DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
ODBORNÝ POSUDOK TECHNICKÉHO STAVU ROZVODOV TZB
OBJEKT: BYTOVÝ DOM BUDATÍNSKA 3, 851 05 BRATISLAVA
SPRACOVATELIA :
ING. JÁN SZABÓ, ING.JAROSLAV TONHAUSER, ING.ARCH DANIEL SZABÓ
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
OBSAH
1.
IDENTIFIKAČNÝ LIST ...................................................................................................................... 3
2.
ÚVOD ............................................................................................................................................ 4
2.1.
3.
4.
Metodika práce ..................................................................................................................... 4
STAVEBNOTECHNICKÉ POSÚDENIE OBJEKTU ............................................................................... 4
3.1.
Kanalizácia ............................................................................................................................. 4
3.2.
Vodovod ................................................................................................................................ 5
3.3.
Kúrenie .................................................................................................................................. 5
3.4.
Plynové potrubie. .................................................................................................................. 5
3.5.
VZT ......................................................................................................................................... 5
3.6.
Približný cenový rámec.......................................................................................................... 6
3.7.
Záver ...................................................................................................................................... 6
FOTODOKUMENTÁCIA .................................................................................................................. 7
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 2 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
1. IDENTIFIKAČNÝ LIST
OBJEDNÁVATEĽ:
BYTOVÉ DRUŽSTVO PETRŽALKA,
BUDATÍNSKA 1, 851 01 BRATISLAVA
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:
563/OSD2/2013
NÁZOV ZÁKAZKY:
ODBORNÝ POSUDOK TECHNICKÉHO STAVU
ROZVODOV TZB BYTOVÉHO DOMU BUDATÍNSKA 3
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU:
BYTOVÝ DOM - P1.14 BA NKS 7.5RP
POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK - 48
PODLAŽNOSŤ 12+1
SPRACOVATEĽSKÁ ORGANIZÁCIA:
DJS ARCHITECTURE s.r.o.
TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
SPRACOVATELIA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. JÁN SZABÓ, ING. JAROSLAV TONHAUSER
ING. ARCH. DANIEL SZABÓ
TERMÍN SPRACOVANIA:
SEPTEMBER 2013
POČET STRÁN
9
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 3 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
2. ÚVOD
Dňa 12.9.2013 bola na základe objednávky BD Petržalka vykonaná obhliadka stavu stúpacích
a ležatých rozvodov ústredného kúrenia, plynu, studenej a teplej vody s cirkuláciou, kanalizácie
a vzduchotechniky na bytovom dome Budatínska 3. Jedná sa o 13 podlažný bodový bytový dom
v stavebnej sústave BA NKS P1.14. Bytový dom je v súčasnosti zateplený, má vymenené pôvodné
copilitové presklené steny pri schodisku a výťahoch. Bytový dom bol skolaudovaný 16.5.1983.
2.1.
Metodika práce
Diagnostika bola zameraná na stav rozvodov energetických a zdravotno-hygienických médií
objektu. Diagnostika bola robená formou vizuálnej obhliadky objektu z interiéru vybraných bytov
a spoločných priestorov za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov a správcu z Bytového družstva
Petržalka. Obhliadky objektu sa osobne zúčastnil špecialista technických zariadení budov Ing.
Jaroslav Tonhauser.
3. STAVEBNOTECHNICKÉ POSÚDENIE OBJEKTU
3.1.
Kanalizácia
V bytovom dome sa nachádza existujúca splašková kanalizácia. Jednotlivé byty sú napojené do
štyroch kanalizačných stúpačiek bytového domu. Kanalizačné stúpačky sú zvedené zvodovým
potrubím pod podlahou prízemia (1.NP), von z objektu. Stúpačky kanalizácie po poschodiach sú
vybudované z plastového materiálu šedé PVC (Novodur). Na prízemí je potrubie vyhotovené
z čiernej liatiny.
Kanalizačné potrubie (stúpačky) majú už vyše 30 rokov, čo je pri PVC už na hranici životnosti (30 až
50 rokov). PVC potrubie normovo odoláva teplej vode max. do 45 stupňov, čo pri používaní práčky
na 45 a viac stupňov ohrozuje a znižuje životnosť PVC potrubia.
