2009
LEGENDA MIESTNOSTÍ
Pekárska ulica
Podlahy:
!.M. Názov
miestnosti:
P1C
5760-6480
B
5000
C
5000
D
5000
E
5000
F
5000
G
H
I
6300
rez
A
A1
A2
max.prieraz v ZB doske na odvodnenie na 2.pp 0,2 x 0,2 m
rez
D1'
D2'
rez
dilatácia
stre!n" zvod
stre!n" zvod
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
O2
parking 2
O2
parking 3
O2
parking 4
O2
parking 5
O2
parking 7
1,85
2,48
14,17 m2
14,17 m2
O2
parking 8
O2
parking 9
O2
parking 10
1
0,35%
15,34 m2
O2
parking 11
(elezobetón
3,40
P1C alt
pozn.1
-3,178
19,05 m2
17,88 m2
14,17 m2
14,17 m2
O2
parking 12
O2
parking 13
14,17 m2
O2
parking 14
O2
parking 15
O2
parking 16
P1C alt
pozn.1
0,51
P1A
2!500
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!725
Prieraz v strope
300x400 mm
3!375
3!150
Prieraz v strope
300x400 mm
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
-1.17 Rampa gará"í
P1B
gress proti&mykov'
300 x 300
Vandex Super s
ryhovaním do (B
základovej dosky
OST miestnos!
-1.18 (odovzdácacia stanica tepla)
P1A
Hladen! betón na
(B dosku
P1A
technická miestnos!- nie elektro
-1.19 rezervná bez momentálneho vyu"itia
Hladen! betón na
(B dosku
12,29
Stála slu"ba gará"í, velín,
-1.15 kontrola re"imov EPS, EZS...
P1A
-1.16 Toalety+predsie$
P1D
Hladen! betón na
(B dosku
Hladen! betón na
(B dosku
pozn.2
P1 Z
Hladen! betón na
(B dosku
zvojená podlaha
v'&ky
12,60
Hladen! betón na
(B dosku
1,71
2!500
2!500
2!500
2!500
0,75%
M1
2!725
14,20 m
0,16%
2!500
3
O1
parking 39
dilatácia
13,65 m
2!500
M1
2!725
00
5!5
vzt rura
Prieraz v strope
300x400 mm
2!400
5!950
,73
40,95
26
90 EI
40
40,82
30
0,0
2 km
0,027 57
TK2 km
40,8
2
03
35
40,97
0,0
=K
T
KÚ
40
0,007 96
KT1 km
40,8
9
81
106
40,97
43
39,92
90 EI
66
43
105
81
C - poplastovan' plech Vyplanil a PVC stre&ná fólia SIKA tehlovo%ervená
K
K - klampiarske práce, meden' plech, poplastovan' plech Vyplanil a SIKA.
SV 2
- polo!ky jednotliv"ch zámo#níckych, pomocn"ch, stolárskach a in"ch v"robkov. ( podorbne
rozkreslené vi$. v"kresy v legende v"kresov )
39,92
Legenda po!iarnobezpe"nostného rie#enia :
H
do ZB stropu nad 1pp
300x 500 , po instal. poziarne.zapenenie
12,60 m2
EW 45/D1-C
EI 30/D1-C
90 REW,45 EI
0
90 70
9
1!
VZT Prieraz v strope
200x200 mm
ra
45
EI
00
0
50
0
60
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 30 P+D 300/250/238 na maltu MVC
43
48
0
50
1! 00
8
2!
