端鵠
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
I19eMilliEgitimMtidtirl鴎u
Sayl;90872454/821.05/1881721
19/02/2015
Konu:ResimYarlimaSl(GelecegimizinG6ztiyleGuvenilir
Glda−UlusalCocukResimYarl;maSl)
……………………………………MUDURLUGUNE
Ilgi:IIMilliEgitimMu(追rl噂mun18・12・2015tarihve89496728/821・05/1819968saylllyaZISl.
BakanllglmlZYenilikveEgitimTeknolqjileriGenelMtidtirlugtintinll/02/2015tarihlive1501658
SaylIl yaZISl geregi,Glda Tarlm Ve Hayvanclllk Bakanllgl Egitim,Yaylm Ve Yaylnlar Dairesi
Baskanl専nln,Turkiye geneli resmi ve Ozel tumilkoku12.,3・Ve4・Slnlf6grencilerine y6nelik
“GelecegimizinG6znyleGtiveniiirGlda−UlusalCocukResimYarlSmaSI”duzenlenmiitir.
Bilgileriniziveilgilietkinligin ogrencilerineduyurularakdereceyeglreneSerlerinenge904MaylS
2015 tarihine kadar Mtidt皿増血muze g6nderilmesi bu tarihten sonra gelen baSVurularln dikkate
allnmayaCaglnlnbilinmesiveyarlSmaSartnameSidogrultusundaiSlemyapllmaslnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IlCeMilliEgitimMtid珊
EKLER
l)Yazveekleri(……Say魚)
DAGITIM
_T茸milkokulMudnr旭klerine.
−Mtidurl堕umuzWebsayfaslna・
90872424 0zelEgitimveRehberllk軸be Md
79038795−IdarlBirimKim亜Kodu
SEF− E,OzTURK
eu醐血調50抑制直観請的脚競慎
AdllyeMahAdliyeCadHuktmetKonag−03400DinarKurumKodu・115605
Tel.02723536020(1204)Fak502723534577
eposta・dinarO3@nebgoVtr・
種mzaiIeimzalahdIgltaSdikoIunur
..漁.佃乞/201三薫
Buevrakguvenileiektronik持nZa1−emZa−an叫tlrhttp′′evraksorgumebgovtradreslnden=4a−d61fL3a61−9cl0−783ekod…letey−tedlteb−11r
T.C.
AFYONKARAHisARVALILIGI
IIMilLiEgitimMtidHr1時n
GUNLUDUR
S叩1:89496728/821.05/1819968
18/02/2015
Konu:ResimYar料naSl(GelecegimizinG6ztiyleGtivenilir
Glda−UlusalCocukResimYarlimaSl)
……‥KAYMAKAMLIGINA
(119eMilliEgitimMudurl噂n)
……‥MUDURLUGUNE
BakanllglmlZ Yenilik ve Egitim TeknoIQjileri GenelMtid貼rl嘩mtinll/02/2015
tarihlive1501658SaylllyaZISlgeregi,GldaTanmveHayvanclllkBakanllglEgitim,Yaylm
VeYaylnlarDairesiBaSkanll軌1m,Turkiyegeneliresmive6zeltumilkoku12.,3.ve4.Slnlf
噌rencilerine y6nelik“Gelecegimizin G6zHyle Gtivenilir Glda−UlusaL Cocuk Resim
Yar1匹laSPdnzenlenmi担r.
Bilgilerinizi veilgili etkinliginileeniz/Okulunuz化urumunuz 噌rencilerine
du)′urL11arakdereceyeglren eSerlerinen ge915MaylS2015tarihinekadarMud血1噂timtiz
OzelEg串mveRehberlik$ubesineg6nderilmesibutarihtensonragelenba評urularlndikkate
ahnmayacaglnln bilimesi ve yarlSma SartnameSi dogrultusunda珂em yapllmaslnl rica
ederiln.
MetinYALqN
Valia.
ilMilliEgitimMii(tirti
Ek:8say財
DAGITIM:
BILGI:
−17日GeKa)′makamllglna
−TemelEgitimSubesi
−MerkezveMerkezebagllResmi,Ozel主Ikokul(2.言,Ve4.slnlD
−OzelO打釣.
