PRVA OBAVIJEST - FIRST ANNOUNCEMENT
II Međunarodna konferencija
INTERDISCIPLINARNI PRISTUP RAZVOJA MODELA
PROFESIONALNE REHABILITACIJE
INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE
DEVELOPMENT OF VOCATIONAL REHABILITATION
10.-13.11.2011.
Brčko, Bosna i Hercegovina
POZIVNO PISMO
Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na drugu Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Interdisciplinarni
pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“, koja će se održati u novembru 2011. godine u Brčko distriktu,
Bosna i Hercegovina.
Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Savez
invalida Bosne i Hercegovine i Univerzitetski Institut za rehabilitaciju „Soča“, Ljubljana, Republika Slovenija kao
organizatori Konferencije učinit će sve da ovaj veliki skup bude zanimljiv, inspirativan i da sudionici dobiju korisne
informacije, ostvare međusobne kontakte, te razmijene znanja i iskustva.
Uvjereni smo da je potreba za ujedinjenjem znanja i kompetencija aktuelna i korisna svima. U toj perspektivi jako smo
sretni što će Konferencija okupiti predstavnike osoba s invaliditetom, kreatore javnih politika, akademske zajednice,
međunarodne organizacije, predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnike organizacija civilnog
društva i predstavnike ustanova koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem iz Republike Slovenije,
Austrije, Republike Hrrvatske, Rapublike Srbije i Engleske. Stoga, je i glavna tema ovogodišnje Konferencije
posvećena interdisciplinarnom pristupu u razvoju profesionalne rehabilitacije, kao temeljnoj i polaznoj pretpostavci
integracije osoba s invaliditeom u svijet rada. Cilj nam je, također potaknuti i dijalog o implementaciji Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i perspektivi njegove provedbe, kao i razmotriti tok
priprema za cjelovitu provedbu i proces donošenja provedbenih propisa važnih za njegovu punu primjenu.
Samo zajedno možemo stvoriti učinkovitiji model profesionalne rehabilitacije i uspješno uključivanje osoba s
invaliditetom u svijet rada i Vaše prisustvo na Konferenciji je dragocjen doprinos tome.
Doc.dr. Edina Šarić
RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU U BRČKO!
SUDJELOVANJE
Oblici sudjelovanja:

pozvana predavanja

usmena izlaganja (izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme)

okrugli stol (rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi)

simpozij (radovi različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom istraživanja)

predstavljanje organizacija, brošura, knjiga i projekata

učešće bez izlaganja
Načini prijavljivanja sudjelovanja:
Dostavljanjem popunjenog Prijavnog obrasca koji je prilog ovom Pozivnom pismu.
Priprema sažetaka i izlaganje radova:
Sažetak rada mora biti napisan na službenim jezicima BIH ili engleskom jeziku. Sažetak treba sadržavati najviše 350
riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. Potrebno je navesti 3-5 ključnih riječi. Naslov sažetka
pisati VELIKIM SLOVIMA. Navesti ime i prezime autora/ice i koautora/ice, naziv institucije, grada i države autora/ice i
koautora/ice,e-mail adresu prvog autora/ice. Tekst napisati u Word dokumentu slovima Times New Roman veličine 12 sa
jednostrukim proredom i obostranim poravnanjem.
Sažeci neće biti posebno lektorirani, već će biti objavljeni u obliku u kojem su predani. Autori trebaju označiti koju vrstu
izlaganja prijavljuju. Sažeci empirijskih radova trebaju sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja,
metodologiju, te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije. Budući da je broj radova koji će moći biti izloženi
ograničen, kako bismo omogućili što većem broju autora da izlože svoj rad, jedna osoba može biti autor u najviše dva
rada.
Radove pripremati prema sljedećoj strukturi: Naslov rada, Ime i prezime autora i koautora i naziv institucije, Uvod,
Metode rada, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura. LITERATURU je potrebno navoditi prema APA standardu.
Više informacija na: http://www.apa.org/journals/webref.html.
Sažetak najkasnije do 05.10.2011. i kompletne radove do 20.10.2011. pošaljite u privitku na e-mail [email protected]
ili na adresu: Uža naučna oblast motorički poremećaji i hronične bolesti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerzitet
u Tuzli, Univerzitetska 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Kotizacija za učešće u Konferenciji:
Kotizacija za uplate izvršene do 30.9.2011. iznosi 70
KM (+PDV), sa dodatnim popustom za dva ili više
učesnika iz iste organizacije.
Za uplate izvršene od 01.10.2011. kotizacija iznosi
100 KM (+PDV) ), sa dodatnim popustom za dva ili
više učesnika iz iste organizacije.
Dnevna kotizacija za uplate izvršene do 30.9.2011.
iznosi 35 KM (+PDV).
Dnevna kotizacija za uplate izvršene od 01.10.2011.
iznosi 50 KM (+PDV).
Kotizacija uključuje:
- pristup svim sesijama konferencije,
- konferencijski materijal,
- prevođenje,
- certifikat o učešću,
- koktel dobrodošlice.
Dnevna kotizacija uključuje:
- prisustvo jednodnevnim sesijama,
- prevođenje,
- prateće materijale,
Uplata kotizacije se vrši na račun
CENTAR ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU:
Broj računa: 1321002010060198
Matični broj: 4210028950003
NLB Tuzlanska banka
Napomena: Učesnici iz inostranstva će imati mogućnost plaćanja pune kotizacije od 100 KM (+PDV) na samom skupu.
Jezici konferencije:
Službeni jezici BIH i engleski. Sudionicima će biti osigurani prevoditelji tokom skupa.
Sve informacije o Konferenciji, obrasce za prijavu, mogućnosti
smeštaja u Distrikt Brčkom i drugo potražite na sajtu:
www.erf.untz.ba
ili nas kontaktirajte na brojeve telefona: +387 61 234 311
+387 61 293 542
+387 62 901 229
Organizacioni odbor:
 mr.sc. Senad Mehmedinović, predsjednik – Centar za edukaciju i profesionalnu
rehabilitaciju, Tuzla
 doc.dr. Vesna Bratovčić, podpredsjednik – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Univerziteta u Tuzli
 Zijad Arapčić, član – Udruženje invalida BiH, Sarajevo






dr. Admir Čandić, član - Vlada Brčko distrikta, Odjeljenje za zdravstvo
dr. Vahdet Mujkanović, član
Djukić David, član – Univerzitetni Institut za rehabilitaciju, SOČA, Ljubljana
dr. Zlata Paprić, član, Centar za mentalno zdravlje, Brčko
Sanja Selimović, član, INOVA4T, Tuzla
Doc.dr. Amela Teskeredžić, član - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u
Tuzli
 Doc.dr. Lejla Junuzović-Žunić, član - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u
Tuzli
Naučni odbor:
 doc.dr. Edina Šarić, predsjednica, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u
Tuzli
 prof. emeritus Ešref Bećirović, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 prof.dr. Miroslav Prstačić, Edukacijsko-rehabilitacisjki fakultet (član ECArTE-a),
Sveučilišta u Zagrebu
 prof.dr. Dragan Rapaić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u
Beogradu
 prof.dr. Helena Burger, Univerzitetni Institut za rehabilitaciju - SOČA, Ljubljana
 prof.dr. Husnija Hasanbegović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
 doc.dr. Zamir Mrkonjić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
 prof.dr. Stanko Blatnik, IPAK Institut, Velenje, Republika Slovenija
 mr.sc. Azem Poljić, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK, Federacija Bosne i
Hercegovine
 doc.dr. Emira Švraka, Fakultet za zdravstvene studije, Univerziteta u Sarajevu
Download

Pregled - Udruženje defektologa Kantona Sarajevo