Základná škola
Košťany nad Turcom
1961 - 2011
Dnes, keď milú slávnosť máme,
chceme vzdať hold a úctu 50-ročnej dáme.
Tak trošku zaspomínať na všetky krásne chvíle,
zľahka oprášiť vedno, čo bolo srdcu milé.
Dnes naša vďaka patrí všetkým, čo pri nás stáli,
čo kus zo seba samých tu, v škole, zanechali.
Za povzbudenia slová, za mnohé, čo dnes vieme,
patrí vám všetkým veľké, úprimné ĎAKUJEME.
A. Bartošová
Z histórie
Pred 115 rokmi sa začala písať história školstva v Košťanoch nad Turcom.
V školskej kronike čítame zápis o vzniku našej školy z roku 1896 a meno
prvého učiteľa – Ján Vladár. Počas dlhých rokov ju sprevádzali úspechy aj
ťažkosti. Raz to bola ľudová škola, roľnícka škola, základná deväť ročná
škola, neskôr základná škola. Prešla rôznymi politickými zmenami,
poznačila ju silná maďarizácia, obidve svetové vojny. No aj napriek tomu
jej prvoradou úlohou bola výchova a vzdelávanie detí v širokom okolí.
Striedali sa riaditelia, učitelia, prevádzkoví zamestnanci. Každý z nich
nechal v škole kus osobnosti a práce.
A prišiel školský rok 1961/1962. Začína sa nová história, história
plnoorganizovanej školy v novej budove, ktorá bola slávnostne
otvorená. Nová škola však nepostačovala pre žiakov, preto sa tí najmenší
ešte museli stále učili v starej budove.
Na čele s riaditeľom školy Rudolfom Kamenským, ktorý na jej poste
zotrval 23 rokov , dosahovala rok čo rok vynikajúce výsledky v rôznych
oblastiach. Naša škola nadviazala spoluprácu s družobnou školou
v Petřvalde. Pravidelne sa uskutočňovala výmena návštevy učiteľov aj
žiakov.
V školskom roku 1974 – 1975 sa začalo s výstavbou telocvične,
svojpomocne v akcii „Z“ za výbornej pomoci rodičov. Telocvičňa bola
slávnostne otvorená v r. 1977. V roku 1980 sa taktiež v akcii „Z“ začali
budovať školské dielne, v ktorých sa začalo vyučovať v r. 1983. V tom
čase školu viedol Milan Žilinec. V rámci lepšieho prechodu žiakov
z hlavnej budovy do telocvične sa začala stavať pergola medzi hlavnou
budovou a telocvičňou, ktorá bola dokončená v r. 1984. V tomto období
sa zateplila telocvičňa murivom.
V školskom roku 1991 – 1992 boli vybudované odborné učebne
matematiky, fyziky, chémie, prírodopisu. Riaditeľkou školy bola Mgr.
Jana Žilinská.
Od roku 1993 do roku 2004 bol riaditeľom Mgr. Peter Turic, ktorý dbal
o materiálne vylepšenie školy v záujme kvality výchovno – vzdelávacieho
procesu. Jeho zásluhou bola základná škola splynofikovaná a vybudovala
sa školská jedáleň s prístupovou cestou pri základnej škole, bola opravená
strecha na budove školy a pergole.
Mgr. Mária Líšková
Fotografia bývalej školskej jedálne a školského klubu detí
Súčasnosť
Základná škola v Košťanoch nad Turcom je plnoorganizovaná škola so
všetkými ročníkmi, s jedným oddelením školského klubu detí a školskou
jedálňou. Navštevujú ju žiaci obce Košťany nad Turcom a ostatných
spádových obcí : Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Žabokreky
a Necpaly. Areál školy pozostáva z hlavnej budovy, školskej jedálne,
telocvične a školského ihriska. Budova „ Starej školy „ sa už pre nižší počet
žiakov nevyužíva. V súčasnosti školu navštevuje 167 žiakov, ktorých vyučuje
15 pedagogických pracovníkov. O jej chod sa stará 6 prevádzkových
pracovníkov.
Naša škola je miestom s poskytovaním kvalitných školských služieb.
Miestom, kde ľudia chodia radi. Učíme a vychovávame deti v prostredí
vzájomnej úcty, tolerancie, spolupráce a lásky. Žiaci sa vzdelávajú podľa
školského vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje štátny vzdelávací
program ICSED 1 pre primárne vzdelávanie a ICSED 2 pre nižšie sekundárne
vzdelávanie a na základe požiadaviek spoločnosti, rodičovskej verejnosti
a žiakov sú posilnené predmety : cudzie jazyky, informatika, matematika a
prírodovedné predmety. Národné povedomie prehlbujeme u našich žiakov
prostredníctvom novovzniknutých predmetov regionálna výchova a regionálna
kultúra. Nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese majú nové metódy
a formy vyučovania s netradičnými prvkami učenia sa.
Počítačová učebňa
Žiakov zapájame do vedomostných , kultúrno-spoločenských
a športových súťaží, kde dosahujú výborné výsledky. Organizujeme
plavecký a lyžiarsky výcvik. Zmysluplne sa snažíme vyplniť aj ich
voľný čas. Spolupracujeme s ZUŠ v Mošovciach /hudobný, výtvarný
a tanečný odbor/ a ZUŠ v Kláštore pod Znievom/hudobný odbor/.