M
25
43
35
43
113
36
43
E 1 2C
#.4
dlo
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 25 AKUSTIK 200/250/238 na maltu MVC
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 11,5 P+D 115/500/238 na maltu MVC 2,5
krí
od
41110
po!iarny uzáver sdk
ako revízny otvor
E 1 2B
elektro otvor v stene
rozmer PD RP elektro,min. 600 x 500 mm
v!"ka pod ZB stropom
dlo
krí
43
109
ty
m
Po!adovaná ododlnos" po!iarnej deliacej kon#trukcie
!elezobetónové kon"trukcie, tr. betónu pod#a PD statika
200x200 VZT
h.h.=s.h. stropu
-1.19
ax.1
Po!iarny uzáver EI 30/D1- C
prost! betón
pilo
odst
up m
Po!iarny uzáver EW 45/D1- C
Legenda materiálov:
12,29 m2
0
1,49 m2
0,51 m2
Po!iarny uzáver EI 45/D1- C
Prvky PPO- hasia ceprístroje, núdzové svietidlá at!. montova" pod#a projektu Po$iarnobezpe%nostného rie&enia
nad podlahou ZB 3 x trubky PVC DN 100
M2
60
ra .08
t ru -1
t ru
vz
Hadicov! navijak, priemer hadice R25, L=30m
EI 45/D1-C
zdvojená podlaha
+0,200 m
1
91
ha
dla mm
po 00
ná . 3 !a
oje ax od
zv y m rozv
"k
v! VN
50
-2,9
D9
D2
VZT 9
600x400
8
2!
43
-1'
3,33 m2
vz
108
z1
EI
95
9x1
0
20
0
20
0
90 70
9
1!
x2
Re
0
20
0
20
107
0
30
0
50
EI
39,92
71
43
,78
1!970
800
16
32
90 EI
75
43
103
104
40
,86
80
43
102
0
80
1! 00
1
2!
43
81
43
101
O1
parking 42
2!400
dilatácia
5!802
manipula!n" priestor
5!388
5!321
4!929
4!851
stetovnice
100
0
60
0
90
1-C
/D
,77
EI
-1.21
67
-1.20a
8a
0
80 70
9
1!
-1.22
L1
45
00
Návrh rozmiestnenia el. zariadení v stavbe Hviezdoslavova ul. „U krá"a #udovíta“ v m.$. 1.15, 1PP
E
15,70 m2
45
D2a
1-C
/D
30
L1
1-C
9x1
EI
90 EI
ZB4-2
/D
I'
5
67
m
30
7017
29
1.0
H
EI
x
,77
25
G
50
-3,1
17
py
B - betónová krytina BRAMAC REVIVA antic
C
ZB 7a
1-C
d#$ka ram
Prieraz v strope
500x200
/D
4% ) ,
A - betónová krytina BRAMAC TEGALIT - tehlovo%ervená
B
45
n 13-1
EI
16
mm ( sklo
26
2xA4,A3, M 1:50
5000
45
EI
ie 2840
A
do ZB steny otvor
300x 500 , pod stropom
-1.07
90
prev!"en
-1,5
F
7,60 m2
45
0
rampa
má
pod stropom ZB 2 x 3 x trubky PVC DN 100
do ZB steny (350 x 250 )
-1.20
0
97
p max.1
m
Materiálové rie!enie povrchov striech:
otvor v strope 0,315 x 0,8 m
-1.20b
90
1!
,58
40
140,64
-3,1515
piloty
5000
,64
,63
40
odstu
rozmery 800x800x2105
E
40
1-C
D'
/D
5000
90 REI
M1
M1
-2,830
140,97
1,71 m2
,38
C'
UPC-NAS
UPC
140,63
-3,166
D1
40
5000
A'
A1'
A2'
M1
-2,910
140,89
pilovtystrope
Prieraz
300x200 mm
X'
30
Prieraz v strope
600x200 mm
odstup max
.1m
M2
EI
90 REI-M
pilótová obvodová stena od existujúcich hist. objektov bude oddilatovaná a "od"ramovaná"
tak , aby obvodová #B stena hr.250 mm bola realizovaná na stavbe pod$a investora ( zapustená do hrúbky existujúcich pilót )
50
74
tepelné a zvukové izolácie, izolácie podláh- extrudovan!, nenasiakav! polystyrén, tep. izol.