Kvôli možným častejším havarijným stavom a vyššej odolnosti proti teplej vode navrhujeme
výmenu kanalizačných stúpačiek jednotlivých bytových jadier. Predbežne navrhujem vybudovať
kanalizačné stúpačky z odolnejšieho materiálu => polypropylén. Má oveľa väčšiu odolnosť voči
oderu a jeho životnosť sa pohybuje medzi max. 70 až 90 rokov. Odolnosť voči teplej vode sa
pohybuje max. do 90 stupňov.
V rámci výmeny stúpačiek jednotlivých poschodí odporúčame vymeniť aj stúpacie potrubie
v suteréne z tvárnej liatiny. Jeho životnosť je síce vyššia ako PVC, ale po čase by sa musela tiež
vymeniť, teda výmena by sa konala na dvakrát, čo je neekonomické a zároveň by to výrazne
narušilo komfort obyvateľov domu. Liatinu navrhujeme vymeniť minimálne po úroveň +1,000 m
nad úrovňou podlahy suterénu (1.NP) a opatriť čistiacou tvarovkou.
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 4 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
3.2.
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
Vodovod
V bytovom objekte sú jednotlivé stúpacie potrubia a ležaté rozvody studenej, teplej vody
a cirkulácie vybudované z oceľových pozinkovaných rúr. Tieto potrubia už podliehajú korózií
materiálu, čím sa znižuje hrúbka ich stien. To spôsobuje havarijný stav, ktorý bol identifikovaný aj
počas obhliadky , napr. na stúpačke na najvyššom poschodí. Spoločné stúpacie a ležaté vodovodné
potrubia objektu potrebujú celkovú výmenu, keďže svojimi poruchami dokazujú, že sú za hranicou
životnosti. Za najvhodnejší materiál nových rozvodov navrhujeme plasthliník, ktorý má malú
tepelnú rozťažnosť oproti iným plastovým potrubiam, dobré mechanické vlastnosti a aj dlhšiu
životnosť. Navyše existujúce vodovodné potrubie je vo veľa miestach neizolované alebo len veľmi
slabo izolované, čo znižuje jeho životnosť, pri orosovaní potrubia a pri teplej vode zvyšuje straty
teplôt teplej vody a teda zvyšuje náklady na používanie teplej vody.
3.3.
Kúrenie
Kúrenárske rozvody sú na tom rovnako ako vodovodné potrubie. Sú vybudované z ocele. Potrubie
je napadnuté značnou koróziou čo bude spôsobovať nové havárie na potrubí. Taktiež potrubie nie
je izolované, čo spôsobuje zvýšenú ekonomickú záťaž obyvateľom objektu a zbytočné
prekurovanie spoločných inak nevykurovaných priestorov bytového domu. Nové potrubie
vykurovania odporúčame riešiť z plasthliníku, ktorého vlastnosti sú bližšie popísané pri vodovode.
3.4.
Plynové potrubie.
Existujúce spoločné oceľové potrubia (ležaté a stúpacie) je v pomerne zachovalom stave.
Nevykazuje hrdzu ani iné významnejšie opotrebenie. Vizuálne by malo potrubie vydržať ešte
relatívne dlhšie obdobie (odhadom 10-20 rokov). Avšak je neekonomické ho nevymeniť súčasne
s kanalizáciou, vodou a kúrením. Pri vode, kanalizácií a vzduchotechnike sa budú vykonávať práce
aj v samotných bytoch, v priestore za WC. V tomto priestore sú vedené aj plynové stúpačky.
Predpokladá sa, že nové kanalizačné a vodovodné potrubie prekoná životnosť existujúceho
plynového potrubia, takže by sa čoskoro musel robiť opätovný zásah v samotných bytoch, čo je
nepohodlné pre obyvateľov a hlavne vysoko neekonomické. Preto odporúčame plynové potrubie
vymeniť súčasne s kanalizačným, vodovodným a vzduchotechnickým potrubím. Materiál
odporúčame buď oceľ alebo meď.
3.5.
