ZLATO & INFLÁCIA
Zlato je jediný platobný prostriedok na svete, ktorý si za posledných 2500 rokov uchoval svoju kúpnu
silu. Tak ako pri všetkých tovaroch sa jeho cena na jednej strane orientuje podľa ponuky & dopytu, na
druhej strane podľa výrobných nákladov.
JE ZLATO DRAHÉ?
Podľa nášho názoru – nie, zlato nie je drahé. Aj podľa nárastu ceny v posledných rokoch sa zlato
v porovnaní s ostanými surovinami ako ropa, či meď, nemusí hanbiť.
CENTRÁLNE BANKY – TEHLIČKY A MINCE
WORLD GOLD CONCIL vo svojej výročnej správe 2011 informoval, že hlavným hnacím motorom
celosvetového nárastu dopytu boli Centrálne banky. S 439 tonami (+ 362 ton vs. 2010) a investíciami
do tehličiek a mincí s 1487 tonami (+ 287 vs. 2010) sú jasne na špičke.
ŠPERKY & PRIEMYSEL
Dopyt po šperkoch bol s 1963 tonami ľahko pod hodnotou roku 2010 (- 53 ton), pričom v takmer
všetkých krajinách je pozorovateľný trend od šperkov k tehličkám a minciam. V ázijských krajinách
sa tradične primárne investuje do šperkov. Dopyt v priemysle bol so 464 tonami okolo 0,5 % pod
hodnotou roku 2010.
PRODUKCIA BANÍ & RECYKLÁCIA
Rekordná produkcia baní bola s 2809 tonami 3% nad produkciou roku 2010. Z recyklácie pochádzalo
1612 ton, okolo 2% menej ako v minulom roku na trhu.
Dopyt&Ponuka
PONUKA v tonách
Produkcia baní
Producenti - Hedging
Centrálne banky
Recyklácia
∑
DOPYT v tonách
Šperky
Priemysel
Tehličky&mince
ETF & iné deriváty
∑
Presah dopytu
2007
2008
2009
2010
2011
Zmena 2010/2011
2476
-444
484
956
3472
2409
-346
236
1271
3516
2589
-236
34
1695
4082
2708
-108
-77
1640
4163
2809
12
-439
1612
3994
101
120
-362
-28
-169
2405
462
432
253
3552
80
2187
436
862
321
3806
290
1814
373
743
617
3574
-535
2016
466
1200
368
4051
-114
1963
464
1487
154
4067
73
-53
-2
287
-214
18
187
Dopyt stále presahuje ponuku, preto v roku 2011 muselo 73 ton pokryť OTC (Inštitucionálne
investície bez ETF a zmenených skladových zásob).
VIAC AKO 80% DOPYTU PO ZLATE POCHÁZA Z ROZVOJOVÝCH KRAJÍN,
CELÝCH 42% Z INDIE A ČÍNY A IBA 14% Z EURÓPY A USA.
India zostala s 933 tonami (- 7%) napriek oslabenej indickej rupii, ktorá v druhej polovici roka stratila
18% v porovnaní s americkým dolárom, najväčšou krajinou na strane dopytu. Kým dopyt po šperkoch
klesol o 14%, dopyt po tehličkách a minciach vzrástol o 5% - trend, ktorý je možné zaznamenať na
celom svete.
V Číne stúpol ročný dopyt 2011 o 20%. Pri
udržaní trendu rátame s tým, že Čína bude
najneskôr v roku 2014 číslom 1 v dopyte po
zlate.
Tretím ťažiskom pri dopyte po zlate bola
Európa, pričom tu sú na vrchole Nemecko
a Švajčiarsko. Hlavným hnacím motor tohto
vývoja bola neistota v eurozóne spojená
s nízkymi úrokmi a stúpajúca významnosť
drahého kovu zlata.
OTÁZKA MENY
Indická rupia sa po strate v minulom roku opäť pomaly zotavila.
Plus 10% v porovnaní s USD vystupňovala kvantitatívny dopyt z Indie o približne presne toľko.
Kontinuálny nárast čínskeho jenu ešte k tomu zvyšuje dopyt po zlate silne rastúcej strednej vrstvy
v ázijskej oblasti. Z historického hľadiska má ázijská oblasť najväčšiu afinitu k zlatu.
USD verzus indocká rupia
USD verzus čínsky Jüan
Z vývoju kurzu mien v minulosti sa nedá predpovedať budúci vývoj
Disclaimer
Údaje a prognózy obsiahnuté v tejto publikácii, napriek precíznym rešeršiam, slúžia len ako nezáväzná informácia pre klienta Wiener Privatbank a zakladajú sa
na vedomostiach a marketingovom odhade osoby poverenej vyhotovením. Informácie, ktoré sú základom tejto publikácie považuje Winer Privatbank v čase
sprostredkovania zásadne za dôverné, avšak nemôže prevziať garanciu za správnosť a úplnosť obsahov alebo nástup v nej vyhotovených prognóz. Prosím majte
na zreteli, že obchody s drahými kovmi (finančné nástroje) môžu v sebe skrývať vysoké riziká. Táto publikácia v žiadnom prípade nemôže nahradiť primerané
investičné poradenstvo Vášho osobného poradcu.
Download

newsletter 2012-5 - vip