materiál v
rozpracovanosti
+0,000 = 143,80 Bpv ( zmena investora oproti PSP - 143,70 Bpv )
+0,000 = 143,70 Bpv - prebraté z podkladov zamerania poskytnut!ch investorom, INVEX s.r.o.
Tento projekt je chránen" autorsk"m právom pod$a príslu%n"ch zákonov a ustanovení.
This project is own & protective by author. This project is protected by the law against copy.
Zodpovedn" projektant:
Autori:
Vypracoval:
Ing.arch.Akad.arch. Danák
Ing.arch. Peter Osusk"
Ing.arch. Peter Osusk"
Mgr.arch. Martin Danák
Názov v"kresu:
" U KRÁ"A "UDOVÍTA "
Budova pre obchod , slu#by, administratívu a b$vanie ,
Hviezdoslavova ulica, Trnava
Hviezdoslavova ulica,Pekárska ulica, Hornopoto!ná ulica
!.p.255, !.p. 257, !.p. 256/1, !.p.256/2, !.p.256/3
Stupe# :
Skuto!né realizovanie stavby- Realiza!n" projekt
Profesia :
ARCHITEKTÚRA
Investor:
INVEX REAL s. r.o. Skladová 2, 917 01 Trnava
Stupe#:
A
Skut. realizov.
Dátum:
júl / 2010
Formát:
Dátum tla&e:
Mierka:
10xA4
5760-6480
B
5000
C
5000
D
5000
E
5000
F
5000
G
H
I
6300
rez
A
A1
A2
!íslo v"kresu:
E.1.1
1:100
Zodpovedn" projektant:
Autori:
Vypracoval:
Ing.arch.Akad.arch. Danák
Ing.arch. Peter Osusk"
Ing.arch. Peter Osusk"
Mgr.arch. Martin Danák
Pôdorys Suterénu -2. P. P.(kóta -5,550)- KRÍDLO !. 2
Názov a miesto stavby:
materiál v
rozpracovanosti
+0,000 = 143,80 Bpv ( zmena investora oproti PSP - 143,70 Bpv )
+0,000 = 143,70 Bpv - prebraté z podkladov zamerania poskytnut!ch investorom, INVEX s.r.o.
Tento projekt je chránen" autorsk"m právom pod$a príslu%n"ch zákonov a ustanovení.
This project is own & protective by author. This project is protected by the law against copy.
Pekárska ulica
ART STUDIO JOKO
Kapitulská 4, 917 01 Trnava
tel./fax: 033 / 55 15 497
e-mail: [email protected]
rez
Názov v"kresu:
J
5000
Pôdorys Suterénu -2. P. P.(kóta -5,550)- KRÍDLO !.3
Názov a miesto stavby:
D1'
D2'
rez
D3'
ART STUDIO JOKO
Kapitulská 4, 917 01 Trnava
tel./fax: 033 / 55 15 497
e-mail: [email protected]
" U KRÁ"A "UDOVÍTA "
Budova pre obchod , slu#by, administratívu a b$vanie ,
Hviezdoslavova ulica, Trnava
Hviezdoslavova ulica,Pekárska ulica, Hornopoto!ná ulica
!.p.255, !.p. 257, !.p. 256/1, !.p.256/2, !.p.256/3
Stupe# :
Skuto!né realizovanie stavby- Realiza!n" projekt
Profesia :
ARCHITEKTÚRA
Investor:
INVEX REAL s. r.o. Skladová 2, 917 01 Trnava
Stupe#:
júl / 2010
Formát:
Dátum tla&e:
Mierka:
10xA4
!íslo v"kresu:
E.1.1
dilatácia
Osobn! invalidn! V!"ah hydraulick!
-2.03 !achta VZT
stetovnice
14,25 m2
!achta
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
stetovnice
0,16%
prieraz VZT, ZTI
rozmery , vid.profesie
na lezate rozvody
13,90 m2
13,90 m2
15,34 m2
stetovnice
0,35%
-5,678
-5,728
19,05 m2
17,88 m2
14,17 m2
14,17 m2
14,17 m2
Hviezdoslavova ulica
pre!erpávacia
"achta
-6,650
P1
Osobn! invalidn! V!"ah hydraulick!