Okul/KurumMtldurluklerine.
−Bilgj対emveEgitimTeknolqiileriSubesine
(M的tirlugumtiztinwebsitesindeyaylnlanmakiizere)
Af)′0撮arahisarI時間i壇両mMudnrl堕u
TeLNo;(272)2137603/162−133 Faks;(272)2137605
叩OSta:OZelegitimrehber陳03@neb・gOl′・tr
BilgiIeim
l.TOPCU
VHKI
BuevrakgoYenlleiektr0−1剛T.Zalle皿Zaianmla用ilttP〟evraksorgL一・meb・gOYjradres−ndenbd78−1f50−3C79−8ec1−3749koduileteyitedilebiLir・
一千字ナチ雪等㌢警察署巽
T.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGI
YenilikveEgitimTelmolojileriGenelM同前1時ti
Sayl:88013337/821.05/1501658
11/02/2015
Konu:ResimYarlSmaSl
…VAL主LIGINE
(ilMilliEgitimMu(mrl蒔ti)
Ilgl:Glda,TarlmVeHayvanclllkBakanll首llnmO6.02.2015tarihlive69682986.821.05/633
SaylllyaZISl.
Glda,Tarlm 壷 Hayvanclllk Bakanllgl Egitim,Yaylml′e Yaylnlar Dairesi
BaSkall菖l’n叫 T血kiyegenelinderesmive6zelttimilkoku12,3,Ve4.slnlf噌rencilerine
y6nelik ‖Gelece菖imizin G6znyle GHvenilir Glda“Ulusal Cocuk Resim YarlSmaSl‖
duzenlemekistediklerineiliskinyazIVeekleriincelenmiStir.
S6zkonusuetkinligin;TurkiyeCumhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile Turk Milli Egitiminin genel ama91arma uygun Olarak,ilgili)′aSal dtizenlemelerde
be皿ilenilke,eSaSVeama91araayklrlllkteSkiletmeyecekiekilde,denetimleriilgiliokul,
il/ileemillie軸immtidurliikleritara血ndangerCekle;tirilmekuzere,gdnmul取esaslnag6re
yaPIIlnaSlhLLSuSundabilgilerinizivegereglnlricaederim.
DineerATE;
Bakana.
GenelMtidtir
EK士IgiyazIVeekleri(5sayfa)
(YazlekJerineYEGtTEKiinh垂Wegitek.meb.gol′.tr/W、VW/yarisma−duyurular据ategori/18
5ayfasmdanu塵abilirsinizb)
DAGITIM
Gereか
Bilgi:
BPlanl
TemelEgitimGenelMudtirl噌担
OzelOgretimKurumlarlGenelMudtirl鴫ti
Glda,Tarlml′eHayVanClllkBakanllgl
Egitim,YaylmVeYaylnlarDaireBa;k.
KonyaYoluuzeriYEGiTEK/ANKARA
YEGiTEKBilgi:YaSar;AHiN(BirimKoord.)
ElektronikA車、、′、V、、′.meb.0V.tr
Tel:(0312)2969440
yegitek@meb.gol′.tr
PrqieBiigi:FilizBILGiN
Tcl:(0312)3は65i5I13
Buevrakguveiliieicktronikimzalleimzalanm函「.h哩〝evraksorgu.meb.gov.tradresinden8375−8de0−3300−af6e−C909koduiieteyitediLeb臨
T.C。
GIDATARJMVEHAYVANCILKBAKANHGI
E謝i叫YaylmVeYaymlarDairesiBa彊組n鴫l
微ot7▲短MYg録高雄OlCa淋
SayI:69682986.821.051もらう
園田
にら…/02/2015
Ko!lu:Gelec暗mizinG6Z坤eG蘭enilirGlda
(2・UlusalCocukResimYamSmaSl)
06.02.2015−633
EYYD8
MILLIEGITIMBAKANLIGINA
(Yenilikve捷誼mTekno蘭IeriGene周的皿噂巾
IJgi;30/LO/2012tarihliveB・08・OYBT・0・06/82工05伍729lsaylhyazlmZ,
Ulkemizdege埠neSillerin smatlllenIen拙iee暗証banndlranreSim膝元ndenglda
gnvenilirliginedairb鴫vebirikimねrhi,bekIentivehayal癌niyansltabirccek胤birpayk翠m
Platft)ml10lu押makveb6ylecekamuoyundag−dagnvenir崎i剛gil滝rklndallklange坤imek
amaclyla,Bakanll菖mz軸r噛ndeilkoku12,3ve4▼SlmfGgrcllCilerilemOrganizeedilipilgi
yazmlZla uygulanmasmaizinl′erilen‘fGelec・皆〃轟f Gdz吟庇G巌nilir Gtda−Utusatq73uk
Resim施手動脚’’nlnilki2012−20133重雄m6菖retimd6nemindege堅kle函ri】Ill函r.
TopIam 80・000 暗rencinin yarlSngI Ve27 Arallk2013 taJihinde Glda Tamm ve
HayvanclllkBakanlSaymMelmetMehdiEKER、′eMilliEg璃mBakalllSaylnProf.Dr.Nabi
AIICI宜mkatllImlanilege揮kl函証nlansmant6reniylekamuoyu g血dcmiIletaSlnm1年Ian
YarlSmanm2014ゼ015e誼m鴫retimd6nemjndedege堅kle函ilerekgclenekse口証yaplya
ka湘軍umlmas日印nllaZlrllklaraba函nmlS、′eSpOnSOrS6zlesmesiilnZdanml担.
SektOrtin‘申1”kumlu担mdan‘rI新砂eS擁ELGldaSa砂,tCller「ve祝ticllel・iBirl蘭
僻mjR)’’sponsorJugundayapllacakolan2・UlusalCocLkResimYa叩maSu中Iiskinyarl胆
紳mamesiileya叩maa的6m暗ekteg6nde璃mekteoJup,Bakanll雪間lZaba軌IIM融蘭hklerille
gerekliduyurununyaplImaslhususunda;
Bilgilerinizil′egereglnlricaederim.
E藍1・Yan聖IaSannamesi(SSayね)
2.A卸Omegi(2Adet)
雄恥樟鱗
肌蹴鵬!碕互蘭
11周ikCad,Ban鳳c南rSokNo:10PK.ljY M証jANKARAAy印面bi蘭;み.人事rKO印2)3274568づ156555月25Faks・3糾81細
さ華融:a画一laSik㊨(諭1.80、冊Elek売れ泳Ag:、mV・伽nlq捜せ
GIDATARmlVBHAYVANCILIKBAKANLIGIH.ULUSALCOCUKRESIM
YARISMASISARTNAMESi
MADDELYARH沖IANINKONUSUV融Ah′IACI
Gl互 Tanm ve Hayvanclllk Bakml専 tara的dan y血genelindeiIk6尊重tim
鴫rencileri arasmda‘くGeleceかl G6znyle Gtivc証lir Glda’’konL山一 d副描resim yarVmaSl
dlizenlenmektediL
Gtivenligldaya dair印CLIklamllayallerinj resim araclliglyla g6rselbir S61ene
d6m噂臨ecekyal●15nla)′la6zelliklegeleceginbire〕′leriolacak900uklanmlZdabukalIramad6niik
bjlineVe魚rklndallkyaratllmaslhedeflenmektedir・
’l証kiye’degen9neSillelingIdagtivenir噂inedairbilgivebirikimleriI互beklenfive
hayalle証 ymsltabilecekleri t証 payIa箪m P】atfbmu Olu担rarak glda gnvenir噂iyleilgili
魚rklndallklarlge母心mekplanlanmaktadlr.
Yan担la SOnunda81日dedereceye glrenreSimlerden01u韓ngeZiciseTglninmm
Tnrkjyetyidola叩IaSlhede角enmektedil∴
MADDB2−1rARISMAYAKATH.肌4SARTLARI
YurtgenelindebulunanezcJl′el”eSmiilk6gretimokullannm2−3−4.slnlf6grencileri
buyar甲layaka山abileceklerdir・
0重TenCiler)′anSmayayalnlZbireserileka団abili(T.
MADD粗3−ES曲RL鼠RDBARANACAKSARTLAR
Her6gTenCi)′an沖Iaya,daha6ncedenherllangibiryam;mayaka血nalmSl(bir)
esehyIekat南b描r.
Yansmadakullamlacakresimteknigiserbesttir・
YanSmayagもndehIenresminarkasal庖Slna噌renciI諒1adl,SOyadl,Okutu,Smra,
okulnumarasl,bulunduguil/i19eOkuJadLOkulteLelbnnumaraslbilgilerin壷bulunduguyanSma
etiketiyaplStlrllacaktlr・
MADDE4−YARISMANINUYGULANMAYoNTEMi
YarlSmamnduy皿Imas鵬y6neIika的eriGlda,TanmveHayvanc血kBakan嶋
tara鉦dan basunlarak 8lII Glda Tmm Ve Hayvancllk∴短範d融1嗣erine g6nderilmesi
Sa鄭anacak航.
ilGlda TarlmVe Hayvanclll∴Mud山一1撮leriilei紳r噂同alindeIlMilIiEgitim
Mtidtirlnkleri62el ve resmiilk6菖retim okullama bu a的e】j g6ndererek ya耶manln duYmuSu
yapllm】争01acaktH.
Resimler,6ncelikle okullarda Resim O雪retmeninin ba函nllgmda en a23(函)
準retmendenolLlSanbirkomis〕′OnCadegeHend姐erek,Okulutemsilen・dercceyegiren3(ゆresim
叫eMilli擢itiml蘭d聞取lehneg6nde出ece融r・
i函M叫E雪沌mh捕dur温kkri;KnltiiJKomisyonuma鵬剛eseeileneniyi3栂)
1・eSim工l?e事temsilenIIMilliE菖沌Ⅱ再臨dnrltiklerineg6nderecektir・
ilM紺iEgitimM姐ir】tiklerideK細部Komisyonumar濡て同es函Ieneniyi3(tめ
resmiI門temsilenAnkaraGldaTanmヽeHarvanc山kBakan蒔1’mg6}lderecektir,
.J①去一〇q㌍〇一重篤愛
慕事案雪竜三ぎ葦古宇青票二墨∵OSUOd∽i①>.m.﹁︻㊤念書字母言喜dO︺nq吉富
・吉富畠d采㊤壷もg︻賀意①p
ISか雷名角倉2日春日日日台車虚PhI窯宍富軍書
鴬衰焉言霊照雲量蔓ぶ:毒竜王電蓄 i⋮⋮﹂〝⋮、べ⋮⋮.言︵響ON吉山蛍 雪gs
園図
・圭雷雲⋮潮来ol︵着意p美雪⋮掌u蔓鵡船室一〇焉>さ提琴t書篭
も︷0−のセロ焉q一芸u虎裏書−っq湾、︵⊃一三m出葦獄S昏︻烹三度①hu至︻S一審塞︻dCI賞美pu〇一﹂息の○
湾〇一宰霊l浸LS雲ぎ曇り蛙⑩S帝
を妻竺S蔓一S雲食管鈎一蕎S薫
Z慮主V薫∪吉浦爪.﹂○零しd岩室㊦0㍍掌長座1茎密爵S一①曇〇品〇〇三薫真二
十u茎S葺①l言霊聾雲P雲ゑ一筆㊤〇一〇Llg蛍の>奄一〇恵一言寄鴎餌差蓄急>、︵節電の、=き票単二も一〇鼻
音去nu茎の雲㊤一