VZT
Vzduchotechnické potrubia sú v stave primeranom ich veku, čiže výmena je namieste, nakoľko sú
už po technickej životnosti. Ďalším problémom týchto potrubí je ich opláštenie azbestocementom,
ktorý je nebezpečný karcinogénny materiál. V dobe realizácie týchto bytových domov boli
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 5 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
používané vo veľkej miere. Ich odstránenie je náročnejšie a po administratívnej stránke vyžaduje
vypracovanie postupu, ktorý je potrebné predložiť na schválenie príslušnému úradu ŽP. Pri
výmene VZT potrubí je navyše možné v projektovej príprave zmenšiť pôdorysnú plochu, resp.
úspornejšie navrhnúť jednotlivé rozvody, čím vzniká možnosť zväčšenia pôdorysu WC, za ktorým
sa stúpacie rozvody nachádzajú. Najväčšou výhodou výmeny potrubí VZT je ale hygienický aspekt
odstránenia azbestocementu.
3.6.
Približný cenový rámec
Približná predpokladaná cena výmeny zmienených rozvodov je cca 45000 eur, čiže približne 940
eur na jeden byt. Skutočná koncová cena dohodnutá s realizátorom sa samozrejme môže líšiť v
závislosti od použitých konkrétnych výrobkov a systémov.
Z tohto dôvodu je nutné spracovať projekt výmeny rozvodov bytového domu, kde bude presne
špecifikovaný typ materiálu a množstvo jednotlivých použitých prvkov, na základe čoho bude
spracovaný komplexný rozpočet s výkazom výmer. Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá
procesom tvorby projektov komplexnej obnovy bytových domov, kde výmena rozvodov
jednotlivých inštalácií zohráva kľúčovú úlohu. Bohužiaľ je väčšinou zo strany vlastníkov bytov táto
oblasť podceňovaná až do doby dosiahnutia pravidelných havarijných stavov, kedy sa s touto
problematikou obyvatelia začínajú seriózne zaoberať.
3.7.
Záver
Musíme skonštatovať, že všetky rozvody okrem rozvodov plynu sú po technickej životnosti. Stav
jednotlivých rozvodov približne zodpovedá ich veku. Údržba rozvodov robená v minulosti bola
robená iba v minimálnom rozsahu, žiadne komplexnejšie opravy neboli vykonané. Jednotlivé
rozvody sú v stave, kedy nie je možné vylúčiť havárie na potrubí, či už z dôvodu prehrdzavenia
oceľových vodovodných potrubí, alebo únavy materiálu pri kanalizačných potrubiach. Počas
obhliadky bol rovnako zistený lokálny havarijný stav (provizórne utesnený) na stúpacom potrubí
studenej vody v byte na najvyššom podlaží.
Z týchto dôvodov vyslovene odporúčame vykonať výmenu všetkých stúpacích a ležatých rozvodov,
tak ako je to popísané vyššie v tomto posudku. Prvým krokom k úspešnej výmene rozvodov
bytového domu je vypracovanie kvalitného a komplexného projektu.
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 6 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
4. FOTODOKUMENTÁCIA
Liatinové kanalizačné potrubie na úrovni 1.NP
Rozvody ÚK v spoločných priestoroch BD
Rozhranie stúpacích / ležatých rozvodov
Ventil ÚK na najvyššom podlaží
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 7 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
Detail rozhrania stúpacích / ležatých rozvodov
Celkový pohľad do stúpačky v priestore za WC v byte na 13.NP
Hlavné uzávery BD pre SV a TÚV na prízemí za vstupom
Horný pohľad do stúpačky v byte na 13.NP
Ukončenie ÚK na najvyššom podlaží
Horný pohľad do technickej miestnosti na prízemí BD
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 8 z 9
DJSARCHITECTURE, TOPOĽČIANSKA 19, 851 05 BRATISLAVA
WWW.DJSARCHITECTURE.SK
Pohľad na stúpacie potrubia SV, TÚV a cirkulácie s lokálnou opravou
na potrubí SV v hornej časti tejto fotografie
Detailnejší pohľad na lokálnu opravu havarijného stavu potrubia SV
DJS Architecture s.r.o., Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, IČO 45 485 623, DIČ 2023010792, tel.: +421 (0) 948 507 072,
+421 (0) 915 060 696, web: www.djsarchitecture.sk, email: [email protected],
strana 9 z 9
Download

Posudok stupacich rozvodov.pdf