Návod na obsluhu a inštaláciu
OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE
OKCE 100 NTR/2,2kW
OKCE 125 NTR/2,2kW
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon: 326 370 911, -965, fax: 326 370 980
www.dzd.cz
[email protected]
1
Pred inštaláciou ohrievača si pozorne prečítajte tento návod !
Informační list podľa vyhl. 442/2004 Sb. a prílohy č. 7
typy ohrievačov
OKCE 100 NTR/2,2 kW
OKCE 125 NTR/2,2 kW
trída
energetickej
účinnosti
tepelné straty
((Wh/24h)/ l)
menovitý
objem (l)
C
C
9
8,9
96
115
spotreba elektriny
doba ohrevu na ohrev objemu tepelné straty
náplne (hod) z 15oC na 65oC
(kWh/24 h)
(kWh)
2,7
3,5
6
7,5
0,9
1,1
Vážený zákazník,
Družstevné závody Dražice-strojírna s.r.o. Vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky.
Pomocou tohto návodu Vás zoznámime s používaním, umiestnením, konštrukciou, údržbou a ďalšími
informáciami o zásobníkovom tlakovom ohrievači vody. Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku je potvrdená
skúškami, vykonanými Strojírenským Zkušebním Ústavem v Brne. Dúfame, že Vám náš výrobok bude
slúžiť k plnej spokojnosti.
Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku.
Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.
Obsah návodu
1. VYUŽITIE....................................................................................................................................................................... 3
2. POPIS VÝROBKU .......................................................................................................................................................... 3
3. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ......................................................................................................................................... 3
4. PRACOVNÁ ČINNOSŤ ................................................................................................................................................. 4
5. UVEDENIE OHRIEVAČA DO PREVÁDZKY ............................................................................................................ 4
6. OBSLUHA ...................................................................................................................................................................... 4
7. TECHNICKÉ PARAMETRE ......................................................................................................................................... 6
8. VODOVODNÁ INŠTALÁCIA....................................................................................................................................... 7
9. ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA ........................................................................................................................................ 7
10. TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................................................................................................................... 8
11. TLAKOVÉ STRATY.................................................................................................................................................... 8
12. PRÍKLADY ZAPOJENIA OHRIEVAČOV ................................................................................................................. 8
13. NÁHRADNÉ DIELY.................................................................................................................................................. 10
14. ČISTENIE OHRIEVAČA A VÝMENA ANÓDOVEJ TYČE .................................................................................... 10
15. INSTALAČNÉ PREDPISY ......................................................................................................................................... 10
2
1. VYUŽITIE
Ohrievače vody série OKCE 100,125 NTR umožňujú svojou konštrukciou a množstvom variantov ekonomickú
prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) pomocou rôznych zdrojov energie. Svojím menovitým výkonom zaručujú
dostatočné množstvo TÚV pre bytové jednotky, prevádzky, reštaurácie a podobné zariadenia. Pre ohrev TÚV je
možné zvoliť elektrickú energiu, rôzne typy kotlov ústredného kúrenia a ich kombinácie.
Ohrev úžitkovej vody tepelnou energiou cez výmenník
Uzatváracie ventily u výmenníka musia byť otvorené, čím je zaistený prietok vykurovacej vody z teplovodnej
vykurovacej sústavy. Odporúča sa zaradiť spoločne s uzatváracím ventilom na prívode do výmenníka
odvzdušňovací ventil, ktorým podľa potreby (najmä na začiatku vykurovacej sezóny) odvzdušníte výmenník. Doba
ohrevu výmenníkom je závislá na teplote a prietoku vody v teplovodnej vykurovacej sústave.
2. POPIS VÝROBKU
Nádoba ohrievača je zvarená z oceľového plechu, výmenníky z oceľovej rúrky a ako celok pokrytá smaltom
odolávajúcim teplej vode. K hornému dnu nádoby je privarená príruba, ku ktorej je priskrutkované veko príruby.
Medzi veko príruby a prírubu je vložený tesniaci krúžok.
Vo veku príruby sú objímky na umiestnenie ohrievacieho telesa a snímačov regulačného a bezpečnostného
termostatu. Elektroinštalácia je umiestnená pod plastovým odnímateľným krytom. Teplotu vody je možné nastaviť
termostatom.