IOHAV 500,630 Kg/8 osôb,15 kW
P1C alt
-2.08 "achta VZT
P1
-2.08a !achta VZT
P1
-2.09 Gará!e
P1
-2.10 Chodba zásobovania
P1
hydrulická plo!ina HZP 500-1000,
1000kg, 3-5 kW
-2.12 nerealizovaná
O2
parking 3
O2
parking 4
O2
parking 5
O2
parking 6
O2
parking 7
O2
parking 8
O2
parking 9
O2
parking 10
O2
parking 11
O2
parking 12
O2
parking 13
O2
parking 14
O2
parking 15
O2
parking 16
O2
parking 17
2
2
O2
parking 2
P1B
-2.16 Rampa do gará!e
4,19 m2
O2
parking 1
P1
Údr!ba gará!í
na mieste nerealizovaného
-2.15 v"#ahu
P1
5250
5!700
5!700
5!700
5!700
5!700
5!700
5!700
5!700
5!700
ice
vn
RS1
P1
P1
-2.20 Pivnica !.2
P1
-2.21 Pivnica !.3
P1
-2.22 Pivnica !.4
P1
-2.23 Pivnica !.5
P1
-2.24 Pivnica !.6
P1
-2.25 Pivnica !. 7
P1
-2.26 Pivnica !.8
P1
-2.27 Pivnica !.9
P1
-2.27a Pivnica !.10
P1
-2.27b Pivnica !.11
P1
-2.27c Pivnica !.12
P1
8
-2.19 Chodba pivníc
-2.20a Pivnica %.1
90 REW
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!500
2!725
3!375
3!150
2!500
2!500
2!500
3!942
0,8
%
854
0,51
%
-5,611
rez
3
D3'
12,35 m2
2!500
2!500
2!500
2!500
2!725
11,85 m2
10,80 m2
2!400
%
0,84
12,72 m2C'
D3
pivnica 19
-2.40
pivnica 18
-2.39
900
1!500
38,23
38,27
1,0%
43 66
900
1!970
90 EI
1!970
900
38,43
38,27
38,26
104 43 71
43 75
bez
priehlbne
43 81
43 80
103
38,43
5,550
/D
M2
0
1
30
/D
1-C
8x1
56
a
L1
vzt
6,46
6,37
6,24
6,23
6,14
6,15
6,19
6,10
6,23
6,15
6,30
6,23
39,28
vi!. PD RP SHZ
vi!. PD RP SHZ
!elezobetón, akrylátová pozn.2
!elezobetón
farba ECOLOR BKH, biela,
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón, akrylátová pozn.2
!elezobetón
farba ECOLOR BKH, biela,
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
4,63 pozn.3, $ahokov prie%ky
5,46 pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón
!elezobetón
3,33
66,26
46,00
15,14
19,71
5,69
5,58
6,01
6,19
5,55
9,45
12,43
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
K
K - klampiarske práce, meden# plech, poplastovan# plech Vyplanil a SIKA.
- polo!ky jednotliv"ch zámo#níckych, pomocn"ch, stolárskach a in"ch v"robkov. ( podorbne
rozkreslené vi$. v"kresy v legende v"kresov )
Legenda po!iarnobezpe"nostného rie#enia :
Hadicov! navijak, priemer hadice R25, L=30m
rur
1,50 m2
a
43 48
50
0
50
1! 50
5
2!
45
12,43 m2
43 41
110
ty
109
Po!iarny uzáver EI 30/D1- C
Po!adovaná ododlnos" po!iarnej deliacej kon#trukcie
!elezobetónové kon"trukcie, tr. betónu pod#a PD statika
-5,653
EI
pilo
odst
up m
Po!iarny uzáver EW 45/D1- C
prost! betón
0
8
-2.0
-5,544
Po!iarny uzáver EI 45/D1- C
Legenda materiálov:
0,42 m2
60
vzt
rur
5
2!
3,33 m2
108
47,41
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
Prvky PPO- hasia ceprístroje, núdzové svietidlá at!. montova" pod#a projektu Po$iarnobezpe%nostného rie&enia
VZT 9
600x400
pil
oty
EI
-2.31
ZB stlp pod rampou
pozn.2
!elezobetón
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová pozn.2
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
!elezobetón, akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3, $ahokov prie%ky
0
a
2.08
-2.32
30
stu
pm
E
3,49
45,87
SV 2
90 REW,45 EI
M
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 30 P+D 300/250/238 na maltu MVC
E 1 1B
elektro otvor v strope nad 1pp
rozmer PD RP elektro, min. 300 x 500 mm
ax.1
43 36
m
111
po!iarny uzáver sdk
ako revízny otvor
50
74
E 1 1C
!.4
lo
ríd
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 25 AKUSTIK 200/250/238 na maltu MVC
k
od
I'
43 91
7017
x
,25
75
H
pozn.2
!elezobetón
C - poplastovan# plech Vyplanil a PVC stre"ná fólia SIKA tehlovo%ervená
EI 30/D1-C
s.h 2020
%
0,5
0
90 70
9
1!