Veľmi kvalitná je i naša spolupráca so súkromným CVČ ABC
a Juniorklubom. Žiaci pod ich vedením navštevujú širokú paletu
krúžkov.
K zlepšeniu vyučovacieho procesu prispievajú i lepšie materiálno –
technické podmienky. Vyučovanie prebieha v 11 triedach. K práci slúži
učebňa informatiky, nová jazyková učebňa s modernou technikou, tri
interaktívne tabule a dataprojektory. Prašnosť v triedach odbúravame
inštalovaním keramických tabúľ. Kabinety sú priebežne dopĺňané
najnovšími pomôckami. K zlepšeniu psychohygienických zásad boli
zrekonštruované sociálne zariadenia, opravené priestory chodieb,
vymenené staré okná za nové plastové a
za pomoci rodičov
vymaľované triedy. Tento rok sa nám podarilo vymeniť umývadlá
a obklady v triedach. Vzhľadom na spôsob financovania školstva je
možné
robiť takéto veľké zmeny len za pomoci Obecného
zastupiteľstva v Košťanoch nad Turcom, rodičov, sponzorov a všetkých
dobrých ľudí. My im i touto cestou ďakujeme.
V budúcich rokoch sa budeme snažiť odstraňovať naše nedostatky,
vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj tela i ducha, no hlavne
vedomostí a umožniť všetkým žiakom učiť sa v prirodzenom prostredí.
Veríme, že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevovali, navštevujú, a aj tí,
čo ju len budú navštevovať, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou
spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú radi
vracať. Veď, čo už je pre školu krajším darom, ako usmiate tváre jej
žiakov, ktorí ju majú radi?
Jazyková učebňa
Základná škola v Košťanoch nad Turcom
je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľom školy: Obec Košťany nad Turcom
Školské zariadenia: Školský klub detí a Školská jedáleň
Personálne obsadenie
Mgr. Jana Chvojková, riaditeľka školy
Mgr. Margita Šimová, zástupkyňa riaditeľky školy
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Lenka Bartáková
Mgr. Marta Beťáková
Mgr. Milada Cingelová
Mgr. Eva Demovičová
Mgr. Hilda Feriančiková
Mgr. Mária Haštová
Mgr. Anna Kožuchová
Mgr. Mária Líšková
Mgr. Drahoslava Roháčiková
Ing. Anna Šimonidesová
Mgr. Peter Žalman
Mgr. Milada Cingelová, výchovná poradkyňa
Mgr. Zuzana Ďanovská, špeciálny pedagóg
Prevádzkoví zamestnanci :
Ing. Ľ. Hricová, tajomníčka
p. M. Slezáková, vedúca ŠJ
p. J. Bajanová, kuchárka
p. K. Balková, kuchárka
p. M. Dendisová, upratovačka
p. A Fodreková, upratovačka
p. J. Koreň. Školník
,
Prevádzka školy:
Vyučovanie: od 7,40 do 13,05 hod.
ŠKD: od 11,15 do 13,35 hod
ABC – centrum: od 11,15 do 16,00 hod.
Úradné hodiny:
Pondelok -štvrtok
administratívny úsek: 8,00 – 14,30 hod
pedagogický úsek: 7,15 – 7,40 hod
13,30 – 14,45 hod
Prevádzka ŠJ:
Pondelok – piatok: 11,40 – 14,00 hod
Adresa školy a kontaktné tel. čísla:
Základná škola, Ul. ostrovná 1,
038 41 Košťany nad Turcom
Základná škola:
43 88 174
Fax: 43 88 174
0911 875 011
Školská jedáleň: 43 88 274
e-mail: :[email protected]
internetová stránka školy: www.zskostanynt.edupage.org
Ponúkame a zabezpečujeme:
Kvalifikované personálne obsadenie školy.
Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvik
Výber cudzích jazykov Aj, Nj a Rj
Výber nepovinného vyučovania. podľa záujmu žiakov
Vyučovanie pomocou interaktívnych tabúľ
Účasť na športových a vedomostných súťažiach( pytagoriáda, biologická
a geografická olympiáda, Mladý záchranár, Prednes poézie a prózy)
Činnosť žiackej knižnice
Deň zdravej výživy, Deň Zeme
Oslavy Mikuláša
Školský karneval
Turistické vychádzky do prírody
Environmentálnu výchovu.
Besedy, exkurzie a výlety.
Spoluprácu so:
ZUŠ - Mošovce- tanečný, hudobný a výtvarný odbor
ZUŠ – Kláštor p. Zn. – hudobný odbor.
ABC –súkromným centrom voľného času: Matematika hrou, Slovenský jazyk hrou,
Nemecký jazyk, ŠKD, turistický krúžok,Hornoturčianska florbalová liga, vybíjaná,
volejbal, halová basketbalová ligaHry: Práca s PC, biliard, stolný futbal a rôzne
spoločenské hry.Juniorklubom - estetická, regionálna a dramatická výchova, Žijeme
v EÚ, Rok vo zvykoch nášho ľudu,
MDD – Deň otvorených dverí,
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú vzdelávanie na našej škole.
Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Ďakujeme
všetkým sponzorom a priateľom školy, členom Rodičovského
združenia a Rady školy pri ZŠ Košťany nad Turcom, Obecnému
zastupiteľstvu obce Košťany nad Turcom, bez úsilia ktorých by
sme nemohli realizovať mnohé veci.
Download

Základná škola Košťany nad Turcom