Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (2 Haziran 2014)
AKADEMİK YAYINLAR
Doktora Tezi
Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die politischen
Rechte (Avrupa Yurttaşlığı ve Siyasi Haklar Açısından Gelişimi)
(Tez Haziran 2001 tarihinde Prof. Dr. Bodo Pieroth’un danışmanlığında, Westfälische
Wilhelms Universitesi Hukuk Fakültesi’ne (Almanya) sunulmuştur).
Kitaplar
3.
Avrupa Birliği’nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması
Sorunu. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.
2.
Die Unionsbürgerschaft und ihre Fortentwicklung im Hinblick auf die
politischen Rechte. Münster: LIT-Verlag, 2003.
1.
Anayasa Şikayeti. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1998.
Editörlük
4.
Demokratik Anayasa. Görüşler ve Öneriler. İstanbul: Metis Yayınları, 2012. Ece
Göztepe/Aykut Çelebi.
3.
Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları. Ankara:
TBB Yayınları, Haziran 2010. Ece Göztepe.
2.
Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt: II. Ankara: Yetkin Yayınları, 2008.
Serap Yazıcı/Kemal Gözler/Ece Göztepe.
1.
German Policy Studies: Special Issue: ‘German Higher Education Reform from
a Comparative Perspective. (http://www.spaef.com/GPS_pub/index.html)
(2003). Annette Zimmer/Ece Göztepe.
Page 1 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (2 Haziran 2014)
Kitaplarda Bölümler
12.
„Staatshaftung in der Türkei“, Staatshaftungsrecht im Vergleich.
Herausgeber: Oliver Dörr, Berlin: De Gruyter Verlag, 2014, s. 749-779.
11.
“Religion und Wohlfahrtsstaat in der Türkei: Die Rolle der
Religionsgemeinschaften im normativen Rahmen des Sozialstaates”, Die
religiöse
Tiefengrammatik
des
Sozialen.
Die
Bedeutung
der
Religionsgemeinschaften für den normativen Hintergrund europäischer
Wohlfahrtsstaatlichkeit. Herausgeber: Karl Gabriel/Hans-Richard Reuter,
Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, s. 401-431.
10.
„Din ve Hukuk Arasındaki Çizgi: Almanya’daki Sünnet Yasağı Tartışmasının
Analizi“, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan. 1. Cilt, Ankara: AÜHF Yayınları, s.
283-315.
9.
„Anayasa Yargısının Meşruluğu“, Demokratik Anayasa. Görüşler ve Öneriler.
(Haz.) Ece Göztepe/Aykut Çelebi, İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 387-417.
8.
“Honour Killings and the Law in Turkey”, Crimes Against Women. Editor:
David Wingeate Pike, New York: Nova Publishers, 2011, s. 191-199.
7.
“Çokboyutlu Hukuk Düzleminde Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması
Meselesi”, Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan
Hakları ve Anayasalar. Editör: İoanna Kuçuradi, İstanbul: Maltepe
Üniversitesi Yayınları No. 43, 2011, s. 47-56.
6.
“Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışına Karşı Çoğulcu Demokrasi Modelleri:
Normatif Düzenleme Olanakları ve Bunun Sınırlılığı Üzerine Bazı
Düşünceler”, Çoğulcu Demokrasi - Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan
Hakları. Editör: Ece Göztepe, Ankara: TBB Yayınları, 2010, s. 130-173.
5.
“Federal
Alman Anayasası’nda Güvensizlik Oyu Sonucu Yasama Meclisinin
Feshi Kurumu”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan. Ankara:
Adalet Yayınevi, 2010, s. 335-373.
4.
“Hukuk Devleti İlkesinin Ulusal ve Ulusüstü Boyutta Korunması ile İlgili
Sorunlar – “Yasin El Kadı” Örneği”, Mümtaz Soysal’a Armağan, Editörler: Cem
Eroğul/İlter Ertuğrul vd. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2009,
s. 309-340.
3.
“Muhakeme Etmek ya da Karar Vermek: Anayasa Mahkemesi’nin “367 Kararı”
için Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi", in Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan,
Page 2 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (2 Haziran 2014)
Cilt: II. Editörler: Serap Yazıcı/Kemal Gözler/Ece Göztepe. Ankara: Yetkin
Yayınları, 2008, s. 339-363.
2.
“Türkiye’de Bir Rejim Sorunu Olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi –
Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, in Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi
Cumhurbaşkanlığı. Türkiye Barolar Birliği (Editör), (Sempozyum – Ankara 1213 Ocak 2007) içinde, Ankara: TBB Yayınları, s. 193-212.
1.
“Das Kopftuchverbot: Die letzte Bastion des türkischen Laizismus”, in Die
Stellung der Frau im islamischen Religionsunterricht. Herausgeber: Janbernd
Oebbecke/Muhammad Sven Kalisch/Emanuel Towfigh. Frankfurt a.M.: Peter
Lang Verlag, 2007, s. 49-65.
(Başörtüsü Yasağı: Türk Laikliğinin Son Kalesi)
Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
12.
„Anayasa Yargısı ve Demokrasi“, Toplum ve Bilim, Sayı: 123, 2012, s. 44-56.
11.
„Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa
Şikâyeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi“, Türkiye Barolar
Birliği Dergisi, Sayı: 95, 2011, S. 13-40.
10.
