Ročník XXXX. |
APRÍL2015 | Cena 0,40€
NITRA
K U LT Ú R N O - S P O L O Č E N S K Ý M E S A Č N Í K
Nitru navštívila delegácia z kórejského Gyeongju
Lákadlom mestských slávností bude kapela Čechomor
Pripravuje sa
GENERÁLNA OPRAVA CIEST
www.nitra.sk 1
Naším cieľom je postupne zefektívniť odpadové
hospodárstvo
Vážení občania! V týchto
dňoch začíname s rozvozom
smetných nádob určených na
biologicky rozložiteľný odpad. V priebehu niekoľkých
mesiacov bude 8 500 nádob rozvezených majiteľom
všetkých rodinných domov
v Nitre. Na nákup týchto
120-litrových nádob sme z
Operačného programu Životné prostredie získali nenávratný príspevok vo výške
viac ako milión eur. Nádoby
budú slúžiť výlučne na rastlinný odpad – to znamená na
Ročník XXXX. |
APRÍL2015 | Cena 0,40€
NITRA
K U LT Ú R N O - S P O L O Č E N S K Ý M E S A Č N Í K
Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 6, 950 06 Nitra
IČO: 00 308 307
www.nitra.sk , e-mail: [email protected]
Tel.: 037/65 02 111
Primátor mesta:
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
e-mail: [email protected]
Zástupca primátora:
Ing. Martin Nemky, e-mail: [email protected]
PhDr. Ján Vančo, e-mail: [email protected]
Prednosta MsÚ: JUDr. Igor Kršiak
[email protected]
Hl. kontrolórka: Ing. Darina Keselyová
2
[email protected]
trávu, konáre, lístie, ale určite nie na odpad živočíšneho
charakteru. Obsah nádob
bude vyvážaný s dvojtýždňovou periodicitou do mestskej
kompostárne.
Biologicky
rozložiteľný
odpad môžu zo svojich domácností a záhrad vyvážať
obyvatelia mesta aj na zberné
dvory na Nábreží mládeže,
na Tehelnej, Braneckého a
Rabčekovej ulici a do areálu
bývalých kasární pod Zoborom. Rastlinný odpad môžu
obyvatelia doviezť aj priamo
do kompostárne v Dolných
Krškanoch pri čistiarni odpadových vôd. Vzhľadom na
rozšírené možnosti ukladania biologicky rozložiteľných
odpadov nebude vykonávaný
jarný zvoz konárov po uliciach.
Projekt likvidácie rastlinného odpadu v Nitre je
súčasťou snahy mesta o čo
najlepšie využitie mestskej
kompostárne, ktorá má roč-
nú kapacitu okolo 16-tisíc
ton. Separáciou nielen rastlinného, ale aj ďalších odpadov máme snahu postupne
zefektívniť celé odpadové
hospodárstvo. V súčasnosti
spracovávame komunálny
odpad tak, že ho zvážame
a potom odvážame na skládku komunálneho odpadu.
Určite to do budúcna nebude
možné, pretože do roku 2016
sa majú skládky uzavrieť a
bude treba hľadať nejaký iný
systém spracovania odpadu,
buď na tepelné, energetické,
alebo na iné využitie. Takže hľadáme v tomto smere
všetky možnosti. Treba si
uvedomiť, že máme 30-tisíc
ton komunálneho odpadu,
s ktorým sa treba zapodievať. Verím, že pochopíte
snahu mesta o efektívnejšie
nakladanie s odpadom a že
spoločnými silami zmeníme
tvár Nitry k lepšiemu.
Jozef Dvonč
primátor Nitry
Delegácia z partnerského kórejského mesta
Gyeongju navštívila Nitru
V dňoch 15. až 17. marca zavítala na návštevu Nitry 7-členná delegácia z partnerského
mesta Gyeongju z Južnej Kórey. V pondelok 16. marca delegáciu vedenú predsedom
mestského zastupiteľstva Kwon Young-gilom, oficiálne privítal na pôde mesta Nitry primátor Jozef Dvonč. Na rokovaní v kongresovej sále sa zúčastnili zástupcovia primátora
Martin Nemky a Ján Vančo, poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Trandžík, prednosta úradu Igor Kršiak, riaditeľka NOCR Marta Hároníková a vedúci odborov a útvarov
mestského úradu.
Vzácnym hosťom bol premietnutý krátky propagačný film o našom meste
a potom im už primátor Jozef Dvonč predstavil Nitru
v celom širokom spektre.
Informoval ich o súčasnej
modernej podobe Nitry
s dvomi univerzitami, priemyselnými parkmi Sever
a Juh, ako aj výstaviskom
Agrokomplex, ktoré je najväčším v republike. Za kórejskú stranu sa za prijatie
poďakoval predseda mestského zastupiteľstva Kwon
Young-gil, ktorý ospravedlnil neúčasť primátora. Spoločné rozhovory sa niesli
v duchu hľadania konkrétnych foriem partnerstva
a posilnenia kultúrnych
výmen medzi Nitrou i Gyeongju. Prediskutovalo sa
smerovanie k zviditeľneniu turistických atraktivít,
vedúcich k prilákaniu kórejských turistov pod Zobor a naopak, i slovenských
turistov do Kórey. Po slávnostnom uvítaní si kórejská
delegácia prezrela priestory
mestského úradu, obradnú
sieň, zasadaciu sálu, klientske centrum služieb, pracovňu primátora a prednostu
úradu.
V popoludňajších ho-
foto na obálke:
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč odovzdal
vedúcemu delegácie predsedovi mestského
zastupiteľstva v Gyeongju Kwonovi Young-gilovi
vzácny dar – súsošie sv. Cyrila a Metoda,
dielo vytvorené akademickým sochárom
Stanislavom Mikušom. Foto: Ľ. Synaková
Stránkové hodiny:
po, ut, št: 8.00 – 15.00
st: 8.00 – 16.45
pi: 8.00 – 13.45
Pokladnica MsÚ:
po, ut, št: 8.00 – 14.30
st: 8.00 – 16.15
pi: 8.00 – 11.30
so: 8.00 – 12.00
Podateľňa: 8.00 – 12.00
NITRA, kultúrno-spoločenský mesačník
Vychádza vždy 1. v mesiaci
Vydáva: Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
Adresa redakcie a sídlo vydavateľa:
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra
e-mailová adresa redakcie:
[email protected]
Tlač: Garmond Nitra, Ul. F. Mojtu 10, Nitra
Evidenčné číslo: EV 3918/09
Nitra
kultúrno
- spoločenský
mesačník
Tematická
skupina:
A11, ISSN 1336
- 4685
Delegácia z partnerského mesta Gyeongju s referentkou
pre spoluprácu s partnerskými mestami Petrou Vӧrӧsovou
pred budovou mestského úradu.
www.nitra.sk dinách hostia v sprievode
zástupcov primátora Martina Nemkyho a Jána Vanča
navštívili SPU, kde ich privítala Zdenka Gálová prorektorka pre vzdelávaciu
činnosť a ECTS, dekani a
prodekani fakúlt. Na záver
sa zúčastnené strany dohodli špecifikovať oblasti
budúcej kooperácie. Tento
krok by v budúcnosti mohol
viesť k príprave a podpísaniu zmluvy o spolupráci
medzi inštitúciami. Bodku
za programom urobila prehliadka univerzitného areálu - národnej kultúrnej pamiatky, auly, posluchární,
ale aj študentských domovov a botanickej záhrady.
Vo večerných hodinách
kórejskí hostia absolvovali
prehliadku stálych expozícií Ponitrianskeho múzea
a zavítali aj do priestorov
Nitrianskej
informačnej
kancelárie (NISYS). Oficiálna časť návštevy Nitry bola
ukončená slávnostnou večerou, na ktorej sa zúčastnili
primátor Jozef Dvonč, zástupca primátora Ján Vančo
a prorektorka SPU Zdenka
Gálová.
