Zápisnica
zo zasadnutia Rodičovskej rady Rodičovského združenia pri materskej škole Ušiakova
28.10.2014, Materská škola Ušiakova, 2.trieda, 16,30 hod
Úvod – prezentácia
- vedenie schôdze prebrala pani Kuľková
-prezenčná listina
Vedenie MŠ
Pani riaditeľka MŠ Erika Ludrovská
Pani zástupkyňa Zuzana Čerňanská
Rodičovská rada
1. trieda: Slavomira Jovevska, Zuzana Vaseckova, Ivana Vondraskova
2. trieda: Petra Alacova, Jana Marekova, Daniela Zozulakova
3. trieda: Lenka Hudekova, Jana Labajova, Bibiana Melusova
4. trieda: Jana Ferkova, Monika Jurcenkova, Ivana Melichova
Výkonný výbor
Predseda: Viera Hrizova
Podpreseda: Zuzana Leczo
Hospodár: Katarína Kuľková
Revízna komisia: Zuzana Stachová Sejáková
Schválenie členov Výkonného výboru RZ a Revíznej komisie RZ
-jednohlasne boli zvolené opätovne už existujúce zloženie VV RZ a RK RZ
Informácia o podaní návrhu na založenie nového občianskeho združenia na MV SR – Rodičovské
združenie Ušiačik
-momentálne žiadosť v registračnom konaní na MV SR
-paralelná existencia RZ Ušiačik a SRRZ RZ pri MŠ do 30.6.2017
Termosky v triedach v zimnom období (na teplý čaj)
-zamietnuté po diskusii a vysvetlení si praktických problémov,
-diskusia o zime v prváckej triede, obmedzenie prílišného vetrania v prítomností detí a zatváranie
okien na WC, aby nevznikal zbytočný prievan (pani riaditeľka si o tom pohovorí s pani učiteľkami
z prváckej triedy).
Schválenie rozpočtu Rodičovského združenia na školský rok 2014/15
-pani Kuľková informovala o jednotlivých položkách plánovaného rozpočtu, oboznámila prítomných
z príjmami Rodičovského združenia z darovaných 2% z odvedenej dane z príjmov
-diskusia o návštevách detí v soľnej jaskyni, rodičia v niektorých triedach vyjadrili nesúhlas
s návštevou ich detí v soľnej jaskyni. Pre vyšší počet týchto detí a následné problémy z organizáciou
doprovodu sa pravidelná návšteva jaskyne zamietla. Vopred sa musí spraviť prieskum záujmu
v jednotlivých triedach.
RZ podáva projekty na dotácie
-Eset, VUB nadácia a nadácia Bratislavský samosprávny kraj
-obnova materskej školy v interiéry aj exteriéry, nové aktivity pre deti a pod.
-najpálčivejší problém sú koberce v triedach a bude sa to riešiť akútne aj keď projekty neprejdú,
-v triedach na prízemí sa bude uvažovať aj o tepelnoizolačných fóliách pod koberce na podnet pani
Marekovej.
Pani riaditeľka i rodičia sa dohodli na tom, že treba kontaktovať miestny úrad a žiadať lepšiu
komunikáciu pri riešení technických problémov budovy materskej školy a záhrady materskej školy
-statika ihriska pred budovou MŠ
-zle vyspádovaný odtok vody a vlhnutie budovy
-škôlka musela za vlastné peniaze meniť ventily na radiátoroch, pričom budova patrí miestnemu
úradu
-vymaľovanie interiéru
-zateplenie budovy
-ihrisko a jeho nebezpečné rozpadávajúce sa betónové múriky, betónové murovanie okolo
pieskoviska, nedostatok funkčných a bezpečných hracích prvkov v záhrade
-komplexné riešenie materskej škôlky a možnosti riešenia cez podávanie projektov, keďže je budova
a záhrada majetkom mestskej časti, bude potrebný súhlas mestskej časti
40. výročie založenia materskej školy
-pani riaditeľka poprosila o spolufinancovanie osláv Rodičovské združenie. Jedno dopoludnie pre deti
a jeden banket pre zamestnancov bývalých i terajších, pozvaných z miestneho úradu a riaditeľov
ostatných materských škôl z Dúbravky.
-zhodnotenie veľmi obmedzených možností financovania takejto akcie materskou školou
i Rodičovským združením, prehodnotenie veľkosti oslavy,
-otvorila sa možnosť sponzorských darov, treba oslovovať rodičov a bývalých už úspešných žiakov
z materskej školy a túto žiadosť i prosbu šíriť aj na internetovej stránke materskej školy.
Záver
Zapísala:
Zuzana Stachová Sejáková
Schválila:
Viera Hrizová
predsedníčka rodičovského združenia
Download

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady