Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
SCHOLARLY PUBLICATIONS
Ph.D. Dissertation
Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die politischen
Rechte (The Union Citizenship and Its Development with regard to political rights)
June/2001,
Prof.
Dr.
Universität/Germany.
Bodo
Pieroth,
Westfälische
Wilhelms
Published Books
3. Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die politischen
Rechte. Münster: LIT-Verlag, 2003.
2. Avrupa Birliği’nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması
Sorunu. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
[The political Integration of the European Union and the Problem with the
sovereignty]
1. Anayasa Şikayeti. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1998.
[Constitutional Complaint]
Edites Books/Journal Special Issues
4. Demokratik Anayasa. Görüşler ve Öneriler. İstanbul: Metis Yayınları, 2012. Ece
Göztepe/Aykut Çelebi.
[Democratic Constitution. Opinions and Suggestions]
3. Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları. (Editor:
Ece Göztepe). Ankara: TBB Yayınları, Haziran 2010.
[The Dilemma of Majoritarian Democracy – Pluralist Democracy and Human
Rights]
2. Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt: II. Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.
Serap Yazıcı/Kemal Gözler/Ece Göztepe.
[Liber Amicorum. Studies in Honour of Prof. Dr. Ergun Özbudun]
Page 1 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
1. German Policy Studies: Special Issue: ‘German Higher Education Reform from a
Comparative
Perspective.
(http://www.spaef.com/GPS_pub/index.html)
(2003). Annette Zimmer/Ece Göztepe.
Chapters in books or monographs
12. „Staatshaftung in der Türkei“, Staatshaftungsrecht im Vergleich. Herausgeber:
Oliver Dörr, Berlin: De Gruyter Verlag, 2014, s. 749-779.
[“State Liability in Turkey”]
11.
“Religion und Wohlfahrtsstaat in der Türkei: Die Rolle der
Religionsgemeinschaften im normativen Rahmen des Sozialstaates”, Die
religiöse
Tiefengrammatik
des
Sozialen.
Die
Bedeutung
der
Religionsgemeinschaften für den normativen Hintergrund europäischer
Wohlfahrtsstaatlichkeit. Herausgeber: Karl Gabriel/Hans-Richard Reuter,
Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, s. 401-431.
[“Religious communities and welfare state in Turkey: The role of religious
communities within the normative structure of the social state in Turkey”]
10. „Din ve Hukuk Arasındaki Çizgi: Almanya’daki Sünnet Yasağı Tartışmasının
Analizi“, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan. 1. Cilt, Ankara: AÜHF Yayınları, s.
283-315.
[“The Line Between Religion and Law: An Analysis of the Circumcision
Prohibition Debate in Germany”]
9. „Anayasa Yargısının Meşruluğu“, Demokratik Anayasa. Görüşler ve Öneriler.
(Haz.) Ece Göztepe/Aykut Çelebi, İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 387-417.
[“The Legitimacy of Constitutional Review”]
8. “Honour Killings and the Law in Turkey” in: Crimes Against Women. (Editor:
David Wingeate Pike). New York: Nova Publishers, 2010, s. 191-199.
7.
“Çokboyutlu Hukuk Düzleminde Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması
Meselesi” in: Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan
Hakları ve Anayasalar. (Editör: İoanna Kuçuradi). İstanbul: Maltepe
Üniversitesi Yayınları No. 43, 2010, s. 47-56.
Page 2 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
[The Problem of the protection of rights and liberties within the multilevel
judicial structures]
6. “Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışına Karşı Çoğulcu Demokrasi Modelleri:
Normatif Düzenleme Olanakları ve Bunun Sınırlılığı Üzerine Bazı
Düşünceler” in: Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve
İnsan Hakları. (Editör: Ece Göztepe). Ankara: TBB Yayınları, 2010, s. 130-173.
[Models of Pluralistic Democratic Structures against Majoritarian
Democracy: Some Remarks on Normative Regulation Opportunities and
their Limits]
5.
“Federal Alman Anayasası’nda Güvensizlik Oyu Sonucu Yasama Meclisinin
Feshi Kurumu” in: Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan. Ankara:
Adalet Yayınevi, 2010, s. 335-373.
[The Dissolution of the German Parliament through the vote of confidence in
the German Basic Law]
4.
“Hukuk Devleti İlkesinin Ulusal ve Ulusüstü Boyutta Korunması ile İlgili
Sorunlar – “Yasin El Kadı” Örneği” in: Mümtaz Soysal’a Armağan. (Editörler:
Cem Eroğul/İlter Ertuğrul et al). Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları,
2009, s. 309-340.