(SY)
3
Rekonštrukciou „autobusky“ vznikne
moderný dopravný uzol
Lákadlom mestských slávností
bude kapela Čechomor
Od marca sa oficiálne začala rekonštrukcia Autobusovej stanice v Nitre. Na poklepaní základného kameňa sa zúčastnili primátor Nitry Jozef Dvonč, podpredseda NSK Juraj Horváth, zástupca primátora Martin Nemky, prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak, generálny riaditeľ ARRIVA na Slovensku László
Ivan, riaditeľ ARRIVA Nitra Juraj Kusý a ďalší.
Historický program, koncerty, folklór, Nitriansky jarmok, Cyrilo-metodská národná púť, konferencia pre širokú verejnosť a výstavy budú hlavným lákadlom mestských slávností „Nitra, milá Nitra“. Na prvý júlový víkend pripravujú organizátori
pre Nitranov a návštevníkov mesta pestrý program.
Autobusová stanica je v prevádzke od roku 1978. Rekonštrukcia sa uskutoční v
priebehu tohto a budúceho
roka a jej realizácia je rozvrhnutá do 7 etáp. Bude zahŕňať
úpravu spevnených plôch,
nástupíšť a prístreškov, nové
riešenie vjazdu na stanicu,
ako aj bezbariérový prístup
na nástupištia. Prinesie tiež
zmenu organizácie dopravy
na diaľkových linkách a integráciu mestskej dopravy.
Zmena v organizácii dopravy
sa dotkne súčasného vjazdu
do stanice. Jej priestor bude
doplnený o oddychové zóny
so zeleňou, nové usporiadanie a jednotný vzhľad dostanú aj predajné stánky.
Cestujúcim z prímestskej na
mestskú autobusovú dopravu
uľahčí prestup nová zastávka
mestskej dopravy – ARRIVA
ju zriadi po vybudovaní komunikácie v priestore medzi
súčasným bufetom a odstavnou plochou pre mestské autobusy. Do modernizácie stanice v Nitre investuje ARRIVA
2 milióny eur. Stanicu denne
využíva v priemere 27-tisíc cestujúcich na približne
1 350 spojoch. Rekonštrukcia
bude preto s nevyhnutnými
obmedzeniami realizovaná
počas plnej prevádzky.
Tento krok víta i mesto Nitra. Ako uviedol primátor Jo-
4
Základný kameň na rekonštrukcii Autobusovej stanice poklepali
primátor Jozef Dvonč, podpredseda NSK Juraj Horváth a generálny riaditeľ ARRIVA na Slovensku Lászlo Ivan. Foto: autorka
zef Dvonč: „Naším spoločným
cieľom je zlepšenie vzhľadu a
funkčnosti autobusovej stanice ako aj celého tohto územia
a tiež komunikácií, ktoré sa
nachádzajú v tomto priestore. Práve preto mesto aktívne
spolupracovalo so spoločnosťou ARRIVA už pri plánovaní
modernizácie stanice. Mojim
želaním je, aby autobusová
stanica spolu so železničnou
a prímestskou dopravou tvorili jeden veľký dopravný uzol
mesta. Teší ma, že všetkým
zainteresovaným
stranám
záleží na dostatočnom komforte obyvateľov Nitry ako aj
návštevníkov nášho mesta
pri cestovaní. Zostáva veriť,
že ľudia strpia určité obmedzenia, ktoré si rekonštrukcia
vyžiada.“
(SY)
Vizualizácia budúcej tváre zrekonštruovanej autobusovej stanice.
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
priestory bývalých
Na
pracovnom
kasární pod Zobostretnutí, ktoré sa
rom, kde AÚ SAV
konalo na pôde
pripraví prehliadku
mestského úradu,
zostatkov veľkomosa
zosúlaďovali
ravského kostola na
jednotlivé
proMartinskom vrchu.
gramové
celky,
Návštevníci
sa
viacerí prišli s námôžu tešiť na pivvrhmi na zaradený festival, ale aj na
nie do programu.
festival
Z rokovania, ktoré Na Nitrianskom jarmoku bude opäť možnosť historický
Pribinova Nitrawa,
viedol primátor
pozorovať pri práci rôznych remeselníkov –
aj výrobcov sudov.
ktorý sa počas dvoch
Nitry Jozef Dvonč,
dní rozloží pod Nitvyplynulo, že orprogramu si zahrajú hviezganizátori chcú aj tohto dy českého hudobného rianskym hradom. Umeroku pripraviť atraktívny neba – kapela ČECHOMOR, ním, hudbou, výstavami
program, v ktorom si ná- bodku za bohatým pro- a atrakciami ožije opäť aj
jdu niečo pre seba všetky gramom by malo v nedeľu nitrianske korzo. Hrad
návštevníkom
vekové kategórie.
urobiť excelentné vystú- ponúkne
Tohtoročné slávnosti penie SĽUK-u. Otvoria sa v rámci Dňa otvorených
dverí aj novinku - výstup
roku budú zamerané na
na zrekonštruovanú
pripomenutie si
katedrálnu
vežu.
jedného z dvojice
Hlavným organizátovierozvestcov –
rom slávností je Messv. Metoda a jeho
to Nitra, NSK a Rímchristianizačné
sko-katolícka cirkev
posolstvo na Veľ- Biskupský úrad.
kej Morave. SkladZáštitu nad podujaba programu je
tím by mal prevziať
koncipovaná vo
predseda NR SR Peviacerých
líniách – duchovnej Na záver slávností sa na Svätoplukovom námestí ter Pellegrini. (SY)
či duchovno-his- uskutočnil medzinárodný folklórny festival SLAtorickej a kultúr- VICA FEST, ktorý propaguje myšlienky slovanskej
vzájomnosti a spolupráce medzi krajinami
no-spoločenskej.
a národmi slovanského sveta.
V hudobnej časti
Foto: autorka
www.nitra.sk 5
Pripravuje sa generálna oprava ciest.
Pomôže tomu „výtlková mapa“
Záujem o umiestnenie v MŠ aj tohto roku
prevyšuje kapacity
V uplynulých dňoch sa uskutočnilo rokovanie primátora Jozefa Dvonča s poslancami mestského zastupiteľstva – predsedami jednotlivých výborov mestských častí. Na rokovaní boli prítomní zástupcovia primátora Martin Nemky a
Ján Vančo. Primátor Jozef Dvonč oboznámil poslancov s prioritami v oblasti
realizácie investičných akcií na roky 2015–2018.
V uplynulých dňoch sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnil centrálny zápis do
25 mestských škôlok. „Celkovo na centrálny zápis prišlo 873 detí a rodičia doteraz podávajú ďalšie žiadosti,“ uviedla Mária Orságová, vedúca odboru školstva,
mládeže a športu na MsÚ v Nitre.
Medzi nimi dominuje generálna oprava miestnych
komunikácií a chodníkov. Primátor uviedol, že
v týchto dňoch sa začína
mapovanie výtlkov na území celého mesta, z čoho
vznikne informatívny materiál s fotografiami. Plánovaná je tiež výstavba
telocvične v ZŠ Tulipánova
a ZŠ Cabajská, ako i obno-
va zvislého a vodorovného dopravného značenia.
Mestský rozpočet musí
počítať s doplatkom výkonov vo verejnom záujme v MAD pre spoločnosť
ARRIVA. Dostavba azylového domu si vyžiada ďalšie finančné prostriedky
vo výške 400-tisíc eur.
Úlohou poslancov je
teraz prerokovať úlohy vo
VMČ, zozbierať podnety
od občanov a stanoviť priority. Presný zoznam investičných akcií ovplyvní
až výsledok záverečného
účtu, na základe ktorého
vzniknú návrhy na rozpočtové opatrenia. Tieto však
ešte musí schváliť mestské
zastupiteľstvo.
(SY)
Marec a apríl v znamení festivalu Nitrianska
hudobná jar
Trnavský komorný orchester otvoril 19. marca v poradí už 42. ročníka festivalu
Nitrianska hudobná jar 2014. Úvodné slovo patrilo zástupcovi primátora Jánovi
Vančovi. Na koncerte sa zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva Renáta
Kolenčíková, Lívia Šumichrastová, František Hollý, Miloslav Hatala a Pavel Varga.
Na koncerte zneli diela Johanna Sebastiana Bacha a
Leoša Janáčka. V nedeľu
22. marca pódium patrilo dámskemu zoskupeniu
Ensemble Fiorello z Česka,
26. marca si mohli diváci
vychutnať večer hudby
a poézie s klaviristkou
Martinou Čiefovou, sopranistkou Janou Pastorekovou a recitátorom Jánom
Hrmom. Synagógou zneli
básne Sergeja Jesenina,
Milana Rúfusa a Jacquesa
Préverta a hudba S. Šurina,
6
M. I. Glinku, P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova a
ďalších.
Milovníci slovenskej
klávesovej legendy Mariána Vargu si prídu na
svoje 9. apríla. Na záverečnom koncerte 12. apríla
sa predstaví Duo Aurette
z Českej republiky. V programe Láska a žiaľ zaznejú
diela autorov 15. a 16. storočia v podaní sopranistky
Lucie Rozsnyó so sprievodom lutny alebo v podaní
Katalin Ertsey. Koncerty sa
začínajú o 18. hodine.
Súčasťou NHJ 2015
bude Nitrianska hudobná
jar ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitre – festival mladých
interpretov zo základných
umeleckých škôl. Tento
festival ponúkne od 30.
marca do 1. apríla tri koncerty v Synagóge a jeden
v koncertnej sále ZUŠ J.
Rosinského na Vajanského
ulici v Nitre. (SY)
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
Najviac zapísaných detí pre školský rok
2015/2016 bolo v MŠ
Zvolenská – 66, nasleduje
MŠ Párovská – 60 a tretia
je MŠ Štiavnická – 59 detí.
Prekročené kapacity tried
evidujeme na sídliskách
Klokočina a Čermáň.
„Rodičia, resp. zákonní zástupcovia dieťaťa museli
pri zápise predložiť žiadosť o prijatie do materskej školy, potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre
deti a dorast a k nahliadnutiu rodný list,“ uviedla
Mária Orságová.
V prípade, ak mali rodičia záujem zapísať do
škôlky dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, museli
priniesť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a
prevencie. Pre takéto deti
má mesto vytvorené podmienky v MŠ na Nábreží
mládeže, kde je trieda pre
deti s mentálnym postihnutím. Deti s poruchami
zraku môžu navštevovať
škôlku na Piaristickej ulici
www.nitra.sk a trieda pre deti s poruchami sluchu je vytvorená
v MŠ na Štiavnickej ulici.
Záujem o miesta v
škôlkach v Nitre býva už
niekoľko rokov vysoký, z
tohto dôvodu Mesto Nitra v poslednom období
rozširuje kapacity v MŠ.
Vzhľadom na vysoký počet predškolákov – a to
787, boli minulý rok otvorené 3 nové triedy na MŠ
Okánika. V roku 2013 boli
takto otvorené dve nové
triedy na MŠ Čajkovského.
V roku 2013 boli takto otvorené dve nové triedy na
MŠ Čajkovského, v roku
2014 pribudli tri nové
triedy v MŠ na Ulici Ľudovíta Okánika.
Vytváraním
nových
tried budú umiestnené v
MŠ všetky deti, ktoré dosiahnu v roku 2015 vek
3 rokov. Ostatné zapísané
deti budú umiestňované
priebežne počas nasledujúceho roka.
V zmysle Školského
zákona budú kapacity maximálne využité, to znamená, že počítame s navýšením. Môže sa stať, že
niektorým rodičom budú
ponúknuté iné MŠ vzhľadom na naplnenosť,“ konštatovala vedúca odboru
Mária Orságová.
(SY)
7
Mestská polícia rieši najčastejšie priestupky
v cestnej premávke
Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zistili príslušníci Mestskej
polície v Nitre v minulom roku 15126 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili
tak ako v predchádzajúcich rokoch, najfrekventovanejšiu kategóriu zistených
priestupkov a na ich celkovom objeme sa podieľali 79 %, uložili 11075 pokút
v celkovej výške 236 770 eur. Jedným z hlavných dôvodov je skutočnosť, že
statickej doprave sa venuje Dopravný inšpektorát PZ v Nitre zrejme iba v ojedinelých prípadoch.
Najčastejšími priestupkami v tejto oblasti bolo nerešpektovanie dopravného značenia „Spoplatnené
parkovanie“ - 4874 priestupkov, „Zákaz vjazdu“ v
2396 prípadoch, „Zákaz
zastavenia“ v 1116 prípadoch, „státie na
chodníku“ v 1308
prípadoch. Technický prostriedok na
zabránenie odjazdu
motorového vozidla z dôvodu neprítomnosti vodiča v r.
2014 založili v 7602
prípadoch. V rámci
dohľadu pri rešpektovaní dopravného značenia,
označujúceho vyhradené
miesta pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím,
zistili a riešili 506 prípadov.
Náčelník MsP Erik Duchoň uvádza, že aj naďalej
pretrváva vysoký podiel
priestupkov v oblasti dopravy, čo pramení najmä
z pretrvávajúceho nedostatku parkovacích miest,
nerešpektovania doprav-
ných predpisov, rozšírenia
počtu platených úsekov
komunikácii a následného
nezaplatenie poplatku za
parkovanie, ale taktiež z
pohodlnosti občanov, ktorí
odmietajú svoje vozidlo
zaparkovať na vzdialenejšom parkovisku. Deficit
parkovacích miest je zrejmý najmä na miestach s
intenzívnou
zástavbou
– na sídlisku Klokočina, a
je zhoršovaný stále zvyšujúcim sa stupňom
motorizácie.
„Za značné riziko považujeme
výstavbu nových
objektov, prípadne rekonštrukciu
už
jestvujúcich
budov a následnú
zmenu v účele ich
užívania, bez povinnosti
vybudovania príslušného
počtu parkovacích miest,“
dodal náčelník Erik Duchoň.
Činnosť Fóra mladých sa presunula
do kultúrnych domov
text a foto (SY)
Fórum mladých začalo od marca fungovať po novom. Všetky aktivity sa presunuli do kultúrnych domov v mestských častiach: Dražovciach, Dolných Krškanoch, Janíkovciach, Párovských Hájoch a Mlynárciach.
8
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
„Budeme robiť aktivity pre
mladých aj v okrajových
častiach. Celá koncepcia sa
mení tak, aby Fórum mladých presunulo do našich
kultúrnych domov. Máme
vlastné priestory a vieme
ich využiť,“ skonštatoval
primátor Jozef Dvonč.
Podľa novej koncepcie
začalo fórum fungovať
od minulého mesiaca. V
Kultúrnom dome v mestskej časti Dražovce sa 13.
marca mladí zabávali na
podujatí My na piatok trinásteho neveríme. A Ty?
Do tanca pritom hrala
skupina Trafika. Okrem
toho býva v Dražovciach
každý pondelok a štvrtok
od 18.00 do 19.00 cvičenie
žien, každý utorok (17.00
– 19.00) býva v tanečnej
sále tzv. Voľná zóna.
V Kultúrnom dome v
Dolných Krškanoch sa
18. marca predstavilo
Túlavé divadlo s programom Reparát z povinného
čítania. Počas mesiaca sa
mladí ľudia môžu počas
utorkov zabávať v rámci
pravidelných aktivít na
Divozele – ľudových tancoch, kde je vstup voľný.
V Spoločenskom dome v
Janíkovciach sa zamerali
na filmové umenie, keď
tento mesiac premietli
film O myšiach a ľuďoch.