ZB4-1
D3
8
G
-4,2
5000
0
80
0
97
1!
9
F
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
!elezobetón
3,49
B - betónová krytina BRAMAC REVIVA antic
EW 45/D1-C
-5,669
0
x3
56
1-C
80
-5,650
00
,25
8x1
30
97
EI
D2a
5000
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super s
ryhovaním do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
A - betónová krytina BRAMAC TEGALIT - tehlovo%ervená
ZB 7a
D2
1!
11,53 m2
ZB stlp pod rampou
piloty
E
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
farba alebo bezpra!n"
náter na brúsen" betón
na !B stenách. akrylátová
farba ECOLOR BKH, biela,
pozn.3
6,79
C
H
-2.07
základ pod !erpadlo SHZ,
v"#ka 200 mm na doskou
m
Vandex Super zahladením do
B
EI 45/D1-C
I
E
45
16
rampy
50
0
90 70
9
1!
, d#$ka
!elezobetón
0,42
A
-5,677
15,14 m2
ZB prievlak pod rampou
sklon 1314 % )
1-C
0 mm (
s.h 2020
M2
%
enie 260
48
/D
43 81
107
30
-2.35
2 60
strojov!a SHZ
0,5
prev!"
1,50
1519,48 !B základovej steny
+1,91
pozn.2
EI
43 81
106
EI
105
0
od
0
M1
s.h. stropu
1,95 m
rampa
má
-5,682
D2
0
40
EI
M1
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
!elezobetón
Materiálové rie!enie povrchov striech:
1%
u
od
uv
rn
!ia 3
po m ,7 m
na 0 -66 dy 1
6 vo
c
pe
stl
102
dr!
40
90
ZB stena pod rampou
drá$ka v podlahe
odvodnenie
do vtoku
s.h. stropu
2,28 m
90
X'
p
ZT
yV u
od mpo
rozv ra
66,26 m2
1!500
ZB stena pod rampou
650x650 otvor
v doske pre poklop
miestnos! rezervná
19,12 m2
5m
-2.33
900
M1
138,26
-5,54
-2.28
39,28 m2
1,9
138,31
-5,491
1%
M1
otvor nad podlahou
na odvod vody do #achty
do 0,04 m2, 0,25 x 0,15 m
-2.35a
E'
-6,700
-5,701
%
0,5
D3
6,23 m2
0
80
0
97
1!
ná
101
-2.34
D5
piloty
cia
va 0
rpá ,65 ní
!e -6 era
pre chta zam
"a po 5 m
ka 1,0
h#b
45,87 m2
- 5,600
DN 70
drá$ka v podlahe
odvodnenie
do vtoku
%
B
138,24
-5,566
A'
A1'
A2'
D'
DN 70
otvor do #achty
600 x 900 mm
%
1,0
pivnica 12
-2.27c
DN 70
ka
!"
-2.12
/D
6,30 m2
0
80
0
97
1!
D3
0
90
0
97
1!
áv
-2.15
1!
DN 100
D4
udrzba
3,49 m2
0
80
0
97
-5,659
1-C
etl
2!500
45
EW
pivnica 11
-2.27b
-5,667
5,24 m2
vpus" v podlahe
-5,752
1!
D3
DT 80
-5,620
11,75
-Pri realizácii búracích prác, napr. star!ch objektov, "astí suterénov, spevnené plochy je nutné zachova# v$etky platné
bezpe"nostné normy a opatrenia. pri akéjko%vek najasnosti prizva# statika a GP na stavbu. Konzultova# s projektantom
zakladania.
Pri realizácii základov a dosky je nutné dodr&a# priehlbne v!#ahov!ch $ácht , od"erpávacích $ácht a $ácht v
technologick!ch miestnostiach- nádr& SHZ a pod.
-Pred realizáciou v!kopov!ch prác je nutné po&iada# o rozkopávkové povolenie a overi# a zamera# existujúce podzemné
siete.
- Pred realizáciou dôsledne akceptova# závery teplotechnického posúdenia kon$trukcií a EHB. V$etky tepelné izolácie a
hydroizolácie , ktoré majú vplyv na kvalitu hotového diela je nutné ich prebra# pred zakrytím zodpovedn!m projektantom.
