Výsledky komunálnych volieb v Košťanoch nad Turcom,
konaných dňa 15. novembra 2014
 na starostu
1. Marián Bunganič 341
2. Peter Glejtek 11
3. Ľubomír Hlinka 79
4. Anna Hlinková 201
5. Maroš Štrba 47
6. Martin Trusina 17
 na poslancov
1. Peter Barčák 272
2. Tatiana Bukovská 329
3. Andrej Cingel 303
4. Ružena Gašparíková 224
5. Peter Glejtek 103
6. Dominika Halienová 325
7. Iveta Junasová 315
8. Ivica Kubíková 348
9. Rudolf Makový 335
10. Pavol Melník 246
11. Roman Michalko 337
12. Blanka Rusnáková 280
13. Milan Smiček 244
14. Radoslav Výbošťok 127
15. Andrea Výbošťoková 244
Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košťanoch
nad Turcom sa uskutoční dňa 2. 1. 2015 (piatok) o 17.30 hod.
v sále Kultúrneho domu Košťany nad Turcom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Váţení spoluobčania,
v tomto mesiaci sa končí štvorročné volebné obdobie v samospráve obce a tým aj
môj starostovský mandát. Bolo mi cťou dvanásť rokov byť starostkou obce a spolu
s poslancami usmerňovať jej rozvoj, rozhodovať o dôležitých otázkach jej života,
každodenne rozmotávať klbko problémov, robiť veci veľké i celkom maličké, život
trošku krajší a spokojnejší, stáť pri Vás v čase radosti i smútku. Chcem Vám
poďakovať za túto možnosť, za pomoc, za spoluprácu, za Vaše dobre mienené rady,
za povzbudivé slová, za zaujímavé stretnutia a podujatia. Kto chce vidí, že v obci sa
urobil kus roboty. Opeknela, rozrástla sa, žije bohatým kultúrnym a spoločenským
životom. Ďakujem všetkým, ktorí mi pri tom pomáhali.
S úctou Anna Hlinková
December
Košťany nad Turcom
Číslo: 12/2014
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
ţe časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet poţehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho kaţdý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blíţnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda,
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Krásne a pokojné vianočné sviatky,
šťastný a úspešný rok 2015!
KULTÚRA
5. 12.
Mikulášska trţnica – predaj vianočných ozdôb a dekorácií vyrobených
deťmi Materskej školy a Základnej školy Košťany nad Turcom
KD Košťany n/T.
Začiatok: 16,00
5. 12.
6. 12.
14. 12.
15. 12.
Vianočné posedenie členiek ÚŢS Košťany n/T.
KD Košťany n/T. – pod javiskom
Začiatok: 17,00
Mikuláš – stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie obecného stromčeka.
KD Košťany n/T.
Začiatok: 16,00
Vianočný bazár – benefičné predvianočné podujatie s koncertom
ľudovej hudby Kysucký prameň z Oščadnice
KD Košťany n/T.
Začiatok: 12,00
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košťanoch n/T.
KD Košťany n/T.
29. 12.
Začiatok: 18,00
„ Ďakujeme Vám “ – sviatočný večer
Odovzdávanie Ceny obce, Ceny starostky obce a ďakovných listov obce
Košťany nad Turcom
KD Košťany n/T.
Začiatok : 18,00
PRAVIDELNÉ AKCIE
7. a 21.
12.
Evanjelické sluţby Boţie
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Klub dôchodcov – každý štvrtok
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Začiatok : 11,00
Začiatok: 17,00
Klub zdravia – každý utorok rehabilitačné a relaxačné cvičenia
KD Košťany n/T. – miestnosť pod javiskom
Začiatok: 17,00
Cvičme v rytme – cvičenie pre všetky ženy a dievčatá
každý utorok – kalanetika s Marcelou
Začiatok: 18,30
každý pondelok (okrem 15. 12. 2014) – Zumba s Luciou
každý štvrtok – Zumba s Luciou
KD Košťany n/T.
Začiatok: 18,30
PONÚKAME VÁM
14. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
Vianoce na dedine – Múzeum slovenskej dediny Martin
PRIPOMÍNAME SI
Štedrý deň – deň pracovného pokoja
Prvý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja
Druhý sviatok vianočný – deň pracovného pokoja
KNIŢNICA A INTERNET
Otvorená každý pondelok a štvrtok od 17,00 do 19,00.
Tešíme sa na spoločné stretnutia v mesiaci december!
Milé deti, obrázky si pekne sami vyfarbite pastelkami.
OZNAMY
Vývoz domového odpadu
► kuka nádoby, 1100 l nádoby – 1., 15. a 29. 12. 2014
Separácia odpadu
► 24. 12. 2014 - vývoz skla v jutových vreciach
► 2. a 30. 12. 2014 - vývoz separovaného odpadu
Upozornenie
► z dôvodu plynulého zabezpečovania zimnej údržby žiadame občanov
o odstránenie parkujúcich automobilov z miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev obce,
► Brantner Fatra, s.r.o., Martin oznamuje občanom, ţe v harmonograme
vývozu odpadu pre rok 2015 nastáva zmena vo vývozných dňoch oproti roku
2014 - vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční kaţdý „nepárny utorok".
Download

12_December_2014 - Košťany nad Turcom