"ikm!ch striech - NOBASIL MPN
#.3
hydroizolácie a izolácie proti zemnej vlhkosti
rastl! terén
zhutnen! násyp
112
elektro otvor v podlahe 1pp
rozmer PD RP elektro,min. 300 x 500 mm
Poznámky:
111
B'
3xUPC
140,86
-2,941
152,10 m
Zariadenia CCTV z dôvodu !etrenia miesta
umiestnenie v racku NAS
Rez 1-1'
EI
EW
DVR
-2,940
140,86
3xZdroj
D5
90
D4a
-1'
800
1!970
140,60
-3,160
8
2,45 m2
D7
2
z1
600
1!970
Zdvojená podlaha
Rez trafostanicou
Re
2,61 m
3,59 m2
-1.12
-1.17
,58
40
2!500
Det.1
-3,200
M1
,63
2!500
90 EI
B
-2,830
140,97
Prieraz ZTI v stene
250x250,S.H. - 1,5 m
ice
UPC
E'
650x650 otvor
v doske pre poklop
Zar. SKV umiestnené pod stolom
-3,043
140,75
0,42kV
22kV
%
-3,020
140,78
2
NN
VN
Prieraz ZTI v stene
250x250,S.H. - 1,3 m
1,0
,3
40
max.prieraz v ZB doske na odvodnenie nad stropom 2.pp 0,2 x 0,2 m
( poziarne hladisko )
5600
PRW64
-2,968
140,83
14,66 m2
-3,070
,64
40
(Rack)7,79 m
2
4,35 %
-3,115
zlab
CD64
X'
D5
-1.15
%
-1.20a
40
- 5,600
Prieraz v strope
300x200 mm
U01
RU
-1.16
bezspadovy
0,5
-1.20
140,64
-3,160
Prieraz v strope
300x400 mm
tovn
3,63 m2
B1
-2,850
140,95
-1.18
25,94 m2
ste
I
EPS
EW 45/D1-C
1!970
1,0%
plynová
kotol!a
ost
otvor v podlahe
poklop 650/650
do nadrze
00
1!000
vx!xh 600x445x225
L1
3!150
PC na stole
N
- 3,000
-1.10
D4
MaR
15
DTM1
Prieraz v strope
300x200 mm
monitor
-3,202
-3,105
00
N
monitor
Zdvojená podlaha
otvor v stene 600/900
s.h. 0,2 m od podlahy
+ 90 min. po!. klapka
00
5!5
,58
Prieraz v strope
200x200 mm
0,19%
piloty
DN 150
17 x 176,5 x 247,1
!ikm" prievlak !.250 mm
do v"!ky 900 mm od rampy
,30
40
3!383
86
13,88 m2
Prieraz v strope
200x200 mm
Prieraz v strope
300x400 mm
43
13,43 m2
1,0%
40
-3,155
7
16,37 m2
MaR
6,79 m2
0,0
4!820
16,43 m2
O1
parking 43
km
vpus! v podlahe
12,12 m2
O1
parking 44
ZÚ
12,09 m2
O1
parking 45
14,73 m2
,63
40
4!721
11,97 m2
Prieraz v strope
200x200 mm
2!100
-3,070
140,73
,64
4!582
11,85 m2
O1
parking 46
4!883
os 6-7, -0,810=142,99
O1
O1
parkingspodna
48 hrana prievlaku parking 47
os 6-7, -0,810=142,99
NN
0,42kV
450
rie!enie uzatvorenia vodnou clonou
VODNÁ CLONA !- NAPOJENIE VODY
40
4!341
11,58 m
2
O1
parking 49
1!800
EW 45/D1-C
D8
O1 g 57
in
13,12 m2
O1
parking
50
spodna hrana prievlaku
0,5%
rk
pa
O1
parking 51
vpus! v podlahe
12,72 m2
00
-3,070
-3,000
sch 2
O1
parking 52
O1
parking 41
0,6
1%
5!593
5!500
5!500
5!500
5!500
5!500
5!500
5!500
Krídlo !.1
6
1,0%
2!502
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
VN
22kV
13
2!502
00
3!152
-1.20a
X'
2!7
3!181
00
6!0