- Pri realizácii základovej dosky a základov!ch obvodov!ch stien dodr&a# technologické postupy pri zapracovávaní
hydroizolácie Vandex v zmysle pozn. ".2..
- pri realizácii základovej dosky realizova# uzemnenie stavby a jednotliv!ch "astí stavby !
- dilataácie stavby realizova# systémov!mi dilata"n!mi detailami a spojmi.
-Po"as realizácie pri rozdiele návrhu od realizovanej stavby treba k projektu prizva# GP!
-Po"as realizácie je nutné akceptova# v$etky technické normy s 'ou súvisiace.
-Pred realizáciou betónov!ch prác vynecha# pod%a stavebn!ch v!kresov prierazy v stenách a stropoch.
- Realizácia men$ích prierazov , ako 100 mm realizova# v(taním.
- Realizácia prestupov vedení cez steny a stropy s po&iarnou odolnos#ou realizova# pod%a PD po&iarnej ochrany
izoláciami Promat a podbne pod%a parametrov na po&iarnu odolnos#.
- V$etky prestupy cez kon$trukcie , ktoré sú pod úrov'ou terénu cez obvodové kon$trukcie realizova# pomocou
ioce%ov!ch chráni"iek s pevnou prírubou. chráni"ky osadi# na os potrbí alebo káblov a vyplni# tesneniami zais#ujúcimi
vodotesnos# ( 1.kategórie vodotesnos# v zmysle normy STN 730600 a plynotesnos# ( trvale pru&n! tmel, gumov! profil
realizova# napr. pod%a technick!ch listo v Fatra izolfa a.s. )
-Nejasnosti v projektovej dokumentácii konzultova# v&dy s príslu$n!m zodpovedn!m projektantom.
-Ka&dá profesia je povinná previes# koordináciu svojej "asti s ostatn!mi profesiami.
-Vzh%adom k ist!m mo&n!m nepresnostiam realizovanej stavby je nutné pred ka&d!m realiza"n!m procesom pôvodné u& zrealizované kon$trukcie premera#.
-Ka&dú zmenu projektovej dokumentácie je nutné konzultova# s GP.
-V!robnú dokumentáciu jednotliv!ch "astí kon$trukcií resp. stavebn!ch dielov pred ich v!robou predlo&i# na
odsúhlasenie GP vrátane dielenskej dokumentácie konkrétneho v!robcu a dodávate%a.
-V!robnú dokumentáciu spracováva zhotovite% príslu$nej dodávky stavby.
-Pred v!robou v!plní otvorov (okien a dverí) je nutné premera# pripravené stavebné otvory.
-Okná a dvere podliehajú odsúhlaseniu investora a GP. Okná po osadení a vypenení pur penou prepáskova# zo strany
interiéru parotesnou páskou. zo strany exteriéru paropriepustnou páskou.
-Pri aplikáciii keramick!ch obkladov stien, podláh, stropov GP predpisuje osádza# rohové, kútové a ukon"ujúce
systémové li$ty.
-Pri kladení dla&ieb GP predpisuje osádza# prechodové, ukon"ujúce a dilata"né podlahové systémové li$ty.
-GP predpisuje dodr&a# normovo predpísané dilata"né celky a aplikova# dilata"né li$ty na dla&by, obklady,
sadrokartónové dosky a podobne.
-Pred aplikovaním vnútorn!ch omietok GP prepisuje osádza# rohové omietkové li$ty na spevnenie rohov.
-Pred realizáciou exteriérovej dla&by pred vstupmi zhotovite% dla&by osloví GP a spôsob kladenia s ním prekonzultuje.
-Nad dvern!mi otvormi v murovan!ch stenách osadi# keramické preklady.
-Farebn! odtie' a druh dla&ieb a obkladov musí odsúhlasi# pri realizácii GP na predlo&en!ch vzorkách.
-V miestnostiach s kobercami je aplikovan! kobercov! sokel v!$ky 50 mm. V miestnostiach s keramickou dla&bou je
aplikovan! sokel z rovnakého materiálu v!$ky 50mm. detto kamenné a iné kladené podlahy.
-Obklady st)pov v suterénoch budú realizované v rámci dopravn!ch zásad, resp. ochrany ZB konstrukcii bu*.
systémov!mi profilmi . Detto informa"n! systém v suteréne.