[Problems with the protection of the Rule of Law at national and
supranational level – the case of “Yasin El Kadi”]
3.
“Muhakeme Etmek ya da Karar Vermek: Anayasa Mahkemesi’nin “367
Kararı” için Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi" in: Prof. Dr. Ergun Özbudun’a
Armağan, Cilt: II. (Editörler: Serap Yazıcı/Kemal Gözler/Ece Göztepe). Ankara:
Yetkin Yayınları, 2008, s. 339-363.
[Judging or deciding: A conceptual framework for the so-called “367”
judgement of the Turkish Constitutional Court]
2.
“Türkiye’de Bir Rejim Sorunu Olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi –
Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, in: Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi
Cumhurbaşkanlığı. (Editor: Türkiye Barolar Birliği / Symposium in Ankara,
12-13 January 2007). Ankara: TBB Yayınları, s. 193-212.
[The Appointment of the state president in Turkey as a regime problem – a
comparative assessment]
Page 3 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
1.
“Das Kopftuchverbot: Die letzte Bastion des türkischen Laizismus”, in Die
Stellung der Frau im islamischen Religionsunterricht. Herausgeber: Janbernd
Oebbecke/Muhammad Sven Kalisch/Emanuel Towfigh. Peter Lang Verlag,
2007, s. 49-65.
[The prohibition of the religious headscarf: The last castle of Turkish laicism]
Articles in refereed journals
12.
„Anayasa Yargısı ve Demokrasi“, Toplum ve Bilim, Sayı: 123, 2012, s. 44-56.
[Constitutional Review and Democracy]
11.
„Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa
Şikâyeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi“, Türkiye Barolar
Birliği Dergisi, Sayı: 95, 2011, S. 13-40.
[The Assessment of the Right to Constitutional Complaint in Turkey Within
the Law 6216 on the Constitutional Court]
10.
“Eine Analyse der Verfassungsänderungen in der Türkei vom 7. Mai 2010:
Ein Schritt in Richtung mehr Demokratie?“, Europäische Grundrechte
Zeitschrift (EuGRZ), 22-23/2010, s. 685-700.
[An Analyses of the Constitutional Amendments in Turkey from May 7, 2010:
A Step further to Democracy?]
9.
“Rechtliche Aspekte der sog. Ehrenmorde in der Türkei”. Europäische
Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ), 1-5/2008, s. 16-21.
[Judicial Aspects of the so-called Honour Killings in Turkey]
8.
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuka Etkisi Sorunu:
Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararının Bir Değerlendirmesi”.
Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi (Erdoğan Teziç’e Armağan), 2007, s.
417-429.
[The Impact of the decisions of the European Court of Human Rights: An
Assessment of two Decisions of the German Federal Constitutional Court]
Page 4 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
7.
“Namus Cinayetleri”nin Hukuki Boyutu: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bir
Değerlendirmesi”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 59, 2005, s. 29-48.
[Judicial Aspects of Honour Killings: An Assessment of the new Turkish
Penal Code]
6.
“Anayasal Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”. Güncel Hukuk Sayı: 10, 2004, s.
50-52.
[The principle of constitutional equality and positive state action]
5.
“Amerika’nın İkinci Irak Müdahalesinin Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin
Bu Savaşa Katılımının Türk Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirmesi
ya da „Haklı Savaş“ın Haksızlığı Üzerine”. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, 2004, s. 79-103.
[An Assessment of the Second War on Iraq by the USA with regard to
International Law and the Constitutional Conformity of Turkey’s
Participation or: On the Unlawfull “Just War”]
4.
“Başörtüsü Tartışmasında Yeni Bir Sahne: Federal Alman Anayasa
Mahkemesi’nin Kamu Görevlilerinin Din Özgürlüğüne İlişkin Kararı:
“Birinci Perde”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 51, 2004, s. 47-66.
[A New Stage in the Discussion on the Religious Headscarf: The Decision of
the German Federal Constitutional Court on the Liberty of Religion of Civil
Servants: Act One]
3.
“Introduction: Looking back: Higher Education, Internationalisation, and the
Nation-State”. (with Freia Stallmann/Annette Zimmer) German Policy Studies:
Special Issue: ‘German Higher Education Reform from a Comparative
Perspective’,
Ece
Göztepe-Çelebi/Annette
Zimmer
(eds.),
(http://www.spaef.com/GPS_pub/index.html) (2003).
2.
“Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu: Avrupa Yurttaşlığı ve “Göçmen
Forumu” Örnekleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4,
Cilt: 52, 2003, s. 229-248.
[The Public and Supranational Aspects of Citizenship: Europen Citizenship
and the Example of “Migrants Forum”]
Page 5 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
1.