Ako dodatočná ochrana proti korózii je v hornej časti ohrievača namontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje
elektrický potenciál vnútra nádoby a znižuje tak nebezpečenstvo jej prehrdzavenia. Pri ohrievačoch sú privarené
vývody teplej, studenej vody a cirkulačný otvor. Nádoba je izolovaná polyuretánovou penou s hrúbkou 40 – 65
mm. Plášť ohrievača tvorí oceľový plech lakovaný práškovou farbou, spojovacie diely sú pokovované. Celý
ohrievač stojí na troch rektifikačných skrutkách s možnosťou vyrovnania nerovností podlahy v rozmedzí 10 mm.
Ohrievač sa umiestňuje na zem. Nádoba je skúšaná tlakom 0,9 MPa, výmenníky tlakom 1,5 MPa.
Verzia NTR má jeden výmenník umiestnený v dolnej časti ohrievača a na ohrev sa využíva jeden zdroj
vykurovacej vody.
Umiestnenie a druh prostredia
Ohrievač sa umiestňuje na zem vedľa zdroja vykurovacej vody alebo v jeho blízkosti. Všetky pripojovacie rozvody
dôkladne tepelne zaizolujte. Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu
+2 až 45 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 80%.
3. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
-
Bez potvrdenia odbornej firmy o vykonaní elektrickej a vodovodnej inštalácie je záručný list neplatný
Pravidelne kontrolovať Mg anódu a vykonávať jej výmenu.
Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzatváracia armatúra.
Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené zmiešavacou batériou.
Pred prvým napúšťaním vody do ohrievača odporúčame skontrolovať dotiahnutie matíc prírubového spoja
nádoby.
- Akákoľvek manipulácia s termostatom okrem prestavenia teploty ovládacím gombíkom nie je povolená
- Všetku manipuláciu s el. inštaláciou, nastavenie a výmenu regulačných prvkov vykonáva len servisný podnik.
- Je neprípustné vyraďovať tepelnú poistku z prevádzky! Tepelná poistka preruší pri poruche termostatu prívod
elektrického prúdu k vykurovaciemu telesu, ak stúpne teplota vody v ohrievači približne nad 95 ° C.
- Výnimočne môže tepelná poistka vypnúť aj pri prehriatí vody prekúrením kotly teplovodnej vykurovacej sústavy
(u kombinovaného ohrievača).
- Odporúčame používať ohrievač na jeden druh energie.
3
4. PRACOVNÁ ČINNOSŤ
a)
ohrev úžitkovej vody elektrickou energiou
Po zapojení ohrievača na elektrickú sieť ohrievacie teleso ohrieva vodu. Vypínanie a zapínanie telesa je
regulované termostatom. Po dosiahnutí nastavenej teploty rozopne termostat el. obvod a tým preruší ohrev vody.
Kontrolka signalizuje teleso v prevádzke (svieti), teleso mimo prevádzky (kontrolka zhasne). Pri dlhodobejšej
prevádzke bez využitia ohriateho objemu je potrebné nastaviť termostat do polohy 5 °C až 8 °C (na gombíku
termostatu nastaviť na značku „snehová vločka“) proti zamrznutiu alebo vypnúť prívod el. prúdu do ohrievača.
Pri kombinovaných ohrievačoch je nutné pri ohreve el. energiou zavrieť uzatvárací ventil na vstupe do
výmenníka, čím sa zamedzí ohrievaniu vody v teplovodnej vykurovacej sústave.
b)
ohrev úžitkovej vody tepelnou energiou cez výmenník
Uzatváracie ventily pri výmenníku musia byť otvorené a tým je zaistený prietok vykurovacej vody z
teplovodnej vykurovacej sústavy. Odporúča sa zaradiť spoločne s uzatváracím ventilom na prívode do výmenníka
odvzdušňovací ventil, ktorým podľa potreby, obzvlášť pri začatí vykurovacej sezóny, vykonáte odvzdušnenie
výmenníka (obr. 2). Čas ohrevu výmenníkom je závislý od teploty a prietoku vody v teplovodnej vykurovacej
sústave. Kombinovaný ohrievač sa vyrába v univerzálnom vyhotovení – podľa potreby napojenia uzatváracích
ventilov k vykurovacej vložke sprava alebo zľava (obr. 2).
5. UVEDENIE OHRIEVAČA DO PREVÁDZKY
Po pripojení ohrievača k vodovodnému potrubiu, k teplovodnej vykurovacej sústave, k el. sieti
a po preskúšaní poistného ventilu ( podľa návodu priloženého k ventilu ), môže sa uviesť ohrievač
do prevádzky.