Počas ďalších dní si ľudia
mohli prísť v rámci pravidelných aktivít zacvičiť,
hrať sa spoločenské hry,
tancovať hip-hop či absolvovať kondičné cvičenie
a pilates. Aktivity krúžku brazílskeho bojového
umenia a tanca Capoeira
bude ponúkať KD Mlynárce. V Kultúrnom dome
v Párovských Hájoch prebiehal od 27. do 29. marca
Festival amatérskeho divadla v gescii KOS Nitra. Do
diapazónu pravidelných
aktivít zaradili utorkovú
konverzáciu v anglickom
jazyku, počas štvrtkov sa
môžu mladí ľudia venovať
čítaniu, cvičeniu či hraniu
na hudobných nástrojoch.
Každý párny týždeň tu
bude rocková škola a hip-hop.
(SY)
Do Primátorskej kvapky
sa využiť príležitosť, keďže mobilná jednotka prišla
priamo na úrad. Darovanie
krvi pokladám za správnu
vec a mám z toho dnes naozaj dobrý pocit.“
nostné kritériá. Sklamané
odchádzali najmä anemické
dievčatá – študentky stredných škôl s hmotnosťou
nižšou ako 50 kg. Medzi
dobrovoľnými darcami boli
zamestnanci
Mestského úradu v Nitre,
Daňového úradu v
Nitre,
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Nitre,
COOP Jednoty v Nitre.
Ani tentoraz nechýbali študenti Strednej
zdravotníckej školy
v Nitre a Strednej
odbornej školy polytechnickej v Nitre. Mesto
Nitra a zdravotná poisťovňa
Dôvera im za prejavenú ľudskosť darovali malé darčeky.
text a foto (SY)
Medzi darcami krvi aj viceprimátor
Martin Nemky
krvi – hromadného odberu
krvi mobilnou jednotkou
nitrianskeho
pracoviska
Národnej transfúznej služby na mestskom úrade sa
24. marca zapojilo
61
bezpríspevkových darcov. Ochotne vystreli ruku a
do špeciálneho vaku
nechali odtiecť 450
ml vzácnej červenej
tekutiny.
Na darovanie krvi si
vo svojom nabitom
pracovnom
programe našiel čas aj
zástupca primátora mesta Nitry Martin Nemky. Na
našu otázku prečo prišiel a
čo ho k tomuto činu viedlo
odpovedal: „Rozhodol som
www.nitra.sk Záujemcov o darcovstvo
bolo podstatne viac. Zdravotníci NTS museli približne
desiatku ľudí poslať preč,
pretože nespĺňali hmot-
9
Demografické údaje za rok 2014
Sloboda prišla do Nitry 30. marca 1945
Mesto Nitra si dalo za cieľ zvýšiť počet obyvateľov mesta. Napriek všetkým snahám - výstavbe bytov, pokles počtu obyvateľov pokračoval aj v uplynulom roku.
Ešte na začiatku minulého roka mala Nitra 80 947 obyvateľov, koncom roka bolo
v evidencii mesta 80 546 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 32 993 mužov, 36 975
žien, 5462 chlapcov a 5116 dievčat vo veku do 18 rokov.
V dnešnom uponáhľanom a vypätom štýle života si ani neuvedomujeme ako
čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme poriadne vnímať ako sa nám história a
dôležité udalosti neustále vzďaľujú, pričom pre niektorých z nás sú už dávno zabudnuté a nepodstatné. V spleti prežitého sú však udalosti, ktoré z dejín nemožno vymazať, treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť.
V priebehu minulého roka
sa do Nitry prisťahovalo
1045 občanov a z trvalého
pobytu sa odhlásilo 1433
ľudí.
Evidovaných je tiež 1821
osôb bez trvalého pobytu
a bezdomovcov, tých žije
K takým rozhodne patrí II.
svetová vojna a napokon
pre Nitru významný dátum
– 30. marec 1945 – deň
oslobodenia. V týchto dňoch
uplynulo od tohto pamätného dňa dlhých 70 rokov,
keď dlho očakávané slovo
MIER naplnilo radosťou
srdcia Nitranov. Aj Nitru v
tom období poznačila krutá
realita II. svetovej vojny. Panovala tu zložitá existencia
fašistického totalitného režimu, ktorý dovolil vyviezť
svojich židovských občanov
do nacistických koncentračných táborov.
Ako spomína Bartolomej Kolibár v knižke Nitra
a okolie v protifašistickom
odboji, ráno 30. marca
1945 o 6. hodine sa začala delostrelecká príprava, ktorá trvala 15 minút.
Stovky
delostreleckých
mín a granátov zasypali prednú líniu nemeckej
obrany. Niekoľkí odvážni
ľudia zo Stračej cesty pod
Kalváriu priniesli sovietskej hliadke čln, na ktorom
sa prepravila cez rieku.
Na pravom brehu vytvorila malé predmostie a v
priamom boji zničila na
Kalvárii guľometné hniezdo. Ďalšie sovietske jednotky zničili na Kalvárii
pri Misijnom dome míno-
v Nitre podľa odhadov
približne štyristo. V tomto súčte bez viazanosti
na konkrétnu adresu sú
zahrnutí aj občania, ktorí
napríklad stavajú rodinný dom, predali svoj byt v
paneláku a dočasne býva-
jú v prenájme. Najväčšou
mestskou časťou čo do počtu obyvateľov je sídlisko
Klokočina s 19 492 obyvateľmi. Nasleduje Chrenová
s 15 990 občanmi a Diely
s 8 695 obyvateľmi.
(SY)
V tabuľke nájdete údaje o počte obyvateľov podľa jednotlivých mestských častí:
Mestská
časť Nitry
Muži
Ženy
Chlapci
Dievčatá
Spolu
Čermáň
2310
2587
377
335
5609
Diely
3482
3956
H. Krškany
384
424
D. Krškany
Dražovce
Chrenová
Janíkovce
885
824
6406
725
919
853
7627
728
640
173
162
83
998
116
617
127
143
81
959
151
8695
2014
1982
972
15990
1720
Klokočina
8057
8866
1332
1237
19492
Párov. Háje
231
227
46
62
566
Kynek
Mlynárce
Staré Mesto
299
241
5143
320
242
6171
Zobor
3061
3477
Nitra spolu
32 993
36975
Bez trvalého pobytu
10
945
578
76
37
829
430
163
5462
61
35
756
555
783
12926
135
1821
390
5116
7358
80 546
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
www.nitra.sk metnú základňu. Prechod
cez rieku bol už voľný.
Potom ženisti pripravovali pontóny, na ktorých
sa prepravovali jednotky
s
ľahšími
zbraňami.
S postupujúcimi plukmi
od Ivanky a Janíkoviec
prichádzali aj sedliacke
vozy s brvnami a ďalším drevom potrebným
na stavbu mosta. Ženisti
majstrovsky postavili do
10. hodiny most naproti
Kalvárie. Po ňom už mohli prechádzať sovietske
jednotky aj so strednou
výzbrojou a začali oslobodzovať jednotlivé ulice.
Nemci úporne bránili Nitru jednotkami 153. Pešej
divízie. Podnikali útoky a
protiútoky pechotou, posilnenou 4 tankami a 8
pancierovými vozidlami.
Pechotu podporovalo aj
ťažké delostrelectvo od
Lehoty. Nemecké letectvo
už nebolo na tomto úseku
akcieschopné. Podnikali
len ojedinelé sólové pozorovacie a rušivé lety lietadlami FW-190 a M-110.
Najťažšie boje podstúpili jednotky 799.
streleckého pluku, ktorý
postupoval cez Tormoš
(dnešnú Chrenovú) do
priestoru medzi Zoborom
a severnou časťou mes-
ta. Útoky a protiútoky sa
striedali na obidvoch stranách. Sovietske delostrelectvo predpokladalo, že
na hradnej veži je nemecká pozorovateľňa, ktorá
riadi paľbu ťažkého delostrelectva od Lehoty.