-Projekt (v!kres) po spracovaní v!robnej (dielenskej) dokumentácie mô&e dozna# zmeny, ktoré z nej po odsúhlasení
investorom a GP vyplynú. Pred realizáciou dla&by pred vstupmi zhotovite% stavby osloví generálneho projektanta a
investora a prekonzultuje s ním konkrétny druh dla&by a spôsob kladenia dla&by. Pred realizáciou dla&by kamennej a
keramickej zhotovite% stavby osloví generálneho projektanta a investora prekonzultuje s nimi konkrétny druh dla&by,
spôsob kladenia dla&by a dilatácie. Dilata"né celky v podlahách budú realizované dodávate%skou firmou pod%a druhu
príslu$nej dla&by dodanej na stavbe resp. pod%a záväzn!ch noriem a predpisov.
pod VZT jednotky realizova# ak budú pole&ené na podlahe bet.sokle na v!$ku 100 mm nad podlahu.
Obvodové kon$trukcie suterénov zatepli# plat'ami extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm min. do h)bky 1,25m od
úrovne dosky na 1.np , min. 300 mm nad terén U.T. a od tejto v!$ky smerom dolu k základom bude ochranná vrstva
hydroizolácie tvori# extrudovan! polystyrén.
OK 6
6,15 m2
0
80
0
97
s.h.prievlaku 2,1 m
pivnica 13
-2.29
B1
-2.16
P1
OK 6
pivnica 10
-2.27a
0
80 70
9
1!
0,5
6!037
7
L1
138,28
-5,517
P1
ice
EW 45/D1-C- 5,600
1!970
3!150
X'
-2.41 Pivnica !.20
-2.42 Pivnica- sklad %.21
6,23 m2
0
80
0
97
tovn
1!000
1,0%
P1
X'
ste
-2.11
-2.10
6,79 m2
KÚ km
1,0%
I
manipula!n" priestor
38,27
15
N
-2.40 Pivnica !.19
1!
D3
5,46 m2
sv
5000
pivnica 9
-2.27
D3
EI
C'
D3
D3
5,69 m2
OK 6
6,10 m2
0
80
0
97
1!
0
80 70
9
1!
pivnica 15
-2.36
OK 11
38,43
15 x 173,3 x 253,3
N
-5,665
5000
pivnica 8
-2.26
D3
5,69 m2
OK 11
DT80
6,19 m2
0
80
0
97
M1
90
43 86
O1
parking 48
DN 150
38,18
O2
parking 49
61
O2
parking 50
1
3!380
0
80 70
9
1!
90
15,55 m2
0,021
13,76 m2
90 EI
4!880
13,31 m2
0,19%
B'
OK 11
pivnica 7
-2.25
pivnica 14
-2.30 EI
O1
parking 51
D4
5600
12,72 m2
P1
farba alebo bezpra!n"
náter na brúsen" betón
na !B stenách. sokel 5cm
farba alebo bezpra!n"
náter na brúsen" betón
na !B stenách. sokel 5cm
Poznámky v!eobecné ku stavbe:
1!
%
0,5
4!833
O1
parking 52
piloty
vpus" v podlahe
0,5%
16,21 m2
16,26 m2
O1
parking 53
-5,705
A
138,18
-5,620
-5,550
12,00 m2
5!338
O1
parking 54
5!270
11,97 m2
O1
parking 55
vpus" v podlahe
100
2!652
O1
parking 42
2!352
12,72 m2
P1
-2.39 Pivnica !.18
2
D3
pivnica 16
-2.37
O1
parking 45
2!502
2!400
2!502
6,15 m
0
80
0
97
D3
5,97 m2
%
4!671
3!152
-2.38 Pivnica !.17
OK 6
1!
0
80 70
9
1!
0,5
4!532
11,84 m2
O1
parking 56
3!181
4!833
11,73 m
O1
parking 57
2!490
sch 1
4!770
O1
parking 58
2
4!770
6
stetovnice
11,46 m2
2!500
P1
13
12,97 m2
2!490
D3
D3
pivnica 17
-2.38
OK 11
OK 6
pivnica 6
-2.24
0
80 70
9
1!
5!300
1,0%
2!500
-2.37 Pivnica !.16
6,14 m2
0
80
0
97
1!
D3
0,5
2!500
pivnica 5
-2.23
D3
6,14 m2
-5,645
OK 6
6,23 m2
0
80
0
97
1!
D3
0
80 70
9
OK 8
1!
5,55 m2
OK 11
0%
pivnica 4
-2.22
OK 7
0
80 70
9
1!