Postup:
a) skontrolovať vodovodnú a elektrickú inštaláciu, pre kombinované ohrievače i inštaláciu k teplovodnej
vykurovacej sústave. Skontrolovať správne umiestnenie čidiel prevádzkového
a poistného termostatu. Čidlá musia byť v nádržke zasunuté na doraz v poradí –
najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat
b) otvoriť ventil teplej vody miešacej batérie
c) otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody k ohrievaču
d) akonáhle začne voda cez ventil pre teplú vodu vytekať, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa uzatvorí
e) ak sa prejaví netesnosť ( veka príruby), odporúčame dotiahnutie skrutiek veka príruby
f) priskrutkovať kryt el. inštalácie
g) pri prevádzkovaní ohrevu úžitkovej vody el. energiou zapnúť el. prúd (kombinované ohrievače musia
mať uzatvorený ventil na vstupe vykurovacej vody do vykurovacej vložky )
h) pri prevádzkovaní ohrevu úžitkovej vody tepelnou energiou z teplovodnej vykurovacej sústavy vypnúť
el. prúd a otvoriť ventily na vstupe a výstupe vykurovacej vody, prípadne odvzdušniť výmenník
i) pri zahájení prevádzky ohrievač preplachovať, až do vymiznutia zákalu.
6. OBSLUHA
Obslužné zariadenia ohrievačov s objemom 100,125 l sú umiestnené pod priehľadným krytom ovládacieho panelu.
Gombík termostatu
Kontrolka nahriatie
Kontrolka zopnutia el.obvodu Gombík termostatu
4
Nastavení teploty
Teplota vody sa nastavuje otočením gombíka termostatu. Požadovaný symbol sa nastaví naproti pevnému bodu na
ovládacom paneli.
spodná hranica tep. rozsahu
(okolo 5°C)
horná hranica tep. rozsahu
(okolo 74°C)
pevný bod na ovládacom
paneli
teplota „proti zamrznutiu“
(okolo 8°C)
„optimálna“ teplota
(okolo 60°C)
Upozornenie : nastavenie gombíka termostatu na ľavý doraz neznamená trvalé vypnutie vykurovacieho telesa.
Pri prevádzke ohrievača bez blokovania dennej sadzby, neodporúčame nastavovať teplotu nad 60°C.
Zvoľte maximálne symbol „60“.
Obmedzenie rozsahu regulácie; zablokovanie nastavenia. .
Z rôznych bezpečnostných dôvodov (mimovoľné oparenie sa, zabránenie manipulácie deťmi alebo nepovolanou
osobou) možno obmedziť rozsah regulácie, prípadne zablokovať nastavenie na termostate.
Obmedzenie regulácie - ťahom snímte gombík termostatu (prvýkrát pôjde dosť obtiažne), na rube
- jeden kolíček vyberte a zasuňte do príslušného otvoru zvolenej maximálnej teploty
- gombík nasaďte späť (až na doraz).
Obmedzenie regulácie
Zablokovanie nastavenia
Zablokovanie nastavenia - nastavte na zvolenú teplotu,
ťahom snímte gombík termostatu tak, aby ste pritom nezmenili nastavenie na rube gombíka,
nájdite dva kolíčky, oba vyberte a nasaďte ich do otvorov, ktoré zodpovedajú zvolenej
teplote tak, aby medzera medzi kolíkmi bola bez otvoru
a polohou bola naproti nastavenej teplote.
5
7. TECHNICKÉ PARAMETRE
OKCE 100 NTR/2,2 kW, OKCE 125 NTR/2,2 kW
Typ
A
B
C
OKCE 100 NTR/2,2 kW OKCE 125 NTR/2,2 kW
881
621
521
1046
751
621
6
8. VODOVODNÁ INŠTALÁCIA
Pripojenie ohrievačov na vodovodné inštalácie je znázornené na obr. 1. Na prípadné odpojenie ohrievača je
nutné na vstupy a výstupy úžitkovej vody namontovať skrutkový spoj DN ¾". Ak je rozvod TÚV vybavený
cirkulačným okruhom, napojí sa „spiatočka“ na vstup označený ako CIRKULÁCIA.
Ohrievače sú vybavené vypúšťacím výstupom.
Ohrievač musí byť pre prevádzku vybavený poistným ventilom. Poistný ventil sa montuje na prívod studenej
vody označený modrým krúžkom.
Ohrievače musia byť vybavené vypúšťacím ventilom.