Veliteľ sovietskej divízie o 14.45 hodine nariadil
útok na mesto naraz všetkými tromi plukmi, čo sa
aj stalo a 30. marca 1945 o
17. hodine bola Nitra oslobodená. Nemci pri svojom ústupe zapálili hotely
Schiller a Grand, ktoré do
tla vyhoreli. Podľa bojového hlásenia veliteľa 228.
divízie, v bojoch o Nitru
padlo 6 vojakov Červenej
armády, 18 utrpeli zranenia. Vrchný veliteľ sovietskych vojsk vydal 31.
marca 1945 rozkaz, v ktorom oznámil, že vojská 2.
ukrajinského frontu maršála Malinovského Nitru
oslobodili.
V súčasnosti sú vojnové udalosti už iba spomienkou priamych účastníkov bojov, ktorých je
každým rokom menej, čo
súvisí s ich vekom. Vážme
si, že v našich končinách
žijeme svoj život v pokoji,
máme demokratický štát
so slobodou, ale aj zodpovednosťou pre každého.
11
Druhá svetová vojna sa
napokon v máji 1945 v
Európe skončila. No jej následky sme museli prekonávať ešte veľmi dlho. Žiaľ,
aj rozdelenie sfér vplyvu
medzi víťazné mocnosti
zabrzdilo viaceré krajiny
v slobodnom demokratic-
kom rozvoji. Patrili sme
medzi ne i my. Mier, sloboda a demokracia. To sú sny
a túžby protifašistických
bojovníkov, ktoré v krajinách strednej a východnej
Európy hľadajú svoju skutočnú tvár.
Nikdy nezabudneme
na vojnové obete, ani na
utrpenie civilného obyvateľstva. Nezabudneme na
nepopierateľnú
skutočnosť, že aj ich zásluhou
je dnes Nitra krásnym
a rozvíjajúcim sa mestom,
v ktorom žijú spokojní
a šťastní ľudia.
(SY)
Spolupráca v rámci výboru regiónov vytvára
priestor na výmenu skúseností ohľadne samosprávnej činnosti
Na záver Ars Organi Nitra 2015 zaspieva
aj operný spevák svetového formátu
Štefan Kocán
Poslednú aprílovú nedeľu sa koncertom v piaristickom Kostole sv. Ladislava
v Nitre začne 8. ročník medzinárodného organového festivalu Ars Organi Nitra 2015. Na otváracom koncerte sa predstavia vynikajúci koncertní organisti z
Francúzska, Číny, Rakúska a Slovenska. Cyklus piatich organových koncertov
sa uskutoční vždy v nedeľu. Koncerty sa uskutočnia v dvoch kostoloch a to
buď v piaristickom Kostole sv. Ladislava alebo v evanjelickom Kostole Svätého
Ducha.
Primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica sa v Bruseli zúčastnili na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov
(Committee of the Regions), nakoľko obaja budú pracovať v Komisii pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) a v Komisii
pre hospodársku politiku (ECON).
Predseda
Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica je zároveň aj
členom predsedníctva Výboru regiónov a vedúcim
slovenskej delegácie, jeho
náhradníkom je primátor
mesta Nitry a predseda
Združenia miest a obcí
Slovenska Jozef Dvonč.
Slovenskú republiku budú
nasledujúce štyri roky v
353-člennom výbore zastupovať okrem primátora Jozefa Dvonča a predsedu NSK Milana Belicu
zastupovať aj Peter Chudík, Pavol Frešo, Augustín
Hambálek, Jaroslav Hlinka,
Ivo Nesrovnal, István Zachariáš a Vladimír Bajan.
Výbor regiónov má šesť
komisií: Komisia pre prírodné zdroje
(NAT); Komisia pre politiku územnej
súdržnosti a
rozpočet EÚ
(COTER); Komisia pre sociálnu politiku,
vzdelávanie,
Zástupcovia Slovenskej republiky vo Výbore z a m e s t n a regiónov v Bruseli. Foto: web.vucke.sk
nosť, výskum a
12
kultúru (SEDEC); Komisia
pre občianstvo, riadenie,
inštitucionálne a vonkajšie
záležitosti (CIVEX); Komisia pre hospodársku politiku (ECON); Komisia pre
životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku
(ENVE). Zaujímavým momentom je, že spolupráca
v rámci výboru regiónov
vytvára priestor na výmenu skúseností ohľadne
samosprávnej
činnosti.
Kooperácia je možná aj v
rámci rozvoja cestovného
ruchu, pri spoločensko-kultúrnych
aktivitách,
rozmanitých výmenných
pobytoch a v neposlednom rade je priestorom
na vytváranie spoločných
projektov financovaných z
európskych zdrojov.
(J)
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
Otvárací koncert - 26. apríla – bude patriť špičkovému francúzskemu organistovi Vincentovi Dubois,
ktorý okrem bohatej koncertnej kariéry pôsobí ako
riaditeľ na Conservatoire
à rayonnement régional
v Štrasburgu. Poslednú
aprílovú nedeľu bude mať
nitrianske publikum možnosť vychutnať si jeho
www.nitra.sk umenie a virtuozitu v dielach J. S. Bacha,
Ch.- M. Widora,
C. Francka, L.
Vierna, M. Duprého ako i jeho
vlastnú improvizáciu v piaristickom Kostole
svätého Ladislava.
Mladá organistka pôvodom zo
Šanghaja zahrá
svoj recitál 3.
mája v evanjelickom Kostole
Svätého Ducha.
V jej interpretácii si vypočujeme nielen diela klasikov,
ale i transkripcie čínskej
hudby.
O týždeň neskôr, 10.
mája, sa k slovu dostane
rakúska organová škola,
ktorú bude v piaristickom
kostole
reprezentovať
mladá rakúska organistka
Maria Grillenberger. Svoj
program zostavila kontrastne od diel starých au-
torov, cez romantizmus až
po 20. storočie.
Na štvrtom koncerte 17.
mája sa v evanjelickom
Kostole Svätého Ducha
predstaví vynikajúci slovenský koncertný organista Marek Vrábel, pedagóg
Cirkevného konzervatória
v Bratislave. V jeho podaní
zaznejú diela J. S. Bacha,
J. Pachelbela, F. Mendelssohna-Bartholdyho a iných
autorov.
Záver
tohtoročného
festivalu bude ojedinelý.
V nedeľu 24. mája zaplní priestory piaristického kostola nielen zvuk
organu, ale i výnimočný
hlas. Interpretmi budú
nitrianska organistka Mária Magyarová Plšeková
a operný spevák svetového
formátu Štefan Kocán (na
fotografii), sólista takých
slávnych operných domov
ako Metropolitná opera
v New Yorku, milánska La
Scala a pod.
(MPM)
13
Uplynulo 70 rokov od tragického
bombardovania Nitry
V minulom čísle sme uverejnili prvú časť rozsiahleho článku z pera Ing. Štefana
Košovana, ktorý je zároveň autorom publikácie o bombardovaní Nitry s názvom
Nitra, druhé Coventry (2012). Autor v spomínanej knihe opísal udalosti z 26.
marca 1945 tak, ako sa mu ich podarilo spracovať na základe vtedy získaných
informácií. Po odtajnení ruských archívov sa dopracoval k ďalším historicky cenným údajom a týmto dotvoril celú mozaiku udalosti, ktorá krátko pred oslobodením Nitry otriasla celým mestom.
Dňa 26. marca 1945 o 9.30
hodine po signáli od veliteľa divízie, pluky začali
vzlietať. Tvorenie formácie a vzlet lietadiel trval 20
minút, 5 – 10 minút pred
príletom k letisku stíhačov
(Budaӧrs), velitelia skupín
bombardovacích lietadiel
podali informáciu
stíhačom o svojom
prílete. Počas príletu na miesto stretnutia sa spojili s
veliteľmi stíhacích
skupín.