mふ一一富は浄鎖⋮S登⋮㊤G玉u一首雪ぎ重さシ善意単一警tl曇¢餌差一〇u筒を露王の>雲J蜜.奄mO肯
き呈○竃も﹂の一0台u茎里Oq忠言掌軍曹緊ヨ貴重宣告S鳶宣誓一葉で
∈怒名﹂も一〇三雫−①>纏○①て︵薫りO u畷去常8一UO.一業寿蔓出雲﹁昌幸青草聖二皇室二宮も
雷、華厳n連鎖喜qZ翻意出島㊥鶴亀連日幽霞由雲1時間告白書
.Z葦S上宝q①P㊤d著書名冨p寓富一S①Ip雲︳営0.﹂書OSミd室筆皐>○聖雷鳥ミ善言
⋮薫で蚕室主要憲一♀S空っ無電qモ∵rJ雲昌○烏龍蔓p㊤善寧u重電雲助言霊dE誓遷幸
占書誌を萎⋮−館㊤烏Sの吾も電窒息⑪p宅辛罵呈一計︵
奄ま㌦当馬薯餌差雪ぎ富山㊤>Ⅷ焉↑電︻○言のモ湾J萎$毒す吾S㊤p茎曇も衰︻志忍p蓑虫uO盲章〇七
良書ぷ蔓曇Hの>呈こきへ豊吉妙Pu昌美︻讐董三重董葦毛までlI嵩山室雲ま
.﹂︻辛苦①青票葺登的O
u喜寿京葉hn蔓iませ︵雪玉露nOのI︵宰諒へl河馬p雷雲罵言袈遷馬車郷誓言臼へイ慈善掌−Z重︷警乗薯由
喜寿善・重責O﹁蔓雲裏話h gQL⑩p空室q①一一千−①一〇﹂︵n一室慶二寺号∽詰責ざま
.左巻8喜OSLの一重馬車焉一〇薫u無意
薯噛ま畢︻Tゐ掌電三線へ二〇SuOds①>鶴巻雲量二名窒ぶり遥q①念七草焉Pu雫母君三号喜呈○
薫⋮宣言呈霊.言霊○蔓るPU急妥当冨良計船端e﹂詣q良u一lh室①>雪ぎかざ遅聾土筆嵩薯餌
差至雪盲耳筆舌焉︳舌︻DJ①言霊:①一吾S葦毛霊雷雲gO>雪雲へ雪害雇
nちSへまOq
.﹂〇一工芸q重篤エコ書
.占話芸︵雨雲○○纂q盲=Z雨−言責七のPu雪¢富ま㊤畦上p雷雲宅①pU議蔦卓≡若菜つ重電1三−︺圭
薫重言豊0㌢重富Z童へdつモっ中書老妻焉豪遊寿ぎ鴬貫㊤ゝ㊤田富﹁宮QS毒し劣曲
串良㊤︸百害をdえー葦き︵︶ 母。よ ぎの重 ︷l星勤受皇∴蚕室﹁ま皇二を即 をOq
電話d事業J掌宅の吉富q雪雲÷pg三五雪㊤﹂紫U零老○§三のS㊥寒雲窪ま
.吉事害虫○︵、q三〇lS舌のuO窒索∵圭−○︺表書U重吉﹁葉七
重叫Sg意柳窪巻雲P菩①geの栄治︹良きhOq−1重義のu言霊○曇﹂の>采昌の薫か
上蓋8筆の壬㊤quさじ電母gト音雲〇三尋号圭呈○冨÷当量︹ぞ曇薫讐毒責蔓七三急呈
雲毛誓。Zゆ嵩uOds掌毒舌﹁忌三富薫へ曇嘗q意善葦u琶雲S焉宴⋮SO二g︶⋮ちu£8茎q㊤p⑪
一書衰二三u豊富雨曇三冠雪雲﹁窒○気重○史上雲喜質点盲重出喜ま﹁烏寧濫二重ま二
噺と●電照.鉦乱酔臥藍禁鳥−、
MADD迅TODULLER
Glda,Tamm ve Hayvanclhk Bakan鳴1−E垂直m Yay踊 VC Ya)油ar Dairesf
B埜k紬11g−Iara鉦dan,6刷ede奨rg鋼Ien2−3−4・S皿f6政encilerille6diiIlcrveba簿nbeigelerj
Verilecekt五
丁龍kiye genelinde Birinc口kinci,U鍾nc櫨Ve SPOnSOr Oze16d踊almaya hak
k絃ananreSimlerAnkara萄ayapIlac永biJOrgmizasyonlakamuoyunadL工yumacak,Organizasyon
WEBTARIMTV焼ncanl101arakyaylnlanacak証.
Herildedereceyeglren同nci,2㍉cive3萄lCuyamSmaC⊥ya6d融veI・ilmekkaydlyla
topla1112第ki待d胡endirilecektir.