9,46 m2
5!300
5!964
0,6
1%
5!500
M1
4!500
00
5!802
M1
5!000
13,58 m2
M1
2!940
0
80
0
97
pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
3,40 BKH, biela, pozn.3
19,34
Poznámky k legende miestností:
pozn.1 gress proti"mykov# 300 x 300 na schodiskách suterénov bude kladen# do systémov#ch rohov#ch lí"t napr. Schlutter
alebo EUROFINAL -schodov# nerezov# profil .
pozn.2 Kry!talická izolácia VANDEX SUPER sa aplikuje na vodorovnú, "erstvú zavädnutú vyarmovanú betónovú plochu (cca 6
hod po betoná#i), prá!kovaním — 1 kg/m2 s následn$m posypom kremi"it$m pieskom 2-3 kg/m2 a zahladením
oce%ovou hladi"kou. V$sledná povrchová úprava je vodotesná, oderuvzdorná, nepra!ná, soliam a ropn$m produktom
nepriepustná, pojazdná plocha (zárove& zamedzuje prístupu vody a solí k armatúre 'B dosky, resp. oce%ov$m drátkam,
ktoré vystu#ujú betón). V$sledky laboratórnych skú!ok obrusnosti sú porovnate%né s kremi"it$mi vsypov$mi podlahami.
Kvalita betónu základovej dosky je ako cestn$ betón — armovan$. Ke( sa tak$mto spôsobom upravuje iba vrchná bet.
mazanina je potrebné pou#i) bet. vy!!ej triedy — armovan$, resp. drátobetón, ale je potrebné ho dilatova). Podlahy je
mo#né le!ti) aj v spáde s osadením #%abov, cena sa v!ak úmerne zvy!uje. DETTO PRE 'B STENY.
pozn.3 - akrylátová farba ECOLOR BKH je paropriepustná, hydrofóbna, s vysok!m difúznym odporom proti COx , NOx a "al#ím
exhalátov!m zlú$eninám, ktoré spolu s vodou zni%ujú pH betónu a zaprí$i&ujú karbonatáciu betónu a koróziu armatúr
a t!m aj celkovú de#ktrukciu kon#trukcií. Chráni betón pred karbonatáciou a vo$i pôsobeniu posypov!ch solí, silne
hydrofóbne vlastnosti náteru zaru$ujú odolnos' proti prenikaniu vody, zmá$ania náteru a odolnos' proti zne$isteniu.
Dodr%a' technologické postupy.
B1
6,24 m2
1!
D3
0
80 70
9
1!
B'
OK 6
pivnica 3
-2.21
D3
pivnica 20
-2.41
OK 6
6,37 m2
0
80
0
97
1!
D3
47,91 m2
90 EI
12,62 m2
O1
parking 43
12,62 m2
2!400
12,62 m2
4800
vzt rura
11,25 m2
O1
parking 47
D2'
O1
parking 42
5!100
5!100
12,62 m2
5!593
3!601
6!107
5!500
pivnica 2
-2.20
-2.19
OK 9
41
5!500
5!500
5!500
5!500
EW 45/D1-C
M2
rez
P1
12
0,75%
900
1!970
%
0,5
Krídlo !.1
5!100
4!127
4!975
4!926
4!926
4!822
4!822
4!718
5
4!667
2!490
M1
C
D4
5!000
2,51
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
59 parkovacích miest v gará!í na 2.pp- 2.suterén
00
54
2!500
O1
parking 41
11
2!490
O1
parking 40
%
1,0
%
0,5
2!500
O1
parking 39
11,89 m2
17,35 m2
2!500
O1
parking 38
70
9
1!
D3
1,85
dlo
krí
murivo z keramick!ch tvaroviek Porotherm PTH 11,5 P+D 115/500/238 na maltu MVC 2,5
!.3
tepelné a zvukové izolácie, izolácie podláh- extrudovan!, nenasiakav! polystyrén, tep. izol.
"ikm!ch striech - NOBASIL MPN
hydroizolácie a izolácie proti zemnej vlhkosti
rastl! terén
elektro zlab pod stropom 2pp
zhutnen! násyp
Poznámky:
L
UK 1 , Prieraz v strope
200x600 mm
00
74
EL 1, Prieraz v strope
200x600 mm
K
krídlo !.2
E 1 1A
krídlo !.1
E11
+0,000 = 143,80 Bpv ( zmena investora oproti PSP - 143,70 Bpv )
+0,000 = 143,70 Bpv - prebraté z podkladov zamerania poskytnut"ch investorom, INVEX s.r.o.