Prieraz v strope
300x400 mm
%
2!490
-3,095
6
0,5O1
g5
rkin
pa
2!500
-1.20
%
2!490
spodna hrana prievlakov -0,750=143,05
0,5
Prieraz v strope
200x200 mm
2!500
9
I
2!500
Prieraz v strope
300x200 mm
12,72 m2
E
90
2!940
Prieraz v strope
200x200 mm
C'
5
20,66 m2
I
0E
00
0%
spodna hrana prievlakov -0,750
=143,05
2!7
0,3
M1
41
spodna hrana prievlakov -0,750
=143,05
M1
0
!50
O1 g 55
in
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
4800
VODA
13,88 m
12,57 m2
5!300
C
00
6!0
2
rk
pa
0,75%
Prieraz v strope
300x200 mm
2
O1
parking 40
2!500
M1
12,65 m
2
12
2!500
12,62 m
2
B1
%
0,5
12,62 m
2
B'
0
3!601
12,62 m
2
2!400
2
%
00
54
2!500
5!100
0,5%
5!100
5!100
4!975
4!734
4!467
4!926
4!822
4!718
4!595
5
14,14 m2
13,10 m2
6
1,0
11
D3'
m
rez
0,3
D2'
spodna hrana prievlaku
os 9-10, -0,850=142,95
na
ste
rez
!B
2!490
M1
A
4,5 m
elektro rozvadza!a
v celej nike ZB
5!300
0
3!8
2!500
spodna hrana prievlakov -0,750=143,05
70
2!490
Prieraz v strope
200x200 mm
O1
parking 38
spodna hrana prievlakov -0,750=143,05
2!5
2!500
O1
parking 37
0
00
O1 g 54
rkin
2!500
O1
parking 36
O1
parking 35
D1'
rez
s.h.otvoru od medzipodesty,- 2,034
11,89 m2
17,31 m
Stre!n" zvod
O1
parking 34
-3,035
0,5%
2x 300/150
h.h.= s.h.stropu
á
sn
O1
parking 33
O1
parking 32
-3,035
-3,026
70
11,95 m2
-3,133
90 EI
-3,014
2!5
12,32 m2
EL 2, Prieraz v strop
600x600 mm
pa
2!940
11,96 m2
spodna hrana prievlakov -0,750=143,05
"achta
720x3480 mm
2,48 m2
250
13,15 m
200
13,15 m
4
13,15 m
pil
oty
13,15 m
10
-3,024
no
13,18 m
-2,034
O1 g 53
rkin
11,85 m
2
O1
parking 31
800
2!000
L1
pa
13,69 m2
O1
parking 30
45 EI
22
6x169,44x300
-1,016
2x 300/150
h.h.= s.h.stropu
O1
parking 29
11
Krídlo !.4
Prieraz v strope
600x400 mm
-3,000
ax
.1m
90 EI
Prieraz v strope
600x400 mm
2
stu
pm
O2
parking 18
1 km
2
-3,110
otvor s. 800,v. medzi ramenami
45 EI
TK
O2
parking 19
2
-1.05
priehlben na
-7,050
M1
Prieraz v strope
100x100 mm
ZTI 7, Prieraz v strope VODA
200x600 mm
-1.04
O2
parking 20
2
17
0,11 m2
vzt rura
O2
parking 21
2
6x169,44x300
O2
parking 22
2
3,40 m2
90 EI
O2
parking 23
2!100
M1
90 EI
O1
parking 28
s.h.800/2100 otvoru od podesty -3,050
H
800
16
!achta
1750x1060 mm
O1
parking 27
D1
-3,060
ZB3-2
EI 30/D1-C
EL
5!300
9x169,44 x 300
A
L1
-1,525
-3,032
Prieraz v strope
300x400 mm
Prieraz v strope
200x200 mm
25
D6
5!300
5!300
5!000
5!000
9x169,44 x 300
45 EI
800
1!570
Prieraz v strope
300x400 mm
00
-3,050
26
A
45 EI
1,85 m2
Prieraz v strope
300x400 mm
38
prieraz VZT v strope
nad 1pp 800 x 400
EL.
