DNEVNO DEŽURSTVO I RASPORED SUĐENjA
ADVOKATA KANCELARIJE
ZA PRAVNU POMOĆ BRČKO DISTRIKTA BIH
30.03.-03.04.2015
GODINE
Ponedeljak
Zahirović Džemal
Utorak
Vasiljević Svetozar
Srijeda
Vuković Dragana
Četvrtak
Pavlović Predrag
Petak
Zahirović Džemal
ADVOKAT
VUKOVIĆ
DRAGANA
PONEDELjAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
Vi-2/15 u 9,00
Kk-1/14 u 11,00
Husejnović Mustafa
glavni pretres
Kr-10/10 u 11,00
Simetić Goran
uviđaj l/m
VASILjEVIĆ
SVETOZAR
MUSIĆ
SELMANA
Kk-99/14 u 10,45
Čandić Nedžad- pret. sas.
Kp-168/12 u 14,00
Mitrović Lazo- prip. ročište
Kk-147/13 u 11,15
Konjokrad Duško
glavni pretres
Kp-91/13 u 10,30
Mujkanović Mulija- rasprava
Kp-98/14 u 11,30
Nurkić Verma- prip. ročište
Kk-21/14 u 13,00
Jurić Ivo-gl. pretres
Kpr-5/15 u 8,40
mldb. Bijelić Eldin-pretres
Kk-210/12 u 11,00
Selešević Mirsada-gl. pretres
ZAHIROVIĆ
DžEMAL
PAVLOVIĆ
PREDRAG
Kp-143/12 u 11,20
Nišić Slavica
pripremno ročište
Kk-13/15 u 8,30
Jukan Anel- izj. o krivici
Kp-123/14 u 9,00
Tomić Bojana- gl. rasprava
Kk-103/14 u 8,30
Dervišević Enver
glavni pretres
Kk-95/14 u 11,00 i 13,00
Nukić Alija- glavni pretres
Kp-114/11 u 14,00
Suljić Galib-rasprava
Download

Dnevna dežurstva i raspored suđenja advokata