“Eine Analyse der Verfassungsänderungen in der Türkei vom 7. Mai 2010: Ein
Schritt in Richtung mehr Demokratie?“, Europäische Grundrechte Zeitschrift
(EuGRZ), 22-23/2010, s. 685-700.
9.
“Rechtliche Aspekte der sog. Ehrenmorde in der Türkei”. Europäische
Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ), 1-5/2008, s. 16-21.
8.
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukuka Etkisi Sorunu:
Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin İki Kararının Bir Değerlendirmesi”.
Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi (Erdoğan Teziç’e Armağan), 2007, s. 417429.
7.
“Namus Cinayetleri”nin Hukuki Boyutu: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bir
Değerlendirmesi”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 59, 2005, s. 29-48.
6.
“Anayasal Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”. Güncel Hukuk Sayı: 10, 2004,
s. 50-52.
Page 3 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (2 Haziran 2014)
5.
“Amerika’nın İkinci Irak Müdahalesinin Uluslararası Hukuk ve Türkiye’nin
Bu Savaşa Katılımının Türk Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirmesi
ya da „Haklı Savaş“ın Haksızlığı Üzerine”. Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, 2004, s. 79-103.
4.
“Başörtüsü Tartışmasında Yeni Bir Sahne: Federal Alman Anayasa
Mahkemesi’nin Kamu Görevlilerinin Din Özgürlüğüne İlişkin Kararı: “Birinci
Perde”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 51, 2004, s. 47-66.
3.
“Introduction: Looking back: Higher Education, Internationalisation, and the
Nation-State”. (with Freia Stallmann/Annette Zimmer) German Policy Studies:
Special Issue: ‘German Higher Education Reform from a Comparative
Perspective’,
Ece
Göztepe-Çelebi/Annette
Zimmer
(eds.),
(http://www.spaef.com/GPS_pub/index.html) (2003).
2.
“Yurttaşlığın Kamusal ve Ulusüstü Boyutu: Avrupa Yurttaşlığı ve “Göçmen
Forumu” Örnekleri”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Cilt:
52, 2003, s. 229-248.
1.
“Anayasal Eşitlik İlkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 54, 1999, s.101-131.
Diğer Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
7.
“Türkiye’de Demokrasinin Kaderi: 2010 Yılı Anayasa Değişikliğinin Usul ve
İçerik Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, Birikim, Haziran 2010, Sayı: 254,
s. 22-38.
6.
“Sevilmeyen Anayasayı Kim Korumak İster? 2007 Cumhurbaşkanlığı
Seçimlerinin Hukuki Bir Değerlendirmesi”. Birikim, Haziran 2007, Sayı: 218,
s. 69-84.
5.
“Normdan Bir Sapma Örneği: Evli Kadınların Soyadı”. Güncel Hukuk, Sayı:
4, 2006, s. 44-45.
4.
“La guerre du foulard”. Turquie-Europe-Express 2014?, Revue française de
géopolitique. (Michel Korinman (Ed.), Numéro 10, 2005 içinde, s. 187-194.
3.
“Die Türkei und der Irakkrieg: Zwielichtige Beteiligung”. (Aykut Çelebi ile
birlikte), Berliner Debatte Initial, Nr. 5, 2004, s. 145-159.
Page 4 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (2 Haziran 2014)
2.
“Die Kopftuchdebatte in der Türkei – Eine kritische Bestandsaufnahme für die
deutsche Diskussion”. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), B 33-34/2004, s.
32-38.
1.
“Die Drittwirkung der Grundrechte im Rahmen der Europäischen Union”.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yıllığı, Cilt: 48, 1998, s. 205-237.
Diğer Yayınlar (kitap ve makale çevirileri, raporlar vb.)
5.
Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”. Şiddetin Eleştirisi Üzerine,
Hazırlayan: Aykut Çelebi, Metis 2010 içinde, s. 19-42 (Makale çevirisi)
4. “Kamunun Yeniden Keşfine İhtiyacımız Var”. Amargi, Bahar 2009, Sayı: 12, s. 55.
3. Carl Schmitt, Siyasal Kavramı. Metis Yayınları: İstanbul, 2006 (Kitap çevirisi)
2. “Europeanisation of Higher Education and Gender: Ein Tagungsbericht”. Journal
Netzwerk Frauenforschung NRW, Nr. 16, 2004, s. 63-65.
1. “Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi: Olympe de Gouges (7 Eylül 1791)”.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1996, Cilt: 45, s. 185-193 (Çeviri ve
önsöz).
Yayınlanmış Konferans Tebliğleri
3.
“Yeni Bir Anayasa Mahkemesi”. Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim.
Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası
Sempozyumu (19-20 Mart 2010), Ankara: TBB Yayınları, s. 309-320.
2.
“Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru – Yeni Anayasa Mahkemesi
Kanunu Işığında Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Anayasa Mahkemesine Bireysel
Başvuru (Av. Özdemir Özok Anısına düzenlenen TBB Paneli), (24.04.2011),
Ankara: TBB Yayınları, s. 32-43.
1.
“Justitia’nın Gözbağının Arasından Görülenler: Anayasal Eşitlik İlkesinin
Devletin Aktif Yasama Faaliyetiyle Hayata Geçirilmesinin Anlamı”. Ankara
Barosu Hukuk Kurultayı 2006 (3-7 Ocak 2006), Ankara: Ankara Barosu
Yayınları, s. 462-477.
Page 5 of 5
Download

Yayın LİSTESİ