SETBiRtar鍋nd甜ら81jlin;
Birincilerine“SamsuJlgT230Tablet+16GBHafIZaka如+虹五㌢,
ikincilerine“SamsungT230TabIe号
UCmCulerineiseftSansun般DV1501叩oto執iafMakines十十倍riIccck鉦
SIRALAかIA 簸I
+X*
B/iriinciLikもdillii
ラ9w
王妃nc潰6d親臨
U弾nc輔■k6ddlh
ニ
泌4
uC#3
MIKTARl (Adet) 疋
F
&ヲWH
ラ7V誦C#3
V諄
Ec
dt"
Tukiyeiikinci塵i6荊Iii
'F
襷
&
6免
6(
(カ&襷
F襷
TOPLAMODUL
霧
&免WB
ィヘF襷
'F
'H榾
遖
F
(,キ&
T証塙ye u叩nC鎚廟 6dii弧
&
F
S
T曲琉′eb壷nc融鄭6dti琉
SponsorOz810di融
ウ
ト
Vニ
Vニ
゙
&
エカニニニb
81.
b
ヨ
811 塔
Fニ坊覽6Vクネツ
l
11
二l
剴#Cr
SETBIR fara血nda叫 d胱Ceye giren 軸1鴫rcncilere(243 k函)′e)SETBIR
細れ蘭ndel10lu㌍nn融Sepetihediyeedilecekt高
飢言1dedereceyeg鵬110grenCileraJaSmd狐Se輝きCek01a}lbir6如ncIyeSpOnSOr
6ze16diiliive五lecekt証.
T鉦kiycl当IICi,2’ncive3ご撮c瀧ril′eSpOnSOr6ze16d加重kaz繍nan6函nciler
Ankara,daya勘lacak0lan6d航6rem流ebir(1)、731isive噌retmcnie担連ndekatlIlmhakkmaSa匝
Olacakur.
Y細Sm狐In相聞Org狐izasyongiderispQilSO誼matara血Idankar河anacaktIr・
TAKV的′I
Genelhatlanylal♀planl的中ed諒
BasmDtl)lLiruSu−SUBAT2015
YarLimametinlerininokullal”ag6nderilmes一,6grencilcrcduyurulmasl\′eyarISmanm
b坤atl血asISUBAT2015
FVh
811 亰
il 末ツ
免V觀6Vクョ
ニV觀6Vクヘツ
曝
塔
ネト剖6
ニVニニT6Vク
i│
4
"
「
Okullardanderecel′egirenresimlerin1日′eIIceMjuiE鄭imか範d測地erineteslim
edilmeSi27NISAN−01MAYぼ2015
ilve埠eMilli瑳証mM視軸ikle諭deku山ankomisyond高圧eilGelerdeBir諭,
ikillCilleUG証ICtuerinseeilmesi04−08h′lAYIS2015
Merkezl、ei咋elcrdedereceyeglrCnreSimle証言1入相i璽帝mM弧irlnklerine
g6ndemmesjl日5MAYIS201i
il Milli璽itim M批撮掠klehnde k1−rulan konlisyOnlail Birinci言kinci ve
U函ncmerinSe91lmesi18ゼ2MAYIS2015
ilIerde dereceye glrenl・eSimle五Glda,Tanm ve Hayl′anhkBhkanhg上Egi宙m,
YaymlIeYay品arDairesiBaSkan蒔Img6nderilmesi25−29MAYIS201.5
merdend鵬CCyegirenreSimlel・inGjda,TarlnlVeH第′VallClllkBakan鳩十掲tinら
Ya)′lmVeYaymlarDairesiBaSkanl蘭lldaTurkiyebirinc主iki−lCiveti9tinc証eri混sponsorもze1
6d鎚almayahakkazananresimlerinse9iLmesiveれanedilmesi2015y高
Od剛erjnvetilmesiEYLUL−EKjM2015ylll
TEL面HAKKI
YarLimaSOnL一nda6dmalatleSerVeJ′aeSerler;t涌範n融fhaklarlylaGlda,Tarmve
HayVanCl撮Ba an鴫 tara姉dansatln aLmmlS gib高車m g6rtir.Glda.TanmveHayl亀nClllk
Bak n席16d融almlS ya da sergilenmeye d噌er bulullan eSerlerらetkinlik】erindel′e e垂直m
融喧′etJerindeanS,katalog,bro担rvb.her抽璃tan血mmaユzemelerLnde5846saylhFikirlre anat
EserleriKamnunull(FSEK)ilgHimaddelerinde beli誼ien鉢ildC言語me,頑却tm乳yayma,
temsiI言箪rCt,SeS Veya g6rnn的一nZkline yarayan araやIarla unmmailetim hakklmn yam Slra
Sergilemekl′e6d請alan eserlerinba$kakamuk融umlamadevretmeknzerehe血angibirbede1
6dcmeksiZinsahipolacak餌.