“Anayasal Eşitlik İlkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 54, 1999, s.101-131.
[Family Name of the Married Women: From the Aspect of Constitutional
Equality]
Articles in non-refereed or general journals
7.
“Türkiye’de Demokrasinin Kaderi: 2010 Yılı Anayasa Değişikliğinin Usul ve
İçerik Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, Birikim, Haziran 2010, Sayı:
254, s. 22-38.
[The Destiny of Democracy in Turkey: A General Assessment of the
Constitutional Amendments 2010 with regard to the procedure and
substance]
6. “Sevilmeyen Anayasayı Kim Korumak İster? 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin
Hukuki Bir Değerlendirmesi”. Birikim, Haziran 2007, Sayı: 218, s. 69-84.
[Who wants to save the unloved Constitution? A Judicial Assessment of the
Appointment of the State President in 2007]
5.
“Normdan Bir Sapma Örneği: Evli Kadınların Soyadı”. Güncel Hukuk, Sayı: 4,
2006, s. 44-45.
[An Example for the avoidence from the norm: The Surname of married
women]
4.
“La guerre du foulard”. Turquie-Europe-Express 2014?, Revue française de
géopolitique. (Michel Korinman (Ed.), Numéro 10, 2005 içinde, s. 187-194.
[The war on religious headscarf]
3.
“Die Türkei und der Irakkrieg: Zwielichtige Beteiligung”. (Aykut Çelebi ile
birlikte), Berliner Debatte Initial, Nr. 5, 2004, s. 145-159.
[Turkey and The War on Iraq: A Suspicious Involvement]
2.
“Die Kopftuchdebatte in der Türkei – Eine kritische Bestandsaufnahme für die
deutsche Diskussion”. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), B 33-34/2004, s.
32-38.
Page 6 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
[The Discussion on the religious headscarf in Turkey – A Critical Appraisal
for the German Discussion]
1.
“Die Drittwirkung der Grundrechte im Rahmen der Europäischen Union”.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yıllığı, Cilt: 48, 1998, s. 205-237.
[The horizontal effect of the rights and liberties within the European Union]
Other publications, including translations, research notes, limited-circulation
reports, etc.
6. Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”. Şiddetin Eleştirisi Üzerine,
Hazırlayan: Aykut Çelebi, Metis 2010 içinde, s. 19-42.
[Translation of the article of Walter Benjamin, “On the Critic of Violence”]
5. “Kamunun Yeniden Keşfine İhtiyacımız Var”. Amargi, Bahar 2009, Sayı: 12, s. 55.
[“We need to discover the Public again”]
4. Carl Schmitt, Siyasal Kavramı. Metis Yayınları: İstanbul, 2006.
[Book Translation of the classical work of Carl Schmitt, The Concept of the
Political]
3.
“Justitia’nın Gözbağının Arasından Görülenler: Anayasal Eşitlik İlkesinin
Devletin Aktif Yasama Faaliyetiyle Hayata Geçirilmesinin Anlamı”. Ankara
Barosu Hukuk Kurultayı 2006 (3-7 Ocak 2006), Ankara: Ankara Barosu
Yayınları, s. 462-477.
[What we see between the blind fold of Justitia: The Meaning of the Positive
Action Duty of the State]
2.
“Europeanisation of Higher Education and Gender: Ein Tagungsbericht”.
Journal Netzwerk Frauenforschung NRW, Nr. 16, 2004, s. 63-65.
1.
“Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi: Olympe de Gouges (7 Eylül
1791)”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1996, Cilt: 45, s. 185-193
(Çeviri ve önsöz).
Page 7 of 8
Publications Associate Prof. Dr.Ece Göztepe Çelebi (June 2, 2014)
[Translation of Olympe de Gouges’ Declaration of the Rights of Woman
(September 1791) with an Introduction]
Conference Proceedings
2.
“Yeni Bir Anayasa Mahkemesi”. Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim.
Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, Türkiye Barolar Birliği
Uluslararası Sempozyumu (19-20 Mart 2010), Ankara: TBB Yayınları, s. 309320.
[A New Constitutional Court]
1.
“Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru – Yeni Anayasa Mahkemesi
Kanunu Işığında Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Anayasa Mahkemesine
Bireysel Başvuru (Av. Özdemir Özok Anısına düzenlenen TBB Paneli),
(24.04.2011), Ankara: TBB Yayınları, s. 32-43.
[Constitutional Complaint – An Assessment in the Scope of the new Law on
Constitutional Court]
Page 8 of 8
Download

SCHOLARLY PUBLICATIONS Ph.D. Dissertation Die