Tento projekt je chránen# autorsk#m právom pod%a príslu&n#ch zákonov a ustanovení.
This project is own & protective by author. This project is protected by the law against copy.
Zodpovedn# projektant:
Autori:
Vypracoval:
Ing.arch.Akad.arch. Danák
Ing.arch. Peter Osusk#
Ing.arch. Peter Osusk#
Mgr.arch. Martin Danák
materiál v
rozpracovanosti
+0,000 = 143,80 Bpv ( zmena investora oproti PSP - 143,70 Bpv )
+0,000 = 143,70 Bpv - prebraté z podkladov zamerania poskytnut!ch investorom, INVEX s.r.o.
Tento projekt je chránen" autorsk"m právom pod'a príslu(n"ch zákonov a ustanovení.
This project is own & protective by author. This project is protected by the law against copy.
Zodpovedn" projektant:
Autori:
Vypracoval:
Ing.arch.Akad.arch. Danák
Ing.arch. Peter Osusk"
Ing.arch. Peter Osusk"
Mgr.arch. Martin Danák
Názov v"kresu:
Názov a miesto stavby:
VZT 7, Prieraz 1250x 650 -cela sachta
+ otvor v strope podla PD VZT RP
ART STUDIO JOKO
Kapitulská 4, 917 01 Trnava
tel./fax: 033 / 55 15 497
e-mail: [email protected]
Pôdorys Suterénu -2. P. P.(kóta -5,550)- KRÍDLO !.1
" U KRÁ"A "UDOVÍTA "
Budova pre obchod , slu#by, administratívu a b$vanie ,
Hviezdoslavova ulica, Trnava
Hviezdoslavova ulica,Pekárska ulica, Hornopoto!ná ulica
!.p.255, !.p. 257, !.p. 256/1, !.p.256/2, !.p.256/3
Stupe& :
Skuto!né realizovanie stavby- Realiza!n" projekt
Profesia :
ARCHITEKTÚRA
Investor:
INVEX REAL s. r.o. Skladová 2, 917 01 Trnava
VZT 6, revizny otvor
v stene 800/2100
Názov v#kresu:
Stupe$ :
Profesia :
Investor:
INVEX REAL s. r.o. Skladová 2, 917 01 Trnava
Skut. realizov.
Dátum:
júl / 2010
Formát:
Dátum tla#e:
Mierka:
10xA4
1:100
%íslo v"kresu:
E.1.1
Pôdorys Suterénu -2. P. P.(kóta -5,550)- KRÍDLO ".4
" U KRÁ!A !UDOVÍTA "
Budova pre obchod , slu"by, administratívu a b#vanie ,
Hviezdoslavova ulica, Trnava
Hviezdoslavova ulica,Pekárska ulica, Hornopoto!ná ulica
!.p.255, !.p. 257, !.p. 256/1, !.p.256/2, !.p.256/3
Dokumentácia skuto!ného realizovania stavby
Realiza!n" projekt
ARCHITEKTÚRA
Názov a miesto stavby:
VZT 8, 2 x otvor v ZB stene, s. 800,v. medzi ramenami 2 kusy
VZT 9, otvor v ZB strope, s. 600/400 1 kus
Stupe&:
m2
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
pozn.3
!elezobetón
akrylátová farba ECOLOR
BKH, biela, pozn.3
m
11,98 m2
O1
parking 37
6,46 m2
0
80
D1'
0,3
A2'
O1
parking 36
A'
O1
parking 35
-5,585
-5,576
300/300, s.h. 0,2 m od podlahy
rez
s.h.otvoru od medzipodesty,- 4643
OK 6
pivnica 1
-2.20a
90 EI
-5,564
na
ste
12,32 m2
-5,683
0,16%
!B
2!940
11,96 m2
EL 1, Prieraz v strope
200x600 mm
-4,643
P1
á
sn
11,85 m2
2!000
L1
4
14,20 m
-5,550
-5,550
Krídlo !.4
13,15 m
2
ax
.1m
13,15 m
2
43 25
13,15 m
2
43 35
13,15 m
2
P1
-2.36 Pivnica !.15
OK 6
113
-5,574
2
O1
parking 19
0,3%
13,07 m
2
P1
P1
-2.35 Strojov"a SHZ
!achta
720x3480 mm
800
4x159,37x300
L1
O1
parking 20
-2.31 #achta VZT k SHZ