EL 2, Prieraz v strop
600x600 mm
Prieraz v strope
300x400 mm
10
O1
parking 24
Prieraz v strope
300x400 mm
ice
tovn
O1
parking 25
3,46 m2
1!970
45 EI
Prieraz v strope
300x400 mm
EI 30/D1-C
-1.02
900
-1.06
M2
17
priehlben na
-7,050
EI 45/D1-C
19,51 m2
16
-3,050
-1.03
4
L1
"achta
1700x2000 mm
ZTI 7, Prieraz v strope VODA
200x600 mm
Prieraz v prievlaku VODA
DN 100 mm
h.h. 100 mm pod stropom
- 3,050
A
ste
4800
-1.01
16,87 m2
ZB2-2
H
O1
parking 26
A D1
0,11 m2
6x169,44x300
EI 45/D1-C
1!970
M2
17,43 m2
23
prieraz VZT v strope
nad 1.pp 800 x 400
12,42 m2
39
12,50 m2
51
6,04 m2
a
-1.09
1!665,63 m2
900
stre!n" zvod
lic
90 EI
(elezobetón
-Pri realizácii búracích prác, napr. star!ch objektov, "astí suterénov, spevnené plochy je nutné zachova# v$etky platné
bezpe"nostné normy a opatrenia. pri akéjko%vek najasnosti prizva# statika a GP na stavbu. Konzultova# s projektantom
zakladania.
Pri realizácii základov a dosky je nutné dodr&a# priehlbne v!#ahov!ch $ácht , od"erpávacích $ácht a $ácht v
technologick!ch miestnostiach- nádr& SHZ a pod.
-Pred realizáciou v!kopov!ch prác je nutné po&iada# o rozkopávkové povolenie a overi# a zamera# existujúce podzemné
siete.
- Pred realizáciou dôsledne akceptova# závery teplotechnického posúdenia kon$trukcií a EHB. V$etky tepelné izolácie a
hydroizolácie , ktoré majú vplyv na kvalitu hotového diela je nutné ich prebra# pred zakrytím zodpovedn!m projektantom.
- Pri realizácii základovej dosky a základov!ch obvodov!ch stien dodr&a# technologické postupy pri zapracovávaní
hydroizolácie Vandex v zmysle pozn. ".2..
- pri realizácii základovej dosky realizova# uzemnenie stavby a jednotliv!ch "astí stavby !
- dilatácie stavby realizova# systémov!mi dilata"n!mi detailami a spojmi.
-Po"as realizácie pri rozdiele návrhu od realizovanej stavby treba k projektu prizva# GP!
-Po"as realizácie je nutné akceptova# v$etky technické normy s 'ou súvisiace.
-Pred realizáciou betónov!ch prác vynecha# pod%a stavebn!ch v!kresov prierazy v stenách a stropoch.
- Realizácia men$ích prierazov , ako 100 mm realizova# v(taním.
- Realizácia prestupov vedení cez steny a stropy s po&iarnou odolnos#ou realizova# pod%a PD po&iarnej ochrany
izoláciami Promat a podbne pod%a parametrov na po&iarnu odolnos#.
- V$etky prestupy cez kon$trukcie , ktoré sú pod úrov'ou terénu cez obvodové kon$trukcie realizova# pomocou
ioce%ov!ch chráni"iek s pevnou prírubou. chráni"ky osadi# na os potrbí alebo káblov a vyplni# tesneniami zais#ujúcimi
vodotesnos# ( 1.kategórie vodotesnos# v zmysle normy STN 730600 a plynotesnos# ( trvale pru&n! tmel, gumov! profil
realizova# napr. pod%a technick!ch listo v Fatra izolfa a.s. )
-Nejasnosti v projektovej dokumentácii konzultova# v&dy s príslu$n!m zodpovedn!m projektantom.
-Ka&dá profesia je povinná previes# koordináciu svojej "asti s ostatn!mi profesiami.
-Vzh%adom k ist!m mo&n!m nepresnostiam realizovanej stavby je nutné pred ka&d!m realiza"n!m procesom pôvodné u& zrealizované kon$trukcie premera#.
-Ka&dú zmenu projektovej dokumentácie je nutné konzultova# s GP.
-V!robnú dokumentáciu jednotliv!ch "astí kon$trukcií resp. stavebn!ch dielov pred ich v!robou predlo&i# na
odsúhlasenie GP vrátane dielenskej dokumentácie konkrétneho v!robcu a dodávate%a.