Každý tlakový ohrievač teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovou pružinou zaťaženou poistným
ventilom. Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie ohrievača. Prívodné potrubie musí mať min. takú
istú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol zaistený odvod prekvapkávajúcej
vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na prípojnú vetvu. Jednoduchšia výmena bez nutnosti
vypúšťať vodu z ohrievača. Na montáž sa používajú poistné ventily s pevne nastaveným tlakom od výrobcu.
Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom ohrievača a prinajmenšom o 20% tlaku
väčší ako je max. tlak vo vodovodnom rade. V prípade, že tlak vo vodovodnom rade presahuje túto hodnotu, je
nutné do systému zaradiť redukčný ventil. Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna
uzatváracia armatúra. Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného zariadenia. Pred každým uvedením
poistného ventilu do prevádzky je nutné vykonať jeho kontrolu. Kontrola sa vykonáva ručným oddialením
membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhávacieho zariadenia vždy doprava. Po pootočení musí gombík
zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia odtrhávacieho zariadenia sa prejaví odtečením vody cez odpadovú rúru
poistného ventilu. V bežnej prevádzke je nutné vykonať túto kontrolu najmenej raz za mesiac a po každom
odstavení ohrievača z prevádzky dlhšom ako 5 dní. Z poistného ventilu môže odtokovou rúrou odkvapkávať voda,
rúra musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvislo dole a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod
bodom mrazu.
Pri vypustení ohrievača použite doporučený vypúšťací ventil. Najskôr je nutné uzatvoriť prístup vody do ohrievača.
Potrebné tlaky zistíte v nasledujúcej tabuľke.
prípustný
Pre správny chod poistného ventilu musí byť vstavaný na
spúšťací tlak
prevádzkový
max. tlak v potrubí
studenej vody
prívodné potrubie spätný ventil, ktorý bráni poistného ventilu pretlak ohrievača
(MPa)
vody (MPa)
(MPa)
samovoľnému vyprázdneniu ohrievača a prenikaniu
teplej vody späť do vodovodného radu.
0,6
0,6
do 0,48
0,7
1
Pri montáži zabezpečovacieho zariadenia postupujte
podľa ČSN 06 0830.
0,7
1
do 0,56
do 0,8
9. ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Schéma el. zapojenia je priložená k ohrievaču na kryte elektroinštalácie (pozrite obr.).
Pripojenie, opravy a kontroly el. inštalácie môže vykonávať iba podnik oprávnený na túto činnosť.
Odborné zapojenie musí byť potvrdené na záručnom liste.
Ohrievač sa pripája k elektrickej sieti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičom, v ktorom je osadený vypínač
odpájajúci všetky póly siete a istič (chránič).
Pri inštalácii v kúpeľniach, práčovniach, umyvárňach a sprchách je nutné postupovať podľa ČSN 33 2000-7-701.
Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 44.
Dodržujte ochranu proti úrazu elektrickým prúdom podľa ČSN 33 2000 - 4- 41.
Schéma zapojenia s termostatom EIKA v01 a EIKA v02
S tepelnou poistkou EIKA mag01:
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ S TERMOSTATEM
EIKA v01 A EIKA v02 A S TEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01
TEPELNÁ
POJISTKA
7
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
Objem
OKCE 100 NTR/2,2 kW
OKCE 125 NTR/2,2 kW
96
115
l
Maximálna hmotnosť ohrievača bez vody
kg
59
71
Maximálny prevádzkový pretlak v nádobe
MPa
0,6
0,6
Maximálny prevádzkový pretlak vo výmenníku
MPa
1
1
°C
110
110
Maximálna teplota TÚV
°C
80
80
Vykurovacia plocha spodného výmenníka
m2
1
1,45
Výkon spodného / horného výmenníka pri teplote
vykurovacej vody 80°C a prietoku 720 l/h
kW
24
32
Trvalý výkon TUV
l/h
610
990
Doba ohrevu výmenníkom z 10°C na 60°C
min
14
14
Doba ohrevu elektrickou energiou z 10°C na 60°C
hod
3
3,5
Príkon
kW
Maximálna teplota vykurovacej vody
2,2
Elektrické pripojenie ovládacích prvkov
1 PE-N 230 V / 50 Hz
Elektrické krytie
IP 44
Tepelné straty / trieda enegetickej. účinnosti
kWh/24 h
TÚV teplá úžitková voda 45°C
11. TLAKOVÉ STRATY
200
Odpor topné vody
mbar
100
Výměník s teplosměnou
plochou 1,45 m2
Výměník s teplosměnou
plochou 1 m2
50
20
10
1
1,5
2
3
5
4
Průtok topné vody m3/h
Tlaková ztráta mbar
Typ
tHV = 60 °C
Množství topné vody m3/h
1
2
3
4
5
Výměník 1m2
7
24
51
86
130
Výměník 1,45m2
9
32
68
115
174
12. PRÍKLADY ZAPOJENIA OHRIEVAČOV
Pripojenie ohrievača k vykurovacej sústave
Ohrievač sa umiestňuje na zem vedľa výhrevného zdroja alebo v jeho blízkosti. Výhrevný okruh sa pripojí na
označené vstupy a výstupy výmenníka ohrievača a na najvyššom mieste sa namontuje odvzdušňovací ventil. Kvôli
ochrane čerpadiel, trojcestného ventilu, spätných klapiek a proti zanášaniu výmenníka treba do okruhu zabudovať
filter. Pred montážou odporúčame prepláchnutie vykurovacieho okruhu. Všetky prípojné rozvody riadne tepelne
zaizolujte. Ak bude systém pracovať s prednostným ohrevom TUV pomocou trojcestného ventilu, postupujte pri
montáži vždy podľa návodu výrobcu trojcestného ventilu.