OdmaImaya\′eyaylnlanmayade重erbulunanyaPltlarGlda,TarmveHaylZanCllk
Bakan噛−Bgitim,Ya)生mVeYaymlarDairesiBaS anlrglarS諒indekal般庇esersahib壷nismi
belirtiJmekka)′dl函VeBa*anllkizniyleSETBiRHmasIWCbsitesindc.hazll・layacaklantakvinら
poster,aTb競m,katalog,a毎bro弾r,linet膏e一‘gi,b油en,Vb・9a河田lalardakullanlnlhaklarlnaSa琉p
olacaklardlr.
ESERLERiNIADE釣
YarlSma)′ate諦medileneserleri証adesiyapIlma)′aC永tlr.
DIG皿RHUSUSLAR
KatlllIn允rmlanve紳rtnamelerLIMmiE謝inlM甑d聞取lc高okllllardanveaynca,
BakanlLgmlZWeb諒esiwww.tarim.goヽ′.tradresiduyurLllarb6血証ndmteminvetakipedilあilir_
Glda,Tanm veHayvancll】kBakaI血g16diilalan vesergilenmeyede皇erbulunan
CSedenyurt19inde\′3yurtdl押dasergilemehakklllaSahipolacaktJr・
YarlSmayakatllan bt輔n繕rencilerl′e(澹rencive川er主bu細mame h融誠mlcr証
kabuletmi手Sayljl晶「.
artTlamede be血沈Ieyen hususlarda ヽ′eya tereddtit halinde Glda,Tanm ve
Hayvm飢hkBakanllむmlnkararla1−1ge撃r欄r・
卓′○警亡羊密⑧sg善書巷ぎー○響、冶途蜜C響き扮七円泣出卜曇営↑・N
≒>O型重電◎u雪q.Z岩上磐へ冶治と[嚢g Nも﹂雷雲d.1
曇雪辱恵茎烏室葦呈琶S窒幽霊
○富︰○老妻内幸OSぉf︹○勾書焉出⋮S①PP餌U曇p㊤ヱ
昌之でへ①二虎q真重富の斗
唾︶毒素董誓書⋮雨○車重︷鴫斗①>室>室白雲瀞H
]空車N<尊鎗鐘l主Uを吏凄く出田>雲H等卜で白め︰S日毎︵竜王で貸↑虐
言遠雷重蜜質‡蚕桑素養蛋嘗暮雪50ま写↑乙で嘉HHd洋
圏図四
回回国
2.ULUSAL
RESiM
「
r
YAR吟MASl
臨kui2.3.ve4.Slni航ArasIRes高温「朝一的
81直れ
蝋油痛胸
丁謝otpc(確証Z高血+貼り
臨融融出航PC
函涌融舷foto的f油滴
TbpIam243adet(融11′er陸cc博L
、碓章二〆 二三二:: イ
ホ2 B b ]
一一一ー一、−°、 _  ̄
So陣場VURu
O用布謹水嶋
Dcrccc準g庇∩紬mO如。c陸reSETBiR踊れSetihediyeedi1cc捉九〇的en臨Gldave
ka用lmkosu臨1廟igil涌mde朝aTallGl値で科目nVeHayv細れ 凧帖硝d拙幽鵬ri温
Okul融d蘭開削諒「湖enuI禅b航sinhA)個捕bi1gi串mVWW.短調.g°V.lr
SETDIR
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü