industries Dubnica
ivotné jubileá
Jozef Jozef
50 rokov
Ing Pavol M kvy
50 rokov
Marián Kar ay
55 rokov
Jozef Mazán
55 rokov
MATADOR Automotive Vráble
Pracovné jubileá MAV:
Vladimír Vladimír
10 rokov
Stanislav Mladý
10 rokov
tefan Magula
10 rokov
tefan Be o
10 rokov
Ková Pavel
10 rokov
Ján Luká
10 rokov
tefan Bajan
10 rokov
Jozef Hu ady
10 rokov
Milo Vojtek
10 rokov
Vladimír Ma ar
10 rokov
tefan Ková
10 rokov
Jozef Belák
10 rokov
Peter ulák
10 rokov
Peter Dukay
10 rokov
Emil Jankulár
10 rokov
Miroslav Gregu
10 rokov
Jozef Gál
10 rokov
Martin Sojka
10 rokov
Peter Lulei
10 rokov
Ján Mankovecký
10 rokov
Anton Buday
20 rokov
Miroslav Hudec
20 rokov
Mária Meszáro ová
30 rokov
mesto bohatej histórie a gurmánskych pecialít
Zamestnanci MAV nav tívili
festival pálenky a klobás
Nav tívi festival pálenky a klobás bola
my lienka, ktorá oslovila vrábel anov. Na cestu
do Budape ti, prezrie si jej historické
pamiatky a ochutna gurmánske peciality, sa
vypravili prvú októbrovú nede u.
Cesta z Vráb ov ubiehala ve mi rýchlo. Obohatil ju
sprievodca cestovnej kancelárie CK ONITRANS
svojím zaujímavým výkladom a mno stvom historických informácií o miestach, ktorými prechádzali.
Podobne to bolo aj v centre Budape ti, kde sa
ú astníci zájazdu dozvedeli ve a informácií z histórie
Ma arska, ktorú máme v rámci Uhorska spolo nú.
Po prehliadke centra mesta nasledovala náv teva Budínskeho
hradu, na ktorom sa konal festival
pálenky a klobás. Náv tevníci
festivalu nemohli odola ko tovke ponúkaných pecialít.
Chu ové bunky drá dili nielen
rôzne druhy pálenky, ale hlavne
typické ma arské klobásy, ktorých kvalita je známa na celom
svete. Na incov sme mohli stretnú
pri degustácii ma arskej pálenky
alebo tip avej domácej klobásy.
"Zájazd splnil, o som o akával.
Dozvedel som sa nové informácie
o histórii Uhorska a v spolo nosti
kolegov pre il príjemný de ," povedal
Ladislav Koprda, ú astník zájazdu.
MAV plánuje aj v budúcnosti
realizova podobné kombinované zájazdy, ktoré by
priblí ili zamestnancom
históriu Slovenska a okolitých krajín a zárove dali
mo nos ochutna aj miestne gurmánske peciality.
I
ivotné jubileá MAV:
tefan Smre ek
50 rokov
BLAHO ELÁME!
Vo né pracovné miesta
v MID
CNC frézár
CNC karuselár
Kon truktér - V eobecné
strojárstvo
Nástrojár pecialista
Horizontár (VKV 100)
Robotik
Programátor PLC
Plánova - V eobecné strojárstvo
Technológ pre nástroje
Realiza ný mana ér pre
Priemyselnú automatizáciu
Za dobrým bur iakom a husacinou do Pezinka
Dubni ania si pochutnávali na gurmánskych pecialitách a dobrom bur iaku.
Dobrý bur iak, vínko, ale aj husacina, ka acina,
lok e a rôzne iné dobroty, sú sú as ou vinobrania,
ktoré sa ka doro ne oslavuje v Pezinku. A tak sme
sa tam vybrali aj my, zamestnanci spolo nosti
MATADOR Industries v Dubnici n/V spolu so
svojimi najbli ími, ale aj priate mi. Tento rok nás
bolo 44 i ke záujem bol e te vy í. Dobrotám
a kultúrnemu programu sa a ko odolávalo.
tribúne Radni ného námestia. Ve ký aplauz zo ali
nestarnúce spevácke hviezdy Maja Vel icová, i
Helena Vrtichová-Diridonda, ale aj al í ú inkujúci, ako boli AD HOC BAND zo Srbska, folklórna skupina POLENO a udová hudba bratov
KU TÁROVCOV, NEBESKÁ MUZIKA a Alojz
Mucha, tane ná skupina SHAREEFA z Mladej
Boleslavi i svetelná show LET THEM FLY.
O akávania boli ve ké a od samého za iatku sa
za ali nap a . Popri nespo etnom mno stve
stánkov, ponúkajúcich
remeselnícke produkty,
ako aj gastronomické
peciality, usporiadatelia tohto projektu
mysleli aj na du evné
pô itky vo forme bohatého kultúrneho programu, ktorý sa konal
súbe ne na tribúne
pred zámkom a na
V etko to umoc ovala jedine ná atmosféra pri
koloto och, i mno stvo kaviarni iek, ktoré lákali ivou udovou muzikou, dobrým vínom
a jedlom.
Po celodennom si u ívaní sme sa v etci te ili
na oh ostroj, ktorý o akávania naplnil a bol
jednoducho ve kolepý,
ú asný a na záver zo al
od v etkých zú ast-
nených (a tých bolo naozaj viac ne dos ) ve ký
potlesk.
Pred odchodom sme si vychutnali posledné dú ky
bur iaku a vínka a za zvukov hudby a spevu kapely
I.M.T. SMILE sme sa pobrali k autobusu na cestu
domov, i ke zábava v Pezinku bola e te v plnom
prúde. Cestou domov sme si zaspievali a u teraz
sa te íme na budúci ro ník obera kových
slávností.
Matador EXPRES - mesa ník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Stre enická cesta 45, Púchov
éfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redak ná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tla : Stargraphix.sk
Jozef Sýkora
Download

Matador Expres 08/12 Matador_Expres_2012_08