8
Pripojenie ohrievača k rozvodu TÚV
Studená voda sa pripojí na vstup označený modrým krúžkom alebo nápisom "VSTUP TÚV." Teplá voda sa pripojí
na vývod označený červeným krúžkom alebo nápisom "VÝSTUP TÚV". Ak je rozvod TÚV vybavený
cirkulačným okruhom, napojí sa na vývod označený nápisom "CIRKULÁCIA". Pre prípadné vypustenie ohrievača
je nutné na vstup TÚV namontovať "T" armatúru s vypúšťacím ventilom. Každý samostatne uzatvárateľný
ohrievač musí byť opatrený na prívode studenej vody uzáverom, skúšobným kohútom, poistným ventilom so
spätnou klapkou a tlakomerom.
Príklad skupinového zapojenia ohrievačov Tichelmannovou metódou pre rovnomerný odber TUV
zo všetkých zásobníkov.
Výstup TUV
C
Vstup OV
Vstup OV
TUV
TUV
C
C
Vstup OV
C
Vstup OV
1
1
1
2
2
2
Výstup OV
Výstup OV
SV
OV – vykurovacia voda
SV – studená voda
C – cirkulácia
Výstup OV
SV
TUV – teplá úžitková voda
1 – spätný ventil
2 - čerpadlo
9
Výstup OV
SV
Vstup SV
13. NÁHRADNÉ DIELY
- veko príruby
- termostat a tepelná poistka
- kontrolky s vodičmi
- vykurovacie teleso
- tesnení veka príruby
- horčíková anóda
- kapilárový teplomer
- izolačný kryt príruby
- ovládací gombík termostatu
- súprava skrutiek M12 (M10)
Pri objednávke náhradných dielov uvádzajte názov dielu, typ a typové číslo zo štítku ohrievača.
14. ČISTENIE OHRIEVAČA A VÝMENA ANÓDOVEJ TYČE
Opakovaným ohrevom vody sa na stenách nádoby a hlavne na veku príruby usadzuje vodný kameň.
Usadzovanie je závislé od tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od množstva spotrebovanej teplej vody.
Doporučujeme po dvojročnej prevádzke kontrolu a prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa,
kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče. Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky,
mení sa však s tvrdosťou a chemickým zložením vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky je možné
stanoviť termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá vykonáva servisnú
službu. Pri vypúšťaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil zmiešavacej batérie pre teplú vodu, aby v nádobe
ohrievača nevznikol podtlak, ktorý zamedzí vytekaniu vody.
15. INSTALAČNÉ PREDPISY
Elektrická aj vodovodná inštalácia musia rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia
Likvidácia obalového materiálu a nefunkčného výrobku
Za obal, v ktorom bol výrobok dodaný, bol uhradený servisný poplatok za zaistenie
spätného odberu a využitie obalového materiálu.
Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona ČR č. 477/2001 Zb.
v znení neskorších predpisov vo firme EKO-KOM a.s. Klientské číslo firmy je
F06020274. Obaly z ohrievača vody odložte na miesto určené obcou na odkladanie
odpadu. Vyradený a nepoužiteľný výrobok po ukončení prevádzky demontujte a
dopravte do strediska recyklácie odpadov (zberný dvor) alebo kontaktujte výrobcu.
2-2014
10
Download

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI