2. februára
OBETOVANIE PÁNA
Sviatok
POŽEHNANIE SVIEC A PROCESIA
Prvý spôsob:Procesia
1. V určenom čase sa veriaci zídu v kostole alebo na vhodnom mieste mimo kostola, ku ktorému sa má
procesia uberať. V rukách majú nezažaté sviece.
2. Kňaz príde odetý do bieleho omšového rúcha. Namiesto ornátu môže mať pluviál, ktorý po skončení
procesie odloží.
3. Kým si veriaci zažíhajú sviece, spieva sa táto antifóna (alebo vhodná pieseň z JKS):

 
Hľa,
   
7
  


  
pri -chá - dza


Kris - tus,

  


Alebo:
 
 

 
Hľa pri - chá - dza
Kris - tus,
 


13
     


keď pôj - de - me
za




     


   




ním.
  
náš Pán vše - mo - hú - ci.



 
Pán Boh vše - mo - hú - ci


    

a
bu - de nám
  
   


A
lu

A - le - lu -
  
  


   
-
le


-




 
-
ja.





svet - lom,





ja.


 
4. Kňaz pozdraví veriacich zvyčajným spôsobom a povie im niekoľko povzbujúcich slov, aby sa
aktívne zúčastnili na obradoch sviatku. Môže sa im prihovoriť napríklad takto:
2
Drahí bratia a sestry, pred štyridsiatimi dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista Pána.
Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme.
Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom,
ktorý ho s vierou očakával.
A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom
dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou.
Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svätého a spoločne pôjdeme do Božieho chráme stretnúť
sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznávame pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský
pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás dovedie do nebeskej vlasti, kde sa
budeme večne tešiť z Kristovej prítomnosti.
5. Po týchto slovách kňaz požehná sviece. So zopätými rukami sa modlí:
Modlime sa.
Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla, ty si dnes spravodlivému Simeonovi ukázal Ježiša Krista
ako pravé svetlo, ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí; vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho
ľudu: posväť tieto sviece, ktoré ponesieme v sprievode na tvoju oslavu, a veď nás cestou čnosti,
aby sme vošli do svetla večnej slávy. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľud: Amen.
Alebo:
Bože, ty si pravé svetlo a zdroj každého svetla; prosíme ťa, osvieť naše srdcia nehasnúcim svetlom
viery,- aby sme všetci, čo vstúpime do tvojho chrámu so zažatými sviecami, šťastlivo vošli do svetla
tvojej slávy. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľud: Amen.

Kňaz pokropí sviece svätenou vodou; nič pri tom nehovorí.
6. Potom si kňaz vezme zažatú sviecu a vyzve veriacich na procesiu:
Poďme s radosťou v ústrety Pánovi!
7. V procesii sa spieva antifóna so Simeonovým chválospevom (alebo iná vhodná pieseň).

  
Pán je
  

21


 
    


svet - lo

ná - ro - dov,



 

Pán je


   

      




slá - va svoj - ho



ľu

-
du.



     
1. Te - raz prepustíš, Pane, svojho služobníka v po - ko - ji pod
ľa svoj - ho slo - va. A.
2. Le - bo moje oči uvideli
spá - su, ktorú si pripravil pre všet - ky ná - ro - dy. A.

 




 





8. Keď sprievod vchádza do kostola, spieva sa úvodný spev k omši. Kňaz príde k oltáru,uctí ho zvyčajným
spôsobom, prípadne ho aj incenzuje. Potom ide k sedadlu, odloží pluviál - ak ho mal pri procesii - a oblečie
si kazulu. Zaintonuje oslavnú pieseň.
ň.
Po nej prednesie modlitbu dňa a pokračuje v omši zvyčajným spôsobom.
Download

Obetovanie Pana - Noty pre organ