-V!robnú dokumentáciu spracováva zhotovite% príslu$nej dodávky stavby.
-Pred v!robou v!plní otvorov (okien a dverí) je nutné premera# pripravené stavebné otvory.
-Okná a dvere podliehajú odsúhlaseniu investora a GP. Okná po osadení a vypenení pur penou prepáskova# zo strany
interiéru parotesnou páskou. zo strany exteriéru paropriepustnou páskou.
-Pri aplikáciii keramick!ch obkladov stien, podláh, stropov GP predpisuje osádza# rohové, kútové a ukon"ujúce
systémové li$ty.
-Pri kladení dla&ieb GP predpisuje osádza# prechodové, ukon"ujúce a dilata"né podlahové systémové li$ty.
-GP predpisuje dodr&a# normovo predpísané dilata"né celky a aplikova# dilata"né li$ty na dla&by, obklady,
sadrokartónové dosky a podobne.
-Pred aplikovaním vnútorn!ch omietok GP prepisuje osádza# rohové omietkové li$ty na spevnenie rohov.
-Pred realizáciou exteriérovej dla&by pred vstupmi zhotovite% dla&by osloví GP a spôsob kladenia s ním prekonzultuje.
-Nad dvern!mi otvormi v murovan!ch stenách osadi# keramické preklady.
-Farebn! odtie' a druh dla&ieb a obkladov musí odsúhlasi# pri realizácii GP na predlo&en!ch vzorkách.
-V miestnostiach s kobercami je aplikovan! kobercov! sokel v!$ky 50 mm. V miestnostiach s keramickou dla&bou je
aplikovan! sokel z rovnakého materiálu v!$ky 50mm. detto kamenné a iné kladené podlahy.
-Obklady st)pov v suterénoch budú realizované v rámci dopravn!ch zásad, resp. ochrany ZB konstrukcii bu*.
systémov!mi profilmi . Detto informa"n! systém v suteréne.
-Projekt (v!kres) po spracovaní v!robnej (dielenskej) dokumentácie mô&e dozna# zmeny, ktoré z nej po odsúhlasení
investorom a GP vyplynú. Pred realizáciou dla&by pred vstupmi zhotovite% stavby osloví generálneho projektanta a
investora a prekonzultuje s ním konkrétny druh dla&by a spôsob kladenia dla&by. Pred realizáciou dla&by kamennej a
keramickej zhotovite% stavby osloví generálneho projektanta a investora prekonzultuje s nimi konkrétny druh dla&by,
spôsob kladenia dla&by a dilatácie. Dilata"né celky v podlahách budú realizované dodávate%skou firmou pod%a druhu
príslu$nej dla&by dodanej na stavbe resp. pod%a záväzn!ch noriem a predpisov.
pod VZT jednotky realizova# ak budú pole&ené na podlahe bet.sokle na v!$ku 100 mm nad podlahu.
Obvodové kon$trukcie suterénov zatepli# plat'ami extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm min. do h)bky 1,25m od
úrovne dosky na 1.np , min. 300 mm nad terén U.T. a od tejto v!$ky smerom dolu k základom bude ochranná vrstva
hydroizolácie tvori# extrudovan! polystyrén.
áu
-3,073
(elezobetón
pozn.2
(elezobetónpozn.2
Vandex Super so zahladením do (B kontaktn' zatep).systém hr.
základovej steny,ECOLOR BKH 100 mm, NOBASIL,omietka
Poznámky v!eobecné ku stavbe:
to!n
-3,061
-3,065
90 EI
3
5!950
6!000
M1
2!500
Krídlo !.3
5!000
!achta
1750x1980 mm
-3,073
po
1!500
rno
0,75%
6!000
6!000
6!000
6!000
stetovnice
7200
Krídlo !.2
M1
3!500
Prieraz v strope
300x400 mm
Ho
2!500
9
2!500
7200
00
60
M1
1!104
spodna hrana prievlakov -0,750=143,05
0,84%
spodna hrana prievlakov -0,750 =143,05
(elezobetón
Vandex Super so zahladením do (B kontaktn' zatep).systém hr.
základovej steny, ECOLOR BKH 100 mm, NOBASIL,omietka
(elezobetónpozn.2
Vandex Super so zahladením do (B kontaktn' zatep).systém hr.
