DUŠU DVÍHAM
Prvá adventná nedeľa - spev na úvod, na prípravu obetných darov a na prijímanie
b 4
& b b 4 œ œ œ b œœ
œ nœ œ
IN: Du - šu dví - ham
Ty si Boh môj,
Du - šu dví - ham
? b 4 ˙
bb 4
œ˙ b œ
b
& b b œ˙ œ œœ œb œœ
5
Pôj - dem rád a
Tvo - ju slá - vu
Du - šu dví - ham
? b ˙
bb ˙
bb œœ œ
œ
œ œœ œ˙ œ
œ
œœ œ œ œ
œ bœ ˙
k te - be, Pa - ne,
mo - ja spá - sa,
k te - be, Pa - ne,
uč ma krá - čať,
z hriechu môj - ho
v te - ba skla- dám
œ˙ œ
˙˙
œ˙ œ b œœ œ
œ
o - do - vzda - ne,
chcem len hlá - sať,
k te - be, Pa - ne,
n ˙˙
bb œœ œ
œ
˙˙
n ˙˙
œ œ œ œ
w
na ces - tu sa
te - ba len mať
v te - ba skla- dám
n wœ œ # œ œ
œ œœ ˙
œ
œ œ
v pravde veď.
zá - chra - na.
dô - ve - ru.
œ ˙ œ œ
œ n œ . bœJ
œ œ ˙
˙
œ œ
dá - vam hneď.
za Pá - na.
dô - ve - ru.
œ˙ œ œ œ˙ œ
Na prípravu obetných darov:
Na prijímanie:
Jasný Bože, z neba zhliadni,
nad vinicou rozžiar tvár.
Dávam sa ti, v srdci hladný,
na obnovu na oltár.
Pane, dávaš požehnanie
vo vinici, na poli.
Zem tak plody vyberané
vydáva ti po vôli.
Milosrdný sa mi ukáž,
nedajže ma zahanbiť.
Nech som celkom v tvojich rukách,
tie ma chránia sťaby štít.
Pokojom nás požehnávaš,
dávaš vládnuť istote.
Milujúcich ty zachováš
pri láske a živote.
/: Dušu dvíham k tebe, Pane,
v teba skladám dôveru.:/
/: Dušu dvíham k tebe, Pane,
v teba skladám dôveru.:/
Download

Dusu dviham