Stretnutie sa uskutočňovalo v priebehu 20
minút, po jednom
- dvoch okruhoch
bombardovacie lietadlá nabrali kurz k
cieľu. Vo vzduchu velitelia
bombardovacích skupín s
veliteľmi stíhacích skupín
udržiavali
obojstranné
spojenie cez rádiostanicu.
Rozhovory prebiehali s
odkrytým textom a používaním prezývok a indexov.
Let bombardovacích lietadiel prebiehal v zložitých
meteorologických
podmienkach (oblačnosť 5-8
bodov, vo veľkých výškach
hmla, viditeľnosť 3-5 kilo14
metrov). Všetky skupiny
bombardovacích lietadiel
sa dostavili do priestoru
cieľa v určenom čase 11.16
až 11.28 hodiny (moskovského času) a bombardovali zadaný cieľ. Nálet sa
uskutočnil z horizontálneho letu, vo výške 200 m s
jedným útokom v spoločnej formácii zloženej z deviatok lietadiel, deviatky
leteli vo formácii klin rojov
so vzdialenosťou medzi
deviatkami 150 – 200 metrov, sériovo s intervalom
sérií 0,25 – 0,5 sekundy,
zameriavaním
presne
podľa veliteľov deviatok.
Priebeh bombardovania, počet a dopady bômb,
zničené budovy, požiare,
ľudské obete, ostreľovanie
palubnými zbraňami batérií protilietadlových kanónov, to všetko je podrobne
popísané v knihe „Nitra,
druhé Coventry?“. Teraz
už vieme i to, ako boli vyhodnotené bombardovacie skupiny štábom 218.
BLP.
Letecká snímka
č. 2315 – obývaného
bodu Nitra:
Dňa 26. marca 1945
jedna skupina 18
lietadiel A – 20 Ž*,
48. BLP pod vedením
zástupcu
veliteľa pluku pre
letovú časť majorom Grišanovom, o
11.16 hod. uskutočnila bombardovací
útok na sústredenie vojsk
a techniky nepriateľa v
centrálnej časti osídleného bodu Nitra. Výsledkom
bombardovania bolo 80
zničených a poškodených
budov a 30 automobilov.
Ohodnotenie:
splnenie
úlohy – úspešne.
Letecká snímka č. 2317
– obývaného bodu Nitra:
Dňa 26. marca 1945 dve
skupiny lietadiel 453. BLP,
jedna s ôsmimi lietadlami
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
A – 20 Ž pod vedením ve- kom láska“ na str. 131 je hod. Ďakujem osudu, že
liteľa pluku podplukovní- uvedený tento text zo spo- som ešte za svojho života
ka Prokofjeva a druhá so menutého diára: „... Presne mohol doplniť chýbajúce
siedmimi lietadlami A–20 o štvrť na deväť ozvali sa údaje, ktoré som musel
Ž pod vedením veliteľa sirény a o niekoľko minút suplovať. Takto dávam
letky majora Lozovenka sypali sa bomby na mes- odpoveď všetkým mojím
o 11.22 hod. uskutočni- to...“
oponentom, že teraz v cela bombardovací útok na Podľa bojového rozkazu lej kauze viac nie je žiadny
sústredenie vojsk a tech- veliteľa 5. Leteckej armá- sporný bod. Do akej hĺbky
niky nepriateľa v centrá- dy zostal nesplnený jeden boli študované predmetlnej časti obývaného bodu bod, zničenie železničného né materiály, nech poslúNitra. Výsledkom bombar- zoradišťa v obci Ivanka pri ži krátky zoznam ďalších
dovania bolo zničených a Nitre, keď hrozilo opätov- ruských pilotov, ktorí sa
poškodených 77 domov a né bombardovanie Nitry. K osobne zúčastnili v onen
stavieb, spôsobených 36 tomuto nedošlo, nakoľko osudný deň na bombardoohnísk požiarov. Ohodno- vyvstal v priebehu dňa vaní nášho mesta: zo 48.
tenie: splnenie úloBLP – Parfirij Trohy – úspešne.
fimovič
Sineľnik,
Letecká snímka
nadporučík, šturč. 2319 – obývaného
man, nar. 1915, Evbodu Nitra:
genij Vladimírovič
Dňa 26. marca 1945
Zacharov, poručík,
jedna skupina 9 liešturman, nar. 1923,
tadiel A – 20 Ž pod
Vladimír
Demvedením veliteľa letjanovič
Veselov,
ky kapitána Careva
podporučík, pilot,
o 11.28 hod. uskunar. 1922, Grigorij
točnila bombardovaIvanovič Taranencí útok na sústrede- Sovietski a rumunskí letci pózujú pred lietadlom ko, poručík, pilot,
nie vojsk a techniky typu Boston od 452. BLP, akým bola bombardo- nar. 1915, Anatolij
nepriateľa v bode
Gregorovič Batura,
vaná aj Nitra. Foto: Dénes Bernard
Nitra.
Výsledkom
podporučík, šturbombardovania
man, nar. 1922. Z
bolo zničených a poškode- ďalší vážny problém. Po 452. BLP – Michal Ivanoných do 39 domov a 10 au- pristaní troch plukov na vič Lisochmara, podporutomobilov. Ohodnotenie: poľnom letisku východne čík, šturman, nar. 1921. Z
splnenie úlohy – úspešne.
od Budapešti, po doplnení 453. BLP – Alexej Petrovič
Pri týchto troch fotkách pohonných hmôt, streli- Manželevskij, poručík, pisú na rube uvedené texty, va a munície dostali novú lot, nar. 1911, Josif Nikoktoré jasne uvádzajú čas bojovú úlohu – tromi sku- lajevič Sungurov, kapitán,
leteckého útoku na mesto. pinami uskutočniť bom- šturman, nar. 1911. Údaje
Tento čas po odpočítaní bardovací útok na sústre- z archívnych materiálov sú
rozdielu časového pásma denie nepriateľských vojsk prebraté s z rukopisu Bc.
plus 1-hodinový rozdiel v Komárome s dvomi sku- Martina Cibulu z jeho pripre zimný čas uvádza 8.16 pinami na Ács. Ešte po- pravovanej knihy a s jeho
hod., čo presne zodpove- čas spiatočného letu bola súhlasom.
dá času zaznamenaného divízii určená nová úloha
v osobnom diári Dr. Néc- na tretí vzlet, zamedziť
Ing. Štefan Košovan
seya. V knihe nitrianskeho prepravu vojsk cez Dunaj.
biskupa Judáka: „ Vo všet- Štart sa vykonal už o 14.20
www.nitra.sk 15
Cyrano z Bergeracu zaujal kritikov a divákov
Veľké „divadelné plátno“ pripravil nitriansky súbor koncom februára, keď DAB
v premiére uviedlo heroickú komédiu Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu.
Diváci si pozreli príbeh, ktorý bol nielen o jednom veľkom nose, ale i o dvoch
ľudských princípoch.
„Veríme, že také hodnoty
ako elegancia, galantnosť,
rytierskosť, ale aj isté
vzťahové konvencie, ktoré
v tom období fungovali v
tejto romantickej hre,
oslovia aj dnešného diváka,“ povedal
umelecký šéf DAB
Svetozár Sprušanský
na premiére na margo inscenácie, ktorá
vznikla pod režijnou
taktovkou režiséra
Lukáša Brutovského.
Diváci ocenili vynikajúce herecké výkony
hlavných predstaviteľov. Pastvou pre oči boli
krajčírsky
vypracované
historické kostýmy a dobová výprava. Nemenej
príjemné bolo stretnutie
s veršom – prebásneným
perom Ľubomíra Feldeka.
V apríli sa diváci môžu tešiť na komédiu austrálskej
autorky Joanny Murray-S-
mith s názvom Druh: Žena.
Bude to príbeh úspešnej
autorky
feministických
diel, ktorá svojou prácou
radí, ako by ženy v dneš-
Sviatky jari prišli aj do Nitry
nej spoločnosti mohli fungovať. Až po okamih, keď
do jej domu vtrhne mladé
dievča, ktoré sa jej radami aj riadi,“ priblížil Svetozár Sprušanský
inscenáciu, ktorá
má ambíciu zaujať
dnešného diváka
humorným pohľadom na veci vážne.
V hlavnej úlohe sa
predstaví Eva Pavlíková. Poslednú premiéru jubilejnej 65.
divadelnej sezóny
2014/2015 uvedie
divadlo v máji. Základom autorskej inscenácie Jána Luterána bude
prírodovedecké dielo Charlesa Darwina O pohlavnom
výbere.
(SY)
Týždeň pred Kvetnou nedeľou patrí v ľudových zvykoch Smrtnej nedeli. Nazvali ju
podľa vynášania smrtky - Moreny. Tento zvyk vznikol na základe predstáv našich
predkov, že zimu treba premôcť. Táto túžba sa spájala s prebúdzaním prírody.
Morena symbolizovala zlé
vlastnosti zimy, choroby a
rôzne neduhy, príznačné
pre chladné obdobie. Vynášanie Moreny (14 dní
pred Veľkou nocou) malo
zabezpečiť definitívny odchod zimy a vítanie jari,
vypudenie negatívnych síl
z chotára, vrátiť požehnanie vegetácie, fyzickú silu
16
zeme, dosiahnuť znovu
oživenie prírody.
Poslednú marcovú nedeľu sa v ZOC Mlyny uskutočnil program s názvom
„Jarena jar železo chytá,
všetky dietky rukou víta“,
v ktorom vystúpili folklórne súbory z Nitry a okolia - Borinôčka, Borinka,
Jelenček a Furmani. Po
skončení programu sa
sprievod zložený zo súborov vydal smerom k Univerzitnému mostu, z ktorého bola Morena hodená
do vĺn rieky Nitry. Toto
milé podujatie pripravilo
Mesto Nitra, Centrum voľného času Nitra v spolupráci so ZOC Mlyny.
(SY)
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
Obyvatelia ZSS Viničky ďakujú primátorovi
za vybudovanie zastávky
Výbor obyvateľov „VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra z Považskej ul.
14 v Nitre poslali primátorovi mesta Jozefovi Dvončovi ďakovný list. V liste sa
doslovne píše:
„Vážený pán primátor, dovoľte mi, aby som sa Vám
v mene Výboru obyvateľov
„VINIČKY“ ZSS, Považská
14, v Nitre čo najsrdečnejšie poďakovala v mene
všetkých obyvateľov zariadenia za zabezpečenie
opravy znefunkčneného
prístrešku na zastávke
MHD, ktorá sa nachádza
pri tomto zariadení. Som
presvedčená, že Vaša intervencia, ktorú ste deklarovali na našom stretnutí v novembri minulého
roka pomohla k tomu, aby
prišlo k náprave, čo nám
starším veľmi uľahčuje
čakanie na MHD počas
nepriaznivého počasia v
tomto zimnom období pri
návštevách lekárov či rehabilitácie. Želáme Vám
vo Vašej práci veľa síl, vytrvalosti a uspokojenia z
vykonanej práce,“ ďakuje
Katarína Švecová, predsedníčka Výboru obyvateľov VINIČKY.
Mestská polícia vystríha
pred sofistikovanými metódami podvodníkov
Mestská polícia Nitra sa venuje aj prevencii. V uplynulých dňoch navštívila Zariadenie sociálnych služieb Viničky preventistka Mestskej polície Mgr. Zuzana
Bucheňová.
Ako nás informovala riaditeľka ZSS Viničky Janka
Moravčíková, mestská policajtka veľmi zaujímavo a
fundovane porozprávala
starším ľuďom o prevencii a ochrane voči nekalým
praktikám podvodníkov,
ktorí dlhodobo podvádzajú a okrádajú starších ľudí.
Svojimi sofistikovanými
praktikami oberajú občanov o ich celoživotné
úspory a pokojný spánok.
„O stretnutie bol zo
strany obyvateľov zariadenia veľký záujem, o čom
svedčí aj skutočnosť, že
trvalo viac ako dve hodiny.
Výklad odborníčky striedali otázky seniorov, ktorí
sa zaujímali aj o prípady,
ktoré boli uverejnené a
odvysielané v médiách aj
www.nitra.sk v týchto dňoch priamo z
Nitry. Veľa sa hovorilo aj
o možných ohrozeniach
starších ľudí v cestnej
premávke, fyzických ohrozeniach,
napadnutiach
a ďalších rizikách, ktoré
starší ľudia často nedokážu predvídať,“ konštatovala riaditeľka zariadenia
Janka Moravčíková.
Po odbornom výklade nasledovali názorné
ukážky sebaobrany pri
napadnutí
agresorom.
Modelovými situáciami,
do ktorých boli aktívne
zapájaní obyvatelia zariadenia a Integračného centra, preventistka názorne predviedla ako treba
správne zareagovať, keď
sa človek stane obeťou
trestnej činnosti. Je veľmi
dôležité, aby sa starší ľudia
aj touto formou neustále
dozvedali o nových stále
sa zdokonaľujúcich nekalých praktikách, a rizikách
ktoré im hrozia. Na záver
zástupkyňa Mestskej polície rozdala účastníkom
stretnutia reflexné pásky
ako pomôcky, ktoré im
majú pomáhať byť videnými v cestnej premávke.
„Touto cestou ďakujeme Mestskej polícii v Nitre
za prácu, ktorú vykonávajú v prevencii kriminality
a ohrozenia, v tomto prípade v prospech ochrany
starších ľudí,“ dodala riaditeľka Moravčíková. Výbor občanov Viničky sa s
poďakovaním stotožňuje.
(sy)
17
Jubilanti v roku 2015
Navždy odišli
V apríli si významné životné jubileum pripomínajú títo občania
mesta Nitry:
75 ROKOV:
Július Bača, Helena Bálintová,
Ľudmila Bilíková, Emil Blaži,
Irma Bratková, Michal Čongrady, Albína Dobiašová, Tibor Ďuriš, Eva Fašková, Marta
Foltinová, Margita Fülopová,
Margita Gajdošová, Mária
Gavulová, Anna Grmanová,
Ing. Peter Hustý, Irena Chvosteková, Ferdinand Kleman,
Terézia Košíková, Ján Kráľ,
Ján Kučera, Klára Kurťáková,
Ida Lednická, Alžbeta Lengyelová, Anna Lukšová, Ida
Mačalová, Magdaléna Madleňáková, Ing. Anna Mechírová, CSc., Elena Michalíková,
Mária Minarovičová, Juraj
Náhlovský, Mária Niňajová,
Juraj Novák, PaedDr. Gabriela
Novotná, Ján Očadlík, Mária
Okenková, Ing. Ivan Oravec,
Agnesa Ӧrdӧghová, Emília
Oudová, Margita Palkovičová,
Valerián Ponec, Boris Rippa,
Pavel Rohaľ, Ing. Vladimír
Sekerka, Jarolím Slíž, Irena
Szilvová, Rudolf Trubač, Ján
Váňa, Zuzana Vašková, Marta
Vindišová
80 ROKOV:
Helena Adámeková, Zlatica
Almannová, Jozef Andrášik,
Milada Bačová, Irena Bahelková, Emília Báťová, Irena
Dedíková, Ing. arch. Vilma
Dubravická, Marta Fendeková, Irena Galbavá, Magdaléna Granátová, Magdaléna
Griačová, Jozef Guba, Jozef
Helma, Terézia Ivančíková,
Helena Jančová, Jiřina Kečkéšová, PhDr. Eva Kolníková,
CSc., Irena Komorová, Valéria
Konrádová, Mária Kráľovičová, Libuša Kubicová, Tadeáš
18
Kukučka, Vojtech Marenčák,
Mária Melicherová, Anna
Páleníková, Klára Patzková,
Agáta Pintérová, Klára Pintérová, Marta Poláková, Anežka
Pӧsová, Emília Rafajdusová,
Ivan Sečanský, Juliana Szombathová, Ottó Šámšon, Gabriela Šišková, Anton Tĺčik, Jozef Urban, Jozef Vnučko
85 ROKOV:
Oto Boledovič,
MVDr. Ján
Černek, Anna Dobrovská, Jaroslava Fitková, Július Gašparovič, Ing. Klára Grígelová,
Vladimír Chmelík, Antónia
Chrenková, Anna Kabinová,
Anna Kocianová, Jozefína
Košťálová, Jozef Kováčik,
Margita Lichtnerová, Hedviga
Malinová, Helena Modzgová,
Helena Moravčíková, Alžbeta
Sokolová, Mária Tóthová
86 ROKOV:
Anna Benková, Oľga Dovičovičová, Ing. Milan Gajdošík,
Alžbeta Karasová, Libuše
Klenková, Rudolf Kratochvíl,
Ing. Koloman Országh, Margita Papírniková, Klára Trgiňová
87 ROKOV:
Stanislav Beno, Anna Brezinová, Irena Brštiaková, Helena Hucíková, Ferdinand
Karner, Dezider Kóňa, Emília
Lipková, MUDr. Oto Paulík,
Vilma Vašková
88 ROKOV:
Mária Civáňová, Elena Gabulová, Helena Gráčiková, Júlia
Jančová, Margita Krištofovičová, Zuzana Kundraciková, Verona Lavová, Agnesa
Majorovičová, Anna Nitranská, Mária Sopčáková, Anna
Štullerová
89 ROKOV:
Ing. Miloslav Blaho, Jozef
Haver, MVDr. Rudolf Hečko,
Jozef Ivančík, Ľudmila Jakubičková, Michal Labuda, Karolína Longhinová
90 ROKOV:
Irena Blašková, Jozefína Dubecká, Jozef Foltán, Valéria
Fraňová, Anna Gáliková,
Helena Hroteková, Pavel
Klenko, Žofia Koribaničová,
Ing. Anton Košík, prof. Ing.
Ján Plesník, Anna Rojková,
Alžbeta Sláviková, Alžbeta
Škrovinová, Helena Vencelová
91 ROKOV:
Mária Frólová, Ľudmila Pružinová, Juraj Vilček
92 ROKOV:
Mária Černáková, MUDr. Ján
Kollárik, Ing. Eduard Omelka,
Magdaléna Vilemová
93 ROKOV:
Anna Čuláková, Pavel Kaňa,
Katarína Lauková
94 ROKOV:
Júlia Petreková
95 ROKOV:
Rozália Danková, Helena Voltemarová
96 ROKOV:
Michal Koribanič
97 ROKOV:
Jolana Bitterová
Nitra kultúrno - spoločenský mesačník
Vo februári nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Štefan Balek, 84-r., Za Ferenitkou 17
Ing. Anna Bellérová, 74-r, Kamenná 57
Viera Bernadičová, 61-r., Dlhá 31
Mgr. Mária Bezáková, 91-r., Dolnohorská 6
Terézia Bosáková, 73-r., Moyzesova 23
Mária Bratová, 77-r., Vikárska 3
Ing. Anton Březina, 61-r., Wilsonovo nábr. 156
Emília Čuláková, 82-r., Čajkovského 26
Anna Dulíková, 94-r., Schurmannova 19
Jaroslav Ďurický, 67-r., Dlhá 5
Rudolf Ďuriš, 98-r., Hospodárska 2
Ján Gábriš, 64-r., Vŕbová 2
Terézia Gajdošíková, 76-r., Ďumbierska 45
Jozefína Hederváriová, 90-r., Nitra
Jozef Herceg, 78-r., Ďurková 25
Bohumil Hlávka, 66-r., Hlavná 73
Štefan Horník, 64-r., Nitra
Viola Hrnková, 63-r., Bizetova 35
Ing. Pavol Kabina, 82-r., Kalinčiakova 23
Peter Kender, 84-r., Na Priehon 13
Marta Kobidová, 62-r., Za Ferenitkou 11
Emil Kolárik, 95-r., Železničiarska 52
Mária Koptáková, 88-r., Jánskeho 7
Jarolím Kováč, 68-r., Clementisova 6
Vojtech Kružliak, 82-r., Štefánikova tr. 120
Margita Kuzmová, 91-r., Panská dolina 25
Veronika Látečková, 82-r., Fr. Mojtu 45
Zuzana Leskovská, 57-r., Beethovenova 4
Štefan Lieskovský, 72-r., Brezová 6
Katarína Lukáčová, 53-r., Tríbečská 1
Igor Magdina, 69-r., Bártfayho 9
Irena Majerčíková, 82-r., Škultétyho 46
Paulína Markovičová, 84-r., Bazovského 18
Oľga Maťavková, 72-r., Dlhá 56
Július Miškolci, 78-r., Dlhá 17
Ing. Juraj Ondrejček, 44-r., Pod Orešinou 24
Mária Pasulkášová, 83-r., Jánskeho 7
Pavol Rafaj, 93-r., Smetanova 12
Jolana Richtáriková, 90-r., Jesenského 13
Ladislav Schneberger, 60-r., Partizánska 71
Lýdia Skovajová, 53-r., Dr. J. Budayho 43
Viliam Sládečka, 83-r., Párovská 8
Verona Srnáneková, 65-r., Za Ferenitkou 15
Emil Stecker, 86-r., Dolnohorská 6
Viera Šimonidesová, 92-r., Kmeťkova 8
Miroslav Škorica, 68-r., Šúdolská 119
Emília Šumichrastová, 83-r., Na Hôrke 17
František Šrank, 88-r., Tehelná 28
Ing. Alexander Šuppa, 78-r., Hornozoborská 33
Ing. Michal Tarabčák, 90-r., Biela 13
Karol Turányi, 79-r., Osvaldova 5
Mária Urbaničová, 87-r., Dolnočermánska 79
Viliam Volek, 82-r., Novomeského 31
Anton Zelenák, 71-r., Štúrova 65
Etela Žuškovičová, 88-r., Janka Kráľa 2
Pavel Vítek, 58-r., Benkova 30
Povedali si ÁNO
Na spoločnú cestu životom sa vybrali títo snúbenci:
13. februára 2015: Drahomír Adámek z Nitry a Ľubica Vavricová z Komjatíc
14. februára 2015: Michal Ivančík a Mgr. Petra Balážiová, obaja z Nitry
Ondrej Nyáry zo Senca a Ivana Danielová z Bratislavy
Ervín Trpišovský a Gabriela Kiššová, obaja z Nitry
20. februára 2015: Peter Doležal z Liptovského Petra a Mária Kinčeová z Nitrianskych Hrnčiaroviec
21. februára 2015: Martin Halama a Mária Barátová, obaja z Nitry
Jaroslav Spišák a Lucia Laciková, obaja z Nitry
Miroslav Makal z Nitry a Zuzana Vaňová z Jacoviec
Patrik Ivančík z Nitry a Katarína Halászová z Mostovej
Juraj Trnčík z Nitry a Viktoriia Alexandrovna Livinskaia z Belgorodu
www.nitra.sk 19
Fotoreportáž z návštevy delegácie
z mesta Gyeongju
V sprievode primátora si hostia z Gyeongju
pozreli Obradnú sieň mesta Nitry.
Zaujali ich aj exponáty našej dávnej histórie
v Ponitrianskom múzeu.
Fotografia zo stretnutia s akademickými
funkcionármi SPU.
Zástupcovia mesta Gyengju sa v Diecéznom
múzeu zaujímali o históriu Slovenska.
Sprievodkyňa ich zaviedla aj do Gotickej
priekopy na Nitrianskom hrade.
Po Nitrianskom hrade im spoločnosť robil viceprimátor Ján Vančo
NitraIgor
kultúrno
- spoločenský mesačník
a prednosta úradu
Kršiak.
20
text a foto: (SY)
Download

apríl 2015