100 mm, NOBASIL,omietka
7,60 základovej steny, ECOLOR
pozn.2BKH
pozn.2
Poznámky :
pozn.1 gress proti&mykov' 300 x 300 na schodiskách suterénov bude kladen' do systémov'ch rohov'ch lí&t napr. Schlutter
alebo EUROFINAL -schodov' nerezov' profil .
pozn.2 podlahu pod)a PD, ako i steny trafostanice majú by! odtienené od zostávajúcich priestorov objektu mre"ovou tieniacou
sústavou tvorenou armovacou sie!ovinou Fe 8mm- si!ové oká 60x60 mm.
Mre"ová sústava je vzájomne vodivo pospájaná , nachádza sa na vonkaj&ích stenách, strope a podlahe trafostanice a
VN rozvodne.
Jednotlivé oká sie!oviny majú by! vzájomne vodino pospájané- pozvárané a v ka"dom rohu stien a podlahe vyvedené
na povrch. ( vi*. PD RP trafostanica a VN rozvod$a)
pozn.3 - akrylátová farba ECOLOR BKH je paropriepustná, hydrofóbna, s vysok!m difúznym odporom proti COx , NOx a "al#ím
exhalátov!m zlú$eninám, ktoré spolu s vodou zni%ujú pH betónu a zaprí$i&ujú karbonatáciu betónu a koróziu armatúr
a t!m aj celkovú de#ktrukciu kon#trukcií. Chráni betón pred karbonatáciou a vo$i pôsobeniu posypov!ch solí, silne
hydrofóbne vlastnosti náteru zaru$ujú odolnos' proti prenikaniu vody, zmá$ania náteru a odolnos' proti zne$isteniu.
Dodr%a' technologické postupy.
%
dilatacia
pozn.2
pozn.2
P1A
3,33
-1.20a VN rozvod$a
0,8
%
0,51
(elezobetón
pozn.2
Vandex Super so zahladením do (B
základovej steny
farba alebo bezpra!n" náter na
(elezobetón
kontaktn' zatep).systém hr.
brúsen" betón na (B
7,79 stenách.ECOLOR BKH
100 mm, NOBASIL,omietka
pozn.2
(elezobetón
2,61
kontaktn' zatep).systém hr.
+2,45 keramick" obklad po strop
100 mm, NOBASIL,omietka
farba alebo bezpra!n" náter na
(elezobetón
brúsen" betón na (B
152,10 stenách.ECOLOR BKH pozn.2
(elezobetón
farba alebo bezpra!n" náter na
kontaktn' zatep).systém hr.
brúsen" betón na (B
25,75 stenách.ECOLOR BKH
100 mm, NOBASIL,omietka
celá !achta
-1.20b &achta ZTI
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
(elezobetón
farba alebo bezpra!n" náter na
brúsen" betón na (B
stenách.ECOLOR BKH
3,59
6,79
len podesta
3!942
Prieraz v strope
300x400 mm
3,63
(B dosku-podesta
P1C alt oc. podesta schodov
hydrulická plo&ina HZP
-1.12 500-1000, 1000kg, 3-5 kW
O2
parking 17
2!500
Prieraz v strope
300x400 mm
(elezobetón
pozn.2
(elezobetón
Vandex Super so zahladením do (B kontaktn' zatep).systém hr.