rezervná miestnos$
-2.35a technická
-5,660
O1
parking 18
no
13,69 m2
45 EI
6
0,5%
O1
parking 34
-2.04
O2
parking 21
vzt rura
O2
parking 22
7,19 m2
VZT 8, 2 x otvor s. 800,v. medzi ramenami
7
-4,325
1,85 m2
O1
parking 33
6x159,37 x 300
O2
parking 23
90 EI
O2
parking 24
90 EI
O2
parking 25
O1
parking 44
-5,582
D6
5!300
8x159,37 x 300
45 EI
800
1!570
-2.03
5!300
5!300
5!000
5!000
8x159,37 x 300
O2
parking 26
A
priehlben na
-7,050
12,72 m2
00
214
A
-2.05
12,84 m2
ZTI 7, Prieraz v strope VODA
200x600 mm
38
4
9
M1
8
EL 1, Prieraz v strop
200x600 mm
Prieraz v strope
100x100 mm
H
800
2!100
1
P1
-2.34 kanál do #achty VZT-k SHZ
10
priehlben na
-7,050
2,51 m2
ZB3-1
3,40 m2
-2.30 Pivnica !.14
-2.33 kanál do #achty VZT-k SHZ
P1
ice
-2.02
- 5,600
O1
parking 32
s.h.otvoru od podesty -5,600
45 EI
EI 30/D1-C
90 EI
O1
parking 31
-5,610
ZB2-1
1
EI 30/D1-C
!achta
1750x1060 mm
O1
parking 30
EI 45/D1-C
tovn
ste
-5,600
D1
1!970
35
O1
parking 27
900
-2.06
- 5,600
ZTI 7, Prieraz v strope VODA
200x600 mm
O1
parking 28
M2
!achta
1700x2000 mm
gará! pre 58 aut
19,34 m2
3,45 m2
O1
parking 29
A
5!350
-2.01
17,21 m2
H
4800
A D1
O1
parking 46
EI 45/D1-C
M2
6x159,37 x 300
-5,612
P1
P1
39
17,43 m2
-2.29 Pivnica !.13
-2.32 #achta VZT k SHZ
51
12,42 m2
11,76 m2
4!9
12,50 m2
2!400
- 5,600
5!350
3
900
1!970
6,04 m2
2!400
-5,623
90 EI
-2.09
1!522,92 m2
-5,591
Krídlo !.3
0,75%
2!725
3,45
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
vi!. PD RP SHZ
-2.28 Nádr" na po"iarnu vodu
112
6!000
6!000
2!500
2!500
0,75%
6!000
6!000
6!000
6!000
stetovnice
7200
Krídlo !.2
2!500
a
2!500
-5,615
90 EI
lic
áu
!n
2!500
to
po
rno
Ho
2!500
6!500
-5,623
9
3!500
W
2!500
00
2!4
M1
RE
2!500
M1
90
1!104
M1
A'
0,84%
!achta
1750x1980 mm
M1
7200
00
60
dilatacia
typ
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
farba alebo bezpra!n"
náter na brúsen" betón
17,21 na !B stenách. sokel 5cm
pozn.3
zahladením do !B
základovej dosky
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
gress proti"mykov#
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Vandex Super so
zahladením do !B
základovej dosky
Stropy:
2
P1C Hladen! betón na
-2.11 Schodisko zásobovania P1
12,45 m2
to
ste
5250
stetovnice
-5,704
P1
-2.04 !achta VZT
-2.07 Schodisko administratívy #.2
1
1
stetovnice
m
Hladen! betón na
!B dosku, alebo
-2.06 Schodisko administratívy !.1
pozn.1
P1C alt
P1C
90 REW
stetovnice
P1C
P1C alt gress proti"mykov#
P1 Vandex Super so
-2.02 IOHAV 500,630 Kg/8 osôb, 15 kW
pozn.1
2009
Steny:
ú!itková
plocha
typ
pozn.1
-2.01 Schodisko bytov
-2.05
-5,728
Podlahy:
!.M. Názov
miestnosti:
Skut. realizov.
Dátum:
1:100
LEGENDA MIESTNOSTÍ
ART STUDIO JOKO
Kapitulská 4, 917 01 Trnava
tel./fax: 033 / 55 15 497
e-mail: [email protected]
Stupe$:
DSRS
Dátum:
júl / 2010
Formát:
Dátum tla!e:
Mierka:
10xA4
1:100
"íslo v#kresu:
E.1.1
Download

Pozrieť pôdorys 2.PP v PDF