Hladen! betón na
1665,59
(B dosku
základ.steny, ECOLOR BKH
100 mm, NOBASIL,omietka
P1A (B dosku
Hladen! betón na
P1C
-1.21 #achta VZT k SHZ
250
2!500
(elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
(elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
Hladen! betón na
-1.10 Chodba zásobovania
Schodisko zásobovaniapodesta
-1.11
2
2!500
15,70
1,49
8
854
19,51
-1.08 #achta VZT
-1.09 Gará"e
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
12,45 m2
Hladen! betón na
(B dosku, alebo
gress proti&mykov'
Hladen! betón na
(B dosku, alebo
gress proti&mykov'
-1.08a #achta ZTI
-1.20 Trafostanica
90 REW
m2
typ
Hladen! betón na
(B dosku
(elezobetón
5250
0,16%
prieraz VZT, ZTI
rozmery , vid.profesie
na lezate rozvody
14,17 m2
stetovnice
5!700
14,17 m2
5!700
14,17 m2
O2
parking 6
m
3,46
-1.04 #achta VZT
Osobn' invalidn' V'!ah
hydraulick' IOHAV 500,630
-1.05 Kg/8 osôb, 15 kW
P1C
2
O2
parking 1
14,17 m2
5!700
5!700
4,19 m2
14,17 m2
5!700
14,17 m2
s.h. -0,950
typ
(elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
(elezobetón
ice
tovn
ste
5250
14,17 m2
stetovnice
5!700
-3,154
RS1
stre!n" zvod
stetovnice
5!700
-3,178
14,17 m2
16,87 BKH, biela, pozn.3
-1.03 #achta VZT
-1.07 Schodisko administratívy %.2
max.prieraz v ZB doske na odvodnenie na 2.pp 0,2 x 0,2 m
poziarne hladisko
5!700
stetovnice
5!700
1
stetovnice
14,25 m2
sachta
m
(elezobetón
-1.06 Schodisko administratívy %.1
P1C
90 REW
stetovnice
typ
Hladen! betón na
(B dosku, alebo
gress proti&mykov'
(elezobetón
stre!n" zvod
zeteplenie extrudovan"m polystyrénom hr. 150 mm
a hydroizolácia Extr. polystyrénom do h#bky 1,25m od U.T.
Stropy:
2
(elezobetón
D3'
-3,128
stre!n" zvod
P1C alt
pozn.1
-1.01 Schodisko bytov
Osobn' invalidn' V'!ah
hydraulick' IOHAV 500,630
-1.02 Kg/8 osôb, 15 kW
J
5000
2
300
A
Steny:
ú!itková
plocha
57 parkovacích miest v gará!í na 1.pp- 1.suterén
L
vstup 143,90 = +0,100
00
74
EL 2, Prieraz v strop
600x600 mm
K
krídlo #.2
E 1 2A
krídlo #.1
E12
+0,000 = 143,80 Bpv ( zmena investora oproti PSP - 143,70 Bpv )
+0,000 = 143,70 Bpv - prebraté z podkladov zamerania poskytnut!ch investorom, INVEX s.r.o.
Tento projekt je chránen" autorsk"m právom pod$a príslu%n"ch zákonov a ustanovení.
This project is own & protective by author. This project is protected by the law against copy.
Zodpovedn" projektant:
Autori:
Vypracoval:
Ing.arch.Akad.arch. Danák
Ing.arch. Peter Osusk"
Ing.arch. Peter Osusk"
Mgr.arch. Martin Danák
Názov v"kresu:
Pôdorys Suterénu - 1.PP (kóta -3,000)- krídlo !.4
Názov a miesto stavby:
" U KRÁ"A "UDOVÍTA "
Budova pre obchod , slu#by, administratívu a b$vanie ,
Hviezdoslavova ulica, Trnava
Hviezdoslavova ulica,Pekárska ulica, Hornopoto!ná ulica
!.p.255, !.p. 257, !.p. 256/1, !.p.256/2, !.p.256/3
Dokumentácia skuto!ného realizovania stavby
Realiza!n" projekt
ARCHITEKTÚRA
Stupe# :
Profesia :
Investor:
INVEX REAL s. r.o. Skladová 2, 917 01 Trnava
ART STUDIO JOKO
Kapitulská 4, 917 01 Trnava
tel./fax: 033 / 55 15 497
e-mail: [email protected]
Stupe#:
DSRS
Dátum:
júl / 2010
Formát:
Dátum tla&e:
Mierka:
10xA4
1:100
!íslo v"kresu:
E.1.2
Download

Pozrieť pôdorys 1.PP v PDF